Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2

3 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014 Bis dat, qui cito dat Hij geeft tweemaal, die snel geeft. Een vlot gebaar wordt dubbel gewaardeerd. Desiderius Erasmus

4 pagina 4 pagina 14 pagina 17 pagina 22 pagina 24 pagina 42 2 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

5 Inhoud Voorwoord 5 Verslag van de Secretaris 6 De Erasmus Universiteit Rotterdam 6 Positionering & visie Erasmus Trustfonds 7 Fondsenwerving 8 Samenwerking 8 Bestuur 9 Gedragscode 9 Toezeggingen 9 Overige 10 Financiële beleid 12 Vermogensbeleid en beheer 12 Inkomstenbeleid 12 Begrotingsbeleid 12 Uitgavenbeleid 12 Beleggingsbeleid 13 Vooruitblik 13 Historie 14 Doelstellingen 16 Kengetallen Aanvragen en subsidies 17 Recapitulatie projecten 19 Toelichting op grote gehonoreerde projecten 20 Samen Sterk, prof.dr. J. Verweij, decaan Erasmus MC 23 Raad van Toezicht, Bestuur, Adviseur en Leden 23 Bijzondere leerstoelen en bijzonder hoogleraren 24 Financiële jaarverslag 26 Balans 26 Toelichting op de balans 27 Staat van baten en lasten 29 Effecten 30 Kantoorkosten en algemene kosten 31 Begroting Verloop studievoorschotten 33 Bestemmingsfondsen en fondsen op naam 34 Die beurs brengt me dichter bij mijn dromen Vania Valerie Sitorus, Erasmus Education Fund 42 Controleverklaring onafhankelijke accountant 43 Hoogeschoolraad 44 Jong Erasmus Trustfonds 45 Lidmaatschap Erasmus Trustfonds 46 Contributies, fiscale aspecten en schenkingen 47 Colofon 48 3

6 4 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

7 Voorwoord Het is met eer en groot genoegen dat het Bestuur van het Erasmus Trustfonds u hierbij het jaarverslag 2014 aanbiedt. Van harte nodigen wij u uit om het verslag te lezen en te ervaren wat het Erasmus Trustfonds in 2014 heeft bijgedragen aan de ambitie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ruim 100 jaar geleden was er een onzalig plan waardoor op een voortvarende wijze de organisatie van voortgezet handelsonderwijs ter hand werd genomen; binnen zeven maanden was het een feit. Heden ten dage is de Erasmus Universiteit Rotterdam een instituut waar niemand meer omheen kan! De universiteit toont haar impact op wetenschap, studenten en samenleving. Het wetenschappelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam is van wereldniveau, getuige de hoge positie op internationale citatie- en publicatie rankings. De Erasmus Universiteit Rotterdam is nauw verbonden met haar omgeving. De stad en haar periferie vormen steeds de academische werkplaats voor ontwikkeling, overdracht en toepassing van nieuwe kennis. Kennis, opgedaan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, blijft alumni wereldwijd verbinden in een wereld die steeds kleiner wordt. Voor het Erasmus Trustfonds was 2014 een bijzonder jaar, het lustrumjaar voorbij. In de Algemene Leden Vergadering (ALV) kreeg het Bestuur het mandaat om naar de toekomst te kijken op basis van een nieuwe visie. Een visie die is voortgekomen uit een vruchtbare samenwerking tussen het Jong Erasmus Trustfonds, Bestuur en de Raad van Toezicht. Een visie die bouwt op de sterke driehoek Stad - Universiteit - Bedrijfsleven in combinatie met een proactieve houding van het Erasmus Trustfonds. Wat kan het Erasmus Trustfonds meer betekenen voor de universiteit van de toekomst, om de sterke positie van de Erasmus Universiteit nationaal en internationaal te borgen en meer...? Wat zijn de wensen van de faculteiten en welke researchprojecten kunnen bijdragen aan een betere, gezondere en innovatievere samenleving? Deze vragen vormen de basis voor een nieuw onzalig plan waarin het opzetten van een Rotterdams Endowment Fund een centrale rol speelt. Het uitdragen van de visie en het opzetten van professionele fondsenwerving zullen de zichtbaarheid van het Erasmus Trustfonds -door sommigen het best bewaarde geheim van Rotterdam genoemdvergroten. De onafhankelijkheid van het Erasmus Trustfonds is daarbij een van de sterke pijlers voor nu en voor in de toekomst. Als founding father van de universiteit is het Erasmus Trustfonds uitgegroeid tot het onafhankelijke vermogensfonds voor de Erasmus Universiteit en een proactieve fondsenwerver voor de toekomst. De buitenkant van dit jaarverslag oogt vertrouwd, maar straalt tegelijkertijd een nieuw elan uit. Net zoals de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, zowel op Woudestein als op Hoboken, als de city campus van het Erasmus University College. Wij raden u aan een bezoek te brengen aan de EUR, u zult trots zijn op uw Alma Mater! Op de volgende pagina s geven wij u inzicht in de gedane zaken over Het Bestuur van het Erasmus Trustfonds luistert graag naar uw suggesties als lid of aspirant-lid van de Vereniging of vanuit een andere betrokkenheid. Bestuur Erasmus Trustfonds 5

8 Verslag van de secretaris De Erasmus Universiteit Rotterdam De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een universiteit voor ambitieuze denkers en doeners. Een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. EUR-wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Het Rotterdamse academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Het onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met haar onderzoeksimpact en haar onderwijskwaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Belangrijke waarden voor de EUR zijn: durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend werken en streven naar succes. De EUR streeft naar academische excellentie. Wereldwijd bestaan er diverse rankings, elk met hun eigen methodiek en wegingsfactoren. Grofweg bestaat er een tweedeling tussen onderzoeksrankings en onderwijsrankings. In de twee belangrijkste onderzoekrankings 1 staat de EUR op positie 3 en 5 in Nederland en op positie 72 en 85 op de wereldrankinglijst van totaal 500 universiteiten. Kijken we naar specifieke onderzoeksgebieden, waar universiteiten zich mee bezighouden dan zien we dat de medische faculteit voor Nederland positie 1 inneemt en een 27e positie in de wereld. Evenzo zien we bij de economische faculteit dat 2 opleidingen eruit springen: Accounting & Finance: positie 1 in Nederland, positie 37 wereldwijd en Economics & Econometrics: positie 1 in Nederland, positie 38 wereldwijd. Naast de onderzoekrankings worden de verschillende opleidingen langs een Nederlandse onderwijsrankingslat gelegd. De Erasmus Universiteit Rotterdam scoort bovengemiddeld op de volgende thema s: de inhoud van de opleidingen, de algemene en wetenschappelijke vaardigheden, de kwaliteit van de docenten, het studierooster en de groepsgrootte. In de onderwijsrankings komen we 5 faculteiten tegen op positie 1, 5 bachelorprogramma s op positie 1 en maar liefst 8 masterprogramma s op de 1e positie. Naast de reguliere opleidingen biedt de EUR jaarlijks aan talentvolle bachelors uit alle disciplines een exclusief programma aan. Het Erasmus Honours Programme geeft excellente studenten de kans kennis te maken met boeiende en actuele thema s uit andere opleidingen dan hun eigen studie. Toonaangevende hoogleraren uit verschillende disciplines dagen honours studenten uit om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken. Rotterdammers staan bekend als aanpakkers en kijken graag vooruit. Dit zien we duidelijk terug in de koers die de EUR kiest in onder meer het onderwijsprogramma van haar faculteiten; de behaalde rankings onderstrepen dit. Engels is inmiddels de voertaal in het Rotterdamse universitair onderwijs en in het eerste jaar wordt verwacht dat de studenten 100% van de studiepunten behalen. Het streven naar excellentie is noodzakelijk om je te onderscheiden van de overige universiteiten. De aanpak werpt haar vruchten af in Rotterdam. De Erasmus Universiteit Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Rotterdam Partners gaan samen Rotterdam in binnen- en buitenland nog sterker op de kaart zetten. De vier partijen profileren zich vanaf november 2014 gezamenlijk met de nieuwe, gedeelde pay-off Make It Happen. Deze leus weerspiegelt de typisch Rotterdamse mentaliteit en laat zien waar stad, haven en inwoners voor staan: pionieren, grenzen verleggen en een no-nonsense mentaliteit. De samenwerking heeft als doel het aantrekken en behouden van hoogopgeleiden, bedrijven, handel, bezoekers en inwoners. De universiteit, de haven en de stad zullen gezamenlijk de uitdagingen aangaan van een snel veranderende maatschappij en competitieve economie. Door deze samenwerking is het mogelijk Rotterdam als één geheel te laten zien. Het is deze Rotterdam trots, die we meer dan voorheen met elkaar moeten durven uitdragen. Het is niet niets wat in Rotterdam in 100 jaar is opgebouwd aan academisch onderwijs en wat we met en voor elkaar mogelijk hebben gemaakt, door samen te werken en te verbinden. 6 Erasmus Trustfonds Jaarverslag CWTS/Leiden Ranking & Times Higher Education World University Rankings

9 Positionering & visie Erasmus Trustfonds Het Erasmus Trustfonds is een zelfstandige, onafhankelijke vereniging die zich ten doel stelt de groei en bloei van de Erasmus Universiteit te bevorderen. Historische redenen, bescherming van het opgebouwde vermogen én een belangrijk onderscheidend vermogen ten opzichte van de Erasmus Universiteit liggen ten grondslag aan het onafhankelijke karakter van het Erasmus Trustfonds. Het Erasmus Trustfonds maakt financiering van projecten mogelijk en biedt, onder andere via de fondsen op naam, uitvoering op maat met betrekking tot de wensen van een donateur, passend binnen de statuten en het beleid van het Erasmus Trustfonds. Wat kan het Erasmus Trustfonds meer betekenen voor haar universiteit van de toekomst, om de sterke positie van de Erasmus Universiteit nationaal en internationaal te borgen en meer...? Wat zijn de wensen van de faculteiten en welke researchprojecten kunnen bijdragen aan een betere, gezondere en innovatievere samenleving? Deze vragen heeft het Bestuur zich gesteld en vormden de basis voor een nieuwe visie. Er is dit jaar veel input verzameld door het Bestuur voor de operationalisatie van deze nieuwe visie. De rol van het Erasmus Trustfonds voor de komende decennia is nader uitgewerkt. In samenspraak met de Raad van Toezicht heeft het Bestuur haar visie in 2014 gepresenteerd aan haar leden. Als uitgangspunt is teruggegrepen naar het ontstaan van het Erasmus Trustfonds waarbij het bedrijfsleven, de stad en het op te richten onderwijs een gezamenlijke rol speelden. Deze drie-eenheid zien we terug in het hart van de visie : Kennishaven Rotterdam / Port of Knowledge. Hieruit zijn drie kennisthema s gedefinieerd: Startende bedrijvigheid (snijvlak bedrijfsleven en universiteit); Lerende stad (snijvlak universiteit en Rotterdam); Universiteit van de toekomst (overkoepelend thema van bedrijfsleven, universiteit en Rotterdam). Dit laatste thema is leidend geworden voor de visie: waar liggen de uitdagingen en kansen voor de universiteit? Tijdens de besprekingen is tevens naar voren gekomen dat fondsenwerving een belangrijk onderwerp is voor het realiseren van de ambities. Het Erasmus Trustfonds heeft een uitstekend track record, Erasmus is een grootse overkoepelende merknaam voor alle faculteiten met als belangrijkste kenmerk: de universiteit is ambitieus en levert excellent wetenschappelijk onderzoek en biedt uitstekend wetenschappelijk onderwijs. Het Bestuur zet in op professionele fondsenwerving. Hiertoe is in 2014 nader onderzoek uitgevoerd; het oprichten van een Endowment Fund behoort tot de mogelijkheden. Een fonds dat het Erasmus Trustfonds in staat stelt om samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam de impact van de EUR te borgen en te vergroten. Intensieve samenwerking is bij deze fondsenwerving de sleutel tot succes. Hiervoor zal het Erasmus Trustfonds haar onafhankelijke positie koesteren en tegelijkertijd de band versterken met de universiteit, bedrijven en studenten en alumni betrekken bij de toekomst van hun Alma Mater. Een professionaliseringsslag en versterking van het Erasmus Trustfonds zijn daarbij noodzakelijk. Om dit van de grond te krijgen, zijn investeringen nodig. Een deel van het jaarlijkse budget zal hiervoor moeten worden vrijgemaakt. Het verheugt het Bestuur dat de ALV een mandaat heeft afgegeven om deze aanpak verder te onderzoeken, zodat goede afwegingen kunnen worden gemaakt met betrekking tot de te volgen strategie. In 2014 is -naast de vertrouwde werkzaamhedeneen verdere uitvoering gegeven aan de visie. Zo is begonnen om in het toezeggingsbeleid weging te geven aan het feit of een toezegging een vliegwieleffect teweeg kan brengen en of dit zich afspeelt binnen de genoemde thema s: startende bedrijvigheid, lerende stad en de universiteit van de toekomst. Met alle decanen is het afgelopen jaar gesproken over de nieuwe visie. Deze is algemeen enthousiast ontvangen. Tevens zijn de studieverenigingen en 7

10 alumniverenigingen geïnformeerd. De verenigingen zijn zich bewust van de meerwaarde van een brede visie voor de EUR, die mede in het voordeel van de verenigingen zal uitpakken. Desalniettemin stelden deze verenigingen het Bestuur op de hoogte van hun zorgen dat zij waarschijnlijk al op korte termijn te maken krijgen met een ander toezeggingsbeleid. Het Bestuur stelt hiermee de verenigingen voor de uitdaging nieuwe, uitdagende en innovatieve projecten te initiëren met een duidelijke meerwaarde. Het zal in de toekomst wellicht wenselijk zijn om door middel van samenwerking tussen meerdere verenigingen en of faculteiten, het gezamenlijke doel te bereiken. Het uitdragen van de visie zal de zichtbaarheid van het Erasmus Trustfonds vergroten in de buitenwereld. Ook zal het best bewaarde geheim van Rotterdam, het Erasmus Trustfonds, een proactieve houding aannemen in de interne en externe communicatie. De vernieuwde website is hiervan een voorbeeld. De onafhankelijkheid van het Erasmus Trustfonds wordt gezien als een van de sterke pijlers voor nu en voor in de toekomst. Als founding father van de universiteit is het Erasmus Trustfonds uitgegroeid tot het onafhankelijke vermogensfonds voor de EUR en een proactieve fondsenwerver in de toekomst. Fondsenwerving Tot op heden is er binnen het Erasmus Trustfonds geen actief wervingsbeleid geweest. De inkomsten worden -naast het beleggingsrendement- verkregen uit lidmaatschapsgelden, vrijwillige donaties en legaten. Het Erasmus Trustfonds beheert wel reeds een twintigtal fondsen op naam die een uitstekend instrument zijn voor mecenassen en voor ontvangen legaten. Naast de reguliere geldstromen is er in toenemende mate behoefte aan aanvullend budget voor de research- en onderwijsactiviteiten van de universiteit. Om de universiteit van de toekomst centraal te stellen, zal er meer behoefte zijn aan geld voor bepaalde projecten die vanuit de reguliere geldstromen nauwelijks te financieren zijn. Het initiatief voor het opzetten van een eigen Endowment Fund kan hierin voorzien. Over de intentie en de wijze waarop een Endowment Fund zal worden opgezet, is nader gesproken met de Raad van Toezicht. Kern van de aanpak moet zijn: de samenwerking met de EUR, daarin gesteund door alle faculteiten en de wil om de krachten in deze te bundelen. Na een eerste onderzoek, verricht door studenten, zijn er vrijblijvende oriënterende gesprekken gevoerd met een tweetal fiscaal adviesorganisaties en is een externe strategische partij door het Bestuur ingehuurd. Eind 2014 is, in opdracht van het Erasmus Trustfonds, de organisatie Wonderbird begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een Endowment Fund. Wonderbird is een Nederlands-Engelse organisatie met een succesvol track record op het gebied van het fundraising campagnes. De bevindingen dienen als basis om, na goedkeuring door de RvT en de leden, te komen tot de oprichting van een Endowment Fund met de benodigde organisatie. Het Bestuur zal tevens aan haar leden vragen hierbij betrokken te zijn en zal tijdens de jaarlijkse ALV uitgebreid verslag doen. Het is een belangrijk besluit dat draagvlak behoeft en de noodzakelijke investeringen vereist. De initiële steun van de ALV in 2014 sterkt het Bestuur in haar overtuiging dat dit voor het Erasmus Trustfonds de goede weg is. Samenwerking Een onafhankelijk Erasmus Trustfonds is een waardevolle partner voor de EUR, onder andere door de bijdragen die het levert aan personen en groepen personen die uitvoering geven aan projecten die plaatsvinden in het kader van de groei en bloei van de EUR. In Nederland en zoals uit onderzoek naar voren is gekomen ook daarbuiten, is dit een unieke combinatie. Bij het onafhankelijk uitoefenen van haar functie werkt het Erasmus Trustfonds intensief samen met de universiteit. Het Bestuur van het Erasmus Trustfonds laat zich regelmatig adviseren door de Rector Magnificus, de heer prof.dr. H.A.P. Pols, toehoorder bij de bestuursvergaderingen. In 2014 zijn er vele punten door de Rector in bestuursvergaderingen nader toegelicht. Apart dienen te worden vermeld: de internationaliseringsfocus van de EUR, het werven van gelden in een multidisciplinaire samenwerking, de noodzaak van investeringen om het proces van 8 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

11 fondsenwerving van de grond te krijgen (voorbeeld is aanwezig in het Erasmus MC) en uiteraard de voortgang en implementatie van de EUR-strategie Het afgelopen jaar heeft het Erasmus Trustfonds het overleg met de faculteiten geïntensiveerd. Dit vanwege de diversiteit aan aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten vanuit de faculteiten en haar afdelingen, faculteitsgroepen en wetenschappelijk medewerkers. De wederzijdse betrokkenheid is van groot belang om een beter inzicht te krijgen in de specifieke behoeften per faculteit en de kwaliteit van de aanvragen. Eveneens zijn de visieplannen met alle decanen besproken. Niet onvermeld mag blijven het werk van de Erasmus Alumni Vereniging, de alumni officers van de faculteiten en het belang daarvan voor de faculteiten nu en in de toekomst. Het Erasmus Trustfonds is regelmatig aanwezig geweest bij gezamenlijke overlegbijeenkomsten, om te zien waar het Erasmus Trustfonds de betrokkenen in de toekomst eventueel kan ondersteunen. Bestuur In 2014 zijn in het Bestuur benoemd: de heer drs. M.G. Muller (voorzitter), mevrouw dr. S.C.E. Klein Nagelvoort-Schuit, de heer prof.dr. H.J.M. Verhagen, de heer J.P. Bruins, MSc. LLM, mevrouw drs. S.J. Stuiveling (voorheen Raad van Toezicht) en mevrouw mr. M.J. van Eesteren - van de Erve (secretaris). Uittredende bestuursleden: de heer mr. B. Westendorp (voorzitter), de heer mr.drs. E.J.L. Bakker (penningmeester), de heer drs. A.M. Breeman, mevrouw prof.dr. I. M.J. Mathijssen, mevrouw mr. W.M. van der Meer-van Bodegom, de heer drs. R. Rijntjes (secretaris) en de heer prof.dr. S. Sleijfer. In de Raad van Toezicht zijn benoemd: de heer drs. F. van Houten (voorzitter), de heer mr. B. Westendorp, de heer drs. T. Gunning en de heer drs. D. Sluimers. Uittredende leden Raad van Toezicht: de heer drs. J.C. ten Cate, de heer drs. F.W. Weisglas en de heer drs. P.J.J.M. Swinkels. Het Bestuur heeft, na goedkeuring van het voorstel door de Raad van Toezicht, opnieuw aan Mazars Accountants opdracht gegeven de boeken over 2014 te controleren. Gedragscode Het Erasmus Trustfonds is een vermogensfonds en is aangesloten bij de Financiële Instellingen Nederland (FIN). Het Bestuur hanteert de gedragscode die is opgesteld door de FIN. De gedragscode stimuleert instellingen hun maatschappelijke activiteiten zo effectief en zo efficiënt mogelijk te ontplooien. Afgelopen jaar is er veel te doen geweest over het validatieproces voor zowel vermogensfondsen als voor fondsenwervende instellingen en over de afschaffing van de giftenaftrek. De politiek streeft naar een gezamenlijke visie van de filantropische sector waarin wordt voorzien in de totstandkoming van één gedragscode voor de gehele filantropische sector en een keurmerk voor alle fondsenwervende instellingen. Deze ontwikkelingen hebben de aandacht van het Bestuur. Zowel voor de taak van vermogensfonds met een ANBI-status (wat fiscale voordelen met zich meebrengt) als voor de taak van fondsenwervende instelling in de toekomst, zijn deze ontwikkelingen van belang voor het Erasmus Trustfonds. In de loop van 2014 is door de landelijke discussie hieromtrent de mogelijke invoering opgeschort tot 1 januari Toezeggingen De financiële bijdragen van het Erasmus Trustfonds aan projecten worden door betrokkenen als waardevol gewaardeerd, zoals blijkt uit de ontvangen verslaglegging van de gefinancierde projecten en individuele aanvragen. Het secretariaat ziet het ook als haar taak de huidige kernactiviteiten inzichtelijk te maken aan haar leden. Op de website wordt inmiddels ook apart een selectie van de projecten vermeld, die door het fonds worden ondersteund. De Vereniging kan trots zijn op de verwezenlijking van zoveel projecten en individuele ontplooiingen die mede door de financiële ondersteuning van het Erasmus Trustfonds tot stand zijn gekomen. Daarnaast zien we ook dat iedere bestedingsverantwoording, maatschappelijk vanzelfsprekender is geworden. Het Erasmus Trustfonds zal haar werk meer inzichtelijk maken naar haar leden, donateurs en derden. 9

12 Algemene toezeggingsbepalingen, als voorheen van kracht Voor ondersteuning door het Erasmus Trustfonds komen die projecten in aanmerking die vallen binnen de doelstelling: de bevordering van de groei en bloei van de Erasmus Universiteit. In principe valt buiten de doelstelling van het ErasmusTrustfonds: - de subsidiëring van salariskosten; projecten voor onderwijs dan wel onderzoek kunnen hierop een uitzondering vormen; - de kosten van promoties en promotieonderzoek worden niet gesubsidieerd; - alsmede aanvragen door individuele studenten. Het Erasmus Trustfonds financiert meestal niet exclusief maar verlangt dat tenminste 50% vanuit andere bronnen wordt gefinancierd (universiteit/ faculteit/derden) en/of een eigen bijdrage. Het Erasmus Trustfonds financiert regelmatig niet door het direct beschikbaar stellen van gelden, maar door het verstrekken van een garantie waarop aanspraak gemaakt kan worden indien onvoldoende middelen uit andere bronnen zijn verkregen. Het Bestuur doet geen toezeggingen aan projecten waarvoor structureel andere middelen beschikbaar zijn. Aanvullende bepalingen van kracht in 2014 als gevolg van de operationalisatie van de visie Het Bestuur heeft haar toezeggingscriteria die voorheen zijn vastgesteld niet veranderd, maar aangevuld met de volgende uitgangspunten, gebaseerd op de visie en de aanwezige bestedingsruimte: - de relevantie voor de universiteit van de toekomst ; - wat is de eventuele impact van de toezegging; - hoe komt de samenwerking tussen de universiteit, de stad Rotterdam en het bedrijfsleven tot uiting in het specifieke project; - wat is hierbij het maatschappelijke belang. Dat dit beleid in 2014 soms tot teleurstellingen heeft geleid omdat jarenlange ondersteuning niet werd gecontinueerd, is een niet te voorkomen uitvloeisel van de koerswijziging. Over het algemeen kunnen wij echter stellen dat het merendeel van de aanvragen zijn gehonoreerd en dat deze aanvragen dan ook in overeenstemming waren met de gehanteerde (aanvullende) bepalingen. De uitwerking van de fondsenwervingsplannen kan wellicht aanvullende veranderingen met zich meebrengen voor wat betreft de beschikbaarheid van middelen voor ondersteuning van projecten op korte termijn. Het Erasmus Trustfonds maakt echter nu de afweging om gelden beschikbaar te stellen voor de toekomst van de EUR en het Erasmus Trustfonds. Het Bestuur meent dat deze investeringen uiteindelijk een positieve bijdrage zullen leveren aan het algemene toekenningsbeleid, al dan niet op basis van de aanwezige en potentiële nieuwe fondsen op naam. Overige Bijzonderheden in 2014 In september is de op de ALV 2014 aangekondigde afscheidsreceptie gehouden voor de voormalig secretaris drs. R. Rijntjes. Deze receptie in het Erasmus Paviljoen werd hem mede aangeboden vanuit het A.A. van Beek Fonds. Vele genodigden hebben een financiële bijdrage geleverd aan het afscheidscadeau, een geldbedrag, aangevuld door de scheidend secretaris. Het totale bedrag is een donatie aan het Erasmus Education Fund (EEF). Met deze bijdrage aan het EEF is een aanvullend scholarship beschikbaar gekomen voor een nieuwe vluchtelingstudent van de UAF (Universitair Asiel Fonds van de Stichting voor Vluchteling Studenten) aan de EUR. Niet onvermeld mag blijven dat het Bestuur in het verslagjaar een bijzonder cadeau heeft ontvangen van Erasmus Trustfonds-lid de heer drs. R. van der Heijden: ons bezit is uitgebreid met een gedenkschrift dat werd gepubliceerd op 8 november 1913, als herinnering aan de opening van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool. Hierin zijn alle redevoeringen opgenomen die werden uitgesproken bij de plechtige opening. Het gedenkschrift geeft tevens een overzicht van de belangrijke gebeurtenissen die hieraan zijn voorafgegaan. Mandeville Lezing In 2014 is gekeken naar de mogelijkheid een nieuwe invulling te geven aan de Mandeville Lezing (bijvoorbeeld door deze te koppelen aan een event week op de EUR) met als hoogtepunt de uitreiking van een maatschappelijk eredoctoraat. Tot op heden verkrijgt men het equivalent van een eredoctoraat, hetgeen buiten Rotterdam lastig is uit te leggen. Er is een denktank ingesteld met 10 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

13 de drie betrokken partijen, EUR, Club Rotterdam en Erasmus Trustfonds (namens de laatste de heer drs. F. Weisglas en de voorzitter), om de nieuwe invulling vorm te geven. Belangrijk element is: de blijvende invloed op de voordracht van kandidaten. Het College voor Promoties van de Erasmus Universiteit Rotterdam verleent uiteindelijk het doctoraat honoris causa. Het college bestaat uit de Rector Magnificus, die ambtshalve voorzitter en tevens lid is en een hoogleraar van elke faculteit. De leden worden benoemd door het College van Bestuur. De verbinding met de Club Rotterdam en het Erasmus Trustfonds zal gehandhaafd blijven. In de conceptvoorstellen is opgenomen dat de laureaat de Mandeville Lezing zal uitspreken. Website In de loop van 2014 heeft het secretariaat het initiatief genomen om een aantal co-gefinancierde projecten onder de aandacht te brengen. Op de website Trustfonds.nl is de eerste stap gezet. Het Erasmus Trustfonds kan zich hierdoor beter profileren naar de leden maar ook naar overige geïnteresseerden en belanghebbenden. Op de website van de EUR is het Erasmus Trustfonds inmiddels ook zichtbaarder geworden. De website was altijd een bron van algemene informatie over het Erasmus Trustfonds en werd vooral geraadpleegd door de aanvragers voor het inzien van de garantie- en subsidierichtlijnen. In het kader van de visie, waarin het Erasmus Trustfonds eveneens meer een gezicht naar buiten zal krijgen, ziet het Bestuur een rol weggelegd voor een frisse up to date website. Tevens hoopt het Bestuur de leden zo meer te informeren over het wetenschappelijke- en het onderwijsprogramma van de EUR en de overige sociale en maatschappelijke activiteiten; deze laatste zijn vaak -al dan niet gratis- toegankelijk voor leden van het Erasmus Trustfonds en alumni. Promovendi Jaarlijks ondersteunt het Erasmus Trustfonds een groot aantal promovendi en aio s bij hun onderzoeksstage aan een buitenlandse universiteit. Ook bij een actieve deelname aan een congres of symposium wordt financiële ondersteuning verleend. Het Erasmus Trustfonds ondersteunt deze groep personen van harte. Lecture Cycle Tijdens de vergadering van de Hoogeschoolraad werd de wens uitgesproken om actief betrokken te zijn bij de Alma Mater in het kader van Learn, earn and return. Het Bestuur heeft vervolgens het initiatief gepresenteerd om HSR-leden samen met studenten een eigen case study te laten uitwerken. Het plan omvat een programma met o.a. cases, colleges en meeloopstages. Vanuit het Erasmus University College is hierop met groot enthousiasme gereageerd en is aangegeven dit een onderdeel te maken van het Honours Programme. Het enthousiasme van de leden was groot: 95% van de 60 aanwezige leden bij het jaarlijkse jonge-ledendiner gaf aan te willen bijdragen aan het programma. Inmiddels zijn er 4 case studies in voorbereiding die vervolgens worden opgenomen in de case database van de universiteit die daarmee jarenlang als studiemateriaal kunnen dienen. Case studies van alumni, opgenomen in het curriculum. Wat willen we nog meer? Deze Erasmus Trustfonds Lecture Cycle start in het voorjaar van 2015 en wordt georganiseerd in samenwerking met Erasmus School of Economics en het Erasmus University College. Fondsen op naam Het vermogen van het Erasmus Trustfonds heeft een aantal specifieke bestemmingen, de zogenaamde fondsen op naam (FON). Bij deze fondsen is door de schenker(s) een meer of minder nauw omschreven doel geformuleerd waaraan het vermogen dient te worden besteed. Voor de EUR zijn er twintig FON binnen het Erasmus Trustfonds. Het Erasmus Trustfonds biedt particulieren, stichtingen, faculteiten (en zelfstandige faculteitscentra) en bedrijven de mogelijkheid zo n eigen fonds op te richten of te participeren in een bestaand FON. Velen verbinden zo een familie- of bedrijfsnaam aan een goed doel binnen de EUR. De oprichter bepaalt naar welk (deel) gebied haar / zijn steun gaat. Het Erasmus Trustfonds beheert het geld, waarborgt de bestedingen zoals overeengekomen in het reglement van het FON binnen de doelstelling van het Erasmus Trustfonds en legt financiële verantwoording af in haar jaarverslag. Zie voor een uitgebreid overzicht pagina 34 tot

14 Financiële beleid Vermogensbeleid en beheer Het beheer en het beleid zijn erop gericht om op lange termijn het vermogen tenminste in stand te houden. Kern van het vermogensbeleid van het Erasmus Trustfonds is het realiseren van een redelijk rendement met in achtneming van een aanvaardbaar beleggingsrisico. Het vermogensbeheer wordt op basis van discretionaire mandaten uitbesteed aan Wealth Management Partners (WMP) en ABNAMRO Triodos Mees Pierson (ABN/TMP). Het door deze partijen gehanteerde profiel is hierbij matig defensief. Het Erasmus Trustfonds streeft naar duurzaam beleggen en naar beleggingen waarbij mens en natuur worden gerespecteerd. Het aanvaardbaar risicoprofiel werd bepaald op basis van de volgende asset allocatie: zakelijke waarden 30% en risicomijdende beleggingen 70% met een maximale bandbreedte van 15%. Hierbij is het streven naar een welvaartvast vermogen op lange termijn. Tevens blijft het van belang om te realiseren dat het Erasmus Trustfonds in overeenstemming met haar statuten van een andere rechtspersoon, die daarom verzoekt en waarvan het doel strekt tot bevordering van het in haar statuten omschreven doel van het Erasmus Trustfonds, het bestuur van zodanige rechtspersoon of het beheer van de geldmiddelen daarvan op zich kan nemen. Inkomstenbeleid Het Erasmus Trustfonds verkrijgt haar inkomsten uit vermogen, schenkingen, erfstellingen, legaten en uit bijdragen van leden en donateurs. Het Erasmus Trustfonds biedt de mogelijkheid tot het vestigen van een fonds op naam binnen de structuur van het Erasmus Trustfonds. Het fonds zal haar ANBI-status verder uitdragen en zorgen dat dit op zoveel mogelijk plekken tot uiting komt. Het Erasmus Trustfonds beoogt actief samen te werken met de Erasmus Universiteit en de alumniverenigingen, teneinde gezamenlijk meer gelden te werven bij alumni, instellingen en bedrijfsleven. Hiertoe worden drie mogelijkheden aan de gevers aangeboden: 1. schenking aan een faculteit voor een specifiek project/onderzoek; 2. schenking aan de universiteit voor een specifiek project/onderzoek; 3. schenking aan het Erasmus Trustfonds voor een (in de toekomst te bepalen) project/onderzoek. Begrotingsbeleid Op advies van de RvT zal in de toekomst een rendement van 3 tot 3,5% op de beleggingen worden meegenomen in de begroting. Het rendement komt dan uit op een kleiner positief saldo. Wanneer de rendementen tegenvallen, zal het toezeggingsbeleid aangepast kunnen worden. Er zijn in 2014 geen aanpassingen nodig geweest om aan de toezeggingen te kunnen voldoen. In de loop van het verslagjaar is op basis van het voorlopige werkelijke rendement een update gemaakt, waarbij door het Bestuur is vastgesteld en besloten dat er voldoende ruimte was voor de overige maanden in 2014, om op dezelfde voet door te gaan met de toezeggingen. Het rendement over 2014 is uiteindelijk hoger uitgevallen dan begroot en verwacht. Uitgavenbeleid Het Erasmus Trustfonds is voorstander van een voorspelbaar uitgavenbeleid. Het doel blijft echter om op langere termijn tenminste het huidige vermogen in stand te houden en bij voorkeur te laten groeien door fondsenwerving. Om uitputting van de financiële middelen in de eerste helft van een kalenderjaar te voorkomen, wordt met een voorzichtige systematiek en over het jaar gespreide subsidieverdeling gewerkt. Het uitgavenbudget voor het nieuwe jaar zal in de laatste vergadering van het voorafgaande kalenderjaar door het Bestuur worden goedgekeurd. Financiering van projecten vanuit het Erasmus Trustfonds vindt plaats wanneer dit regulier niet of niet volledig mogelijk is. Financiering vanuit het Erasmus Trustfonds is een vaak aanvullend en extra alternatief om een project te kunnen realiseren. Het Erasmus Trustfonds wordt geconfronteerd met een toenemend aantal vragen voor congresbezoeken en onderzoekstages aan buitenlandse universiteiten. 12 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

15 Naast de gunstige waardeontwikkeling van de beleggingsportefeuille in het afgelopen jaar, staat helaas een magere rentevergoeding. Deze laatste ontwikkeling baart het Bestuur enige zorgen voor de toekomst en zal wellicht daar waar mogelijk een aanpassing behoeven. Beleggingsbeleid Het beheer van het in effecten belegde vermogen van het Erasmus Trustfonds was in 2014 uitbesteed aan Wealth Management Partners in Amstelveen en ABNAMRO MeesPierson te Rotterdam. De kaders voor het door beide partijen gevoerde beleggingsbeleid liggen vast in het door het Bestuur van het Erasmus Trustfonds vastgestelde beleggingsreglement. Gedurende het jaar vond regelmatig overleg plaats met beide beheerders, waarbij de portefeuilles en het beleggingsbeleid werden getoetst aan de vastgelegde richtlijnen. Naast realisatie van de financiële doelstellingen hecht het Erasmus Trustfonds aan een duurzame en maatschappelijk verantwoorde invulling van haar beleggingen. Dankzij de lage kapitaalmarktrente kenden financiële markten een positief jaar. Dit vertaalde zich in een positief rendement op het in effecten belegde vermogen van het Erasmus Trustfonds. Aan het behaalde rendement van ruim 9% droegen zowel de posities in obligaties als die in aandelen bij. De portefeuille was conform de wens van het Erasmus Trustfonds overwegend behoudend in kredietwaardige obligaties belegd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van het Bestuur de kans op grote (negatieve) uitslagen in het rendement te verkleinen. Wel hanteerden beide beheerders binnen de contractueel met hen afgesproken bandbreedtes een overweging van aandelen ten opzichte van obligaties. Onder aanvoering van de Verenigde Staten toonden ook andere grote economische blokken zoals Europa en Japan lichte tekenen van herstel. Die signalen werden echter als dermate broos bestempeld, dat monetaire beleidsmakers zoals de ECB en de FED hun rentetarieven extreem laag hielden. Ze beoogden hiermee economische activiteiten te stimuleren. De ECB gaf zelfs aan te willen starten met de inkoop van staatsobligaties, daar waar de FED een dergelijk inkoopprogramma juist aan het afbouwen was. Dit verklaart ook voor een belangrijk deel de opmars van de dollar in het voorbije jaar. Het rendement op beide portefeuilles verhield zich op hoofdlijnen met dat van de door het Erasmus Trustfonds gehanteerde referentie-indices. In de aandelensfeer pakte de relatief hoge mate van exposure naar Europese bedrijven minder goed uit. Want juist Amerikaanse aandelen, mede dankzij de opmars van de dollar, presteerden het sterkst in Vooruitblik Ook in 2015 zal de ontwikkeling van de rente een belangrijke invloed hebben op het sentiment op financiële markten. Voorlopig zijn er voor Europa nog geen signalen dat rekening gehouden moet worden met oplopende rentevoeten. Maar de gestegen koersen van aandelen en obligaties maken beide categorieën kwetsbaarder voor schokken. 13

16 Historie De geschiedenis van de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam en de Stichting Hoogeschool- Fonds 1920, thans Erasmus Trustfonds Eind negentiende begin twintigste eeuw werd in verschillende Europese steden hoger handelsonderwijs als nieuwe studie ingevoerd. Rotterdam had zich inmiddels ontwikkeld tot een aanzienlijke havenstad met alles wat daarbij hoort. Maar de stad ontbeerde mogelijkheden voor hoger onderwijs. Een drietal initiatiefnemers, de heren J.A. Ruys, C.A.P. van Stolk en W.C. Mees wisten in 1913 genoeg personen -voornamelijk uit het Rotterdamse bedrijfsleven- te mobiliseren om de oprichting van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool mogelijk te maken. Na een voorbereidingstijd van slechts enkele maanden werd op 29 april 1913 de Vereeniging tot Oprichting eener Nederlandsche Handels-Hoogeschool gesticht, de rechtsvoorganger van het huidige Erasmus Trustfonds. Op 23 juli 1913 konden de statuten worden vastgesteld en werd de definitieve naam Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Handelsonderwijs (Nederlandsche Handels-Hoogeschool) vastgelegd. De feestelijke opening van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool vond plaats op zaterdag 8 november 1913 in de Groote Zaal der Sociëteit Harmonie, toentertijd gevestigd aan de Coolsingel bij het Hofplein. Toen op maandag 10 november 1913 de lessen van start gingen, hadden zich 55 voltijdstudenten ingeschreven. In 1939 werd door de wettelijke basis die het hoger onderwijs kreeg de naam gewijzigd in Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Onderwijs in de Economische Wetenschappen (Nederlandsche Economische Hoogeschool - NEH). Overwegingen van organisatorische, financiële en juridische aard vormden de aanleiding die tot de wijziging van 1956 leidde, waarbij de twee taken van de vereniging, namelijk de onderwijs-technische en de financieel-beherende, over twee rechtspersonen werden gesplitst. Voor de tweede taak werd een afzonderlijke instelling, de Vereniging tot bevordering van de belangen der Nederlandsche Economische Hoogeschool (het Trustfonds) opgericht. In 1963 werd de NEH uitgebreid met de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Eerst tien jaar later werd de naam van de vereniging statutair aangepast aan de nieuwe situatie tot Vereniging Trustfonds voor Maatschappijwetenschappen. Intussen was na een korte voorbereidingstijd de Medische Faculteit Rotterdam (MFR) op 7 oktober 1966 officieel van start gegaan. 14 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

17 Op 3 maart 1967 kwam de Stichting Fonds Medische Faculteit Rotterdam tot stand, dankzij een schenking van de gemeente Rotterdam van één miljoen gulden. Op 1 februari 1973 werd de Erasmus Universiteit Rotterdam gevormd door een fusie van de NEH met de MFR. Het Trustfonds ondersteunde deze oprichting met een bedrag van anderhalf miljoen gulden. Vervolgens werd er jaren gesproken over het stichten van één fonds voor de gehele universiteit. Op 8 november 1977 was het zover dat door het samengaan van de Stichting Fonds Medische Faculteit Rotterdam en de Vereniging Trustfonds voor Maatschappijwetenschappen, de Stichting Universiteitsfonds Rotterdam kon worden opgericht. De Vereniging Trustfonds werd echter niet geheel opgeheven, maar bleef bestaan ten behoeve van de voordrachtsrechten (o.a. hoogleraren) die de vereniging had. Eind 2005 komt de fusie tot stand van de Vereniging Trustfonds met de Vereniging R. Mees & Zoonen Fonds 1920, welke laatste na een verandering van naam en rechtspersoon voortkwam uit de Stichting Hoogeschool-Fonds De Stichting Hoogeschool-Fonds 1920 was dat jaar opgericht door het bankiershuis Mees & Zoonen ter gelegenheid van het tweehonderdjarige bestaan van de firma. De specifieke doelstellingen van het Hoogeschool- Fonds zijn verankerd in die van het Trustfonds, vooral waar het gaat om het verlenen van renteloze leningen aan minvermogende maar veelbelovende studenten. Per 1 januari 1991 werden zowel het vermogen als de voordrachtsrechten ondergebracht bij één vereniging en werd de huidige naam vastgesteld: Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam. 15

18 Doelstellingen 1. De Vereniging Trustfonds heeft tot doel het bevorderen van de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 2. De Vereniging Trustfonds tracht dit doel onder meer te bereiken door: a) het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, in het bijzonder door het instellen van bijzondere leerstoelen en het aantrekken van gastdocenten; b) het versterken van wetenschappelijke verzamelingen en inrichtingen; c) het bevorderen van betrokkenheid van oud-studenten en promovendi van de Erasmus Universiteit Rotterdam en andere personen die tot de Erasmus Universiteit Rotterdam in enige betrekking staan of hebben gestaan bij de ontwikkeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het bevorderen van ondersteuning door hen van daarvoor in aanmerking komende activiteiten ten behoeve van de Erasmus Universiteit Rotterdam; d) het ondersteunen van voorzieningen voor studenten en het ondersteunen van talentvolle minvermogende studenten, het ondersteunen van studenten en/of (studenten)organisaties die zich inzetten voor activiteiten welke zijn verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en/of het ondersteunen van studenten evenals het bevorderen van studiereizen door talentvolle studenten en door andere aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden of op enigerlei andere wijze daarbij betrokken personen; e) het bevorderen van contacten tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de maatschappij. 3. De Vereniging Trustfonds kan in overeenstemming met de statuten van een andere rechtspersoon, die daarom verzoekt en waarvan het doel strekt tot bevordering van het in artikel 3.1 omschreven doel van de vereniging, het bestuur van zodanige rechtspersoon of het beheer van de geldmiddelen daarvan op zich nemen. Kengetallen Erasmus Trustfonds Totaal eigen vermogen Toezeggingen* Vermogensopbrengsten Beheerskosten Waardeverandering effecten Aantallen subsidies aangevraagd Aantallen subsidies toegekend Aantal leden Aantal Jong Erasmus Trustfonds-leden * inclusief de betalingen/toezeggingen vanuit fondsen op naam en de betalingen aan bijzonder hoogleraren 16 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

19 Aanvragen subsidies In 2014 ontving het Erasmus Trustfonds 430 aanvragen (tegenover 425 in 2013) waarvan er 372 (394 in 2013) werden gehonoreerd. In 2014 werd voor een totaalbedrag van ( in 2013) aan subsidies en garanties toegezegd. Een bedrag van ( in 2013) van in vorige jaren gedane toezeggingen viel vrij ten gunste van de rekening Baten en lasten. De bijdragen kunnen als volgt worden gespecificeerd. Toezeggingen kleiner dan zijn samengevat onder Overige projecten. ERASMUS SCHOOL OF ECONOMICS (ESE) Business Week 2014 EFR First Erasmus Behavioural Conference e Foundations of Utility and Risk (FUR) congress Involve Project 2014 Oeganda Overige 18 projecten FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN (FSW) IMSCOE Netwerk of Excellence naar Rotterdam Overige 11 projecten ERASMUS SCHOOL OF LAW (ESL) 24ste Meesterweek JFR Overige 24 projecten ERASMUS MC Onderzoeksnetwerk Nederland-Duitsland Junior Med School Gezondheidsprogramma Vitamine R New Horizon Festival Big data: Your Life in the Cloud Overige 21 projecten

20 FACULTEIT DER WIJSBEGEERTE (FW) 5 Projecten ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) 9 Projecten ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT (RSM) 30e Colloquium European Group for Organizational Studies Overige 19 projecten STUDENTENVERENIGINGEN Lustrum 100 jaar R.S.V. Sanctus Laurentius Overige 16 projecten REISBEURZEN VOOR O.A. CONGRESBEZOEKEN (209) PRIJZEN Talent Day Laureaten 2013 (uitgereikt in 2014) Erasmus Honours Programme Prijzengeld Get Started Onderwijsprijs en Onderzoeksprijs Essay prijs Honoursclass Prof.mr.dr. G.W.J. Bruinsprijs FACULTEIT INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIALSTUDIES (ISS) 1 project Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht

Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht Jaarverslag 2008 Universiteit Maastricht juni 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1 Missie...2 1.2 Visie...3 1.3 Strategische doelen 2010...3 1.4 Governance...5 2. Onderwijs... 6 2.1 Een aantrekkelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag Raad van Toezicht 5 1. Ter Introductie 7 1.1 Organisatiestructuur van de

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. Thuis in de wereld. Profileringsdocument EUR 2012

Erasmus Universiteit Rotterdam. Thuis in de wereld. Profileringsdocument EUR 2012 Erasmus Universiteit Rotterdam Thuis in de wereld Profileringsdocument EUR 2012 Thuis in de wereld Profileringsdocument Erasmus Universiteit Rotterdam Mei 2012 Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Burgemeester

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 2 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Voorwoord Onze ambitie als vooraanstaande universiteit om onderwijs en onderzoek van

Nadere informatie

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Algemeen beeld... 5 1.1 Inleiding...5 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 1.3 Realisatie Strategisch Programma 2007-2010 In het teken van

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kengetallen...4 Voorwoord...5 Verslag Raad van Toezicht...6 Hoofdstuk 1 TU Delft in vogelvlucht...9 1.1 Instellingsprofiel...10 1.2 Hoofdlijnen...10

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM I N H O U D Deel I Algemeen Jaarverslag INLEIDING 1 BERICHT van de RAAD VAN TOEZICHT 3 INTRODUCTIE 7 ONDERWIJS 9 ONDERZOEK 14 STUDENTEN 19 MEDEWERKERS 24

Nadere informatie

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 Design Academy Eindhoven jaarverslag 2010 inhoudsopgave jaarverslag 2010 Voorwoord van het College van Bestuur Verslag van de Raad van Toezicht 5 7 Algemeen Design

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord van de voorzitter 2. 2. Kerncijfers 4. 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 inhoud Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de voorzitter 2 2. Kerncijfers 4 3. Het Restauratiefonds in beeld 6 4. Verslag van het bestuur 8 4.1 Modernisering monumentenzorg; van beleid naar praktijk 8 4.2 Markt-

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38

stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 stichting instituut gak ª jaarverslag 2010 jaarverslag 2010 Stichting Motorcycle Support Nederland pagina 38 2 jaarverslag 2010 2 Inhoud 3 Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 3 De pensioenleeftijd

Nadere informatie

Kansen zien in crisistijden:

Kansen zien in crisistijden: Kansen zien in crisistijden: Een onderzoek naar de manier waarop de P60 businessclub het beste opgezet kan worden. Afstudeerscriptie HBO Bachelor Vrijetijdsmanagement Naam: Danielle Alkema Studentnummer:

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Bij ons leer je de wereld kennen

Bij ons leer je de wereld kennen j a a r v e r s l a g Bij ons leer je de wereld kennen Jaarverslag 2013 Inhoud Woord vooraf... 5 Bericht van de Raad van Toezicht... 6 Kerncijfers... 8 1 Profiel, missie en strategie... 9 2 Bestuur en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universitair Medisch Centrum Groningen

Jaarverslag 2012. Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2012 Universitair Medisch Centrum Groningen Jaarverslag 2012 Universitair Medisch Centrum Groningen Inhoud Woord vooraf Verslag van de Raad van Toezicht Bestuursverslag 2012 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam

Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam jaarverslag Jaarverslag 2010 Universiteit van Amsterdam 4 Inhoudsopgave 7 Voorwoord 5 9 Onderwijs 16 Onderzoek 23 Personeel en organisatie 29 Alumni en donateurs 31 Financieel jaarverslag 2010 40 Bericht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier

Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier JAARVERSLAG 2012 Jaarverslag 2012 Stichting de Zaaier Inhoudsopgave Inleiding 5 Algemeen Geschiedenis 7 Beleid 8 Het Bestuur 9 Website 10 Jaaroverzicht projecten PILER 11 Parapsychologisch Instituut 12

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2011 Feiten en cijfers Colofon Juni 2011, Tilburg University Samenstelling: Afdeling Strategy and Policy en Afdeling Financial Administration Productie: Communications and Marketing Opmaak

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie

Maatschappelijke oriëntaties in het onderwijs

Maatschappelijke oriëntaties in het onderwijs Maatschappelijke oriëntaties in het onderwijs Een onderzoek naar de bijdrage van het hoger onderwijs en van vertegenwoordigers van de elite aan de oriëntatie op maatschappelijke verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie