/#^orp& 6/f ^oor. T "estelnummer. Voor akkoord. directeur VG"F Kenmerk. Onderwerp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "/#^orp& 6/f ^oor. T "estelnummer. Voor akkoord. directeur VG"F Kenmerk. Onderwerp"

Transcriptie

1 , ^3/i h isterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (\\^ Notat Aan de MinisterlA Voor akkoord Van 1 r beslissing de/direcjew-generaal van de Volksgeyonpheid ir. J.I.M. de Goeij si 2d l u /#^orp& 6/f ^oor T "estelnummer Voor akkoord directeur VG"F Kenmerk SNK Datum VGP/GBE'bM^'^'V 23 december 2004 Onderwerp Bijdrage SSI aan stappenplan KHN - > 1. Aanleiding voor deze nota Op 16 augustus 2004 heeft de voorzitter van de Stichting Sigarettenindustrie (SSI) een brief gestuurd (bijgevoegd) aan de directeur van Koninklijk Horeca Nederland (KHN). Hierin staat dat de SSI het voorgestelde stappenplan - dus ook met betrekking tot het vergaand terugdringen van tabaksverkoop uit horecagelegenheden - volledig ondersteunt. De directeur van KHN heeft onlangs contact gehad met de directeur VGP en erop gewezen dat de gedachtevorming binnen de SSI over het realiseren van de doelstellingen voor de jaren 2006 tot en met 2008 stagneert. Tijdens het gesprek tussen beide directeuren ontstond het idee dat u een brief aan de SSI zou kunnen sturen met de oproep om serieus gevolg te geven aan het realiseren van de doelstellingen in het stappenplan met betrekking tot het staken van tabaksverkoop in horecagelegenheden (zie bijgevoegde wisseling. 2. Samenvatting ;,» _,.,.,, i. Voorts roept u de SSI op om deze toezegging gestand te doen, nu u signalen bereiken dat de SSI problemen ondervihdt bij het eensluidend formuleren van een vervolg op de brief van 16 augustus; Aansluitend bij de opmerkingen van de SSI in de brief van 16 augustus legt u de SSI ook de vraag voor hoe zij staat tegenover het beeindigen van alle mobiele of ambulante verkoop. Bijlage(n) Brief van SSI aan KHN, mailwisseling (VWS-KHN) Afschrift aan Archief I

2 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Blad 2 Kenmerk VGP/GB 3. Beslispunten en advies Ik adviseer u de bijgevoegde brief te ondertekenen. 4. Toelichting Algemeen M».^ ^_ll.lllr:l»i^t"^^'''v:^^» i < i.... '... St>l LOI.._.».. «un muutcic ui ai i luutcai 11 Financiele en personele gevolgen en juridische haalbaarheid N.v.t. Interne afstemming Nationaal en/of intemationaal politiek en maatschappelijk draagvlak voor het voorstel N.v.t. Communicatie naar de betrokken doelgroepen N.v.t. Consequenties voor de administratieve lasten N.v.t.

3 si;-:$i:w$w*p! ' Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante bedrijf Postbus566, 3440 AN WOERDEN Pelmolenlaan 10, Woerden Uf\DE/*A' Telefoon [\^ n Uti C L/i Telefax QfQ NEDERLAND - Ministerie van VWS Directie Voeding en Gezondheidsbescherming Postbus EJ DEN HAAG Uwref. Onzeref. Woerden, Doorkiesnummer /alv/ww/ad 123 augustus Betreft: Brief Stichtmg Sigarettenindustrie Geachte In navolging van het overleg van 17 augustus jl. ontvangt u hierbij een kopie van de brief, waarin de Stichting Sigarettenindustrie haar volledige steun aan het stappenplan roken in de horeca bevestigt. Met vriend lr ke groet, beleidsmedewerker Bijlage: 1 KvKnr. V Op.i//c tituhnc ollottvi en.1.wmwir vciphchhagen. /oww mondclmg,th sdtnltfltft /tin dr ttlt>rinctit % Vooiw.uidrn v.m Konmkh)k Hoftwt Ncdfil.mtlv.in fo<*p.ks/ii;j. tu'dcponccidhi/ tie K.\nu:i v.m Kooph.wdcl ondri tunmiwt I \:>X l >// n:v rri'jc vttoi-k /I'ltdrn tvi/ u kij'.lolon'. ivn i-vt'itipt.ui to't

4 STICHTING SIGARETTENINDUSTRIE Koninklijke Horeca Nederland T.a.v. Postbus AN Woerden Utrecht, 16 augustus 2004 NEDERLAND Nr.: Ingek. d.d.: j' y-^ Kopie: \an: Directie: X BP/brfKHN1608 ^ Papendorpseweg BJ Utrecht Postbus GN Utrecht Telefoon 03O Fax BTW-nr B01 KvKDenHaagnr ABN-AMRO: H Betreft: stappenplan "Roken in de horeca" Geachte Naar aanleiding van het gesprek tussen de Stichting Sigarettenindustrie (SSI) en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) van 11 augustus jl. kan ik u het volgende meedelen. De deelnemers in de SSI kunnen het door KHN voorgestelde stappenplan ten aanzien van het roken in de horeca volledig ondersteunen. In het leader van het voorgestelde stappenplan zullen de deelnemers van de SSI uiterlijk per 1 januari 2006 alleen nog in die horecagelegenheden tabaksproducten aanbieden waar de verkoop van tabaksproducten volgens het genoemde stappenplan is toegestaan. De Tabaksproducten zullen in die horecagelegenheden uitsluitend worden aangeboden via de automaten of over de counter. De deelnemers van de SSI zullen vanaf genoemde datum geen andere verkoopactiviteiten in de horeca ondememen. Voorts zullen de deelnemers van de SSI de realisatie van het stappenplan actief ondersteunen door zich in te spannen om in 2005 de verkoop van tabaksproducten in die horecagelegenheden waar overwegend jongeren dan wel gezinnen met kinderen komen, conform bijgevoegde lijst te stoppen (circa 25% van de horecagelegenheden). De uitvoering daarvan zal plaatsvinden in overleg met KHN en periodiek zal de voortgang worden geevalueerd. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee een constructieve bijdrage leveren aan de invulling en uitvoering van het stappenplan. Met yrj^jj^e-h-fke.groet, ) k. Voorzittbr SSI

5 fife Bijiage faij brief KHN 16 augustus 2004 lijst van horecaqeleqenheden 1 gecaterd bedrijfsrestaurant horeca bij sportaccommodatie ontmoetingscentrum horeca bij recreatiebedrijf zalen-/partycentrum pension ijssalon creperie fastfoodrestaurant spijsverstrekker n.e.g. kiosk restauratie weg restaurant ^

6 Coninck. dhr. dr. P.J.M. de & Van: I'. Verzonden: d^ - 'Wdag 23 december :53 Aan:...,_. Onderwerp: RE: brief SSI Oorsnronkelijk bericht Van: Verzonden: woensdag 22 december :59 Aan: CC: Onderwerp: RE: brief SSI Beste ^edankt voor je mail. Ik kom er morgen op terug. Oorspronkelijk bericht Van: _ Verzonden: woensdag 22 december :52 Aan: Onderwerp: brief SSI Beste. De brief waar en orienterend hebben gesproken, heeft wat ons betreft grofweg de volgende opzet - VWS heeft in het overleg met KHN ten tijde van de totstandkoming van het stappenplan 'Gewoon gastvrij' inzage gekregen in een brief van de SSI waarin een uitrol wordt geschetst van maatregelen ten aanzien van het onderdeel reductie verkooppunten tabak in horeca voor het jaar VWS is verheugd over de intentie die uit genoemde brief spreekt in het kader van de eigen verantwoordelijkheid van de sigarettenindustrie. - VWS is tevens verheugd over de bereidheid van de sigarettenindustrie om de plannen in de horeca op deze --wijze te ondersteunen..) VWS spreekt de wens uit dat de steun die uit de brief spreekt ook zal gelden voor de jaren 2006, 2007 en De brief is van augustus Inmiddels is de nodige tijd verstreken. Bovendien sijpelen inmiddels signalen door dat de sigarettenindustrie problemen ondervindt bij het eensluidend formuleren van een vervolg op deze brief. - De minister hoopt en verwacht dat de sigarettenindustrie binnen afzienbare tijd in gezamenlijkheid de juiste maatregelen kiest en daarmee het signaal geeft dat de steun zoals die te lezen was in de brief van augustus 2004 bestendigd zal worden en ook betrekking zal hebben op de jaren 2006, 2007 en Ik ben zometeen weg, maar morgen gewoon op kantoor, dus evt. commentaar of vragen zie ik morgen. Groet, Koninklijk Horeca Nederland Woerden telefoon: mobiel: = Op al onze berichten is de disclaimer van Koninklijk Horeca Nederland van toepassing. De volledige tekst 1

7 Vi-C'v-wtJf- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Stichting Sigarettenindustrie (SSI) T.a.v. w.n.. Postbus GN UTRECHT Ons kenmerk VGP/GB Onderwerp Stappenplan KHN Inlichtingen bij ':! - Doorkiesnummer 070- Bijlage(n) n» Uw brief Geachte i. In het kader van het overleg tussen het ministerie van VWS en Koninklijk Horeca Nederland (KHN) over niet-roken in de horeca heb ik de afgelopen zomer inzage gekregen in uw brief van 16 augustus (2004) aan de directeur van KHN, de heer M.H.J. Claes. U schrijft in deze brief onder meer dat de deelnemers in de SSI het door KHN voorgestelde stappenplan ten aanzien van het roken in de horeca "volledig ondersteunen". Ik heb met instemming kennis genomen van de bereidheid van de deelnemers in de Stichting Sigarettenindustrie (SSI) om bij te dragen aan het welslagen van het stappenplan. De bijdrage van de tabaksbranche betreft primair het meewerken aan de in het stappenplan geformuleerde doelstellingen met betrekking tot het afbouwen van tabaksverkoop in de horeca. Dit is een belangrijk aspect van het stappenplan. Het (op dezelfde schaal als thans) commercieel blijven aanbieden van tabaksproducten in de horeca zou immers haaks staan op die andere hoofddoelstelling van het stappenplan: het terugdringen van roken in horecabedrijven. Volgens het stappenplan zal in 2005 de tabaksverkoop in 25% van de horecagelegenheden worden gestaakt. Het gaat hier dan om horecagelegenheden waar overwegend jongeren dan wel gezinnen met kinderen komen, zoals sportkantines en fastfoodrestaurants (bijlage bij uw brief van 16 augustus 2004 aan KHN). Volgens het stappenplan zal het percentage horecagelegenheden waar geen tabak wordt verkocht in de jaren 2006, 2007 en 2008 verder oplopen tot respectievelijk 40%, 60% en 75%. In het stappenplan ("Gewoon Gastvrij", november 2004, pagina 14) valt te lezen dat KHN samen met de tabaksindustrie (SSI) gaat kijken hoe deze streefcijfers zullen worden gerealiseerd. Postbus EJ DEN HAAG Telefoon 070) Fax (070) Bezoekadres: Parnassusplein VX DEN HAAG Correspondentie uitsluitend richten aan het postadres Internetadres: met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

8 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3lad 2 Kenmerk VGP/GB2.5H-Sl5(b Sinds uw brief van augustus 2004 aan KHN zijn inmiddels enkele maanden verstreken. Mij bereiken signalen dat de SSI problemen ondervindt bij het eensluidend formuleren van een vervolg op de brief van 16 augustus. Ik vertrouw er echter op dat de SSI haar toezegging aan KHN gestand zal doen om constructief mee te werken aan het realiseren van de doelen die zijn gesteld met betrekking tot het staken van de tabaksverkoop in de jaren 2006 tot en met Tot slot nog het volgende. In uw brief aan KHN schrijft u dat tabaksverkoop in horecagelegenheden waar dat op basis van het stappenpian nog piaats vindt, alieen nog zal geschieden via automaten of "over the counter". Dit betekent dat u in bedoelde locaties afziet van bijvoorbeeld mobiele of ambulante verkoop. Graag verneem ik van u hoe de SSI staat ten opzichte van het beeindigen van alle mobiele of ambulante verkoop. Naar de waarneming van de VWA is sinds het inwerkingtreden van het reclame- en sponsoringverbod sprake van een duidelijke toename van mobiele of ambulante verkoop, overigens niet uitsluitend in de horeca. Als gevolg van de wijze waarop deze specifieke vorm van verkoop piaats vindt is er immers al snel sprake van overtreding van het reclameverbod. Graag verneem ik uw reactie. Hoogachtend, De Mi Volksgezondheid,

9 SIGHTING SIGARETTENINDUSTRIE Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. J.F. Hoogervorst Postbus EJ DEN HAAG MlN v VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EM SPOIU INGEKOMEN ftv Papendorpseweg BJ Utrecht Postbus GN Utrecht Telefoon Fax BTW-nr B01 KvK Den Haagnr ABN-AMRO: Utrecht, 20 januari 2005 Ref:brfVWS Oil eciie vgf RtrQisii atie 2 4 JAIN 2005 G& Betreft: Stappenplan KHN Geachte heer Hoogervorst, In reactie op uw brief van 12 januari 2005 betreffende het stappenplan van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), laten wij u weten dat de deelnemers in de Stichting Sigarettenindustrie (SSI) het stappenplan 'Gewoon gastvrij' vouedig ondersteunen en er geen verdeelheid is binnen de SSI. De SSI is samen met andere belanghebbenden en KHN in overleg over de uitwerking van het stappenplan van KHN. In deze uitwerking wordt gedetailleerd ingegaan op het terugdringen van de verkoop van tabaksproducten in de komende jaren volgens de in het stappenplan genoemde percentages. Afgesproken is regelmatig daarover overleg te plegen en de ontwikkelingen te monitoren. Daarnaast is onderdeel van de uitwerking dat de accountmanagers van de individuele bedrijven (SSI leden) in hun contacten met de horeca het materiaal behorende bij 'Gewoon gastvrij' zullen distribueren. Tot slot informeren wij u dat wij, ter ondersteuning van het stappenplan, in onze brief van 16 augustus jl. aan KHN hebben laten weten dat de deelnemers van de SSI uiterlijk per 1 januari 2006 alleen nog in die horecagelegenheden tabaksproducten aanbieden waar de verkoop van tabaksproducten volgens het genoemde stappenplan is toegestaan. De tabaksproducten zullen in die horecagelegenheden uitsluitend worden aangeboden via de automaten of over de counter. De deelnemers van de SSI zullen vanaf genoemde datum geen andere verkoopactiviteiten in de horeca ondememen. Wij kunnen u nu echter berichten dat bovengenoemde al zal gelden vanaf 1 januari Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, qpjqi Voorzittcjr SSI

10 ~ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Kt> ' T\J; Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie ogjty Nota ter beslissing Aan Ontworpen door 8fc/i de Minister Toestelnummer «& Voor akkoord Van de Directeur-Generaal van de Volksgezot Voor akkoord "^4. / Datum directe Kenmerk T-SkheaT 0nderwerp VGP/GB Datum 27 april 2005 Brief TK over monitoring stappenplan horeca Aanleiding voor deze nota In uw brief van 20 oktober 2004 aan de Tweede Kamer (bijlage) heeft u toegezegd er naar te streven om de Kamer in januari 2005 te informeren over de globale opzet van de evaluatie van het stappenplan van de horeca en het daarbij horende tijdpad. Bijgevoegde brief is daartoe bedoeld. Samenvatting De brief gaat later naar de Kamer dan (in oktober 2004) was voorzien. De reden hiervoor is dat ik sterk hecht aan een gezamenlijke monitoring. Koninklijk Horeca Nederland (KHN) had eerder het voornemen om een eigen monitorina en evaluatie uit te voeren. *, 0. s'). Als VWS tegelijk ook een evaluatie zou uitvoeren, zou dit een jaarlijkse strijd over de juistheid en mogelijke tegenstrijdigheid van beide evaluatierapporten opleveren. Die situatie leek mij ongewenst. Daarom is overleg gevoerd met KHN om afspraken te maken over een gezamenlijke monitoring en evaluatie. Deze - voomamelijk procedurele - afspraken zijn neergelegd in bijgevoegde conceptbrief aan de Kamer. KHN kan zich volledig vinden in de inhoud van deze conceptbrief. 3. Beslispunten en advies Ik adviseer u bijgaande brief aan de Kamer te tekenen. Bijlage(n) 2 Afschrift aan Archief.- i i,«+ o a r r ) Vur V

11 MIN. v. VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT INGEKOMFN DCO Sociaal & Financieel Commissie VWS 2 3 SEP Dir.DBO / CjQ> Agenda Nr.. ^- \ c9g<q 3 Z5l 6>4<9S" * * De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus EJ DEN HAAG Plaats en Datum Ons kenmerk Bijlagen DenHaag, 21 September 2004 VWS/04/62/LD Geachte heer Hoogervorst, Met het oog op een op termijn te houden algemeen overleg over de uitvoering van de Tabakswet ziet de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaame een tijdpad tegemoet waarbinnen een (tussentijdse) evaluatie van de uitvoering tegemoet kan worden gezien. De commissie gaat ervan uit dat u in genoemde evaluatie zowel ingaat op de situatie in cure- en caresector als in de horecasector (inclusief de niet bij Koninklijk Horeca Nederland aangesloten ondernemingen) en bij de welzijnsinstellingen. De commissie dringt er bij u op aan injanuari 2005 een voortgangsrapportage aan de Kamer te zenden. Hoogachtend, Drs. A.J.M. Teunissen griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tweede Kamer der Staten-Generaal Lange Poten 4 Den Haag Postbus EA Den Haag Tel: Fax:

12 Tweede Kamer der Staten-Generaai Vergaderjaar XVI Vaststeiling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT w Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaai Den Haag, 20 oktober 2004 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt bij brief van 21 September 2004 (kenmerk: VWS/04/62/LD) om een tijdpad waarbinnen een (tussentijdse) evaluatie van de uitvoering van de Tabakswettegemoet kan worden gezien. Deze evaluatie zou moeten ingaan op de situatie in de cure- en caresector, welzijnsinstellingen en de horeca. Verder dringt de commissie er op aan om in januari 2005 een voortgangsrapportage aan de Kamer te zenden. ar ^ Ik wil graag aan de strekking van het verzoek van de commissie voldoen. Ik stel voor om de Kamer volgens onderstaande planning over genoemde onderwerpen te informeren. Zorginstellingen en welzijnsinstellingen In het algemeen overleg van 14 September 2004 heb ik nogmaals herhaald dat ik overleg voer met de koepelorganisaties van zorginstellingen met (semi)permanente bewoning over resterende punten ten aanzien van de invoering van de Tabakswet. Ook heb ik toegezegd de Kamer daarover voor het eind van het jaar te informeren. Ik streef er naar om de Kamer in december 2004 schriftelijk op de hoogte te brengen van de stand van zaken en het vervolg. Horeca Bij brief van 2 September 2004 (TK, XVI, nr. 278) heb ik de Kamer getnformeerd over het stappenplan dat de horeca in de periode 2005 tot en met 2008 gaat uitvoeren. Aangezien 2005 het eerste jaar is dat de maatregelen in deze sector zullen worden ingevoerd, is het niet mogelijk om in januari 2005 een eerste voortgangsrapportage over de uitvoering van het stappenplan te sturen. Wei streef ik er naar om de Kamer in januari 2005 te informeren over de globale opzet van de evaluatie van het stappenplan en het daarbij horende tijdpad. KST O5tkkst29B00XV.26 ISSN Sdu Uitgevers s-gravunhage 2004 Tweede Kamer, vergaderjaar , XVI, nr. 26

13 Evaluatie Tabakswet Over de gevraagde evaluatie van de Tabakswet kan ik het volgende melden. Dit verzoek van de commissie sluit aan bij mijn eerdere toezegging bij de schriftelijke behandeling van de kabinetsnota «Langer gezond leven» (TK, , nr. 21). In mijn ogen gaat het hierbij niet alleen om de Tabakswet, maar om een evaluatie van het tabaksontmoedigingsbeleid in den brede. Wet- en regelgeving kan immers niet geheel los gezien worden van andere instrumenten zoals voorlichting, accijnsheffing en handhaving. Het is dan ook mijn bedoeling om medio 2005 zo veel mogelijk over het totaal aan instrumenten en maatregelen te rapporteren. Dit biedt een betere basis voor een beslissing over de verdere uitwerking van het tabaksontmoedigingsbeleid voor de komende jaren. FARBO-regeling Tijdens hetao van 14 September jl. heeft het lid Buijs (CDA) naarvoren gebracht dat toenmalig minister Borst heeft toegezegd dat gekeken zou worden of werkgevers de kosten die voortvloeien uit het creeren van een rookruimte fiscaal zouden kunnen aftrekken via de FARBO-regeling. Ik heb toegezegd uit te zullen zoeken hoe het staat met de FARBO-regeling en de Kamer hieroverte informeren. Deze toezegging doe ik hierbij gestand. De FARBO-regeling ressorteert onder de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en als fiscale regeling ook onder de staatssecretaris van Financien. Er geldt een aantal criteria waaraan bedrijfsmiddelen moeten voldoen om voor de FARBO-regeling in aanmerking te kunnen komen. De staatssecretaris van SZW beslist jaarlijks aan de hand van deze criteria over de inhoud van de Arbolijst, de lijst van bedrijfsmiddelen die onder de FARBO-regeling vailen. Het bedrijfsleven kan zelf voorstellen doen om bepaalde bedrijfsmiddelen onder de regeling te brengen. Dit geldt dus ook voor het inrichten van rookruimten. Overigens zal de FARBO-regeling als zodanig op 1 januari 2005 ophouden te bestaan, maar als subsidieregeling worden voortgezet. Het kortingspercentage zal daarmee stijgen tot 10%, en de lijst zal strenger op de criteria beoordeeld worden zodat uiteindelijk dezelfde kosten met de regeling gemoeid blijven. Voor wat betreft stoppen met roken cursussen geldt dat werkgevers hun werknemers zo'n cursus al belastingvrij kunnen aanbieden. Dit is het gevolg van een beleidsbesluit van de Belastingdienst van 20 juli jl., dat terugwerkt tot 1 januari 2004, toen het recht op een rookvrije werkplek van kracht werd. Het gaat hier om een maatregel die werkgevers stimuleert hun werknemers te ondersteunen bij stoppogingen. Dit is een positieve insteek en ik onderschrijf dit besluit dan ook ten voile. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J. F. Hoogervorst Tweede Kamer, vergaderjaar , XVI, nr. 26 2

14 3ericht pagina 1 van 2, dm. i\. Van: ] Verzonden: dinsdag 26 april :43 Aan: CC: Onderwerp: RE: Conceptbrief aan TK over monitoring stappenplan * Hoi Wij kunnen ons helemaal vinden in de brief. Wat ons betreft kan hij zo naar de Kamer. Binnenkort maak ik een opzet over invulling monitoring. Op basis daarvan misschien even bij eikaar komen? Groet, Oorspronkelijk bericht Van: Verzonden: vrijdag 22 april :45 Aan: CC: ^ Onderwerp: Conceptbrief aan I K over monitoring stappenplan Halle Wij zouden nog even contact hebben over de opzet van de monitoring van het stappenplan. Zoals beloofd heb ik een conceptbrief aan de Tweede Kamer opgesteld. Daarin gaan we in op het verzoek van de Kamer om duidelijkheid te geven over de evaluatie van het stappenplan. De brief bevat eigeniijk alleen procedurele informatie. Zou jij zo spoedig mogelijk, uiterlijk dinsdag 26 april, je reactie op dit concept kunnen geven? Wij hebben de Kamer beloofd dat zij (eigeniijk al in januari) op 1 mei deze brief tegemoet kunnen zien. Alvast dank. Wil je je reactie ook aar sturen? Met vriendelijke groet, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Voeding, Gezondheidsbescherming, Preventie(VGP) Tel: Fax: Disclaimer ************************************************************************ Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij rwijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen. ************************************************************************ Dit mailbericht is gescand op virussen. Mocht u desondanks vermoeden dat het een virus bevat, neem dan z.s.m. contact op met de afdeling systeembeheer

15 k^*va Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 0ns kenmerk VGP/GB Inlichtingen bij Onderwerp Monitoring stappenplan rookvrije horeca Doorkiesnummer Bijlage(n) Den Haag 2 9 APR 2005 Uw brief Bij brief van 2 September 2004 (TK, XVI, nr 278) heb ik de Kamer ge'fnformeerd over het stappenplan rookvrije horeca dat de horeca in de periode 2005 tot en met 2008 uitvoert. In mijn brief van 20 oktober 2004 (TK, XVI, nr.26) heb ik duidelijk gemaakt dat het niet mogelijk is om in januari 2005 een eerste voortgangsrapportage over de uitvoering van het stappenplan aan de Kamer te sturen aangezien 2005 het eerste jaar is waarin de maatregelen zullen worden ingevoerd. Wei heb ik in die brief toegezegd er naar te streven om de Kamer in januari 2005 te informeren over de globale opzet van de evaluatie van het stappenplan en het daarbij horende tijdpad. Deze brief is daartoe bedoeld. Ik ben met Koninklijk Horeca Nederland (KHN) overeengekomen dat de monitoring van het stappenplan gezamenlijk zal worden uitgevoerd. Daartoe zal gezamenlijk een onafhankelijk onderzoeksbureau worden geselecteerd dat in overleg met KHN en VWS de onderzoeksopzet en onderzoeksmethode verder zal vormgeven. Het stappenplan beslaat een periode van vier jaar (2005, 2006, 2007 en 2008) en bevat voor elk jaar concrete streefcijfers. Na afloop van elk jaar zal de voortgang van de invoering van de afgesproken maatregelen worden gemeten. Er zal dus over elk jaar een aparte voortgangsrapportage verschijnen waarin wordt teruggekeken op het voorgaande jaar of de voorgaande jaren. Aan het eind van de totale periode zal een eindevaluatie worden opgesteld. De planning ziet er nu als volgt uit. Eerste meting (over 2005) in het eerste kwartaal van 2006; de rapportage daarover zal medio 2006 verschijnen; Tweede meting (over 2006) in het eerste kwartaal van 2007; de rapportage daarover zal medio 2007 verschijnen; Derde meting (over 2007) in het eerste kwartaal van 2008; de rapportage daarover zal medio 2008 verschijnen; Vierde meting (over 2008) in het eerste kwartaal van 2009; de rapportage daarover en de eindevaluatie (over de gehele periode ) zal medio 2009 verschijnen. Postbus EJ DEN HAAG Teleloon (070) Fax (070) Bezoekadres: Parnassusplein VX DEN HAAG Correspondentie uitsluitend richten aan het postadres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief Internetadres:

16 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Blad 2 Kenmerk VGP/GB De eerste meting zal dus in het eerste kwartaal van 2006 plaatsvinden. Het streven is er op gericht om de voorbereiding voor die eerste meting aan het eind van 2005 te hebben afgerond. De onderzoeksopzet en onderzoeksmethode zal dus voor het eind van 2005 uitgewerkt zijn, zodat de eerste meting tijdig kan starten. Ik zal de jaarlijkse voortgangsrapportages naar de Tweede Kamer sturen zodat u goed op de hoogte bent van de stand van de zaken met betrekking tot de invoering van het stappenplan rookvrije horeca. De Minister^n' Volksgezondheid, Welziip^^SDort, >30 H. Hoogervorst w

17 C' ^ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport V<itf? rectie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventia Nota t r beslissing Aan I I. Ontworpen door M ^ s 9' de Minister' $ Toestelnummer" Voor akko ord V Van de Directeur-Generaal van de Volksgezondheid Voor akkoord directeur VGP Kenmerk Y\\ VGP/ADT Datum Datum 23 juni 2006 Onderwerp Brief TK eerste meting zelfregulering horeca 1. Aanleiding voor deze nota Op 29 aprii 2005 heeft u de Tweede Kamer gemformeerd over de manier waarop de uitvoering van het stappenplan rookvrij horeca zal worden gevolgd. U heeft in die brief toegezegd dat de jaarlijkse voortgangsrapportages naar de Kamer zullen worden gestuurd en dat de eerste rapportage medio 2006 beschikbaar zal zijn. Tijdens het algemeen overleg alcohol en tabak van 8 juni jl. heeft u nogmaals toegezegd de rapportage nog in juni naar de Kamer te zullen sturen. Met bijgevoegde brief doet u deze toezegging gestand. 2. Samenvatting In de brief gaat u in op de voorgeschiedenis: de rookvrije werkplek, de uitzondering voor horeca en podia en de afspraken over zelfregulering (stappenplan). Vervolgens licht u de monitoring en de resultaten van de eerste meting toe en geeft u aan welke consequenties u hieraan verbindt. De brief is afgestemd met de horeca (Koninklijk Horeca Nederland) en de podia (VNPF/VSCD). 3. Beslispunten en advies Ik adviseer u bijgaande brief te ondertekenen. Bijlage(n) 2 Afschrift aan Archief "*) r:\vgp 2006\adt\rob kuiten\nota\nota minister met aanbieding brief tk resultaten eerste meting

18 ,-i, Cc>_t=e-f. Ministeria van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 9*1- r\ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer VGP/ADT Onderwerp Monitoring stappenplan rookvrije horeca 1 Bijlage(n) Den Haag -5 JUL 2006 Uw brief Op 1 januari 2004 is artikel 11a, eerste lid, van de Tabakswet in werking getreden. Dit artikel verplicht werkgevers om zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden. Op 1 januari 2004 is ook het Besluit uitzonderingen rookvrije werkplek in werking getreden. Dit besluit legt enkele uitzonderingen op de verplichting die voortvloeit uit artikel 11a, eerste lid, van de Tabakswet vast. Zo zijn de voor publiek bestemde delen van horeca-inrichtingen en de voor pubiiek bestemde horecadelen van inrichtingen voor podiumkunsten van genbemde verplichting uitgezonderd. De uitzondering voor de horeca en de podia neemt niet weg dat ook in deze sectoren maatregelen nodig en mogelijk zijn die moeten bijdragen aan een betere bescherming van werknemers tegen tabaksrook. Op 2 September 2004 (TK, XVI, nr 278) heb ik u ge'fnformeerd over de afspraken die ik hierover met Koninklijk Horeca Nederland heb gemaakt. De podia hebben de afspraken voor wat betreft het staken van de tabaksverkoop en het aanbrengen van gevelaanduidingen overgenomen. Voor wat betreft de inrichting van rookvrije zones hebben de podia zich aangesloten bij de afspraken ten aanzien van cafes en discotheken. De maatregelen zullen in beide sectoren in de periode 2005 tot en met 2008 worden ingevoerd. Bij brief van 29 april 2005 (TK XVI, nr 162) heb ik u geihformeerd over de wijze waarop de uitvoering van het stappenplan zal worden gevoigd. De rapportage over de eerste meting (over 2005) zou medio 2006 beschikbaar zijn. Ik heb toegezegd u de jaarlijkse voortgangsrapportages te sturen. De eerste rapportage treft u als bijlage bij deze brief aan. In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de meting over 2005 voor de podia en de horeca kort weergegeven. Podia Gevelaanduiding Staken tabaksverkoop Rookvrije zones Streefcijfer % 25% 25% Realisatia % 63% 66% Streefcijfer gehaald Ja Ja Ja Postbus EJ DEN HAAG Telefoon (070) Fax (070) Bezoekadres: Parnassusplein VX DEN HAAG Correspondentie uitsluitend richtert 3an het postadres met vermelding van de datum en het kenmerk van Internetadres:

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Overal 1O.2.e., tenzij anders aangegeven.

Overal 1O.2.e., tenzij anders aangegeven. Verzonden: donderdag 20 februari 204 2:5 VWS intern Verzonden: donderdag 20 februari 204 3:5 VWS intern Onderwerp: RE: Concept Convenant EK voetbal 2020 Van: 0k. Dan stuur ik m in deze vorm naar de KNVB...

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 18 november 2008 Ons kenmerk VenW/DGLM/2008-1793 Onderwerp Beantwoording kamervragen (kenmerk:

Nadere informatie

Heerfìugowaard Stad van kansen

Heerfìugowaard Stad van kansen Heerfìugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012. Rubriek A. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. voor kennisgeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Datum 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet) algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013

Datum 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet) algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet)

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Openbaar Bestuur en Democratie Cluster Bestuurlijke en Financiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 448 Toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 12 juli 2013. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001

vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001 vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001 Mede met het oog op het komende Algemeen Overleg informeer ik U over de

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

BIJVOEGSEL. Noten. Bijlage 1 (zie blz. 1459)

BIJVOEGSEL. Noten. Bijlage 1 (zie blz. 1459) Bijlage 1 (zie blz. 1459) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister en de staatssecretaris van Justitie op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting van Justitie

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/alcoholbeleid d.d. 9 oktober 2014/VWS blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Alcoholbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt

Nadere informatie