Handleiding voor het toezicht op het islamitisch Offerfeest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor het toezicht op het islamitisch Offerfeest"

Transcriptie

1 Handleiding voor het toezicht op het islamitisch Offerfeest 2015

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Reglementair kader 2.1. Het slachten Het ritueel slachten van dieren Verdoving Machtiging van het Executief van de Moslims in België (EMB) De slachtaangifte 2.2. Transport van dieren 3. Maatregelen 4. Strafbepalingen 5. Contactgegevens 1

3 1. Inleiding Tijdens het Offerfeest, dat dit jaar waarschijnlijk plaatsvindt van 23 tot en met 25 september, wordt traditioneel een groot aantal schapen door moslims geslacht. In deze periode is er een hoger risico op illegale slachtingen en dient hier extra op toegezien te worden. Een ander aandachtspunt is het transport van vnl. schapen. Het toezicht op de slachtingen die in een erkend slachthuis gebeuren, wordt uitgevoerd door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Voor het toezicht op de slachtingen die buiten een erkend slachthuis worden uitgevoerd, speelt de politie een belangrijke rol. De meest voorkomende overtredingen hierbij zijn : dieren worden geslacht zonder voorafgaande verdoving; de slachter beschikt niet over een machtiging van de Executief van de Moslims in België (EMB); er werd geen slachtaangifte gedaan. 2. Reglementair kader De belangrijkste regelgeving in verband met het ritueel slachten van dieren is : Verordening (EG) nr. van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden; Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren; Koninklijk besluit van 11 februari 1988 betreffende sommige door een religieuze ritus voorgeschreven slachtingen; Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registratie afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren; Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/ Het slachten Het ritueel slachten van dieren Rituele slachtingen mogen enkel uitgevoerd worden in een slachthuis of op een tijdelijke slachtplaats erkend door Vlaams minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts. Slachtingen in het kader van de religieuze ritus mogen nooit thuis plaatsvinden. De door een religieuze ritus voorgeschreven slachtingen van runderen, schapen en geiten mogen slechts in een openbaar slachthuis of in een particulier slachthuis of in inrichtingen 2

4 erkend door de Minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort na overleg met de Minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid behoort, plaatsvinden 1. (KB van 11 februari 1988, art. 1) Een slachthuis moet voorafgaand erkend worden door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Voor meer informatie kan u terecht de provinciale controle-eenheid van het FAVV ( Een operator mag de activiteiten zoals bedoeld in de bijlage II in de inrichting of vanuit de inrichting slechts uitoefenen mits voorafgaande erkenning door het Agentschap. (KB van 16 januari 2006, art. 3, 1) Verdoving De uitbater van een tijdelijke slachtplaats moet het bewijs van erkenning kunnen voorleggen. Het slachten van schapen, geiten en runderen zonder voorafgaande verdoving is enkel toegestaan wanneer de slachting gebeurt in het kader van een religieuze ritus en op voorwaarde dat de slachting plaatsvindt in een erkend slachthuis. Bij slachtingen op een tijdelijk erkende slachtplaats moeten de dieren bijgevolg steeds verdoofd worden vooraleer de keelsnede wordt uitgevoerd. 1. Dieren worden uitsluitend gedood nadat zij zijn bedwelmd volgens de methoden en de desbetreffende specifieke toepassingsvoorschriften zoals beschreven in bijlage I. De toestand van bewusteloosheid en gevoelloosheid wordt aangehouden tot bij het dier de dood is ingetreden. De in bijlage I vermelde methoden die niet de onmiddellijke dood tot gevolg hebben (hierna eenvoudige bedwelming genoemd), worden zo spoedig mogelijk gevolgd door een methode die de dood garandeert, zoals verbloeden, pithing, elektrocutie of langdurige blootstelling aan zuurstoftekort. 4. Indien dieren worden geslacht volgens speciale methoden die vereist zijn voor religieuze riten, zijn de voorschriften van lid 1 niet van toepassing mits het slachten plaatsvindt in een slachthuis. (verordening, art. 4) De toegelaten methodes voor het verdoven van schapen zijn (verordening, bijlage I, hoofdstuk I) : penetrerend penschiettoestel niet-penetrerend penschiettoestel (enkel voor lammeren tot max. 10 kg) vuurwapen met vrij projectiel elektrische bedwelming 1 Ten gevolge van de 6 e staatshervorming en de bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse Regering, behoort het afleveren van de erkenning van tijdelijke slachtplaatsen niet langer tot de bevoegdheid van de minister bevoegd voor landbouw, maar tot deze van de Vlaamse minister bevoegd voor dierenwelzijn 3

5 De slachter moet het materiaal kunnen tonen dat hij gebruikt (heeft) om de dieren te bedwelmen en kunnen aantonen hoe hij te werk gaat /is gegaan. Bij verdoving met een penetrerend penschiettoestel moet een schietgat in de schedel aanwezig zijn. Indien de slachter dit niet kan aantonen, wordt ervan uitgegaan dat het om een slachting zonder verdoving gaat Machtiging van het Executief van de Moslims in België (EMB) Rituele slachtingen mogen enkel uitgevoerd worden door personen die hiertoe gemachtigd zijn door het EMB, ongeacht of hierbij voorafgaande verdoving wordt toegepast of niet. Deze machtiging moet op papier kunnen worden voorgelegd. Slachten voorgeschreven door een religieuze ritus mag slechts geschieden: 1 wat de Israëlitische ritus betreft: door offeraars die daartoe door het Centraal Israëlitisch Consistorie van België zijn gemachtigd; 2 wat de Islamitische ritus betreft: door offeraars die daartoe door het representatief orgaan van de Islamieten in België zijn gemachtigd. (KB van 11 februari 1988, art. 2) De machtiging moet blijken uit een gedateerd en ondertekend document dat moet worden vertoond telkens als daarom wordt verzocht door een persoon bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren. Dat document is geldig gedurende drie jaar en kan worden vernieuwd. (KB van 11 februari 1988, art. 3) De slachtaangifte Voor een slachting buiten een slachthuis dient vooraf een slachtaangifte te gebeuren op het gemeentehuis van de woonplaats van de betrokkene. Hierbij wordt een bewijs van slachtaangifte afgeleverd. De eigenaar van het schaap, die het dier laat slachten, moet dit document kunnen tonen. Wanneer het de slachting betreft van een dier waarvan het vlees bestemd is voor de uitsluitende behoeften van de eigenaar en zijn huisgezin, hierna particuliere slachting genoemd, moet de eigenaar van het dier zich voorafgaandelijk laten identificeren bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen dat een registratienummer aan de eigenaar toekent. 2. Een particuliere slachting is buiten het slachthuis alleen toegestaan als de aangifte door de eigenaar van het dier persoonlijk en ten minste twee werkdagen vooraf werd gedaan bij de gemeenteontvanger of de daartoe speciaal door de gemeente aangestelde ambtenaar. (KB van 9 maart 1953, art. 6, 1) 2.2. Transport van dieren Het welzijn van de dieren moet tijdens het hele transport gegarandeerd zijn. De dieren moeten voldoende ruimte hebben om rechtop te kunnen staan en in een natuurlijke houding te kunnen liggen. Schapen mogen in geen geval worden vervoerd met samengebonden poten of in de kofferbak van een auto. 4

6 Voor schapen en geiten moet per dier ten minste volgende oppervlakte voorzien worden : Categorie Gewicht in kg Oppervlakte in m² per dier Geschoren schapen en lammeren van > 26 kg <55 0,20 tot 0,30 >55 >0,30 Niet geschoren schapen <55 0,30 tot 0,40 >55 >0,40 Hoogdrachtige ooien <55 0,40 tot 0,50 >55 >0,50 Geiten <35 0,20 tot 0,30 35 tot 55 0,30 tot 0,40 >55 0,40 tot 0,75 Hoogdrachtige geiten <55 0,40 tot 0,50 >55 >0,50 Wanneer het gaat om een particulier die zijn eigen dier vervoert met het oog op een particuliere slachting (= voor eigen gebruik), is dit geregeld in volgende bepaling : 1. Ieder persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domestikatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen. 2. Niemand mag de bewegingsvrijheid van het dier dat hij houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, zodanig beperken dat het aan vermijdbare pijnen, lijden of letsels is blootgesteld. (wet van 14 augustus 1986, art. 4) Als het om vervoer met een commercieel oogmerk gaat (bv. een handelaar, professioneel vervoerder, ), valt het transport onder de bepalingen van verordening 1/2005 : 3. De vervoerders vervoeren de dieren in overeenstemming met de technische voorschriften in bijlage I. (verordening 1/2005, art. 6, 3) 3. Maatregelen De lokale politie is bevoegd om op te treden in geval van overtredingen. Zij kan proces verbaal opstellen en maatregelen opleggen of nemen om een einde te maken aan de overtredingen Indien nodig kan zij levende dieren in beslag nemen. In dit geval wordt het beslag genoteerd in een proces verbaal. Indien de omstandigheden dit toelaten (voldoende ruimte, beschutting, water, voeder en strooisel), kunnen de dieren ter plaatse in beslag genomen worden tot aan het einde van het Offerfeest. Indien de dieren niet ter plaatse kunnen blijven, dient contact opgenomen te worden met de Inspectiedienst Dierenwelzijn (telefoonnummer tijdens de kantooruren : 09/ , buiten de kantooruren : 09/ ). 1. Wanneer de in artikel 34 bedoelde overheidspersonen een inbreuk op deze wet, haar uitvoeringsbesluiten of Europese verordeningen of beschikkingen/besluiten vaststellen en deze inbreuk over levende dieren gaat, kunnen zij deze dieren administratief in beslag nemen 5

7 en indien nodig onderbrengen in een geschikte opvangplaats. (wet van 14 augustus 1986, art. 42, 1) Daarnaast kan de politie ook de sen van de dieren die voorwerp vormen van de overtreding in beslag nemen en vernietigen. In dit geval wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het proces verbaal. Vernietigen van een kan door het te overgieten met bleekwater. De in artikel 34 bedoelde overheidspersonen kunnen eveneens de kadavers, het vlees of de voorwerpen die het voorwerp vormen van de inbreuk of die gediend hebben om de inbreuk te plegen of die bestemd waren om de inbreuk te begaan, administratief in beslag nemen en eventueel vernietigen. (wet van 14 augustus 1986, art. 42, 4) Het slachtafval en het moeten opgehaald worden door een erkende ophaalfirma (Rendac). Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het schaap die nadien het attest van de ophaling moet bezorgen. 4. Strafbepalingen Naast de inbeslagname van levende dieren en/of sen kan de overtreder bestraft worden met toepassing van de strafmaat voorzien in de toepasselijke regelgeving. Afhankelijk van de overtreding kan dit gaan om een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maand en/of een geldboete van 156 tot EUR. Bij vaststelling van meerdere overtredingen worden de boetes opgeteld. 5. Contactgegevens Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Inspectiedienst Dierenwelzijn Koning Maria Hendrikaplein 70 bus Gent 09/ Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Dienst Dierenwelzijn Koning Albert II-laan 20 bus Brussel 02/ Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Gegevens van de provinciale controle-eenheid : 6

8 Bijlage

9 Overtreder Mogelijke overtreding Wetgeving Maatregel SLACHTEN Illegale thuisslachting (= rituele slachting bij de eigenaar van het dier, familie, ) Illegale rituele slachting (= rituele slachting op een Eigenaar van het dier Geen slachtaangifte Art. 6 van het KB van 9/3/1953 Slachter Art. 1 van het KB van slachting buiten een erkend slachthuis of een erkende tijdelijke slachtplaats Uitbater Uitvoeren van een slachting buiten een slachthuis zonder voorafgaande verdoving Een dier verdoven door middel van een niet toegestane methode slachting zonder over een beschikken slachting zonder een kunnen voorleggen Uitbaten van een slachthuis zonder erkenning (in geval van onverdoofd slachten van dieren) Art. 2 van het KB van Art. 3 van het KB van Art. 3, 1, van het KB van 16/1/2006 1

10 georganiseerde, niet erkende tijdelijke slachtplaats) Overtreding op een erkende tijdelijke slachtplaats Slachter Uitbaten van een tijdelijke slachtplaats zonder te beschikken over een erkenning (in geval van verdoofd slachten van dieren) slachting buiten een erkend slachthuis of een erkende tijdelijke slachtplaats Uitvoeren van een slachting buiten een slachthuis zonder voorafgaande verdoving Een dier verdoven door middel van een niet toegestane methode slachting zonder over een beschikken slachting zonder een kunnen voorleggen Art. 1 van het KB van Art. 1 van het KB van Art. 2 van het KB van Art. 3 van het KB van Eigenaar van het dier Geen slachtaangifte Art. 6 van het KB van 9/3/1953 Uitbater Uitbaten van een slachthuis Art. 3, 1, van het KB van zonder erkenning (in geval 16/1/2006 van onverdoofd slachten van dieren) 2

11 Slachter Uitvoeren van een slachting buiten een slachthuis zonder voorafgaande verdoving Een dier verdoven door middel van een niet toegestane methode slachting zonder over een beschikken slachting zonder een Art. 2 van het KB van Art. 3 van het KB van kunnen voorleggen Eigenaar van het dier Geen slachtaangifte Art. 6 van het KB van 9/3/1953 TRANSPORT Vervoer van levende dieren niet in overeenstemmin g met de regelgeving Particulier vervoerder Schaap vervoerd in de kofferbak van een auto of met samengebonden poten Onvoldoende ruimte Art. 4 van de wet van 14/8/1986 Professioneel vervoerder Onvoldoende ruimte Art. 6, 3, van verordening 1/2005 3

Handleiding voor de organisatie van het islamitisch Offerfeest

Handleiding voor de organisatie van het islamitisch Offerfeest Handleiding voor de organisatie van het islamitisch Offerfeest 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Reglementair kader 3. Het islamitisch Offerfeest 4. Voorafgaand overleg 5. Organisatie en toezicht 5.1.

Nadere informatie

(PAARDEN-) ASIELEN, IN BESLAGNAME EN OPVANG IN VLAANDEREN: REGELGEVING KARLIEN DE PAEPE - DIENST DIERENWELZIJN

(PAARDEN-) ASIELEN, IN BESLAGNAME EN OPVANG IN VLAANDEREN: REGELGEVING KARLIEN DE PAEPE - DIENST DIERENWELZIJN (PAARDEN-) ASIELEN, IN BESLAGNAME EN OPVANG IN VLAANDEREN: REGELGEVING KARLIEN DE PAEPE - DIENST DIERENWELZIJN 2 (Paarden-) asielen, in beslagname en opvang in Vlaanderen: Regelgeving Karlien De Paepe

Nadere informatie

Dierenwelzijn. Dienst Dierenwelzijn 8/12/2016. TT Chow

Dierenwelzijn. Dienst Dierenwelzijn 8/12/2016. TT Chow Dierenwelzijn TT Chow Dienst Dierenwelzijn Sinds 1 juli 2014 regionale bevoegdheid Vroeger FOD Dierenwelzijn Nu: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid Structuur Inspectiedienst

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen

Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot particuliere slachtingen Referentie PCCB/S3/GDS/116116 Datum 11/04/2016 Huidige versie 2.1 Van toepassing vanaf

Nadere informatie

Brief aan het College betreft het OFFERFEEST 2014 en AANBEVELINGEN voor 2015

Brief aan het College betreft het OFFERFEEST 2014 en AANBEVELINGEN voor 2015 Adviesraad Dierenwelzijn Antwerpen februari 2015 Brief aan het College betreft het OFFERFEEST 2014 en AANBEVELINGEN voor 2015 In zijn vergadering van 18.11.2014 heeft de Adviesraad Dierenwelzijn Antwerpen

Nadere informatie

PRI 2187 Slachten en uitslachten van pluimvee en lagomorfen in het slachthuis - Dierenwelzijn [2187] v6

PRI 2187 Slachten en uitslachten van pluimvee en lagomorfen in het slachthuis - Dierenwelzijn [2187] v6 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2187 Slachten en uitslachten van pluimvee en lagomorfen in het slachthuis - Dierenwelzijn

Nadere informatie

gearchiveerd op 15/09/2008

gearchiveerd op 15/09/2008 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :............ N uniek PRI 2019 BESCHERMING EN WELZIJN VAN SLACHTDIEREN (en loopvogels) IN HET SLACHTHUIS [2019]

Nadere informatie

Beste Temsenaar, Namens het gemeentebestuur wensen wij alle deelnemers een geslaagd Offerfeest.

Beste Temsenaar, Namens het gemeentebestuur wensen wij alle deelnemers een geslaagd Offerfeest. Inhoud VOORWOORD 1. Praktische zaken die je moet regelen Aankoop Aangifte, slachtbewijs Documenten 2. Levering schapen Aankoop van een schaap Afspraken voor de levering van de schapen 3. De slachtvloer

Nadere informatie

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Handhaving Doen naleven van wetten en regels Controle door politie, justitie

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 55165 FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 7 APRIL 2017. Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw [C 2017/40263] FILIP, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

Enquête: onverdoofd slachten

Enquête: onverdoofd slachten 02. 12. 2016 16:10:06 Algemeen Enquête naam Enquête: onverdoofd slachten Taal Nederlands Eerste antwoord Laatste antwoord 14-11-2016 28-11-2016 Duur 15 dagen 2 Enquête bezoeken 38 11 14 28,9 % Totaal bezoeken

Nadere informatie

HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH OFFERFEEST

HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH OFFERFEEST HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH OFFERFEEST Minister Sabine Laruelle MINISTER VAN MIDDENSTAND, KMO s, ZELFSTANDIGEN EN LANDBOUW Minister Laurette Onkelinx VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.2.2016 COM(2016) 48 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over fixatiesystemen waarin runderen ondersteboven of in een onnatuurlijke houding

Nadere informatie

Vlaams Gewest HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH OFFERFEEST

Vlaams Gewest HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH OFFERFEEST 1 Vlaams Gewest HANDLEIDING : ORGANISATIE VAN HET ISLAMITISCH OFFERFEEST 2 Inhoudstabel 1. Inleiding 3 Een leidraad voor een goed verloop van het offerfeest 3 2. Het Islamitisch Offerfeest 4 2.1 Voorstelling

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het toekennen van een statuut verwaarloosbaar of gecontroleerd risico op klassieke scrapie, noodzakelijk in het

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/07/2013

Gearchiveerd op 01/07/2013 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 21 Het samenbrengen van landbouwhuisdieren met het oog op verhandelen - Dierenwelzijn

Nadere informatie

Ingediend door mevrouw Anke Van dermeersch TOELICHTING

Ingediend door mevrouw Anke Van dermeersch TOELICHTING Wetsvoorstel strekkende tot een verbod op het ritueel slachten en een wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en vleeshandel en de wet van 14 augustus 1986 betreffende de

Nadere informatie

Offerfeest 2014. Hoe, waar en wanneer in Sint-Niklaas?

Offerfeest 2014. Hoe, waar en wanneer in Sint-Niklaas? Offerfeest 2014 Hoe, waar en wanneer in Sint-Niklaas? Moskeeverenigingen Turks Cultureel Centrum Hazewindstraat 47 El Houda Heistraat 159A Majid El Fath Leopold II-laan 27 Hilal Wegvoeringsstraat 72 Roma

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

1. Voorwoord p. 4. 2. Voorstelling van het offerfeest p. 4. 3. Tijdstip van het offerfeest p. 4. 4. Alternatief voor het offerfeest p.

1. Voorwoord p. 4. 2. Voorstelling van het offerfeest p. 4. 3. Tijdstip van het offerfeest p. 4. 4. Alternatief voor het offerfeest p. Inhoudstabel 1. Voorwoord p. 4 2. Voorstelling van het offerfeest p. 4 3. Tijdstip van het offerfeest p. 4 4. Alternatief voor het offerfeest p. 5 5. Voorschriften en regels p. 5 6. Verdeling van de bevoegdheden

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

Gearchiveerd op 01/01/2017

Gearchiveerd op 01/01/2017 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 255 Het vervoer van landbouwhuisdieren - Dierenwelzijn [255] v6 C : conform NC :

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Referentie

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het vervoer van niet volledig doorkoeld varkensbloed en niet volledig doorkoelde karkassen en karkasdelen van runderen,

Nadere informatie

PRI 3135 Houden van schapen en geiten - Traceerbaarheid [3135] v3

PRI 3135 Houden van schapen en geiten - Traceerbaarheid [3135] v3 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 15 Houden van schapen en geiten - Traceerbaarheid [15] v C : conform NC : niet-conform NA : niet van

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.003/3 van 20 maart 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning

Nadere informatie

Rapport onverdoofd slachten. Piet Vanthemsche 29 maart 2017

Rapport onverdoofd slachten. Piet Vanthemsche 29 maart 2017 Rapport onverdoofd slachten Piet Vanthemsche 29 maart 2017 1 De opdracht. wil de Vlaamse Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

Bijlage 4 De SJECHITA Het slachten volgens de Israëlitische Ritus. Hoorzitting Commissie Dierenwelzijn Vlaams Parlement 16 maart 2016

Bijlage 4 De SJECHITA Het slachten volgens de Israëlitische Ritus. Hoorzitting Commissie Dierenwelzijn Vlaams Parlement 16 maart 2016 Bijlage 4 De SJECHITA Het slachten volgens de Israëlitische Ritus Hoorzitting Commissie Dierenwelzijn Vlaams Parlement 16 maart 2016 Centraal Israëlitisch Consistorie België Jozef Duponstraat 2 Tel: 02.

Nadere informatie

5 SEPTEMBER 1952. - Wet betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel.

5 SEPTEMBER 1952. - Wet betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel. 5 SEPTEMBER 1952. - Wet betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel. HOOFDSTUK I _ Algemene bepalingen betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel. Artikel 1. Voor de toepassing van deze wet wordt

Nadere informatie

Kent u het bericht rechter gaat varkenstransport bekijken? 1)

Kent u het bericht rechter gaat varkenstransport bekijken? 1) Directie Landbouw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 24 juli 2008 2070826230 DL. 2008/2218 2 oktober 2008

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 573 Besluit van 6 november 1996, houdende uitvoering van artikel 44, negende lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Besluit ritueel

Nadere informatie

Het slachten zonder verdoving in België: een ondraaglijk leed

Het slachten zonder verdoving in België: een ondraaglijk leed 25 november 2009 Persdossier Het slachten zonder verdoving in België: een ondraaglijk leed Onderzoek door GAIA naar het slachten en het gebruik van ritueel geslachte dieren 1. Onderzoek van GAIA 2. Slachten

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 27 DECEMBER 2012. - Wet houdende diverse bepalingen inzake , CITES, dierengezondheid en bescherming

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 41/2015 van 23 september 2015 Betreft: Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de identificatie en registratie van katten (CO-A-2015-045) De Commissie

Nadere informatie

INFOVOORMIDDAG HOUDEN EN VERZORGEN VAN PAARDEN. Paardenverwaarlozing en inbeslagname Stichting voor paarden in nood

INFOVOORMIDDAG HOUDEN EN VERZORGEN VAN PAARDEN. Paardenverwaarlozing en inbeslagname Stichting voor paarden in nood INFOVOORMIDDAG HOUDEN EN VERZORGEN VAN PAARDEN 1 Paardenverwaarlozing en inbeslagname Stichting voor paarden in nood Jan De Boitselier Manager vzw Vlaams Paardenloket 2 Evoluties 3 Van nutsdier tot metgezel

Nadere informatie

DPA 2223 Vervoer van levende dieren - Infrastructuur [2223] v3

DPA 2223 Vervoer van levende dieren - Infrastructuur [2223] v3 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator : Adres :... N uniek......... DPA 222 Vervoer van levende dieren - Infrastructuur [222] v C : conform NC : niet-conform

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de informatie gevraagd aan de erkende dierenartsen bij vaststelling van het illegaal binnenbrengen van honden,

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden

Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de verplichtingen van de slachthuisexploitanten in het kader van de controle van de identificatie van paarden Referentie

Nadere informatie

Vertaling. Overwegende:

Vertaling. Overwegende: Vertaling Protocol van akkoord over de voorwaarden voor de grensoverschrijdende handel in slachtdieren en slachtpluimvee tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en de Franse Republiek.

Nadere informatie

Omzendbrief omtrent de verschillende statuten met betrekking tot klassieke scrapie

Omzendbrief omtrent de verschillende statuten met betrekking tot klassieke scrapie Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief omtrent de verschillende statuten met betrekking tot klassieke scrapie Referentie PCCB/S2/BHOE/1318280 Datum 05/10/2015 Huidige versie

Nadere informatie

VRAGENLIJST MET HET OOG OP DE VERKIEZINGEN VAN 25/5/2014

VRAGENLIJST MET HET OOG OP DE VERKIEZINGEN VAN 25/5/2014 VRAGENLIJST MET HET OOG OP DE VERKIEZINGEN VAN 25/5/2014 Verkiezingen Europees Parlement 1. Het vervoer van dieren (vee, schapen, paarden,...) door Europa naar een slachthuis : de plaats van slachten zou

Nadere informatie

Het doden van dieren:

Het doden van dieren: Het doden van dieren: ja, mits..., of nee, tenzij...? Elsbeth Stassen Hoogleraar Dier en Samenleving Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren Art 43: het is verboden dieren te doden in andere dan bij algemene

Nadere informatie

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres :

Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 381 Houden van runderen (behalve vetmesten kalveren), schapen en geiten, gekweekt tweehoevig wild en

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de uitvoering van het protocol voor het grensoverschrijdend handelsverkeer van slachtdieren tussen België, Frankrijk en

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden 1/ In welke mate gelden de identificatievoorschriften uit het koninklijk besluit van 16 juni 2005 voor uit het buitenland afkomstige paarden? Wat wordt

Nadere informatie

Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten Convenantspartijen: 1. De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dr. H. Bleker, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017 Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer Onmiddellijke inningen Belgisch Staatsblad van 30 april

Nadere informatie

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap

Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap Bijlage III Inrichtingen waarvan de activiteiten onderworpen zijn aan een toelating door het Agentschap 1. Voedingsmiddelen 1.1. Inrichtingen voor de De fabricage, de verwerking en het in de fabricage,

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Referentie PCCB/S3/EME/574427 Datum 04/06/2013 Huidige versie 2.0 Van toepassing vanaf Datum van

Nadere informatie

Europese Transportverordening, technische voorschriften voor het wegvervoer van schapen en geiten met een reistijd van maximaal 8 uur.

Europese Transportverordening, technische voorschriften voor het wegvervoer van schapen en geiten met een reistijd van maximaal 8 uur. Europese Transportverordening, technische voorschriften voor het wegvervoer van schapen en geiten met een reistijd van maximaal 8 uur. VERORDENING (EG) Nr. 1/2005 VAN DE RAAD van 22 december 2004 inzake

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 4 2016-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij uitbating van horecazaken Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april 2014 Bekendgemaakt op 30 april 2014. In werking getreden op 1 mei 2014 Inhoudstafel

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

Gearchiveerd op 05/05/2014

Gearchiveerd op 05/05/2014 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 2516 Veemarkt - Samenbrengen met het oog op verhandelen van landbouwhuisdieren -

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35312] 26 FEBRUARI 2016. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,

Nadere informatie

WET BETREFFENDE DE BESCHERMING EN HET WELZIJN DER DIEREN 14.08.1986 (B.S. 31.01.1987)

WET BETREFFENDE DE BESCHERMING EN HET WELZIJN DER DIEREN 14.08.1986 (B.S. 31.01.1987) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - WET BETREFFENDE DE BESCHERMING EN HET WELZIJN DER DIEREN 14.08.1986 (B.S. 31.01.1987) HOOFDSTUK I - Doel - Begripsbepalingen Art. 1. Niemand

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Nederland en met het Groothertogdom Luxemburg.

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Nederland en met het Groothertogdom Luxemburg. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Nederland en met het Groothertogdom Luxemburg. Referentie PCCB/S2/HVB/1046457 Datum 16/05/2013

Nadere informatie

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 SCHEEPSBEVOORRADER 1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 5. VOORWAARDEN VOOR INSLAG, OPSLAG EN UITSLAG 4 5.1. INSLAGVOORWAARDEN

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/NDZ/1136184

Nadere informatie

28 AUGUSTUS 1991. - Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde.

28 AUGUSTUS 1991. - Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde. 28 AUGUSTUS 1991. - Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde. HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Artikel 1. Voor de toepassing van deze wet verstaat men onder : 1 dierenarts : degene die in het bezit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Doel - Begripsbepalingen. Artikel 1

Hoofdstuk 1 - Doel - Begripsbepalingen. Artikel 1 Hoofdstuk 1 - Doel - Begripsbepalingen Artikel 1 Niemand mag wetens handelingen plegen die niet door deze wet zijn voorzien en die tot doel hebben dat een dier nutteloos omkomt of nutteloos een verminking,

Nadere informatie

VR DOC.0510/1BIS

VR DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling

Nadere informatie

Celsius Temperatuursnormen vlees tijdens vervoer

Celsius Temperatuursnormen vlees tijdens vervoer Celsius Temperatuursnormen vlees tijdens vervoer Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Celsius Temperatuursnormen vlees tijdens vervoer Datum: September 2008 Versie: extern Auteur: AID Communicatie

Nadere informatie

---CONCEPT--- Het Besluit diergeneeskundigen wordt als volgt gewijzigd:

---CONCEPT--- Het Besluit diergeneeskundigen wordt als volgt gewijzigd: 15036922. wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn Besluit van, houdende wijziging van het Besluit

Nadere informatie

Gearchiveerd op 09/06/2011

Gearchiveerd op 09/06/2011 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 228 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Pesticiden [228] v4 C : conform

Nadere informatie

Voorontwerp van wet betreffende de veiligheid van de voedselketen

Voorontwerp van wet betreffende de veiligheid van de voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Voorontwerp van wet betreffende de veiligheid van de voedselketen 27 maart 2013 Raadgevend Comité Christian VRYDAGHS & Djamel DEHAS Fusie van

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET. tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2006-2007 4 juli 2007 ONTWERP VAN DECREET tot regeling van het handhavingsbeleid in de toeristische logiessector TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1208 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS N Apothekers A03 Brussel, 01.06.2006 MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS *** 2 In het kader van de inspanningen voor de administratieve

Nadere informatie

Titel: BIPVS_15 Transportverordening

Titel: BIPVS_15 Transportverordening Titel: BIPVS_15 Transportverordening Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.: Vervallen verklaard

Nadere informatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon ongeacht hun eventuele

Nadere informatie

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Federale administratie Dienst politionele veiligheid Publicatie wijziging wapenwet Op 22 augustus 2008 werd de wijziging van de wapenwet gepubliceerd in het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 OKTOBER 2012 P.12.0330.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0330.N I A J M G, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Frank Janssen, advocaat bij de balie te Turnhout. II J A L G, beklaagde,

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk.

Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met Frankrijk. Referentie PCCB/S2/HVB/900069 Datum 16/05/2013 Huidige versie 2.0 Van toepassing

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot het in de voedselketen brengen van duiven.

Omzendbrief met betrekking tot het in de voedselketen brengen van duiven. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 0 Omzendbrief met betrekking tot het in de voedselketen brengen van duiven. Referentie PCCB/S2/1291129 Datum 15/06/2015 Huidige versie 1.0 Van

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

Slachten volgens de Islamitische ritus tijdens het Offerfeest 2009

Slachten volgens de Islamitische ritus tijdens het Offerfeest 2009 Slachten volgens de Islamitische ritus tijdens het Offerfeest 2009 Informatie voor slachthuizen Voedsel en Waren Autoriteit September 2009 Voor meer informatie: Meldlijn VWA 0800-0488 mail info@vwa.nl

Nadere informatie

Omzendbrief ten attentie van de. Handelaars in levende dieren. 1. Context

Omzendbrief ten attentie van de. Handelaars in levende dieren. 1. Context Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Controlebeleid Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten WTC III Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel Tel. 02 208 34

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens

Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens Gebruik van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of exploitatietechniek voor de diergroep varkens In het kader van de mestuitscheidingsbalans van het subtype andere voeder- en/of

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Stemgedrag Tweede Kamer PVV VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks

Stemgedrag Tweede Kamer PVV VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks Ritueel slachten Morgen wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsontwerp om ritueel slachten te verbieden. Wat vindt Nederland over dit onderwerp? Nederlandse Joden en moslims moeten het recht

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal

Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Toelatingsvoorwaarden voor opslagbedrijven voor producten afkomstig van categorie 2- en 3 materiaal Bijlage III.7.1. bij het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum Geïntegreerde permanentie Mevrouw en Mijnheer de Burgemeester via de Provinciegouverneurs, de Hoge Ambtenaar van de Brusselse

Nadere informatie

Identificatie en registratie paarden

Identificatie en registratie paarden 1 Identificatie en registratie paarden Eline Praet FOD Volksgezondheid Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu DG4 - Sanitair beleid dieren en planten 2 Wettelijke basis - Europese uitvoeringsverordening

Nadere informatie

11 JUNI Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker

11 JUNI Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker Ziekenhuisapotheker--erkenningsprocedure 11 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker BS 08/07/2003

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel BIM 1 Inhoud Brussels Hoofdstedelijke Gewest : Leefmilieu Brussel - BIM... 3 1. Voorstelling Leefmilieu Brussel - BIM... 3 2. Projecten en

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren

Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Verificatielijst specifieke eisen voor slachthuizen landbouwhuisdieren Divisie Veterinair & import Catharijnesingel 59 3511 GG Utrecht Postbus 43006 3540 AA Utrecht www.nvwa.nl Versie 1.0 Vraag Zijn er

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van XXX; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op XXX; Gelet op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Stat-Geraal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- welzijnswet voor dier in verband met het invoer van e verplichte voorafgaande

Nadere informatie