Gemeente Deventer. Waterhuishouding Spijkvoorderenk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Deventer. Waterhuishouding Spijkvoorderenk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11"

Transcriptie

1 Gemeente Deventer Waterhuishouding Spijkvoorderenk van Twickelostraat 2 postbus AE Deventer telefoon telefax

2 Gemeente Deventer Waterhuishouding Spijkvoorderenk referentie projectcode status DV definitief 02 projectleider projectdirecteur datum ir. J.D. Klein prof.dr.ir. F.H.L.R. Clemens 20 november 2008 autorisatie naam paraaf goedgekeurd ir. J.D. Klein van Twickelostraat 2 Het kwaliteitsmanagementsysteem van is gecertificeerd volgens ISO 9001 : 2000 postbus AE Deventer telefoon telefax Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Raadgevende ingenieurs B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

3 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. HUIDIGE SITUATIE Bodemopbouw Grondwater Oppervlaktewater 4 3. TOEKOMSTIGE SITUATIE WATERHUISHOUDING Toekomstige maaiveldhoogte Benodigde waterberging Wijze van hemelwaterafvoer Alternatief 1: oppervlakkig afvoeren naar oppervlaktewater Alternatief 2: oppervlakkige afvoer naar groene berging in oostelijke groenzone Alternatief 3: oppervlakkig afvoeren naar wadi s Alternatief 4: afvoeren via waterpasserende bestrating Alternatief 5: afvoeren via infiltratieriool Alternatief 6: afvoeren via een verbeterd gescheiden rioolstelsel Voorstel hemelwaterafvoer Wadi s Toets verhang en afvoercapaciteit wadi Oerdijk Aandachtspunten hemelwaterafvoer Alternatief Invloed infiltratie op de grondwaterstand REFERENTIES 12 laatste bladzijde 12 DV Waterhuishouding Spijkvoorderenk definitief 02 d.d. 20 november 2008

4 1. INLEIDING In 2001 heeft het Waterplan opgesteld voor de uitbreidingen t Fetlaer en Spijkvoorderenk. De wijk t Fetlaer is inmiddels gerealiseerd. Voor Spijkvoorderenk is besloten de stedenbouwkundige opzet te wijzigen. Door Waterschap Groot Salland is aangegeven dat er gestreefd moet worden naar het 100% infiltreren en bergen van hemelwater (per brief d.d. 11 oktober 2000). De waterhuishouding zal daarom ook gewijzigd worden. heeft opdracht gekregen van de Gemeente Deventer voor het opstellen van een aangepast waterhuishoudingsplan op hoofdlijnen voor de Spijkvoorderenk. In een later stadium zal dit plan meer in detail moeten worden uitgewerkt, bijvoorbeeld in een rioleringsplan. Naar aanleiding van het overleg op 20 oktober 2008 met de gemeente en waterschap Groot Salland over het waterhuishoudkundig rapport d.d. 14 juli 2008, zijn enkele aanpassingen en aanvullingen uitgevoerd: - toets van de ledigingstijd van de wadi's; - toets verhang en afvoercapaciteit in de wadi langs de noordkant van het gebied; - principe ontwerp van de wadi's en goten (dwarsdoorsnede met kenmerkende afmetingen en hoogten); - invoegen laatste stedenbouwkundige schets (ten tijde van het opstellen van dit rapport was de versie van 6 juni 2008 beschikbaar); - ingaan op beheersing grondwaterstanden; - de afvoer van het zuidelijke deelgebied vindt plaats naar het bestaande oppervlaktewater; waterberging voor de deelgebieden moet in evenwicht zijn; - terugvaloptie opnemen indien oppervlakkige afwatering niet mogelijk is. De belangrijkste gegevens uit voorgaande onderzoeken ten aanzien van de bodemopbouw, geohydrologie, grondwater en oppervlaktewater in het plangebied Spijkvoorderenk worden weergegeven in hoofdstuk 2. Tevens worden deze gegevens aangevuld met de meest recente gegevens en uitgangspunten. In hoofdstuk 3 worden verschillende alternatieven beschreven voor de toekomstige structuur van de waterhuishouding. Tevens wordt er een voorstel gedaan voor een van deze alternatieven. DV Waterhuishouding Spijkvoorderenk definitief 02 d.d. 5 november

5 2. HUIDIGE SITUATIE De Spijkvoorderenk is gelegen ten oosten van de wijk t Fetlaer en omvat ongeveer 24,6 hectare. De maaiveldhoogte varieert van NAP+5,9 meter in de zuidwestpunt tot NAP+6,5 meter in het noordoosten met uitschieters tot NAP+7,0 meter in het oosten Bodemopbouw Volgens de bodemkaart van Nederland komen voornamelijk lemige, leemarme en zwaklemige veldpodzolgronden (Hn23 en Hn21) en lemige beekeerdgronden (Zg23) voor. Ten zuiden van het gebied komen hogere gelegen zwarte enkeerdgronden gelegen op dekzandruggen voor. Uit veldonderzoek in 1994 en 2001 door volgt dat de ondiepe bodem (tot 2 m diepte) bestaat uit fijn zand met enkele klei en leemlaagjes. Tabel 2.1. Geohydrologische opbouw pakket diepte m geologische formaties geohydrologische parameter * (t.o.v. NAP) eerste watervoerend pakket ca. +6 tot 3 Twente en Kreftenheye kd = 300 m 2 /d scheidende laag (kan ca. 3 tot 5 Eem c = 10 tot 500 d plaatselijk ontbreken) tweede watervoerend pakket ca. 5 tot 35 Kreftenheye k = 2000 m 2 /d geohydrologische basis ca. 35 tot 75 Drente c> 1000 d *c = weerstand verticale grondwaterstroming en kd = doorlaatvermogen Voor Spijkvoorderenk is een matige doorlatendheid van 0,44 tot 1,47 m/dag afgeleid uit omgekeerde Hooghoudtmetingen. Voor de eventuele toepassing van infiltratievoorzieningen zal veiligheidshalve gerekend worden met een doorlatendheid van 0,5 m/dag Grondwater Volgens de bodemkaart worden ter plaatse van de veldpodzolgronden grondwatertrappen V en VI aangetroffen (tabel 2.2.). Ter plaatse van de beekeerdgronden in het oosten van de Spijkvoorderenk komt grondwatertrap III voor. De grondwaterstroming in Spijkvoorderenk is noordwestelijk gericht. Tabel 2.2. Grondwatertrappen grondwatertrap III V VI GHG cm mv <40 < GLG cm mv >120 >120 In de gemeentelijke peilbuizen in de buurt van Spijkvoorderenk is de grondwaterstand gemeten in de periode , zie afbeelding

6 Afbeelding 2.1. Ligging Spijkvoorderenk en de peilbuizen In afbeelding 2.2 zijn de hoogste en laagste grondwaterstanden over deze periode gegeven. De laagste grondwaterstanden in de drie putten verschillen niet veel van elkaar. Langs de Gooikersdijk, ten zuiden van het plangebied, zijn de hoogste grondwaterstanden hoger (meer dan 100 cm) dan langs het Overijssels kanaal en langs de Oerdijk in het studiegebied. De hoogst waargenomen grondwaterstand blijkt sinds 2001 alleen veranderd in peilbuis 48 (Gooikersdijk) van NAP+6,75 meter (1998) naar NAP+6,93 meter (2002). In de putten 36 en 37 is in de afgelopen 25 jaar slechts zeven keer een hogere grondwaterstand dan 5,50 m waargenomen. Afbeelding 2.2. Hoogste en laagste grondwaterstanden t.o.v. NAP in periode in de omgeving van Spijkvoorderenk Grondwaterstand (m+nap) laagste gt hoogste gt 0 feb-85 okt-98 feb-85 okt-98 feb-85 dec-86 feb-85 mei-83 feb Douwelerweg/Kanaaldijk oost 38 Oerdijk 46 Nieuwedijk laag 47 Nieuwedijk hoog jan Gooikersdijk 3

7 In de studie Hydrologisch onderzoek Linderveld is met behulp van MODFLOW de grondwaterhuishouding van een groter gebied rond de Vijfhoek in kaart gebracht. De berekende grondwaterstanden in Fetlaer / Spijkvoorderenk lopen van NAP+5 meter langs het Overijssels Kanaal tot NAP+5,25 meter in het oostelijk deel [ref.3]. Deze waarden komen goed overeen met de grondwaterstanden uit de gemeentelijke peilbuizen. In die studie is ook het effect van het uitbaggeren van het Overijssels Kanaal op de lokale grondwaterstanden onderzocht. Dit is gedaan voor een deel van het Overijssels Kanaal dat ten noorden van de Vijfhoek ligt. Daar wordt een verhoging van de grondwaterstand van 10 cm nabij het kanaal en van 5 cm op 500 m vanaf het kanaal voorspeld. De verwachting is dat ook in Spijkvoorderenk het effect in dezelfde orde van grootte zal liggen Oppervlaktewater In de huidige situatie watert Spijkvoorderenk af richting de Zandwetering [ref. 2 en 3], zie afbeelding 2.1. Het theoretische zomerpeil in de Zandwetering is NAP+5,70 meter in het oosten en NAP+5,0 meter in het westen. Ter hoogte van Spijkvoorderenk is het theoretische zomerpeil NAP+5,0 meter. Het oppervlaktewaterpeil in Spijkvoorderenk ligt op NAP+5,1 tot +5,2 meter. Ten westen van Spijkvoorderenk ligt het Overijssels kanaal. Het zomer en winterpeil ligt hier op NAP+5,80 meter. 4

8 3. TOEKOMSTIGE SITUATIE WATERHUISHOUDING Het landbouwgebied Spijkvoorderenk wordt bestemd voor woningbouw. De geschatte oppervlakten voor de toekomstige indeling zijn geschat uit het stedenbouwkundig plan (9 juni 2008). Het totale oppervlak is ongeveer 24,6 hectare waarvan ongeveer 50% bestaat uit verhard oppervlak (12,5 ha) Toekomstige maaiveldhoogte Om grondwateroverlast in de toekomst te voorkomen geldt voor de aanleg van wegen een ontwateringseis van 0,8 meter beneden het wegpeil. De ontwateringsdiepte is het verschil tussen de maximale grondwaterstand en de maaiveldhoogte. Over het algemeen wordt geëist dat de grondwaterstand maximaal eenmaal per jaar de ontwateringsdiepte bereikt. Het wegpeil wordt zodoende geadviseerd op NAP+6,3 meter. Het vloerpeil van woningen met kruipruimte wordt bij voorkeur 20 cm boven het wegpeil aangelegd (NAP+6,5 meter). De huidige maaiveldhoogte varieert van ongeveer NAP+5,9 meter in het zuidwesten tot NAP+6,5 meter in het noorden en noordoosten van het gebied met enkele uitschieters naar NAP+7,0 meter. Afbeelding 3.1. Schematische weergave grondwaterstand, oppervlaktewaterpeil en draindieptes 6,3 m adviespeil bouwrijpmaken 6,1 m huidige gemiddelde maaiveldhoogte drooglegging 5,5 m huidige gemiddelde maximale grondwaterstand 5,1 m oppervlaktewater Wij adviseren het huidige maaiveld ter plaatse van toekomstige woningen en wegen waar nodig op te hogen tot NAP+6,3 tot +6,5 meter. Voor groenstroken en tuinen is een maaiveldniveau van NAP+6,0 meter voldoende. Vrijkomende grond uit wegcunetten, wadi s en greppels kan daarvoor gebruikt worden Benodigde waterberging Omdat de huidige landbouwgrond wordt omgevormd tot woningbouw neemt het percentage verhard oppervlak toe. Berging moet gerealiseerd worden om de neerslag die op het verharde oppervlak valt op te kunnen vangen. In het oorspronkelijke plan [ref. 2] is er uitgegaan van een verbeterd gescheiden stelsel en het afkoppelen van 57% van de woningen. Het systeem is gedimensioneerd op standaard regenbuien met een herhalingstijd van 2 en 10 jaar. In dit plan wordt 100% van het verhard oppervlak afgekoppeld om te voldoen aan de huidige uitgangspunten van Waterschap Groot Salland. De benodigde waterberging is indicatief berekend met een standaardbui met een herhalingstijd van 2, 10 en ook van 100 jaar (nieuw uitgangspunt). Bij de indicatieve berekening is uitgegaan van: - een initiële berging van 2 mm; - 10% extra neerslag als gevolg klimaatverandering; - afvoer uit het plangebied 1,1 l/s/ha; In de aan te leggen voorzieningen is de benodigde berging voor een bui met een herhalingstijd van 2 jaar m 3, voor een bui met een herhalingstijd van 10 jaar m 3 en voor een bui met een herhalingstijd van 100 jaar m 3. 5

9 3.3. Wijze van hemelwaterafvoer Er zijn verschillende mogelijkheden voor de hemelwaterafvoer in het plangebied. In het oorspronkelijke plan [ref. 2] zou een deel van het gebied via een verbeterd gescheiden stelsel afwateren en een deel via molgoten en greppels naar een wadi in het noorden en naar een infiltratieriool in het zuiden. Een verbeterd gescheiden stelsel past niet binnen het huidige inzicht van het waterschap. Het nieuwe stedenbouwkundig plan wordt aangegrepen voor het opstellen van een duurzame waterhuishouding voor de Spijkvoorderenk. Hieronder worden enkele alternatieven voor de hemelwaterafvoer en hun voor- en nadelen aangegeven volgens de nieuwste uitgangspunten Alternatief 1: oppervlakkig afvoeren naar oppervlaktewater Het hemelwater wordt via goten afgevoerd naar oppervlaktewater. Bij een bui met herhalingstijd van 100 jaar mag het waterpeil stijgen tot aan het maaiveld. Dit betekent dat het waterpeil maximaal 1,2 meter mag stijgen. Om m 3 te kunnen bergen is er dan m 2 oppervlaktewater benodigd. Voordelen De zichtbaarheid van de neerslagafvoer van de daken naar de straten en de aanwezigheid van oppervlaktewater biedt stedenbouwkundige en ecologische meerwaarde. Nadelen Er moet ruimte gereserveerd worden voor het oppervlaktewater en er is maximaal 0,3 meter extra ophoging nodig (gerekend met afschot 1:300) voor het verhang in de goten, welke maximaal 100 meter lang zullen zijn. Uit de grondbalans moet blijken of bijleveren van grond hiervoor noodzakelijk is. Stilstaand water en doodlopende watergangen moeten voorkomen worden om een goede waterkwaliteit te behouden. De aanleg van oppervlaktewater kan verdroging van het gebied veroorzaken Alternatief 2: oppervlakkige afvoer naar groene berging in oostelijke groenzone Het hemelwater wordt afgevoerd via goten en wadi s naar een extra berging en infiltratie voorziening in de groenzone in het oostelijke deel van het gebied (circa m 2 ), zodat er geen afvoer (0 l/s/ha) plaatsvindt vanuit het plangebied in tijden van hevige neerslag. Er is dan in totaal m 3 berging benodigd voor een neerslagbui met een herhalingstijd van 100 jaar. In de wadi s kan circa m 3 berging plaatsvinden. En in de oostelijke groenzone kan nog eens m 3 geborgen worden bij een waterdiepte van 0,30 meter. Voordelen Er is geen afvoer van hemelwater uit het gebied en dus wordt het water maximaal vastgehouden. Hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem wat verdroging van het gebied tegengaat. Nadelen Er is veel ruimte nodig om deze voorziening te realiseren. Een deel van de oostelijke groenzone blijft in particulier eigendom en wellicht is het daarom niet mogelijk de gehele groene zone als groene waterberging te gebruiken Alternatief 3: oppervlakkig afvoeren naar wadi s Het hemelwater voert via goten in de straten (lengte 50 tot 120 meter) af naar wadi s, die langs de groenstroken worden aangelegd. Hierin wordt de neerslag geborgen, geïnfiltreerd in de bodem en afgevoerd, zie afbeelding 3.2. Een wadi langs de Oerdijk heeft een overloop richting de wadi van t Fetlaer en in het zuidelijke deel wordt een overloop naar de wijk Stijnvoorde (onder de Leonard Springerlaan door) gerealiseerd. Technisch is het ook mogelijk dat de wadi langs de Oerdijk aangesloten worden op de Zandwetering (onder de Nieuwdijk door). Dit is echter ongewenst in verband met waterkwaliteit en ecologie in de Zandwetering en daarom geen optie. In de wadi s kan tijdens de bui T= m 3 water infiltreren, zodat er nog m 3 berging in de wadi s benodigd is. De wadi s (totale lengte circa 2600 meter) kunnen in totaal m 3 water bergen. 6

10 Wanneer de wadi vol is (tot 0,4 meter), zal deze door infiltratie in de wanden na 38 uur leeg zijn. Hierbij is uitgegaan van een doorlatendheid van 1 m/dag door bodemverbetering ter plaatse van de wadi s (tot aan de GHG). Na toepassen van een veiligheidsfactor 0,5 is gerekend met een doorlatendheid van 0,5 m/dag en uitgegaan van infiltratie door de wanden van de wadi. Afbeelding 3.2. Schematische dwarsdoorsnede wadi 0,5 m talud 1:4 Infiltratie 0,40 m waterdiepte bodemverbetering 5 m 9 m Voordelen Door oppervlakkige afvoer van de daken naar de wadi s is het water zichtbaar in de wijk, wat een stedenbouwkundige meerwaarde biedt. Dit alternatief sluit aan bij het watersysteem in de naastgelegen wijk t Fetlaer. Wadi s infiltreren hemelwater bovendien in de bodem en voeren geen grondwater af zodat er geen verdroging van het gebied wordt veroorzaakt. Nadelen Het straatprofiel moet aangepast worden en bij hevige neerslag kan er water op straat komen te staan. Er moet ruimte gereserveerd worden voor de wadi s en er is maximaal 0,3 meter extra ophoging nodig (gerekend met afschot 1:300) voor voldoende verhang in de goten, welke bij voorkeur 100 meter en maximaal 150 meter lang zullen zijn. Uit de grondbalans moet blijken of bijleveren van grond hiervoor noodzakelijk is. Om de infiltrerende werking van wadi s te waarborgen is onderhoud nodig Alternatief 4: afvoeren via waterpasserende bestrating Het hemelwater voert oppervlakkig af naar waterpasserende bestrating waaronder het water geborgen wordt. Het water kan ook infiltreren in de bodem. De berging onder de straat heeft een (nood)overloop naar greppels en uiteindelijk voeren deze greppels af richting een wadi langs de Oerdijk of richting oppervlaktewater in de zuidelijk gelegen wijken (onder de Leonard Springerlaan door). Waterpasserende bestrating kan ongeveer 0,14 m 3 /m 2 bergen. Indicatief betekent dit dat er in het plangebied m 3 water onder de straten (circa 3 hectare) geborgen kan worden. Dit betekent dat nog m 3 aanvullende berging nodig is. Voordelen Er is geen extra ophoging nodig. Ook is er geen extra ruimtebeslag doordat berging en infiltratie van water onder de straten plaatsvindt. Nadelen De keuze in verhardingsmaterialen is redelijk beperkt, al nemen de keuzemogelijkheden de laatste jaren sterk toe. Dichtslibben van de verharding moet voorkomen worden (vooral in de bouwrijp fase) door de straten in een latere fase aan te leggen. Te overwegen is om de bouwweg is asfalt uit te voeren, zodat de fundering van de waterpasserende bestrating wordt beschermd. De huidige en toekomstige bewoners moeten zich bewust zijn en geïnformeerd worden van het watersysteem in hun wijk. Aandacht voor kabels en leidingen. Omdat de berging bij waterpasserende bestrating in dit gebied onvoldoende is, is er nog een andere vorm van berging nodig Alternatief 5: afvoeren via infiltratieriool De neerslag wordt afgevoerd via een infiltratieriool. Dit infiltratieriool wordt aangesloten op het infiltratieriool van t Fetlaer. Ook kan het Infiltratieriool via het zuiden van het plangebied naar oppervlaktewater 7

11 in de naastgelegen wijken (onder de Leonard Springerlaan door) en eventueel naar een wadi langs de Oerdijk afvoeren. In het Infiltratieriool is beperkte ruimte voor berging aanwezig. In het infiltratieriool kan tijdens een bui T=100 circa m 3 geïnfiltreerd worden en 505 m 3 geborgen worden uitgaande van een diameter van 400 mm, totale lengte circa 4000 meter en een doorlatendheid van 1 m/dag (bij plaatselijke bodemverbetering, excl veiligheidsfactor 0,5). Dit betekent er nog m 3 aanvullende bergingsvoorzieningen nodig zijn in de vorm van een wadi of oppervlaktewater. Voordelen Er is geen extra ophoging nodig en ook geen extra ruimtebeslag. Er zijn geen consequenties voor het straatprofiel. Hemelwater infiltreert in de bodem en draagt bij aan het voorkomen van verdroging in en om het plangebied. Nadelen De afvoer van het hemelwater is niet zichtbaar en biedt zodoende geen stedenbouwkundige meerwaarde. Omdat de berging in het Infiltratieriool beperkt is, is er nog een aanvullende vorm van berging nodig Alternatief 6: afvoeren via een verbeterd gescheiden rioolstelsel Het hemelwater wordt afgevoerd via een verbeterd gescheiden stelsel naar wadi s en greppels of oppervlaktewater. Voordelen Er is geen aangepast straatprofiel en ophoging nodig. Nadelen Er wordt veel hemelwater naar de RWZI afgevoerd en er is een beperkte berging aanwezig in het rioolstelsel. Omdat er beperkte berging aanwezig is, moet er aanvullende berging gerealiseerd worden. Er is geen stedenbouwkundige meerwaarde en beleving van water aanwezig Voorstel hemelwaterafvoer Gezien de benodigde berging en de voor en nadelen van de verschillende alternatieven wordt alternatief 3 geadviseerd. Dit alternatief is inpasbaar, sluit aan bij het watersysteem in t Fetlaer en draagt bij aan de beleving van water binnen de wijk. Via molgoten in het midden van de woonstraten voert het water af naar wadi s, waar het water infiltreert in de bodem. Het gebied wordt opgedeeld in drie deelgebieden oerdijk, zuid en oost, zie afbeelding 3.4. Het overtollige water uiteindelijk in noordelijke richting de wadi in t Fetlaer en in zuidelijke richting naar het oppervlaktewatersysteem in Stijnvoorde (onder de Leonard Springerweg door). Er is maximaal 0,3 meter ophoging nodig om in voldoende afschot (1:300) van de goten te voorzien. Deze goten zijn bij voorkeur 100 meter en maximaal 150 meter lang. De beschikbare berging in dit alternatief is als volgt: Tabel 3.1. Benodigde en beschikbare berging per deelgebied Deel- totaal oppervlak verhard T=10 (incl T=100 (incl lengte berging in berging gebied (ha) oppervlak (ha) infiltratie) (m 3 ) infiltratie) (m 3 ) wadi (m) wadi (m 3 ) (mm) oerdijk 10,1 6, zuid 3,4 2, oost 7,4 (+3,7 groenzone) 3, totaal 24,6 12, (infiltratie 1.065) (infiltratie 1.810) 8

12 afbeelding 3.3 Voorstel waterhuishouding Spijkvoorderenk (schematisch) DV Waterhuishouding Spijkvoorderenk definitief 02 d.d. 5 november

13 De totale beschikbare berging van m 3 is ruim voldoende om aan de benodigde berging van m 3 (inclusief infiltratie m 3 ) te kunnen voldoen en 100% van het verhard oppervlak af te kunnen koppelen Wadi s De afmetingen van de wadi s zijn als volgt (zie ook afbeelding 3.3): Tabel 3.2. Kenmerken wadi s kenmerken wadi s bodembreedte 5 m talud 1: 4 waterdiepte 0,4 m diepte wadi 0,5 m breedte op insteek 9 m breedte waterpeil 8,2 m benodigde ruimte (totale lengte 2550 m) m 2 Indien de wadi vol staat met water (tot 0,4 meter) zal het 38 uur duren voordat al het water in de bodem is geïnfiltreerd. Hierbij is uitgegaan van een bodemverbetering tot de GHG (NAP+ 5,5 meter) met een doorlatendheid van 1 m/dag (excl veiligheidsfactor 0,5). Afbeelding 3.4. Dwarsdoorsnede wadi s NAP +6,6 m 0,5 m NAP +6,3 m talud 1:4 Infiltratie 5 m 9 m 0,40 m waterdiepte bodemverbetering drain NAP +5,8 m NAP +5,5 m Toets verhang en afvoercapaciteit wadi Oerdijk De uitgangspunten voor de toetsing zijn als volgt: - totale lengte wadi 675 meter; - geen afvoer naar de Zandwetering toegestaan; - afvoer (indien waterdiepte > 0,4 m) richting de wadi in de wijk t Fetlaer met 1,1 l/s/ha; - maximale stroomsnelheid 20 cm/s; - afvoerend oppervlak 10,1 ha. In tabel 3.3 is de afvoercapaciteit en het verhang van de wadi langs de Oerdijk berekend. Over 675 meter is 0,6 cm verval benodigd om maatgevende omstandigheden te voldoen. DV Waterhuishouding Spijkvoorderenk definitief 02 d.d. 5 november

14 Tabel 3.3. afmetingen en afvoercapaciteit wadi langs de Oerdijk Afmetingen wadi oerdijk Afvoercapaciteit en verhang wadi Oerdijk bodembreedte 5 m afvoer indien berging vol is: 1,1 l/s/ha talud 1:00 4 v max 0,2 m/s lengte 675 m total oppv 10,1 ha waterdiepte 0,4 m afvoerend verh oppv 6,2 ha diepte wadi 0,5 m Q 0,011 m 3 /s berging 1900 m 3 A ben 0,056 m 2 kruinbreedte 9 m A beschikbaar (boven max berging) 0,860 m 2 voldoende benodigde ruimte 6075 m 2 afvoer boven bergin 0,1 m formule van Manning Q=A*R 2/3 *Km*S 1/2 breedte waterpeil 8,2 m Manning coëfficiënt (Km) 20 m 1/3 /s S verhang 0, cm Aandachtspunten hemelwaterafvoer Een aantal aandachtpunten zijn van belang ten behoeve van een goede realisatie van de hemelwaterafvoer: - de afvoer van de achterkant van de huizen richting de straat; hiermee moet met het ontwerp van de daken rekening gehouden worden. - de goten in de straten zijn bij voorkeur 100 meter lang (in verband met het verhang) en maximaal 150 meter, - een ophoging van maximaal 30 cm is benodigd bij oppervlakkige afvoer via goten om voldoende verhang (1:300) te realiseren. - de huidige en toekomstige bewoners moeten zich bewust zijn van en geïnformeerd worden over het watersysteem in de woonomgeving om vervuiling en verontreiniging voorkomen Alternatief Een alternatief is het toepassen van infiltratieriolen (alternatief 5). Het water is dan minder zichtbaar in de wijk. Het voordeel is dat het aantal randvoorwaarden voor de inrichting van de openbare ruimte afneemt (geen verhang nodig, geen inpassing van goten en greppels). In het infiltratieriool kan tijdens een bui T=100 circa m 3 geïnfiltreerd worden en 505 m 3 geborgen worden uitgaande van een diameter van 400 mm, totale lengte circa 4000 meter en een doorlatendheid van 1 m/dag (bij plaatselijke bodemverbetering, met veiligheidsfactor 0,5). Dit betekent er nog m 3 aanvullende bergingsvoorzieningen nodig zijn in de vorm van een wadi of oppervlaktewater Invloed infiltratie op de grondwaterstand In de huidige situatie bestaat het plangebied uit gras- en akkerbouwland. Hemelwater infiltreert rechtstreeks de bodem in. In de toekomstige situatie wordt het hemelwater oppervlakkig afgevoerd en geïnfiltreerd door middel van wadi s. Er wordt daarom geen verandering verwacht van de grondwaterstand als gevolg van deze infiltratie. Eventueel kan veiligheidshalve onder de wadi een drain aangebracht worden, zodat de grondwaterstand niet hoger kan stijgen dan de GHG (NAP+5,5 meter). 11

15 4. REFERENTIES 1. W+B (1994), Geohydrologisch onderzoek de Vijfhoek i.o.v. Gemeente Deventer 2. W+B (2001), Technische uitwerking waterplan Fetlaer/Spijkvoorderenk i.o.v. Apeldoornse Ontwikkelings Maatschappij 3. W+B (2001), Hydrologisch onderzoek Linderveld i.o.v. Gemeente Deventer 4. W+B (2002), Toetsing en controle afwatering t Fetlaer i.o.v. O Nijko DV Waterhuishouding Spijkvoorderenk definitief 02 d.d. 20 november

Gemeente Deventer. Uitwerking waterhuishouding Spijkvoorderenk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer

Gemeente Deventer. Uitwerking waterhuishouding Spijkvoorderenk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer Gemeente Deventer Uitwerking waterhuishouding Spijkvoorderenk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1 INLEIDING 1 2 HUIDIGE

Nadere informatie

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Woningstichting Barneveld : Wolter Tijssen : Wouter Woortman : B4699-03-004 : Watertoets : Voorontwerp waterhuishouding Ons kenmerk : WA-LW20090339 Datum :

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : C6592.01.001 registratienummer

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Van Hogendorpplein te Goirle

Van Hogendorpplein te Goirle VAN WANROOIJ - VAN SCHIJNDEL Van Hogendorpplein te Goirle Waterhuishouding hemelwater Projectnummer: 0551 17 maart 2009 Colofon Opdrachtgever: Project: Van Wanrooij - Van Schijndel Van Hogendorpplein te

Nadere informatie

Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus

Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus Onderdeel Watertoets/waterstructuur Definitief Provincie Gelderland Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 juni 2010 Verantwoording Titel : Inpassingsplan Busbaan Wageningen

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water WATERPARAGRAAF Onderwerp: Rentray Rekken Apeldoorn, Projectnummer: 2 november 2009 C01031.200803 Opgesteld door: M.J.C. Kerkhof Jonkman Gecontroleerd door: M. Swenne ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a

Nadere informatie

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN leeswijzer In deze onderbouwing wordt achtereen volgens ingegaan op: - een beknopt overzicht van uitgevoerde waterhuishoudkundige onderzoeken en de wijze waarop rekening is gehouden met de natuurgebieden;

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

De Marke II. Marienberg. Waterstructuurplan. SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg. mei 2010 definitief

De Marke II. Marienberg. Waterstructuurplan. SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg. mei 2010 definitief De Marke II Marienberg Waterstructuurplan SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg mei 2010 definitief De Marke II Marienberg Waterstructuurplan dossier : D1491.01.001 registratienummer : ON-D20100490 versie :

Nadere informatie

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal Rapport Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Projecttitel : Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal

Nadere informatie

Waterhuishoudingsplan

Waterhuishoudingsplan Waterhuishoudingsplan Herinrichting N377 Waterhuishoudingsplan Provincie Overijssel juni 2013 concept Waterhuishoudingsplan Herinrichting N377 Waterhuishoudingsplan dossier : BC1618103105 registratienummer

Nadere informatie

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen Rioolnotitie Rioolnotitie Kenmerk : RL14IV673 Datum : 10 augustus 2015 Versie : Definitief Auteur : A. van der Stelt Controle : F. Hazen 2 Rioolnotitie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Watertoets Heelweg. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon

Gemeente Doetinchem. Watertoets Heelweg. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon Gemeente Doetinchem Watertoets Heelweg van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 Gemeente Doetinchem Watertoets Heelweg referentie projectcode status

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Globaal waterhuishoudingsplan Gebr. Swinkels Vaarselstraat 54 5711 RE SOMEREN Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 23 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

Ontwikkeling Dishoek Beknopte watertoets

Ontwikkeling Dishoek Beknopte watertoets Ontwikkeling Dishoek 2013189 Beknopte watertoets BADI B.V. 31-01-2014 Documentnummer: 2013189 Watertoets 1 Status: Definitief Revisie: 1 Opsteller: MM Kwaliteitscontroleur: MK Projectleider: DR Akertech

Nadere informatie

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5 MEMO Aan : bewoners Plakstraat - Raadhuisstraat - Julianastraat - Kerkstraat Van : Cristian Timmermans projectleider gemeente Stein Jean-Philippe Janssens Ducot Engineering & Advies Datum : 24 juni 2015

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Rioleringsplan Zuiderhoeven

Rioleringsplan Zuiderhoeven Rioleringsplan Zuiderhoeven AM Sweco Nederland B.V. Alkmaar, 6 juli 2016 Verantwoording Titel : Rioleringsplan Zuiderhoeven Subtitel : Projectnummer : 348902 Referentienummer : Revisie : Datum : 6 juli

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens

Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Omgang met hemelwater binnen de perceelgrens Ir. Emil Hartman Senior adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer Ede, 10 april 2014 Inhoud presentatie Wat en hoe van afkoppelen Wat zegt de wet over hemelwater

Nadere informatie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie 1. Aanleiding Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie Op basis van een stedenbouwkundig masterplan uit 2003 is in 2005 gestart met de aanleg van de woonwijk Oostindie. Hiervoor zijn diverse bestemmingsplannen

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y =

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied Boulevard Oost van Vinex

Nadere informatie

Memo waterplan De Kievit

Memo waterplan De Kievit Memo waterplan De Kievit Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 17 januari 2017 T140020.002.001/HVE De Kievit Onroerend Goed BV Memo waterplan Waterplan De Kievit In het kader van de ontwikkeling van glastuinbouwgebied

Nadere informatie

Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS

Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0132952 13 mei 2014 307856 Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS 1 Algemeen De ontwikkeling van Oosterdalfsen heeft

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

Waterhuishoudkundige verkenning Dorpsstraat, De Lutte. Definitief

Waterhuishoudkundige verkenning Dorpsstraat, De Lutte. Definitief Waterhuishoudkundige verkenning Dorpsstraat, De Lutte Definitief Waterhuishoudkundige verkenning Dorpsstraat, De Lutte Definitief Uitgebracht aan: Rattink Strunk Dorpsstraat 48 7587 AD DE LUTTE Auteur

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Waterparagraaf Plan Molenschot te Soest

Waterparagraaf Plan Molenschot te Soest 26-6-2015 Plan Molenschot te Soest Civiel Management Lichtenvoorde Zilverlinde 7 7131 MN Lichtenvoorde Postbus 149 7130 AC Lichtenvoorde Telefoon: 0544-393220 Internet: www.civielmanagement.nl E-mail:

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Algemeen. 1.2 De watertoets. NOTITIE

1 Inleiding. 1.1 Algemeen. 1.2 De watertoets. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Peel en Maas Projectnummer : GPM-012-01 Projectomschrijving : Uitbreidingsplan Julianahof te Koningslust Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf:

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets SAB Eindhoven juli 22 eindrapportage Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets dossier : BA33-8- registratienummer

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Brede school. Didam. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2010 definitief

Brede school. Didam. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2010 definitief Brede school Didam Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB Arnhem december 21 definitief Brede school Didam Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : D1311.1.1 registratienummer : LW-DE2172

Nadere informatie

BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN

BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN Bijlage 2 bij de toelichting BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN i BODEMONDERZOEK GROEILOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN In opdracht van: Tuinbouw Ontikkelings Maatschappij

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012 DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen : BA94-5- : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie Ons kenmerk : LW-DE227 Datum : 3 januari 22 Classificatie

Nadere informatie

Ten aanzien van deze watersaspecten is contact geweest, overlegd en advies gevraagd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Ten aanzien van deze watersaspecten is contact geweest, overlegd en advies gevraagd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0152812 3 december 2015 336542 Betreft Watertoets De Ontbrekende Schakel (D02) 1 Inleiding De gemeente Schagen is van plan om een verbindingsweg aan te leggen

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Waterschap Peel en Maasvallei De heer E. Stevens Postbus RJ VENLO. Geachte heer Stevens,

Waterschap Peel en Maasvallei De heer E. Stevens Postbus RJ VENLO. Geachte heer Stevens, Waterschap Peel en Maasvallei De heer E. Stevens Postbus 3390 5902 RJ VENLO Datum 4 augustus 2010 Onderwerp Aanpassing WP Hof van Baarlo Ons kenmerk SB/DS 1207128-00056 Contactpersoon ing. S.E.G. Bontemps

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen

Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen Datum: 3 februari / 15 juli 2016 Opdrachtgever: Auteur: Pukkemuk Vaartweg 192a 5106 NG Dongen ir. S.A.H. Gloudemans Optifield

Nadere informatie

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN i BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN-EIND RESULTATEN VELDWERK EN INFILTRATIEBEREKENINGEN Uitgebracht aan:

Nadere informatie

HYDROLOGISCH ONDERZOEK T.B.V. BOUW BEDRIJFSRUIMTE TE OENE

HYDROLOGISCH ONDERZOEK T.B.V. BOUW BEDRIJFSRUIMTE TE OENE Briefrapport betreffende HYDROLOGISCH ONDERZOEK T.B.V. BOUW BEDRIJFSRUIMTE TE OENE Opdrachtnummer: 1109-0025-000 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333., Fax: 070-3111402

Nadere informatie

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342 Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen 1 Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma

Nadere informatie

Van : ing. G. Spruijt Paraaf :

Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Memo Datum : 29-10-2013 Bestemd voor : BRO Boxtel Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Projectnummer : 20120469 Betreft : Bergingsberekening Intratuin Deventer te Deventer Aanleiding Op d.d. 25 maart 2013 is

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Team stedelijk water B01035.700604

Team stedelijk water B01035.700604 WATERPARAGRAAF Onderwerp: Centrumplan Vroomshoop 's-hertogenbosch, 31 maart 2009 Van: M.J.C. Kerkhof Jonkman ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek en globale waterstructuur RBT Achterhoek

Geohydrologisch onderzoek en globale waterstructuur RBT Achterhoek Geohydrologisch onderzoek en globale waterstructuur RBT Achterhoek 24 juli 2008 Geohydrologisch onderzoek en globale waterstructuur RBT Achterhoek Verantwoording Titel Geohydrologisch onderzoek en globale

Nadere informatie

Controleberekening riolering (DEFINITIEF)

Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Titel: Omschrijving: Projectnr: Rapportnr: Datum: Controleberekening riolering (DEFINITIEF) Boschkens-west Goirle 09JV10090 09-10486-JV 08-12-09 RAPPORT Grotestraat 143 5141 JP Waalwijk tel: 0416-560381

Nadere informatie

Bos. Witteveen. Projectbureau Hart van Dieren. Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport. water. infrastructuur. milieu. bouw

Bos. Witteveen. Projectbureau Hart van Dieren. Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport. water. infrastructuur. milieu. bouw Witteveen Bos + Projectbureau Hart van Dieren water infrastructuur milieu bouw Parkeeronderzoek Dieren Bijlagenrapport Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus 233 74 AE Deventer telefoon 57 69 79 11

Nadere informatie

Natuurbegraafplaats Fryslan-west

Natuurbegraafplaats Fryslan-west Natuurbegraafplaats Fryslan-west advies (geo-)hydrologie Definitief Vollmer & Partners Arnhemseweg 6 3817 CH AMERSFOORT Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 3 maart 2016 Verantwoording Titel : Natuurbegraafplaats

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 Datum 17 juli 2008 Kenmerk 1608039 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beschrijving plangebied 4 2.1 Situering 4 2.2 Topografie 5 2.3 Waterstaatkundige situatie 5 2.4 Bodemopbouw 5 2.4.1 Lokale

Nadere informatie

Richtlijn versus maatwerkberekening

Richtlijn versus maatwerkberekening Memo DM 1063841 Aan: Peter Van Hoof [peter@vanhoof-watermanagement.nl] Van: HDSR Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Notitie maatwerkberekening Vierde Kwadrant Kockengen In deze memo heeft het waterschap een

Nadere informatie

De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE

De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE Schijndel, 23 januari 212 Betreft: watertoets aan de Koolhof te Liempde Projectnummer: 2111845 Bijlagen: 1. topografische kaart; 2. situatietekening

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

NOTITIE 1 INLEIDING. Waterparagraaf P+R Vijfsluizen Gemeente Schiedam. Definitief. drs.ing. A. Balla. mw. ing. M.W. Fennema drs.ing. A.

NOTITIE 1 INLEIDING. Waterparagraaf P+R Vijfsluizen Gemeente Schiedam. Definitief. drs.ing. A. Balla. mw. ing. M.W. Fennema drs.ing. A. NOTITIE Onderwerp Project Opdrachtgever Waterparagraaf P+R Vijfsluizen Gemeente Schiedam Projectcode 0000100411 Status Definitief Datum 1 maart 2017 Referentie 100411/17-003.013 Auteur(s) drs.ing. A. Balla

Nadere informatie

Effectberekeningen. Aanleg kolk plangebied De Kolk in Wapenveld. Definitief. Gemeente Heerde Postbus AD Heerde

Effectberekeningen. Aanleg kolk plangebied De Kolk in Wapenveld. Definitief. Gemeente Heerde Postbus AD Heerde Effectberekeningen Aanleg kolk plangebied De Kolk in Wapenveld Definitief Gemeente Heerde Postbus 175 8180 AD Heerde Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 12 juni 2009 Verantwoording Titel : Effectberekeningen

Nadere informatie

Bijlage VI Watertoets. - Watertoets, d.d. 14 juni Memo Antea group, Invloed op de waterhuishouding, 13 augustus 2014

Bijlage VI Watertoets. - Watertoets, d.d. 14 juni Memo Antea group, Invloed op de waterhuishouding, 13 augustus 2014 Bijlage VI Watertoets - Watertoets, d.d. 14 juni 2014 - Memo Antea group, Invloed op de waterhuishouding, 13 augustus 2014 datum 27-2-2014 dossiercode 20140227-63-8542 Geachte heer/mevrouw R. Zuidema,

Nadere informatie

De Omloop Bedrijventerrein Coevorderweg. Totaal

De Omloop Bedrijventerrein Coevorderweg. Totaal B i j l a g e n - Vigerende plannen Balkbrug - Bijlage bij verkeersbesluit (route gevaarlijke stoffen) - Waterparagraaf - Archeologisch advies - Watertoetsdocument + reacties V i g er e n d e p l a n

Nadere informatie

Waterdocument Sulvada Loenen

Waterdocument Sulvada Loenen Waterdocument Sulvada Loenen 2 juli 2009 Waterdocument Sulvada Loenen Verantwoording Titel Waterdocument Sulvada Loenen Opdrachtgever IDEA Vastgoed Projectleider Liesbet Timan Auteur(s) Liesbet Timan

Nadere informatie

projectnr.11585-196472

projectnr.11585-196472 projectnr.11585-196472 25mei2010,revisie1.0 Bijlage6: GemeenteHaaksbergen ExploitatieplanHaaksbergen-Dorp,UitbreidingslocatieDeVeldmaatteHaaksbergen Waterhuishoudings-enrioleringsplan blad26van27 Vastgoed,Economie&Legal

Nadere informatie

Gemeente Twenterand. Waterhuishouding en riolering bedrijventerrein Garstelanden IV Westerhaar. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Twenterand. Waterhuishouding en riolering bedrijventerrein Garstelanden IV Westerhaar. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Twenterand Waterhuishouding en riolering bedrijventerrein Garstelanden IV Westerhaar van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gemeente Hengelo Stedelijk Beheer en Ontwikkeling. Waterhuishouding Gezondheidspark Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Hengelo Stedelijk Beheer en Ontwikkeling. Waterhuishouding Gezondheidspark Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Hengelo Stedelijk Beheer en Ontwikkeling Waterhuishouding Gezondheidspark Hengelo van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

Projectnummer: C /GF. Gecontroleerd door: ing. H.J. Veurink. Ons kenmerk: :0.5

Projectnummer: C /GF. Gecontroleerd door: ing. H.J. Veurink. Ons kenmerk: :0.5 MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055 5815 599 www.arcadis.nl Onderwerp: Wateraspecten locatie Stichtse Putten Zeewolde Apeldoorn, 10 februari

Nadere informatie

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's UITGANGSPUNTEN NOTITIE PLAN: Lunchroom Kathodeweg Stadskanaal Algemene projectgegevens: Projectomschrijving: Het betreft een onbebouwd gebied aan de Kathodeweg te Stadskanaal waarop een lunchroom zal worden

Nadere informatie

Bedrijventerrein Rollepaal Oost

Bedrijventerrein Rollepaal Oost Bedrijventerrein Rollepaal Oost Dedemsvaart Waterhuishoudings- en rioleringsplan SAB Arnhem februari definitief Bedrijventerrein Rollepaal Oost Dedemsvaart Waterhuishoudings- en rioleringsplan dossier

Nadere informatie