Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ"

Transcriptie

1 Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ op 1 december Door de leden vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2016.

2 Inhoud In het kort Waarom een kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ? Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Begrippenlijst Kwaliteitsregister POH-GGZ Instelling register Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ Criteria voor Registratie Toelatingseisen Kwaliteitsregister Criteria voor herregistratie Deskundigheidsbevordering Nascholingseisen Werkervaringseisen voor herregistratie Beëindiging van de registratie Toetsing Bezwaar Kwaliteitsverbetering en borging Onvoorzien Publicatie Citeertitel

3 In het kort: Waarom een kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ? In 2013 is de Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ) opgericht. De LV POH-GGZ stelt zich ten doel om de belangen van haar leden POH-GGZ te behartigen en om de kwaliteit van de functie 1 POH-GGZ te bevorderen en bij te dragen aan de professionalisering van de POH-GGZ. Deskundigheidsbehoud vormt een belangrijk onderdeel in het verstevigen van de positie van POH s-ggz en is tevens een noodzakelijke voorwaarde voor (behoud en ontwikkeling van) de kwaliteit van de hulpverlening. Het Kwaliteitsregister van de LV POH-GGZ is een initiatief van de vereniging zelf. Het Kwaliteitsregister is een middel om te laten zien dat de POH-GGZ als professional aan kwaliteitsnormen voldoet. Scholingen worden geaccrediteerd door een onafhankelijke accreditatiecommissie. En de registratie- en herregistratie-eisen van het Kwaliteitsregister zijn door een onafhankelijk commissie opgesteld. Hierdoor sluit het Kwaliteitsregister aan op de vraag en belangen van deze relatief nieuwe functiegroep POH-GGZ. Registratie van de POH-GGZ in het kwaliteitsregister geeft aan dat de POH-GGZ gedurende een bepaalde periode volgens criteria heeft geïnvesteerd in het verwerven van kennis en vaardigheden (nascholingsactiviteiten) met daarnaast aandacht voor reflectie (intervisie, supervisie) en /of andere beroepsgebonden activiteiten. Het kwaliteitsregister stimuleert op deze manier deelname aan kwaliteitsbevorderende activiteiten en maakt de kwaliteit van de POH-GGZ meer transparant en toetsbaar. De POH-GGZ kan via PE-online een persoonlijk digitaal dossier bijhouden. Met dit systeem kunnen leden de stukken van belang voor de eigen deskundigheidsbevordering uploaden. Bij de eerste registratie vindt een controle plaats aan de hand van toelatingscriteria. Daarna vindt er na elke vijf jaar - de zogenaamde registratiecyclus- een herregistratie plaats mits voldaan is aan de criteria. Registratie en herregistratie in het kwaliteitsregister vormen onderdelen van het kwaliteitsbeleid van de LV POH-GGZ. 2 1 De POH-GGZ is nu een functie. De LV POH-GGZ streeft ernaar dat de POH-GGZ in de toekomst als beroep met alle (voor)waarden van dien erkend wordt. In deze notitie lees daar waar beroep staat functie POH-GGZ. 2 De LV POH-GGZ onderschrijft het functie- en competentie profiel 2014 van de LHV e.a., met de daarin uitgewerkte CanMeds-rollen voor de POH-GGZ. Voor overig kwaliteitsbeleid van de LV POH-GGZ verwijzen we naar de kwaliteitsnotitie de Tussenstand december 2015.

4 Artikel 1: Begrippenlijst Kwaliteitsregister POH-GGZ Op dit reglement is de Begrippenlijst Kwaliteitsregister POH-GGZ van toepassing, waarin een toelichting wordt gegeven op de in dit reglement gebruikte begrippen: Kwaliteitsregister Een bestand van personen, die voldoen aan de in dit reglement gestelde criteria. Deskundigheidsbevordering Verifieerbare (geaccrediteerde) activiteiten die gericht zijn op het handhaven en/of vergroten van de deskundigheid van de POH-GGZ, zoals deelnemen aan cursussen, symposia, congressen, opleidingen en workshops. Intervisie Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Beroepsgebonden activiteiten Alle activiteiten die ten goede komen aan de beroepsgroep als geheel of aan de beroepsbeoefenaar als individu, i.e.: het deelnemen aan relevante werkgroepen en commissies; het verzorgen van nascholing, van presentaties op symposia en congressen; het schrijven van artikelen, het verrichten van onderzoek; relevante bestuurlijke activiteiten. Registratieperiode De tijdsduur waarin de activiteiten worden ondernomen om te kunnen voldoen aan de gestelde criteria ten behoeve van de herregistratie. Herregistratietermijn De duur van de periodieke registratie waarbinnen het register-lid voldaan moet hebben aan de gestelde registratie-eisen. Toetsing Een periodieke verificatie of een register-lid voldoet aan de eisen van de registratie in het register. Werkervaringseisen De eisen ten aanzien van het aantal uren gewerkt als POH-GGZ. Opleidingseisen De opleidingseisen die gesteld worden voor de inschrijving in het kwaliteitsregister.

5 Toelatingseisen De verschillende eisen, naast opleidingseisen, waaraan een POH-GGZ voldoet voor toelating tot het kwaliteitsregister. Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) De groep van personen het kwaliteitsregister beheert en toetst. Zij voert het beleid uit m.b.t. de registratie en herregistratie, accreditatie en kwaliteitsborging zoals gesteld in het Kwaliteitsregister POH-GGZ. Artikel 2: Instelling register 1. Het Kwaliteitsregister POH-GGZ is ingesteld door het bestuur van de LV POH-GGZ. 2. Het Kwaliteitsregister POH-GGZ heeft tot doel de deskundigheidsbevordering van POH s- GGZ op een transparante wijze te borgen, overeenkomstig de normen en kwaliteitseisen van de functiegroep. 3. Het Kwaliteitsregister POH-GGZ is toegankelijk voor POH s -GGZ die voldoen aan de in dit reglement en de bijbehorende uitvoeringsregelingen gestelde criteria. 4. De toegang tot het Kwaliteitsregister POH-GGZ wordt gerealiseerd door middel van een website. Deze website bevat de noodzakelijke informatie over (her)registratie en accreditatie. 5. Het bestuur stelt jaarlijks tarieven vast voor registratie, herregistratie en accreditatie. Deze worden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering (ALV). Na goedkeuring worden de tarieven gepubliceerd op de website van de LV POH-GGZ.

6 Artikel 3: Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ 1. De Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ, verder te noemen CKAP, voert het beleid uit m.b.t. de registratie en herregistratie, accreditatie en kwaliteitsborging zoals gesteld in het Kwaliteitsregister POH-GGZ. 2. De CKAP adviseert het bestuur bij wijziging van dit beleid zoals gesteld in het Kwaliteitsregister POH-GGZ. 3. Het bestuur van de LV POH-GGZ stelt een profiel op ten behoeve van de werving van de commissieleden. 4. Het bestuur benoemt de leden van de CKAP en hun plaatsvervangers. Het bestuur draagt met haar benoemingen zorg voor een zodanige samenstelling van de commissie dat de belangen van de gebruikersgroepen zijn gewaarborgd. 5. De gebruikersgroepen worden in een openbare voordrachtprocedure in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor te dragen. 6. De CKAP bestaat uit minimaal 4 leden. 7. De leden van de CKAP nemen zitting op basis van deskundigheid en zonder last. 8. Het bestuur benoemt de coördinator van de CKAP. 9. De coördinator, de leden (en hun plaatsvervangers) worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn aansluitend eenmaal herbenoembaar. 10. Het lidmaatschap van de leden van de CKAP en hun plaatsvervangers eindigt: a. bij beëindiging lidmaatschap LV POH-GGZ ; b. na afloop van de zittingstermijn, indien geen herbenoeming plaatsvindt; c. door schriftelijke opzegging door het (plaatsvervangend) lid, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal een maand. 11. Het bestuur kan het lidmaatschap van een (plaatsvervangend) lid van de CKAP intrekken of deze met onmiddellijke ingang schorsen vanwege: a. diens beëindiging van de actieve functie-uitoefening; b. het in diskrediet brengen van de functiegroep door of vanwege persoonlijke gedragingen. 12. De voorzitter van de LV POH-GGZ neemt deel aan de vergaderingen van de CKAP. 13. Het bestuur toetst de uitvoering van de CKAP marginaal op basis van volgende overwegingen: a. Is het in overeenstemming met de professionele standaard; b. Is het in het belang van de gebruikersgroepen van het Kwaliteitsregister POH-GGZ; c. Is het in overeenstemming met de doelstelling van het Kwaliteitsregister POH-GGZ en LV POH-GGZ. 14. Binnen drie maanden na afloop van een kalenderjaar rapporteert de CKAP schriftelijk aan het bestuur over haar werkzaamheden in het voorgaande jaar.

7 15. De Accreditatiecommissie POH-GGZ maakt onderdeel uit van de Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) en heeft de volgende taken: a. Het opstellen van accreditatie-eisen, eisen voor het toekennen van punten en voor het verdelen daarvan over de CanMEDS-rollen. b. Het accrediteren van deskundigheidsbevorderende activiteiten, het toekennen van de bijbehorende punten en het verdelen daarvan over de CanMEDS-rollen. c. Het accrediteren van aanbieders van deskundigheidsbevorderende activiteiten. d. Het opstellen van een toetsingskader voor deskundigheidsbevorderende activiteiten in deskundigheidsgebieden in het Kwaliteitsregister POH-GGZ. e. Het toekennen van punten aan deskundigheidsbevorderende activiteiten in deskundigheidsgebieden van het Kwaliteitsregister POH-GGZ. f. Het toezien op de kwaliteit van de geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten en aanbieders van de geaccrediteerde scholing. g. Het toezien op de kwaliteit van de beoordeling van deskundigheidsbevorderende activiteiten door de beoordelaars. 16. De eisen voor accreditatie, de accreditatieprocedure en -werkwijze, alsmede de geldigheidsduur van accreditaties zijn door de Accreditatiecommissie uitgewerkt in een uitvoeringsregeling accreditatie. 17. De Accreditatiecommissie kan een accreditatie intrekken als bij het toezicht blijkt dat de aanbieder niet aan de gestelde eisen voldoet. 18. De puntentoekenning aan een deskundigheidsbevorderende activiteit door een aanbieder van de geaccrediteerde scholing, dan wel de toewijzing van deze punten voor een deskundigheidsgebied, kan door de Accreditatiecommissie worden gewijzigd. 19. De Accreditatiecommissie bestaat uit de voorzitter van het bestuur LV POH-GGZ en een coördinator en ten minste drie leden, allen benoemd door het bestuur. 20. De benoeming van de coördinator en van de leden geldt voor een periode van vier jaar. Het bestuur kan besluiten tot herbenoeming. 21. Een besluit van de Accreditatiecommissie over het beleid en de daaruit voortvloeiende regels ten aanzien van accreditatie, kwaliteitsborging en eventuele overgangsbepalingen wordt, alvorens het in werking kan treden, ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd.

8 Artikel 4: Criteria voor Registratie Criteria voor registratie van POH-GGZ in het kwaliteitsregister zijn: 1. Om voor registratie in het kwaliteitsregister in aanmerking te komen, voldoet de POH- GGZ aan de volgende initiële eisen: a. De POH-GGZ is lid van de LV POH-GGZ. b. De POH-GGZ voldoet aan de toelatingseisen (zie artikel 5). c. De POH-GGZ dragen zorg voor hun vakbekwaamheid die zij onderhouden d.m.v. deskundigheidsbevordering, werkervaringseisen en intervisie. 2. De POH-GGZ wordt geregistreerd voor een registratieperiode van 5 jaar. 3. Een registratieperiode gaat in op de eerste dag van de maand na goedkeuring van de aanvraag voor toelating in het kwaliteitsregister en na betaling van het lidmaatschapsgeld. Artikel 5: Toelatingseisen Kwaliteitsregister 1. Overgangsregeling geldig in 2016 (huidige POH s-ggz): a. Personen die op 1 januari 2016 minimaal 2 jaar werkzaam zijn als POH-GGZ, minimaal 8 uur per week werken in de huisartspraktijk én voldoen aan de genoemde vooropleidingen in het functieprofiel POH-GGZ 2014, worden zonder aparte POH- GGZ opleiding toegelaten tot het register. b. Personen die op 1 januari 2016 minimaal 2 jaar werkzaam zijn als POH-GGZ én minimaal 8 uur werken in de huisartsenpraktijk, maar niet voldoen aan de genoemde vooropleidingen in het functieprofiel POH-GGZ 2014, moeten bij de toelatingsprocedure een aanvraag indienen inclusief een begeleidend schrijven met nadere toelichting. c. De POH-GGZ kan een hardheidsclausuleverzoek doen aan het bestuur indien in diens situatie de regels een onbedoeld gevolg hebben. 2. Vanaf 1 januari 2016 voldoet de POH-GGZ aan de volgende eisen: a. De POH-GGZ voldoet aan de instroomeisen, die gelden voor de opleiding POH-GGZ, genoemd in het functieprofiel POH-GGZ b. De POH-GGZ heeft een certificaat tot POH-GGZ behaald bij een erkende Nederlandse Hogeschool onder de koepel van de Samenwerkende Hogescholen of RINO (-groep Utrecht, Zuid of Noord). c. De POH-GGZ met een certificaat tot POH-GGZ van een andere scholingsaanbieder dan bij b. genoemd, zal door de toetsingscommissie worden benaderd. De toetsingscommissie zal na een gesprek beoordelen of toetreding tot het kwaliteitsregister mogelijk is.

9 d. De POH-GGZ (in opleiding) wordt bij minder dan 2 jaar relevante werkervaring als junior POH-GGZ in het register opgenomen. 3 e. De POH-GGZ is minimaal 8 uur per week werkzaam in de functie. Artikel 6: Criteria voor herregistratie Voor een herregistratie wordt een aanvraag 6 weken voor het verstrijken de registratieperiode ingediend bij de CKAP. De volledigheid van de aanvraag tot herregistratie wordt beoordeeld en vervolgens inhoudelijk in behandeling genomen. Het lid ontvangt herinneringen via het digitale PE-online systeem. 1. Zodra een registratieperiode is doorlopen en het lid voldoet aan de eisen voor herregistratie, gaat een nieuwe registratieperiode van 5 jaar in. 2. Activiteiten ten behoeve van herregistratie die zijn ondernomen in een voorgaande registratiecyclus kunnen niet worden meegenomen in een nieuwe herregistratiecyclus. 3. Herregistratie vindt plaats zodra voldaan is aan de volgende eisen: a. De POH-GGZ voldoet nog aan de initiële eisen. b. De POH-GGZ voldoet aan de werkervaringseisen. c. De POH-GGZ voldoet aan de voorwaarden van intervisie en beroepsgebonden activiteiten. 4. Elk lid kan worden getoetst om te bepalen of hij/zij heeft voldaan aan de registratieeisen. 5. De POH-GGZ die niet voldoet aan de minimumeisen wordt niet geherregistreerd, maar dient opnieuw in een periode van 1 jaar te laten zien dat aan de initiële eisen voor registratie wordt voldaan. Wanneer niet aan de criteria wordt voldaan wordt de registratie doorgehaald. 6. Indien de POH-GGZ van te voren ziet aankomen dat er niet aan de minimumeisen kan worden voldaan door uitzonderlijke omstandigheden kan een gesprek hierover met de CKAP aangevraagd worden. Het definitieve besluit ligt bij het bestuur. Artikel 7: Deskundigheidsbevordering Voor registratie in het kwaliteitsregister gelden de volgende criteria betreffende deskundigheidsbevordering: 1. Per cyclus van 5 jaar behaalt de POH-GGZ 150 punten, onder te verdelen in: a. 75 uur nascholing, categorie A, het equivalent van 75 geaccrediteerde nascholingspunten b. 75 uur aan intervisie, supervisie en/of beroepsgebonden activiteiten en nascholingen geaccrediteerd door gelijkwaardige verenigingen = categorie B 3 Voor de functie senior POH-GGZ zullen nog meer specifieke criteria worden ontwikkeld

10 2. Alleen activiteiten die zijn gevolgd binnen de periode van de registratieperiode, waarvoor de (her)registratie wordt aangevraagd, worden meegeteld: a. Globaal is elk besteed uur equivalent aan 1 punt b. De schriftelijke bewijzen van de gevolgde activiteiten worden digitaal verstrekt via het registratiesysteem PE-online Artikel 8: Nascholingseisen Om te voldoen aan de kwaliteitseisen ten behoeve van herregistratie in het kwaliteitsregister, worden de volgende eisen gesteld aan nascholingsactiviteiten: 1. Nascholing dient door de CKAP van de LV POH-GGZ te zijn goedgekeurd. 2. Er kunnen 2 soorten punten worden behaald: a. Categorie A punten: Geaccrediteerde nascholingscursussen, symposia, congressen en workshops. b. Categorie B punten: Deelname in een intervisiegroep bestaande uit een groep van meer dan 2 collega s POH-GGZ en/of het volgen van supervisie Bewijs van deelname dient aangeleverd worden, bij voorkeur d.m.v. het formulier dat te downloaden is op de website van de LV POH-GGZ Beroepsgebonden activiteiten zoals: deelname aan commissies en werkgroepen, het geven van lessen of cursussen, het schrijven van artikelen of doen van wetenschappelijk onderzoek etc. Van deze activiteiten overlegt het lid een verklaring als bewijs. Nascholingen geaccrediteerd door gelijkwaardige verenigingen. De opleiding POH-GGZ bij een erkende Nederlandse Hogeschool of RINO (zie art.5.2b) wordt beoordeeld met 30 punten. Indien er een opleiding tot POH-GGZ bij een andere scholingsaanbieder is gevolgd, wordt door de toetsingscommissie het aantal accreditatiepunten bepaald met een maximum van 30 punten. Artikel 9: Werkervaringseisen voor herregistratie 1. Gedurende de registratieperiode moet een register-lid gemiddeld 8 uur per week werkzaam zijn als POH-GGZ. 2. Bij een onderbreking van meer dan twee jaar wordt niet meer voldaan aan een evenwichtige verspreiding van de werkzaamheden. In dat geval dient opnieuw aan de minimumomvang van de werkzaamheden voldaan te worden om in aanmerking te komen voor herregistratie. 3. De POH-GGZ dient een verklaring te overleggen.

11 Artikel 10: Beëindiging van de registratie 1. Doorhaling van een registratie in het kwaliteitsregister vindt plaats: a. In geval van overlijden van de geregistreerde b. Door opzegging via schriftelijk verzoek van geregistreerde c. Op verzoek van de CKAP in de volgende gevallen: 2. Bij toetsing, indien blijkt dat er een onjuiste opgave is gedaan van deskundigheidsbevorderende activiteiten. 3. Indien de informatie die door de geregistreerde is ingevoerd aantoonbaar onjuistheden bevat (typefouten en andere kleine accenten uitgesloten). 4. Wanneer een tuchtraad of rechtspraak een negatieve uitspraak heeft gedaan waarbij de zwaarte meer betreft dan een waarschuwing of berisping. 5. Indien een lid zich niet houdt aan de gedragsregels / beroepscode die bij de functieuitoefening behoort 6. Wanneer na aanmaningen niet aan de betaling van het tarief, i.c. de financiële verplichting is voldaan. Artikel 11: Toetsing 1. Alle activiteiten die een POH-GGZ heeft gevolgd ten behoeve van (her)registratie in het kwaliteitsregister dienen elektronisch ingevoerd te worden via PE-online. 2. Toetsing vindt plaats door de CKAP van de LV POH-GGZ. 3. Indien het opgegeven bewijs niet overeenkomt met de ingezonden stukken, wordt het registerlid in de gelegenheid gesteld deze discrepantie te verklaren of te weerleggen. 4. Indien blijkt dat sprake is van fraude met de gegevens en bewijzen, dan wordt een lid geschrapt uit het kwaliteitsregister. Artikel 12: Bezwaar Bezwaar tegen een besluit m.b.t. de (her)registratie kan ingediend worden bij het bestuur van de LV POH-GGZ. 1. Een bezwaar dient te geschieden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit van de CKAP. Hierop wordt eveneens binnen zes weken gereageerd door de CKAP. 2. Het bezwaar wordt behandeld binnen een termijn van zes weken na ontvangst en wordt beoordeeld door andere leden van de CKAP dan diegenen die de eerste beoordeling hebben gedaan. 3. Mocht het bezwaar worden afgewezen, dan bestaat de mogelijkheid in beroep te gaan binnen zes weken na bekendmaking van het besluit op het bezwaar. Het beroep zal

12 worden behandeld door het bestuur van de LV POH-GGZ binnen een termijn van zes weken. 4. Het definitieve besluit wordt genomen na de afhandeling van het bezwaarproces. Artikel 13: Kwaliteitsverbetering en borging De CKAP en het bestuur dragen ieder vanuit eigen verantwoordelijk en bevoegdheden zorg voor de verbetering en de borging van de kwaliteit van het Kwaliteitsregister POH-GGZ. Hiertoe wordt een cyclische verbetersystematiek gehanteerd waar steekproeven en visitaties onderdeel van kunnen uitmaken. Artikel 14: Onvoorzien In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, handelen het bestuur en de Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatiecommissie in de geest van dit reglement. Artikel 15: Publicatie Dit reglement, of wijzigingen daarvan, worden gepubliceerd op de website van de LV POH- GGZ. Van dit reglement, of wijzigingen daarvan, wordt melding gemaakt op deze website. Artikel 16: Citeertitel Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Kwaliteitsregister LV POH-GGZ.

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen Versie: 27-12-2013 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding In het voorjaar van 2009 is de

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Kenniscentrum Kraamzorg

Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Kenniscentrum Kraamzorg Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het bestuur van Kenniscentrum Kraamzorg op 27 maart 2013. Inhoud A. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden

Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Vastgesteld door het Bestuur van Kenniscentrum Kraamzorg op 23 maart 2016. Reglement Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden v.a. 1 april 2016 1 Inhoud A. Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV.

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV. Jaarverslag 2012 Accreditatiecommissie RSV Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013 Pagina 1 Inleiding De Accreditatiecommissie van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) is verantwoordelijk

Nadere informatie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), besluit vast te stellen de volgende Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau Kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 sub

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Laatste gewijzigde versie vastgesteld door het Bestuur

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie.

Het accrediteren van scholings- en andere PE-activiteiten geschiedt door de Accreditatiecommissie. Reglement voor Registratie en Toetsing inzake het Register Erkende Verenigings Professionals (Register AE) en de Accreditatie van scholingsactiviteiten Inleiding In 2008 heeft de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld.

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. OVEREENKOMSTEN, VERSCHILLEN IN KWALITEITSREGISTERS, HET BIG REGISTER EN PORTFOLIO S INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. Wat is er zoal: Het BIG register

Nadere informatie

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist Stappenplan herregistratie voor de verpleegkundig specialist Versie november 2015 1 U staat geregistreerd als verpleegkundig specialist. Een maand voordat uw registratieperiode van vijf jaar afloopt, dient

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Wat gaan we doen? Programma Aanleiding voor het instellen register, doelstelling uit visie document van de NVDA Achtergrond kwaliteitsregister - BIG Wat houdt

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE Waarin opgenomen, de registratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening. Dit reglement

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018

Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018 Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het NVSHV Kwaliteitsregister... 4 2.2 De registratiebeoordeling...

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

NVHVV Kwaliteitsregister

NVHVV Kwaliteitsregister NVHVV Kwaliteitsregister Registratie September 2015 Kwaliteitsregister, versie september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 2015

Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 2015 1 Op basis van de ervaringen van de verschillende gebruikersgroepen kan deze systematiek gedurende 2015 worden aangepast. De actuele versie van deze systematiek is te vinden op de websites van het Stichting

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT

1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT 1 oktober 2009 ACCREDITATIEREGLEMENT Inhoudsopgave Reglement Artikel 1 Benoeming en samenstelling Accreditatiecommissie Artikel 2 Benoeming en samenstelling Functiecommissie Artikel 3 Taak Accreditatiecommissie

Nadere informatie

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde INLEIDING Dit Registratie Reglement van de Commissie Professional Registration

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Accreditatiereglement

Accreditatiereglement Samenvatting De accreditatiecommissie (verder te noemen AC) van de Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH- GGZ) is een onafhankelijke commissie van deskundigen uit de sector die de kwaliteit en het niveau

Nadere informatie

Registratiereglement Register Vaktherapie

Registratiereglement Register Vaktherapie Registratiereglement Register Vaktherapie Hoofdstuk 1: algemeen Artikel 1: definities In deze regeling wordt verstaan onder: Accreditatie: Accreditatiecommissie: Algemeen bestuur: Beoordeling: Beoordelingscommissie:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding 1 REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit

V&VN we gaan ervoor. Onderwerpen. 10 november 2015. drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN V&VN. Hot issues / actualiteit V&VN we gaan ervoor 10 november 2015 drs. Myriam L.A. Crijns, hoofdvereniging V&VN Onderwerpen V&VN Hot issues / actualiteit Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden 2 1 Beelden over V&VN? 3

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Huisartsbeurs Kwaliteitsregister Doktersassistent Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Programma Kwaliteit Register en werkwijze Huidige criteria en herziene criteria Voorbeelden Vragen Kwaliteit van

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012

Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012 Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012 Deze registratienorm treedt in de plaats van Registratienorm Tandartsen 2007 versie 1 juli 2007, welke vanaf de ingangsdatum van deze

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Om voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici in aanmerking te komen dient de radiodiagnostisch-

Nadere informatie

Accreditatiesystematiek 2015 Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden

Accreditatiesystematiek 2015 Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Accreditatiesystematiek 2015 Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden Op basis van de ervaringen van de verschillende gebruikersgroepen kan deze systematiek gedurende 2015 worden aangepast. De actuele versie

Nadere informatie

juni 2013 Basisgegevens:

juni 2013 Basisgegevens: 1 Regeling van Samenwerking tussen het kwaliteitsregister voor geestelijk verzorgers (SKGV) en het nascholingsregister Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk werkers (PE PKN) juni 2013 Basisgegevens:

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Voorwaarden tot Registratie diploma van de opleiding diëtetiek hebben, geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici en de diëtetiek uit oefenen overeenkomstig

Nadere informatie

Versie ALV NVvH - reglement certificering (algemeen) blanco

Versie ALV NVvH - reglement certificering (algemeen) blanco REGLEMENT TOT REGISTRATIE VAN ----------- 1. ARTIKEL 1: ACHTERGROND, DOEL EN STREKKING CERTIFICERING: 1.1 Het register ------------- ------------- wordt gehouden door de Nederlandse Vereniging voor ----------

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen Kwaliteitsregister Verloskundigen Handleiding Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen T 030 282 31 14 kwaliteitsregister@knov.nl

Nadere informatie

ROMG. Handleiding digitaal dossier

ROMG. Handleiding digitaal dossier ROMG Handleiding digitaal dossier ROMG 18-11-2014 Voorwoord Op de Algemene Leden Vergadering van de NVOMG d.d. 18 juni 2014 zijn de aangepaste herregistratie-eisen vastgesteld die per 1 juli 2014 van kracht

Nadere informatie

NBDK Reglement Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie 2013-2016

NBDK Reglement Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie 2013-2016 NBDK Reglement Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie 2013-2016 Dit Reglement Kwaliteitsregister en Accreditatie is een aanvulling op het Contributiereglement (25-11-2005) horende bij de Statuten,

Nadere informatie

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde reglementen voor registratie, hernieuwde registratie, herregistratie en doorhaling

Nadere informatie

Regeling MVK-bijlage 2

Regeling MVK-bijlage 2 Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde middelbaar veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde middelbaar-

Nadere informatie

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten Kwaliteitsregister Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Opgesteld door: NVLA (Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten) www.nvla.nl

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG

Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG Nota Accreditatie t.b.v. herregistratie artsen OMG 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij zich

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826)

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt

ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt ACCREDITATIEREGLEMENT CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN VOOR COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 1 Basiscursus... 5 1.1

Nadere informatie

Herregistratieregeling NVO Basis-Pedagoog

Herregistratieregeling NVO Basis-Pedagoog Herregistratieregeling NVO Basis-Pedagoog Uitgangspunt van deze herregistratieregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid van de in het register NVO Basis-Pedagoog opgenomen

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS

INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS PE-ONLINE INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Algemene informatie Activeren account en Inloggen U krijgt toegang tot PE-online door uw account te activeren via de volgende stappen: 1. Ga naar

Nadere informatie

REGLEMENT ACCREDITATIECOMMISSIE VAN HET NEDERLANDS REGISTER VOOR OSTEOPATHIE

REGLEMENT ACCREDITATIECOMMISSIE VAN HET NEDERLANDS REGISTER VOOR OSTEOPATHIE REGLEMENT ACCREDITATIECOMMISSIE VAN HET NEDERLANDS REGISTER VOOR OSTEOPATHIE Begripsomschrijving Artikel 1 NRO: Nederlands Register voor Osteopathie Stichting: Stichting Het Nederlands Register voor Osteopathie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1) voor jeugdzorgwerkers die

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Nog nader vast te stellen en te bekrachtigen Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/4 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid,

Nadere informatie

HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN

HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN a. Uitgangspunten en overwegingen - Door de MSRC zijn voor de erkende medisch specialismen herregistratie richtlijnen en criteria vastgesteld (oktober 2003) die

Nadere informatie

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Een aparte vereniging voor EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) heeft een eigen theoretisch

Nadere informatie

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de kamer Psychologen Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het registratiereglement

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar De vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC) is in de loop van het project gekomen tot onderstaand concept van criteria die zullen

Nadere informatie

Commissie voordracht en Toetsing

Commissie voordracht en Toetsing Commissie voordracht en Toetsing Een kijkje in de keuken van de VRI Door: Hans Jenniskens RI, Voorzitter CVT MISSIE De VRI is in 1984 opgericht als Vereniging van Registerinformatici, met als doel die

Nadere informatie

Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende:

Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende: Regeling bezwaar- en adviescommissie SPPOH Stichting Primair Passend Onderwijs Haaglanden, verder SPPOH, overweegt het volgende: a. SPPOH is belast met het nemen van besluiten inzake de toelaatbaarheid

Nadere informatie

NOBTRA Register - Werkwijze Structuur Toetsingsprocedure Verlenging van de registratie Permanente Educatie - PE-punten

NOBTRA Register - Werkwijze Structuur Toetsingsprocedure Verlenging van de registratie Permanente Educatie - PE-punten NOBTRA Register - Werkwijze Structuur Toetsingsprocedure Verlenging van de registratie Permanente Educatie - PE-punten Vastgesteld door het bestuur van de NOBTRA, op 8 januari 2014. STRUCTUUR De toetsingscommissie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade

Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Huishoudelijk reglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoudsopgave 1. Begrippen... 1 2. De organisatie... 2 2.1 Het bestuur... 2 2.2 De directie... 3 2.3 College van Advies... 3 2.4 Klachtenfunctionaris...

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Jaarverslag 2012. Register Zorgprofessionals. Register Zorgprofessionals

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Jaarverslag 2012. Register Zorgprofessionals. Register Zorgprofessionals Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Jaarverslag 2012 en Register Zorgprofessionals Jaarverslag 2012 1 Inleiding Het Kwaliteitsregister V&V is ingesteld in 2007 en heeft als doelstelling

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

Accreditatiereglement bij- en nascholing behorende bij de NIP (her)registratieregelingen van de Sector Arbeid & Organisatie NIP

Accreditatiereglement bij- en nascholing behorende bij de NIP (her)registratieregelingen van de Sector Arbeid & Organisatie NIP Accreditatiereglement bij- en nascholing behorende bij de NIP (her)registratieregelingen van de Sector Arbeid & Organisatie NIP Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen p.1 Hoofdstuk 2: Accreditatiecommissie

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0)

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) UITGANGSPUNTEN Het CMC-certificaat heeft een geldigheidsduur van vier jaar. Teneinde het certificaat opnieuw voor een zelfde

Nadere informatie

12052011 versie tbv ALV NVvH Reglement tot Registratie certificering NVGIC

12052011 versie tbv ALV NVvH Reglement tot Registratie certificering NVGIC REGLEMENT TOT REGISTRATIE VAN NVGIC GASTROINTESTINAAL CHIRURG 1. ARTIKEL 1: ACHTERGROND, DOEL EN STREKKING CERTIFICERING: 1.1 Het register NVGIC gastro-intestinaal chirurg wordt gehouden door de Nederlandse

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement NFG

Huishoudelijk reglement NFG Huishoudelijk reglement NFG Versie 5, april 2013 Artikel 1: Begripsbepaling 1. De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte) en

Nadere informatie

Besluit Register Vaktherapie ( juli 2007)

Besluit Register Vaktherapie ( juli 2007) Besluit Register Vaktherapie ( juli 2007) 1. Inleiding In opdracht van de besturen van de NVPMT, de NVCT en de SRCT heeft in 2003 een commissie een gezamenlijk Registratiesysteem voor vaktherapeuten ontworpen.

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

Accrediteringsstuurgroep

Accrediteringsstuurgroep Accreditatie APOOB Kapitein Crespelstraat 26 1050 Brussel 02/512.55.26 Accrediteringsstuurgroep Beheert de AP s toegekend aan nascholingsactiviteiten en aan de deelnemers. Verklarende begrippen AP s =

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

BIJLAGE 3. Eisen ten behoeve van herregistratie GAGS

BIJLAGE 3. Eisen ten behoeve van herregistratie GAGS BIJLAGE 3 Eisen ten behoeve van herregistratie GAGS De inschrijving in het GAGS-register is maximaal 5 jaar geldig vanaf moment van laatste registratie, tenzij het register anders aangeeft. Het register

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie