ICT-route CSPE BB 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT-route CSPE BB 2014"

Transcriptie

1 ICT-route CSPE BB 2014 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen 1 tot en met 5 bevatten algemene informatie, die ook van toepassing is op cspe s van andere vakken. Vakspecifieke informatie treft u aan in de overige paragrafen. De mededelingen over de cspe s van 2014 (Septembermededeling op bevatten nadere informatie over dit cspe. 1 Geheimhouding cspe 1 Veel scholen hebben een protocol voor de afname van het cspe. In dit protocol staat dat de examinatoren tekenen voor de ontvangst van de examendocumenten van het cspe en verklaren alle zorgvuldigheid in acht te zullen nemen om te voorkomen dat de geheimhouding van de examendocumenten wordt geschonden. De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score voor het centraal examen vast. In het protocol staat dat de eerste en tweede examinator verklaren dat zij de beoordeling in overeenstemming met het correctievoorschrift hebben verricht. Op en staat een goed voorbeeld van een protocol. 2 Alle examendocumenten (papier en digitaal) zijn geheim. Bewaar ze in een kluis op school. Neem ze niet mee naar huis. Voer de voorbereidingen van het examen uit in een ruimte waar geen leerlingen aanwezig zijn. 3 Reik examendocumenten aan het begin van iedere zitting uit aan de kandidaten en neem ze na iedere zitting in. Tenzij anders vermeld in de instructie voor de examinator hebben kandidaten buiten de zittingen om geen inzage in de examendocumenten. 4 Houd het correctievoorschrift en de instructie voor de examinator voor de kandidaten geheim. 5 Examendocumenten zijn na afloop van de examenperiode pas openbaar. Hetzelfde geldt voor de producten die door de kandidaten in het kader van het cspe gemaakt worden. Deze kunnen pas na afloop van de examenperiode tentoongesteld of meegegeven worden. Pas eind juni is de examenperiode afgelopen (zie het examenrooster voor het tweede tijdvak op Tot die tijd kunnen er nog kandidaten geëxamineerd worden en is geheimhouding noodzakelijk. 6 Eventuele foto- of filmopnamen van de afname mogen alleen gemaakt worden door bij de afname betrokken examenfunctionarissen die door de directeur zijn aangewezen. Tenzij een opname een onderdeel is van een praktische opdracht mogen ook kandidaten dus geen opnamen maken. Eventuele gemaakte opnamen mogen niet toegankelijk gemaakt worden zolang er (op andere scholen) nog kandidaten geëxamineerd kunnen worden. Tot eind juni is publicatie van cspemateriaal via bijvoorbeeld de website van de school of YouTube dus niet toegestaan. PB-0698-b-14-1-i 1 lees verder

2 7 Van de minitoetsen zijn varianten aanwezig. Alle kandidaten die gelijktijdig aan onderdeel X werken, kunt u dezelfde variant laten maken, mits de kandidaten niet bij elkaar kunnen kijken. Kandidaten die later zijn ingeroosterd, geeft u een andere variant van de minitoets. Zo waarborgt u de geheimhouding. 8 Op de laatste bladzijde van deze instructie voor de examinator staat vermeld welke informatie over de inhoud van het examen vooraf verstrekt mag worden aan de kandidaten. Meer inhoudelijke informatie geven is niet toegestaan. Deze bladzijde behandelt u als een examendocument (zie punt 2). U reikt een kopie van deze bladzijde uit in de laatste lesweek die aan de afname van het cspe voorafgaat. Dit examendocument is dus alleen ter inzage voor de kandidaten. Na inzage neemt u deze bladzijde weer in. 9 Het is niet geoorloofd om de opdrachten van tevoren met de kandidaten te oefenen. 2 Voorbereiding cspe 1 Om het cspe voor te kunnen bereiden, ontvangt de school in de tweede helft van februari zending A van de cspe s. Zending A bevat in tweevoud alle papieren examendocumenten inclusief de instructie voor de examinator. Het correctievoorschrift behoort niet tot deze zending. In deze examendocumenten is de informatie die niet nodig is voor de voorbereiding van het cspe met grijze vlekken bedekt. 2 Zending B van maart bevat de papieren examendocumenten in kandidaataantallen. Met inachtneming van de geheimhouding mag u vijf werkdagen voorafgaand aan de start van de afname op uw school, de examendocumenten van zending B gebruiken om voorbereid te zijn op de afname van het cspe (bijvoorbeeld door zelf voorafgaand aan de afname, het cspe te maken). 3 Het cspe kent de onderdelen A, B, C,. Uw school bepaalt per onderdeel, hoeveel kandidaten gelijktijdig geëxamineerd worden. Paragraaf 6 bevat aanbevelingen hiervoor. 4 Laat de opdrachten uitvoeren zoals ze in de examenopdrachten zijn gesteld. Het is niet toegestaan opdrachten aan te passen, te vervangen of over te slaan. 5 Zorg ervoor dat de school voldoet aan de eisen met betrekking tot veiligheid, hygiëne en milieu. 6 Controleer voor aanvang van het examen of per kandidaat alle benodigde materialen, grondstoffen, gereedschappen en/of hulpmiddelen aanwezig zijn. 7 Van elk onderdeel van het cspe is de richttijd aangegeven. Zie paragraaf 6 overzicht opdrachten. In de Septembermededeling staat in de richtlijnen examentijd cspe nadere informatie hierover (zie de Septembermededeling op In een cspe kunnen opdrachten voorkomen waarbij het werktempo beoordeeld wordt. Let erop dat u tijdens deze opdrachten per kandidaat de tijd exact bijhoudt. 8 Cito heeft een helpdesk ingericht voor technische vragen over computergebruik in het cspe. Informatie over de bereikbaarheid van deze helpdesk kunt u vinden op 9 Met vakinhoudelijke vragen of opmerkingen over het cspe kunt u terecht bij de examenlijn van het College voor Examens (zie de Septembermededeling op PB-0698-b-14-1-i 2 lees verder

3 3 Afname cspe 1 Iedere kandidaat werkt individueel aan de opdrachten van het examen. Tenzij anders vermeld in de examendocumenten is overleg en samenwerking met anderen niet toegestaan. 2 De opdrachten moeten in de aangegeven volgorde gemaakt worden. Om organisatorische redenen kan eventueel van de aangegeven volgorde worden afgeweken. 3 Per onderdeel van het cspe zijn richttijden aangegeven. De richttijden gaan uit van een werktempo dat de kandidaat aan moet kunnen. Overschrijding van de richttijd en de reden hiervoor kunnen in het protocol vermeld worden (zie de Septembermededeling op 4 Hulp aan kandidaten door de examinator of anderen tijdens het cspe is niet toegestaan, tenzij anders vermeld in het vakspecifieke deel van deze instructie of in het correctievoorschrift. Deel de kandidaten vooraf mee dat u hen tijdens het examen niet kunt helpen. 5 Het is niet toegestaan om bij de beoordeling af te wijken van het correctievoorschrift. 6 Stuur de WOLF-scores in van de eerste afname van de kandidaten, dus vóór een eventuele herkansing. 4 Herkansing cspe 1 Herkansing kan pas plaatsvinden nadat het gehele cspe is afgelegd. 2 Herkansen van het cspe betekent dat de kandidaat het cspe geheel, of onderdelen daarvan, opnieuw aflegt. Tijdens een eventuele herkansing demonstreert een kandidaat zijn kennis en vaardigheden door dezelfde praktische opdrachten van het cspe nogmaals uit te voeren. 3 BB- en KB-kandidaten kunnen het cspe herkansen en daarnaast mogen zij het centraal examen van één algemeen vak herkansen. GL-kandidaten mogen slechts één centraal examen herkansen, dat wil zeggen óf het cspe GL óf het centraal examen van één algemeen vak. Met de herkansing van het cspe GL kan derhalve pas gestart worden als de uitslag van het eerste tijdvak is vastgesteld. 4 De kandidaat maakt in de herkansing een andere variant van dezelfde minitoets dan tijdens de eerste afname. Van de onderdelen van het cspe, waarvan meer varianten voorhanden zijn, maakt de kandidaat eveneens een andere variant dan tijdens de eerste afname. 5 Van de onderdelen, die in de herkansing worden afgelegd, komen alle scores in de plaats van de scores die de kandidaat tijdens de eerste afname heeft behaald. Wat niet mag, is dat per onderdeel de hoogste score wordt genomen. Van de onderdelen die niet worden herkanst, blijft de score staan. 6 Het kan voorkomen dat een kandidaat, na een weinig succesvolle herkansing, achteraf meedeelt dat hij liever andere onderdelen had willen herkansen. Het verdient daarom aanbeveling dat de school voorafgaand aan de herkansing de keuze van de te herkansen onderdelen in overleg met de kandidaat en diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers vastlegt in een overeenkomst. Voor aanvullende informatie zie de Septembermededeling op Examenblad.nl. PB-0698-b-14-1-i 3 lees verder

4 5 ICT-gebruik en dvd met bestanden 1 De digitale bestanden die nodig zijn voor het cspe, worden in maart op dvd aan de secretaris van het eindexamen van uw school gezonden. Een handleiding voor het ICT-gebruik bij het cspe wordt tegelijkertijd met de digitale bestanden aan uw examensecretaris gestuurd. In de handleiding staan onderstaande aandachtspunten voor ICT-gebruik. 2 Overleg vooraf met de ICT-coördinator / systeembeheerder van uw school over de afname van de cspe-onderdelen waarbij de computer wordt gebruikt. 3 Houd per groep één reservecomputer beschikbaar, en bij grotere groepen één reservecomputer per tien kandidaten. In de examenzaal dienen één of meer printers aanwezig te zijn. 4 Het is in het belang van de kandidaat dat de systeembeheerder de back-upfunctionaliteiten zo instelt dat bij uitval van de computer zo weinig mogelijk examenwerk verloren gaat. Daarnaast wordt aanbevolen dat de examinator / surveillant tijdens de afname op de hoogte is van de locatie van de back-upbestanden. 5 De digitale bestanden voor de praktische opdrachten dienen voor de kandidaten beschikbaar gemaakt te worden op, dvd s, USB-sticks of op een veilige plaats op de centrale server. De kandidaten moeten een duidelijke instructie krijgen waar de bestanden te vinden zijn en waar de eigen bestanden opgeslagen moeten worden. Op de USB-stick wordt de naam van de kandidaat en het kandidaatnummer vermeld. De opdracht is veelal zo geformuleerd dat de kandidaat het door hem bewerkte bestand opslaat onder een andere, eigen bestandsnaam. Dit maakt het mogelijk dat de kandidaat terugkeert naar het originele bestand, als er iets verkeerd mocht gaan. 6 Wanneer er meer zittingen zijn waarbij de computer gebruikt wordt, gebruikt de kandidaat bij elke zitting in principe dezelfde USB-stick. Wanneer een volgende zitting op een andere dag of dagdeel plaatsvindt, wordt de USB-stick ingenomen. Laat de school de bestanden in een netwerkomgeving opslaan, dan zorgt men ervoor dat de toegang tot die bestanden buiten de examentijd geblokkeerd is. 7 In een volgende zitting mag de kandidaat geen veranderingen aanbrengen in examenbestanden die in een eerdere zitting zijn gemaakt. Na elke opdracht of examenonderdeel maakt de kandidaat tijdens het examen een afdruk op papier die wordt ingeleverd, tenzij anders wordt aangegeven. Deze afdruk is een beveiliging tegen het later aanpassen van bestanden. Na afsluiting van het examenonderdeel worden afdrukken op papier niet meer in ontvangst genomen. 8 Het toetsprogramma voor de digitale minitoetsen moet vooraf in overleg met de ICT-coördinator / systeembeheerder zijn geïnstalleerd en gecontroleerd. PB-0698-b-14-1-i 4 lees verder

5 6 Overzicht opdrachten ALGEMEEN 1 praktijkopdracht ONDERDEEL A richttijd: 195 minuten 2 praktijkopdracht ICT-gebruik: Google Maps en internet 3 praktijkopdracht ICT-gebruik: Word, webapplicatie of webeditor, digitale bestanden en internet 4 praktijkopdracht ICT-gebruik: Word met digitaal bestand, Excel en bijlage 5 praktijkopdracht ICT-gebruik: Access met digitaal bestand ONDERDEEL B richttijd: 220 minuten 6 minitoets variant a, b, c, d 7 praktijkopdracht ICT-gebruik: Internet Explorer (offline beschikbare website), Word met digitaal bestand 8 praktijkopdracht ICT-gebruik: Word, opmaakprogramma met digitale bestanden 9 praktijkopdracht ICT-gebruik: Word met digitaal bestand 10 praktijkopdracht ICT-gebruik: browser, besturingssoftware voor modemrouter 11 praktijkopdracht ICT-gebruik: Word, programma voor maken presentatie en digitale bestanden akg* 1 * akg = aantal kandidaten gelijktijdig. Toetstechnisch advies over het aantal kandidaten dat bij deze praktijkopdracht gelijktijdig beoordeeld kan worden. NB In het correctievoorschrift treft u het antwoordmodel aan. U noteert de score van de kandidaat in het beoordelingsschema. PB-0698-b-14-1-i 5 lees verder

6 7 Vakspecifieke aanbevelingen met betrekking tot de organisatie Algemene aanbevelingen Offline gebruik WOLF tijdens praktijkafname Het is mogelijk om tijdens de afname van het cspe de beoordelingen van de kandidaten direct te verwerken in het programma WOLF. U kunt WOLF installeren op bijvoorbeeld een laptop en deze meenemen naar de praktijkruimte of buitenlocatie. Voor het invoeren van de scores in WOLF is het namelijk niet noodzakelijk om over een internetverbinding te beschikken. Voor een bijbehorende handleiding zie Planning afname De opdrachten worden bij voorkeur in de aangegeven volgorde gemaakt. Om organisatorische redenen kan eventueel van de aangegeven volgorde worden afgeweken. De opdrachten 2 tot en met 5 moeten in de aangegeven volgorde afgenomen worden. Hiervan kan niet afgeweken worden. Vanwege de fraudegevoeligheid bij de uitvoering van opdrachten die open internet vereisen zijn deze opdrachten - in dit geval opdracht 2 en 3 - geclusterd en moeten deze opdrachten aan het begin van het examen worden afgenomen.* Tijdens de afname van deze opdrachten is eveneens extra toezicht vereist, met inzet van meer toezichthouders. Hiermee moet tijdig rekening worden gehouden in verband met de beschikbaarheid van deze toezichthouders. Na het afronden van de online opdrachten dient u het internet voor alle kandidaten af te sluiten en de overige opdrachten offline uit te laten voeren. De resterende opdrachten vereisen verder geen internetverbinding. Voor de afname van het overige deel van het examen gelden de reguliere veiligheidsvoorschriften. * De opdrachten 2 en 3 worden gemaakt met behulp van online webapplicaties. Bij de opdrachten 4 en 5 is dat echter niet het geval, die worden (meestal) uitgevoerd met behulp van programma s die van tevoren lokaal op de computer geïnstalleerd zijn. De kandidaat mag bij de uitvoering van deze opdrachten indien nodig gebruik maken van de Help-functie van het programma. Na het oproepen van deze Help-functie zal doorgelinkt kunnen worden naar eventuele oplossingen op het internet. Het is de bedoeling dat de kandidaat de overige opdrachten zonder extra online hulp uitvoert. Dit kan eventueel wel met gebruikmaking van de offline Help-functie van het programma. U dient deze informatie - over de beschikbaarheid van on- en offline hulp tijdens de uitvoering van de opdrachten - vooraf aan de kandidaat mede te delen. Voorbereiding Instructies over de voorbereidingen zijn terug te vinden onder het kopje Aanbevelingen per opdracht. PB-0698-b-14-1-i 6 lees verder

7 U krijgt het digitale bestand instructie_kandidaat_bb bijgeleverd. In dit bestand staan instructies en opmerkingen voor de kandidaat voor de uitvoering van het examen. In het document staat: Voordat je aan de opdrachten begint en Opmerkingen bij opdrachten. U dient de informatie onder deze koppen en tussen de haken voor uw schoolsituatie aan te passen en/of in te vullen. Het document moet vervolgens worden geprint en aan het begin van het examen aan de kandidaten worden uitgereikt. De kandidaat ziet in verschillende opdrachten de verwijzing Lees de opmerking bij deze opdracht in de instructie voor de kandidaat naar dit document. Versie Microsoft Office Waar in de opgaven, bijlagen en instructies gebruik gemaakt wordt van Microsoft Office zijn de opgaven geschreven vanuit Microsoft Office Alle opdrachten vereisen een gedegen voorbereiding van de examinator. ICT Bij dit examen horen de volgende digitale bestanden: bestand map: digitale bestanden_examinator > het bestand instructie_kandidaat_bb map: digitale bestanden_kandidaat > onderstaande mappen en bestanden map: media_website > beeldmateriaal voor de website 3_tekst_website logo_weidelan logo_vzf 4_gegevens_kostenoverzicht logo_weidelan opdracht 5_weidelan 5 7_memo start_energie_apps en map: energie_apps > bestanden offline website map: afbeeldingen_folder 8_tekst_folder 9_beoordeling 9 map: media_presentatie > beeldmateriaal en geluid voor de presentatie 11_tekst_presentatie logo_weidelan logo_vzf De opdrachten zijn genummerd van 1 tot en met 11. De digitale bestanden die de kandidaat krijgt aangeleverd, beginnen met nummers die corresponderen met de nummers van de opdrachten. Hieronder staat een lijst met de namen van de in te leveren uitwerkingen van de opdrachten door de kandidaat. Ook hier corresponderen de PB-0698-b-14-1-i 7 lees verder

8 nummers aan het begin van de bestandsnaam met de nummers van de opdrachten. Het is de bedoeling dat de kandidaat zijn of haar bestanden benoemt op onderstaande wijze. nummer opdracht uitwerking en naamgeving 2 Weidelân op de kaart 2_Weidelân_Joure_jouwnaam 3 Website met weblog voor Weidelân bij lokaal opslaan: map 3_website_weidelan met submap: afbeeldingen of bestand: 3_URL_jouwnaam 4 Winst berekenen bij gebruik van zonnepanelen 4_kostenoverzicht_jouwnaam 5 Database voor Weidelân 5_weidelan_jouwnaam 7 Onderzoek apps voor energieverbruik 7_memo_jouwnaam 8 Folder Weidelân schets en afdruk van bestand 8_folder_jouwnaam 9 Beoordeling folder maken 9_beoordeling_jouwnaam 11 Digitale presentatie Weidelân 11_presentatie_jouwnaam PB-0698-b-14-1-i 8 lees verder

9 Aanbevelingen per opdracht Opdracht 2 Weidelân op de kaart De opdracht moet door de kandidaat worden uitgevoerd in Google Maps. Om alle functies van het programma te kunnen gebruiken moet u Gmail-accounts aanmaken voor de kandidaten. De kandidaat maakt het account dus niet zelf aan! De inlognaam wordt bij aanvang van het examen aan de kandidaat meegedeeld in de instructie voor de kandidaat. Het wachtwoord wordt aan het begin van de uitvoering van de opdracht bij iedere kandidaat door u onder geheimhouding ingevoerd. Om tijd te besparen kan bij iedere kandidaat hetzelfde wachtwoord ingevoerd worden, met bijvoorbeeld voor elke kandidaat een uniek volgnummer. Het is aan te raden de accounts op verschillende computers aan te maken in verband met een limiet die Google stelt aan het aanmaken van accounts. De kandidaat gebruikt het aangemaakte account uitsluitend tijdens de examenafname en ten behoeve van de examenafname. U beheert de accounts en wachtwoorden op zodanige wijze, dat de kandidaat buiten het examen geen toegang heeft tot dit account. Dit kan bijvoorbeeld door het wachtwoord geheim te houden, de accounts tijdig te verwijderen of het wachtwoord direct na afname te wijzigen. Voor het inleveren t de kandidaat de link van de kaart naar het adres van de examinator. Op deze wijze krijgt u toegang tot de kaart, zodat u die kunt beoordelen. Opdracht 3 Website met weblog voor Weidelân Het is belangrijk deze opdracht voorafgaand aan het examen voor te bereiden. Het is dan ook aan te raden, dat u de opdracht zelf maakt. U bepaalt in welk programma de kandidaat de website met de weblog gaat bouwen. Als voor een online applicatie wordt gekozen, maakt u accounts aan voor de kandidaten. De kandidaat maakt het account dus niet zelf aan! U geeft de inlognaam bij aanvang van het examen aan de kandidaat. Het wachtwoord wordt aan het begin van de uitvoering van de opdracht bij iedere kandidaat door u onder geheimhouding ingevoerd. Nadat de kandidaat is ingelogd en hij een titel voor de website moet opgeven kan deze zijn: Weidelan_kandidaatnummer. Wanneer er daarna een URL of domeinnaam wordt gevraagd kan dit zijn: (bijvoorbeeld: U kunt alleen het cursieve deel invullen. De rest van de domeinnaam staat vast en is afhankelijk van de applicatie die u heeft gekozen. De kandidaat gebruikt het aangemaakte account uitsluitend tijdens de examenafname en ten behoeve van de examenafname. U beheert de accounts en wachtwoorden op zodanige wijze, dat de kandidaat buiten het examen geen toegang heeft tot dit account. Dit kan bijvoorbeeld door het wachtwoord geheim te houden, door de accounts tijdig te verwijderen of door het wachtwoord direct na afname te wijzigen. U kiest een online applicatie, bij voorkeur in het Nederlands, die de website lokaal kan opslaan. Na het uitvoeren van de opdracht beoordeelt u direct de website van de kandidaat, moet de website lokaal worden opgeslagen en het account en de website PB-0698-b-14-1-i 9 lees verder

10 van het internet worden verwijderd. Kan de door u gekozen webapplicatie geen websites lokaal opslaan, dan maakt u gebruik van een tool die dit wel kan. Voorbeelden van URL s van webapplicaties: * De onlineapplicatie Weebly biedt de mogelijkheid om de website als zip-bestand te kunnen downloaden en archiveren. Ook kunt u de publicatie van een site ongedaan maken. De URL s van deze websites waren tijdens de productie van het examen actueel en zijn bedoeld als voorbeelden van mogelijk te gebruiken applicaties. Het is mogelijk dat niet alle websites en functies op het moment van afname van het examen bereikbaar zijn. De examinator kiest zelf een geschikte webapplicatie en dient in alle gevallen de webapplicatie vooraf te testen op de vereiste functionaliteiten voor het uitvoeren van de opdracht en op de gebruikersvriendelijkheid voor de kandidaat. Opdracht 4 Winst berekenen bij gebruik van zonnepanelen Bij deze opdracht kan ter ondersteuning van de uitvoering van de opdracht door de kandidaat de bijlage uitgereikt worden. In de bijlage staat een voorbeeld en een instructie voor het maken van een vervolgkeuzelijst in Excel Opdracht 5 Database voor Weidelân Voor deze opdracht is Microsoft Access 2010 vereist. Zoals al eerder vermeld worden de opdrachten sinds het vorige examen geschreven vanuit Microsoft Office Opdracht 7 Onderzoek apps voor energieverbruik Deze opdracht wordt uitgevoerd met behulp van een aangeleverde offline website. De kandidaat opent het bestand start_energie_apps, waarna de offline website geopend wordt. In de instructie voor de kandidaat krijgt de kandidaat nadere uitleg over de uitvoering van de opdracht. De kandidaat doet een onderzoek naar en vergelijkt de mogelijkheden van verschillende apps voor energieverbruik. Op de site staan een aantal afbeeldingen van apps met de specificaties van de verschillende mogelijkheden van deze apps. De kandidaat hoeft de apps niet zelf uit te proberen maar gebruikt de tekstuele informatie uit de site voor zijn of haar onderzoek. Opdracht 10 WiFi beschikbaar stellen Deze opdracht vereist een gedegen voorbereiding van de examinator. Het is belangrijk dat u de apparatuur en de besturingssoftware vooraf test op de juiste werking door de opdracht eerst zelf uit te voeren. PB-0698-b-14-1-i 10 lees verder

11 De kandidaat past de fabrieksinstellingen van een modem-router aan. U geeft daarvoor de nieuwe netwerkgegevens, bijvoorbeeld netwerknaam: weidelan en wachtwoord: bezoeker. Daarna demonstreert de kandidaat de juiste werking van zijn of haar instellingen door op een laptop, tablet pc of smartphone een nieuw netwerk aan te maken en vervolgens verbinding te maken met het internet. U bepaalt op welk apparaat de kandidaat dit laat zien, afhankelijk van wat op uw school voorhanden is. Als een kandidaat klaar is met de opdracht maakt u de door de kandidaat aangebrachte instellingen ongedaan voor de volgende kandidaat. Uitleg en demonstratie Zorg dat een collega de rol van bezoeker van de informatiebijeenkomst voor Weidelân speelt. De examinator kan dan de opdracht beter beoordelen. De kandidaat demonstreert en geeft uitleg aan de bezoeker hoe en waar de instellingen moeten worden gedaan om op het netwerk van Weidelân te kunnen inloggen. Het is belangrijk dat er interactie plaatsvindt tussen de examinator en de kandidaat. Dit kan bewerkstelligd worden door inhoudelijke vragen te stellen of bijvoorbeeld vragen te stellen waarbij de kandidaat uitleg moet geven. De opdracht ligt ter inzage bij de computer. De examinator beoordeelt de opdracht direct aan de hand van de beoordelingscriteria in het correctievoorschrift. Opdracht 11 Digitale presentatie Weidelân Tijdens de uitvoering van deze opdracht wordt de kandidaat op werktempo beoordeeld. U zorgt ervoor dat de kandidaat zelf de tijd in de gaten kan houden met behulp van een klok of een stopwatch. De kandidaat geeft aan wanneer hij/zij begint met de uitvoering van de opdracht en wanneer de opdracht klaar is. De examinator noteert de begin- en eindtijd en de totale werktijd in minuten in het correctievoorschrift. U kunt aan het begin van het examen extra uitleg geven over dit onderdeel van het examen. PB-0698-b-14-1-i 11 lees verder

12 8 Materialen, gereedschappen en hulpmiddelen Algemeen Voor eventuele ICT-benodigdheden zie paragraaf 7. Overzicht per opdracht Opdracht 8 Folder Weidelân Voor de uitvoering van de schets die bij deze opdracht hoort moet de kandidaat de beschikking hebben over: schetspapier A4-formaat gewone schetspotloden en kleurpotloden Opdracht 10 WiFi beschikbaar stellen Voor de uitvoering van deze opdracht moet de kandidaat de beschikking hebben over: computer met beeldscherm en bijbehorende bekabeling netwerkkabel aangesloten werkende draadloze modem-router cd-rom met besturingssoftware van de modem-router naam en wachtwoord van de fabrieksinstellingen nieuwe naam en nieuw wachtwoord voor Weidelân PB-0698-b-14-1-i 12 lees verder

13 ICT-route CSPE BB 2014 algemene informatie voor de kandidaat Inleiding Volkshuisvesting Zuidwest Fryslân heeft besloten een geheel nieuwe woonwijk Weidelân te bouwen in Joure. Duurzaamheid, groene energie en zorg voor het milieu zijn belangrijke onderwerpen bij de realisatie van deze wijk. Volkshuisvesting Zuidwest Fryslân maakt gebruik van allerlei ICT-toepassingen. Je bent ICT-stagiair bij Volkshuisvesting Zuidwest Fryslân. Het is jouw taak om ondersteuning te bieden. Wat ga je doen? Het CSPE ICT-route BB bestaat uit twee onderdelen. In onderdeel A maak je vier praktijkopdrachten. Je gaat eerst een kaart maken in Google Maps. Daarna ga je een website maken. Vervolgens ga je in een spreadsheetprogramma een berekening maken van de winst bij zonne-energie. Je maakt ook een opzet van een klantendatabase. In onderdeel B maak je een minitoets over de theorie van ICT en maak je vijf praktijkopdrachten. Je gaat op een website informatie zoeken over een aantal energie-apps. Daarna maak je een folder over Weidelân. Na deze opdracht beoordeel je jezelf in een reflectieopdracht. Je gaat ook de instellingen aanpassen voor een WiFi-verbinding. In de laatste opdracht maak je een presentatie over Weidelân. Overzicht van de opdrachten Onderdeel A Onderdeel B kaart maken website berekening winst zonne-energie klantendatabase minitoets onderzoek apps folder reflectieopdracht instellingen WiFi aanpassen digitale presentatie Wanneer je deze informatie hebt gelezen, lever je het blad weer in bij je docent. PB-0698-b-14-1-i 13 lees verder einde

handel en administratie CSPE KB 2014

handel en administratie CSPE KB 2014 handel en administratie CSPE KB 2014 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe.

Nadere informatie

intersectoraal CSPE BB 2013 dienstverlening en commercie

intersectoraal CSPE BB 2013 dienstverlening en commercie intersectoraal CSPE BB 2013 dienstverlening en commercie instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2013

handel en administratie CSPE BB 2013 handel en administratie CSPE BB 2013 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe.

Nadere informatie

De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013

De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013 De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013 Handleiding voor de schoolleiding, systeembeheerder en ICT-coördinator Februari

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010 Voorlichtingsbrochure ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- flexibele en digitale centrale examens 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Docentenhandleiding epack

Docentenhandleiding epack Docentenhandleiding epack Magistratenlaan 138-5223 MB Postbus 233 5201 AE s-hertogenbosch Tel: (073) 628 88 11 Datum: Versie: 20 juli 2012 5.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 De methodesite... 4 1.1 Introductie:

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn alle in dit document vermelde personen en gegevens fictief. Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5)

Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1. (Hoort bij release 2.5) Handleiding Omgevingsloket online Versie 3.1 (Hoort bij release 2.5) Inhoud WELKOM... 1 IN HET KORT... 1 LEESWIJZER... 3 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN... 3 WIJZIGINGEN VERSIE 3.0 EN 3.1... 3 DE OPZET VAN DEZE

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

HET EXAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27

HET EXAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27 HET EAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27 VVN.A. ETE Schouwburgweg 24-26 Cura ao Tel: (5999) 434-3766 Fax: (5999) 465-2784 E-mail: esbomexa@cura.net Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One! Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. online (samen)werken

Cursus Onderwijs en ICT. online (samen)werken Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 1, deel 4 (versie 1.0 po/vo/bve NL 11-11-2009) online (samen)werken door Serge de Beer Inleiding Op de tijdslijn van de geschiedenis is het nog niet zo heel lang geleden,

Nadere informatie

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie