WEGWIJZER VOOR DE NEDERLANDSE ONDERNEMER IN TSJECHIË

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEGWIJZER VOOR DE NEDERLANDSE ONDERNEMER IN TSJECHIË"

Transcriptie

1 WEGWIJZER VOOR DE NEDERLANDSE ONDERNEMER IN TSJECHIË

2 WEGWIJZER VOOR DE NEDERLANDSE ONDERNEMER IN TSJECHIË

3 Inhoudsopgave Afkortingen en vertaling van termen 1 Inleiding 4 2 Algemene tips 5 3 Werken en wonen in Tsjechië Verblijfs- en werkvergunning Personeel Arbeidsovereenkomsten Kostenvergoedingen Verlof en ziekte 8 4 Het starten van ondernemingsactiviteiten Eenmanszaak Besloten vennootschap (s.r.o.) Filiaal Investeringsbescherming, repatriëring van liquide middelen Ondersteuning van investeringen 17 5 Boekhouding en fiscale aspecten Inleiding Boekhouding en jaarrekening Inkomstenbelasting Sociale verzekeringen en ziektekostenverzekering Vennootschapsbelasting BTW Overige belastingen Overzicht deadlines 30 Appendix: Nuttige weblinks 32

4 Afkortingen en vertaling van termen Enkele gebruikte afkortingen AvA CZK ČNB ČSSZ IB LB MSSZ OG OGB OSSZ SV Vpb ZKV Algemene vergadering van aandeelhouders Tsjechische kroon Česká národní banka (Centrale Bank van Tsjechië) Česká správa sociálního zabezpečení [PSSZ] (Praag) Inkomstenbelasting Loonbelasting Městská správa sociálního zabezpečení (Brno) Onroerend goed Onroerendgoedbelasting Okresní správa sociálního zabezpečení (overige) Sociale verzekeringen Vennootschapsbelasting Ziektekostenverzekering Vertaling van termen Sommige Tsjechische termen zijn lastig in het Nederlands te vertalen. In zulke gevallen is gekozen voor een vertaling die zo veel mogelijk de kern van de term weergeeft. Bij sommige termen is de oorspronkelijke Tsjechische term tussen haakjes weergegeven; dit kan handig zijn voor de communicatie met uw Tsjechische adviseurs.

5 Voorwoord Welkom in de vierde, herziene Wegwijzer voor de Nederlandse ondernemer in Tsjechië. Deze versie van de brochure probeert u een praktisch overzicht te geven van de te nemen stappen bij het starten van ondernemingsactiviteiten in Tsjechië. De betrekkingen tussen Nederland en Tsjechië zijn uitstekend. De bilaterale contacten spelen zich af op velerlei terrein en op diverse niveaus, variërend van centrale, regionale en lokale overheid tot NGO s en bedrijfsleven. Ook bestaan er meer dan veertig stedenbanden tussen Nederlandse en Tsjechische gemeenten. Belangrijke terreinen van samenwerking betreffen politiek, cultuur en niet in de laatste plaats, economie en handel. Er is sprake van een wederzijdse ruime belangstelling vanuit het bedrijfsleven. Nederland is een van de grootste investeerders in Tsjechië. En al jaren staat Nederland in de top tien van zowel exportmarkten als importlanden. Niettemin blijft de behoefte aan praktische informatie over zakendoen in Tsjechië bestaan. De Nederlandse ambassade in Tsjechië hoopt met deze publicatie tegemoet te komen aan de meest gestelde vragen over ondernemen in Tsjechië. Ik hoop dat deze handzame brochure zal bijdragen tot een vergemakkelijking van uw stappen op de Tsjechische markt en verdere intensivering van de economische betrekkingen tussen de Tsjechische Republiek en Nederland. Ed Hoeks Ambassadeur Praag, Januari 2013

6 1 Inleiding Deze brochure is in opdracht van de Nederlandse ambassade geschreven en heeft als doel de Nederlandse ondernemer die in Tsjechië zaken gaat doen op een praktische manier op weg te helpen. De nadruk ligt hierbij op het ondernemen als ondernemer/ natuurlijke persoon en door middel van een s.r.o., de Tsjechische tegenhanger van de Nederlandse B.V. Er zijn daarom praktische aandachtspunten en praktische tips opgenomen. Deze brochure bevat vooral informatie over de Tsjechische ondernemingsrechtelijke en fiscale wetgeving en praktijk. Om die goed in een kader te kunnen plaatsen, worden verschillende vergelijkingen met de Nederlandse situatie getrokken. Vanwege de overzichtelijkheid wordt de invloed van het internationale en EU-recht op het Tsjechische recht slechts beperkt besproken. Bij een publicatie van beperkte omvang moeten er veel keuzes worden gemaakt over de inhoud. Hopelijk is dit gelukt. De schrijver houdt zich echter aanbevolen voor nuttige op- en aanmerkingen. Deze brochure is gebaseerd op de stand van zaken per 1 januari Aan de brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De schrijver noch de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden is aansprakelijk voor schade door actie die op basis van de verstrekte informatie wordt ondernomen, of niet wordt ondernomen. De schrijver dankt mevrouw Ilse Smits en mevrouw Miriam Vijfvinkel van de Ambassade voor hun ondersteuning. Dank gaat tevens uit naar Guus Poelen van Infintax B.V. voor zijn opbouwende opmerkingen en inspiratie bij de totstandkoming van de brochure. Hans van Capelleveen CBC Tax Tsjechië Januari

7 2 Algemene tips Tsjechië is een land dat veel te bieden heeft. Nog steeds slagen Nederlandse ondernemers er in die mogelijkheden goed te benutten. We zetten in het kort een paar algemene aanbevelingen op een rijtje, die u kunnen helpen om succesvol te ondernemen in Tsjechië: Zoek een goede adviseur in Nederland heeft u als ondernemer advies nodig, voor ondernemen in het buitenland geldt dat des te meer. U heeft doorgaans in een vroeg stadium een juridisch adviseur nodig. Deze moet naast een goede kennis van het Tsjechische recht met u kunnen communiceren, dus kennis van het Engels of Duits zal noodzakelijk zijn. Daarnaast helpt het als de adviseur kennis van internationaal ondernemen heeft, zodat hij zich snel in uw gedachtewereld en achtergrond kan verplaatsen. Doe uw huiswerk een goede voorbereiding kan veel tijdsverlies en frustratie voorkomen. Besteed aandacht aan de communicatie verzeker u ervan dat uw Tsjechische zakenpartner of werknemer u begrijpt. En omgekeerd uiteraard. Neem de taalbarrière serieus nauw verwant met het vorige punt. Voor communicatie met de autoriteiten is het goed te beseffen dat het Tsjechisch de officiële taal is. Hier wordt nauwelijks van afgeweken. Uw Tsjechische counterpart heeft wellicht niet altijd voldoende kennis van het Engels of Duits en een goede tolk zal daarom in die gevallen nodig blijken. Bouw marges en reserves in U kunt nog zo goed voorbereid zijn, toch zult u altijd voor verrassingen komen te staan. Daarom is het goed om ruim te plannen en reservebronnen (informatie, leveranciers, mankracht) ter beschikking te hebben. Wees realistisch Het plan ziet er goed uit, maar is het werkelijk haalbaar in een onbekende omgeving? Wees goed georganiseerd talloos zijn de voorbeelden van veelbelovende ondernemingsplannen die door problemen op het organisatorische vlak faalden. 5

8 3 Werken en wonen in Tsjechië 3.1 Verblijfs- en werkvergunning Verblijfsvergunning De wetgeving die het verblijf van buitenlanders in Tsjechië regelt is complex en wordt geregeld veranderd. De regels voor EU-burgers zijn echter relatief eenvoudig: Een EU-burger heeft zonder vergunning of visum recht op toegang tot Tsjechië en het recht er te verblijven voor een periode van maximaal drie maanden. Hij moet zich echter wel binnen 30 dagen na aankomst melden bij de vreemdelingenpolitie als hij van plan is langer dan 30 dagen in Tsjechië te blijven. Bij verblijf in een hotel kan doorgaans aan de meldingsplicht worden voldaan door middel van registratie bij het hotel. Als een EU-burger langer dan drie maanden in Tsjechië wil verblijven, is hij gerechtigd (niet verplicht) een tijdelijke verblijfsvergunning (povolení k přechodnému pobytu) aan te vragen. Het kan voordelen hebben om dit document te hebben, bijvoorbeeld bij kentekenregistratie van een auto of het openen van een bankrekening. Een EU-burger mag in het bijzonder in de volgende gevallen een lange termijnverblijfsvergunning (povolení k trvalému pobytu) aanvragen: (1) na meer dan vijf jaar ononderbroken in Tsjechië te hebben gewoond, of, (2) na meer dan twee jaar ononderbroken in Tsjechië te hebben gewoond, terwijl de persoon minimaal een jaar gehuwd is met een andere EU-burger. Voor meer informatie zie Hoewel het bovenstaande eenvoudig lijkt, wordt u aangeraden voor praktisch advies contact op te nemen met uw Tsjechische juridische adviseur. Dit geldt vooral als uw partner of gezinsleden geen EU-burger zijn. Werkvergunning Nederlanders hebben geen werkvergunning nodig om in Tsjechië als werknemer aan de slag te mogen. 3.2 Personeel Bij het opzetten van een onderneming in het buitenland zijn mensen een zeer belangrijke, zo niet de belangrijkste factor. Bij de werving en selectie van werknemers en de keuze van zakenpartners kunt u daarom beter niet over een nacht ijs gaan. Heel frequent zijn de voorbeelden waarin Nederlanders en Tsjechen met elkaar gingen samenwerken zonder dat men voldoende bij elkaar paste. Frustraties van beide zijden waren hiervan doorgaans het gevolg, veroorzaakt door het elkaar niet begrijpen en het daaruit voortvloeiende gebrek aan communicatie. De volgende achtergrondinformatie en tips kunnen hopelijk helpen om dit soort problemen zo veel mogelijk te voorkomen. Hierbij wordt overigens uitgegaan van personeel met de Tsjechische nationaliteit of uit een andere EU lidstaat. Voor personeel buiten de Europese Unie geldt andere regelgeving. 6

9 Achtergrondinformatie en tips Probeer niet voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten Ook in Tsjechië willen capabele mensen dienovereenkomstig worden beloond. Tsjechen zijn vaak meer afwachtend en minder direct dan Nederlanders. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een andere achtergrond in Nederland wordt initiatief doorgaans gewaardeerd en gestimuleerd, terwijl het in het voormalige Tsjecho-Slowakije onder het communisme vaak ongewenst was. Om die redenen zijn oudere Tsjechen vaak minder initiatiefrijk dan hun Nederlandse leeftijdgenoten. Dit verschil neemt af naarmate u met jongere generaties te maken heeft. Houd er rekening mee dat het runnen van een buitenlands bedrijf, dus ook een Tsjechisch bedrijf, in verhouding meer managementinspanning vereist dan het runnen van een vergelijkbaar Nederlands bedrijf. Bouw daarom voldoende marges in uw planning in. Extra inzet wordt op prijs gesteld. Van buitenlanders wordt vaak een beter gedrag verwacht dan van de eigen landgenoten. Dit heeft niet alleen met geldelijke beloning te maken maar ook met zaken als respect voor de nationale wet- en regelgeving, correctheid, afspraken nakomen en het open staan voor de Tsjechische cultuur. Tsjechen zijn harde werkers als ze voldoende gemotiveerd zijn. Een passende beloning is daarvoor een voorwaarde, maar niet de enige. Zachte factoren, zoals het geven van vertrouwen en het uiten van waardering, zijn ook belangrijke motivatiebevorderende factoren. Dit is wat dat betreft vergelijkbaar met Nederland. Het opleidingsniveau in Tsjechië is over het algemeen goed. Van oudsher hebben Tsjechen een goede reputatie op technisch gebied en in de exacte wetenschappen. Op marketing- en verkoopgebied, van oudsher sterke punten van Nederlanders, is Tsjechië wat minder sterk. Nederlanders en Tsjechen kunnen elkaar dus in beginsel heel goed aanvullen. Bovenstaande opmerkingen zijn uiteraard generalisaties. In uw contacten met Tsjechen zult u zich zelf een beeld van betreffenden moeten vormen. 3.3 Arbeidsovereenkomsten We vermelden hier enkele arbeidsrechtelijke punten, die voor ondernemers vaak van belang zijn. Arbeidstijd De standaard-arbeidstijd is 8,5 uur per dag. Dit is inclusief een half uur middagpauze. Tijdelijk werk Volgens het Arbeidswetboek (Zákoník práce) mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden afgesloten voor een duur van maximaal drie jaar. Zij mag maximaal twee keer opnieuw worden afgesloten of verlengd. Voor tijdelijk werk van beperkte omvang bestaan speciale contractsvormen: de Overeenkomst inzake de uitvoering van een werk (Dohoda o provedení práce) en de Overeenkomst inzake werkzaamheden (Dohoda o pracovní činnosti). De Overeenkomst inzake de uitvoering van een werk is bedoeld voor werk met een maximale omvang van 300 uur per jaar. De hoogte van het maximale uurloon is niet expliciet bij wet geregeld. Het voordeel van dit type overeenkomst is dat het loon niet onderworpen is aan premieheffing sociale verzekeringen en ziektekostenverzekering als het minder dan CZK per maand bedraagt. Het loon is wel aan loonbelasting onderworpen. De Overeenkomst inzake werkzaamheden kan worden gebruikt, simpel gezegd, voor werk met een maximaal 50% parttime verband. Slechts ingeval van een beloning tot CZK per maand is die beloning niet aan premieheffing onderworpen; een hogere beloning is wel daaraan onderworpen. Ook hier geldt dat de beloning aan loonbelasting onderworpen is. Aandachtspunt Detachering werknemers vanuit Nederland Werkgevers detacheren soms werknemers bij dochterbedrijven in Tsjechië. Voor een beschrijving van de Tsjechische fiscale consequenties hiervan, zie paragraaf

10 3.4 Kostenvergoedingen Tsjechië kent het systeem van stravenky, wellicht het beste te vertalen met lunchbonnen. Dit is een fiscaal gunstige mogelijkheid om werknemers maaltijden aan te bieden. De werkgever koopt lunchbonnen van een gespecialiseerd bedrijf en geeft deze aan de werknemer. Deze kan daarmee in een restaurant zijn lunch betalen. De meeste restaurants nemen lunchbonnen aan, die ze vervolgens bij de uitgever van de bonnen kunnen verzilveren. Hierbij wordt een bepaalde commissie van de vergoeding afgetrokken. De vergoeding die voor de werkgever maximaal fiscaal aftrekbaar is, bedraagt per dag 55% van de kosten van één maaltijd, met een maximum van CZK 55,30 per dag. Meestal worden echter lunchbonnen met een hogere waarde verstrekt, waaraan de werknemer zelf het verschil bijdraagt. Daarnaast kunnen aan werknemers diverse kostenvergoedingen worden verstrekt in geval van bijvoorbeeld dienstreizen. Zoals vergoedingen voor maaltijden en overnachtingen, zakgeld in geval van buitenlandse dienstreizen en vergoedingen voor noodzakelijke bijkomende kosten. Maaltijdvergoedingen zijn geregeld in het zgn. Arbeidswetboek (Zákoník práce). Volgens dit wetboek heeft een Tsjechische werknemer in geval van dienstreizen recht op bepaalde vergoedingen voor maaltijden. Deze vergoedingen worden doorgaans jaarlijks herzien; in 2013 bedraagt de minimale vergoeding per persoon per dag voor een dienstreis in Tsjechië CZK 66 CZK 157 (ca. EUR 2,30 ca. EUR 6,10), afhankelijk van de duur van de dienstreis. Dit zijn de minimale bedragen meer vergoeden mag, mits dit voor aanvang van de dienstreis wordt overeengekomen of door de werkgever bekend wordt gemaakt. De fiscale grens voor dezelfde vergoedingen (zie hierna) bedraagt CZK 79 CZK 181 (ca. EUR 3,10 ca. EUR 7,10), afhankelijk van de duur van de dienstreis. Voor buitenlandse dienstreizen gelden andere bedragen. Voor dienstreizen in onder andere Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk geldt een basisvergoeding van EUR 45 per persoon per dag. Afhankelijk van de duur van de dienstreis wordt hierop voor de berekening van de minimale vergoeding en de fiscale grenzen doorgaans een korting toegepast. Alternatief mogen er vaste bedragen, bijvoorbeeld per persoon per maand, worden vergoed. Voor de berekening daarvan en de manier van documenteren zijn geen strikte instructies gegeven door de overheid. Een vaste vergoeding is over het algemeen alleen praktisch als een werknemer regelmatig naar een vaste bestemming moet reizen. Als de verstrekte reiskostenvergoedingen de fiscale grenzen niet overschrijden, vormen ze geen belastbaar inkomen voor de werknemer. Ze zijn eveneens fiscaal aftrekbaar voor de werkgever. Als de fiscale grenzen wel worden overschreden, is het meerdere belastbaar inkomen voor de werknemer en ook onderworpen aan premieheffing sociale verzekeringen en ziektekostenverzekering. Voor de werkgever zijn echter ook deze bovenmatige vergoedingen in beginsel volledig aftrekbaar. 3.5 Verlof en ziekte Vakantie Bij een dienstverband van een jaar heeft een werknemer recht op minimaal vier weken verlof. Ziekte Als een werknemer door ziekte tijdelijk arbeidsongeschikt is én dit aantoont door een bevestiging van de dokter, moet de werkgever 60% van het gemiddelde loon doorbetalen (hierbij moeten bepaalde grenzen in acht worden genomen). Dit geldt echter vanaf de vierde tot en met de 21e dag; de eerste drie ziektedagen hoeven niet te worden doorbetaald. Vanaf de 22e dag tot en met de 380e dag heeft de werknemer recht op ziekengeld en het loon wordt dan stopgezet. Dit wordt uitbetaald door de betreffende sociale verzekeringsinstantie (Okresní správa sociální zabezpečení [OSSZ]; voor Praag is dit de Přažská správa sociálního zabezpečení [PSSZ] en voor Brno de Městská správa sociálního zabezpečení Brno [MSSZ]). Het ziekengeld bedraagt ca. 60% van de dagelijkse heffingsgrondslag SV (dit is niet gelijk aan het dagelijkse brutoloon). Zwangerschaps - en ouderschapsverlof 8

11 Aandachtspunt De regelingen voor zwangerschaps- en ouderschapsverlof zijn in Tsjechië royaal in vergelijking met Nederland. Het is in Tsjechië niet ongebruikelijk dat een vrouw per kind drie of vier jaar verlof neemt. Gedurende die tijd blijft de moeder formeel in dienst van het bedrijf, en de werkgever is verplicht haar na afloop van het verlof een vergelijkbare functie als voorheen aan te bieden. De maximale periode voor zwangerschapsverlof bedraagt volgens de 2013-regeling een half jaar (37 weken in geval van meerlingen) en begint op zijn vroegst acht weken voor de verwachte geboorte. De uitkering van de staat gedurende die periode is inkomensafhankelijk, maar gemaximeerd op ca. CZK per maand. De maximale periode voor ouderschapsverlof (dat overigens door de moeder of vader opgenomen mag worden) loopt tot het vierde levensjaar van het kind. De maximale totale uitkering van de staat voor die periode is inkomensafhankelijk, maar bedraagt maximaal CZK De wettelijke regelingen zijn complex en worden geregeld aangepast, dus voor actuele informatie wordt u aangeraden met uw Tsjechische juridische adviseur contact op te nemen. 4 Het starten van ondernemingsactiviteiten 4.1 Eenmanszaak De meest eenvoudige ondernemingsvorm in Tsjechië is net als in Nederland de eenmanszaak. Ook in Tsjechië kan dit inhouden dat u alleen werkt (vergelijkbaar met de Zelfstandige Zonder Personeel) of werknemers heeft. Een ondernemernatuurlijke persoon wordt in het Tsjechisch osoba samostatně výdělečně činná of kortweg OSVČ genoemd. Let er bij inhuur van zelfstandigen op dat dit niet op loondienst gaat lijken, omdat dat tot strenge sancties kan leiden. Voor- en nadelen eenmanszaak t.o.v. een Tsjechische B.V. (s.r.o.) + Eenvoud zoals gezegd is een eenmanszaak een eenvoudige ondernemingsvorm. Dit is een niet te onderschatten voordeel. + Mogelijk gunstig fiscaal regime procentuele kostenaftrek mogelijk (zie verder 5.2) Aansprakelijkheid een belangrijk nadeel van de eenmanszaak is dat de ondernemer met zijn gehele vermogen aansprakelijk is voor de schulden van zijn onderneming. Minder flexibiliteit bij verkoop als u later uw eenmanszaak wil verkopen, kan dit slechts via een activa/passivatransactie; in het geval van een s.r.o. kan u een verkoop ook structureren als een aandelentransactie. Oprichting eenmanszaak 1. Vraag een Verklaring Omtrent het Gedrag / uittreksel uit het strafregister aan Een Verklaring Omtrent het Gedrag ( VOG ) moet u in Nederland aanvragen bij de 9

12 Aandachtspunt gemeente waar u bent of (laatstelijk) was ingeschreven. Als u Nederlander bent en al vanaf oktober 1994 of eerder niet meer in Nederland woont, moet u de VOG aanvragen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG). Voor meer informatie zoek onder VOG op Als uw laatste officiële woonplaats Tsjechië is, heeft u geen VOG nodig maar volstaat een uittreksel uit het Tsjechische strafregister. Dit hoeft u zelf niet aan te vragen, maar wordt bij het aanvragen van de handelsvergunning (zie hierna) door de betreffende ambtenaar online aangevraagd. Nederlandse gemeente accepteert aanvraag niet Het kan voorkomen dat de Nederlandse gemeente waar u de VOG wil aanvragen het aanvraagformulier niet accepteert. Als reden wordt genoemd, dat er geen opvragende instantie is (de opvragende instantie zou het formulier tevens moeten ondertekenen). Bij de VOG-uitgevende instantie COVOG is dit natuurlijk bekend en zij honoreert ook gewoon uiteindelijk de aanvragen, waarop vermeld wordt, dat de VOG voor de Tsjechische autoriteiten benodigd is. 2. Vraag een apostille aan voor de VOG en laat de VOG vertalen Een VOG moet van een apostille worden voorzien. Dat betekent dat wordt vastgesteld dat de handtekening op de VOG inderdaad van een bevoegde ambtenaar is. Dit wordt normaliter gedaan door de griffier van de relevante Nederlandse arrondissementsrechtbank. De geapostilleerde VOG moet daarna door een in Tsjechië erkend vertaler in het Tsjechisch worden vertaald. Het kan tijdrovend zijn om een correct geapostilleerde en vertaalde VOG te verkrijgen. Het verdient daarom aanbeveling eerst met uw Tsjechische advocaat/notaris te bespreken of een VOG in uw specifieke geval daadwerkelijk nodig is. 3. Vraag een handelsvergunning aan Voor algemene informatie over een handelsvergunning zie Achtergrondinformatie handelsvergunningen hierna. Het aanvragen van een handelsvergunning voor vrije ambachten gaat eenvoudig: bij elke relevante vergunningverlenende instantie in Tsjechië (živnostenský úřad, vaak gevestigd op het gemeentehuis) kunt u terecht. U moet een formulier invullen (vaak kunt u dit samen met de betreffende ambtenaar doen), ondertekenen en leges (doorgaans CZK 1.000) betalen. Daarnaast moet u meestal een vertaling van de geapostilleerde VOG overleggen. Als zoals gezegd uw laatste officiële woonplaats Tsjechië is, volstaat een uittreksel uit het Tsjechische strafregister, dat de betreffende ambtenaar zelf online opvraagt. De deadline voor het verlenen van de vergunning is vijf dagen na aanvraag. U mag echter al beginnen met ondernemen op de dag van de aanvraag als u aan drie algemene eisen voldoet, zoals vermeld onder Achtergrondinformatie handelsvergunningen. Als bewijs van de vergunning krijgt u tegenwoordig een uittreksel uit het ambachtenregister (Výpis z živnostenského rejstříku). Dit register kunt u ook zelf online raadplegen op 4. Registreer uzelf voor fiscale, SV- en ZKV-doeleinden U moet zichzelf registreren voor de inkomstenbelasting, sociale verzekeringen ( SV ), ziektekostenverzekering ( ZKV ) en wellicht ook voor de loonbelasting (als u werknemers gaat aannemen), BTW en wegenbelasting. Ook dit gaat echter gemakkelijk en wel door middel van hetzelfde formulier waarmee u ook uw handelsvergunning aanvraagt. De handelsvergunning en registratie voor fiscale, SV- en ZKV-doeleinden kunt u dus in één klap regelen. Naast de verplichte verzekeringen is het ook goed te denken aan andere verzekeringen die voor u relevant zijn, zoals wellicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 5. Registreer uzelf in het handelsregister indien van toepassing Als ondernemer/natuurlijke persoon hoeft u zich in de regel niet in het Tsjechische handelsregister (obchodní rejstřík) in te laten schrijven. Dit betekent dat u dan geen financiële administratie volgens het 10

13 systeem van dubbel boekhouden hoeft te voeren (tenzij uw omzet in het onmiddellijk voorafgaande jaar meer dan CZK 25 miljoen bedroeg). Voor specifieke beroepen kan overigens wel een verplichting tot het voeren van een boekhouding bestaan. Het is aan te bevelen deze zaak met een Tsjechische boekhouder of jurist te bespreken, teneinde verrassingen te voorkomen. 6. Vraag een data box aan Een data box voor communicatie van ondernemers/natuurlijke personen met overheidsorganen is in de regel niet verplicht, dit in tegenstelling tot rechtspersonen. Het is echter ook in dit geval handig om deze te hebben. Zie hiervoor verder paragraaf 4.2. Achtergrondinformatie handelsvergunningen Voor de meeste ondernemersactiviteiten heeft u een handelsvergunning (živnostenské oprávnění) nodig. Voor andere activiteiten, met name die voor vrije beroepen zoals architect of arts, geldt specifieke wetgeving voor het verkrijgen van een licentie. Het verlenen van handelsvergunningen is bij wet geregeld (Zákon o živnostenském podnikání). Algemene vereisten zijn een minimumleeftijd van 18 jaar, handelingsbekwaamheid en onberispelijk gedrag. Het laatste wordt aangetoond door middel van een VOG. De wet onderscheidt verschillende categorieën handelsvergunningen, die ieder aparte specifieke eisen hebben waaraan een aanvrager moet voldoen. Bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en beroepservaring. Dat klinkt bureaucratisch, maar er is ook een categorie waarvoor dit soort specifieke eisen niet bestaat. Dit betreft de zgn. vrije ambachten. Deze zijn opgesomd in bijlage 4 van de betreffende wet. Voorbeelden hiervan zijn het bemiddelen bij handelsactiviteiten en dienstverlening (nr. 47 van bijlage 4), de groot- en detailhandel (nr. 48), het verrichten van vastgoedactiviteiten incl. beheer en onderhoud van vastgoed (nr. 58) en het verstrekken van adviezen en deskundigenrapporten (nr. 60). Voor de verhuur van onroerend goed is geen handelsvergunning vereist. 4.2 Besloten vennootschap (s.r.o) De Tsjechische společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) is de meest voorkomende rechtsvorm voor ondernemingen in Tsjechië. Een s.r.o. is te vergelijken met de Nederlandse B.V. Een akciová společnost is te vergelijken met een Nederlandse N.V. Vanwege het feit dat deze rechtsvorm minder vaak wordt gekozen, bespreken we hem hier niet. Voor - en nadelen besloten vennootschap t.o.v. eenmanszaak + Beperkte aansprakelijkheid net zoals bij de Nederlandse B.V. is een aandeelhouder (společník; letterlijk mede-eigenaar of partner ) van een s.r.o. in principe niet aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. + Flexibiliteit bij verkoop een verkoop kunt u zowel structureren als een activa/passiva-transactie als een aandelentransactie. In het eerste geval verkoopt de s.r.o. haar activa, passiva en activiteiten, in het tweede geval verkoopt de aandeelhouder zijn aandelen in de s.r.o. Hogere administratieve lastendruk dit is een belangrijk nadeel t.o.v. een eenmanszaak. Dit zal iedereen die in Nederland is overgestapt van een eenmanszaak naar een B.V. bekend voorkomen. Ongunstiger fiscaal regime een ander nadeel dat wellicht bekend voorkomt is de dubbele belastingheffing die bij een s.r.o. in principe optreedt: een winst van een s.r.o. wordt eerst met 19% vennootschapsbelasting belast, en vervolgens bij distributie als netto-dividend met 15% (in sommige gevallen zelfs 35%) dividendbelasting getroffen (tenzij een belastingverdrag/eu-richtlijn kan worden toegepast). Daarnaast vormen opbrengsten uit de verkoop van s.r.o.-aandelen belastbaar inkomen, tenzij de verkoop na meer dan 5 jaar plaatsvindt en de aandelen niet tot het ondernemingsvermogen van de aandeelhouder behoorden. Voor meer informatie zie hoofdstuk 5. 11

14 Aandachtspunt Oprichting van een s.r.o. Begin jaren 90 was het oprichten van een s.r.o. een gecompliceerde en kostbare aangelegenheid. Dit is verbeterd. Op dit moment kan het oprichten van een s.r.o. in vijf dagen gebeurd zijn, mits alle benodigde documenten en informatie in correcte vorm en tijdig aanwezig zijn een belangrijke voorwaarde, die in de praktijk vaak hoofdbrekens betekent. Hoewel u ook zelf naar de notaris kunt stappen om een s.r.o. op te richten, verdient het de voorkeur om dit via een advocaat te doen. Dat scheelt doorgaans tijd en geld. Veel Tsjechische advocaten rekenen voor de oprichting van een s.r.o. ca. CZK , inclusief notaris- en andere bijkomende kosten. 1. Vraag een Verklaring Omtrent het Gedrag / uittreksel uit het strafregister aan Zie paragraaf Vraag een apostille voor de VOG aan en laat de VOG vertalen Zie paragraaf Bepaal wie statutair directeur wordt Als u zelf geen statutair directeur (jednatel) wordt, moet u een andere persoon aanwijzen (betreffende moet het daarmee eens zijn). De geëigende contractvorm voor de jednatel is een mandaatovereenkomst (mandátní smlouva) zoals geregeld in het Wetboek van Koophandel. 4. Regel zetel voor de vennootschap U moet beschikken over een adres waar de s.r.o. kan worden gevestigd. Er zijn overigens bedrijven die zich in de verhuur van kantooradressen specialiseren. 5. Passeren van de notariële akte Het passeren van de notariële akte wordt in Tsjechië als (het moment van) de oprichting (založení) gezien. Identificatie Voor de oprichting van de s.r.o. moet u zichzelf kunnen legitimeren. Dit vereist doorgaans uw paspoort, een rijbewijs volstaat bijvoorbeeld niet. 6. Vraag een handelsvergunning aan Voor de meeste ondernemingsactiviteiten heeft de s.r.o. een handelsvergunning nodig. Deze kan door de oprichter ten behoeve van de s.r.o. worden aangevraagd (voor verdere algemene informatie zie paragraaf 4.1). Het uittreksel uit het handelsvergunningenregister moet worden aangevraagd voordat inschrijving van de s.r.o. in het handelsregister wordt aangevraagd. De handelsvergunning wordt echter pas van kracht op de dag van inschrijving van de s.r.o. in het handelsregister. Ter volledigheid merken we nogmaals op dat voor de huur en verhuur van onroerend goed geen handelsvergunning vereist is. 7. Open een bankrekening voor de s.r.o. Op basis van de oprichtingsakte kunt u bij een Tsjechische bank een rekening openen, waarop u het aandelenkapitaal kunt storten. 8. Schrijf de s.r.o. in het handelsregister in U kunt zich bij het handelsregister inschrijven door middel van een formulier dat samen met bijlagen en leges wordt ingediend bij de betreffende rechtbank die het handelsregister voert. Het formulier en de leges-zegel zijn doorgaans bij de betreffende rechtbank te verkrijgen. Uw advocaat kan u hierover verdere praktische informatie verstrekken. Als de aanvraag voor inschrijving in orde is, moet de rechtbank binnen vijf dagen tot inschrijving besluiten. De datum van inschrijving die in het handelsregister wordt vermeld, wordt juridisch gezien als de dag van het ontstaan (vznik) van de s.r.o. Vanaf die dag is de vennootschap bevoegd ondernemingsactiviteiten uit te voeren. 9. Registreer de s.r.o. voor fiscale en andere doeleinden Na inschrijving in het handelsregister moet de vennootschap worden geregistreerd bij de belastingdienst (zie hoofdstuk 5). In voorkomende gevallen moet ook registratie bij andere overheidsinstanties plaatsvinden. Uw Tsjechische advocaat kan u hierover verdere informatie verstrekken. 12

15 Achtergrondinformatie s.r.o. Het minimale aandelenkapitaal van een s.r.o. bedraagt CZK (ca. EUR 7.800). De deelname van een aandeelhouder in het aandelenkapitaal moet ten minste CZK bedragen. Een s.r.o. met het minimumkapitaal van CZK kan dus ten hoogste tien aandeelhouders hebben. Net als in een Nederlandse BV. kan een s.r.o. een enig aandeelhouder hebben. Een natuurlijke persoon mag echter enig aandeelhouder zijn in ten hoogste drie s.r.o. s. De aansprakelijkheid van de aandeelhouder van een s.r.o. is in principe beperkt. De statuten mogen wel een bijstortingsplicht bevatten voor verliessituaties, maar volgens dwingend wettelijk recht mag dit niet meer dan 50% van het aandelenkapitaal zijn. Het Tsjechische ondernemingsrecht kent niet-geregistreerd kapitaal dat met agio te vergelijken is. Het voordeel van agio ligt in het relatief informele karakter ervan. Toevoegingen of stortingen hoeven niet in het handelsregister te worden ingeschreven, waardoor ze sneller kunnen worden doorgevoerd. Maar, anders dan in Nederland waar een agiostorting of onttrekking bij aandeelhoudersbesluit kan geschieden, gaat dit in Tsjechië formeler. Volgens de algemeen heersende interpretatie van de wet is hiervoor een notariële akte vereist is. Een s.r.o. moet minimaal één statutair directeur (jednatel) hebben. Evenals in Nederland heeft een Tsjechisch statutair directeur relatief veel bevoegdheden. Hij heeft echter ook een bepaalde aansprakelijkheid te dragen. Het is verstandig deze functie niet aan iemand toe te vertrouwen, die u niet goed genoeg kent en/of niet de juiste eigenschappen heeft. Veel buitenlandse ondernemers die een s.r.o. oprichten, kiezen er daarom voor om in de beginfase zelf jednatel te worden. Aandachtspunt Verbonden partijen Het Tsjechische Handelswetboek (Obchodní zákoník) bevat een vrij rigoureuze anti-misbruikbepaling op het gebied van transacties tussen verbonden partijen, zoals tussen een s.r.o. en haar aandeelhouders. Dit is de beruchte paragraaf 196a. In simpele woorden is de regel als volgt. Als een s.r.o. activa koopt van een verbonden partij voor een prijs van minimaal 10% van het aandelenkapitaal, moet de waarde van de activa door een officiële taxateur worden vastgesteld (tenzij de transactie in het kader van de normale bedrijfsuitoefening geschiedt). Deze taxateur moet door de rechtbank worden benoemd. De vennootschap mag de betreffende activa alleen tegen deze taxatiewaarde kopen, anders is de koop nietig. Bovendien moet de algemene vergadering van aandeelhouders de transactie goedkeuren, wanneer deze meer dan drie jaar na oprichting plaatsvindt. Als u bijvoorbeeld een s.r.o. met een aandelenkapitaal van CZK opricht voor uitsluitend IT-dienstverlening, en vervolgens aan de s.r.o. kantoormeubilair ter waarde van CZK wilt verkopen, loopt u tegen bovenvermelde regel aan. Het is duidelijk dat dit veel rompslomp oplevert, waardoor het over het algemeen beter zal zijn een alternatieve oplossing te zoeken. Recentelijk heeft een hogere gerechtelijke instantie bovenvermelde paragraaf 196a losser geïnterpreteerd een officiële taxatie zou niet nodig zijn als op alternatieve wijze redelijke zekerheid over de waarde van het betreffende activum kan worden verkregen. Volgens Tsjechische juristen is de reikwijdte van deze interpretatie echter onduidelijk. 13

16 Aandachtspunt Data box Voor iedere s.r.o. wordt bij oprichting automatisch een data box door de overheid aangemaakt. Deze dient voor communicatie met overheidsorganen, zoals de belastingdienst. Het oprichten en het gebruik van de databox zijn gratis. De potentiële voordelen hiervan zijn duidelijk: tijdswinst en kostenbesparing. Meer informatie over databoxen is te verkrijgen op de website van het Tsjechische Ministerie van Binnenlandse Zaken (http://www.mvcr.cz). Post die binnenkomt in de data box wordt geacht te zijn ontvangen op het moment dat u de data box opent. Bij niet-opening wordt de post 10 dagen na verzending naar de data box geacht te zijn ontvangen. Het is dus zaak de data box goed bij te houden om te voorkomen dat u deadlines en dergelijke mist. De data box kan zo ingesteld worden dat u per melding krijgt van binnenkomende post. Tevens kunt u het dagelijkse beheer aan iemand anders delegeren. Aandachtspunt Beperking enig aandeelhouderschap s.r.o. Volgens Tsjechisch recht is het niet toegestaan, dat een Tsjechische s.r.o. wordt gehouden door slechts één s.r.o. (of een daarmee vergelijkbare buitenlandse vennootschap), die op zijn beurt ook slechts één aandeelhouder heeft. De volgende structuur bijvoorbeeld is daarom niet toegestaan: A Natuurlijke persoon 100% B.V.B NL CZ 100% s.r.o. C Deze regel is in het leven geroepen om misbruik van s.r.o. s tegen te gaan. In de praktijk werkt deze regel niet, omdat een paar kleine veranderingen aan de bovenstaande structuur al voldoende zijn om aan de wet te voldoen. Bijvoorbeeld wanneer A 1% van zijn aandelen in B aan een tweede natuurlijke persoon verkoopt, waarna B de s.r.o. C opricht, is het wel wettelijk toegestaan. De regel mist daardoor het bedoelde effect en levert in de praktijk voornamelijk onnodige complicaties op, zowel bij de oprichting van een s.r.o., als bij koop van aandelen. Dit heeft twee aspecten: - Als u in het bovenstaande voorbeeld aandelen C zou kopen van B, is deze transactie juridisch gezien nietig. - Als u wel van een bevoegde verkoper koopt, moet u er voor oppassen dat u zelf niet op de bovenstaande structuur uitkomt. Dat zou namelijk eveneens nietigheid van de transactie tot gevolg hebben. Met andere woorden: u dacht eigenaar te zijn van C, maar bent het niet. 14

17 Aandachtspunt Verliessituatie Vooral in de opstartfase draaien ondernemingen vaak verliezen of hebben liquiditeitsproblemen. Daarom is het goed op de hoogte te zijn van in ieder geval de volgende regelgeving op dit gebied: Als een s.r.o. een ongedekt verlies bereikt ter grootte van 50% van het aandelenkapitaal, moet de statutair directeur onverwijld de algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen. Hij moet tijdens de AvA maatregelen ter oplossing van de situatie aandragen. Doet hij dat niet, dan neemt zijn aansprakelijkheid ten opzichte van de crediteuren van de s.r.o. toe. De bovenstaande regeling is opgenomen in het Handelswetboek. Daarnaast is de Faillisementswet van belang. Volgens deze wet is een s.r.o. middels haar statutair directeur verplicht haar faillissement aan te vragen als zij een negatief eigen vermogen en betalingsachterstand heeft. (Daarnaast hebben de crediteuren het recht het faillissement van de s.r.o. aan te vragen.) Doet de statutair directeur dat niet, dan is hij in beginsel verantwoordelijk voor het nadeel dat dit nalaten de crediteuren oplevert. Het Wetboek van Strafrecht is mogelijk eveneens van belang. Als een s.r.o. belastingen, premies SV of ZKV niet op tijd voldoet, kan dit in beginsel stafrechtelijke consequenties hebben voor haar statutair directeur. Omdat de (vrijheids)straffen hoop op kunnen lopen, verdient het aanbeveling betalingsachterstanden op fiscaal en aanverwant gebied zoveel mogelijk te voorkomen. 4.3 Filiaal Een andere mogelijkheid om in Tsjechië te ondernemen is d.m.v. van een filiaal (organizační složka). Een filiaal kan niet worden opgericht door een natuurlijke persoon, maar wel bijvoorbeeld door een B.V. Een filiaal is geen afzonderlijke rechtspersoon, maar juridisch gezien onderdeel van een rechtspersoon, in dit geval de B.V. (het hoofdhuis ). Voor - en nadelen + Makkelijke interne geldstromen omdat een filiaal een onderdeel is van het hoofdhuis, is het overmaken van geld door het filiaal aan het hoofdhuis en vice versa in feite een interne transactie. Het is dus niet nodig een winstuitkering aan het hoofdhuis te structureren als een dividenduitkering of lening (juridisch gezien kan dit niet eens). algemene aanvaarde fiscale opvattingen zijn de aftrekbeperking van interest op opgenomen fondsen (volgens de zgn. thin-capitalization regels, zie hoofdstuk 5) niet van toepassing op een filiaal. + Mogelijk Nederlands fiscaal voordeel doorgaans kunnen verliezen van een buitenlands filiaal direct in mindering worden gebracht op het Nederlandse fiscale resultaat van het hoofdhuis. Dit kan dus leiden tot een tijdelijke besparing van Nederlandse vennootschapsbelasting. Dit is een cash-flow voordeel ten opzichte van een s.r.o., waarvan eventuele fiscale verliezen niet rechtstreeks van het resultaat van de Nederlandse B.V.-aandeelhouder kunnen worden afgetrokken. - Aansprakelijkheid een belangrijk nadeel van een filiaal is dat het hoofdhuis rechtstreeks aansprakelijk is voor de schulden van het filiaal. + Geen thin-cap beperkingen volgens 15

18 - Psychologisch effect een filiaal is in de ogen van vele Tsjechen een minder aantrekkelijke zakenpartner dan een Tsjechische rechtspersoon zoals een s.r.o. Een filiaal kan worden gezien als een wat onduidelijk onderdeel van een buitenlandse vennootschap, hetgeen de crediteuren en debiteuren van het filiaal nadelen zou bezorgen. Wat u ook van deze zienswijze denkt, het is een psychologische factor die in de keuze voor een geschikte ondernemingsvorm moet worden meegenomen. Enkele algemene kenmerken en oprichting Afgezien van bijvoorbeeld aansprakelijkheidsaspecten, is een filiaal in veel opzichten vergelijkbaar met een s.r.o. Dit geldt ook voor de positie van de statutair directeur van een filiaal (vedoucí organizační složky, d.i. leider van het filiaal ). De oprichting van een filiaal geschiedt door inschrijving in het Tsjechische handelsregister. De oprichtingsprocedure is in grote lijnen vergelijkbaar met die van een s.r.o. (zie 4.2). 4.4 Investeringsbescherming, repatriëring van liquide middelen Investeringsbescherming Nederland en het toenmalige Tsjecho- Slowakije hebben in 1991 een verdrag getekend ter wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. Dit verdrag is op 1 oktober 1992 in werking getreden. Na toetreding van Tsjechië tot de EU is de praktische betekenis van het verdrag afgenomen. Het is echter nog steeds van kracht en biedt Nederlandse investeerders in Tsjechië garantie voor gelijke behandeling en een zekere bescherming tegen discriminatie door de Tsjechische overheid. Repatriëring van liquide middelen en deviezenwetgeving De Tsjechische Republiek heeft haar deviezenverkeer geliberaliseerd. Een Nederlandse investeerder kan daarom vrijelijk gelden vanuit Nederland naar bijvoorbeeld zijn Tsjechische vennootschap overmaken. Zijn vennootschap kan dit omgekeerd eveneens doen. Er moet voor de vennootschap uiteraard wel een goede juridische reden zijn om geld over te maken, zoals een besluit van de AvA tot dividenduitkering, of een leningsovereenkomst. Voor statistische verslaggevingsdoeleinden bestaat er een meldingsplicht in bepaalde gevallen moet een Tsjechische vennootschap aan de Tsjechische nationale bank (Česká národní banka ČNB; zie www. cnb.cz) melden dat zij vreemd vermogen (lening/krediet) of eigen vermogen heeft ontvangen. Dit kan van toepassing zijn op een Tsjechische vennootschap die volledig in eigendom is van een Nederlandse investeerder. Er is geen meldingsplicht als het belang minder dan CZK 1 miljoen is. De meldingsplicht is in beginsel eveneens niet van toepassing op natuurlijke personen, tenzij ČNB specifiek om verstrekking van bepaalde gegevens verzoekt. Aandachtspunt Investeren in vastgoed - koop van Tsjechisch onroerend goed In het verleden bevatte de Tsjechische deviezenwet verstrekkende belemmeringen voor buitenlanders om juridisch eigenaar te worden van in Tsjechië gelegen onroerend goed. Ook na toetreding van Tsjechië tot de EU bleef dit het geval, omdat Tsjechië een overgangsregeling bedongen had. Deze overgangsregeling is echter op 1 mei 2011 geëindigd. Kort daarna is er een wet aangenomen waarmee de belemmerende bepalingen uit de deviezenwet zijn geschrapt. Voor Nederlanders is het nu daarom in principe mogelijk Tsjechisch OG vrijelijk te kopen. 16

19 4.5 Ondersteuning van investeringen Er zijn in Tsjechië diverse regelingen ter ondersteuning van investeringen. Bespreking ervan zou het kader van deze brochure te boven gaan. Daarom vermelden we hieronder in het kort enkele hoofdlijnen en verwijzingen. EU structuurfondsen Tsjechië biedt verscheidene subsidieprogramma s aan die gefinancierd worden vanuit de EU structuurfondsen. Voor de periode staat voor Tsjechië EUR 26,69 miljard ter beschikking. Op deze plaats verwijzen wij naar de website van CzechInvest (www.czechinvest. org), een overheidsagentschap opgericht door het Ministerie van Industrie en Handel om investeerders te ondersteunen. Onder het hoofd Financial Support Programmes is uitgebreide informatie te vinden over het Operational Programme Enterprise and Innovation. Een samenvatting voor de jaren geeft aan welke Operational Programmes er zijn en welke ministeries verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan. Investeringsstimuleringsmaatregelen voor de industrie Eveneens vindt u op de website van CzechInvest informatie over Investment incentives for the manufacturing industry. Op dit moment zijn er subsidies beschikbaar voor creatie van nieuwe banen en voor kosten van (her)scholing in gebieden met een hoge werkeloosheid. Daarnaast is er ondersteuning in de fiscale sfeer, in de zin van een volledige tax holiday voor nieuwe vennootschappen en gedeeltelijke tax holiday voor expanderende bedrijven. Aftrek voor onderzoek en ontwikkeling De Wet op de Inkomstenbelastingen biedt de mogelijkheid om kosten van onderzoek en ontwikkeling van de belastbare winst af te trekken. Dit houdt in feite een dubbele aftrekmogelijkheid in de kosten mogen een keer als fiscaal aftrekbaar worden genomen bij de berekening van de belastbare winst, en daarna nog een keer door ze van de belastbare winst af te trekken. Er zijn diverse voorwaarden waaraan moet worden voldaan om van deze regeling gebruik te maken. Een mogelijkheid die sinds een paar jaar bestaat is dat aan de belastingdienst een bindende uitspraak (závazné posouzení / binding ruling ) kan worden gevraagd inzake de vraag of bepaalde kosten kwalificeren als kosten voor onderzoek en ontwikkeling. 17

20 5 Boekhouding en fiscale aspecten 5.1 Inleiding Voor Nederlanders verloopt de eerste kennismaking met het Tsjechische belastingrecht en aanverwante zaken vaak stroef. Men is verbaasd over het meer bureaucratische karakter van de regelgeving en dito werkwijze van de ambtenaren. De communicatie kan moeizaam zijn, omdat deze meestal uitsluitend in het Tsjechisch verloopt. Tijdsverlies en frustraties zijn vaak het gevolg. Om deze problemen te voorkomen is het aan te raden in een vroeg stadium een ervaren Tsjechische belastingadviseur of accountant in de arm te nemen. De ervaring leert dat die investering zich snel terugverdient. Stel van te voren wel goed vast of de adviseur bij u past en, misschien nog belangrijker, of u goed met hem of haar kunt communiceren. Tips Om enigszins voorbereid te zijn op de eerste kennismaking met het Tsjechische belastingrecht, kunnen de volgende tips nuttig zijn: Het zou nuttig zijn om samen met uw adviseur een korte bespreking bij de belastingdienst te beleggen. Dat geeft u de mogelijkheid vooraf uit te leggen wat u doet en daarvoor enig begrip te kweken. Vooral als u voor het eerst BTW wilt terugvorderen is dit aan te bevelen, omdat de belastingdienst dan in de regel toch wil controleren of uw claim terecht is. Een bespreking vooraf is vaak beter dan wanneer het eerste contact ontstaat tijdens een controle. Tsjechische belastingambtenaren gaan vaak formeler te werk dan hun Nederlandse collega s. Dit wekt bij Nederlanders gemakkelijk irritatie op. Toch heeft het voor de belastingplichtige soms voordelen. Bij grote aandacht voor details en formele vereisten kan wel eens aan wezenlijke problemen worden voorbijgegaan. Schriftelijke overeenkomsten zijn belangrijk. Waar een Nederlandse belastingambtenaar eerder genoegen zou nemen met facturen, verlangt zijn Tsjechische collega vaak een onderliggende schriftelijke overeenkomst. Houd uw data box en schriftelijke correspondentie van de belastingdienst goed bij. Onderneem op tijd actie het overschrijden van deadlines kan negatieve gevolgen hebben. De sancties zijn vaak hoger dan verwacht, omdat in Tsjechië compliance, dat wil zeggen het voldoen aan wettelijke voorschriften, erg belangrijk is. Bij niet-naleving wordt vaak niet geaarzeld sancties op te leggen. 18

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. ONDERNEMINGSRECHT INLEIDING Dit gedeelte van de site gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder Eigen rijder worden, ZPP er transport & de nieuwe WWG Hieronder wil ik je een eerste overzicht geven van wat je te wachten staat als eigen rijder of als je als

Nadere informatie

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing de NOTARIS en Onder nemings recht Inhoud Inleiding Rechtsvormen Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

zakendoen met Duitsland

zakendoen met Duitsland zakendoen met Duitsland 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 10 Handelsrelatie 16 Kansrijke sectoren 20 Zakencultuur 22 Omgangsvormen 28 Nederlands-Duitse Handelskamer

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Ria Oomen-Ruijten Titel: Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Auteur: Oomen-Ruijten, M.G.H.C Co-auteurs: Krapels,

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie