Sociaal jaarverslag 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Sociaal jaarverslag 2010 Bouwen voor mensen

2 Sociaal jaarverslag 2010

3 Maison Céramique, Maastricht sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

4 Inhoud Voorwoord Frank Zuthof PlanetFitlabels bij Bouwbedrijven Jongen FSC-certificaat voor Van Nieuwenhuizen-Jongen B.V Sociaal jaarverslag Financiële gegevens Interview Carlo Külter, directeur van Bouwontwikkeling Jongen B.V. 11 Interview Eke Zijlstra, voorzitter van de Raad van Bestuur van Atrium Medisch Centrum Parkstad 12 Doelstellingen Organisatie Organisatieschema Interview Jan van Nierop, bestuursvoorzitter van het DaCapo College 20 Interview Peter Soons, Jos Reinders, Harro Driessen en Jan Habets 22 Personeel Jubilea, promoties en vroegpensioen Promotielijn Arbeidsomstandighedenbeleid Opleiding en begeleiding Interview Marc Bauwens, manager van het Designer Outlet Center in Roermond 38 Het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen Ondernemingsraad OR-leden en commissies Bouwbedrijven Jongen sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

5 Met vertrouwen realistisch de toekomst in 2010 Was een jaar waarin we als bouwsector opnieuw in moeilijke omstandigheden moesten opereren. Een van de oorzaken hiervan is dat we nog steeds te maken hebben met banken die meer en meer terughoudend zijn. Daarnaast is het financieren van risicodragende ontwikkelingen lastiger dan ooit, terwijl corporaties door strakke overheidsregels vaker aan banden worden gelegd. Hypotheekverstrekkers blijven bovendien hun eisen verzwaren, waardoor er een gebrek aan vertrouwen is in de koopmarkt van nieuw te bouwen woningen. sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

6 Verder zien we een volledige terugval in de nieuwbouw van kantoren en kampen we met onduidelijkheid - en dus met onzekerheid over de toekomstige financieringsstructuur van de zorgmarkt. De verwachting is dat dit beeld voor de bouwsector, die laatcyclisch van karakter is, het komende jaar niet wezenlijk verandert of verbetert. Als Bouwbedrijven Jongen zijn we trots op onze prestaties over Gezien de omstandigheden mogen de resultaten goed genoemd worden. Die liggen niet alleen in de lijn van de verwachtingen, we overtreffen ze zelfs. Tevens is het belangrijk vast te stellen dat onze orderportefeuille voor 2011 aardig gevuld is en nog toeneemt. Daarbij gaat het om hoogwaardige opdrachten van een goede kwaliteit. In de wetenschap dat een groot aantal van deze prachtige projecten hier niet vermeld kan worden, hebben we het dan over bijvoorbeeld Park Rijnbeek in Venlo, de derde fase van het Designer Outlet Center Roermond, de Sportzone en het Dobbelsteenproject in Sittard of de Zorgacademie en Maankwartier in Heerlen. Het is van groot belang dat opdrachtgevers ons zien als die solide en betrouwbare partner, die actief kan en wil zijn op meerdere fronten. De kracht van onze onderneming is dat we onze klanten juist nu passende financiële oplossingen, beleggers en/of afnemers kunnen aanreiken voor de projecten die zij realiseren. We zijn een bouwbedrijf dat denkt in kansen en mogelijkheden en we geloven in de markten waarin wij ons bewegen. Het duidelijkste bewijs daarvan is dat we in staat zijn tot het (over)nemen van verantwoorde afzetrisico s en dat we strategische posities innemen. Dat we een onderdeel zijn van het sterke VolkerWessels-concern werkt daarbij in ons voordeel. Dat neemt niet weg dat ook wij het moeilijk hebben en veel hinder ondervinden van de huidige economische malaise. Veel projecten starten door allerlei omstandigheden later dan gepland en daardoor is de onderlinge aansluiting niet altijd gemakkelijk. We spannen ons tot het uiterste in om de werkgelegenheid voor onze mensen te kunnen blijven garanderen. We hebben het liefst zoveel mogelijk eigen medewerkers in dienst, omdat we ervan overtuigd zijn dat er in de toekomst een groot tekort zal zijn aan vakbekwame handen. Ondanks die fragiele omstandigheden gaan we de komende jaren uit van een stabiel beeld als het gaat om onze omzet en winstgevendheid. We zijn ervan overtuigd dat dit een moeilijke, maar haalbare opgave is. Zowel concernbreed als regionaal gaat veel aandacht uit naar duurzaamheid, een thema dat zeker niet nieuw is. In onze bedrijfsvoering is het een vast gegeven dat niet alleen staat voor de zorg voor een beter milieu. Het gaat vooral om de combinatie van mens, milieu en financieel rendement in relatie tot betere prestaties op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, integriteit, ondernemerschap, maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovaties of mobiliteit. De huidige slechte marktomstandigheden weerhouden ons er niet van om te blijven focussen op duurzaamheid. Sterker nog: als onderneming zien we het als een goede mogelijkheid om extra kansen te creëren. Een tweede belangrijk thema is herstructurering en heeft alles te maken met het complexe karakter dat het ontwikkelen, realiseren en managen van projecten tegenwoordig met zich meebrengt. We zien om ons heen dat traditioneel projectmanagement steeds minder aan de orde is. Ervoor in de plaats komt een meer integrale en multifunctionele aanpak waarin diverse disciplines met elkaar samenwerken. De zorg voor en de identiteit van ons woon-, werk- en leefmilieu staan hierbij voorop. Thema drie de komende jaren is de financierbaarheid van (grote) bouwprojecten. Particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties en overheden merken dat banken minder bereid zijn om risicodragende ontwikkelingen te financieren. We spelen op deze situatie proactief in en zoeken voor onze opdrachtgevers daarom naar eigentijdse oplossingen. Daarbij gaan we meer en meer uit van co-makership en werken we steeds vaker met integrale contractvormen als DBFMO en EMVI. We realiseren ons tevens dat een nauwere samenwerking met onderaannemers en leveranciers in dit proces een belangrijke meerwaarde heeft. Sneller, beter, goedkoper en toch slimmer en duurzamer bouwen is immers waar de markt om vraagt. Ook bevolkingskrimp, vergrijzing en ontgroening blijven onze aandacht opeisen. De druk op de woningmarkt zal als gevolg hiervan blijven toenemen net als de hierbij behorende financieringsproblematiek. Dreigende leegstand in wijken en buurten als gevolg van krimp en de toenemende concurrentie op de woningmarkt dwingen ons om na te denken over innovaties. We ontwikkelen daarom vernieuwende concepten en producten (o.a. PlusWonen en GreenUpgrade) en bieden die de markt aan ter vervanging van nieuwbouw en om bestaande woningvoorraden op te waarderen. Onderhoud, herstel en renovatie van vastgoed is voor ons een volgend speerpunt de komende jaren. Deze markt heeft het karakter van een groeimarkt. Tenslotte willen we hier het grote belang van scholing en opleiding onderstrepen. Om onze opdrachtgevers de kwaliteit te kunnen blijven bieden die zij van ons vragen, is het van eminent belang dat we hier prioriteit aan geven. Daarbij gaat het niet alleen om de training van UTA- en CAO-medewerkers. We zetten tevens in op het ontwikkelen van krachtigere management- en communicatievaardigheden van ons midden- en hoger kader. Niet alleen de markt en onze opdrachtgevers vragen hierom, ook bij onze leidinggevenden zelf groeit de behoefte aan scholing in deze vaardigheden. Aan ons de taak om in 2011 en de jaren daarna inhoud en vorm te geven aan de ontwikkelingen zoals die zijn geschetst. We zijn een onderneming met een gezonde financiële positie, een goed gevulde orderportefeuille en we werken met gemotiveerde en gedreven medewerkers. Wij maken bovendien deel uit van VolkerWessels, een concern met een krachtige uitstraling en een solide basis. We zien de toekomst daarom realistisch en met vertrouwen tegemoet. Frank Zuthof Directeur Bouwbedrijven Jongen sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

7 PlanetFitlabels bij Bouwbedrijven Jongen Het project Koramic Kwartier waar Aannemersbedrijf Van Nieuwenhuizen-Jongen een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd, kreeg in 2010 het VolkerWessels PlanetFit-label toegekend. Hetzelfde geldt voor het Kenniscentrum Rabobank Roermond-Echt, een project dat wordt gebouwd door Aannemersbedrijf Louis Scheepers. GreenUpgrade, een product dat Bouwbedrijven Jongen eveneens aanbiedt, is ook voorzien van dit label. VolkerWessels heeft duurzaam bouwen aan wonen, werken en mobiliteit hoog in het vaandel staan. Inspanningen op het gebied van markt en milieu worden daarom sinds 2009 gebundeld en zichtbaar gemaakt onder het label PlanetFit. Deze inspanningen worden geleverd door gemotiveerde medewerkers en leveren een positieve bijdrage aan duurzaam ondernemen ten behoeve van de markt, het milieu en de samenleving. Hiermee geeft VolkerWessels een extra impuls aan duurzaam bouwen, nu en in de toekomst. Verdere bekendmaking van het label en de verspreiding van kennis over de criteria voor duurzame innovaties moeten ervoor zorgen dat het toekennen van PlanetFitlabels aan deze vernieuwingen jaarlijks toeneemt met 20%. FSC-certificaat voor Van Nieuwenhuizen-Jongen b.v. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen besteedt Bouwbedrijven Jongen steeds meer aandacht aan duurzaamheid. We onderzoeken voortdurend op welke wijze wij onze afvalstromen en het energieverbruik kunnen verlagen en welke maatregelen wij verder kunnen nemen om het milieu en de omgeving zo weinig mogelijk te belasten. Dit heeft onder andere ertoe geleid dat onze aannemersbedrijven Van Nieuwenhuizen - Jongen en Louis Scheepers tot de beste werkmaatschappijen van VolkerWessels behoren met betrekking tot afvalscheiding en reductie. Zij hebben hiervoor een certificaat gekregen van de afvalverwerker. Ook heeft Van Nieuwenhuizen - Jongen als eerste werkmaatschappij van VolkerWessels Bouw- en Vastgoed Ontwikkeling het FSC-certificaat behaald. FSC staat voor Forest Stewardship Council (letterlijk: Raad voor goed Bosbeheer) en is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. Ze stelt hiertoe wereldwijde standaarden op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio zijn uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich hier aan houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels. Het FSC-certificaat geeft opdrachtgevers en bouwers 100% zekerheid dat de grondstoffen voor hun houtproducten tot aan de verwerking in de eindproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen met aandacht voor de ecologische, sociale en economische aspecten. FSC is daarmee een belangrijk instrument tegen ontbossing. Alle partijen in de handelsketen (van bosbeheer, zagerij, timmerfabriek tot aannemer) dienen gecertificeerd te zijn volgens de internationale FSC-standaard, want alleen op die manier kunnen Hout en houtproducten worden gevolgd in de hele handelsketen (chain of custody). Een bedrijf dat FSC-gecertificeerd is zorgt voor een deugdelijke fysieke en administratieve scheiding van het FSC-hout bij ontvangst, opslag en verwerking. Deze producten zijn als zodanig herkenbaar in het magazijn, de werkplaats, op de bouwplaats en in de administratie. De certificeerder beoordeelt of het betreffende bedrijf een deugdelijk kwaliteitssysteem heeft om FSC-producten te onderscheiden en te volgen. Daarbij wordt onder andere gelet op de hoeveelheid FSC-hout die wordt ingekocht, de transparantie van de inkoopdocumenten en facturen die aan allerlei administratieve eisen moeten voldoen, en de hoeveelheid FSC-gecertificeerd hout die verwerkt wordt in de diverse bouwprojecten. Gecertificeerde bedrijven instrueren hun medewerkers over de inhoud van de FSC-certificering, de ambities die het bedrijf heeft met betrekking tot de verwerking van FSC-producten en de werkwijze die hierbij komt kijken. sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

8 Sociaal jaarverslag sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

9 Financiële gegevens Bouwbedrijven Jongen realiseerde in 2010 een omzet van 167 miljoen. Dit is 4 miljoen minder dan in Daarmee is de beoogde omzet van 2010 niet helemaal gehaald, echter het rendement dat we voor ogen hadden is er wel uitgekomen. Verder hebben we dit jaar meer woningen in de markt gezet en diverse grote en kleine projecten zijn gestart of afgerond. Voorts is het goed vast te stellen dat we onze omzetprognose voor 2011 zo goed als zeker hebben gesteld. Dit relatief positieve beeld is echter fragiel en breekbaar. Een van onze (grotere) projecten hoeft maar weg te vallen of uitgesteld te worden en de wereld ziet er plotseling minder rooskleurig uit. Naast het verwerven van nieuwe projecten is het de kunst om de werken die we in portefeuille hebben, naadloos op elkaar te laten aansluiten. Daarmee wordt verlies van mensen, tijd en geld voorkomen. In 2009 en 2010 is de bouwproductie in Nederland fors gedaald. Vooral de woningbouw en projecten die afhankelijk zijn van het dalen en stijgen van de conjunctuur laten een achteruitgang zien. In de gezondheidzorg stellen we vast dat de financiering een steeds groter probleem wordt. Tel daarbij op de gevolgen van krimp en bevolkingsdaling, dan is duidelijk dat het lastige tijden zijn. Bouwbedrijven Jongen denkt desondanks vooral in kansen en mogelijkheden. Die liggen vooral in nieuwe contractvormen. We hebben inmiddels bewezen dat we sterk zijn wanneer het gaat om Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO-contracten). Voorts beschikken we over nieuwe concepten die ons in staat stellen om extra kansen te creëren als het gaat om duurzaamheid. Daarbij valt te denken aan de PlusWoning en GreenUpgrade. Bouwbedrijven Jongen verwacht in 2011 ondanks de moeilijke omstandigheden een hogere omzet te behalen dan in De orderportefeuille, zoals die er nu uitziet, rechtvaardigt deze verwachting. Dit vergt van iedereen binnen Bouwbedrijven Jongen flexibiliteit, inzet, creativiteit en samenwerking in het totale bouwproces. Daarin dienen wij de klant nog meer centraal te stellen dan nu al het geval is. Eenieder moet daarnaast de verantwoordelijkheid nemen waar hij/zij voor staat. Omzet Bouwbedrijven Jongen miljoen totaal woningbouw 0 utiliteit sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

10 i n t e r v i e w 2010 Was voor Bouwontwikkeling Jongen een prima jaar. Directeur Carlo Külter kijkt er met voldoening naar, laat hij weten. We hebben ruim 400 woningen verkocht aan particulieren, beleggers en woningcorporaties, een resultaat dat de verwachtingen overstijgt. Het laat zien dat we in staat zijn om de consument te bedienen met woningen die een antwoord zijn op vragen uit de markt. Tegelijkertijd slagen we erin om beleggers en corporaties op hun wenken te bedienen. Carlo Külter optimistisch over de nabije toekomst We hebben posities op de juiste plaatsen Bovenstaand is maar een deel van de verklaring voor die voorspoedige gang van zaken in 2011, zegt Külter. Hij legt uit dat Bouwontwikkeling Jongen vorig jaar tegelijkertijd haar positie als ontwikkelaar heeft versterkt. Onze grondposities bevinden zich voor het grootste deel in binnenstedelijke gebieden, in stadscentra of aan de randen daarvan. Een beleid dat we sinds jaar en dag voeren. Het zijn op dit moment de juiste posities op de juiste plaats. We hebben wat dit onderdeel van ons werkterrein betreft in 2011 belangrijke stappen voorwaarts kunnen zetten. Buitengebieden zijn sowieso steeds minder in trek om te ontwikkelen, ook dat blijkt. Andere factoren die van invloed zijn op het gunstige resultaat in het verslagjaar zijn volgens Carlo Külter de actieve en ondernemende houding die Bouwontwikkeling inneemt als het gaat om het verwerven van nieuwe posities, net als het uitstekende netwerk van het bedrijf. We kunnen en durven onze nek uit te steken en risico s te nemen. En we zijn in staat om die financieel af te dekken zonder vreemd kapitaal. Daardoor hebben we meerwaarde. Voor overheden, beleggers en investeerders, maar ook voor corporaties zijn we een aantrekkelijke en betrouwbare partner. Als Carlo Külter naar 2011 en de jaren daarna kijkt is hij optimistisch. Onze scope als ontwikkelaar en risicodragende partij wordt breder. We bewegen ons niet meer alleen in de woningmarkt, maar zien tal van mogelijkheden om bedrijven of overheden die ons vragen om hen te helpen van dienst te zijn. Ondernemingen zoeken steeds vaker partners die hen compleet ontzorgen. Ons bedrijf is de veelzijdige partner die oplossingen in huis heeft of ze samen met de klant bedenkt en realiseert. De Zorgacademie in Heerlen of het Zorgplein Brunssum, dat we mogen ontwikkelen, zijn daar recente voorbeelden van. Ook Royal Mosa en Media Markt hebben ons gevraagd om hen te helpen en antwoorden te geven op vragen die zij ons stellen. Natuurlijk doen we dat en proberen we binnen de juiste wettelijke kaders de aannemersbedrijven van ons concern daarbij te betrekken. Vraag gestuurd werken, conceptueel denken, levensloopbestendig bouwen, partnership, het zijn stuk voor stuk begrippen die meer en meer passen in de visie van moderne ontwikkelaars. Külter: Als je, zoals wij, daarnaast weet in te spelen op de vraag die de klant heeft, solvabel bent, over een goed netwerk beschikt en flexibel kunt opereren, heb je de komende jaren volgens mij een prima uitgangspositie in vastgoedland. Een positie die mogelijkheden biedt om succesvol te blijven. sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

11 Voorzitter Eke Zijlstra van de Raad van Bestuur van AMC Parkstad: Er is duidelijk markt voor sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

12 i n t e r v i e w zorg dichtbij de patiënt Het tegenwoordige ziekenhuis als een publiek private onderneming is immens complex, legt Eke Zijlstra uit. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Atrium Medisch Centrum Parkstad. In Nederland heeft iedereen recht op dezelfde medische zorg, ongeacht leeftijd, geslacht, geloof, huidskleur of inkomen. De markt is daarvoor niet geschikt, want in het marktdenken is ongelijkheid van met name inkomen het uitgangspunt. Tegelijkertijd zijn marktprikkels nodig om de gezondheidszorg doelmatiger te maken. Er is dus sprake van een gereguleerde imperfecte markt. Dat maakt de sector zo complex. Sinds de jaren 70 is in de gezondheidszorg sprake van concentratie en differentiatie, aldus Zijlstra. Van concentratie omdat er schaalgrootte nodig is voor complexe en technologisch hoogwaardige ziekenhuiszorg. Dat gaat gepaard met enorme kapitaalsinvesteringen in kennis, mensen, methodieken en apparatuur. Differentiatie en kleinschaligheid is de andere ontwikkeling. We hebben het dan over zorg dichtbij de klant, laagdrempelig en toegankelijk, comfortabel, met lage faalkosten en van hoge kwaliteit. Atrium Medisch Centrum is ontstaan uit de samensmelting van het De Weverziekenhuis Heerlen, St. Joseph in Kerkrade en Gregorius Brunssum. Het oorspronkelijke plan om alle klinische zorg en diagnostische voorzieningen in Heerlen te concentreren werd ernstig vertraagd door wijzigingen in het overheidsbeleid. In de jaren negentig was het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet bereid om in te stemmen met volledige nieuwbouw en vervanging van de drie locaties in Heerlen. Daarom werd gekozen voor een next best oplossing: gedeeltelijke nieuwbouw in Heerlen en renovatie van de poliklinieken in Heerlen, Kerkrade en Brunssum. Eke Zijlstra: Maar daarmee zijn we er nog niet. We hebben voortdurend te maken met beleidswijzigingen van de overheid, zoals de kapitaalslastenfinanciering uit Die bepaalt dat je mag bouwen wat je wil als je de gemaakte kosten maar terug verdient. Als zich vervolgens een kredietcrisis aankondigt, banken terughoudend worden en beducht zijn dat we die investeringen niet rendabel maken, begrijp je hoe lastig het is om nieuwbouwplannen van 330 miljoen te realiseren. Naast onzekerheid bij de banken speelt ook veranderend beleid met betrekking tot het concept ziekenhuis een rol, zegt Eke Zijlstra. Er is steeds meer sprake van concentraties en uitruil van specialistische behandelingen bijvoorbeeld bij slokdarmoperaties, bevallingen, maagverkleiningen of andere operaties. Op kleinere schaal is parallel hieraan een ontwikkeling die de patiënt een plaats geeft tussen de huisarts en het ziekenhuis in. Anderhalfselijnszorg noemen we dat. Daarnaast is er in onze omgeving een academisch ziekenhuis in Maastricht én kampen we met krimp en vergrijzing. En Orbis heeft een prachtig nieuw ziekenhuis in gebruik genomen, dat overigens in financieel zwaar weer verkeert. We overleggen nu over een intensieve samenwerking met Orbis om door uitruil en concentratie van medische behandelingen zowel de ziekenhuislocaties in Sittard als die in Heerlen optimaal te benutten. Tegelijkertijd werken we hard aan de realisering van de noodzakelijke nieuwbouw en renovatieplannen voor de locaties in Heerlen, Brunssum en Kerkrade. Eke Zijlstra ziet in de gezondheidszorg nieuwe markten opdoemen voor kleinschalige initiatieven, dichtbij patiënt en consument. Waar beleggers en bouwers samen met zorgverleners voorzieningen realiseren zoals bijvoorbeeld gezondheidscentra, met een hoog serviceniveau, een uitstekende logistiek en weinig kans op complicaties. Waar bouwbedrijven vanaf het allereerste begin in partnership meedenken en hun expertises breed kunnen inzetten op basis van goed ondernemerschap, flexibel en met aandacht voor de omgeving. Ik wil Bouwbedrijven Jongen hier graag een compliment geven, zegt Zijlstra. In onze samenwerking rond de Zorgacademie is gebleken dat het bedrijf hiertoe in staat is. Jongen heeft een lange adem en kan financieren uit eigen vermogen. Er is bovendien sprake van een verantwoorde investering met een positieve uitstraling. Als het om de bouw van ziekenhuizen gaat, vindt Zijlstra: Veel ziekenhuisdirecteuren bouwen in hun loopbaan vrijwel nooit een ziekenhuis. Dat brengt als risico met zich mee dat tijdens dit proces het afbreukgevaar groot is, waarbij vaak sprake is van heel lange doorlooptijden. Omdat de inzichten in de loop van de tijd nogal eens veranderen zijn veel ziekenhuisgebouwen al achterhaald als ze geopend worden. Dat vraagt om flexibelere oplossingen dan we tot nu toe gebruiken. sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

13 Villa Casimir, Roermond sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

14 Doelstellingen Missie: Bouwbedrijven Jongen is een veelzijdige kwaliteitsbouwer die met kennis en visie, in een vroeg stadium actief en voor alle partijen resultaatgericht meedenkt in het totale proces. Doelstelling sociaal beleid: De juiste persoon op de juiste plaats, met een eigen verantwoordelijkheid en een daar bij beho rende beloning. De capaciteiten en creativiteit van het individu aan moe digen. Mogelijkheden bieden voor het volgen van cursussen en verdere ontplooiing. Het bieden van interne promotiekansen. Kansen gebaseerd op verdienste, nie mand heeft zonder meer recht op iets. Het bieden van werkzekerheid aan diegenen die daar op grond van hun prestaties voor in aanmerking komen. Hard werken, individuele productiviteit en continue zelfverbetering. Het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Wijze van uitvoering: Jaarlijkse functioneringsbeoordeling en korte communicatielijnen met directie en leiding gevende. Functiebeoordeling en cursusplanning. Zie ook verder in dit verslag: overzicht cursussen. Zie verder in dit verslag: voorbeeld promotielijn en overzicht promoties. Winst inzetten voor het verwerven van gronden voor bouwactiviteiten. Zie ook: omzetgrafiek. Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werk nemers. Zie verder: hoofdstuk veiligheid/arbeidsomstandigheden. sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

15 sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

16 Organisatie Bouwbedrijven Jongen is een ontwikkelende bouwer die als volgt is georganiseerd: Bouwbedrijven Jongen (directeur Ir. F.W.J. Zuthof) - Aannemersbedrijf Jongen B.V. te Landgraaf (directie: R.P.M. Schoffelen / C.P.H. Külter / W.A.P.M. Leurs) - Aannemersbedrijf Louis Scheepers B.V. te Roermond (directie: Mr. M.T. Kneepkens / J.A.W.M. Smitsmans) - Aannemersbedrijf Van Nieuwenhuizen-Jongen B.V. te Venlo (directeur: T.W.J. Eijkenboom / H.H.M. Michiels) - Bouwontwikkeling Jongen B.V. te Maastricht-Airport (directeur: C.P.H. Külter) Bouwontwikkeling Jongen B.V. te Maastricht-Airport houdt zich actief bezig met bouwen projectontwikkeling ten behoeve van de genoemde aannemersbedrijven. Venlo De genoemde aannemersbedrijven opereren zelfstandig in de regio waar zij zijn gevestigd. Zij werken samen met plaatselijke onderaannemers en leveranciers en rekruteren vrijwel al hun medewerk(st)ers uit de betreffende regio. Korte lijnen - zowel intern als naar de markt en naar opdrachtgevers - verdeling van bevoegdheden en optimale aansturing zijn daarbij de trefwoorden. Binnen Bouwbedrijven Jongen wordt het algemeen beleid vastgesteld door de regiodirectie in goed en nauw overleg met de bedrijfsdirecties. Alle bedrijven kunnen voorts gebruik maken van de centrale afdeling Loon- en Salarisadministratie, Juridische Zaken, Personeel en Organisatie, Public Relations, Controlling en KAM, enzovoorts. Maastricht-Airport Roermond Landgraaf Natalinitoren, Roermond sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

17 Panta Rhei, Venlo sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

18 Organisatieschema sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

19 i n t e r v i e w Het DaCapo College in Sittard is een onderwijsinstelling die is ontstaan uit een fusie van een fors aantal scholen voor beroepsonderwijs, mavo en speciaal onderwijs in Sittard en Geleen. De school telt zo n 2000 leerlingen en heeft 270 medewerkers in dienst, ondersteunend personeel inbegrepen. Van de zes kleinschalige onderwijslocaties waar het college over beschikt, zijn er 4 verouderd en daardoor minder geschikt. Het is een van de belangrijkste redenen waarom DaCapo in aanmerking komt voor nieuw- en verbouw. De school richt zich op leerlingen die een beroepsopleiding volgen. We vinden het belangrijk dat kinderen dat doen in een zo echt mogelijke leeromgeving, legt de bestuursvoorzitter van het college, Jan van Nierop uit. Toen zich de mogelijkheid voordeed om onze plannen te realiseren in de Sportzone in Sittard sprak ons dat meteen aan. De ongeveer 250 leerlingen die bij ons de opleidingen zorg, horeca, sport en dienstverlening volgen krijgen hier fantastische kansen geboden. Daar kunnen ze zich via levensecht onderwijs voorbereiden op hun latere beroep. Voordeel twee is dat ze kunnen talentencentrum, zelfs tot nationaal centrum als het om polsstokhoogspringen of handbal gaat. Jan van Nierop: De ontwikkeling en realisatie van deze dynamische omgeving is voor rekening van de combinatie Jongen- Meulen. Fitland verzorgt de exploitatie van het Fitlandgebouw en verhuurt het gebouw aan ons en aan Leeuwenborgh Opleidingen. In het project zijn verder de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg belangrijke deelnemers, met name waar het de financiële aspecten betreft. In dat kader zijn marktpartijen als Albert Heijn en Decathlon huurders van commerciële ruimtes. Als het om de inhoud en de van weten te realiseren. Belangrijk is dat we constructief en op basis van vertrouwen onze idealen vertalen naar de lespraktijk. Met aandacht voor onze visie en met oog voor de kleinste details. We willen immers vakmannen en vakvrouwen afleveren die beschikken over goede startkwalificaties. In het overleg zijn naast het onderwijskundige aspect het beheer van het pand en de interne organisatie onderwerpen van gesprek. Bouwbedrijven Jongen is daarbij een waardevolle gesprekspartner die rekening houdt met onze wensen en oplossingen aanreikt op vragen die we hebben. Bestuursvoorzitter van het DaCapo College Jan van Nierop: De Sportzone biedt levensecht onderwijs doorstromen naar de vervolgopleiding CIOS, dat met 750 studenten in hetzelfde complex is gevestigd. Behalve de opleidingen sport en dienstverlening is ook de richting veiligheid en bewaking in het nieuwe complex vertegenwoordigd. Het DaCapo College is een LOOT-school vertelt Jan van Nierop. Dat houdt in dat getalenteerde leerlingen die topsporter willen worden extra faciliteiten krijgen. Deze jongens en meisjes zijn door hun nationale bond aangemerkt als toptalent. DaCapo biedt onder andere zwemmers en voetballers, maar ook andere sporters de mogelijkheid om deze opleiding te volgen. Een aantal bonden heeft daartoe de Sportzone uitgeroepen tot regionaal begeleiding van aankomende topsporters gaat, zijn onder meer het Huis van de Sport en de KNVB essentiële partners. De KNVB wil hier zelfs één van haar twaalf regionale jeugdopleidingen vestigen. Bij de voorbereiding en realisering van het nieuwe gebouw in de Sportzone is DaCapo van meet af aan betrokken. Er is een stuurgroep geformeerd, ook is een gebruikersoverleg ingesteld. Dat is nodig en belangrijk, betoogt Van Nierop. De gebouwen waar onderwijsinstellingen in worden gehuisvest moeten voldoen aan een nauw omschreven programma van eisen. Daarnaast hebben we onze eigen wensen. Die hebben we in overleg met onze partners - Bouwontwikkeling Jongen is er daar eentje Als alles volgens plan verloopt, start de bouw van het gebouw in het voorjaar van De oplevering is gepland rond de zomer Net voor het schooljaar begint. Het uiteindelijke doel van de samenwerking is dat het DaCapo College zich kan concentreren op haar core business: het geven van kwalitatief hoogstaand beroepsonderwijs aan jonge mensen. Daarvoor hoeven we niet zelf de eigenaar te zijn van een schoolgebouw. We zetten de middelen die we beschikbaar hebben, liever optimaal in voor onderwijsdoeleinden. Door in een goede dialoog samen te werken met onze partners kunnen we die ambitie nog beter waarmaken. sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

20 onze leerlingen sociaal jaarverslag Bouwbedrijven Jongen

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Klantwaarde. door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing.

Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Klantwaarde. door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing. Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Klantwaarde door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing. Onze visie: Wij creëren en realiseren dé integrale huisvestingsoplossing.

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 De juiste mensen op de juiste plek DE FACILITAIRE COMBINATIE Facilicom Services Group is 45 jaar geleden begonnen als schoonmaakbedrijf.

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET GEHEEL

DE KRACHT VAN HET GEHEEL DE KRACHT VAN HET GEHEEL ONZE MENSEN BEDRIJFSONGEVALLEN INJURY FREQUENCY RATE AANTAL MET VERZUIM 166 144 BEDRIJFSONGEVALLEN MET VERZUIM PER MILJOEN GEWERKTE UREN 0 ONGEVALLEN 94 9,4 9,0 0 2011 2012 2015

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

MAGAZINE. KERNTAAK Peter Kramer: We bouwen alles, behalve sociale huurwoningen

MAGAZINE. KERNTAAK Peter Kramer: We bouwen alles, behalve sociale huurwoningen ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES MAGAZINE 5 E JAARGANG NUMMER 3, SEPTEMBER 2014 KERNTAAK Peter Kramer: We bouwen alles, behalve sociale huurwoningen wtco:

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen 2011. Samen meer mogelijk

Duurzaam Ondernemen 2011. Samen meer mogelijk Duurzaam Ondernemen 2011 Samen meer mogelijk Prestatiedashboard Onze medewerkers Indicator Meeteenheid Resultaat 2011 Aantal bedrijfsongevallen Injury Frequency Rate (IF) Aantal bedrijfsongevallen met

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie