Broedvogeltellingen in de Parkendriehoek in Dordrecht in 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Broedvogeltellingen in de Parkendriehoek in Dordrecht in 2015"

Transcriptie

1 Broedvogeltellingen in de Parkendriehoek in Dordrecht in 2015 Overkamppark, Landgoed Dordwijk en Dubbelmondepark en een vergelijking met eerdere inventarisaties Sander Terlouw Grauwe Vliegenvanger - Foto Hans Gebuis Natuur- en Vogelwacht Biesbosch Vogelwerkgroep Biesbosch Noorderelsweg 4a 3329 KH Dordrecht

2 2

3 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Werkwijze... 4 Het weer in het broedseizoen van Korte gebiedsbeschrijving... 6 Overkamppark... 6 Landgoed Dordwijk... 7 Dubbelmondepark... 8 Resultaten... 9 Algemeen... 9 Kolonie Blauwe reiger Vergelijking voorgaande tellingen Bijlage I Vergelijking aantallen territoria Overkamppark Bijlage II Vergelijking aantallen territoria Dordwijk Bijlage III Vergelijking aantallen territoria Dubbelmondepark Bijlage IV Territoriumkaarten Parkendriehoek

4 Inleiding In het voorjaar en de zomer van 2015 heeft de Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch een broedvogelkartering uitgevoerd in het Overkamppark, Landgoed Dordwijk en het Dubbelmondepark, ook wel de Parkendriehoek van Dordrecht genaamd. De Parkendriehoek is een belangrijke groene oase in de stad Dordrecht. In totaal behelst het een aanzienlijke oppervlakte (42,2 ha) centraal gelegen in Dordrecht. Het ligt tevens op een noord-zuid georiënteerde verbindingszone door de stad (Dordwijkzone). In de jaren negentig van de vorige eeuw zijn hier eveneens broedvogelkarteringen uitgevoerd door de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch (toen nog Natuur- en Vogelwacht Dordrecht). Om te kijken of en hoe de broedvogelbevolking van deze Parkendriehoek is veranderd in de afgelopen 25 jaar, zijn in 2015 deze gebieden wederom geïnventariseerd. Werkwijze De broedvogels zijn gekarteerd volgens de uitgebreide territoriumkartering BMP-A (alle soorten), conform de richtlijnen van de Handleiding Sovon Broedvogelonderzoek (van Dijk & Boele ). In totaal zijn er vijf bezoekronden uitgevoerd, allen te voet. De inventarisaties startten allen ruim een half uur voor zonsopgang en eindigden ongeveer 2 uur na zonsopkomst. Onderstaand zijn de data van de bezoekronden weergegeven: 13 april 26 april 8 mei 24 mei 7 juni Door (weers)omstandigheden lukte het niet om nog een extra telling eind maart en eind juni uit te voeren. Desondanks is niet de verwachting dat dit veel invloed heeft gehad op de resultaten. Door het slechte weer eind maart kwam de zang laat op gang, wat ook terug te zien is in de tellingen van broedvogelkarteringen in de Biesbosch in Verder zijn er niet veel extra soorten in een bosgebied als de Parkendriehoek te verwachten eind juni. Zo is er geen/nauwelijks geschikt biotoop voor Bosrietzanger (ook nooit waargenomen de afgelopen vijf jaar in deze gebieden), en is ook de Boomvalk niet aanwezig dit jaar. De tellingen zijn uitgevoerd door de zeer ervaren tellers Michel Kapoen en Sander Terlouw. De inventarisatiegegevens zijn of direct in het veld ingevoerd met de mobiele app Obsmapp, waarna ze na afloop zijn geüpload naar het autoclusteringsprogramma van Sovon, of zijn in het veld op papier 1 Van Dijk A.J. & Boele A Handleiding Sovon Broedvogelonderzoek. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. 4

5 gezet en later ingevoerd in het autoclusteringsprogramma van Sovon. De territoriumkaarten per soort zijn via datzelfde programma gegenereerd, waarna de tellers de resultaten hebben gecontroleerd op juistheid. Hierna is een enkele fout gecorrigeerd. Een voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van één enkel Sperwerterritorium (nestvondst) in de gehele Parkendriehoek. Deze soort werd in alle drie de onderzoeksgebieden territoriaal waargenomen, waardoor het autoclusteringsprogramma hier meerdere territoria van maakte. Het programma clustert namelijk per gebied, en niet over gebieden heen. In werkelijkheid is dit echter maar één territorium. Hier zijn de gegevens dus op aangepast. Het weer in het broedseizoen van 2015 Het weer is van invloed op de zang- en baltsintensiteit van vogels. Daarnaast heeft het invloed op de waarneembaarheid van de vogels voor de inventarisator. Met name harde wind en neerslag zijn ongunstig. Daarnaast zijn lage temperaturen ook niet bevorderlijk voor de activiteit van vogels. Ongunstig weer tijdens het broedseizoen resulteert vaak ook in slechte broedresultaten. Veel jongen sterven dan bijvoorbeeld als ze net uit het ei zijn, waardoor de volwassen vogels daarna minder actief zijn. Er hoeft immers geen voer aangevoerd te worden, wat de waarneemkans van de vogels vermindert. Hieronder is een korte beschrijving opgenomen van het weer in het broedseizoen aan de hand van de maandoverzichten van het KNMI ( Gemiddeld was het weer in het broedseizoen van 2015 vrij koel, zonnig en droog met op verschillende dagen extreem weer. De temperatuur in het voorjaar was vrij koel, met name mei was flink koeler dan gemiddeld. In totaal waren er in maart, april en mei slechts vijf warme dagen (maximumtemperatuur boven de 20 C), tegen veertien normaal. Slechts één dag was het zomers, met een temperatuur boven de 25 graden. De laatste dagen van maart kende stormachtig weer, met op meerdere dagen windsnelheden boven de 100 km per uur. Het was verder relatief zonnig en droog. Juni was gemiddeld, maar wel een maand van uitersten. Enkele dagen met tropische temperaturen werden afgewisseld door koele en sombere dagen, met op meerdere nachten ook nog vorst aan de grond. Op de dagen dat de inventarisaties plaatsvonden was het steeds goed weer: weinig wind, droog en relatief warm. 5

6 Korte gebiedsbeschrijving De Parkendriehoek bevindt zich midden in de stad Dordrecht. Het gebied ligt ten zuiden van de Randweg N3, ten noorden van de Overkampweg en ten westen van de bebouwing van Dubbeldam. Onder de wegen door zijn de afgelopen jaren faunapassages aangelegd: naar het zuiden toe, naar het in 2007 gerealiseerde park Stevenshof, en naar het noorden toe, naar het Raamkilplantsoen. Het gebied is in totaal 42,2 hectare groot. Afbeelding 1: De ligging van de Parkendriehoek in Dordrecht (inzet) en de detailligging van de drie parken die in 2015 op broedvogels zijn onderzocht. Overkamppark Het Overkamppark is in 1975 aangelegd op voormalig landbouwgrond in een nieuwe Engelse landschapsstijl. Het park kent slingerende paden, waterpartijen met deels natuurlijke oevers en kleine hoogteverschillen. Een klein stukje oud bos van Dordwijk werd ook in het park opgenomen. Een poel, een vleermuistoren, insectenwand en een nestwand voor ijsvogels zijn in op advies van de Natuur- en Vogelwacht Biesbosch aan het park toegevoegd. In 2010 is het park aan de zuidoostkant uitgebreid met een kleine twee hectare (voormalig terrein van de Vlaming ). Daar is een flinke waterpartij gerealiseerd met een eilandje, struweel en een stukje rietoever. In het park bevindt zich nog een monumentale boerderij met koetshuis en twee Oostenrijkse blokhuizen. Het Overkamppark is openbaar toegankelijk, goed ontsloten en bijna geheel hondenlosloopterrein. In totaal is het onderzochte gebied 14,5 hectare groot. 6

7 Afbeelding 2: Zuidkant van het Overkamppark. Links de Overkampweg, rechts het park. De vijvers kennen natuurvriendelijke oevers en daardoor een hogere biodiversiteit. De IJsvogel foerageert hier ook graag. Foto Ronald van Jeveren. Landgoed Dordwijk Landgoed Dordwijk werd rond 1635 als buitenplaats aangelegd. Halverwege de 19 e eeuw is het omgevormd tot een park in de Engelse landschapsstijl. Bijna alle waterpartijen kennen daarom geen natuurlijke oevers. Op het landgoed bevinden zich; een kasteelboerderij (1725), een Oranjerie (1861), een tuinmanswoning (1861), huize Dordwijk (1852), villa Sorghvliet (1891) en enkele schuren. Ook is er een groentetuin waar groenten, fruit en kruiden worden verbouwd. Een stukje van het landgoed herbergt een hertenkamp met damherten. Het is de best bewaarde buitenplaats van Dordrecht. Van 1976 tot 1995 was Dordwijk een natuurreservaat en werd het beheerd door Staatsbosbeheer. Tegenwoordig is het eigendom van Stichting Dordwijk en ligt het in verval geraakte landgoed er weer prachtig bij. Het landgoed kent ook een bijzondere (stinzen)flora. Landgoed Dordwijk is niet openbaar toegankelijk en ook verboden voor honden. Wel kan het landgoed onder begeleiding bezocht worden en worden er geregeld excursies gehouden. In totaal is het onderzochte gebied 16,2 hectare groot. 7

8 Afbeelding 3: Kenmerkend beeld van open gebied in Landgoed Dordwijk in de Engelse landschapsstijl. Enkele statige gebouwen, oude, monumentale bomen afgewisseld met struweel, gazon en slingerpaden. Foto Ronald van Jeveren. Dubbelmondepark Het Dubbelmondepark is eveneens in 1975 aangelegd en grenst aan de noordrand van Landgoed Dordwijk. Het is een bosachtig park, met waterpartijen met deels natuurlijke oevers en fiets- en wandelpaden met grasstroken aan de randen. Het Dubbelmondepark wordt redelijk extensief onderhouden. Het grootste deel van het park wordt sinds 1994 jaarrond door (twee) Schotse Hooglanders begraasd. In dat jaar is ook een ecologische herinrichting uitgevoerd. Het Dubbelmondepark is openbaar toegankelijk, goed ontsloten en bijna geheel hondenlosloopterrein. In totaal is het onderzochte gebied 11,5 hectare groot. 8

9 Resultaten Algemeen In totaal werden in het gehele onderzoeksgebied 394 territoria vastgesteld, verdeeld over 41 soorten. Daarbij gaat het in het Overkamppark om 130 territoria van 32 verschillende soorten. Op Landgoed Dordwijk om 178 territoria van 34 soorten en in het Dubbelmondepark 86 territoria van 23 soorten (zie tabel 1). De talrijkste soorten waren Winterkoning (70 territoria), Koolmees (34 territoria), Merel (28 territoria), Houtduif (25 territoria) en Tjiftjaf en Zwartkop (elk 23 territoria). Van de aangetroffen soorten staan er twee op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten (Sovon & Vogelbescherming ). De Groene specht (3 territoria) staat als kwetsbaar geclassificeerd. De Grauwe vliegenvanger (1 territorium) als gevoelig. Afbeelding 4: De Groene specht staat op de Rode Lijst als kwetsbaar. De soort voelt zich thuis in de Parkendriehoek. Er werden in 2015 drie territoria vastgesteld. Foto Hans Gebuis. De dichtheid van de territoria was het hoogst op Landgoed Dordwijk met 10,99 territoria per hectare, gevolgd door het Overkamppark met 8,97 territoria per hectare en tot slot het Dubbelmondepark met 7,48 territoria per hectare. Dat Landgoed Dordwijk er op deze manier uitspringt, is niet verwonderlijk. Het is het oudste park, met een grote gelaagdheid en structuur in vegetatie en tevens 2 Hustings F., Borggreve C., van Turnhout C. & Thissen J Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels volgens Nederlandse en IUCN-criteria. Sovononderzoeksrapport 2004/13. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. 9

10 verboden voor honden. Het kent honderd jaar oude bomen met veel ondergroei, struweel, graslanden en waterpartijen. Daar kunnen de nu 40 jaar oude parken van Dubbelmonde en Overkamp niet tegenop. De ouderdom van Landgoed Dordwijk komt ook goed tot uiting in de soorten die er broeden, met enkele typische soorten van oude bossen zoals: Appelvink, Boomklever, Bosuil, Grauwe Vliegenvanger, Holenduif, Kauw en twee spechtensoorten. Opvallend is wel de lage score van Landgoed Dordwijk in vergelijking met Dubbelmondepark en Overkamppark van soorten gebonden aan water. Dus de eendensoorten en rietsoorten. Landgoed Dordwijk scoort hier aanmerkelijk lager dan de andere twee parken. Dit is ongetwijfeld een gevolg van de inrichting in de Engelse landschapsstijl van het landgoed. Kenmerkend daarvoor zijn de kronkelige waterpartijen met een strakke scheiding tussen land en water. Natuurlijke oevers zijn nauwelijks aanwezig, wat de mogelijkheid tot broeden voor de genoemde soorten bemoeilijkt. In het Dubbelmondepark en Overkamppark is de laatste jaren juist geïnvesteerd in natuurvriendelijke oevers, en dat betaalt zich uit. Een opvallende broedvogel dit jaar is de IJsvogel. Deze soort broedde in het Overkamppark in een wortelkluit van een recent, op advies van de Natuur- en Vogelwacht, omgetrokken populier. De IJsvogel werd vooral gezien in het Overkamppark en foeragerend in het Dubbelmondepark. In mindere mate foerageert de soort op Landgoed Dordwijk, omdat de sloten daar minder (jonge) vis bevatten door minder watervegetatie en meer verzuring door bladafval in de sloten. Afbeelding 5: De komst van een broedpaar IJsvogels is een beloning voor de meer natuurlijke inrichting van het Overkamppark en Dubbelmondepark de laatste jaren. Het omtrekken van een populier zorgde voor een wortelkluit waarin de soort kon broeden en de inrichting van natuurvriendelijke oevers zorgde voor meer vis en jachtmogelijkheden voor deze soort. Foto Hans Gebuis. 10

11 Tabel 1: Aantal territoria per soort in 2015 voor het totale onderzochte gebied, en per deelgebied. Overkamppark Landgoed Dordwijk Dubbelmondepark Totaal Appelvink 2 2 Blauwe Reiger Boomklever Boomkruiper Bosuil 1 1 Buizerd 1 1 Ekster Fuut Gaai Grasmus 1 1 Grauwe Gans Grauwe Vliegenvanger 1 1 Groene Specht Groenling Grote Bonte Specht Heggenmus Holenduif 5 5 Houtduif IJsvogel 1 1 Kauw Kleine Karekiet 4 4 Knobbelzwaan 1 1 Koolmees Meerkoet Merel Nijlgans Pimpelmees Putter 1 1 Roodborst Sperwer 1 1 Staartmees Tjiftjaf Tuinfluiter Turkse Tortel 1 1 Vink Waterhoen Wilde Eend Winterkoning Zanglijster Zwarte Kraai Zwartkop Totaal aantal territoria Totaal aantal soorten Aantal territoria/hectare 8,97 10,99 7,48 9,34 11

12 Kolonie Blauwe reiger Het gebied herbergt een kolonie Blauwe reigers (13 bewoonde nesten in 2015). De soort broedt voornamelijk op Landgoed Dordwijk, maar sinds enkele jaren zit er ook één nest nabij de voormalige boerderij Overkamp. De kolonie wordt al lange tijd gevolgd, waardoor een lange tijdreeks kan worden gemaakt van de ontwikkeling van de Blauwe reigerpopulatie in de Parkendriehoek. In Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland (1981) 3 wordt voor 1976 voor deze kolonie 3-5 nesten gemeld. Gebuis et al. (1992) meldt voor en nesten. Vanaf dan wordt de kolonie (bijna) jaarlijks geteld. Op enkele jaren na is hiermee een bijna 40 jaar lange reeks van deze kolonie beschikbaar. De kolonie kende zijn hoogtijdagen vanaf halverwege de jaren 80 tot halverwege jaren 90 van de vorige eeuw. In die tijd besloot Staatsbosbeheer reigers die zich buiten de clusterbomen probeerden te vestigen te verstoren zodat de kolonie beperkt bleef tot een compact clubje bomen. Dit om te voorkomen dat veel meer oude karakteristieke bomen op het landgoed door de reigerguano in kwaliteit zouden inboeten. Vanaf halverwege jaren negentig zette een gestage daling in die, ondanks een enkele opleving, ook vandaag de dag nog steeds doorzet ???????? Afbeelding 6: Verloop van het aantal nesten van de Blauwe reiger in de Parkendriehoek in Dordrecht (voornamelijk Landgoed Dordwijk). In de jaren met een? is er niet geteld. Vergelijking voorgaande tellingen De verschillende deelgebieden zijn vanaf 1990 niet allemaal in hetzelfde jaar geïnventariseerd. Alleen in 1990, 1996 en 2015 zijn de drie gebieden integraal gekarteerd. De resultaten voor de gehele parkendriehoek van die jaren worden vergeleken in tabel 2. Wat opvalt, is dat soorten van oud(er) bos flink toegenomen zijn zoals: Appelvink, Boomklever, Boomkruiper en Grote bonte specht. Ook de Winterkoning is anno 2015 flink talrijker dan die in 1990 was. Soorten van jong struweel daarentegen 3 Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland, 1981, Randstad en broedvogels, Tilburg. 12

13 zijn afgenomen (bijv. Heggenmus) of zelfs verdwenen (Fitis). verdwenen. Enkele vogels gebonden aan water(kanten) hebben zich recent gevestigd zoals: Grauwe gans, IJsvogel, Kleine karekiet en Fuut. Afbeelding 7: Soorten van ouder bos zijn toegenomen de afgelopen 25 jaar, zoals deze Grote bonte specht, waarvan in totaal in 2015 in de Parkendriehoek 9 territoria werden vastgesteld. Foto Hans Gebuis. Soorten die een binding hebben met landelijk gebied zijn afgenomen of verdwenen zoals: Kneu, Spotvogel, Boerenzwaluw, Spreeuw, Torenvalk, Witte kwikstaart en Zomertortel. Dit heeft voor een aanzienlijk deel te maken met de veranderde omgeving van de Parkendriehoek (verdere verstedelijking, intensivering landbouw). Opvallend is verder dat de Huismus tegenwoordig ook niet meer in de Parkendriehoek tot broeden komt. In totaal zijn er in deze drie jaren gezamenlijk 54 verschillende soorten vastgesteld. Het aantal soorten per jaar is iets toegenomen, maar de dichtheid is afgenomen. Dit is voor een flink deel te wijten aan slechts vier soorten: Blauwe reiger, Merel, Zanglijster en Spreeuw. Voor de Spreeuw is eerder een verklaring gegeven. Ook de Blauwe reiger is reeds besproken. Waarom de afname van Merel en Zanglijst zo groot is, is niet geheel duidelijk. Een combinatie van biotoopverandering, voedselvoorziening en predatie ligt voor de hand. 13

14 In Bijlage I, II en III zijn de resultaten van alle ooit uitgevoerde broedvogelkarteringen voor het Overkamppark, Landgoed Dordwijk en het Dubbelmondepark te vinden. Van het Overkamppark zijn van drie jaren gegevens beschikbaar (1990, 1996, 2015). Van Landgoed Dordwijk zijn er van vier jaren gegevens bekend (1990, 1996, 1997, 2015) en van het Dubbelmondepark zijn in zeven verschillende jaren broedvogelkarteringen uitgevoerd (1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 en 2015). Tabel 2: Aantal territoria per soort in 1990, 1996 en 2015 voor het totale onderzochte gebied: de Parkendriehoek. Die zijn alle jaren waarin alle gebieden tegelijkertijd zijn onderzocht. Totaal Appelvink Knobbelzwaan Blauwe Reiger Koekoek Boerenzwaluw Koolmees Boomklever Meerkoet Boomkruiper Merel Boomvalk Nijlgans Bosuil Pimpelmees Buizerd Putter Ekster Roodborst Fitis Sperwer Fuut Spotvogel Gaai Spreeuw Grasmus Staartmees Grauwe Gans Tjiftjaf Grauwe Vliegenvanger Torenvalk Groene Specht Tuinfluiter Groenling Turkse Tortel Grote Bonte Specht Vink Grote Lijster Waterhoen Heggenmus Wielewaal Holenduif Wilde Eend Houtduif Winterkoning Huismus Witte Kwikstaart IJsvogel Zanglijster Kauw Zomertortel Kleine Karekiet Zwarte Kraai Kneu Zwartkop Aantal soorten Aantal territoria Aantal territoria/hectare 12,13 11,87 9,34 14

15 Afbeelding 8: De winterkoning is de laatste 25 jaar flink toegenomen in de Parkendriehoek en was in 2015 met 70 territoria de meest algemene broedvogel. Foto Hans Gebuis. 15

16 Bijlage I Vergelijking aantallen territoria Overkamppark OVERKAMPPARK Blauwe Reiger Boomklever Boomkruiper Buizerd Ekster Fitis Fuut Gaai Grasmus Grauwe Gans Groene Specht Groenling Grote Bonte Specht Heggenmus Houtduif Huismus IJsvogel Kauw Kleine Karekiet Koekoek Koolmees Meerkoet Merel Pimpelmees Roodborst Sperwer Spotvogel Spreeuw Staartmees Tjiftjaf Tuinfluiter Turkse Tortel Vink Waterhoen Wilde Eend Winterkoning Zanglijster Zwarte Kraai Zwartkop Aantal soorten Aantal territoria Aantal territoria/hectare 9,10 11,79 9,03 16

17 Bijlage II Vergelijking aantallen territoria Dordwijk LANDGOED DORDWIJK Appelvink Blauwe Reiger Boerenzwaluw Boomklever Boomkruiper Boomvalk Bosuil Ekster Fitis Gaai Grauwe Vliegenvanger Groene Specht Groenling Grote Bonte Specht Grote Lijster Heggenmus Holenduif Houtduif Huismus Kauw Knobbelzwaan Koekoek Koolmees Meerkoet Merel Nijlgans Pimpelmees Putter Roodborst Sperwer Spotvogel Spreeuw Staartmees Tjiftjaf Torenvalk Tuinfluiter Turkse Tortel Vink Waterhoen Wielewaal Wilde Eend Winterkoning Witte Kwikstaart Zanglijster Zwarte Kraai Zwartkop Aantal soorten Aantal territoria Aantal territoria/hectare 13,64 13,83 16,23 10,99 17

18 Bijlage III Vergelijking aantallen territoria Dubbelmondepark DUBBELMONDEPARK Boomkruiper Ekster Fitis Fuut Gaai Grauwe Gans Groenling Grote Bonte Specht Heggenmus Holenduif Houtduif Huismus Kauw Kneu Koekoek Koolmees Meerkoet Merel Nijlgans Pimpelmees Roodborst Sperwer Spotvogel Spreeuw Staartmees Tjiftjaf Tuinfluiter Vink Waterhoen Wilde Eend Winterkoning Zanglijster Zomertortel Zwarte Kraai Zwartkop Aantal soorten Aantal territoria Aantal territoria/hectare 13,83 9,13 9,48 9,22 9,30 9,30 7,48 18

19 Bijlage IV Territoriumkaarten Parkendriehoek

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015

Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Broedvogels van de begraafplaats Soerenseweg in Apeldoorn 2015 Martin Heinen Vogelwerkgroep Oost-Veluwe, Apeldoorn 1 1. Inleiding De gemeente Apeldoorn heeft Vogelwerkgroep Oost-Veluwe gevraagd een inventarisatie

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN 2006. door Henk Jan Hof In het voorjaar van 2006 heb ik woonwijk Het Laakse Veld op broedvogels geïnventariseerd. Deze kartering is uitgevoerd om aantallen

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold

Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold Tellers: D.Schoppers, A. Vanderspoel, J. de Vries, W. Woudman, M. Werkman, J. De Bruin, M.Wijnhold Inhoud: 1. Samenvatting 2. Methode: territoria

Nadere informatie

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex.

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex. Kleiputten 't Hoge 1983 2013 (2014) In deze kolom krijgen sommige soorten een andere kleur en dus een andere Broedende of waarschijnlijk broedende soorten broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval.

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2012

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2012 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2012 Marc de Bont Nijmegen, juli 2012 Inleiding Methode In 2012 is voor het derde jaar op rij het gebied op broedvogels geteld. Het wordt begrensd wordt

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2013

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2013 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2013 Marc de Bont Nijmegen, juli 2013 Inhousopgave Inleiding Pagina 3 Methode Pagina 3 De telling Pagina 4 Het weer Pagina 4 De resultaten Pagina 4 Bijlage:

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2010 Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Inleiding Methode In maart 2010 heb ik besloten om in de omgeving van het complex Berkenoord de broedvogels

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 BMP rapport Gat van Pinte 2014 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 1 van 10 BMP Gat van Pinte 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden...

Nadere informatie

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gebied 3 3. Werkwijze 4 4. Resultaten: 5 4.1 Resultaten BMP 2006 5 4.2 Vergelijking vorige tellingen 6 4.3 Soortbespreking 8 4.4 Overige waarnemingen 9 4.5 Zoogdieren 9

Nadere informatie

BMP rapport Gat van Pinte 2012

BMP rapport Gat van Pinte 2012 BMP rapport Gat van Pinte 2012 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Juli 2012 1 van 9 BMP Gat van Pinte 2012 Inhoud: Pagina 1. Inleiding 3 2. Gebiedsbeschrijving 3 3. Telrondes 3 4. De looproute 4 5.

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Alle bij de NGF aangesloten clubs worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan een vogelteldag. De bedoeling is op dezelfde dag eind april

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008 Broedvogelinventarisatie Wijchens Meer-west,Wijchen 2008 Hans Hollander, 2008 Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 hanshollander@xmsnet.nl 2 Inhoud INHOUD... 3 1 INLEIDING... 4 2 GEBIEDSBESCHRIJVING...

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011 Routekaart 2011 Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Welkom op het Frysk Fûgelpaad 2011 Deze vogelspotwandeling wordt gehouden in Nationaal

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen op basis van Henk Kuiper Utrecht December 2009 COLOFON Tekst en onderzoek:

Nadere informatie

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO Vogelringstation Schiermonnikoog Verslag activitei 2014 voor CCWO Verslag veldwerk 2014 Inleiding In 2014 zijn de activitei van het Vogelringstation Schiermonnikoog in de onderzoeksopzet voortgezet: 1.

Nadere informatie

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen NVWK geeft de erven vleugels Module 3 vogels tellen 1 Indeling van de avond Even voorstellen Erfvogels tellen met tuintelling.nl pauze Je erf toevoegen Geluidenquiz 2 Even voorstellen. Werkzaam bij Sovon

Nadere informatie

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012 Broedvogel Monitoring Project Alle soorten (BMP A) Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg voorjaar 2012 Vogelwerkgroep t Vuggelke, IVN Bakel-Milheeze-Rips Dit rapport is opgesteld op verzoek van

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling... 6 Info over de telronden... 7 Territoria

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com

2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com Colofon Inhoud 2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com coverfoto s (Roodborst) Michel Geven (voorzijde) Nico van Kappel

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie woonwijk De Ziep, Didam in 2007

Broedvogelinventarisatie woonwijk De Ziep, Didam in 2007 Broedvogelinventarisatie woonwijk De Ziep, Didam in 007 Maarten Hageman Inleiding Sinds 00 woon ik in de wijk de Ziep. Een wijk uit eind jaren 60 en begin jaren 70. Benieuwd naar de aantallen en de soorten

Nadere informatie

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag 2016 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2016 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 3 2. Gebiedsbeschrijving... 4 Luchtfoto

Nadere informatie

BROEDVOGELS VAN HET LEERSUMSE VELD EN GINKELDUIN IN 2008-2010 André van Kleunen

BROEDVOGELS VAN HET LEERSUMSE VELD EN GINKELDUIN IN 2008-2010 André van Kleunen BROEDVOGELS VAN HET LEERSUMSE VELD EN GINKELDUIN IN 2008-2010 André van Kleunen Sinds 2008 voer ik jaarlijks broedvogeltellingen uit in een telgebied op het Leersumse Veld en Ginkelduin volgens de richtlijnen

Nadere informatie

BROEDVOGELS VAN HET HEILIGENBERGERBEEKDAL IN AMERSFOORT IN 2003

BROEDVOGELS VAN HET HEILIGENBERGERBEEKDAL IN AMERSFOORT IN 2003 BROEDVOGELS VAN HET HEILIGENBERGERBEEKDAL IN AMERSFOORT IN 2003 Sinds een paar jaar is er in Amersfoort een werkgroep die zich actief inzet voor de groene belangen van het Heiligenbergerbeekdal, het fraaie

Nadere informatie

Tuinvogels. Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught

Tuinvogels. Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught Tuinvogels Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught Gildes: indeling naar omgeving Stadsvogels worden ingedeeld naar gildes: Huizenbroeders (Half)holenbroeders Struikvogels Boomvogels Park- &

Nadere informatie

Broedvogelonderzoek op Twickel 2009

Broedvogelonderzoek op Twickel 2009 Broedvogelonderzoek op Twickel 2009 Inleiding In 2009 zijn alle 3 Twickelse bedrijven gekarteerd op broedvogels. Het veldwerk is uitgevoerd door de volgende leden van de Twentse Vogelwerkgroep: Tim Asbreuk

Nadere informatie

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans Datum van de excursie: 4 mei 2016 Team: Flevo Birdwatching, Rien Jans Bezochte gebied: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek Vroege ochtend: Het Langeveen op landgoed Den Treek. En late ochtend/middag:

Nadere informatie

Overzicht broedperiode 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels.

Overzicht broedperiode 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels. Overzicht broed 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels. Voorkeur bos Vogelsoorten van Bijlage 1 vogelrichtlijn Gemengd bos Zwarte specht #1 1500-2500 2300-2900 1100-1600 - Naald- en loofbos Wespendief

Nadere informatie

Broedvogels van Landgoed Providentia in 2007

Broedvogels van Landgoed Providentia in 2007 Broedvogels van Landgoed Providentia in 2007 J. Kok SOVO-inventarisatierapport 2007/15 Dit rapport is samengesteld in opdracht van ieuwland Advies Colofon SOVO Vogelonderzoek ederland 2007 ISS-nummer:

Nadere informatie

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal 104 records Middelpunt < 1km² Middelpunt 1km² - 5km² Middelpunt > 5km² Vlak schaal 1 : 50000 Zoekvraag Soort Soortgroep Wet en Beleid Periode Bronhouder Zoekgebied Alle Alle FF-wet tab. II Rode Lijst FF-wet

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Natuurgebied STARKRIET. Uitgevoerd door Vogelwerkgroep de Peel van het IVN Asten-Someren t.b.v. Staatsbosbeheer.

Broedvogelinventarisatie Natuurgebied STARKRIET. Uitgevoerd door Vogelwerkgroep de Peel van het IVN Asten-Someren t.b.v. Staatsbosbeheer. Broedvogelinventarisatie 2004 Natuurgebied STARKRIET Uitgevoerd door Vogelwerkgroep de Peel van het IVN Asten-Someren t.b.v. Staatsbosbeheer. Broedvogelonderzoek in Starkriet / De Aa 2004 Verslaggeving:

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2012 Hans Molenaar VWG De Steltkluut September 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling...

Nadere informatie

Broedvogelmonitoring Meijendel 2010. F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag. Inleiding

Broedvogelmonitoring Meijendel 2010. F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag. Inleiding Broedvogelmonitoring Meijendel F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag Inleiding Dit verslag vat de resultaten samen van de broedvogelmonitoring in Meijendel in. Tevens

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2013 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 4 2. Gebiedsbeschrijving... 5 Luchtfoto

Nadere informatie

Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2011

Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2011 Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2011 Broedvogel Monitoring Project, alle soorten Esther Veldhoen Dit is een uitgave van VWG De IJsselstreek Colofon Vogelwerkgroep de IJsselstreek Secretariaat:

Nadere informatie

Broedvogels van Park Rosendael 1981-2012

Broedvogels van Park Rosendael 1981-2012 Broedvogels van Park Rosendael 1981-2012 Inleiding Park Rosendael (38,9 ha) is het langstlopende BMP-proefvlak van de vogelwerkgroep geteld in 1981 en 1984-2012. Dertig jaar telhistorie waaraan veel gevierde

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie in de Koppenwaard te Lathum 2016

Broedvogelinventarisatie in de Koppenwaard te Lathum 2016 Broedvogelinventarisatie in de Koppenwaard te Lathum 06 Sinds korte tijd is de Koppenwaard in handen van Natuurmonumenten. Het gebied was vanouds bekend om zijn steenfabriek (opgericht in ). Het enige

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Ugchelsche bos

Broedvogelinventarisatie Ugchelsche bos Broedvogelinventarisatie Ugchelsche bos - 2008 Stichting Vogelwerkgroep Oost-Veluwe Apeldoorn Middenweg samengesteld door R.C.L. Versteeg 2 1.0 Inleiding - pagina 3 2.0 Veldwerk - 4 2.1 Interpretatie,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.19 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers, tel. 0546-576538 Samenstelling

Nadere informatie

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur.

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur. Avondexcursie Oostvaardersplassen, 23 mei 2017 Gids: Pim Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks 18.00 uur. We maakten eerst een wandeling naar

Nadere informatie

Broedvogels van het Wechelerveld in 2014

Broedvogels van het Wechelerveld in 2014 Broedvogels van het Wechelerveld in 2014 Esther Veldhoen Broedvogel Monitoring Project, alle soorten Colofon Vogelwerkgroep de IJsselstreek 2015 Secretariaat: Tineke Hirschler Rouwenmaatpad 8 7421 EE Deventer

Nadere informatie

Broedvogels van Sportcentrum Papendal in 2007

Broedvogels van Sportcentrum Papendal in 2007 Broedvogels van Sportcentrum Papendal in 2007 Jan Schoppers Inleiding In 2007 is in opdracht van Sportcentrum Papendal en NOC*NSF een broedvogelinventarisatie uitgevoerd op het terrein. Dit is een nieuwe

Nadere informatie

Broedvogels van het Robbenoordbos en Dijkgatbos in 2015

Broedvogels van het Robbenoordbos en Dijkgatbos in 2015 Sovon Vogelonderzoek Nederland Postbus 6521 6503 GA Nijmegen Toernooiveld 1 6525 ED Nijmegen T (024) 7 410 410 E info@sovon.nl I www.sovon.nl Slaterus R. 2015. Broedvogels van het Robbenoordbos en Dijkgatbos

Nadere informatie

Handleiding Vogel Wintertuintelling IVN Zeewolde. Vogelwerkgroep Oriolus

Handleiding Vogel Wintertuintelling IVN Zeewolde. Vogelwerkgroep Oriolus Handleiding Vogel Wintertuintelling 2016-2017 IVN Zeewolde Vogelwerkgroep Oriolus (foto door: Paula van Schaik) Inhoud handleiding: Hoe vogel wintertuinwaarnemingen tellen; Hoe te tellen- Wat te tellen;

Nadere informatie

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 29 ste BROEDVOGELINVENTARISATIE -2006 Het natuurreservaat Blokkersdijk (100ha groot) ligt gekneld tussen de Zwijndrechtse industriezone, de Expressweg

Nadere informatie

Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2013

Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2013 Broedvogels van landgoed De Kranenkamp in 2013 Broedvogel Monitoring Project, alle soorten Esther Veldhoen Een uitgave van Vogelwerkgroep De IJsselstreek Colofon Vogelwerkgroep de IJsselstreek Secretariaat:

Nadere informatie

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Om 18.15 uur trof ik mijn enthousiaste excursiedeelnemers uit het Nood Hollandse Uitgeest. We reden allereerst naar de Grote praambult

Nadere informatie

1 Inleiding Het inventarisatiegebied Werkwijze Resultaten Samenvatting Tabellen... 7

1 Inleiding Het inventarisatiegebied Werkwijze Resultaten Samenvatting Tabellen... 7 1 Inleiding...3 2 Het inventarisatiegebied...3 3 Werkwijze...3 4 Resultaten...4 4.1 Presentatie van de telresultaten... 4 4.2 Waargenomen niet broedvogels... 5 5 Samenvatting...6 6 Tabellen...7 Tabel 1

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2014 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2014 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2014 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.16 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers tel.: 0546-576538 Verzamelde

Nadere informatie

De broedvogels van het Meridiaanpark te Almere in 2016

De broedvogels van het Meridiaanpark te Almere in 2016 De broedvogels van het Meridiaanpark te Almere in 2016 25 augustus 2016 Ed ter Laak Lilastraat 1 1339 AG ALMERE e-mail: edterlaak@kpnmail.nl In 2016 heb ik voor het twaalfde achtereenvolgende jaar de broedvogels

Nadere informatie

Rapport Natuur.studie nummer 1 2005

Rapport Natuur.studie nummer 1 2005 Broedvogels van het Haachts Broek 2005 Rapport Natuur.studie nummer 1 2005 Johan De Meirsman Broedvogels van het Haachts Broek... 3 Terreingebruik... 3 Bezoeksintensiteit... 4 Diversiteit en densiteit...

Nadere informatie

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD 2016 WIJNAND VAN DEN BOSCH (wijnand.vandenbosch@ziggo.nl) KO KATSMAN (ko.katsman@ziggo.nl) Inleiding: In de winter van 2015-2016 bereikte ons het verzoek om de

Nadere informatie

Samenvatting broedvogelinventarisatie Witte Veen 2006

Samenvatting broedvogelinventarisatie Witte Veen 2006 Samenvatting broedvogelinventarisatie Witte Veen 2006 Inleiding De BMP-telploeg van de Twentse Vogelwerkgroep afdeling Enschede heeft in 2006 het Witte Veen op broedvogels geïnventariseerd. Het terrein

Nadere informatie

BROEDVOGELS VAN HET DOORTERBOS 2014

BROEDVOGELS VAN HET DOORTERBOS 2014 BROEDVOGELS VAN HET DOORTERBOS 2014 1983 1988 1989 2010 2011-2014 Piet Vergoossen VOSSEN M.H.G. september 2014 BROEDVOGELS VAN HET DOORTERBOS 2014. BROEDVOGELS VAN HET DOORTERBOS 2014 1983 1988 1989 2010

Nadere informatie

Natuurwaarden Bermen en ruigten Sloten en kanalen Beschermde flora

Natuurwaarden Bermen en ruigten Sloten en kanalen Beschermde flora Natuurwaarden In 2004 is een inventarisatie uitgevoerd naar krachtens de Flora- en Faunawet beschermde plant- en diersoorten in de Achtersluispolder en aangrenzende terreinen zoals het Vijfhoekpark, de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2016 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2016 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2016 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.18 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers, tel. 0546-576538 Samenstelling

Nadere informatie

Streefbeelden Bomen & Bos. Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel. Stadsbomen. Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie

Streefbeelden Bomen & Bos. Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel. Stadsbomen. Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Streefbeelden Bomen & Bos Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Stadsbomen Stadsbomen

Nadere informatie

Voor die teller die in het broedseizoen boven de 100 soorten in zijn blok uitkomt is er een leuke verrassing (zie hieronder).

Voor die teller die in het broedseizoen boven de 100 soorten in zijn blok uitkomt is er een leuke verrassing (zie hieronder). Introductie Nu er nog een paar weken te gaan zijn voor het einde van de tweede broedvogelperiode is er nog net even tijd voor een nieuwsbrief. Veel tellers hebben ondanks het matige weer de meeste van

Nadere informatie

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN HET LANDGOED DE NIËNHOF IN 2002

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN HET LANDGOED DE NIËNHOF IN 2002 BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN HET LANDGOED DE NIËNHOF IN 2002 Andrew Nolten Het landgoed De Niënhof (190 ha) is gelegen aan de Kromme Rijn bij Bunnik. Vóór de afsluiting van de Rijn, in Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Hans Hollander 29 augustus 2011 Rapport 14. Broedvogelinventarisatie Alvernese Heide, Wijchen 2011

Hans Hollander 29 augustus 2011 Rapport 14. Broedvogelinventarisatie Alvernese Heide, Wijchen 2011 Hans Hollander 29 augustus 2011 Rapport 14 Broedvogelinventarisatie Alvernese Heide, Wijchen 2011 ir. Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 hanshollander@xmsnet.nl Overige publicaties:

Nadere informatie

Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen

Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen Sovon-rapport 2013/47 Vogels in Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter

Nadere informatie

Broedvogels van de Nieuwe Tuinderij te Zuidoostbeemster

Broedvogels van de Nieuwe Tuinderij te Zuidoostbeemster Broedvogels van de Nieuwe Tuinderij te Inventarisatie 2011 Rapportage 1-7-2011 F.M. van Groen 2011 Opdrachtgever Gemeente Beemster Van der Goes en Groot Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau G&G-rapport

Nadere informatie

Vogelwerkgroep de Kempen. Broedvogelinventarisatie Goorloop

Vogelwerkgroep de Kempen. Broedvogelinventarisatie Goorloop Vogelwerkgroep de Kempen Broedvogelinventarisatie Goorloop 2 INLEIDING In 2 is het natuurgebied de Goorloop op broedvogels geïnventariseerd door een aantal leden van Vogelwerkgroep de Kempen. Deze inventarisatie

Nadere informatie

Broedvogelmonitoring Meijendel 2009. F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag. Inleiding

Broedvogelmonitoring Meijendel 2009. F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag. Inleiding Broedvogelmonitoring Meijendel F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag Inleiding De in dit verslag gepresenteerde resultaten zijn op een andere manier tot stand gekomen

Nadere informatie

Verslag Broedvogel Monitoring Project. Vorstenbosch Leeghandse Weg 2013 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 6833

Verslag Broedvogel Monitoring Project. Vorstenbosch Leeghandse Weg 2013 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 6833 Verslag Broedvogel Monitoring Project Vorstenbosch Leeghandse Weg 2013 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 6833 Figuur 1 Kleine Plevier Samenvatting In het broedseizoen van 2013 is het gebeid

Nadere informatie

extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer)

extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer) extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer) 2 Spaanse Keizerarend, Monfragüe, Extremadura, Spanje, 1

Nadere informatie

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Beste sympathisanten, leden, vrienden, We hebben net de balans van de binnen gebrachte dieren in afgewerkt, zijn wat cijfers

Nadere informatie

N.O.P. Papegaaienpark

N.O.P. Papegaaienpark (nestkastproject) M. Sloendregt N.O.P. Papegaaienpark 2 Nestkasten verslag Papegaaienpark Stichting N.O.P. 28 Wil de Veer INLEIDING Op verzoek van de eigenaar van het Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien,

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Soortenlijst vogels Vogel- en Florareis Armenië 29 april t/m 10 mei 2015 Kaukasus Plus Reizen pag. 1

Soortenlijst vogels Vogel- en Florareis Armenië 29 april t/m 10 mei 2015 Kaukasus Plus Reizen pag. 1 Aziatische Steenpatrijs 3 x x x Patrijs 1 x Kwartel 1 x Casarca 3 x x x Krakeend 2 x x Wilde eend 6 x x x x x x Slobeend 1 x Zomertaling 2 x x Wintertaling 1 x Krooneend 2 x x Tafeleend 3 x x x Kuifeend

Nadere informatie

Broedvogels van het Hengstven in 2015

Broedvogels van het Hengstven in 2015 De Boer V. Broedvogels van het Hengstven in 2015 Broedvogels van het Hengstven in 2015 In opdracht van: Vincent de Boer Sovon-rapport 2015/23 Sovon Vogelonderzoek Nederland E info@sovon.nl I www.sovon.nl

Nadere informatie

SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND

SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND Vlinder Bont zandoogje Sterke toename Vogel Lepelaar Sterke toename Vogel Kolgans Sterke toename Vogel Appelvink Sterke

Nadere informatie

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Op 6 oktober jongstleden, was het de 17 e keer dat Vogelwacht-Limburg deelnam aan de ondertussen traditionele, jaarlijkse vogeltrekteldag, de laatste jaren ook

Nadere informatie

De vogelstand in Landgoed Oosterbeek 2014-2015

De vogelstand in Landgoed Oosterbeek 2014-2015 Soort: Stand 2014: stand 2015: De vogelstand in Landgoed Oosterbeek 2014-2015 Inleiding In het voorjaar van 2014 en 2015 heeft ornitholoog Wim Kooij een onderzoek gedaan in Landgoed Oosterbeek naar de

Nadere informatie

(Broed-)Vogels van de Brunssummerheide

(Broed-)Vogels van de Brunssummerheide (Broed-)Vogels van de Brunssummerheide - 2013 Broedvogel Monitoring Project Bijzondere Soorten (BMP-B) Noordelijke Brunssummerheide Gedurende de broedperiode van 2013 werd alweer voor het 12 e opeenvolgende

Nadere informatie

RESULTATEN BROEDVOGELINVENTARISATIE GAGELPOLDER 2013

RESULTATEN BROEDVOGELINVENTARISATIE GAGELPOLDER 2013 RESULTATEN BROEDVOGELINVENTARISATIE GAGELPOLDER 2013 Eckhart Heunks In de Kruisbek 2012/4 werd een kort artikel gewijd aan de broedvogelinventarisaties van 2007 en 2010 van een deel van de Gagelpolder.

Nadere informatie

Tabel 1. Geïnventariseerde kavels met tellers in 2007 en 2008.

Tabel 1. Geïnventariseerde kavels met tellers in 2007 en 2008. Broedvogelmonitoring Meijendel 27 en 2 F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag Inleiding 2 was het 51 e jaar van de broedvogelinventarisaties in Meijendel. Een samenvattend

Nadere informatie

Vogelexcursie Maasplassen

Vogelexcursie Maasplassen Vogelexcursie Maasplassen WML plas Roermo nd Brandt VWG De Peel, 2015-01-31 Deelnemers Rob Boesten, Jan van Deursen, Jaap Halma, Peter Hikspoors, Mario Joosten, Cor Speek, Karel Verhees en Nel en Jo van

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie ADM terrein

Broedvogelinventarisatie ADM terrein Broedvogelinventarisatie ADM terrein 2016 Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks en adviesbureau G&G Advies Broedvogelinventarisatie ADM terrein Toetsing in het kader van de Flora en faunawet F.M.

Nadere informatie

Vereniging Centraal Wonen Driebergen (ECWD) S.W. de Groot De Kievit 100 3972 PL DRIEBERGEN

Vereniging Centraal Wonen Driebergen (ECWD) S.W. de Groot De Kievit 100 3972 PL DRIEBERGEN Dienst Regelingen Vereniging Centraal Wonen Driebergen (ECWD) S.W. de Groot De Kievit 100 3972 PL DRIEBERGEN uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum ff75c.05.afw.220.sh 10 januari 2006 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2015 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2015 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2015 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.17 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers, tel. 0546-576538 Samenstelling

Nadere informatie

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN Gerritsen. door: G.J. Vogelwerkgroep Grote Rivieren.

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN Gerritsen. door: G.J. Vogelwerkgroep Grote Rivieren. BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN 1975. door: G.J. A.M. Gerritsen. Hottinga. Vogelwerkgroep Grote Rivieren. y Inleiding f- De inventarisatie van de Hoenwaard maakt deel uit van het onderzoek,

Nadere informatie

Broedvogels in het landgoed Amelisweerd in 2013

Broedvogels in het landgoed Amelisweerd in 2013 Broedvogels in het landgoed Amelisweerd in 2013 D. Beuker C. Heunks Broedvogels in het landgoed Amelisweerd in 2013 D. Beuker C. Heunks opdrachtgever: Gemeente Utrecht 5 november 2013 rapport nr. 13-182

Nadere informatie

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Meetnet Urbane Soorten (MUS) Meetnet Urbane Soorten (MUS) Nieuwsbrief september 2013 Het nationale stadsvogelmeetnet MUS is opgezet door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014

Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014 Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014 inventarisatie en verslag : Dook Vlugt d.vlugt@quicknet.nl contactpersoon Ecodorp : Sjaak van der Woude 1. Inleiding 2. Havik 3. Resultaten inventarisatie

Nadere informatie

Big Days Groot-Amsterdam

Big Days Groot-Amsterdam Fuut 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roodhalsfuut x 1 Geoorde Fuut 1-2 x 2 Dodaars 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Aalscholver 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roerdomp 4 1 Groene Reiger 2-3 1 Kleine Zilverreiger 4 1 Grote

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels Monitoring in het kader van een tijdelijke compensatievoorziening

Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels Monitoring in het kader van een tijdelijke compensatievoorziening Rob L. Vogel Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels In opdracht van Sovon Vogelonderzoek Nederland E info@sovon.nl I www.sovon.nl Sovon-rapport 2015/19 Postbus 6521 6503

Nadere informatie

Inventarisatieverslag Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver

Inventarisatieverslag Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver Inventarisatieverslag 2016 Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver in opdracht van de drie terreinbeherende organisaties: Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten

Nadere informatie

Broedvogels van de Boswachterij Ruurlo in 2006.

Broedvogels van de Boswachterij Ruurlo in 2006. Broedvogels van de Boswachterij Ruurlo in 2006. Gerrit Arfman Opdrachtgever Staatsbosbeheer Regio Oost Deventer Colofon Broedvogelkartering: Gerrit Arfman. Foto s: Ad van Roosendaal. Tekst: Gerrit Arfman,

Nadere informatie

Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde N. Godijn

Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde N. Godijn Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde 2014 N. Godijn Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde 2014 Auteur: Niels Godijn Plaats: Poortugaal Datum: 31 januari 2015 Opdrachtgever: In samenwerking met: ARK Natuurontwikkeling

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie van Oranje Nassau s Oord. door Eric Minke

Broedvogelinventarisatie van Oranje Nassau s Oord. door Eric Minke Broedvogelinventarisatie van Oranje Nassau s Oord door Eric Minke Inventarisatierapport Vogelwerkgroep KNNV afdeling Wageningen Website: www.knnv.nl/wageningen Redactieadres: Eric Minke, Gruttoweide 79,

Nadere informatie

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 28ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2005

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 28ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2005 NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 28ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2005 SITUERING: Blokkersdijk is circa 100ha groot. Het reservaat ligt gekneld tussen de Zwijndrechtse industriezone,

Nadere informatie

Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes

Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes Rudy Schippers In 2014 is er in hoofdzaak gevangen op Oud Valkeveen, terwijl er enkele weken in de herfst eveneens is geringd bij Jachthaven

Nadere informatie

VOGELS VAN DE STEENWAARD Jan Buys

VOGELS VAN DE STEENWAARD Jan Buys VOGELS VAN DE STEENWAARD Jan Buys In 2004 kwam ik vlak naast de Steenwaard in Schalkwijk te wonen. Tot mijn aangename verrassing werden er geen broedvogeltellingen uitgevoerd, zodat ik bij de buren een

Nadere informatie

De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007

De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007 De broedvogels van de Feddema s Plas in 2007 Lieuwe Dijksen & Frank Willems SOVON-inventarisatierapport 2007/49 Dit rapport is samengesteld in opdracht van Het Groninger Landschap Colofon SOVON Vogelonderzoek

Nadere informatie

(nestkastenproject) Golfbaan Welschap

(nestkastenproject) Golfbaan Welschap (nestkastenproject) Golfbaan Welschap 4 Nestkastenverslag Golfbaan Welschap, 27 Wil de Veer In het voorjaar werd samen met diverse vrijwilligers begonnen met de noodzakelijke schoonmaak van de nestkasten.

Nadere informatie

NATUURGEBIED HET ROT ANTWERPEN-LINKEROEVER

NATUURGEBIED HET ROT ANTWERPEN-LINKEROEVER NATUURGEBIED HET ROT ANTWERPEN-LINKEROEVER BROEDVOGELINVENTARISATIE 2014 Willy Verschueren, Greet De Jonghe, Jef Van de Wiele INLEIDING De natuurgebieden te Antwerpen Linkeroever hebben steeds een rijke

Nadere informatie