FAILLISSEMENTSVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 21 augustus 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap B.I.T. Beveiligingen Installaties & Telecom B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk kantoorhoudende te (2801 DA) Gouda aan de Meridiaan 29, KvK-nummer Faillissementsnummer : F09/13/443 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Op verzoek van : eigen aangifte Curator : Mr. R.P. de Bruin Rechter-commissaris : Mr. G.H. M. Smelt Boedelrekening : Activiteiten onderneming : het leveren en installeren van installaties op het gebied van beveiligingen, datanetwerken (glasvezel) en telecom Personeel gemiddeld aantal : 19 Netto omzet : 2009: , : , : , : ,-- (concept cijfers) Verslagperiode : 19 juni 2013 t/m 19 augustus 2013 Bestede uren in verslagperiode : Curator : 3,50 uur Mr. A.I. Mekes : 20,83 uur FA : 1,17 uur Totaal bestede tijd : 58,87 uur *********

2 2 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal 1.4 Lopende procedures 1.5 Verzekeringen Inmiddels is gebleken dat vanwege achterstanden in de betaling van de premies het merendeel van de verzekeringen door de verzekeringsmaatschappijen reeds voor faillissementsdatum zijn beëindigd. De gereedschappenverzekering, de aansprakelijkheidsverzekering en de inventarisgoederenverzekering zijn door de curator opgezegd. Het is nog niet bekend of ter zake premierestitutie kan plaatsvinden. De autoverzekering is vooralsnog gecontinueerd, maar zal heden worden beëindigd, aangezien de auto inmiddels aan een derde is overgedragen (zie hierna sub 3.6). 1.6 Huur 1.7 Oorzaak faillissement Zoals in het eerste verslag is vermeld heeft de bestuurder van de vennootschap als oorzaak van het faillissement hoofdzakelijk aangewezen dat er geen opdrachten meer voorhanden waren en dat de vennootschap daardoor in ernstige liquiditeitsproblemen kwam te verkeren. De curator heeft zich nog geen definitief oordeel gevormd over de door de bestuurder geschetste oorzaak van het faillissement.

3 3 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van het faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzegging 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving De gefailleerde vennootschap is eigenaresse van de onroerende zaak, staande en gelegen te Gouda aan de Meridiaan 29. Het betreft een pand met twee verdiepingen (een kantoor- en een opslaggedeelte), hetwelk is gelegen op een bedrijventerrein. Het perceel is 2 are en 5 centiare groot. 3.2 Verkoopopbrengst Vooralsnog niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek Op de onroerende zaak rust een hypotheekrecht ter zake een bestaande lening ad ,--. Naar aanleiding van de uitkomst van het taxatierapport zijn de curator en de Hypotheekbank in overleg getreden en zijn zij overeengekomen dat de curator zal trachten de onroerende zaak onderhands te verkopen. Inmiddels hebben enkele bezichtigingen plaatsgevonden. 3.4 Boedelbijdrage De curator zal voor zijn verkoopinspanningen een boedelbijdrage ontvangen conform de separatistenregeling en de daarin weergegeven staffel. De boedelbijdrage wordt op grond daarvan gevormd door een percentage van de uiteindelijke koopsom.

4 4 Bedrijfsmiddelen/voorraad 3.5 Beschrijving De bedrijfsmiddelen van de vennootschap bestaan uit een Skoda Octavia (bouwjaar 2005, kilometerstand ), gebruikelijke kantoorinventaris (6 werkplekken) en bedrijfsinventaris. Onder de bedrijfsinventaris moet worden verstaan een beperkte hoeveelheid gereedschap, bestaande uit boormachines, rollerbanden, haspels en circa tien ladders. Voorts beschikt de vennootschap over een zeer beperkte hoeveelheid aangebroken rollen glasvezelkabel met toebehoren. 3.6 Verkoopopbrengst Op de uitnodiging van de curator om de activa van de vennootschap te bezichtigen zijn vier partijen ingegaan, waarbij overigens een tweetal partijen louter geïnteresseerd bleek in de Skoda Octavia personenauto. De curator heeft vervolgens - na van de rechtercommissaris verkregen goedkeuring - de hoogste bieding op het geheel van de activa aanvaard. Deze bieding was uitgebracht door Handelsonderneming H2H, die op de Skoda Octavia een bedrag van 2.444,-- inclusief BTW heeft geboden en op de overige activa een bedrag van 2.444,-- exclusief BTW. De totale koopsom ad 5.401,24 is inmiddels op de faillissementsrekening ontvangen, waarna de activa zijn geleverd. 3.7 Bodemvoorrecht fiscus Op de verkoopopbrengst van de bodemzaken, voor zover aanwezig, rust het bodemvoorrecht van de fiscus ex artikel 21 Invorderingswet. Onderhanden werk 3.8 Beschrijving 3.9 Verkoopopbrengst 3.10 Boedelbijdrage N.v.t.

5 5 Andere activa 3.11 Beschrijving 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Voor zover uit de administratie blijkt, bestaan er vorderingen op debiteuren van in totaal ,06. De curator incasseert de debiteuren namens en in opdracht van de bank. De curator heeft de debiteuren inmiddels verzocht c.q. gesommeerd tot betaling van de vorderingen over te gaan. 4.2 Opbrengst Met uitzondering van één debiteur hebben alle debiteuren de openstaande vorderingen inmiddels voldaan. Een aantal debiteuren heeft hun betalingen overigens op de voormalige bankrekening van de gefailleerde vennootschap verricht. Op dit moment is een vordering op één debiteur ad in totaal 6.275,-- nog niet geïncasseerd. Door deze debiteur wordt verweer tegen de openstaande vordering gevoerd. Volgens de bestuurder van de gefailleerde vennootschap is dit verweer niet terecht. De curator verricht ter zake nader onderzoek. 4.3 Boedelbijdrage De curator incasseert de vorderingen op debiteuren in overleg met de bank tegen een boedelbijdrage van 30%. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De gefailleerde vennootschap hield een betaalrekening aan bij de ABN AMRO Bank N.V. Uit hoofde van een verstrekte kredietfaciliteit en een middellange geldlening heeft de bank in het faillissement een vordering ingediend ter hoogte van ,81 p.m.

6 6 Van dit bedrag heeft een bedrag van ,81 betrekking op de debetstand van de verstrekte kredietfaciliteit en een bedrag van ,-- op de verstrekte lening, welke zijn oorsprong vindt in de financiering van de aankoop van de onroerende zaak aan de Meridiaan 29 te Gouda. 5.2 Leaseovereenkomsten 5.3 Beschrijving zekerheden Tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling van haar vordering zijn de navolgende zekerheden aan de ABN AMRO Bank N.V. verstrekt: - pandrecht op de bedrijfsinventaris, bedrijfs- en handelsvoorraden en alle vorderingen op derden (verpanding middels volmacht); - hypotheekrecht, eerste in rang, groot ,-- op het registergoed staande en gelegen aan de Meridiaan 29 te Gouda. 5.4 Separatistenpositie Op basis van haar zekerheden neemt de ABN AMRO Bank N.V. een separatistenpositie in. Gelet op de geringe hoeveelheid aanwezige voorraad en inventaris heeft de bank haar pandrecht daarop vrijgegeven. Het pandrecht op de Skoda Octavia personenauto wordt door de bank gehandhaafd. Ten aanzien van het hypotheekrecht wordt verwezen naar het gestelde onder Boedelbijdragen De curator heeft de Skoda Octavia personenauto voor de ABN AMRO Bank N.V. onderhands verkocht tegen een boedelbijdrage van 50%. De onderlinge afrekening hiervan dient nog plaats te vinden. De vorderingen op derden waren door de curator geïncasseerd tegen een boedelbijdrage van 30%. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Onder verwijzing naar het gestelde in het eerste verslag wordt vermeld dat is gebleken dat een koffiemachine en een frankeermachine werden gehuurd. Deze zijn inmiddels aan de verhuurders geretourneerd. 5.7 Reclamerechten

7 7 5.8 Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten 6.1 Doorstart/voortzetten 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Opbrengst 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De bestuurder heeft de administratie van de vennootschap aan de curator ter beschikking gesteld. De curator is nog doende zijn onderzoek hierin te voltooien. De administratie maakt op het eerste gezicht een verzorgde indruk. 7.2 Depot jaarrekeningen Zoals reeds in het eerste verslag is geconcludeerd zijn de jaarrekeningen tijdig gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Rekening-courantvordering directie Uit de (concept-)jaarrekening 2012 volgt dat de vennootschap een vordering (uit hoofde van een geldlening) heeft op de bestuurder ter hoogte van ,--.

8 8 Over de vordering wordt 4% rente berekend. Overleg over de wijze waarop de bestuurder de bestaande vordering zal aflossen is nog gaande. 7.6 Onbehoorlijk bestuur Nader onderzoek vindt plaats. 7.7 Paulianeus handelen De curator is nog doende met zijn onderzoek ter zake paulianeus handelen. De aandacht van de curator is daarbij allereerst uitgegaan naar de verkoop van een vijftal bedrijfsauto s, welke verkopen in het jaar voorafgaande aan het faillissement hebben plaatsgevonden. Van twee van deze verkooptransacties heeft de curator inmiddels geconcludeerd dat deze niet als paulianeus kunnen worden aangemerkt. Ter zake twee andere verkooptransacties is onvoldoende bewijs voorhanden om te kunnen concluderen dat er sprake is van paulianeus handelen. Dit betreffen verkopen van twee oude en in slechte staat verkerende auto s. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen UWV: p.m. 8.2 Preferente vordering van de fiscus Door de Belastingdienst is tot op heden een vordering ingediend van ,-- ter zake verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting. De curator heeft tegen de opgelegde aanslag omzetbelasting mei 2013 ad ,-- bezwaar gemaakt. 8.3 Preferente vordering van het UWV Tot op heden heeft het UWV nog geen vorderingen ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren Tot op heden heeft de gemeente Gouda een preferente vordering ad 94,80 ter zake rioolbelasting ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden hebben 17 crediteuren hun vordering ingediend bij de curator.

9 9 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Blijkens de aan de curator ter beschikking gestelde crediteurenlijst hebben crediteuren per datum faillissement een bedrag van ,21 te vorderen. Door de crediteuren (behoudens de bank) zijn tot op heden bij de curator vorderingen ingediend van in totaal , Verwachte wijze van afwikkeling Heden nog onbekend. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement De curator verwacht het onderhavige faillissement af te kunnen wikkelen binnen een termijn van 21 maanden. 9.2 Plan van aanpak De curator zal in eerste instantie de verkoop van de activa (inclusief de onroerende zaak) en de incasso van de vorderingen op debiteuren verder ter hand nemen. Daarnaast zal de curator zich in de komende verslagperiode bezighouden met de werkzaamheden zoals hieronder nader genoemd onder Indiening volgend verslag Het volgend verslag zal worden ingediend uiterlijk op 21 november Boedelactief Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt thans ,89. Hierbij wordt opgemerkt dat afrekening met de bank ten aanzien van de opbrengsten van de incasso van de vorderingen op debiteuren en verkoop van de auto nog dient plaats te vinden. 9.5 Nog te verrichten werkzaamheden - verrichten van nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement; - incasseren debiteuren; - verkoop activa (inclusief onroerende zaak); - incasseren vordering lening bestuurder; - nader onderzoek in de administratie;

10 10 - nader onderzoek paulianeus handelen; - nader onderzoek onbehoorlijk bestuur. Gouda, 21 augustus 2013 R.P. de Bruin, curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 februari 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Verhago Assuradeuren B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, kantoorhoudende te Capelle aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 9 december 2010 Gegevens onderneming : De Zijderoute B.V., statutair gevestigd te Delft, feitelijk gevestigd te (2801 KB) Gouda aan de Wijdstraat 31 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 7 januari 2014 Gegevens onderneming : C.D.O.F. BV (Lageweg 8, 9843 AM Grijpskerk) Faillissementsnummer : F 13/340 Datum uitspraak : 26 november 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV;

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV d.d. 5 mei 2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; Handelsnaam: : idem Adres: : Ambachtsweg 8,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie