Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling"

Transcriptie

1 Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling bij vermoedens van kindermishandeling in relaties van afhankelijkheid en onvrijheid Paul Baeten

2 Colofon Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling bij vermoedens van kindermishandeling in relaties van afhankelijkheid en onvrijheid Uitgave!"! #$ %##&'()) &%*+,,,++-. /0!0!!",100!! 02!3! !0 02!!+ Auteur!+ 7,10+89!! prijs! bestelwijze 7.6&0,"!600 " 7##''+ 3:72'('#;()' 2< 6.##' /"!00 +2!0,0& 00-"10161,1,. 160!0+7.0!"00& + 4

3 Protocol van handelen Advies- en Meldpunten Kindermishandeling bij vermoedens van kindermishandeling in relaties van afhankelijkheid en onvrijheid

4 6

5 Inhoudsopgave <1,.!".,1,.0 ; 8!,. /0 ' 0 ' <! # <! # /0 0 <! <!3 /0 0 <! ( <!3 '! /0 1". 0 7 <! <! <! ; <! ; "#$ /0 ' 0 ' 30.!,0 ' <! <! %&'()!() /0 0 <! *+!, ) /0 0 -$ 7.%<! 7.%$!1101 (

6 8

7 Inleiding 0.##!2,.101& 0!&!=>!?+00,.1,"!.00,1,.0"!!!!05:!0!+4!0.& 7!>!++##%!"#$ 3##,5.=5 7! +/00!01,!##),, ".10!+/! 01!+"11 1,0,100"0!A"!0".1!+"."1100"!!& 77 0!00! ".10!+3!,1A00"0!!,1,!"001& 1,," ,.".1!!& +/00!116,00!0,,1+ Reikwijdte,10>!,".1"0" 1!,.110"! ,1!!0% # %% %% 01!0>!,101!!&0"!101!!01&.10.+/0".0"!!"!6!!!! 606!!0!D+1,"&!!"1!!.+,!!,!& 00000!01!+!1 "100,.101=$?!.1.0&!000,+7.!&!!,1!1!"0!10 000,

8 /100!!0105.% 0!1100!!001!& 0!0"1,&!".E 00=00?1!6 1!1!01!E "00.,1!0=0& 0?1!E "7 001E 1!!0.!D0=00?1&!6"0.,!0!&,"116E!060! 0.+ /100"!.00+ /0010,.10!&!,1.".+/0,.10".!, 01+ Uitgangspunten bij de werkwijze van het AMK!1!0""0,"00 1+"!!01'031<0 =3<?!2!00 1"!!+/000!&!!".1,.,000,.1+F.1&.,"10!0101! 0,.1!0!0+/"1,0!!!0 "!1,!01!0,,.&1.1&+3000!!01!00!&!10&!!"!11,"+!!".1"00!!& +!0=00?1!!& 0!,0.1"!1!!&!-!10&G11+ /!".10,.1"!!0!0!.!!10!0!0=00?1!,H0&.10+1!.1!0.0"".0!.10" 1.+!".1".00>0!!0>6,!1!061!& ",",1+ 1"."0!0, !01!+ B!!0!01&1.10.,!.1&1+/!.1"!1 "!.10,.1=!?0,& "000161!!0"& 1+ 6

9 5!!01!"!&0" 0"00!!!.0&,.101,1.11,1+ "11!0"5."!, 0>!!".90%.0,1.16!0,"0+/"!0".!1,!!1!01!6,1!1,1.1.+!& 0!6<0"!.!D, !&,1!!1.,11"7! 6,& "!+ /,.11!.00,1!!">!+31!!!.!,!6,1".% "0.0!00!! 1=1"?E ",1"00!!"!.6,1=0,.0?+ /""11!0&A1!&!+$"1,16"!, 0"!1"0!6!1"01! !1,0! "6,00!% %"!,"!1,1"E!%",1!0!,!!,1" + 6!"0!!&"!0!0, !"!0".000!,1!!!+ Leeswijzer F"00!"!00.10,.!0 1+!10,A!1!0>.>>.> 1>.>>>1,+. $ #/ 3,,.10,0!1!0& 0!6"0+4!,.1,.10,=!?".00,1 + /!,"1+0! 01,0!+/1! !"!01!!"0=!?-0& =!?"1+/10,.,.10&,01!+ 3!1)!11!!+/!10,.10,-0.1!

10 8

11 1. Het eerste contact met een advies- of consultvrager of melder Doel van de functie 0>!0!&!0>!% C0!0!!1=0& 0?1!00!0=00? 1!,+ Uitvoering 0!&!=D?0!06!0& +3,=D?0!&!0!"!1%."0,E."E 0,.1!0E,1,..10E 06=0.1?-E "!"!%0!!0!10& E.100.%0!6!E!G!00!00.060,&.1!06!E!00!09E 01+ Contact met kinderen!1!1i.i,+/.100 1,"0.!%..E ;.E ;.+ Kinderen jonger dan 12 jaar 1"!0!111,.10&,!!10,1&0&&,.10,=!?!.16.1",,16,!+ /.0,,11!,,1,0!".!6"!0161+"! 00.,00+.& 0"!!.10!!!+ Jongeren van 12 tot 16 jaar 1!0,.10,=!?!110.0;.0,%!"10!"..E.,0,,!+ 9

12 50,"11.!!>.1,0."1>+4!1.!! >.1,0."1>11,0.,.10,=!?+ /"!!!!110.0;.,.10&,=!?0!6,00 +.0"!!.10!!!+ Jongeren van 16 jaar en ouder 1!110.0;.+16!,.!6,.10,=!?0!11+,!1.!! >.1,0."1>1,.10,=!?.!+ Resultaten!%!!0!>!=++!0"!1"& 1?0"!1"E!0.1"100!&-!0 G=0.1?1!&!+!00!.1!10HH00!% 0!0E!"E 0!E "D=0"!"?+ 5!!1!0.1000, !0 + Registratie 0!00!0!0!0!6!+/.0,"!0!110 10

13 2. Advies en consult geven Doel van de functie 0>0!!0>!% 0!&!0!.!G,.=0.1?1&!!0+ 0!!!0!!%!!!0!!1!!11!!0!&!0!+7.0 6".!.&1&!!! !1".!& "0!0" !01!+0!0100!0,&!6".!0.0.+ Uitvoering 0!&"!10!&!0% =0.1?1!!E.1"100!&!00 1!1!6-"!"& E.100!&!0!1". 10=0.1?1!!E.100!&!01,.10&,!"!.0,.100,"001E 0!6-!61"+ 0!&!0,!""..10=0&.1?!!+!1,"1,0& 1!00!.!1!E =?10!!!E!!01!E.!!01!E "!E!91E!9E 0!!!&.1E 0!1!0E!" !!.100!&&!0610!0+ Verantwoordelijkheidsverdeling /0,.1010!!".".0!&&!0+3,11.10!!0! 01!10!6"0000& 0!&!0+0,!00,&.1!00!&!0,"+ 11

14 !&!0"!1 "160!!0& +!0!&!0".+00&!"!01+3!! 0."!,10,.100!&!001!6!&,0!!% 00.1!1.1.0!001&!.100!&!01.0!!6.,16! !!!+ Advies- en consultvragen van beroepskrachten!!"!0! "".A0,.110!!!+5".10 0!&!+ 3"!!0"!1"".1!10 60!&!0!1,0% 1.1!E 0!+ 3!!!0!&"0!0!".G,. 0=0.1?!!6.!,!1+ Advies- en consultvragen uit het informele circuit "!!0"!1"1".1! !&!0!1,01.1!+/0!&!00!0!, + Een advies omzetten in een consult 3!!!!0!&00& 0!!+0!&"0& 0!0!".G,.0=0.1?!!6.!,!1+ 3,1!1!000!& =0.1?!!!0+!, !01.0G160!!0+ Advies en consult in relatie tot een melding 10!"111,.! 0!!!,0+3 0!&!0,0!161!.11.1!,"11010,0+ Anonimiteit van het betreffende kind en gezin 0!&!0!0!!0!01-&,0"11+/!!0!"00!&& 0!0000!&!+ 12

15 Resultaten />0!!0>0!-!0& 0!&!0!% 0E 1!-0!1E!"E E!0"E ".E ".E !0!+ Registratie en informatieplicht Gegevensverwerking 0!&!!11,0!1+<!00! ",1+!!0!01,0!+ :! /0!&!3!1,!!0+ Kennisgeving!0!&!01!00!!+ lnzage!0!&!0&.01&0!0,& 1+ 13

16 14

17 3. Meldingen in ontvangst nemen Doel van de functie 0>0!>!% C00=00?1&!,!+ Uitvoering,00&0!&00!11!+300!0!% 0".E 0!11E!11!E!!A!"+ Informatie verzamelen 3!1, !!11!0,%.16-=0.1?E 00,,%,J 0.60!E 1-1E 6!0,=?.E =0.1?E 01=?"!1E 0,.00!E.1!>!01=?-0".,.10,!"!1"100!+ Informatie verstrekken 3!!10!10,1,.& +/".,&1.10!!0&"."! %.106,.1!0.1" 1E.10".00& 16-=0.1?E.100!,!"1 1E "!0"!1+ Anonimiteit van melders en informanten!,10!.1+c6,6"0,61!0,=00?1!+/1,.10!".000,. 0,.0!11+ 15

18 Informatieverstrekking en inzagerecht persoonsgegevens, artikel 55 Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 1I0&1-,.10,& =!?1"0,!!0!0+ %!0! 1"1%."!0!..!=..!001& "10?+."!0!..!,".1"10% & " ,."E & "0100!,1!0!E & 10!00,!,."+ 0,0,, 0!16!"!+4.1.1,0!!0!!!+ /,10!6".10,!0!+4..!"0.116.!.,..,1+ Anonimiteit ten opzichte van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling,".,0!0&,".06,+!00"!! 0.10!!1!0.100!"0161."!" +/"!,0!!!+ Afspraken maken F!1!100,.1!0!! ,.1010!!& 00+/!".0"!10,.10!0.16-=0.1?1& "+!!"1=".0?10&.1",.1!!!!& +01"0=0?& 0+/!01.100&,.10+ Risicotaxatie en urgentiebepaling 10!A&!+F0!".606!1!0! !&6".01!0& 1.1!+/1"!% "!1!01.!!6,!101.1& 0E 1-!E 16

19 <0"!-& + Het kind als melder!1!10,!1,61!1,.10,!!1+! 0!"!,1"06,.1001"0&.!%..E ;.E ;.+ =40".? Intercollegiale beoordeling!ia0!&"! "0.,10!00! ",+ 7."00!0,!!,& 1!1!0.1001!+3! 0, !1!0.1001&!6,0"00!"1& 1% 00!1!0!"&!0."11 0.0,,E!&!01-!E!,1!"!,"!1E $.17!!!=$7?+00!1!0100!$7+!!!!07 <0 "!0.,!1 +0"101!!!!07 <0"&!E 3,.!A<!.B7:E 016!0% & "!,".10!01E & "E &,1,"60,1!,10!E & "!11,"&.E &,1,1,.16!-,.10,=!?K,0"11,".1E &,1!"!0E &,1&,1!0, E & 0"!0E &!A+ 17

20 Doorgeleiden >>!!1,"!"11 6,0!0!0,,+ 7.<0"!67 4!0&,.100!!0!!600!"!!00!0 00<0"!67 4K&!+/0,.10.!","00!". E"110!0+ Verwijzen en overdragen >0,.0>!!1,"!=? "11+00!I!!& 0I0!0+!0,.10.!","000!+ Wettelijke onderbouwing :,1<0"! 0!"!5.1;% 40!&!01 1"110.0,&,6.001!000 <0"!+ C0!&!0!"!6 0,..0!1!0! "!0."110.0,,+L 0"7 /5.016,".!1" &60!&6!9!"610" 7 % 5.16 >:7 1"D0" &60!&!9!"6,0""0 D6..6"0."> >1"7 001 "000016!"1>+ Resultaten 0!0%!000>1">"0.,10!0E!0>,.0>6!1!0& <0"!+/!!,1!!1" 01.!!<0"!E "1+ 18

21 Registratie en informatieplicht Standaardregistratie /,!!0+ Gegevensverwerking /0!!!1,0!!!!+!!1,&00"1&00!0!%!0.1E 6!6"&!!01E 6!6"&!"0!E 6!6"I!0,.10,!0 1E 6!6"&!!00!E!0,.10,=!?E 0!!010!E 0!!6!6"110!016&!-0!E 0"0!010& 10!!% & 0,.000!& E &!0!>!01!&,1.!!!1!1E &!,1!1!00! "E 0!!,0",E!1!!+ F0!,0!0!+ 0."11!!!,0, Kennisgeving!01-,.10,!0!0!.&.0!1)05.% 0!0!!0!""11!.160"0,100!0 " 0!6+ /!.11!!,,1,& ! ,!01!& "D.1001!& 1+ 3,.10105"!!!0!1 "0!!0!,0&,1,001.11,!& 01!"D.1001!& 1+!0,.0..0."1+ 1,.10,=!?0..0.0;."16,!+!,.10,=!?,!. &.!.E 19

22 &.!!1,.1,0."1+ /01!0,.10,!11!& 0,.10,".,10".,! "11+!0",.10&,0!001"!11001&.10!0,.10,+ 20

23 4. Onderzoeken en beoordelen Doel van de functie 0>1">!1!10% 0!1!0001!0 1=?-,.=?E "1E "=?016!16!60- "!E,0!"1!.0,.!0""01,E 0!"!.0,.100,"001E 00011,+ "0!!001,1! % 000,.0 ".<0"!!E "!06"!0&!1!0,.10,!"1+ Vooronderzoek doen bij derden Uitvoering 10!1-! !0,1!0 00!"."!"116,!0 1,.10,=!?+/011, 00% 01!"0!11 -,.10,!E!"!11 E 0"!0!016.6-"11!!" 0+ /!01!0% 0!!001!,E!0!>!0-1=?6. -"11!6, 1-,.10,=!?E 00!!0!+ 3!!0!"011.00,11!!,,1,0+ 21

24 ,".01".%!"!"".E $.17!!!+ 1!!"11!!"11 1+ Beoordeling 4!.10010"!! 001!+F00011&!%!A"E 0,1,"60,1!,10!E 0,1,1,.16!,&.10,=!?K,0"11,". 1E 00!1!0!"&!0."11 0.0,,+ Resultaten 01%!0"110!!1.E 000>1">6!1 -,.10,=!?+ /!0>,.0>!1!0 <0"!+ 1!!0.!D"01,!"+ Registratie en informatieplicht Gegevensverwerking 10010"!1,016,0!0,1!+/100,!6."110!% "0100..& 0,."E "0100!,1!0&!E 10!00,!,."+ Kennisgeving!00!01!!1.+ 22

25 Onderzoeken Uitvoering Contact leggen met het gezin 100+3,!!! +/10!,%!E % & 1!"160!E & 1=!?"160! +!.1+!,"11,1"!1,+7.,!".1!1!0>>,!" >>& 1"1.!. "11+ Gesprekken voeren met ouders 7.00".1!+3!10"11!+/! % 0!1!0001!E =!&?"E 0!"!.0,.100,"001E 0!&00""&".!0100E 1!60-"!"E 6"0!!01 6,0"."!1E 6"0!!!,!01D!E ,16, 1"!-0",1+!!1!110& %!0,1,.0E!00E!0.100! E!0.1!.1 1!0&-!.1!E,".!00!!!E.1!0!=0?0 0!!01E!0!!06,,10 =0?01+ Contact met het kind 7.00>1"> ".1!+3!101 1"+10;., 23

26 0! !11,0, , +3016,0 "!0!!!+ 11&1.10=,11!?.&0!& 0,0+ "( 1""100% "!001,0!E!11,0!E!11.!!,".10,E!11,0E!11E!11!! =,11!?.01A,!06100"!0-!1!0& + 31!1.% 0!1!0001!E =!?"E 1!60-"!"E "01!!6,! 01D!E.1000.,16,1"&!-0",1E " "."0!!+ /.1001,-!0,.10,=!?,"0&.!%..E ;.E ;.+ =,1%".+? Gesprekken voeren met de melder 1!11,0!% 01.E 01.10"!1+ Gesprekken met de vermoedelijke pleger "!10=0.1?,.1&!11.1,0% =?!0!E /!11.0=0.1?0% 001!E.100E.10=.!?!+ 24

27 Gesprekken met bevoegde instanties "!1001!!=0.,&!?!,"=0.1?,1!,.1&!11.1,0%!0!E /!11.0"0!!0% 001!E.100+ Gegevens opvragen bij beroepskrachten 31!&"!!,,0!".1"11+!.0.0!".,,0+1!.",6" 1,1",+3!0 1!",0!.!0016, 0"!!.+3!0.K,.16!60+C0"&,0!.00,&!1+ /!1101"11".& 1+101,.1",+ 0"!0!!!!+ Gegevens opvragen bij niet beroepshalve betrokkenen 1!01!,".!"&!0"11.".1+30,,!01!6!0!000 0!+..","!00!!!+ 7."!0"110,"11..,!".+ Beoordelen Beoordeling 4!.1,!01"+/". 10,% 0!1!0001!E 01!E 0!60-"!",& E 0!-1".,16,,"1,,11E 0!"!.0,.100,"001+ "!!0!.10!010"!&!001!+/100"0!% !E 25

28 100!11! !0,10 01E!0>,.0>E "D0"!+ /"1!,0!11!6 1+3!1110,"& + Resultaten />1">%!100!1!0001!& E!10"1E!AE 0!6,6!10"=?& 016!16!60"!E!10,0!"1!.0,.!0""6,01,E!100!"!.0&,.100,"001E ""!000E!0>,.0>E "D0"!0% &1".11,!+/! 0,001,,& E &101,"0! H1,,H001!.&!10&=?& 1+ &0016!16!6 0"!.+ Registratie Gegevensverwerking 1000>1">! 06!1!1,!!!+ Bewaren van gegevens 01!!105.",!!.!!.!10.0(."1+/",.% 0.111,",".10& "D0.161!!01&!E ",0"1.0!,"1& 10.0,,+ 26

29 Vernietigen van gegevens 70!"1!!00!.10 ",.+ /!11-!,.10,!01!! 0!.10", %.111,",".10 "D0.161!!01!& E ",0"1.0!,"1& 10.0,,+ 3100,1010& 1,0+3!!,!1!1! 0001!6!0,

30 28

31 5. Verwijzen en overdragen Doel van de functie 0>,.0>!% /00"616!16!& 60-"!+ Uitvoering /0!"."!.0!!1!&"&!!!0!+7,1! "!"6"0!1&.1.+3!060!.100 1% 0.!,0+ C001!6!0060 <0"!6"11 0.0,,+.!D<1!!0001&!!006"0.&,!0!+ Initiatief tot voor minderjarige meest aangewezen hulpverlening Contact met ouders en/of kind!!!".0=,?!1!-1+ /0.%!000!E 1! !1!!!0006"!.1!1"1!0!.1"+ 1-!,0!10% 0E!100.1E 0!100.0!1+ Contacten met andere afdelingen van Bureau Jeugdzorg of andere instanties !!00%.1000"11E "!1"0G"E 001+ /.100!.1!106!,,0"11!+ 70"7 46,1!1& + Overdracht aan de Raad voor de Kinderbescherming 001!000< "!!0% 29

32 10!06,!!.".,11," 0!!!0.,0".0! =?.1!E 61!6, ".1!1!0!"!0.+ "001<! <0%,.01!0"111-E 0!>!0.".1!0+ B!-1% 000!!,1!!10& 1.!!" 0!0<0"!& + Overdracht aan politie en/of Justitie:!.!D<0"! 1!! !00& -.!!0,,0!1!0% &!.1!E &!1!!"1 &0,.101=$? &!90!"9 A9 "..!0!01! !+ 0.!0! "5..1!0"6001="?1,,"011,"+ Overdracht van gegevens.1&009!"!0!&!.10000!0+/! 0!00!+".1!000!100% 0!1!0001!E "1E "=?016!16!60 "!E 0!-10.!!& 06,,100+!0% "0.10!60!0,.10 10!"10"11!=!?E,.,!,,06 + Intercollegiale beoordeling /0,IA0!I" 0!.10!01+/0"&!!0016,!1%!100.,"0, 0E 30

33 0".1!". "00"1M!!!". 1"11.,6!10"110 ".M0"=!1;?+ Resultaten Afsluiting!!!0!0.+/! 0,,!0"0!"!100! + 200,"!!6.M 0+ Toetsen van de overdracht 7!0 00,,!!+"!=!?.1+/".,100&,.1".010!!+ 11"!,"!"11!& =!?010 1,"0!H1,,+ Hermelding 5".!00".100"0!0161","!,!,+ Registratie Gegevensverwerking 100!06,11!16,!!!+ Standaardregistratie 2!0"!,!!0+ 31

34 32

35 6. Coördineren van het op gang brengen van de hulpverlening Doel van de functie 0>BM0"00>!%! 0"!00!!!"11.".16!16!60-"!01 -+ Uitvoering /000".!+6,&!6!!M0"0+/,1.1M!0"11!!+!!!00M!!"11!!!1.1!+3A!!,!! ".010"16!!0!!"11!!!+ Afsluiting 50!!"11!0!"6! "!+ Registratie Persoonsregistratie 10>BM0"0>!06,11!16,!!!& + Standaardregistratie 2!0"!,!!0+ 33

36 34

37 7. Feedback geven aan melders, ketenpartners en informanten Doel van de functie /0>N"10!>.% 1.,.=?0=0?E 1.,."=1!?E "!,1!+ Uitvoering!1!,K0!+7.!!1!,!110,!,"1!0+ 7.0!1!09! 01!+ 7.00"1,!1!!!!"11&.!!.!+ Professioneel betrokkenen N"1!00".0,.1".00 6!".1-"+!!"1& 1,"K6& 1.1!0!!0" /"1"!.10,! !1!,1!!! 0,!".!! !!00.6"!"10!10&!.000!!""!!01!1+ 10,.1,01!& 0!.1!6"0!"!06K%!!!!01!!0!1!,!!& + Het informele circuit 090,!"1!0"1+/"1"! 00"0+/!00"11".".& 01!,K+/".,0!10% 0I0!I"0!!E 0I"0!!&00.!.0"0!01,0,E 0,0,"" 0!,"0!+ 35

38 /0,.,,,!600 0,.!+/!"0 "!!".0!,0+!!!01.0!0 000!+ 36

39 Bijlage 1 Recht op inzage en afschrift 0907!0!!0!+/!"!105. 0!0.100!0!11% Artikel 55 Wet op de jeugdzorg +31,!!00!,0!5"&!!!0!+ +C0!&0!1,!!0!"11"& "601!0!!0! ,.10,0!10!&1! 01!0!!0!0 01% +!"!60!..!6!!0!0& 0!10!110% + C" ,."E + C"0100!,1!0!E + 810!00,!,."E "+!"6"!00.!""0+ 7.!1101!00!!0!0!110,0!.0111&.1010!110% +" ,."E +"0100!,1!0!E +10!00,!,&."E Het verzoek !0!!6!.1!".+4.""!00!,.!1!0160!,",+7..1".0!110! "0,

40 Bijlage 2 Gesprekken voeren met kinderen 3!1011 "+7.1"0,&.1001"0&.!%..E ;.E ;.+ Kinderen jonger dan 12 jaar 1"!0!111!!1& 0,1&0&,.10&,=!?!.16.1",,16,!+ /.0,,11!,,1,0!".!6"!0161+"! 00.,1.1+.0"!!.10!!!+ Jongeren van 12 tot l6 jaar 1!0,.10,=!?!110.0;.0,%!"10!"...,0,,!+ 50,"11.!!>.1,0."1>+4!1.!! >.1,0."1>11,0.,.10,=!?+ /"!!!!110.0;.,.10&,=!?0!6, "!!.10!!!+ Jongeren van 16 jaar en ouder 1!110.0;.+16!,.!6,.10,=!?0!11+,!1.!! >.1,0."1>1,.10,=!?.!+ 38

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

Kindermishandeling en het onderwijs

Kindermishandeling en het onderwijs 0900-1231230 Kindermishandeling en het onderwijs Belangrijke vindplaats Tijdsfactor Mate van contact Mate van professionaliteit Belangrijke bron van steun (beschermende factor) Belangrijke bron van informatie

Nadere informatie

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard,

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, Presentatie Kindermishandeling Is elke vorm van: Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving

INFORMATIE. Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving INFORMATIE Voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving U hebt contact opgenomen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), omdat u vermoedt dat een kind in uw

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling en kindcheck

Meldcode kindermishandeling en kindcheck Meldcode kindermishandeling en kindcheck Dr. mr. Yvonne Drewes, arts M&G Bureau KNMG 6 november 2014 Drs. Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts AMK, BJzO Definitie kindermishandeling (WJZ) Elke vorm van voor

Nadere informatie

Privacyprotocol Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland Augustus 2015

Privacyprotocol Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland Augustus 2015 Privacyprotocol Veilig Thuis Amsterdam- Amstelland Augustus 2015 1 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Definities a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling 2 AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling Een kind kan niet altijd voor zichzelf opkomen. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is er om kinderen

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

secundaire preventie kindermishandeling

secundaire preventie kindermishandeling Bijlage 2 Meldcodes van VWS/NIZW 1 en KNMG De samenvattingen van de meldcode kindermishandeling van VWS/NIZW en van de KNMG zijn beide in deze bijlage afgedrukt. In beide meldcodes worden de stappen van

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Onderzoek AMK Zeeland

Onderzoek AMK Zeeland Onderzoek AMK Zeeland Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...5 Hoofdstuk 1...7 1.1 Aanleiding...7 1.2 Centrale onderzoeksvraag...7 1.3 Toetsingskader...7 1.4

Nadere informatie

Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad

Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad Handleiding informatie uitwisseling tussen (G)GZ, AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad Deze Handleiding is gebaseerd op het model Samenwerkingsafspraken informatie uitwisseling tussen (G)GZ en AMK, Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

PROTOCOL VAN HANDELEN STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD BIJ (VERMOEDENS VAN) HUISELIJK GEWELD

PROTOCOL VAN HANDELEN STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD BIJ (VERMOEDENS VAN) HUISELIJK GEWELD PROTOCOL VAN HANDELEN STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD BIJ (VERMOEDENS VAN) HUISELIJK GEWELD Colofon Protocol van handelen Steunpunten Huiselijk Geweld Uitgave GGD Nederland Federatie Opvang MO Groep Ontwikkelgroep

Nadere informatie

Utrecht, mei 2005. Onderzoek AMK Gelderland

Utrecht, mei 2005. Onderzoek AMK Gelderland Utrecht, mei 2005 Onderzoek AMK Gelderland 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1 Aanleiding... 7 Hoofdstuk 2 Probleemstelling onderzoek... 9 Hoofdstuk 3 Uitvoering onderzoek... 11 Hoofdstuk 4 Onderzoeksresultaten...

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

Bellen met het AMK, en dan?

Bellen met het AMK, en dan? Bellen met het AMK, en dan? Een onderzoek naar de werkwijze van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Inspectie jeugdzorg Utrecht, augustus 2005 2 Samenvatting Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Nadere informatie

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Huiselijk Geweld & Kindermishandeling Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Inhoud 1. Wat is kindermishandeling; Quiz 2. De meldcode; 5 stappen 3. AMK werkwijze 4. Signaleren in het basisonderwijs 5.

Nadere informatie

Onderzoek AMK Rotterdam

Onderzoek AMK Rotterdam Onderzoek AMK Rotterdam Inspectie jeugdzorg Utrecht, maart 2005 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1 - Aanleiding... 7 Hoofdstuk 2 - Probleemstelling onderzoek... 9 Hoofdstuk 3 - Uitvoering onderzoek...

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING FRIESLAND Veilig Thuis Friesland (VTF) heeft een melding gekregen van iemand die zich zorgen maakt over uw kind(eren).

Nadere informatie

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis Per 1 januari 2015 Samenvoeging AMK en SHG. Doel: integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Handelingsprotocol enkele uitgangspunten Veilig Thuis VD1 geeft prioriteit aan de

Nadere informatie

MODEL HANDELINGSPROTOCOL VOOR HET ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING VEILIG THUIS

MODEL HANDELINGSPROTOCOL VOOR HET ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING VEILIG THUIS MODEL HANDELINGSPROTOCOL VOOR HET ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING VEILIG THUIS Concept versie 30-07-2014 Ten geleide Hierbij ontvangt u het concept van het model Handelingsprotocol

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling voor beroepskrachten

Meldcode kindermishandeling voor beroepskrachten Meldcode kindermishandeling voor beroepskrachten Basiselementen voor door instellingen en beroepsgroepen vast te stellen richtlijnen voor het handelen in situaties en bij vermoedens van kindermishandeling.

Nadere informatie

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo

Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK. Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Kwaliteit van de Adviesen Consultfunctie van het AMK Hertoets bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, locatie Hengelo Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2012 2 Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Privacyreglement. CoMensha

Privacyreglement. CoMensha Privacyreglement CoMensha 2 Inhoud Privacyreglement CoMensha... 4 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1 begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Doel... 5 Artikel 3 Reikwijdte... 5 Rechtmatige verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door mdw Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen

Nadere informatie

Handelingsprotocol Veilig Thuis Zuid-Limburg

Handelingsprotocol Veilig Thuis Zuid-Limburg Handelingsprotocol Veilig Thuis Zuid-Limburg Versie 20-8-2015, definitief 1 Colofon Dit Handelingsprotocol is gebaseerd op het Handelingsprotocol Veilig Thuis, een product van het VNG-ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts VT NOG Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (potentiële) belangenverstrengeling Geen Disclosure

Nadere informatie

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg treft hierbij conform artikel 13, eerste lid, en artikel 52 van de Wet op de jeugdzorg een schriftelijke regeling voor de verwerking van cliëntgegevens.

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

Onderzoek AMK. Noord-Holland

Onderzoek AMK. Noord-Holland Onderzoek AMK Noord-Holland Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2005 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1 Aanleiding... 7 Hoofdstuk 2 Probleemstelling onderzoek... 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

VNG-MODEL HANDELINGSPROTOCOL VOOR HET ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING. Veilig Thuis

VNG-MODEL HANDELINGSPROTOCOL VOOR HET ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING. Veilig Thuis VNG-MODEL HANDELINGSPROTOCOL VOOR HET ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Veilig Thuis Colofon Dit VNG-model Handelingsprotocol is een product van het VNG -ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Elk Bureau Jeugdzorg heeft een Advies-

Nadere informatie

Stappenschema 1: De vraagouder heeft een vermoeden dat het kind in het gastgezin wordt mishandeld

Stappenschema 1: De vraagouder heeft een vermoeden dat het kind in het gastgezin wordt mishandeld Stappenschema 1: De vraagouder heeft een vermoeden dat het kind in het gastgezin wordt mishandeld Fase 1: De vraagouder heeft een vermoeden De vraagouder legt de waarnemingen( eventueel) aan de gastouder

Nadere informatie

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen 1 Contactpersoon L.M.E.Menenti l.m.e.menenti@ nationaalrapporteur.nl T 06-4682 7508 S.J. Tjalsma s.j.tjalsma@ nationaalrapporteur.nl Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd Bevindingen

Nadere informatie

Secundaire analyse onderzoeken AMK s. Onderzoeksrapport op verzoek van de Inspectie jeugdzorg

Secundaire analyse onderzoeken AMK s. Onderzoeksrapport op verzoek van de Inspectie jeugdzorg Secundaire analyse onderzoeken AMK s Onderzoeksrapport op verzoek van de Inspectie jeugdzorg Secundaire analyse onderzoeken AMK s Onderzoeksrapport op verzoek van de Inspectie jeugdzorg Utrecht, januari

Nadere informatie

Kwaliteit van het AMK Groningen. Onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Groningen

Kwaliteit van het AMK Groningen. Onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Groningen Kwaliteit van het AMK Groningen Onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Groningen Inspectie Jeugdzorg Utrecht, juni 2012 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2010 heeft de Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Toelichting Privacyregeling Jeugd- en Gezinsteam Vlaardingen

Toelichting Privacyregeling Jeugd- en Gezinsteam Vlaardingen Toelichting Privacyregeling Jeugd- en Gezinsteam Vlaardingen Inleiding Deze toelichting op de privacyregeling van het Jeugd- en Gezinsteam Vlaardingen (JGT) beschrijft hoe de beroepskrachten van het JGT

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Utrecht, 13 juni 2013. Prof.dr. R.J. van der Gaag Prof.dr. A.J. Beekman Dhr. Ir. P.M. van Rooij KNMG NVvP GGZ Nederland

Utrecht, 13 juni 2013. Prof.dr. R.J. van der Gaag Prof.dr. A.J. Beekman Dhr. Ir. P.M. van Rooij KNMG NVvP GGZ Nederland Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen (geestelijke) gezondheidszorg en AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming De afspraken

Nadere informatie

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Besloten 16 december 2008 Herzien januari 2015 Privacyreglement Persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Utrecht 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Inleiding; Tenminste 100.000 kinderen zijn jaarlijks het slachtoffer van kindermishandeling ( zoals verwaarlozing,

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Versie februari 2012 Je huilde Logisch, je was nog zo klein En wat kon je anders Wanneer er niemand voor je kon zijn? Ik heb het geprobeerd Maar ik was

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderzoek. AMK provincie Friesland

Onderzoek. AMK provincie Friesland Onderzoek AMK provincie Friesland Utrecht, mei 2005 Inhoudsopgave Samenvatting...5 Hoofdstuk 1 Aanleiding...7 Hoofdstuk 2 Probleemstelling onderzoek...9 Hoofdstuk 3 Uitvoering onderzoek...11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderzoek AMK Helmond

Onderzoek AMK Helmond Onderzoek AMK Helmond Inspectie jeugdzorg Utrecht, mei 2005 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1 - Aanleiding... 7 Indeling van het rapport... 7 Hoofdstuk 2 - Probleemstelling onderzoek... 9 Probleemstelling

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Presentatie Samen Veilig. Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017

Presentatie Samen Veilig. Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017 Presentatie Samen Veilig Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017 Wat is Samen Veilig? Samen Veilig Midden-Nederland bestaat uit Veilig Thuis en de gebiedsgerichte SAVE teams. Ontstaan Veilig

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Toelichting bij het Model Samenwerkingsafspraken informatie - uitwisseling tussen (G)GZ en AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad

Toelichting bij het Model Samenwerkingsafspraken informatie - uitwisseling tussen (G)GZ en AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad Model Samenwerkingsafspraken Informatie-uitwisseling in verband met aanpak kindermishandeling tussen (geestelijke) gezondheidszorg en AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming Toelichting

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Kindspoor, kind als getuige van huiselijk geweld vanuit politiebemoeienis.

Kindspoor, kind als getuige van huiselijk geweld vanuit politiebemoeienis. Kindspoor, kind als getuige van huiselijk geweld vanuit politiebemoeienis. Inrichting meldpunt bij Jeugdzorg voor politie Haaglanden in zaken waarin kinderen als getuige van huiselijk geweld worden aangetrfen.

Nadere informatie

PROTOCOL SIGNALEREN EN MELDEN MISHANDELING/MISBRUIK/VERWAARLOZING. Smidserweg 4 6419 CP Heerlen Telefoon 045-5741409

PROTOCOL SIGNALEREN EN MELDEN MISHANDELING/MISBRUIK/VERWAARLOZING. Smidserweg 4 6419 CP Heerlen Telefoon 045-5741409 CATHARINASCHOOL (V.)S.O. voor Z.M.L.K. PROTOCOL SIGNALEREN EN MELDEN MISHANDELING/MISBRUIK/VERWAARLOZING Smidserweg 4 6419 CP Heerlen Telefoon 045-5741409 1 Je hebt een vermoeden van kindermishandeling

Nadere informatie

Kwaliteit van het AMK Rotterdam. Onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Rotterdam

Kwaliteit van het AMK Rotterdam. Onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Rotterdam Kwaliteit van het AMK Rotterdam Onderzoek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Rotterdam Inspectie Jeugdzorg Utrecht, augustus 2011 2 Inspectie Jeugdzorg Samenvatting In 2010 heeft de Inspectie

Nadere informatie

Onderzoek AMK Drenthe

Onderzoek AMK Drenthe Onderzoek AMK Drenthe Inspectie jeugdzorg mei 2005 Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Hoofdstuk 1 Aanleiding... 3 Hoofdstuk 2 Probleemstelling onderzoek... 5 Hoofdstuk 3 Uitvoering onderzoek... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Protocol gegevensuitwisseling GGD Groningen Divisie Lokaalgerichte Zorg & Jeugd

Protocol gegevensuitwisseling GGD Groningen Divisie Lokaalgerichte Zorg & Jeugd Protocol gegevensuitwisseling GGD Groningen Divisie Lokaalgerichte Zorg & Jeugd 1 Bijlage A bij dit protocol: - Praktijkvoorbeelden p. 12 2 Protocol gegevensuitwisseling GGD Groningen Divisie Lokaalgerichte

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Advies en Meldpunt Kindermishandeling van het Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 31 mei 2011

Rapport. Rapport over een klacht over het Advies en Meldpunt Kindermishandeling van het Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 31 mei 2011 Rapport Rapport over een klacht over het Advies en Meldpunt Kindermishandeling van het Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Datum: 31 mei 2011 Rapportnummer: 2012/090 2 Klacht Verzoeker heeft al lange tijd zorgen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN

PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam in de organisatie. Versa

Nadere informatie

openbare Cees Wilkeshuisschool

openbare Cees Wilkeshuisschool openbare Cees Wilkeshuisschool Deventer 2013 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat gebruikt kan worden als er vermoedens

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 197 Besluit van 1 mei 2003 tot wijziging van het Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Onderzoek AMK Zuid-Holland

Onderzoek AMK Zuid-Holland Onderzoek AMK Zuid-Holland Inspectie jeugdzorg Utrecht, juli 2005 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1 - Aanleiding... 7 Hoofdstuk 2 - Probleemstelling onderzoek... 9 Hoofdstuk 3 -... 11 Uitvoering

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode HANDELEN: Quiz werken met de meldcode Vraag 1 Waarom durven veel mensen niets te doen als ze weten dat een kind mishandeld wordt? Noem 5 redenen 1. 2. 3. 4. 5. Antwoord vraag 1 Angst voor: Bemoeizucht

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen Bijlage 1: Concept Bestuurlijke Opdracht Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen Opdrachtgever: Portefeuillehouders Zorg en Welzijn Regio Rijk van Nijmegen Opdrachtnemers:

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO

PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam in de organisatie. Welzijn

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Onderzoek Maasmeisje. Rapport Bureau Jeugdzorg Rotterdam

Onderzoek Maasmeisje. Rapport Bureau Jeugdzorg Rotterdam Onderzoek Maasmeisje Rapport Bureau Jeugdzorg Rotterdam Inspectie jeugdzorg Openbaar rapport april 2007 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 BJZ AMK... 7 1.1 Toetsingskader... 7 1.2 Bevindingen primair

Nadere informatie

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit:

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: vast te stellen de beleidsregel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

http://apwfg16/dks/document/document_content.asp?secid=3601366ba2f64228be9...

http://apwfg16/dks/document/document_content.asp?secid=3601366ba2f64228be9... pagina 1 van 5 Titel Volwassengeweld, huiselijk geweld en ouderproblematiek op de SEH Publicatiedatum 29-03-2014 Doel Beschrijving van werkwijze omtrent volwassenengeweld, huiselijk geweld en ouderproblematiek

Nadere informatie

Privacyreglement AMHK uitgevoerd door de gecertificeerde instelling

Privacyreglement AMHK uitgevoerd door de gecertificeerde instelling Privacyreglement AMHK uitgevoerd door de gecertificeerde instelling Preambule Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling en de Steunpunten Huiselijk Geweld zijn per 1 januari 2015 samengevoegd tot één organisatie,

Nadere informatie

Vervolgonderzoek AMK Utrecht

Vervolgonderzoek AMK Utrecht Vervolgonderzoek AMK Utrecht Inspectie jeugdzorg februari 2007 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 Centrale onderzoeksvraag... 7 1.3 Toetsingskader...

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht

Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht De bestuurder van Stichting Spelenderwijs Utrecht Waarom dit reglement noodzakelijk is Het doel van Spelenderwijs Utrecht is, blijkens zijn statuten,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 196 Besluit van 23 april 2003, houdende vaststelling van het Besluit advies- en meldpunten kindermishandeling Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding

Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad. 1. Inleiding Toelichting bij het Reglement verwerking persoonsgegevens Kwadraad 1. Inleiding Dit reglement geeft regels voor de omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van Kwadraad. Het reglement bestaat uit

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1 Utrecht, december 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens

Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens Parlan past goed op uw persoonlijke gegevens Uw gegevens ons 'n zorg Tijdens de hulpverlening werken wij met persoonlijke gegevens. Zowel van uw gezin als van uw kind, kinderen, pleegouders en pleegkinderen.

Nadere informatie

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 132680 28 september 2016 Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit Het college van burgemeester

Nadere informatie