WEGWIJZER VOOR DE NEDERLANDSE ONDERNEMER IN TSJECHIË

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEGWIJZER VOOR DE NEDERLANDSE ONDERNEMER IN TSJECHIË"

Transcriptie

1 WEGWIJZER VOOR DE NEDERLANDSE ONDERNEMER IN TSJECHIË

2 WEGWIJZER VOOR DE NEDERLANDSE ONDERNEMER IN TSJECHIË

3 Inhoudsopgave Afkortingen en vertaling van termen 1 Inleiding 4 2 Algemene tips 5 3 Werken en wonen in Tsjechië Verblijfs- en werkvergunning Personeel Arbeidsovereenkomsten Kostenvergoedingen Verlof en ziekte 8 4 Het starten van ondernemingsactiviteiten Eenmanszaak Besloten vennootschap (s.r.o.) Filiaal Investeringsbescherming, repatriëring van liquide middelen Ondersteuning van investeringen 17 5 Boekhouding en fiscale aspecten Inleiding Boekhouding en jaarrekening Inkomstenbelasting Sociale verzekeringen en ziektekostenverzekering Vennootschapsbelasting BTW Overige belastingen Overzicht deadlines 30 Appendix: Nuttige weblinks 32

4 Afkortingen en vertaling van termen Enkele gebruikte afkortingen AvA CZK ČNB ČSSZ IB LB MSSZ OG OGB OSSZ SV Vpb ZKV Algemene vergadering van aandeelhouders Tsjechische kroon Česká národní banka (Centrale Bank van Tsjechië) Česká správa sociálního zabezpečení [PSSZ] (Praag) Inkomstenbelasting Loonbelasting Městská správa sociálního zabezpečení (Brno) Onroerend goed Onroerendgoedbelasting Okresní správa sociálního zabezpečení (overige) Sociale verzekeringen Vennootschapsbelasting Ziektekostenverzekering Vertaling van termen Sommige Tsjechische termen zijn lastig in het Nederlands te vertalen. In zulke gevallen is gekozen voor een vertaling die zo veel mogelijk de kern van de term weergeeft. Bij sommige termen is de oorspronkelijke Tsjechische term tussen haakjes weergegeven; dit kan handig zijn voor de communicatie met uw Tsjechische adviseurs.

5 Voorwoord Welkom in de vierde, herziene Wegwijzer voor de Nederlandse ondernemer in Tsjechië. Deze versie van de brochure probeert u een praktisch overzicht te geven van de te nemen stappen bij het starten van ondernemingsactiviteiten in Tsjechië. De betrekkingen tussen Nederland en Tsjechië zijn uitstekend. De bilaterale contacten spelen zich af op velerlei terrein en op diverse niveaus, variërend van centrale, regionale en lokale overheid tot NGO s en bedrijfsleven. Ook bestaan er meer dan veertig stedenbanden tussen Nederlandse en Tsjechische gemeenten. Belangrijke terreinen van samenwerking betreffen politiek, cultuur en niet in de laatste plaats, economie en handel. Er is sprake van een wederzijdse ruime belangstelling vanuit het bedrijfsleven. Nederland is een van de grootste investeerders in Tsjechië. En al jaren staat Nederland in de top tien van zowel exportmarkten als importlanden. Niettemin blijft de behoefte aan praktische informatie over zakendoen in Tsjechië bestaan. De Nederlandse ambassade in Tsjechië hoopt met deze publicatie tegemoet te komen aan de meest gestelde vragen over ondernemen in Tsjechië. Ik hoop dat deze handzame brochure zal bijdragen tot een vergemakkelijking van uw stappen op de Tsjechische markt en verdere intensivering van de economische betrekkingen tussen de Tsjechische Republiek en Nederland. Ed Hoeks Ambassadeur Praag, Januari 2013

6 1 Inleiding Deze brochure is in opdracht van de Nederlandse ambassade geschreven en heeft als doel de Nederlandse ondernemer die in Tsjechië zaken gaat doen op een praktische manier op weg te helpen. De nadruk ligt hierbij op het ondernemen als ondernemer/ natuurlijke persoon en door middel van een s.r.o., de Tsjechische tegenhanger van de Nederlandse B.V. Er zijn daarom praktische aandachtspunten en praktische tips opgenomen. Deze brochure bevat vooral informatie over de Tsjechische ondernemingsrechtelijke en fiscale wetgeving en praktijk. Om die goed in een kader te kunnen plaatsen, worden verschillende vergelijkingen met de Nederlandse situatie getrokken. Vanwege de overzichtelijkheid wordt de invloed van het internationale en EU-recht op het Tsjechische recht slechts beperkt besproken. Bij een publicatie van beperkte omvang moeten er veel keuzes worden gemaakt over de inhoud. Hopelijk is dit gelukt. De schrijver houdt zich echter aanbevolen voor nuttige op- en aanmerkingen. Deze brochure is gebaseerd op de stand van zaken per 1 januari Aan de brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De schrijver noch de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden is aansprakelijk voor schade door actie die op basis van de verstrekte informatie wordt ondernomen, of niet wordt ondernomen. De schrijver dankt mevrouw Ilse Smits en mevrouw Miriam Vijfvinkel van de Ambassade voor hun ondersteuning. Dank gaat tevens uit naar Guus Poelen van Infintax B.V. voor zijn opbouwende opmerkingen en inspiratie bij de totstandkoming van de brochure. Hans van Capelleveen CBC Tax Tsjechië Januari

7 2 Algemene tips Tsjechië is een land dat veel te bieden heeft. Nog steeds slagen Nederlandse ondernemers er in die mogelijkheden goed te benutten. We zetten in het kort een paar algemene aanbevelingen op een rijtje, die u kunnen helpen om succesvol te ondernemen in Tsjechië: Zoek een goede adviseur in Nederland heeft u als ondernemer advies nodig, voor ondernemen in het buitenland geldt dat des te meer. U heeft doorgaans in een vroeg stadium een juridisch adviseur nodig. Deze moet naast een goede kennis van het Tsjechische recht met u kunnen communiceren, dus kennis van het Engels of Duits zal noodzakelijk zijn. Daarnaast helpt het als de adviseur kennis van internationaal ondernemen heeft, zodat hij zich snel in uw gedachtewereld en achtergrond kan verplaatsen. Doe uw huiswerk een goede voorbereiding kan veel tijdsverlies en frustratie voorkomen. Besteed aandacht aan de communicatie verzeker u ervan dat uw Tsjechische zakenpartner of werknemer u begrijpt. En omgekeerd uiteraard. Neem de taalbarrière serieus nauw verwant met het vorige punt. Voor communicatie met de autoriteiten is het goed te beseffen dat het Tsjechisch de officiële taal is. Hier wordt nauwelijks van afgeweken. Uw Tsjechische counterpart heeft wellicht niet altijd voldoende kennis van het Engels of Duits en een goede tolk zal daarom in die gevallen nodig blijken. Bouw marges en reserves in U kunt nog zo goed voorbereid zijn, toch zult u altijd voor verrassingen komen te staan. Daarom is het goed om ruim te plannen en reservebronnen (informatie, leveranciers, mankracht) ter beschikking te hebben. Wees realistisch Het plan ziet er goed uit, maar is het werkelijk haalbaar in een onbekende omgeving? Wees goed georganiseerd talloos zijn de voorbeelden van veelbelovende ondernemingsplannen die door problemen op het organisatorische vlak faalden. 5

8 3 Werken en wonen in Tsjechië 3.1 Verblijfs- en werkvergunning Verblijfsvergunning De wetgeving die het verblijf van buitenlanders in Tsjechië regelt is complex en wordt geregeld veranderd. De regels voor EU-burgers zijn echter relatief eenvoudig: Een EU-burger heeft zonder vergunning of visum recht op toegang tot Tsjechië en het recht er te verblijven voor een periode van maximaal drie maanden. Hij moet zich echter wel binnen 30 dagen na aankomst melden bij de vreemdelingenpolitie als hij van plan is langer dan 30 dagen in Tsjechië te blijven. Bij verblijf in een hotel kan doorgaans aan de meldingsplicht worden voldaan door middel van registratie bij het hotel. Als een EU-burger langer dan drie maanden in Tsjechië wil verblijven, is hij gerechtigd (niet verplicht) een tijdelijke verblijfsvergunning (povolení k přechodnému pobytu) aan te vragen. Het kan voordelen hebben om dit document te hebben, bijvoorbeeld bij kentekenregistratie van een auto of het openen van een bankrekening. Een EU-burger mag in het bijzonder in de volgende gevallen een lange termijnverblijfsvergunning (povolení k trvalému pobytu) aanvragen: (1) na meer dan vijf jaar ononderbroken in Tsjechië te hebben gewoond, of, (2) na meer dan twee jaar ononderbroken in Tsjechië te hebben gewoond, terwijl de persoon minimaal een jaar gehuwd is met een andere EU-burger. Voor meer informatie zie Hoewel het bovenstaande eenvoudig lijkt, wordt u aangeraden voor praktisch advies contact op te nemen met uw Tsjechische juridische adviseur. Dit geldt vooral als uw partner of gezinsleden geen EU-burger zijn. Werkvergunning Nederlanders hebben geen werkvergunning nodig om in Tsjechië als werknemer aan de slag te mogen. 3.2 Personeel Bij het opzetten van een onderneming in het buitenland zijn mensen een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste factor. Bij de werving en selectie van werknemers en de keuze van zakenpartners kunt u daarom beter niet over een nacht ijs gaan. Heel frequent zijn de voorbeelden waarin Nederlanders en Tsjechen met elkaar gingen samenwerken zonder dat men voldoende bij elkaar paste. Frustraties van beide zijden waren hiervan doorgaans het gevolg, veroorzaakt door het elkaar niet begrijpen en het daaruit voortvloeiende gebrek aan communicatie. De volgende achtergrondinformatie en tips kunnen hopelijk helpen om dit soort problemen zo veel mogelijk te voorkomen. Hierbij wordt overigens uitgegaan van personeel met de Tsjechische nationaliteit of uit een andere EU lidstaat. Voor personeel buiten de Europese Unie geldt andere regelgeving. 6

9 Achtergrondinformatie en tips Probeer niet voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten Ook in Tsjechië willen capabele mensen dienovereenkomstig worden beloond. Tsjechen zijn vaak meer afwachtend en minder direct dan Nederlanders. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een andere achtergrond in Nederland wordt initiatief doorgaans gewaardeerd en gestimuleerd, terwijl het in het voormalige Tsjecho-Slowakije onder het communisme vaak ongewenst was. Om die redenen zijn oudere Tsjechen vaak minder initiatiefrijk dan hun Nederlandse leeftijdgenoten. Dit verschil neemt af naarmate u met jongere generaties te maken heeft. Houd er rekening mee dat het runnen van een buitenlands bedrijf, dus ook een Tsjechisch bedrijf, in verhouding meer managementinspanning vereist dan het runnen van een vergelijkbaar Nederlands bedrijf. Bouw daarom voldoende marges in uw planning in. Extra inzet wordt op prijs gesteld. Van buitenlanders wordt vaak een beter gedrag verwacht dan van de eigen landgenoten. Dit heeft niet alleen met geldelijke beloning te maken maar ook met zaken als respect voor de nationale wet- en regelgeving, correctheid, afspraken nakomen en het open staan voor de Tsjechische cultuur. Tsjechen zijn harde werkers als ze voldoende gemotiveerd zijn. Een passende beloning is daarvoor een voorwaarde, maar niet de enige. Zachte factoren, zoals het geven van vertrouwen en het uiten van waardering, zijn ook belangrijke motivatiebevorderende factoren. Dit is wat dat betreft vergelijkbaar met Nederland. Het opleidingsniveau in Tsjechië is over het algemeen goed. Van oudsher hebben Tsjechen een goede reputatie op technisch gebied en in de exacte wetenschappen. Op marketing- en verkoopgebied, van oudsher sterke punten van Nederlanders, is Tsjechië wat minder sterk. Nederlanders en Tsjechen kunnen elkaar dus in beginsel heel goed aanvullen. Bovenstaande opmerkingen zijn uiteraard generalisaties. In uw contacten met Tsjechen zult u zich zelf een beeld van betreffenden moeten vormen. 3.3 Arbeidsovereenkomsten We vermelden hier enkele arbeidsrechtelijke punten, die voor ondernemers vaak van belang zijn. Arbeidstijd De standaard-arbeidstijd is 8,5 uur per dag. Dit is inclusief een half uur middagpauze. Tijdelijk werk Volgens het Arbeidswetboek (Zákoník práce) mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden afgesloten voor een duur van maximaal drie jaar. Zij mag maximaal twee keer opnieuw worden afgesloten of verlengd. Voor tijdelijk werk van beperkte omvang bestaan speciale contractsvormen: de Overeenkomst inzake de uitvoering van een werk (Dohoda o provedení práce) en de Overeenkomst inzake werkzaamheden (Dohoda o pracovní činnosti). De Overeenkomst inzake de uitvoering van een werk is bedoeld voor werk met een maximale omvang van 300 uur per jaar. De hoogte van het maximale uurloon is niet expliciet bij wet geregeld. Het voordeel van dit type overeenkomst is dat het loon niet onderworpen is aan premieheffing sociale verzekeringen en ziektekostenverzekering als het minder dan CZK per maand bedraagt. Het loon is wel aan loonbelasting onderworpen. De Overeenkomst inzake werkzaamheden kan worden gebruikt, simpel gezegd, voor werk met een maximaal 50% parttime verband. Slechts ingeval van een beloning tot CZK per maand is die beloning niet aan premieheffing onderworpen; een hogere beloning is wel daaraan onderworpen. Ook hier geldt dat de beloning aan loonbelasting onderworpen is. Aandachtspunt Detachering werknemers vanuit Nederland Werkgevers detacheren soms werknemers bij dochterbedrijven in Tsjechië. Voor een beschrijving van de Tsjechische fiscale consequenties hiervan, zie paragraaf

10 3.4 Kostenvergoedingen Tsjechië kent het systeem van stravenky, wellicht het beste te vertalen met lunchbonnen. Dit is een fiscaal gunstige mogelijkheid om werknemers maaltijden aan te bieden. De werkgever koopt lunchbonnen van een gespecialiseerd bedrijf en geeft deze aan de werknemer. Deze kan daarmee in een restaurant zijn lunch betalen. De meeste restaurants nemen lunchbonnen aan, die ze vervolgens bij de uitgever van de bonnen kunnen verzilveren. Hierbij wordt een bepaalde commissie van de vergoeding afgetrokken. De vergoeding die voor de werkgever maximaal fiscaal aftrekbaar is, bedraagt per dag 55% van de kosten van één maaltijd, met een maximum van CZK 55,30 per dag. Meestal worden echter lunchbonnen met een hogere waarde verstrekt, waaraan de werknemer zelf het verschil bijdraagt. Daarnaast kunnen aan werknemers diverse kostenvergoedingen worden verstrekt in geval van bijvoorbeeld dienstreizen. Zoals vergoedingen voor maaltijden en overnachtingen, zakgeld in geval van buitenlandse dienstreizen en vergoedingen voor noodzakelijke bijkomende kosten. Maaltijdvergoedingen zijn geregeld in het zgn. Arbeidswetboek (Zákoník práce). Volgens dit wetboek heeft een Tsjechische werknemer in geval van dienstreizen recht op bepaalde vergoedingen voor maaltijden. Deze vergoedingen worden doorgaans jaarlijks herzien; in 2013 bedraagt de minimale vergoeding per persoon per dag voor een dienstreis in Tsjechië CZK 66 CZK 157 (ca. EUR 2,30 ca. EUR 6,10), afhankelijk van de duur van de dienstreis. Dit zijn de minimale bedragen meer vergoeden mag, mits dit voor aanvang van de dienstreis wordt overeengekomen of door de werkgever bekend wordt gemaakt. De fiscale grens voor dezelfde vergoedingen (zie hierna) bedraagt CZK 79 CZK 181 (ca. EUR 3,10 ca. EUR 7,10), afhankelijk van de duur van de dienstreis. Voor buitenlandse dienstreizen gelden andere bedragen. Voor dienstreizen in onder andere Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk geldt een basisvergoeding van EUR 45 per persoon per dag. Afhankelijk van de duur van de dienstreis wordt hierop voor de berekening van de minimale vergoeding en de fiscale grenzen doorgaans een korting toegepast. Alternatief mogen er vaste bedragen, bijvoorbeeld per persoon per maand, worden vergoed. Voor de berekening daarvan en de manier van documenteren zijn geen strikte instructies gegeven door de overheid. Een vaste vergoeding is over het algemeen alleen praktisch als een werknemer regelmatig naar een vaste bestemming moet reizen. Als de verstrekte reiskostenvergoedingen de fiscale grenzen niet overschrijden, vormen ze geen belastbaar inkomen voor de werknemer. Ze zijn eveneens fiscaal aftrekbaar voor de werkgever. Als de fiscale grenzen wel worden overschreden, is het meerdere belastbaar inkomen voor de werknemer en ook onderworpen aan premieheffing sociale verzekeringen en ziektekostenverzekering. Voor de werkgever zijn echter ook deze bovenmatige vergoedingen in beginsel volledig aftrekbaar. 3.5 Verlof en ziekte Vakantie Bij een dienstverband van een jaar heeft een werknemer recht op minimaal vier weken verlof. Ziekte Als een werknemer door ziekte tijdelijk arbeidsongeschikt is én dit aantoont door een bevestiging van de dokter, moet de werkgever 60% van het gemiddelde loon doorbetalen (hierbij moeten bepaalde grenzen in acht worden genomen). Dit geldt echter vanaf de vierde tot en met de 21e dag; de eerste drie ziektedagen hoeven niet te worden doorbetaald. Vanaf de 22e dag tot en met de 380e dag heeft de werknemer recht op ziekengeld en het loon wordt dan stopgezet. Dit wordt uitbetaald door de betreffende sociale verzekeringsinstantie (Okresní správa sociální zabezpečení [OSSZ]; voor Praag is dit de Přažská správa sociálního zabezpečení [PSSZ] en voor Brno de Městská správa sociálního zabezpečení Brno [MSSZ]). Het ziekengeld bedraagt ca. 60% van de dagelijkse heffingsgrondslag SV (dit is niet gelijk aan het dagelijkse brutoloon). Zwangerschaps - en ouderschapsverlof 8

11 Aandachtspunt De regelingen voor zwangerschaps- en ouderschapsverlof zijn in Tsjechië royaal in vergelijking met Nederland. Het is in Tsjechië niet ongebruikelijk dat een vrouw per kind drie of vier jaar verlof neemt. Gedurende die tijd blijft de moeder formeel in dienst van het bedrijf, en de werkgever is verplicht haar na afloop van het verlof een vergelijkbare functie als voorheen aan te bieden. De maximale periode voor zwangerschapsverlof bedraagt volgens de 2013-regeling een half jaar (37 weken in geval van meerlingen) en begint op zijn vroegst acht weken voor de verwachte geboorte. De uitkering van de staat gedurende die periode is inkomensafhankelijk, maar gemaximeerd op ca. CZK per maand. De maximale periode voor ouderschapsverlof (dat overigens door de moeder of vader opgenomen mag worden) loopt tot het vierde levensjaar van het kind. De maximale totale uitkering van de staat voor die periode is inkomensafhankelijk, maar bedraagt maximaal CZK De wettelijke regelingen zijn complex en worden geregeld aangepast, dus voor actuele informatie wordt u aangeraden met uw Tsjechische juridische adviseur contact op te nemen. 4 Het starten van ondernemingsactiviteiten 4.1 Eenmanszaak De meest eenvoudige ondernemingsvorm in Tsjechië is net als in Nederland de eenmanszaak. Ook in Tsjechië kan dit inhouden dat u alleen werkt (vergelijkbaar met de Zelfstandige Zonder Personeel) of werknemers heeft. Een ondernemernatuurlijke persoon wordt in het Tsjechisch osoba samostatně výdělečně činná of kortweg OSVČ genoemd. Let er bij inhuur van zelfstandigen op dat dit niet op loondienst gaat lijken, omdat dat tot strenge sancties kan leiden. Voor- en nadelen eenmanszaak t.o.v. een Tsjechische B.V. (s.r.o.) + Eenvoud zoals gezegd is een eenmanszaak een eenvoudige ondernemingsvorm. Dit is een niet te onderschatten voordeel. + Mogelijk gunstig fiscaal regime procentuele kostenaftrek mogelijk (zie verder 5.2) Aansprakelijkheid een belangrijk nadeel van de eenmanszaak is dat de ondernemer met zijn gehele vermogen aansprakelijk is voor de schulden van zijn onderneming. Minder flexibiliteit bij verkoop als u later uw eenmanszaak wil verkopen, kan dit slechts via een activa/passivatransactie; in het geval van een s.r.o. kan u een verkoop ook structureren als een aandelentransactie. Oprichting eenmanszaak 1. Vraag een Verklaring Omtrent het Gedrag / uittreksel uit het strafregister aan Een Verklaring Omtrent het Gedrag ( VOG ) moet u in Nederland aanvragen bij de 9

12 Aandachtspunt gemeente waar u bent of (laatstelijk) was ingeschreven. Als u Nederlander bent en al vanaf oktober 1994 of eerder niet meer in Nederland woont, moet u de VOG aanvragen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Voor meer informatie zoek onder VOG op Als uw laatste officiële woonplaats Tsjechië is, heeft u geen VOG nodig maar volstaat een uittreksel uit het Tsjechische strafregister. Dit hoeft u zelf niet aan te vragen, maar wordt bij het aanvragen van de handelsvergunning (zie hierna) door de betreffende ambtenaar online aangevraagd. Nederlandse gemeente accepteert aanvraag niet Het kan voorkomen dat de Nederlandse gemeente waar u de VOG wil aanvragen het aanvraagformulier niet accepteert. Als reden wordt genoemd, dat er geen opvragende instantie is (de opvragende instantie zou het formulier tevens moeten ondertekenen). Bij de VOG-uitgevende instantie COVOG is dit natuurlijk bekend en zij honoreert ook gewoon uiteindelijk de aanvragen, waarop vermeld wordt, dat de VOG voor de Tsjechische autoriteiten benodigd is. 2. Vraag een apostille aan voor de VOG en laat de VOG vertalen Een VOG moet van een apostille worden voorzien. Dat betekent dat wordt vastgesteld dat de handtekening op de VOG inderdaad van een bevoegde ambtenaar is. Dit wordt normaliter gedaan door de griffier van de relevante Nederlandse arrondissementsrechtbank. De geapostilleerde VOG moet daarna door een in Tsjechië erkend vertaler in het Tsjechisch worden vertaald. Het kan tijdrovend zijn om een correct geapostilleerde en vertaalde VOG te verkrijgen. Het verdient daarom aanbeveling eerst met uw Tsjechische advocaat/notaris te bespreken of een VOG in uw specifieke geval daadwerkelijk nodig is. 3. Vraag een handelsvergunning aan Voor algemene informatie over een handelsvergunning zie Achtergrondinformatie handelsvergunningen hierna. Het aanvragen van een handelsvergunning voor vrije ambachten gaat eenvoudig: bij elke relevante vergunningverlenende instantie in Tsjechië (živnostenský úřad, vaak gevestigd op het gemeentehuis) kunt u terecht. U moet een formulier invullen (vaak kunt u dit samen met de betreffende ambtenaar doen), ondertekenen en leges (doorgaans CZK 1.000) betalen. Daarnaast moet u meestal een vertaling van de geapostilleerde VOG overleggen. Als zoals gezegd uw laatste officiële woonplaats Tsjechië is, volstaat een uittreksel uit het Tsjechische strafregister, dat de betreffende ambtenaar zelf online opvraagt. De deadline voor het verlenen van de vergunning is vijf dagen na aanvraag. U mag echter al beginnen met ondernemen op de dag van de aanvraag als u aan drie algemene eisen voldoet, zoals vermeld onder Achtergrondinformatie handelsvergunningen. Als bewijs van de vergunning krijgt u tegenwoordig een uittreksel uit het ambachtenregister (Výpis z živnostenského rejstříku). Dit register kunt u ook zelf online raadplegen op 4. Registreer uzelf voor fiscale, SV- en ZKV-doeleinden U moet zichzelf registreren voor de inkomstenbelasting, sociale verzekeringen ( SV ), ziektekostenverzekering ( ZKV ) en wellicht ook voor de loonbelasting (als u werknemers gaat aannemen), BTW en wegenbelasting. Ook dit gaat echter gemakkelijk en wel door middel van hetzelfde formulier waarmee u ook uw handelsvergunning aanvraagt. De handelsvergunning en registratie voor fiscale, SV- en ZKV-doeleinden kunt u dus in één klap regelen. Naast de verplichte verzekeringen is het ook goed te denken aan andere verzekeringen die voor u relevant zijn, zoals wellicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 5. Registreer uzelf in het handelsregister indien van toepassing Als ondernemer/natuurlijke persoon hoeft u zich in de regel niet in het Tsjechische handelsregister (obchodní rejstřík) in te laten schrijven. Dit betekent dat u dan geen financiële administratie volgens het 10

13 systeem van dubbel boekhouden hoeft te voeren (tenzij uw omzet in het onmiddellijk voorafgaande jaar meer dan CZK 25 miljoen bedroeg). Voor specifieke beroepen kan overigens wel een verplichting tot het voeren van een boekhouding bestaan. Het is aan te bevelen deze zaak met een Tsjechische boekhouder of jurist te bespreken, teneinde verrassingen te voorkomen. 6. Vraag een data box aan Een data box voor communicatie van ondernemers/natuurlijke personen met overheidsorganen is in de regel niet verplicht, dit in tegenstelling tot rechtspersonen. Het is echter ook in dit geval handig om deze te hebben. Zie hiervoor verder paragraaf 4.2. Achtergrondinformatie handelsvergunningen Voor de meeste ondernemersactiviteiten heeft u een handelsvergunning (živnostenské oprávnění) nodig. Voor andere activiteiten, met name die voor vrije beroepen zoals architect of arts, geldt specifieke wetgeving voor het verkrijgen van een licentie. Het verlenen van handelsvergunningen is bij wet geregeld (Zákon o živnostenském podnikání). Algemene vereisten zijn een minimumleeftijd van 18 jaar, handelingsbekwaamheid en onberispelijk gedrag. Het laatste wordt aangetoond door middel van een VOG. De wet onderscheidt verschillende categorieën handelsvergunningen, die ieder aparte specifieke eisen hebben waaraan een aanvrager moet voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en beroepservaring. Dat klinkt bureaucratisch, maar er is ook een categorie waarvoor dit soort specifieke eisen niet bestaat. Dit betreft de zgn. vrije ambachten. Deze zijn opgesomd in bijlage 4 van de betreffende wet. Voorbeelden hiervan zijn het bemiddelen bij handelsactiviteiten en dienstverlening (nr. 47 van bijlage 4), de groot- en detailhandel (nr. 48), het verrichten van vastgoedactiviteiten incl. beheer en onderhoud van vastgoed (nr. 58) en het verstrekken van adviezen en deskundigenrapporten (nr. 60). Voor de verhuur van onroerend goed is geen handelsvergunning vereist. 4.2 Besloten vennootschap (s.r.o) De Tsjechische společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) is de meest voorkomende rechtsvorm voor ondernemingen in Tsjechië. Een s.r.o. is te vergelijken met de Nederlandse B.V. Een akciová společnost is te vergelijken met een Nederlandse N.V. Vanwege het feit dat deze rechtsvorm minder vaak wordt gekozen, bespreken we hem hier niet. Voor - en nadelen besloten vennootschap t.o.v. eenmanszaak + Beperkte aansprakelijkheid net zoals bij de Nederlandse B.V. is een aandeelhouder (společník; letterlijk mede-eigenaar of partner ) van een s.r.o. in principe niet aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. + Flexibiliteit bij verkoop een verkoop kunt u zowel structureren als een activa/passiva-transactie als een aandelentransactie. In het eerste geval verkoopt de s.r.o. haar activa, passiva en activiteiten, in het tweede geval verkoopt de aandeelhouder zijn aandelen in de s.r.o. Hogere administratieve lastendruk dit is een belangrijk nadeel t.o.v. een eenmanszaak. Dit zal iedereen die in Nederland is overgestapt van een eenmanszaak naar een B.V. bekend voorkomen. Ongunstiger fiscaal regime een ander nadeel dat wellicht bekend voorkomt is de dubbele belastingheffing die bij een s.r.o. in principe optreedt: een winst van een s.r.o. wordt eerst met 19% vennootschapsbelasting belast, en vervolgens bij distributie als netto-dividend met 15% (in sommige gevallen zelfs 35%) dividendbelasting getroffen (tenzij een belastingverdrag/eu-richtlijn kan worden toegepast). Daarnaast vormen opbrengsten uit de verkoop van s.r.o.-aandelen belastbaar inkomen, tenzij de verkoop na meer dan 5 jaar plaatsvindt en de aandelen niet tot het ondernemingsvermogen van de aandeelhouder behoorden. Voor meer informatie zie hoofdstuk 5. 11

14 Aandachtspunt Oprichting van een s.r.o. Begin jaren 90 was het oprichten van een s.r.o. een gecompliceerde en kostbare aangelegenheid. Dit is verbeterd. Op dit moment kan het oprichten van een s.r.o. in vijf dagen gebeurd zijn, mits alle benodigde documenten en informatie in correcte vorm en tijdig aanwezig zijn een belangrijke voorwaarde, die in de praktijk vaak hoofdbrekens betekent. Hoewel u ook zelf naar de notaris kunt stappen om een s.r.o. op te richten, verdient het de voorkeur om dit via een advocaat te doen. Dat scheelt doorgaans tijd en geld. Veel Tsjechische advocaten rekenen voor de oprichting van een s.r.o. ca. CZK , inclusief notaris- en andere bijkomende kosten. 1. Vraag een Verklaring Omtrent het Gedrag / uittreksel uit het strafregister aan Zie paragraaf Vraag een apostille voor de VOG aan en laat de VOG vertalen Zie paragraaf Bepaal wie statutair directeur wordt Als u zelf geen statutair directeur (jednatel) wordt, moet u een andere persoon aanwijzen (betreffende moet het daarmee eens zijn). De geëigende contractvorm voor de jednatel is een mandaatovereenkomst (mandátní smlouva) zoals geregeld in het Wetboek van Koophandel. 4. Regel zetel voor de vennootschap U moet beschikken over een adres waar de s.r.o. kan worden gevestigd. Er zijn overigens bedrijven die zich in de verhuur van kantooradressen specialiseren. 5. Passeren van de notariële akte Het passeren van de notariële akte wordt in Tsjechië als (het moment van) de oprichting (založení) gezien. Identificatie Voor de oprichting van de s.r.o. moet u zichzelf kunnen legitimeren. Dit vereist doorgaans uw paspoort, een rijbewijs volstaat bijvoorbeeld niet. 6. Vraag een handelsvergunning aan Voor de meeste ondernemingsactiviteiten heeft de s.r.o. een handelsvergunning nodig. Deze kan door de oprichter ten behoeve van de s.r.o. worden aangevraagd (voor verdere algemene informatie zie paragraaf 4.1). Het uittreksel uit het handelsvergunningenregister moet worden aangevraagd voordat inschrijving van de s.r.o. in het handelsregister wordt aangevraagd. De handelsvergunning wordt echter pas van kracht op de dag van inschrijving van de s.r.o. in het handelsregister. Ter volledigheid merken we nogmaals op dat voor de huur en verhuur van onroerend goed geen handelsvergunning vereist is. 7. Open een bankrekening voor de s.r.o. Op basis van de oprichtingsakte kunt u bij een Tsjechische bank een rekening openen, waarop u het aandelenkapitaal kunt storten. 8. Schrijf de s.r.o. in het handelsregister in U kunt zich bij het handelsregister inschrijven door middel van een formulier dat samen met bijlagen en leges wordt ingediend bij de betreffende rechtbank die het handelsregister voert. Het formulier en de leges-zegel zijn doorgaans bij de betreffende rechtbank te verkrijgen. Uw advocaat kan u hierover verdere praktische informatie verstrekken. Als de aanvraag voor inschrijving in orde is, moet de rechtbank binnen vijf dagen tot inschrijving besluiten. De datum van inschrijving die in het handelsregister wordt vermeld, wordt juridisch gezien als de dag van het ontstaan (vznik) van de s.r.o. Vanaf die dag is de vennootschap bevoegd ondernemingsactiviteiten uit te voeren. 9. Registreer de s.r.o. voor fiscale en andere doeleinden Na inschrijving in het handelsregister moet de vennootschap worden geregistreerd bij de belastingdienst (zie hoofdstuk 5). In voorkomende gevallen moet ook registratie bij andere overheidsinstanties plaatsvinden. Uw Tsjechische advocaat kan u hierover verdere informatie verstrekken. 12

15 Achtergrondinformatie s.r.o. Het minimale aandelenkapitaal van een s.r.o. bedraagt CZK (ca. EUR 7.800). De deelname van een aandeelhouder in het aandelenkapitaal moet ten minste CZK bedragen. Een s.r.o. met het minimumkapitaal van CZK kan dus ten hoogste tien aandeelhouders hebben. Net als in een Nederlandse BV. kan een s.r.o. een enig aandeelhouder hebben. Een natuurlijke persoon mag echter enig aandeelhouder zijn in ten hoogste drie s.r.o. s. De aansprakelijkheid van de aandeelhouder van een s.r.o. is in principe beperkt. De statuten mogen wel een bijstortingsplicht bevatten voor verliessituaties, maar volgens dwingend wettelijk recht mag dit niet meer dan 50% van het aandelenkapitaal zijn. Het Tsjechische ondernemingsrecht kent niet-geregistreerd kapitaal dat met agio te vergelijken is. Het voordeel van agio ligt in het relatief informele karakter ervan. Toevoegingen of stortingen hoeven niet in het handelsregister te worden ingeschreven, waardoor ze sneller kunnen worden doorgevoerd. Maar, anders dan in Nederland waar een agiostorting of onttrekking bij aandeelhoudersbesluit kan geschieden, gaat dit in Tsjechië formeler. Volgens de algemeen heersende interpretatie van de wet is hiervoor een notariële akte vereist is. Een s.r.o. moet minimaal één statutair directeur (jednatel) hebben. Evenals in Nederland heeft een Tsjechisch statutair directeur relatief veel bevoegdheden. Hij heeft echter ook een bepaalde aansprakelijkheid te dragen. Het is verstandig deze functie niet aan iemand toe te vertrouwen, die u niet goed genoeg kent en/of niet de juiste eigenschappen heeft. Veel buitenlandse ondernemers die een s.r.o. oprichten, kiezen er daarom voor om in de beginfase zelf jednatel te worden. Aandachtspunt Verbonden partijen Het Tsjechische Handelswetboek (Obchodní zákoník) bevat een vrij rigoureuze anti-misbruikbepaling op het gebied van transacties tussen verbonden partijen, zoals tussen een s.r.o. en haar aandeelhouders. Dit is de beruchte paragraaf 196a. In simpele woorden is de regel als volgt. Als een s.r.o. activa koopt van een verbonden partij voor een prijs van minimaal 10% van het aandelenkapitaal, moet de waarde van de activa door een officiële taxateur worden vastgesteld (tenzij de transactie in het kader van de normale bedrijfsuitoefening geschiedt). Deze taxateur moet door de rechtbank worden benoemd. De vennootschap mag de betreffende activa alleen tegen deze taxatiewaarde kopen, anders is de koop nietig. Bovendien moet de algemene vergadering van aandeelhouders de transactie goedkeuren, wanneer deze meer dan drie jaar na oprichting plaatsvindt. Als u bijvoorbeeld een s.r.o. met een aandelenkapitaal van CZK opricht voor uitsluitend IT-dienstverlening, en vervolgens aan de s.r.o. kantoormeubilair ter waarde van CZK wilt verkopen, loopt u tegen bovenvermelde regel aan. Het is duidelijk dat dit veel rompslomp oplevert, waardoor het over het algemeen beter zal zijn een alternatieve oplossing te zoeken. Recentelijk heeft een hogere gerechtelijke instantie bovenvermelde paragraaf 196a losser geïnterpreteerd een officiële taxatie zou niet nodig zijn als op alternatieve wijze redelijke zekerheid over de waarde van het betreffende activum kan worden verkregen. Volgens Tsjechische juristen is de reikwijdte van deze interpretatie echter onduidelijk. 13

16 Aandachtspunt Data box Voor iedere s.r.o. wordt bij oprichting automatisch een data box door de overheid aangemaakt. Deze dient voor communicatie met overheidsorganen, zoals de belastingdienst. Het oprichten en het gebruik van de databox zijn gratis. De potentiële voordelen hiervan zijn duidelijk: tijdswinst en kostenbesparing. Meer informatie over databoxen is te verkrijgen op de website van het Tsjechische Ministerie van Binnenlandse Zaken (http://www.mvcr.cz). Post die binnenkomt in de data box wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat u de data box opent. Bij niet-opening wordt de post 10 dagen na verzending naar de data box geacht te zijn ontvangen. Het is dus zaak de data box goed bij te houden om te voorkomen dat u deadlines en dergelijke mist. De data box kan zo ingesteld worden dat u per melding krijgt van binnenkomende post. Tevens kunt u het dagelijkse beheer aan iemand anders delegeren. Aandachtspunt Beperking enig aandeelhouderschap s.r.o. Volgens Tsjechisch recht is het niet toegestaan, dat een Tsjechische s.r.o. wordt gehouden door slechts één s.r.o. (of een daarmee vergelijkbare buitenlandse vennootschap), die op zijn beurt ook slechts één aandeelhouder heeft. De volgende structuur bijvoorbeeld is daarom niet toegestaan: A Natuurlijke persoon 100% B.V.B NL CZ 100% s.r.o. C Deze regel is in het leven geroepen om misbruik van s.r.o. s tegen te gaan. In de praktijk werkt deze regel niet, omdat een paar kleine veranderingen aan de bovenstaande structuur al voldoende zijn om aan de wet te voldoen. Bijvoorbeeld wanneer A 1% van zijn aandelen in B aan een tweede natuurlijke persoon verkoopt, waarna B de s.r.o. C opricht, is het wel wettelijk toegestaan. De regel mist daardoor het bedoelde effect en levert in de praktijk voornamelijk onnodige complicaties op, zowel bij de oprichting van een s.r.o., als bij koop van aandelen. Dit heeft twee aspecten: - Als u in het bovenstaande voorbeeld aandelen C zou kopen van B, is deze transactie juridisch gezien nietig. - Als u wel van een bevoegde verkoper koopt, moet u er voor oppassen dat u zelf niet op de bovenstaande structuur uitkomt. Dat zou namelijk eveneens nietigheid van de transactie tot gevolg hebben. Met andere woorden: u dacht eigenaar te zijn van C, maar bent het niet. 14

17 Aandachtspunt Verliessituatie Vooral in de opstartfase draaien ondernemingen vaak verliezen of hebben liquiditeitsproblemen. Daarom is het goed op de hoogte te zijn van in ieder geval de volgende regelgeving op dit gebied: Als een s.r.o. een ongedekt verlies bereikt ter grootte van 50% van het aandelenkapitaal, moet de statutair directeur onverwijld de algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Hij moet tijdens de AvA maatregelen ter oplossing van de situatie aandragen. Doet hij dat niet, dan neemt zijn aansprakelijkheid ten opzichte van de crediteuren van de s.r.o. toe. De bovenstaande regeling is opgenomen in het Handelswetboek. Daarnaast is de Faillisementswet van belang. Volgens deze wet is een s.r.o. middels haar statutair directeur verplicht haar faillissement aan te vragen als zij een negatief eigen vermogen en betalingsachterstand heeft. (Daarnaast hebben de crediteuren het recht het faillissement van de s.r.o. aan te vragen.) Doet de statutair directeur dat niet, dan is hij in beginsel verantwoordelijk voor het nadeel dat dit nalaten de crediteuren oplevert. Het Wetboek van Strafrecht is mogelijk eveneens van belang. Als een s.r.o. belastingen, premies SV of ZKV niet op tijd voldoet, kan dit in beginsel stafrechtelijke consequenties hebben voor haar statutair directeur. Omdat de (vrijheids)straffen hoop op kunnen lopen, verdient het aanbeveling betalingsachterstanden op fiscaal en aanverwant gebied zoveel mogelijk te voorkomen. 4.3 Filiaal Een andere mogelijkheid om in Tsjechië te ondernemen is d.m.v. van een filiaal (organizační složka). Een filiaal kan niet worden opgericht door een natuurlijke persoon, maar wel bijvoorbeeld door een B.V. Een filiaal is geen afzonderlijke rechtspersoon, maar juridisch gezien onderdeel van een rechtspersoon, in dit geval de B.V. (het hoofdhuis ). Voor - en nadelen + Makkelijke interne geldstromen omdat een filiaal een onderdeel is van het hoofdhuis, is het overmaken van geld door het filiaal aan het hoofdhuis en vice versa in feite een interne transactie. Het is dus niet nodig een winstuitkering aan het hoofdhuis te structureren als een dividenduitkering of lening (juridisch gezien kan dit niet eens). algemene aanvaarde fiscale opvattingen zijn de aftrekbeperking van interest op opgenomen fondsen (volgens de zgn. thin-capitalization regels, zie hoofdstuk 5) niet van toepassing op een filiaal. + Mogelijk Nederlands fiscaal voordeel doorgaans kunnen verliezen van een buitenlands filiaal direct in mindering worden gebracht op het Nederlandse fiscale resultaat van het hoofdhuis. Dit kan dus leiden tot een tijdelijke besparing van Nederlandse vennootschapsbelasting. Dit is een cash-flow voordeel ten opzichte van een s.r.o., waarvan eventuele fiscale verliezen niet rechtstreeks van het resultaat van de Nederlandse B.V.-aandeelhouder kunnen worden afgetrokken. - Aansprakelijkheid een belangrijk nadeel van een filiaal is dat het hoofdhuis rechtstreeks aansprakelijk is voor de schulden van het filiaal. + Geen thin-cap beperkingen volgens 15

18 - Psychologisch effect een filiaal is in de ogen van vele Tsjechen een minder aantrekkelijke zakenpartner dan een Tsjechische rechtspersoon zoals een s.r.o. Een filiaal kan worden gezien als een wat onduidelijk onderdeel van een buitenlandse vennootschap, hetgeen de crediteuren en debiteuren van het filiaal nadelen zou bezorgen. Wat u ook van deze zienswijze denkt, het is een psychologische factor die in de keuze voor een geschikte ondernemingsvorm moet worden meegenomen. Enkele algemene kenmerken en oprichting Afgezien van bijvoorbeeld aansprakelijkheidsaspecten, is een filiaal in veel opzichten vergelijkbaar met een s.r.o. Dit geldt ook voor de positie van de statutair directeur van een filiaal (vedoucí organizační složky, d.i. leider van het filiaal ). De oprichting van een filiaal geschiedt door inschrijving in het Tsjechische handelsregister. De oprichtingsprocedure is in grote lijnen vergelijkbaar met die van een s.r.o. (zie 4.2). 4.4 Investeringsbescherming, repatriëring van liquide middelen Investeringsbescherming Nederland en het toenmalige Tsjecho- Slowakije hebben in 1991 een verdrag getekend ter wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. Dit verdrag is op 1 oktober 1992 in werking getreden. Na toetreding van Tsjechië tot de EU is de praktische betekenis van het verdrag afgenomen. Het is echter nog steeds van kracht en biedt Nederlandse investeerders in Tsjechië garantie voor gelijke behandeling en een zekere bescherming tegen discriminatie door de Tsjechische overheid. Repatriëring van liquide middelen en deviezenwetgeving De Tsjechische Republiek heeft haar deviezenverkeer geliberaliseerd. Een Nederlandse investeerder kan daarom vrijelijk gelden vanuit Nederland naar bijvoorbeeld zijn Tsjechische vennootschap overmaken. Zijn vennootschap kan dit omgekeerd eveneens doen. Er moet voor de vennootschap uiteraard wel een goede juridische reden zijn om geld over te maken, zoals een besluit van de AvA tot dividenduitkering, of een leningsovereenkomst. Voor statistische verslaggevingsdoeleinden bestaat er een meldingsplicht in bepaalde gevallen moet een Tsjechische vennootschap aan de Tsjechische nationale bank (Česká národní banka ČNB; zie www. cnb.cz) melden dat zij vreemd vermogen (lening/krediet) of eigen vermogen heeft ontvangen. Dit kan van toepassing zijn op een Tsjechische vennootschap die volledig in eigendom is van een Nederlandse investeerder. Er is geen meldingsplicht als het belang minder dan CZK 1 miljoen is. De meldingsplicht is in beginsel eveneens niet van toepassing op natuurlijke personen, tenzij ČNB specifiek om verstrekking van bepaalde gegevens verzoekt. Aandachtspunt Investeren in vastgoed - koop van Tsjechisch onroerend goed In het verleden bevatte de Tsjechische deviezenwet verstrekkende belemmeringen voor buitenlanders om juridisch eigenaar te worden van in Tsjechië gelegen onroerend goed. Ook na toetreding van Tsjechië tot de EU bleef dit het geval, omdat Tsjechië een overgangsregeling bedongen had. Deze overgangsregeling is echter op 1 mei 2011 geëindigd. Kort daarna is er een wet aangenomen waarmee de belemmerende bepalingen uit de deviezenwet zijn geschrapt. Voor Nederlanders is het nu daarom in principe mogelijk Tsjechisch OG vrijelijk te kopen. 16

19 4.5 Ondersteuning van investeringen Er zijn in Tsjechië diverse regelingen ter ondersteuning van investeringen. Bespreking ervan zou het kader van deze brochure te boven gaan. Daarom vermelden we hieronder in het kort enkele hoofdlijnen en verwijzingen. EU structuurfondsen Tsjechië biedt verscheidene subsidieprogramma s aan die gefinancierd worden vanuit de EU structuurfondsen. Voor de periode staat voor Tsjechië EUR 26,69 miljard ter beschikking. Op deze plaats verwijzen wij naar de website van CzechInvest (www.czechinvest. org), een overheidsagentschap opgericht door het Ministerie van Industrie en Handel om investeerders te ondersteunen. Onder het hoofd Financial Support Programmes is uitgebreide informatie te vinden over het Operational Programme Enterprise and Innovation. Een samenvatting voor de jaren geeft aan welke Operational Programmes er zijn en welke ministeries verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan. Investeringsstimuleringsmaatregelen voor de industrie Eveneens vindt u op de website van CzechInvest informatie over Investment incentives for the manufacturing industry. Op dit moment zijn er subsidies beschikbaar voor creatie van nieuwe banen en voor kosten van (her)scholing in gebieden met een hoge werkeloosheid. Daarnaast is er ondersteuning in de fiscale sfeer, in de zin van een volledige tax holiday voor nieuwe vennootschappen en gedeeltelijke tax holiday voor expanderende bedrijven. Aftrek voor onderzoek en ontwikkeling De Wet op de Inkomstenbelastingen biedt de mogelijkheid om kosten van onderzoek en ontwikkeling van de belastbare winst af te trekken. Dit houdt in feite een dubbele aftrekmogelijkheid in de kosten mogen een keer als fiscaal aftrekbaar worden genomen bij de berekening van de belastbare winst, en daarna nog een keer door ze van de belastbare winst af te trekken. Er zijn diverse voorwaarden waaraan moet worden voldaan om van deze regeling gebruik te maken. Een mogelijkheid die sinds een paar jaar bestaat is dat aan de belastingdienst een bindende uitspraak (závazné posouzení / binding ruling ) kan worden gevraagd inzake de vraag of bepaalde kosten kwalificeren als kosten voor onderzoek en ontwikkeling. 17

20 5 Boekhouding en fiscale aspecten 5.1 Inleiding Voor Nederlanders verloopt de eerste kennismaking met het Tsjechische belastingrecht en aanverwante zaken vaak stroef. Men is verbaasd over het meer bureaucratische karakter van de regelgeving en dito werkwijze van de ambtenaren. De communicatie kan moeizaam zijn, omdat deze meestal uitsluitend in het Tsjechisch verloopt. Tijdsverlies en frustraties zijn vaak het gevolg. Om deze problemen te voorkomen is het aan te raden in een vroeg stadium een ervaren Tsjechische belastingadviseur of accountant in de arm te nemen. De ervaring leert dat die investering zich snel terugverdient. Stel van te voren wel goed vast of de adviseur bij u past en, misschien nog belangrijker, of u goed met hem of haar kunt communiceren. Tips Om enigszins voorbereid te zijn op de eerste kennismaking met het Tsjechische belastingrecht, kunnen de volgende tips nuttig zijn: Het zou nuttig zijn om samen met uw adviseur een korte bespreking bij de belastingdienst te beleggen. Dat geeft u de mogelijkheid vooraf uit te leggen wat u doet en daarvoor enig begrip te kweken. Vooral als u voor het eerst BTW wilt terugvorderen is dit aan te bevelen, omdat de belastingdienst dan in de regel toch wil controleren of uw claim terecht is. Een bespreking vooraf is vaak beter dan wanneer het eerste contact ontstaat tijdens een controle. Tsjechische belastingambtenaren gaan vaak formeler te werk dan hun Nederlandse collega s. Dit wekt bij Nederlanders gemakkelijk irritatie op. Toch heeft het voor de belastingplichtige soms voordelen. Bij grote aandacht voor details en formele vereisten kan wel eens aan wezenlijke problemen worden voorbijgegaan. Schriftelijke overeenkomsten zijn belangrijk. Waar een Nederlandse belastingambtenaar eerder genoegen zou nemen met facturen, verlangt zijn Tsjechische collega vaak een onderliggende schriftelijke overeenkomst. Houd uw data box en schriftelijke correspondentie van de belastingdienst goed bij. Onderneem op tijd actie het overschrijden van deadlines kan negatieve gevolgen hebben. De sancties zijn vaak hoger dan verwacht, omdat in Tsjechië compliance, dat wil zeggen het voldoen aan wettelijke voorschriften, erg belangrijk is. Bij niet-naleving wordt vaak niet geaarzeld sancties op te leggen. 18

WEGWIJZER VOOR DE NEDERLANDSE ONDERNEMER IN TSJECHIË

WEGWIJZER VOOR DE NEDERLANDSE ONDERNEMER IN TSJECHIË WEGWIJZER VOOR DE NEDERLANDSE ONDERNEMER IN TSJECHIË WEGWIJZER VOOR DE NEDERLANDSE ONDERNEMER IN TSJECHIË Inhoudsopgave Afkortingen en vertaling van termen Voorwoord 1 Inleiding 4 2 Algemene tips 5 3 Werken

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Vennootschapsbelasting (IS). 1. Algemeen. Vennootschappen. De vennootschapsbelasting (Impuesto sobre

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Definities BV - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten gewijzigd gaan worden Aandeelhouder - de enig aandeelhouder

Nadere informatie

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen

Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen Verdrag tussen de Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de export van sociale-verzekeringsuitkeringen De Tsjechische Republiek en het Koninkrijk der Nederlanden, hierna genoemd

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

Het belastingrecht BES. Perspectief bedrijfsleven

Het belastingrecht BES. Perspectief bedrijfsleven Page 1 Het belastingrecht BES Perspectief bedrijfsleven Handelsmissie Aruba Bonaire 2012 mr. Zuleika S. Lasten 6 juli 2012 Doel fiscaal stelsel BES Vereenvoudiging Lage tarieven en verbreding grondslag

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV JAARREKENING 2014 thuis VASTGOED BV Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014 Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 1 Het belang van de vennootschap staat voorop! Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. De regels zijn

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland SynVest is als fiscale beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper

Uw bv s als fiscale eenheid in De belangrijkste voor- en nadelen op een rij. whitepaper 13.07.16 Uw bv s als fiscale eenheid in 2016 De belangrijkste voor- en nadelen op een rij whitepaper In dit whitepaper: Onderneemt u vanuit meerdere bv s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv

Nadere informatie

Veilig een huis kopen in Spanje

Veilig een huis kopen in Spanje Veilig een huis kopen in Spanje Het Ministerie van Publieke Werken, Transport en Huisvesting heeft, in samenwerking met de Spaanse Vereniging van vastgoed- en commerciële administrateurs, een korte, eenvoudige

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38029 30 december 2014 Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M,

Nadere informatie

Met welke rechtsvorm: Anders, nl

Met welke rechtsvorm: Anders, nl Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016 De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft aan de Belastingdienst een model bemiddelingsovereenkomst voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion FISCALE TIPS & BLUNDERS 2016 1e druk Copyright Finovion Wij heten u van harte welkom. WELKOM Dit handzame boekje met financiële blunders en fiscale tips ontvangt u van Finovion. Wij zijn een ondernemend

Nadere informatie

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s

Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Rechtsvorm en gebruik van LLP s en LLC s Onderzoek door mr. J.M. Blanco Fernández en prof. mr. M. van Olffen (Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen) in opdracht van het Wetenschappelijk

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen omvat 3 opgaven

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen omvat 3 opgaven SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FISCALE JAARREKENING WOENSDAG 7 OKTOBER 2015 11.00-13.30 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen omvat

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers

ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers Onderwerpen Zo maar een paar juridische onderwerpen die voor starters van belang kunnen zijn: Rechtsvorm onderneming

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/676 NL:TZ:0000008868:F001 01-11-2016 Mr. F. Daemen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER

Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Een bv was nog nooit zo interessant Hoe overstappen naar een flex-bv u nieuwe kansen biedt. WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Introductie van de flex-bv Per 1

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie

Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie Ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Vestigingsverordening Bedrijven (AB 1990 No. GT 55) is deze landsverordening

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Bestuurders Bestuurders van bedrijven (rechtspersonen) zijn natuurlijke personen of bedrijven (niet natuurlijk) die namens de rechtspersoon handelen.

Bestuurders Bestuurders van bedrijven (rechtspersonen) zijn natuurlijke personen of bedrijven (niet natuurlijk) die namens de rechtspersoon handelen. Begrippenlijst Bedrijfstoetsing De begrippenlijst van Bedrijfstoetsing heeft de bedoeling u te informeren over de achtergrond van het rapport en uitleg te geven over de betekenis en waarde van de gehanteerde

Nadere informatie

Aanvullend Bibob vragenformulier

Aanvullend Bibob vragenformulier Aanvullend Bibob vragenformulier Verzend Gemeente Rotterdam Directie Veiligheid Kenniscentrum BIBOB Postbus 70012 3002 KP Rotterdam Dit formulier kunt u in de computer invullen. Om te ondertekenen dient

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

wonen Tsjechië Voor wie zijn kans schoon ziet... tekst Harald van Beek

wonen Tsjechië Voor wie zijn kans schoon ziet... tekst Harald van Beek wonen Tsjechië Voor wie zijn kans schoon ziet... Het (tweede) tekst Harald van Beek 118 voorjaar 2007 Tsjechië wonen huis in Tsjechië Steeds meer Nederlanders ontdekken de schoonheid van Tsjechië. Niet

Nadere informatie

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011 Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden Maurice de Clercq 11 april 2011 Onderwerpen Gebiedsafbakening Het land Curaçao Niet BESgebied (Bonaire, St. Eustatius en Saba) Mogelijkheden

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

FAQ Regeling buitenlandse investeerder

FAQ Regeling buitenlandse investeerder FAQ Regeling buitenlandse investeerder Algemene vragen: 1. Waar en hoe kan ik mijn aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen? Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004

Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Definitief aangiftebiljet winstbelasting 2004 Kalenderjaar 2004 of boekjaar eindigend in 2004 Eilandgebied: Uiterste inleverdatum: Terugontvangst: Dit aangiftebiljet is bestemd voor: Binnenlandse belastingplichtigen.

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Ondernemen in Vietnam Kneppelhout & Korthals N.V.

Ondernemen in Vietnam Kneppelhout & Korthals N.V. Ondernemen in Vietnam Kneppelhout & Korthals N.V. Marc Padberg Den Haag 11 Juni 2014 Inhoudsopgave Regelgeving en belastingen in Vietnam Op welke manieren investeren in Vietnam Stappen voor het starten

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV 1. Inleiding De OMS werkt modellen uit om een handreiking te bieden aan medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren bij hun veranderende positie met de

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden

Fiscaal voordeel. binnen het Koninkrijk der Nederlanden Fiscaal voordeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden Inleiding Op 7.800 km afstand van Nederland kunt u als Nederlands ondernemer fiscaal voordeel behalen op Aruba. Dit kan in een deel van het Koninkrijk

Nadere informatie

EIM / Frits Suyver en John Boog 5

EIM / Frits Suyver en John Boog 5 aan Actal datum 5 november 2007 van EIM / Frits Suyver en John Boog pagina's 5 onderwerp Antwoord op aanvullende vragen van Actal m.b.t. studie Kleine ondernemers, hoge lasten Notitie voor ACTAL EIM heeft

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2016 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Voorwoord In januari 2015 hebben wij onze brochure Onderwijsinstellingen en de fiscus uitgegeven. Inmiddels

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0

Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Verenigings- en lidmaatschapsreglement Vastgoedmanagement Nederland 23 juni 2015 Versie 4.0 Begripsbepalingen Artikel 1 1. Vastgoedmanagement: het verlenen van diensten op het gebied van de exploitatie

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen Inleiding RJ-Uiting 2014-7 bevat de ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen. De Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Een eigen bedrijf en dan?

Een eigen bedrijf en dan? Een eigen bedrijf en dan? Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen aan, waarmee u als (startend) ondernemer geconfronteerd kunt worden. Opstellen ondernemingsplan Natuurlijk bent u niet verplicht

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie