Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling"

Transcriptie

1 Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling bij vermoedens van kindermishandeling in relaties van afhankelijkheid en onvrijheid Paul Baeten

2 Colofon Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling bij vermoedens van kindermishandeling in relaties van afhankelijkheid en onvrijheid Uitgave!"! #$ %##&'()) &%*+,,,++-. /0!0!!",100!! 02!3! !0 02!!+ Auteur!+ 7,10+89!! prijs! bestelwijze 7.6&0,"!600 " 7##''+ 3:72'('#;()' 2< 6.##' /"!00 +2!0,0& 00-"10161,1,. 160!0+7.0!"00& + 4

3 Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling bij vermoedens van kindermishandeling in relaties van afhankelijkheid en onvrijheid

4 6

5 Inhoudsopgave <1,.!".,1,.0 ; 8!,. /0 ' 0 ' <! # <! # /0 0 <! <!3 /0 0 <! ( <!3 '! /0 1". 0 7 <! <! <! ; <! ; "#$ /0 ' 0 ' 30.!,0 ' <! <! %&'()!() /0 0 <! *+!, ) /0 0 -$ 7.%<! 7.%$!1101 (

6 8

7 Inleiding 0.##!2,.101& 0!&!=>!?+00,.1,"!.00,1,.0"!!!!05:!0!+4!0.& 7!>!++##%!"#$ 3##,5.=5 7! +/00!01,!##),, ".10!+/! 01!+"11 1,0,100"0!A"!0".1!+"."1100"!!& 77 0!00! ".10!+3!,1A00"0!!,1,!"001& 1,," ,.".1!!& +/00!116,00!0,,1+ Reikwijdte,10>!,".1"0" 1!,.110"! ,1!!0% # %% %% 01!0>!,101!!&0"!101!!01&.10.+/0".0"!!"!6!!!! 606!!0!D+1,"&!!"1!!.+,!!,!& 00000!01!+!1 "100,.101=$?!.1.0&!000,+7.!&!!,1!1!"0!10 000,

8 /100!!0105.% 0!1100!!001!& 0!0"1,&!".E 00=00?1!6 1!1!01!E "00.,1!0=0& 0?1!E "7 001E 1!!0.!D0=00?1&!6"0.,!0!&,"116E!060! 0.+ /100"!.00+ /0010,.10!&!,1.".+/0,.10".!, 01+ Uitgangspunten bij de werkwijze van het AMK!1!0""0,"00 1+"!!01'031<0 =3<?!2!00 1"!!+/000!&!!".1,.,000,.1+F.1&.,"10!0101! 0,.1!0!0+/"1,0!!!0 "!1,!01!0,,.&1.1&+3000!!01!00!&!10&!!"!11,"+!!".1"00!!& +!0=00?1!!& 0!,0.1"!1!!&!-!10&G11+ /!".10,.1"!!0!0!.!!10!0!0=00?1!,H0&.10+1!.1!0.0"".0!.10" 1.+!".1".00>0!!0>6,!1!061!& ",",1+ 1"."0!0, !01!+ B!!0!01&1.10.,!.1&1+/!.1"!1 "!.10,.1=!?0,& "000161!!0"& 1+ 6

9 5!!01!"!&0" 0"00!!!.0&,.101,1.11,1+ "11!0"5."!, 0>!!".90%.0,1.16!0,"0+/"!0".!1,!!1!01!6,1!1,1.1.+!& 0!6<0"!.!D, !&,1!!1.,11"7! 6,& "!+ /,.11!.00,1!!">!+31!!!.!,!6,1".% "0.0!00!! 1=1"?E ",1"00!!"!.6,1=0,.0?+ /""11!0&A1!&!+$"1,16"!, 0"!1"0!6!1"01! !1,0! "6,00!% %"!,"!1,1"E!%",1!0!,!!,1" + 6!"0!!&"!0!0, !"!0".000!,1!!!+ Leeswijzer F"00!"!00.10,.!0 1+!10,A!1!0>.>>.> 1>.>>>1,+. $ #/ 3,,.10,0!1!0& 0!6"0+4!,.1,.10,=!?".00,1 + /!,"1+0! 01,0!+/1! !"!01!!"0=!?-0& =!?"1+/10,.,.10&,01!+ 3!1)!11!!+/!10,.10,-0.1!

10 8

11 1. Het eerste contact met een advies- of consultvrager of melder Doel van de functie 0>!0!&!0>!% C0!0!!1=0& 0?1!00!0=00? 1!,+ Uitvoering 0!&!=D?0!06!0& +3,=D?0!&!0!"!1%."0,E."E 0,.1!0E,1,..10E 06=0.1?-E "!"!%0!!0!10& E.100.%0!6!E!G!00!00.060,&.1!06!E!00!09E 01+ Contact met kinderen!1!1i.i,+/.100 1,"0.!%..E ;.E ;.+ Kinderen jonger dan 12 jaar 1"!0!111,.10&,!!10,1&0&&,.10,=!?!.16.1",,16,!+ /.0,,11!,,1,0!".!6"!0161+"! 00.,00+.& 0"!!.10!!!+ Jongeren van 12 tot 16 jaar 1!0,.10,=!?!110.0;.0,%!"10!"..E.,0,,!+ 9

12 50,"11.!!>.1,0."1>+4!1.!! >.1,0."1>11,0.,.10,=!?+ /"!!!!110.0;.,.10&,=!?0!6,00 +.0"!!.10!!!+ Jongeren van 16 jaar en ouder 1!110.0;.+16!,.!6,.10,=!?0!11+,!1.!! >.1,0."1>1,.10,=!?.!+ Resultaten!%!!0!>!=++!0"!1"& 1?0"!1"E!0.1"100!&-!0 G=0.1?1!&!+!00!.1!10HH00!% 0!0E!"E 0!E "D=0"!"?+ 5!!1!0.1000, !0 + Registratie 0!00!0!0!0!6!+/.0,"!0!110 10

13 2. Advies en consult geven Doel van de functie 0>0!!0>!% 0!&!0!.!G,.=0.1?1&!!0+ 0!!!0!!%!!!0!!1!!11!!0!&!0!+7.0 6".!.&1&!!! !1".!& "0!0" !01!+0!0100!0,&!6".!0.0.+ Uitvoering 0!&"!10!&!0% =0.1?1!!E.1"100!&!00 1!1!6-"!"& E.100!&!0!1". 10=0.1?1!!E.100!&!01,.10&,!"!.0,.100,"001E 0!6-!61"+ 0!&!0,!""..10=0&.1?!!+!1,"1,0& 1!00!.!1!E =?10!!!E!!01!E.!!01!E "!E!91E!9E 0!!!&.1E 0!1!0E!" !!.100!&&!0610!0+ Verantwoordelijkheidsverdeling /0,.1010!!".".0!&&!0+3,11.10!!0! 01!10!6"0000& 0!&!0+0,!00,&.1!00!&!0,"+ 11

14 !&!0"!1 "160!!0& +!0!&!0".+00&!"!01+3!! 0."!,10,.100!&!001!6!&,0!!% 00.1!1.1.0!001&!.100!&!01.0!!6.,16! !!!+ Advies- en consultvragen van beroepskrachten!!"!0! "".A0,.110!!!+5".10 0!&!+ 3"!!0"!1"".1!10 60!&!0!1,0% 1.1!E 0!+ 3!!!0!&"0!0!".G,. 0=0.1?!!6.!,!1+ Advies- en consultvragen uit het informele circuit "!!0"!1"1".1! !&!0!1,01.1!+/0!&!00!0!, + Een advies omzetten in een consult 3!!!!0!&00& 0!!+0!&"0& 0!0!".G,.0=0.1?!!6.!,!1+ 3,1!1!000!& =0.1?!!!0+!, !01.0G160!!0+ Advies en consult in relatie tot een melding 10!"111,.! 0!!!,0+3 0!&!0,0!161!.11.1!,"11010,0+ Anonimiteit van het betreffende kind en gezin 0!&!0!0!!0!01-&,0"11+/!!0!"00!&& 0!0000!&!+ 12

15 Resultaten />0!!0>0!-!0& 0!&!0!% 0E 1!-0!1E!"E E!0"E ".E ".E !0!+ Registratie en informatieplicht Gegevensverwerking 0!&!!11,0!1+<!00! ",1+!!0!01,0!+ :! /0!&!3!1,!!0+ Kennisgeving!0!&!01!00!!+ lnzage!0!&!0&.01&0!0,& 1+ 13

16 14

17 3. Meldingen in ontvangst nemen Doel van de functie 0>0!>!% C00=00?1&!,!+ Uitvoering,00&0!&00!11!+300!0!% 0".E 0!11E!11!E!!A!"+ Informatie verzamelen 3!1, !!11!0,%.16-=0.1?E 00,,%,J 0.60!E 1-1E 6!0,=?.E =0.1?E 01=?"!1E 0,.00!E.1!>!01=?-0".,.10,!"!1"100!+ Informatie verstrekken 3!!10!10,1,.& +/".,&1.10!!0&"."! %.106,.1!0.1" 1E.10".00& 16-=0.1?E.100!,!"1 1E "!0"!1+ Anonimiteit van melders en informanten!,10!.1+c6,6"0,61!0,=00?1!+/1,.10!".000,. 0,.0!11+ 15

18 Informatieverstrekking en inzagerecht persoonsgegevens, artikel 55 Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 1I0&1-,.10,& =!?1"0,!!0!0+ %!0! 1"1%."!0!..!=..!001& "10?+."!0!..!,".1"10% & " ,."E & "0100!,1!0!E & 10!00,!,."+ 0,0,, 0!16!"!+4.1.1,0!!0!!!+ /,10!6".10,!0!+4..!"0.116.!.,..,1+ Anonimiteit ten opzichte van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling,".,0!0&,".06,+!00"!! 0.10!!1!0.100!"0161."!" +/"!,0!!!+ Afspraken maken F!1!100,.1!0!! ,.1010!!& 00+/!".0"!10,.10!0.16-=0.1?1& "+!!"1=".0?10&.1",.1!!!!& +01"0=0?& 0+/!01.100&,.10+ Risicotaxatie en urgentiebepaling 10!A&!+F0!".606!1!0! !&6".01!0& 1.1!+/1"!% "!1!01.!!6,!101.1& 0E 1-!E 16

19 <0"!-& + Het kind als melder!1!10,!1,61!1,.10,!!1+! 0!"!,1"06,.1001"0&.!%..E ;.E ;.+ =40".? Intercollegiale beoordeling!ia0!&"! "0.,10!00! ",+ 7."00!0,!!,& 1!1!0.1001!+3! 0, !1!0.1001&!6,0"00!"1& 1% 00!1!0!"&!0."11 0.0,,E!&!01-!E!,1!"!,"!1E $.17!!!=$7?+00!1!0100!$7+!!!!07 <0 "!0.,!1 +0"101!!!!07 <0"&!E 3,.!A<!.B7:E 016!0% & "!,".10!01E & "E &,1,"60,1!,10!E & "!11,"&.E &,1,1,.16!-,.10,=!?K,0"11,".1E &,1!"!0E &,1&,1!0, E & 0"!0E &!A+ 17

20 Doorgeleiden >>!!1,"!"11 6,0!0!0,,+ 7.<0"!67 4!0&,.100!!0!!600!"!!00!0 00<0"!67 4K&!+/0,.10.!","00!". E"110!0+ Verwijzen en overdragen >0,.0>!!1,"!=? "11+00!I!!& 0I0!0+!0,.10.!","000!+ Wettelijke onderbouwing :,1<0"! 0!"!5.1;% 40!&!01 1"110.0,&,6.001!000 <0"!+ C0!&!0!"!6 0,..0!1!0! "!0."110.0,,+L 0"7 /5.016,".!1" &60!&6!9!"610" 7 % 5.16 >:7 1"D0" &60!&!9!"6,0""0 D6..6"0."> >1"7 001 "000016!"1>+ Resultaten 0!0%!000>1">"0.,10!0E!0>,.0>6!1!0& <0"!+/!!,1!!1" 01.!!<0"!E "1+ 18

21 Registratie en informatieplicht Standaardregistratie /,!!0+ Gegevensverwerking /0!!!1,0!!!!+!!1,&00"1&00!0!%!0.1E 6!6"&!!01E 6!6"&!"0!E 6!6"I!0,.10,!0 1E 6!6"&!!00!E!0,.10,=!?E 0!!010!E 0!!6!6"110!016&!-0!E 0"0!010& 10!!% & 0,.000!& E &!0!>!01!&,1.!!!1!1E &!,1!1!00! "E 0!!,0",E!1!!+ F0!,0!0!+ 0."11!!!,0, Kennisgeving!01-,.10,!0!0!.&.0!1)05.% 0!0!!0!""11!.160"0,100!0 " 0!6+ /!.11!!,,1,& ! ,!01!& "D.1001!& 1+ 3,.10105"!!!0!1 "0!!0!,0&,1,001.11,!& 01!"D.1001!& 1+!0,.0..0."1+ 1,.10,=!?0..0.0;."16,!+!,.10,=!?,!. &.!.E 19

22 &.!!1,.1,0."1+ /01!0,.10,!11!& 0,.10,".,10".,! "11+!0",.10&,0!001"!11001&.10!0,.10,+ 20

23 4. Onderzoeken en beoordelen Doel van de functie 0>1">!1!10% 0!1!0001!0 1=?-,.=?E "1E "=?016!16!60- "!E,0!"1!.0,.!0""01,E 0!"!.0,.100,"001E 00011,+ "0!!001,1! % 000,.0 ".<0"!!E "!06"!0&!1!0,.10,!"1+ Vooronderzoek doen bij derden Uitvoering 10!1-! !0,1!0 00!"."!"116,!0 1,.10,=!?+/011, 00% 01!"0!11 -,.10,!E!"!11 E 0"!0!016.6-"11!!" 0+ /!01!0% 0!!001!,E!0!>!0-1=?6. -"11!6, 1-,.10,=!?E 00!!0!+ 3!!0!"011.00,11!!,,1,0+ 21

24 ,".01".%!"!"".E $.17!!!+ 1!!"11!!"11 1+ Beoordeling 4!.10010"!! 001!+F00011&!%!A"E 0,1,"60,1!,10!E 0,1,1,.16!,&.10,=!?K,0"11,". 1E 00!1!0!"&!0."11 0.0,,+ Resultaten 01%!0"110!!1.E 000>1">6!1 -,.10,=!?+ /!0>,.0>!1!0 <0"!+ 1!!0.!D"01,!"+ Registratie en informatieplicht Gegevensverwerking 10010"!1,016,0!0,1!+/100,!6."110!% "0100..& 0,."E "0100!,1!0&!E 10!00,!,."+ Kennisgeving!00!01!!1.+ 22

25 Onderzoeken Uitvoering Contact leggen met het gezin 100+3,!!! +/10!,%!E % & 1!"160!E & 1=!?"160! +!.1+!,"11,1"!1,+7.,!".1!1!0>>,!" >>& 1"1.!. "11+ Gesprekken voeren met ouders 7.00".1!+3!10"11!+/! % 0!1!0001!E =!&?"E 0!"!.0,.100,"001E 0!&00""&".!0100E 1!60-"!"E 6"0!!01 6,0"."!1E 6"0!!!,!01D!E ,16, 1"!-0",1+!!1!110& %!0,1,.0E!00E!0.100! E!0.1!.1 1!0&-!.1!E,".!00!!!E.1!0!=0?0 0!!01E!0!!06,,10 =0?01+ Contact met het kind 7.00>1"> ".1!+3!101 1"+10;., 23

26 0! !11,0, , +3016,0 "!0!!!+ 11&1.10=,11!?.&0!& 0,0+ "( 1""100% "!001,0!E!11,0!E!11.!!,".10,E!11,0E!11E!11!! =,11!?.01A,!06100"!0-!1!0& + 31!1.% 0!1!0001!E =!?"E 1!60-"!"E "01!!6,! 01D!E.1000.,16,1"&!-0",1E " "."0!!+ /.1001,-!0,.10,=!?,"0&.!%..E ;.E ;.+ =,1%".+? Gesprekken voeren met de melder 1!11,0!% 01.E 01.10"!1+ Gesprekken met de vermoedelijke pleger "!10=0.1?,.1&!11.1,0% =?!0!E /!11.0=0.1?0% 001!E.100E.10=.!?!+ 24

27 Gesprekken met bevoegde instanties "!1001!!=0.,&!?!,"=0.1?,1!,.1&!11.1,0%!0!E /!11.0"0!!0% 001!E.100+ Gegevens opvragen bij beroepskrachten 31!&"!!,,0!".1"11+!.0.0!".,,0+1!.",6" 1,1",+3!0 1!",0!.!0016, 0"!!.+3!0.K,.16!60+C0"&,0!.00,&!1+ /!1101"11".& 1+101,.1",+ 0"!0!!!!+ Gegevens opvragen bij niet beroepshalve betrokkenen 1!01!,".!"&!0"11.".1+30,,!01!6!0!000 0!+..","!00!!!+ 7."!0"110,"11..,!".+ Beoordelen Beoordeling 4!.1,!01"+/". 10,% 0!1!0001!E 01!E 0!60-"!",& E 0!-1".,16,,"1,,11E 0!"!.0,.100,"001+ "!!0!.10!010"!&!001!+/100"0!% !E 25

28 100!11! !0,10 01E!0>,.0>E "D0"!+ /"1!,0!11!6 1+3!1110,"& + Resultaten />1">%!100!1!0001!& E!10"1E!AE 0!6,6!10"=?& 016!16!60"!E!10,0!"1!.0,.!0""6,01,E!100!"!.0&,.100,"001E ""!000E!0>,.0>E "D0"!0% &1".11,!+/! 0,001,,& E &101,"0! H1,,H001!.&!10&=?& 1+ &0016!16!6 0"!.+ Registratie Gegevensverwerking 1000>1">! 06!1!1,!!!+ Bewaren van gegevens 01!!105.",!!.!!.!10.0(."1+/",.% 0.111,",".10& "D0.161!!01&!E ",0"1.0!,"1& 10.0,,+ 26

29 Vernietigen van gegevens 70!"1!!00!.10 ",.+ /!11-!,.10,!01!! 0!.10", %.111,",".10 "D0.161!!01!& E ",0"1.0!,"1& 10.0,,+ 3100,1010& 1,0+3!!,!1!1! 0001!6!0,

30 28

31 5. Verwijzen en overdragen Doel van de functie 0>,.0>!% /00"616!16!& 60-"!+ Uitvoering /0!"."!.0!!1!&"&!!!0!+7,1! "!"6"0!1&.1.+3!060!.100 1% 0.!,0+ C001!6!0060 <0"!6"11 0.0,,+.!D<1!!0001&!!006"0.&,!0!+ Initiatief tot voor minderjarige meest aangewezen hulpverlening Contact met ouders en/of kind!!!".0=,?!1!-1+ /0.%!000!E 1! !1!!!0006"!.1!1"1!0!.1"+ 1-!,0!10% 0E!100.1E 0!100.0!1+ Contacten met andere afdelingen van Bureau Jeugdzorg of andere instanties !!00%.1000"11E "!1"0G"E 001+ /.100!.1!106!,,0"11!+ 70"7 46,1!1& + Overdracht aan de Raad voor de Kinderbescherming 001!000< "!!0% 29

32 10!06,!!.".,11," 0!!!0.,0".0! =?.1!E 61!6, ".1!1!0!"!0.+ "001<! <0%,.01!0"111-E 0!>!0.".1!0+ B!-1% 000!!,1!!10& 1.!!" 0!0<0"!& + Overdracht aan politie en/of Justitie:!.!D<0"! 1!! !00& -.!!0,,0!1!0% &!.1!E &!1!!"1 &0,.101=$? &!90!"9 A9 "..!0!01! !+ 0.!0! "5..1!0"6001="?1,,"011,"+ Overdracht van gegevens.1&009!"!0!&!.10000!0+/! 0!00!+".1!000!100% 0!1!0001!E "1E "=?016!16!60 "!E 0!-10.!!& 06,,100+!0% "0.10!60!0,.10 10!"10"11!=!?E,.,!,,06 + Intercollegiale beoordeling /0,IA0!I" 0!.10!01+/0"&!!0016,!1%!100.,"0, 0E 30

33 0".1!". "00"1M!!!". 1"11.,6!10"110 ".M0"=!1;?+ Resultaten Afsluiting!!!0!0.+/! 0,,!0"0!"!100! + 200,"!!6.M 0+ Toetsen van de overdracht 7!0 00,,!!+"!=!?.1+/".,100&,.1".010!!+ 11"!,"!"11!& =!?010 1,"0!H1,,+ Hermelding 5".!00".100"0!0161","!,!,+ Registratie Gegevensverwerking 100!06,11!16,!!!+ Standaardregistratie 2!0"!,!!0+ 31

34 32

35 6. Coördineren van het op gang brengen van de hulpverlening Doel van de functie 0>BM0"00>!%! 0"!00!!!"11.".16!16!60-"!01 -+ Uitvoering /000".!+6,&!6!!M0"0+/,1.1M!0"11!!+!!!00M!!"11!!!1.1!+3A!!,!! ".010"16!!0!!"11!!!+ Afsluiting 50!!"11!0!"6! "!+ Registratie Persoonsregistratie 10>BM0"0>!06,11!16,!!!& + Standaardregistratie 2!0"!,!!0+ 33

36 34

37 7. Feedback geven aan melders, ketenpartners en informanten Doel van de functie /0>N"10!>.% 1.,.=?0=0?E 1.,."=1!?E "!,1!+ Uitvoering!1!,K0!+7.!!1!,!110,!,"1!0+ 7.0!1!09! 01!+ 7.00"1,!1!!!!"11&.!!.!+ Professioneel betrokkenen N"1!00".0,.1".00 6!".1-"+!!"1& 1,"K6& 1.1!0!!0" /"1"!.10,! !1!,1!!! 0,!".!! !!00.6"!"10!10&!.000!!""!!01!1+ 10,.1,01!& 0!.1!6"0!"!06K%!!!!01!!0!1!,!!& + Het informele circuit 090,!"1!0"1+/"1"! 00"0+/!00"11".".& 01!,K+/".,0!10% 0I0!I"0!!E 0I"0!!&00.!.0"0!01,0,E 0,0,"" 0!,"0!+ 35

38 /0,.,,,!600 0,.!+/!"0 "!!".0!,0+!!!01.0!0 000!+ 36

39 Bijlage 1 Recht op inzage en afschrift 0907!0!!0!+/!"!105. 0!0.100!0!11% Artikel 55 Wet op de jeugdzorg +31,!!00!,0!5"&!!!0!+ +C0!&0!1,!!0!"11"& "601!0!!0! ,.10,0!10!&1! 01!0!!0!0 01% +!"!60!..!6!!0!0& 0!10!110% + C" ,."E + C"0100!,1!0!E + 810!00,!,."E "+!"6"!00.!""0+ 7.!1101!00!!0!0!110,0!.0111&.1010!110% +" ,."E +"0100!,1!0!E +10!00,!,&."E Het verzoek !0!!6!.1!".+4.""!00!,.!1!0160!,",+7..1".0!110! "0,

40 Bijlage 2 Gesprekken voeren met kinderen 3!1011 "+7.1"0,&.1001"0&.!%..E ;.E ;.+ Kinderen jonger dan 12 jaar 1"!0!111!!1& 0,1&0&,.10&,=!?!.16.1",,16,!+ /.0,,11!,,1,0!".!6"!0161+"! 00.,1.1+.0"!!.10!!!+ Jongeren van 12 tot l6 jaar 1!0,.10,=!?!110.0;.0,%!"10!"...,0,,!+ 50,"11.!!>.1,0."1>+4!1.!! >.1,0."1>11,0.,.10,=!?+ /"!!!!110.0;.,.10&,=!?0!6, "!!.10!!!+ Jongeren van 16 jaar en ouder 1!110.0;.+16!,.!6,.10,=!?0!11+,!1.!! >.1,0."1>1,.10,=!?.!+ 38

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad 1. Inleiding Dit reglement geeft regels voor de omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van Kwadraad. Het reglement bestaat uit

Nadere informatie

H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5

H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5 H a n d e l i n g s p r o t o c o l 2 0 1 4-2 0 1 5 M e l d c o d e H u i s e l i j k g e w e l d & K i n d e r m i s h a n d e l i n g e n v e r w i j s i n d e x S I S A Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 1.

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking

Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Doelgroep Deze beschrijving van het tijdelijk huisverbod is bedoeld als eerste kennismaking voor professionals

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Over sommige kinderen moet je praten CODE VOOR HET MELDEN VAN KINDERMISHANDELING VOOR DE GGZ

Over sommige kinderen moet je praten CODE VOOR HET MELDEN VAN KINDERMISHANDELING VOOR DE GGZ Over sommige kinderen moet je praten CODE VOOR HET MELDEN VAN KINDERMISHANDELING VOOR DE GGZ Over sommige kinderen moet je praten [1] CODE VOOR HET MELDEN VAN KINDERMISHANDELING VOOR DE GGZ Preambule 1

Nadere informatie

Privacyreglement. Naam document: Privacyreglement Versie: Mei 2015 Documenteigenaar: Kwaliteitsmanager

Privacyreglement. Naam document: Privacyreglement Versie: Mei 2015 Documenteigenaar: Kwaliteitsmanager Privacyreglement Naam document: Privacyreglement Versie: Mei 2015 Documenteigenaar: Kwaliteitsmanager Moederkantoor en factuuradres: Opvoedpoli BV Houtmankade 332 1013RR Amsterdam 020 4634382 info@opvoedpoli.nl

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode

Kindermishandeling en huiselijk geweld. KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld KNMG-meldcode Colofon KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Groningen, december 2005

PRIVACYREGLEMENT. Groningen, december 2005 PRIVACYREGLEMENT Reglement voor de bescherming van de privacy van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens bij de Stichting Maatschappelijk en Juridische dienstverlening, een organisatie

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Jeroen Dijkstra Johan Verhage 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1 Introductie 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Totstandkoming van dit Programma van Eisen 6 1.3 Leeswijzer 7 2 Huiselijk

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Hertoets bij Pactum Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari 2010 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Naar aanleiding van de uitkomsten van een eerder pleegzorgonderzoek

Nadere informatie

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen.

Begripsbepalingen In de WBP wordt een aantal begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg van de begrippen. PRIVACYREGLEMENT STICHTING ARISTICON Inleiding De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vereist dat persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Nadere informatie

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PMT Ground Crew Training Centre BV of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie

Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens

Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens Uw gegevens ons 'n zorg Tijdens de hulpverlening werken wij met persoonlijke gegevens. Zowel van uw gezin als van uw kind, kinderen, pleegouders en pleegkinderen.

Nadere informatie

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde;

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde; Privacyreglement Definities In dit reglement wordt verstaan onder: A. Actief in Werk: Actief in Werk B.V. statutair gevestigd te Eindhoven en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 50140655,

Nadere informatie

Privacy reglement. Algemeen

Privacy reglement. Algemeen Privacy reglement Algemeen Doel Reglement met betrekking tot persoonsregistraties, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten in Medisch Centrum de Veluwe Begrippen Persoonsgegevens

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714

Collegebesluit. Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714 Collegebesluit Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714 1. Inleiding In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet is bepaald dat er op bovenlokaal niveau

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2011 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn Privacy reglement 28 juli 2011 I. Algemene bepalingen In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens Gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Privacy informatie folder 1 2 Privacy informatie folder Inhoud 1. Inleiding 4 2. Algemene uitgangspunten gegevensbescherming 5 1. Informatieplicht 5 2.

Nadere informatie

Over sommige patiënten moet je praten

Over sommige patiënten moet je praten Over sommige patiënten moet je praten Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2012 Overname van teksten is toegestaan met bronvermelding. Publicatienummer 2012-380 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie