CSPE GL technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CSPE GL 2013. technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal"

Transcriptie

1 CSPE GL 2013 technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen 1 tot en met 5 bevatten algemene informatie, die ook van toepassing is op cspe s van andere vakken. Vakspecifieke informatie treft u aan in de overige paragrafen. De mededelingen over de cspe s van 2013 (Septembermededeling op bevatten nadere informatie over dit cspe. 1 Geheimhouding cspe 1 Veel scholen hebben een protocol voor de afname van het cspe. In dit protocol staat dat de examinatoren tekenen voor de ontvangst van de examendocumenten van het cspe en verklaren alle zorgvuldigheid in acht te zullen nemen om te voorkomen dat de geheimhouding van de examendocumenten wordt geschonden. De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score voor het centraal examen vast. In het protocol staat dat de eerste en tweede examinator verklaren dat zij de beoordeling in overeenstemming met het correctievoorschrift hebben verricht. Op en staat een goed voorbeeld van een protocol. 2 Alle examendocumenten (papier en digitaal) zijn geheim. Bewaar ze in een kluis op school. Neem ze niet mee naar huis. Voer de voorbereidingen van het examen uit in een ruimte waar geen leerlingen aanwezig zijn. 3 Reik examendocumenten aan het begin van iedere zitting uit aan de kandidaten en neem ze na iedere zitting in. Tenzij anders vermeld in de instructie voor de examinator hebben kandidaten buiten de zittingen om geen inzage in de examendocumenten. 4 Houd het correctievoorschrift en de instructie voor de examinator voor de kandidaten geheim. 5 Examendocumenten zijn na afloop van de examenperiode pas openbaar. Hetzelfde geldt voor de producten die door de kandidaten in het kader van het cspe gemaakt worden. Deze kunnen pas na afloop van de examenperiode tentoongesteld of meegegeven worden. Pas eind juni is de examenperiode afgelopen (zie het examenrooster voor het tweede tijdvak op Tot die tijd kunnen er nog kandidaten geëxamineerd worden en is geheimhouding noodzakelijk. 6 Eventuele foto- of filmopnamen van de afname mogen alleen gemaakt worden door bij de afname betrokken examenfunctionarissen die door de directeur zijn aangewezen. Tenzij een opname een onderdeel is van een praktische opdracht mogen ook kandidaten dus geen opnamen maken. Eventuele gemaakte opnamen mogen niet toegankelijk gemaakt worden zolang er (op andere scholen) nog kandidaten geëxamineerd kunnen worden. Tot eind juni is publicatie van cspemateriaal via bijvoorbeeld de website van de school of YouTube dus niet toegestaan. PG-5017-b-13-1-i 1 lees verder

2 7 Van de minitoetsen zijn varianten aanwezig. Alle kandidaten die gelijktijdig aan onderdeel X werken, kunt u dezelfde variant laten maken, mits de kandidaten niet bij elkaar kunnen kijken. Kandidaten die later zijn ingeroosterd, geeft u een andere variant van de minitoets. Zo waarborgt u de geheimhouding. 8 Op de laatste bladzijde van deze instructie voor de examinator staat vermeld welke informatie over de inhoud van het examen vooraf verstrekt mag worden aan de kandidaten. Meer inhoudelijke informatie geven is niet toegestaan. Deze bladzijde behandelt u als een examendocument (zie punt 2). U reikt een kopie van deze bladzijde uit in de laatste lesweek die aan de afname van het cspe voorafgaat. Dit examendocument is dus alleen ter inzage voor de kandidaten. Na inzage neemt u deze bladzijde weer in. 9 Het is niet geoorloofd om de opdrachten van tevoren met de kandidaten te oefenen. 2 Voorbereiding cspe 1 Om het cspe voor te kunnen bereiden, ontvangt de school in de tweede helft van februari zending A van de cspe s. Zending A bevat in tweevoud alle papieren examendocumenten inclusief de instructie voor de examinator. Het correctievoorschrift behoort niet tot deze zending. In deze examendocumenten is de informatie die niet nodig is voor de voorbereiding van het cspe met grijze vlekken bedekt. 2 Zending B van maart bevat de papieren examendocumenten in kandidaataantallen. Met inachtneming van de geheimhouding mag u vijf werkdagen voorafgaand aan de start van de afname op uw school, de examendocumenten van zending B gebruiken om voorbereid te zijn op de afname van het cspe (bijvoorbeeld door zelf voorafgaand aan de afname, het cspe te maken). 3 Het cspe kent de onderdelen A, B, C,. Uw school bepaalt per onderdeel, hoeveel kandidaten gelijktijdig geëxamineerd worden. Paragraaf 6 bevat aanbevelingen hiervoor. 4 Laat de opdrachten uitvoeren zoals ze in de examenopdrachten zijn gesteld. Het is niet toegestaan opdrachten aan te passen, te vervangen of over te slaan. 5 Zorg ervoor dat de school voldoet aan de eisen met betrekking tot veiligheid, hygiëne en milieu. 6 Controleer voor aanvang van het examen of per kandidaat alle benodigde materialen, grondstoffen, gereedschappen en/of hulpmiddelen aanwezig zijn. 7 Van elk onderdeel van het cspe is de richttijd aangegeven. Zie paragraaf 6 overzicht opdrachten. In de Septembermededeling staat in de richtlijnen examentijd cspe nadere informatie hierover (zie de Septembermededeling op In een cspe kunnen opdrachten voorkomen waarbij het werktempo beoordeeld wordt. Let erop dat u tijdens deze opdrachten per kandidaat de tijd exact bijhoudt. 8 Cito heeft een helpdesk ingericht voor technische vragen over computergebruik in het cspe. Informatie over de bereikbaarheid van deze helpdesk kunt u vinden op 9 Met vakinhoudelijke vragen of opmerkingen over het cspe kunt u terecht bij de examenlijn van het College voor Examens (zie de Septembermededeling op PG-5017-b-13-1-i 2 lees verder

3 3 Afname cspe 1 Iedere kandidaat werkt individueel aan de opdrachten van het examen. Tenzij anders vermeld in de examendocumenten is overleg en samenwerking met anderen niet toegestaan. 2 De opdrachten moeten in de aangegeven volgorde gemaakt worden. Om organisatorische redenen kan eventueel van de aangegeven volgorde worden afgeweken. 3 Per onderdeel van het cspe zijn richttijden aangegeven. De richttijden gaan uit van een werktempo dat de kandidaat aan moet kunnen. Overschrijding van de richttijd en de reden hiervoor kunnen in het protocol vermeld worden (zie de Septembermededeling op 4 Hulp aan kandidaten door de examinator of anderen tijdens het cspe is niet toegestaan, tenzij anders vermeld in het vakspecifieke deel van deze instructie of in het correctievoorschrift. Deel de kandidaten vooraf mee dat u hen tijdens het examen niet kunt helpen. 5 Het is niet toegestaan om bij de beoordeling af te wijken van het correctievoorschrift. 6 Stuur de WOLF-scores in van de eerste afname van de kandidaten, dus vóór een eventuele herkansing. 4 Herkansing cspe 1 Herkansing kan pas plaatsvinden nadat het gehele cspe is afgelegd. 2 Herkansen van het cspe betekent dat de kandidaat het cspe geheel, of onderdelen daarvan, opnieuw aflegt. Tijdens een eventuele herkansing demonstreert een kandidaat zijn kennis en vaardigheden door dezelfde praktische opdrachten van het cspe nogmaals uit te voeren. 3 BB- en KB-kandidaten kunnen het cspe herkansen en daarnaast mogen zij het centraal examen van één algemeen vak herkansen. GL-kandidaten mogen slechts één centraal examen herkansen, dat wil zeggen óf het cspe GL óf het centraal examen van één algemeen vak. Met de herkansing van het cspe GL kan derhalve pas gestart worden als de uitslag van het eerste tijdvak is vastgesteld. 4 De kandidaat maakt in de herkansing een andere variant van dezelfde minitoets dan tijdens de eerste afname. Van de onderdelen van het cspe, waarvan meer varianten voorhanden zijn, maakt de kandidaat eveneens een andere variant dan tijdens de eerste afname. 5 Van de onderdelen, die in de herkansing worden afgelegd, komen alle scores in de plaats van de scores die de kandidaat tijdens de eerste afname heeft behaald. Wat niet mag, is dat per onderdeel de hoogste score wordt genomen. Van de onderdelen die niet worden herkanst, blijft de score staan. 6 Het kan voorkomen dat een kandidaat, na een weinig succesvolle herkansing, achteraf meedeelt dat hij liever andere onderdelen had willen herkansen. Het verdient daarom aanbeveling dat de school voorafgaand aan de herkansing de keuze van de te herkansen onderdelen in overleg met de kandidaat en diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers vastlegt in een overeenkomst. Voor aanvullende informatie zie de Septembermededeling op Examenblad.nl. PG-5017-b-13-1-i 3 lees verder

4 5 ICT-gebruik en dvd met bestanden 1 De digitale bestanden die nodig zijn voor het cspe, worden in maart op dvd aan de secretaris van het eindexamen van uw school gezonden. Een handleiding voor het ICT-gebruik bij het cspe wordt tegelijkertijd met de digitale bestanden aan uw examensecretaris gestuurd. In de handleiding staan onderstaande aandachtspunten voor ICT-gebruik. 2 Overleg vooraf met de ICT-coördinator / systeembeheerder van uw school over de afname van de cspe-onderdelen waarbij de computer wordt gebruikt. 3 Houd per groep één reservecomputer beschikbaar, en bij grotere groepen één reservecomputer per tien kandidaten. In de examenzaal dienen één of meer printers aanwezig te zijn. 4 Het is in het belang van de kandidaat dat de systeembeheerder de back-upfunctionaliteiten zo instelt dat bij uitval van de computer zo weinig mogelijk examenwerk verloren gaat. Daarnaast wordt aanbevolen dat de examinator / surveillant tijdens de afname op de hoogte is van de locatie van de back-upbestanden. 5 De digitale bestanden voor de praktische opdrachten dienen voor de kandidaten beschikbaar gemaakt te worden op, dvd s, USB-sticks of op een veilige plaats op de centrale server. De kandidaten moeten een duidelijke instructie krijgen waar de bestanden te vinden zijn en waar de eigen bestanden opgeslagen moeten worden. Op de USB-stick wordt de naam van de kandidaat en het kandidaatnummer vermeld. De opdracht is veelal zo geformuleerd dat de kandidaat het door hem bewerkte bestand opslaat onder een andere, eigen bestandsnaam. Dit maakt het mogelijk dat de kandidaat terugkeert naar het originele bestand, als er iets verkeerd mocht gaan. 6 Wanneer er meer zittingen zijn waarbij de computer gebruikt wordt, gebruikt de kandidaat bij elke zitting in principe dezelfde USB-stick. Wanneer een volgende zitting op een andere dag of dagdeel plaatsvindt, wordt de USB-stick ingenomen. Laat de school de bestanden in een netwerkomgeving opslaan, dan zorgt men ervoor dat de toegang tot die bestanden buiten de examentijd geblokkeerd is. 7 In een volgende zitting mag de kandidaat geen veranderingen aanbrengen in examenbestanden die in een eerdere zitting zijn gemaakt. Na elke opdracht of examenonderdeel maakt de kandidaat tijdens het examen een afdruk op papier die wordt ingeleverd, tenzij anders wordt aangegeven. Deze afdruk is een beveiliging tegen het later aanpassen van bestanden. Na afsluiting van het examenonderdeel worden afdrukken op papier niet meer in ontvangst genomen. 8 Het toetsprogramma voor de digitale minitoetsen moet vooraf in overleg met de ICT-coördinator / systeembeheerder zijn geïnstalleerd en gecontroleerd. PG-5017-b-13-1-i 4 lees verder

5 6 Overzicht opdrachten INLEIDING richttijd: 10 minuten akg* inleiding ONDERDEEL A ICT-gebruik: Internet Explorer (offline beschikbare website) richttijd: 45 minuten 1 praktijkopdracht ICT-gebruik: Internet Explorer (offline beschikbare website), Adobe Acrobat met bestand, uitwerkbijlage 2 praktijkopdracht ICT-gebruik: programma naar keuze***, bestanden, uitwerkbijlage ONDERDEEL B richttijd: 30 minuten 3 praktijkopdracht 1 4 praktijkopdracht ICT-gebruik: fotobewerkingsprogramma naar keuze**, Word ONDERDEEL C richttijd: 60 minuten 5-6 praktijkopdracht ICT-gebruik: Internet Explorer (offline beschikbare website), programma naar keuze**, Word, bestanden ONDERDEEL D richttijd: 30 minuten 7 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel, bestand 8 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel, bestand, bijlage ONDERDEEL E richttijd: 75 minuten 9 praktijkopdracht ICT-gebruik: programma naar keuze**, bijlage 10 praktijkopdracht ICT-gebruik: programma naar keuze** 11 minitoets varianten a, b, c en d ONDERDEEL F richttijd: 30 minuten 12 praktijkopdracht ICT-gebruik: Excel, bestand ONDERDEEL G richttijd: 65 minuten 13 praktijkopdracht ICT-gebruik: Internet Explorer (offline beschikbare website), Word 14 praktijkopdracht ICT-gebruik: programma naar keuze** 1 15 praktijkopdracht ICT-gebruik: programma naar keuze**, 1 uitwerkbijlage * akg = aantal kandidaten gelijktijdig. Toetstechnisch advies over het aantal kandidaten dat bij deze praktijkopdracht gelijktijdig beoordeeld kan worden. ** De examinator is vrij een keuze te maken uit de door de school aangeboden software die geschikt is voor het maken van deze opdracht. *** De kandidaat is vrij een keuze te maken uit de door de examinator aangeboden software die geschikt is voor het maken van deze opdracht. PG-5017-b-13-1-i 5 lees verder

6 7 Vakspecifieke aanbevelingen met betrekking tot de organisatie Algemene aanbevelingen Planning afname Het examen is zo opgebouwd dat het in meerdere sessies kan worden afgenomen. Onderdeel B moet altijd voor onderdeel C worden afgenomen. De overige onderdelen kunnen in willekeurige volgorde worden afgenomen. Bij (een deel van) opdracht 3, 14 en 15 is een examinator per kandidaat nodig. Houd hier rekening mee met uw planning. De opdrachten binnen een onderdeel moeten in de aangegeven volgorde afgenomen worden. Hiervan kan niet afgeweken worden. Voorbereiding Opdracht 3 en 4 Bij opdracht 3 en 4 moet de kandidaat een foto maken met een digitale camera en deze vervolgens bewerken in een fotobewerkingsprogamma. U zorgt voor een goed werkende digitale camera met een batterij die voldoende is opgeladen. U zorgt dat de kandidaat de werkplek kan fotograferen die hij in gedachten heeft. Een (tweede) examinator begeleidt de kandidaat. U vertelt de kandidaat welke persoon de kandidaat op de foto zet. Dit kan de (tweede) examinator zijn, maar ook een collega-docent of een andere medewerker van de school. De persoon mag geen leerling zijn. U zorgt ervoor dat de kandidaat de foto zonder problemen kan overbrengen op de computer en kan openen in een fotobewerkingsprogramma. U helpt de kandidaat hierbij, als dat nodig is. Dit heeft geen invloed op de score voor opdracht 4. Als u meer kandidaten tegelijkertijd deze opdracht wil laten uitvoeren, heeft u meer camera s nodig. Voorbeelden van bruikbare fotobewerkingsprogramma s zijn: Adobe Photoshop Elements Corel Paint Shop Pro Het is aan te raden dat u de opdracht zelf maakt in het programma van uw voorkeur. Zo kunt u bepalen of het gekozen programma geschikt is voor het uitvoeren van de opdracht. PG-5017-b-13-1-i 6 lees verder

7 Opdracht 9 De kandidaat moet een plattegrond van de aula natekenen en inrichten als informatiemarkt. U bepaalt vooraf in welk programma de kandidaat de opdracht moet uitvoeren en vertelt dit aan de kandidaat. Twee voorbeelden van bruikbare programma s zijn: Microsoft Visio een CAD-programma Opdracht 14 en 15 Bij opdracht 14 moet de kandidaat een toespraak opnemen met een camera. U zorgt dat er een werkende camera-opstelling is waarmee de toespraak van de kandidaat kan worden opgenomen. U zorgt ook voor een handleiding van de camera die de kandidaat kan raadplegen. Als de kandidaat een probleem heeft met het bedienen van de camera, mag u de kandidaat hiermee helpen. Dit heeft wel invloed op de score bij beoordelingsaspect 14a. De kandidaat moet zijn filmpjes ook kunnen terugkijken. Bij een camera kunt u denken aan een webcam, een flipcamera of een digitale camera. Per kandidaat rekent u op 20 minuten gebruik van de camera. ICT Bij dit examen horen de volgende bestanden: bestand opdracht start_school.htm en de map school inleiding, 1, 5, 6, 13 bestellijst.xls 12 kennismakingslessen.xls 7,8 relatiegeschenken.pdf 1 map afbeeldingen 2, 5, 6 Internet Explorer (offline beschikbare website) Op de dvd staan het bestand start_school.htm en de map school. De bestanden in de map en onderliggende mappen zijn een website over de Jan Lievensschool. Kopieer het bestand start_school.htm samen met de map school naar een map op de harde schijf of het netwerk. U kunt vervolgens een snelkoppeling (rechtermuisknop) maken van het bestand start_school.htm en de snelkoppeling verplaatsen naar het bureaublad van de computer. Voor het goed functioneren van de website kan het noodzakelijk zijn actieve inhoud toe te staan en de eventuele pop-up-blokkering op te heffen. In de Handleiding Applicaties die op de dvd met digitale bestanden te vinden is, staat beschreven hoe u dit kunt (laten) doen. PG-5017-b-13-1-i 7 lees verder

8 Macrobeveiliging Veel Word- en Excel-bestanden voor de praktische opdrachten bevatten macro s. De macrobeveiliging in zowel Word als Excel moet daarom aangepast worden: in Office 2003 moet het beveiligingsniveau op laag gezet worden; in Office 2007 moeten alle macro s worden ingeschakeld. In de Handleiding Applicaties die op de dvd met digitale bestanden te vinden is, staat beschreven hoe u dit kunt (laten) doen. Afname U mag de kandidaat niet helpen bij het maken van het examen, tenzij dit expliciet in de instructie is vermeld. Zie hiervoor de aanwijzingen per opdracht in deze instructie. Als de kandidaat bij de opdrachten een hulpvraag stelt over de werking van een ICTopdracht, verwijst u de kandidaat naar de helpfunctie van het betreffende programma. Aanbevelingen per opdracht Opdracht 2 U beoordeelt het ontwerp in kleur. Is er geen mogelijkheid om in kleur te printen, dan beoordeelt u de opdracht digitaal. Opdracht 4 De kandidaat moet de bij opdracht 3 gemaakte foto openen in het fotobewerkingsprogramma. Als de kandidaat problemen ondervindt bij het overbrengen van de foto van de camera naar de computer, mag u de kandidaat hierbij helpen. Dit heeft geen invloed op de score van de kandidaat. U beoordeelt de foto in kleur. Is er geen mogelijkheid om in kleur te printen, dan beoordeelt u de opdracht digitaal. Opdracht 5 De kandidaat is bij opdracht 5 vrij om een keuze te maken uit de software die de school aanbiedt. Opdracht 6 In opdracht 6 moet de kandidaat een folder maken die dubbelzijdig bedrukt is. Als het niet mogelijk is om dubbelzijdig af te drukken, mag de kandidaat twee enkelzijdig bedrukte vellen tegen elkaar plakken. U beoordeelt de folder in kleur. Is er geen mogelijkheid om in kleur te printen, dan beoordeelt u de opdracht digitaal. Opdracht 7 U beoordeelt het lesrooster in kleur. Is er geen mogelijkheid om in kleur te printen, dan beoordeelt u de opdracht digitaal. Als een kandidaat een vorm van kleurenblindheid heeft, mag hij/zij in plaats van kleuren gebruikmaken van de woorden van de kleuren. PG-5017-b-13-1-i 8 lees verder

9 8 Materialen, gereedschappen en hulpmiddelen Algemeen Voor eventuele ICT-benodigdheden zie paragraaf 7. Overzicht per onderdeel Onderdeel A een kleurenprinter Onderdeel B een digitale camera een kleurenprinter Onderdeel C lijm voor het geval er niet dubbelzijdig afgedrukt kan worden een kleurenprinter Onderdeel D een kleurenprinter Onderdeel G een camera waarmee de kandidaat een film van zichzelf kan opnemen mogelijkheden om de film op te slaan en terug te kijken (computer met benodigde software) PG-5017-b-13-1-i 9 lees verder

10 CSPE GL 2013 technologie in de gemengde leerweg - ict-route - intersectoraal algemene informatie voor de kandidaat Inleiding Dit examen gaat over het organiseren van een open dag en kennismakingslessen op de Jan Lievensschool in Veren. Wat ga je doen? Ieder jaar worden er op de Jan Lievensschool een open dag en kennismakingslessen georganiseerd voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Tijdens het examen maak je opdrachten die bij de organisatie van de open dag en de kennismakingslessen horen. Overzicht van de opdrachten onderdeel A een attentie kiezen voor de bezoekers van de open dag een bestelformulier invullen een ontwerp voor de opdruk van een tas maken onderdeel B een foto maken voor een folder de foto bewerken onderdeel C een folder maken onderdeel D een rooster voor de kennismakingslessen maken vrijwilligers indelen bij groepen en kennismakingslessen onderdeel E een plattegrond van een ruimte in school maken de plattegrond inrichten onderdeel F een bestellijst voor de catering invullen onderdeel G een toespraak voorbereiden de toespraak presenteren voor een camera je toespraak beoordelen Wanneer je deze informatie hebt gelezen, lever je het blad weer in bij je docent. PG-5017-b-13-1-i 10 lees verder einde

CSPE GL 2014. bouwtechniek - bouw-breed - metselen - schilderen - timmeren - fijnhoutbewerken

CSPE GL 2014. bouwtechniek - bouw-breed - metselen - schilderen - timmeren - fijnhoutbewerken CSPE GL 2014 bouwtechniek - bouw-breed - metselen - schilderen - timmeren - fijnhoutbewerken instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding,

Nadere informatie

sport, dienstverlening en veiligheid CSPE KB 2014

sport, dienstverlening en veiligheid CSPE KB 2014 sport, dienstverlening en veiligheid CSPE KB 2014 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing

Nadere informatie

intersectoraal CSPE BB 2013 dienstverlening en commercie

intersectoraal CSPE BB 2013 dienstverlening en commercie intersectoraal CSPE BB 2013 dienstverlening en commercie instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de

Nadere informatie

ICT-route CSPE BB 2014

ICT-route CSPE BB 2014 ICT-route CSPE BB 2014 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

handel en administratie CSPE KB 2014

handel en administratie CSPE KB 2014 handel en administratie CSPE KB 2014 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe.

Nadere informatie

handel en administratie CSPE BB 2013

handel en administratie CSPE BB 2013 handel en administratie CSPE BB 2013 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe.

Nadere informatie

De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013

De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013 De afname van het centraal schriftelijk en praktisch examen beroepsgerichte vakken vmbo met behulp van de computer Examens 2013 Handleiding voor de schoolleiding, systeembeheerder en ICT-coördinator Februari

Nadere informatie

DAAF GELUKSCHOOL. Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

DAAF GELUKSCHOOL. Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem DAAF GELUKSCHOOL Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 2014-2015 Vastgesteld september 2014 Verzonden aan de inspectie op 29 september 2014. 1 DAAF GELUKSCHOOL Examenreglement

Nadere informatie

Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2013

Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2013 Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2013 Colofon Protocollen centrale examens versie 2013 Redactie: Met dank aan: Ieke van Velden(Groenhorst) André Coenders (CvE), Gerard de Gier (CvE), Annemiek

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010 Voorlichtingsbrochure ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- flexibele en digitale centrale examens 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)

Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling) Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Voorgezet onderwijs Examenloket 079-3232999 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Centrale examens in 2014 voor vwo, havo en

Nadere informatie

Centrale examens in 2012 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)

Centrale examens in 2012 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling) Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Centrale examens in 2012 voor vwo,

Nadere informatie

Centrale examens in 2007 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling)

Centrale examens in 2007 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling) Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Centrale examens in 2007 voor vwo, havo, vmbo en vavo Bestemd voor scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding docent/corrector. ExamenTester 2.11

Gebruikershandleiding docent/corrector. ExamenTester 2.11 Gebruikershandleiding docent/corrector ExamenTester 2.11 ICT-examenhelpdesk Het gebruik van ExamenTester 2.11 bij de examens wordt ondersteund door de ICT-examenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2014 ICT-route CSPE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 4.1 Beoordelingsschema

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Op weg naar het diploma

Op weg naar het diploma Op weg naar het diploma Ingrid de Jong Educatieve Voorziening AMC/VUmc Maart 2015 Tot stand gekomen in samenwerking met: Jantien Taams, Stichting Onderwijs aan zieke Kinderen Amsterdam Greet Snoodijk,

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

HET EXAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27

HET EXAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27 HET EAMENBLAD VO Jaargang 10, november 2011, no. 27 VVN.A. ETE Schouwburgweg 24-26 Cura ao Tel: (5999) 434-3766 Fax: (5999) 465-2784 E-mail: esbomexa@cura.net Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur

Nadere informatie

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het

Nadere informatie

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 1998-2014 Bridge Systems BV. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn alle in dit document vermelde personen en gegevens fictief. Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Het EXAMENBLAD VO. Jaargang 12, april 2013, no. 35

Het EXAMENBLAD VO. Jaargang 12, april 2013, no. 35 Het EXAMENBLAD VO Jaargang 12, april 2013, no. 35 ETE Schouwburgweg 24-26 Curaçao Tel : (5999) 434-3766 Fax: (5999) 465-2784 Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Bestemd voor - de schoolbesturen

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

De computer bij de centrale examens 2009-2013. duidelijk digitaal

De computer bij de centrale examens 2009-2013. duidelijk digitaal De computer bij de centrale examens 2009-2013 duidelijk digitaal De computer bij de centrale examens 2009-2013 duidelijk digitaal Inhoud Duidelijk kiezen voor digitaal 5 1 Wanneer digitaliseren 7 2 Hoe

Nadere informatie

Inhoud Belangrijke attentiepunten

Inhoud Belangrijke attentiepunten Inhoud Draaiboek Competentiegerichte Proeve van Bekwaamheid (CGO) Kwalificatiedossier Autoschadehersteltechniek crebo 95040 Uitstroom Autoschadetechnicus niveau 3 crebo 95042 Toetsvorm Proeve van bekwaamheid

Nadere informatie