/#^orp& 6/f ^oor. T "estelnummer. Voor akkoord. directeur VG"F Kenmerk. Onderwerp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "/#^orp& 6/f ^oor. T "estelnummer. Voor akkoord. directeur VG"F Kenmerk. Onderwerp"

Transcriptie

1 , ^3/i h isterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (\\^ Notat Aan de MinisterlA Voor akkoord Van 1 r beslissing de/direcjew-generaal van de Volksgeyonpheid ir. J.I.M. de Goeij si 2d l u /#^orp& 6/f ^oor T "estelnummer Voor akkoord directeur VG"F Kenmerk SNK Datum VGP/GBE'bM^'^'V 23 december 2004 Onderwerp Bijdrage SSI aan stappenplan KHN - > 1. Aanleiding voor deze nota Op 16 augustus 2004 heeft de voorzitter van de Stichting Sigarettenindustrie (SSI) een brief gestuurd (bijgevoegd) aan de directeur van Koninklijk Horeca Nederland (KHN). Hierin staat dat de SSI het voorgestelde stappenplan - dus ook met betrekking tot het vergaand terugdringen van tabaksverkoop uit horecagelegenheden - volledig ondersteunt. De directeur van KHN heeft onlangs contact gehad met de directeur VGP en erop gewezen dat de gedachtevorming binnen de SSI over het realiseren van de doelstellingen voor de jaren 2006 tot en met 2008 stagneert. Tijdens het gesprek tussen beide directeuren ontstond het idee dat u een brief aan de SSI zou kunnen sturen met de oproep om serieus gevolg te geven aan het realiseren van de doelstellingen in het stappenplan met betrekking tot het staken van tabaksverkoop in horecagelegenheden (zie bijgevoegde wisseling. 2. Samenvatting ;,» _,.,.,, i. Voorts roept u de SSI op om deze toezegging gestand te doen, nu u signalen bereiken dat de SSI problemen ondervihdt bij het eensluidend formuleren van een vervolg op de brief van 16 augustus; Aansluitend bij de opmerkingen van de SSI in de brief van 16 augustus legt u de SSI ook de vraag voor hoe zij staat tegenover het beeindigen van alle mobiele of ambulante verkoop. Bijlage(n) Brief van SSI aan KHN, mailwisseling (VWS-KHN) Afschrift aan Archief I

2 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Blad 2 Kenmerk VGP/GB 3. Beslispunten en advies Ik adviseer u de bijgevoegde brief te ondertekenen. 4. Toelichting Algemeen M».^ ^_ll.lllr:l»i^t"^^'''v:^^» i < i.... '... St>l LOI.._.».. «un muutcic ui ai i luutcai 11 Financiele en personele gevolgen en juridische haalbaarheid N.v.t. Interne afstemming Nationaal en/of intemationaal politiek en maatschappelijk draagvlak voor het voorstel N.v.t. Communicatie naar de betrokken doelgroepen N.v.t. Consequenties voor de administratieve lasten N.v.t.

3 si;-:$i:w$w*p! ' Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante bedrijf Postbus566, 3440 AN WOERDEN Pelmolenlaan 10, Woerden Uf\DE/*A' Telefoon [\^ n Uti C L/i Telefax QfQ NEDERLAND - Ministerie van VWS Directie Voeding en Gezondheidsbescherming Postbus EJ DEN HAAG Uwref. Onzeref. Woerden, Doorkiesnummer /alv/ww/ad 123 augustus Betreft: Brief Stichtmg Sigarettenindustrie Geachte In navolging van het overleg van 17 augustus jl. ontvangt u hierbij een kopie van de brief, waarin de Stichting Sigarettenindustrie haar volledige steun aan het stappenplan roken in de horeca bevestigt. Met vriend lr ke groet, beleidsmedewerker Bijlage: 1 KvKnr. V Op.i//c tituhnc ollottvi en.1.wmwir vciphchhagen. /oww mondclmg,th sdtnltfltft /tin dr ttlt>rinctit % Vooiw.uidrn v.m Konmkh)k Hoftwt Ncdfil.mtlv.in fo<*p.ks/ii;j. tu'dcponccidhi/ tie K.\nu:i v.m Kooph.wdcl ondri tunmiwt I \:>X l >// n:v rri'jc vttoi-k /I'ltdrn tvi/ u kij'.lolon'. ivn i-vt'itipt.ui to't

4 STICHTING SIGARETTENINDUSTRIE Koninklijke Horeca Nederland T.a.v. Postbus AN Woerden Utrecht, 16 augustus 2004 NEDERLAND Nr.: Ingek. d.d.: j' y-^ Kopie: \an: Directie: X BP/brfKHN1608 ^ Papendorpseweg BJ Utrecht Postbus GN Utrecht Telefoon 03O Fax BTW-nr B01 KvKDenHaagnr ABN-AMRO: H Betreft: stappenplan "Roken in de horeca" Geachte Naar aanleiding van het gesprek tussen de Stichting Sigarettenindustrie (SSI) en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) van 11 augustus jl. kan ik u het volgende meedelen. De deelnemers in de SSI kunnen het door KHN voorgestelde stappenplan ten aanzien van het roken in de horeca volledig ondersteunen. In het leader van het voorgestelde stappenplan zullen de deelnemers van de SSI uiterlijk per 1 januari 2006 alleen nog in die horecagelegenheden tabaksproducten aanbieden waar de verkoop van tabaksproducten volgens het genoemde stappenplan is toegestaan. De Tabaksproducten zullen in die horecagelegenheden uitsluitend worden aangeboden via de automaten of over de counter. De deelnemers van de SSI zullen vanaf genoemde datum geen andere verkoopactiviteiten in de horeca ondememen. Voorts zullen de deelnemers van de SSI de realisatie van het stappenplan actief ondersteunen door zich in te spannen om in 2005 de verkoop van tabaksproducten in die horecagelegenheden waar overwegend jongeren dan wel gezinnen met kinderen komen, conform bijgevoegde lijst te stoppen (circa 25% van de horecagelegenheden). De uitvoering daarvan zal plaatsvinden in overleg met KHN en periodiek zal de voortgang worden geevalueerd. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee een constructieve bijdrage leveren aan de invulling en uitvoering van het stappenplan. Met yrj^jj^e-h-fke.groet, ) k. Voorzittbr SSI

5 fife Bijiage faij brief KHN 16 augustus 2004 lijst van horecaqeleqenheden 1 gecaterd bedrijfsrestaurant horeca bij sportaccommodatie ontmoetingscentrum horeca bij recreatiebedrijf zalen-/partycentrum pension ijssalon creperie fastfoodrestaurant spijsverstrekker n.e.g. kiosk restauratie weg restaurant ^

6 Coninck. dhr. dr. P.J.M. de & Van: I'. Verzonden: d^ - 'Wdag 23 december :53 Aan:...,_. Onderwerp: RE: brief SSI Oorsnronkelijk bericht Van: Verzonden: woensdag 22 december :59 Aan: CC: Onderwerp: RE: brief SSI Beste ^edankt voor je mail. Ik kom er morgen op terug. Oorspronkelijk bericht Van: _ Verzonden: woensdag 22 december :52 Aan: Onderwerp: brief SSI Beste. De brief waar en orienterend hebben gesproken, heeft wat ons betreft grofweg de volgende opzet - VWS heeft in het overleg met KHN ten tijde van de totstandkoming van het stappenplan 'Gewoon gastvrij' inzage gekregen in een brief van de SSI waarin een uitrol wordt geschetst van maatregelen ten aanzien van het onderdeel reductie verkooppunten tabak in horeca voor het jaar VWS is verheugd over de intentie die uit genoemde brief spreekt in het kader van de eigen verantwoordelijkheid van de sigarettenindustrie. - VWS is tevens verheugd over de bereidheid van de sigarettenindustrie om de plannen in de horeca op deze --wijze te ondersteunen..) VWS spreekt de wens uit dat de steun die uit de brief spreekt ook zal gelden voor de jaren 2006, 2007 en De brief is van augustus Inmiddels is de nodige tijd verstreken. Bovendien sijpelen inmiddels signalen door dat de sigarettenindustrie problemen ondervindt bij het eensluidend formuleren van een vervolg op deze brief. - De minister hoopt en verwacht dat de sigarettenindustrie binnen afzienbare tijd in gezamenlijkheid de juiste maatregelen kiest en daarmee het signaal geeft dat de steun zoals die te lezen was in de brief van augustus 2004 bestendigd zal worden en ook betrekking zal hebben op de jaren 2006, 2007 en Ik ben zometeen weg, maar morgen gewoon op kantoor, dus evt. commentaar of vragen zie ik morgen. Groet, Koninklijk Horeca Nederland Woerden telefoon: mobiel: = Op al onze berichten is de disclaimer van Koninklijk Horeca Nederland van toepassing. De volledige tekst 1

7 Vi-C'v-wtJf- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Stichting Sigarettenindustrie (SSI) T.a.v. w.n.. Postbus GN UTRECHT Ons kenmerk VGP/GB Onderwerp Stappenplan KHN Inlichtingen bij ':! - Doorkiesnummer 070- Bijlage(n) n» Uw brief Geachte i. In het kader van het overleg tussen het ministerie van VWS en Koninklijk Horeca Nederland (KHN) over niet-roken in de horeca heb ik de afgelopen zomer inzage gekregen in uw brief van 16 augustus (2004) aan de directeur van KHN, de heer M.H.J. Claes. U schrijft in deze brief onder meer dat de deelnemers in de SSI het door KHN voorgestelde stappenplan ten aanzien van het roken in de horeca "volledig ondersteunen". Ik heb met instemming kennis genomen van de bereidheid van de deelnemers in de Stichting Sigarettenindustrie (SSI) om bij te dragen aan het welslagen van het stappenplan. De bijdrage van de tabaksbranche betreft primair het meewerken aan de in het stappenplan geformuleerde doelstellingen met betrekking tot het afbouwen van tabaksverkoop in de horeca. Dit is een belangrijk aspect van het stappenplan. Het (op dezelfde schaal als thans) commercieel blijven aanbieden van tabaksproducten in de horeca zou immers haaks staan op die andere hoofddoelstelling van het stappenplan: het terugdringen van roken in horecabedrijven. Volgens het stappenplan zal in 2005 de tabaksverkoop in 25% van de horecagelegenheden worden gestaakt. Het gaat hier dan om horecagelegenheden waar overwegend jongeren dan wel gezinnen met kinderen komen, zoals sportkantines en fastfoodrestaurants (bijlage bij uw brief van 16 augustus 2004 aan KHN). Volgens het stappenplan zal het percentage horecagelegenheden waar geen tabak wordt verkocht in de jaren 2006, 2007 en 2008 verder oplopen tot respectievelijk 40%, 60% en 75%. In het stappenplan ("Gewoon Gastvrij", november 2004, pagina 14) valt te lezen dat KHN samen met de tabaksindustrie (SSI) gaat kijken hoe deze streefcijfers zullen worden gerealiseerd. Postbus EJ DEN HAAG Telefoon 070) Fax (070) Bezoekadres: Parnassusplein VX DEN HAAG Correspondentie uitsluitend richten aan het postadres Internetadres: met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief.

8 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3lad 2 Kenmerk VGP/GB2.5H-Sl5(b Sinds uw brief van augustus 2004 aan KHN zijn inmiddels enkele maanden verstreken. Mij bereiken signalen dat de SSI problemen ondervindt bij het eensluidend formuleren van een vervolg op de brief van 16 augustus. Ik vertrouw er echter op dat de SSI haar toezegging aan KHN gestand zal doen om constructief mee te werken aan het realiseren van de doelen die zijn gesteld met betrekking tot het staken van de tabaksverkoop in de jaren 2006 tot en met Tot slot nog het volgende. In uw brief aan KHN schrijft u dat tabaksverkoop in horecagelegenheden waar dat op basis van het stappenpian nog piaats vindt, alieen nog zal geschieden via automaten of "over the counter". Dit betekent dat u in bedoelde locaties afziet van bijvoorbeeld mobiele of ambulante verkoop. Graag verneem ik van u hoe de SSI staat ten opzichte van het beeindigen van alle mobiele of ambulante verkoop. Naar de waarneming van de VWA is sinds het inwerkingtreden van het reclame- en sponsoringverbod sprake van een duidelijke toename van mobiele of ambulante verkoop, overigens niet uitsluitend in de horeca. Als gevolg van de wijze waarop deze specifieke vorm van verkoop piaats vindt is er immers al snel sprake van overtreding van het reclameverbod. Graag verneem ik uw reactie. Hoogachtend, De Mi Volksgezondheid,

9 SIGHTING SIGARETTENINDUSTRIE Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. J.F. Hoogervorst Postbus EJ DEN HAAG MlN v VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EM SPOIU INGEKOMEN ftv Papendorpseweg BJ Utrecht Postbus GN Utrecht Telefoon Fax BTW-nr B01 KvK Den Haagnr ABN-AMRO: Utrecht, 20 januari 2005 Ref:brfVWS Oil eciie vgf RtrQisii atie 2 4 JAIN 2005 G& Betreft: Stappenplan KHN Geachte heer Hoogervorst, In reactie op uw brief van 12 januari 2005 betreffende het stappenplan van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), laten wij u weten dat de deelnemers in de Stichting Sigarettenindustrie (SSI) het stappenplan 'Gewoon gastvrij' vouedig ondersteunen en er geen verdeelheid is binnen de SSI. De SSI is samen met andere belanghebbenden en KHN in overleg over de uitwerking van het stappenplan van KHN. In deze uitwerking wordt gedetailleerd ingegaan op het terugdringen van de verkoop van tabaksproducten in de komende jaren volgens de in het stappenplan genoemde percentages. Afgesproken is regelmatig daarover overleg te plegen en de ontwikkelingen te monitoren. Daarnaast is onderdeel van de uitwerking dat de accountmanagers van de individuele bedrijven (SSI leden) in hun contacten met de horeca het materiaal behorende bij 'Gewoon gastvrij' zullen distribueren. Tot slot informeren wij u dat wij, ter ondersteuning van het stappenplan, in onze brief van 16 augustus jl. aan KHN hebben laten weten dat de deelnemers van de SSI uiterlijk per 1 januari 2006 alleen nog in die horecagelegenheden tabaksproducten aanbieden waar de verkoop van tabaksproducten volgens het genoemde stappenplan is toegestaan. De tabaksproducten zullen in die horecagelegenheden uitsluitend worden aangeboden via de automaten of over de counter. De deelnemers van de SSI zullen vanaf genoemde datum geen andere verkoopactiviteiten in de horeca ondememen. Wij kunnen u nu echter berichten dat bovengenoemde al zal gelden vanaf 1 januari Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, qpjqi Voorzittcjr SSI

10 ~ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Kt> ' T\J; Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie ogjty Nota ter beslissing Aan Ontworpen door 8fc/i de Minister Toestelnummer «& Voor akkoord Van de Directeur-Generaal van de Volksgezot Voor akkoord "^4. / Datum directe Kenmerk T-SkheaT 0nderwerp VGP/GB Datum 27 april 2005 Brief TK over monitoring stappenplan horeca Aanleiding voor deze nota In uw brief van 20 oktober 2004 aan de Tweede Kamer (bijlage) heeft u toegezegd er naar te streven om de Kamer in januari 2005 te informeren over de globale opzet van de evaluatie van het stappenplan van de horeca en het daarbij horende tijdpad. Bijgevoegde brief is daartoe bedoeld. Samenvatting De brief gaat later naar de Kamer dan (in oktober 2004) was voorzien. De reden hiervoor is dat ik sterk hecht aan een gezamenlijke monitoring. Koninklijk Horeca Nederland (KHN) had eerder het voornemen om een eigen monitorina en evaluatie uit te voeren. *, 0. s'). Als VWS tegelijk ook een evaluatie zou uitvoeren, zou dit een jaarlijkse strijd over de juistheid en mogelijke tegenstrijdigheid van beide evaluatierapporten opleveren. Die situatie leek mij ongewenst. Daarom is overleg gevoerd met KHN om afspraken te maken over een gezamenlijke monitoring en evaluatie. Deze - voomamelijk procedurele - afspraken zijn neergelegd in bijgevoegde conceptbrief aan de Kamer. KHN kan zich volledig vinden in de inhoud van deze conceptbrief. 3. Beslispunten en advies Ik adviseer u bijgaande brief aan de Kamer te tekenen. Bijlage(n) 2 Afschrift aan Archief.- i i,«+ o a r r ) Vur V

11 MIN. v. VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT INGEKOMFN DCO Sociaal & Financieel Commissie VWS 2 3 SEP Dir.DBO / CjQ> Agenda Nr.. ^- \ c9g<q 3 Z5l 6>4<9S" * * De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus EJ DEN HAAG Plaats en Datum Ons kenmerk Bijlagen DenHaag, 21 September 2004 VWS/04/62/LD Geachte heer Hoogervorst, Met het oog op een op termijn te houden algemeen overleg over de uitvoering van de Tabakswet ziet de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaame een tijdpad tegemoet waarbinnen een (tussentijdse) evaluatie van de uitvoering tegemoet kan worden gezien. De commissie gaat ervan uit dat u in genoemde evaluatie zowel ingaat op de situatie in cure- en caresector als in de horecasector (inclusief de niet bij Koninklijk Horeca Nederland aangesloten ondernemingen) en bij de welzijnsinstellingen. De commissie dringt er bij u op aan injanuari 2005 een voortgangsrapportage aan de Kamer te zenden. Hoogachtend, Drs. A.J.M. Teunissen griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tweede Kamer der Staten-Generaal Lange Poten 4 Den Haag Postbus EA Den Haag Tel: Fax:

12 Tweede Kamer der Staten-Generaai Vergaderjaar XVI Vaststeiling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005 Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT w Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaai Den Haag, 20 oktober 2004 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport vraagt bij brief van 21 September 2004 (kenmerk: VWS/04/62/LD) om een tijdpad waarbinnen een (tussentijdse) evaluatie van de uitvoering van de Tabakswettegemoet kan worden gezien. Deze evaluatie zou moeten ingaan op de situatie in de cure- en caresector, welzijnsinstellingen en de horeca. Verder dringt de commissie er op aan om in januari 2005 een voortgangsrapportage aan de Kamer te zenden. ar ^ Ik wil graag aan de strekking van het verzoek van de commissie voldoen. Ik stel voor om de Kamer volgens onderstaande planning over genoemde onderwerpen te informeren. Zorginstellingen en welzijnsinstellingen In het algemeen overleg van 14 September 2004 heb ik nogmaals herhaald dat ik overleg voer met de koepelorganisaties van zorginstellingen met (semi)permanente bewoning over resterende punten ten aanzien van de invoering van de Tabakswet. Ook heb ik toegezegd de Kamer daarover voor het eind van het jaar te informeren. Ik streef er naar om de Kamer in december 2004 schriftelijk op de hoogte te brengen van de stand van zaken en het vervolg. Horeca Bij brief van 2 September 2004 (TK, XVI, nr. 278) heb ik de Kamer getnformeerd over het stappenplan dat de horeca in de periode 2005 tot en met 2008 gaat uitvoeren. Aangezien 2005 het eerste jaar is dat de maatregelen in deze sector zullen worden ingevoerd, is het niet mogelijk om in januari 2005 een eerste voortgangsrapportage over de uitvoering van het stappenplan te sturen. Wei streef ik er naar om de Kamer in januari 2005 te informeren over de globale opzet van de evaluatie van het stappenplan en het daarbij horende tijdpad. KST O5tkkst29B00XV.26 ISSN Sdu Uitgevers s-gravunhage 2004 Tweede Kamer, vergaderjaar , XVI, nr. 26

13 Evaluatie Tabakswet Over de gevraagde evaluatie van de Tabakswet kan ik het volgende melden. Dit verzoek van de commissie sluit aan bij mijn eerdere toezegging bij de schriftelijke behandeling van de kabinetsnota «Langer gezond leven» (TK, , nr. 21). In mijn ogen gaat het hierbij niet alleen om de Tabakswet, maar om een evaluatie van het tabaksontmoedigingsbeleid in den brede. Wet- en regelgeving kan immers niet geheel los gezien worden van andere instrumenten zoals voorlichting, accijnsheffing en handhaving. Het is dan ook mijn bedoeling om medio 2005 zo veel mogelijk over het totaal aan instrumenten en maatregelen te rapporteren. Dit biedt een betere basis voor een beslissing over de verdere uitwerking van het tabaksontmoedigingsbeleid voor de komende jaren. FARBO-regeling Tijdens hetao van 14 September jl. heeft het lid Buijs (CDA) naarvoren gebracht dat toenmalig minister Borst heeft toegezegd dat gekeken zou worden of werkgevers de kosten die voortvloeien uit het creeren van een rookruimte fiscaal zouden kunnen aftrekken via de FARBO-regeling. Ik heb toegezegd uit te zullen zoeken hoe het staat met de FARBO-regeling en de Kamer hieroverte informeren. Deze toezegging doe ik hierbij gestand. De FARBO-regeling ressorteert onder de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en als fiscale regeling ook onder de staatssecretaris van Financien. Er geldt een aantal criteria waaraan bedrijfsmiddelen moeten voldoen om voor de FARBO-regeling in aanmerking te kunnen komen. De staatssecretaris van SZW beslist jaarlijks aan de hand van deze criteria over de inhoud van de Arbolijst, de lijst van bedrijfsmiddelen die onder de FARBO-regeling vailen. Het bedrijfsleven kan zelf voorstellen doen om bepaalde bedrijfsmiddelen onder de regeling te brengen. Dit geldt dus ook voor het inrichten van rookruimten. Overigens zal de FARBO-regeling als zodanig op 1 januari 2005 ophouden te bestaan, maar als subsidieregeling worden voortgezet. Het kortingspercentage zal daarmee stijgen tot 10%, en de lijst zal strenger op de criteria beoordeeld worden zodat uiteindelijk dezelfde kosten met de regeling gemoeid blijven. Voor wat betreft stoppen met roken cursussen geldt dat werkgevers hun werknemers zo'n cursus al belastingvrij kunnen aanbieden. Dit is het gevolg van een beleidsbesluit van de Belastingdienst van 20 juli jl., dat terugwerkt tot 1 januari 2004, toen het recht op een rookvrije werkplek van kracht werd. Het gaat hier om een maatregel die werkgevers stimuleert hun werknemers te ondersteunen bij stoppogingen. Dit is een positieve insteek en ik onderschrijf dit besluit dan ook ten voile. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, J. F. Hoogervorst Tweede Kamer, vergaderjaar , XVI, nr. 26 2

14 3ericht pagina 1 van 2, dm. i\. Van: ] Verzonden: dinsdag 26 april :43 Aan: CC: Onderwerp: RE: Conceptbrief aan TK over monitoring stappenplan * Hoi Wij kunnen ons helemaal vinden in de brief. Wat ons betreft kan hij zo naar de Kamer. Binnenkort maak ik een opzet over invulling monitoring. Op basis daarvan misschien even bij eikaar komen? Groet, Oorspronkelijk bericht Van: Verzonden: vrijdag 22 april :45 Aan: CC: ^ Onderwerp: Conceptbrief aan I K over monitoring stappenplan Halle Wij zouden nog even contact hebben over de opzet van de monitoring van het stappenplan. Zoals beloofd heb ik een conceptbrief aan de Tweede Kamer opgesteld. Daarin gaan we in op het verzoek van de Kamer om duidelijkheid te geven over de evaluatie van het stappenplan. De brief bevat eigeniijk alleen procedurele informatie. Zou jij zo spoedig mogelijk, uiterlijk dinsdag 26 april, je reactie op dit concept kunnen geven? Wij hebben de Kamer beloofd dat zij (eigeniijk al in januari) op 1 mei deze brief tegemoet kunnen zien. Alvast dank. Wil je je reactie ook aar sturen? Met vriendelijke groet, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Voeding, Gezondheidsbescherming, Preventie(VGP) Tel: Fax: Disclaimer ************************************************************************ Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren u om bij rwijfel over de juistheid of de volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen. ************************************************************************ Dit mailbericht is gescand op virussen. Mocht u desondanks vermoeden dat het een virus bevat, neem dan z.s.m. contact op met de afdeling systeembeheer

15 k^*va Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 0ns kenmerk VGP/GB Inlichtingen bij Onderwerp Monitoring stappenplan rookvrije horeca Doorkiesnummer Bijlage(n) Den Haag 2 9 APR 2005 Uw brief Bij brief van 2 September 2004 (TK, XVI, nr 278) heb ik de Kamer ge'fnformeerd over het stappenplan rookvrije horeca dat de horeca in de periode 2005 tot en met 2008 uitvoert. In mijn brief van 20 oktober 2004 (TK, XVI, nr.26) heb ik duidelijk gemaakt dat het niet mogelijk is om in januari 2005 een eerste voortgangsrapportage over de uitvoering van het stappenplan aan de Kamer te sturen aangezien 2005 het eerste jaar is waarin de maatregelen zullen worden ingevoerd. Wei heb ik in die brief toegezegd er naar te streven om de Kamer in januari 2005 te informeren over de globale opzet van de evaluatie van het stappenplan en het daarbij horende tijdpad. Deze brief is daartoe bedoeld. Ik ben met Koninklijk Horeca Nederland (KHN) overeengekomen dat de monitoring van het stappenplan gezamenlijk zal worden uitgevoerd. Daartoe zal gezamenlijk een onafhankelijk onderzoeksbureau worden geselecteerd dat in overleg met KHN en VWS de onderzoeksopzet en onderzoeksmethode verder zal vormgeven. Het stappenplan beslaat een periode van vier jaar (2005, 2006, 2007 en 2008) en bevat voor elk jaar concrete streefcijfers. Na afloop van elk jaar zal de voortgang van de invoering van de afgesproken maatregelen worden gemeten. Er zal dus over elk jaar een aparte voortgangsrapportage verschijnen waarin wordt teruggekeken op het voorgaande jaar of de voorgaande jaren. Aan het eind van de totale periode zal een eindevaluatie worden opgesteld. De planning ziet er nu als volgt uit. Eerste meting (over 2005) in het eerste kwartaal van 2006; de rapportage daarover zal medio 2006 verschijnen; Tweede meting (over 2006) in het eerste kwartaal van 2007; de rapportage daarover zal medio 2007 verschijnen; Derde meting (over 2007) in het eerste kwartaal van 2008; de rapportage daarover zal medio 2008 verschijnen; Vierde meting (over 2008) in het eerste kwartaal van 2009; de rapportage daarover en de eindevaluatie (over de gehele periode ) zal medio 2009 verschijnen. Postbus EJ DEN HAAG Teleloon (070) Fax (070) Bezoekadres: Parnassusplein VX DEN HAAG Correspondentie uitsluitend richten aan het postadres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze brief Internetadres:

16 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Blad 2 Kenmerk VGP/GB De eerste meting zal dus in het eerste kwartaal van 2006 plaatsvinden. Het streven is er op gericht om de voorbereiding voor die eerste meting aan het eind van 2005 te hebben afgerond. De onderzoeksopzet en onderzoeksmethode zal dus voor het eind van 2005 uitgewerkt zijn, zodat de eerste meting tijdig kan starten. Ik zal de jaarlijkse voortgangsrapportages naar de Tweede Kamer sturen zodat u goed op de hoogte bent van de stand van de zaken met betrekking tot de invoering van het stappenplan rookvrije horeca. De Minister^n' Volksgezondheid, Welziip^^SDort, >30 H. Hoogervorst w

17 C' ^ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport V<itf? rectie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventia Nota t r beslissing Aan I I. Ontworpen door M ^ s 9' de Minister' $ Toestelnummer" Voor akko ord V Van de Directeur-Generaal van de Volksgezondheid Voor akkoord directeur VGP Kenmerk Y\\ VGP/ADT Datum Datum 23 juni 2006 Onderwerp Brief TK eerste meting zelfregulering horeca 1. Aanleiding voor deze nota Op 29 aprii 2005 heeft u de Tweede Kamer gemformeerd over de manier waarop de uitvoering van het stappenplan rookvrij horeca zal worden gevolgd. U heeft in die brief toegezegd dat de jaarlijkse voortgangsrapportages naar de Kamer zullen worden gestuurd en dat de eerste rapportage medio 2006 beschikbaar zal zijn. Tijdens het algemeen overleg alcohol en tabak van 8 juni jl. heeft u nogmaals toegezegd de rapportage nog in juni naar de Kamer te zullen sturen. Met bijgevoegde brief doet u deze toezegging gestand. 2. Samenvatting In de brief gaat u in op de voorgeschiedenis: de rookvrije werkplek, de uitzondering voor horeca en podia en de afspraken over zelfregulering (stappenplan). Vervolgens licht u de monitoring en de resultaten van de eerste meting toe en geeft u aan welke consequenties u hieraan verbindt. De brief is afgestemd met de horeca (Koninklijk Horeca Nederland) en de podia (VNPF/VSCD). 3. Beslispunten en advies Ik adviseer u bijgaande brief te ondertekenen. Bijlage(n) 2 Afschrift aan Archief "*) r:\vgp 2006\adt\rob kuiten\nota\nota minister met aanbieding brief tk resultaten eerste meting

18 ,-i, Cc>_t=e-f. Ministeria van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 9*1- r\ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer VGP/ADT Onderwerp Monitoring stappenplan rookvrije horeca 1 Bijlage(n) Den Haag -5 JUL 2006 Uw brief Op 1 januari 2004 is artikel 11a, eerste lid, van de Tabakswet in werking getreden. Dit artikel verplicht werkgevers om zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden. Op 1 januari 2004 is ook het Besluit uitzonderingen rookvrije werkplek in werking getreden. Dit besluit legt enkele uitzonderingen op de verplichting die voortvloeit uit artikel 11a, eerste lid, van de Tabakswet vast. Zo zijn de voor publiek bestemde delen van horeca-inrichtingen en de voor pubiiek bestemde horecadelen van inrichtingen voor podiumkunsten van genbemde verplichting uitgezonderd. De uitzondering voor de horeca en de podia neemt niet weg dat ook in deze sectoren maatregelen nodig en mogelijk zijn die moeten bijdragen aan een betere bescherming van werknemers tegen tabaksrook. Op 2 September 2004 (TK, XVI, nr 278) heb ik u ge'fnformeerd over de afspraken die ik hierover met Koninklijk Horeca Nederland heb gemaakt. De podia hebben de afspraken voor wat betreft het staken van de tabaksverkoop en het aanbrengen van gevelaanduidingen overgenomen. Voor wat betreft de inrichting van rookvrije zones hebben de podia zich aangesloten bij de afspraken ten aanzien van cafes en discotheken. De maatregelen zullen in beide sectoren in de periode 2005 tot en met 2008 worden ingevoerd. Bij brief van 29 april 2005 (TK XVI, nr 162) heb ik u geihformeerd over de wijze waarop de uitvoering van het stappenplan zal worden gevoigd. De rapportage over de eerste meting (over 2005) zou medio 2006 beschikbaar zijn. Ik heb toegezegd u de jaarlijkse voortgangsrapportages te sturen. De eerste rapportage treft u als bijlage bij deze brief aan. In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de meting over 2005 voor de podia en de horeca kort weergegeven. Podia Gevelaanduiding Staken tabaksverkoop Rookvrije zones Streefcijfer % 25% 25% Realisatia % 63% 66% Streefcijfer gehaald Ja Ja Ja Postbus EJ DEN HAAG Telefoon (070) Fax (070) Bezoekadres: Parnassusplein VX DEN HAAG Correspondentie uitsluitend richtert 3an het postadres met vermelding van de datum en het kenmerk van Internetadres:

19 Ministerie van Volksgazondheid, Welzijn en Sport Blad 2 Kenmark VGP/ADT % Horeca Gavelaanduiding Staken tabaksverkoop Rookvrija zones Geheel rookvrij Sector Caf<53 Restaurants Discotheken Hotels (rookvrije kamers) Hotels (rookvrij ontbijt) Fastfood-bedrijven Fastfood-bedrijven Usbedrijven Streefcijfer % 25% 25% 25% 25% 40% 20% 25% 20% 40% Realisatia % 35% 11% 20% 9% 84% 78% 21% 5% 33% Streefcijfer gehaald Nee Ja Nee Nee Nee Ja Ja Nee 1 Nee Nee 1 De podia hebben alle streefcijfers voor 2005 gehaald en liggen daarmee goed op schema voor wat betreft de uitvoering van het stappenplan. Duidelijk is dat de horeca de streefcijfers voor het staken van de tabaksverkoop wel, maar voor het aanbrengen van de gevelaanduiding niet gehaald heeft. Voor wat betreft rookvrije voorzieningen voldoen de hotels ruim aan de streefcijfers voor Voor de fastfoodbedrijven (rookvrij zone) en de ijsbedrijven (geheel rookvrij) liggen de behaalde percentages onder de streefcijfers, maar kan vanwege de betrouwbaarheidsmarges niet volledig worden uitgesloten dat de streefcijfers toch gehaald zijn. Duidelijk is dat de restaurants, discotheken, fastfood-bedrijven (geheel rookvrij) en cafes de streefcijfers voor wat betreft rookvrije voorzieningen niet gehaald hebben. De uitvoering van het stappenplan door de horeca verloopt dus nog niet bij alle sectoren goed. Ik ben daarover teleurgesteld en zal de tegenvallende resultaten met Koninklijk Horeca Nederland bespreken. Ik wil de horeca in de gelegenheid stellen om in 2006 een inhaalslag te plegen om zo de streefcijfers voor 2006 wel te halen. Indien uit de meting over 2006 (begin 2007) blijkt dat de uitvoering van het stappenplan door de horeca wederom achterblijft bij de afgesproken streefcijfers zal ik een wijziging van het Besluit uitzonderingen rookvrije werkplek in procedure brengen. 1 Rekening houdend met de betrouwbaarheidsmarges valt bij deze score niet volledig uit te sluiten dat het streefcijfer voor 2005 toch gehaald is.

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag VGP/ADT 2772694 8 juni 2007

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag VGP/ADT 2772694 8 juni 2007 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 8 juni 2007 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Rookvrije horeca 1 Met

Nadere informatie

Uw kritiek richt zich op twee punten: ventilatie en horeca in sportinstellingen. Hieronder ga ik op beide onderwerpen in.

Uw kritiek richt zich op twee punten: ventilatie en horeca in sportinstellingen. Hieronder ga ik op beide onderwerpen in. Aan het bestuur van Koninklijk Horeca Nederland T.a.v. de heer M.H.J. Claes, directeur Postbus 566 3440 AN WOERDEN Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag POG/GB 2.419.182 drs. R. Kuiten 070-3406296

Nadere informatie

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500EJ DEN HAAG. Geachte heer Van Rijn,

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500EJ DEN HAAG. Geachte heer Van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500EJ DEN HAAG Geachte heer Van Rijn, Op 20 februari 2015 heb ik u geïnformeerd over het onderzoek dat ik doe naar de invoering van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 september 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 september 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 9 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/NBO mei 2008

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/NBO mei 2008 = = = = College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg t.a.v. het bestuur Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 14 mei 2008 Onderwerp

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl 157617-111785-VGP

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 30 november 2006 Ons kenmerk DGP/MDV/U.06.03210 Onderwerp Leerwerktraject voor het contractvervoer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie Bezoekadres:

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA-K-U-2772744

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Vereniging Sport en Gemeenten

Vereniging Sport en Gemeenten Vereniging Sport en Gemeenten College van Burgemeester en Wethouders a 0 Postbus 16268 2500 BG Den Haag Tel.: 070 373 8055 info@sportengemeenten.nl www.sportengemeenten.nl Kenmerk Datum VSG/2017/AJ/ms-

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27565 Alcoholbeleid Nr. 133 Herdruk 1 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 mei 2015 Vanuit de Drank-

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u twee aanvullingen op de stukken voor de vergadering van de regioraad op dinsdag 4 maart 2014:

Bijgaand ontvangt u twee aanvullingen op de stukken voor de vergadering van de regioraad op dinsdag 4 maart 2014: Page 1 of 2 Ouwehand, Lizette Van: Ramon Smit [R.Smit@stadsregioamsterdam.nl] Verzonden: vrijdag 21 februari 2014 14:34 Aan: CC: Regiohuis Bestuurlijke Besluitvorming Onderwerp: Aanvulling stukken regioraad

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Keijzer (CDA) over het bericht Blinde paniek door zorgbrief (2014Z08196).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Keijzer (CDA) over het bericht Blinde paniek door zorgbrief (2014Z08196). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht Toename overgewicht in achterstandswijken (2015Z08832).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht Toename overgewicht in achterstandswijken (2015Z08832). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 16 januari 2008 bericht ik u het volgende.

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 16 januari 2008 bericht ik u het volgende. = = = = Het bestuur van Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad Postbus 4446 6401 CX Heerlen Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag SP/7611/2008 Van Polanen Petel 070-3407095 4-3-2008 Onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp Uitnodiging experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal en nadere informatie over experiment Internetstemmen

Onderwerp Uitnodiging experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal en nadere informatie over experiment Internetstemmen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 18 juli 2006 Ons kenmerk 2006-0000240051 Het College van Burgemeester en Wethouders CC. Onderdeel CZW/KOA Inlichtingen M. Dam-Jansen/ E. Beneder

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Datum 26 juni 2017 Betreft Advies Overige zorg voor cliënten met ADL assistentie en een zeer zware zorgvraag

Datum 26 juni 2017 Betreft Advies Overige zorg voor cliënten met ADL assistentie en een zeer zware zorgvraag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m november 2008

Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m november 2008 Inspectieresultaten Rookvrije Horeca; juli t/m ember 2008 Inleiding Sinds 1 januari 2004 moet iedere werkgever een rookvrije werkplek garanderen voor zijn medewerkers. Voor de voor publiek bestemde horecadelen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 februari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hilkens (PvdA) over maatregelen die moeten voorkomen dat mensen gaan roken (2012Z18816).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hilkens (PvdA) over maatregelen die moeten voorkomen dat mensen gaan roken (2012Z18816). > Retouradres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie H.P.G. van Alphen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Maatschappelijke ontwikkeling Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Verdaging termijn verzoek om informatie Wob

Verdaging termijn verzoek om informatie Wob 6juni 2013 2013-0000334630 Verdaging termijn verzoek om informatie Wob Bij brief d.d. 13 mei 2013, per post ontvangen op 15 mei 2013, heeft u de verzocht om een kbpie van alle documenten, bij of onder

Nadere informatie

Datum 18 september 2015 Betreft Kamervragen over het informeren van familie bij erfelijke aanleg voor kanker

Datum 18 september 2015 Betreft Kamervragen over het informeren van familie bij erfelijke aanleg voor kanker > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

SMO. Nieuwsbrief. Extra nieuws! Voor zorg en welzijn Molukse Ouderen. Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen. >> Januari 2016 Nr.

SMO. Nieuwsbrief. Extra nieuws! Voor zorg en welzijn Molukse Ouderen. Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen. >> Januari 2016 Nr. Landelijke Stuurgroep Nieuwsbrief Molukse Ouderen Voor zorg en welzijn Molukse Ouderen Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen Uitkeringsregeling Backpay Extra nieuws! Aan het einde van het vorige jaar is

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Bestuur Turfmarkt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 17 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 16 december 2009 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 16 december 2009 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 050 500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 008 500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 5 VX DEN HAAG T 070 0 79 F 070 0 78 www.minvws.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 december 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx I EvdV/OT 14 oktober 2008

Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx I EvdV/OT 14 oktober 2008 Aan het ministerie van VWS Directie MEVA t.a.v. drs. Th.W. van Uum Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Inlichtingen bij Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum Dhr. O. Takx 030-2985280 I080207 EvdV/OT 14 oktober 2008

Nadere informatie

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij hebben toegezegd

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Volp (PvdA) over het stijgende aantal jonge comazuipers (2016Z05066).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Volp (PvdA) over het stijgende aantal jonge comazuipers (2016Z05066). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 april 2012 Betreft Zesde voortgangsrapportage Wtcg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 april 2012 Betreft Zesde voortgangsrapportage Wtcg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 648 Staat van de Europese Unie 2017 E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 september 2017 De Eerste Kamer heeft tijdens de plenaire

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 050 Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen

Nadere informatie

A Adviesaanvraag Toepassing van (genees-)middelen bij de behandeling van drugverslaving dd 6 april 1993

A Adviesaanvraag Toepassing van (genees-)middelen bij de behandeling van drugverslaving dd 6 april 1993 Bijlage A Adviesaanvraag Toepassing van (genees-)middelen bij de behandeling van drugverslaving dd 6 april 1993 De Voorzitter van de Gezondheidsraad ontving de volgende brief, gedateerd 6 april 1993, nr

Nadere informatie

Inventarisatie. In hett regeerakkoord. vloeroppervlakte van. In maart/april 2011 is horecacategorieën, te. de andere helft tegen INTRAV

Inventarisatie. In hett regeerakkoord. vloeroppervlakte van. In maart/april 2011 is horecacategorieën, te. de andere helft tegen INTRAV Inventarisatie naleefniveau rookvrije horecaa voorjaar 211 Per 1 juli 28 is binnen de horeca, sport en kunst en cultuursector het rookverbod r ingevoerd. Daarnaast is besloten dat behalvee werkgevers inn

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slob (CU) over contant betalen bij de apotheek (2013Z00311). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 294 Interpellatie van het lid Kant inzake de eigen bijdrage AWBZ Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan

Nadere informatie

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1

Rapport Fatale Woningbranden 2011 en Rapport Fatale woningbranden 2003 en 2008 t/m 2011: een vergelijking 1 29517 Veiligheidsregio s 30821 Nationale Veiligheid Nr. 62 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2012 Met deze brief

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 augustus 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 augustus 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 april 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 april 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

1. Inleiding 2513AA22XA

1. Inleiding 2513AA22XA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 15317 Jeugdwelzijnsbeleid Nr. 163 BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-CB-U-2334641 21 november 2002 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 januari 2013 Betreft Mentorschap. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 januari 2013 Betreft Mentorschap. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over Nederlandse patiëntgegevens in Belgische gevangenis (2016Z01580).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over Nederlandse patiëntgegevens in Belgische gevangenis (2016Z01580). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Datum 2 november 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Omtzigt over het telefonisch intrekken van bezwaren

Datum 2 november 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Omtzigt over het telefonisch intrekken van bezwaren > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ; Gelet op artikel 11a, vierde lid, van de Tabakswet;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ; Gelet op artikel 11a, vierde lid, van de Tabakswet; Besluit van houdende verduidelijking van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ; Gelet

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 Nr. 39 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten R.M. (SP) over het faillissement van STN (Ingezonden 8 januari 2010).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten R.M. (SP) over het faillissement van STN (Ingezonden 8 januari 2010). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

de Nationale ombudsman De heer RJ. Duisenberg Voorzitter Vaste Commissie voor Financiën Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018

de Nationale ombudsman De heer RJ. Duisenberg Voorzitter Vaste Commissie voor Financiën Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 Tel (070) 356 35 63 Voorzitter Vaste Commissie voor Financiën 2500 EA DEN HAAG Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2509 AC Den Haag 2594 AG Den Haag Bezuidenhoutseweg 151 Bezoekadres De heer

Nadere informatie

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008

Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 2008 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 0018 00 EA Den Haag Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Kamervragen 19 februari 008 Hierbij

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 008 40 04 Onderwerp brief aan uw werknemers inzake VPL-regeling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 november 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 31 januari 2017 Betreft Uiterlijke termijnen

Nadere informatie

Je bent geweldig. George Maat. Verstuurd vanaf mijn iphone. geschreven: Beste,

Je bent geweldig. George Maat. Verstuurd vanaf mijn iphone. geschreven: Beste, Van: Verzonden: dinsdag 1 december 2015 12:29 Onderwerp: Re: Verzoek om inzage Feitenrelaas Je bent geweldig. George Maat Verstuurd vanaf mijn iphone Op 1 dec. 2015 om 07:54 heeft geschreven: @knp.politie.nl>

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 Nota over de toestand van s Rijks financiën Y VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 juni 2017 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Datum 29 januari 2013 Betreft Kamervragen mevr. Leijten (SP) - gevolgen vermogensinkomensbijtelling

Datum 29 januari 2013 Betreft Kamervragen mevr. Leijten (SP) - gevolgen vermogensinkomensbijtelling > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant (SP) over de inkomensachteruitgang van remigranten (2050609700).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kant (SP) over de inkomensachteruitgang van remigranten (2050609700). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DBO-K-U-2669635

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 november 2011

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 november 2011 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 13 februari 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie