09-10 Nederlands. 1 t/m 3) en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "09-10 Nederlands. 1 t/m 3) en"

Transcriptie

1 Aan Van Betreft Datum : Examencommissies, docenten en leerlingen MBO : Jan Boerman : Examenregeling talen en rekenen (cohorten t/m : Vaststelling, ingangsdatum en doelgroep Deze examenregeling is door de CEC vastgesteld op 13 januari Deelnemers die vanaf worden gediplomeerd, moeten aan deze regeling voldoen. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht voor de cohorten (jaargangen) t/m en komt in plaats van alle eerdere examenregelingen talen en rekenen en van het onderdeel talen uit examenregelingen voor proeven van bekwaamheid van eerder dan Examinering en diplomering talen en rekenen cohorten t/m Binnen deze cohorten gelden de raamwerken Nederlands en moderne vreemde talen. Hierin zijn de zogenaamde CEF-eisen (A2, A1, B2, B1, C2, C1) beschreven. Examinering en diplomering talen en rekenen cohorten en Binnen dit cohort geldt voor Nederlands en rekenen het Referentiekad der van Meijerink. Hierin zijn de eisen 2F (voor opleidingsniveau 1 t/m 3) en 3F (opleidingsniveau 4) beschreven. Voor moderne vreemde talen blijft het raamwerk met de CEF-eisen gelden. Eisen per opleiding De exameneisen voor talen en rekenen voor de verschillende cohorten zijn af te lezen uit een door kennisinstelling Aequor vastgesteld overzicht van eisen voor talen en rekenen. Zie: In een specifieke versie voor gebruik binnen Wellantcollege zijn binnen Wellantcollege genomen besluiten verwerkt. Het gaat daarbij o.m. om het besluit om de opleidingen van de 1 e generatiee een jaar langer te laten doorlopen, afspraken m.b.t. het hanteren van verschillende eisen bij opleidingen van het cohort t.o.v. deze eisen bij dezelfde opleidingen van de cohorten en en het hanterenn van verschillende eisen voor dezelfde opleiding bij resp. de cohorten en Keuze moderne vreemde taal/talen In het kwalificatiedossier van een opleiding is aangegeven of er examen moet worden gedaan in één of meer vreemde talen. In een aantal gevallen is in het dossier voorgeschreven dat dit Engels moet zijn. Ook als het niet voorgeschreven is, geldt binnen Wellantcollege in alle gevallen Engels als eerste modernee vreemde taal. Als er een tweede moderne vreemde taal voor een opleiding verplicht is, maakt de betreffendee locatie de keuzee voor een taal naast Engels. In alle gevallen is er dan sprake van door de CEC vastgestelde examentoetsen m.b. t. de aspecten luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven voor de betreffende modernee vreemde talen. Examenregeling talen& &rekenen cohorten t/ /m 11-12, vastgesteld CEC Pagina 1 van 11

2 Geldigheidsduur examentoetssen talen en rekenen De geldigheidsduur van een (domein)examentoets taal of rekenen binnen Wellantcollege voor alle cohorten is: - voor examentoetsen opleidingen niveau 1 en 2: 1,0 jaar - voor examentoetsen opleidingen niveau 3 en 4: 1,5 jaar Dit betekent dat het vastgestelde resultaat van een gemaakte examen(deel)toets voor bijv. niveau 2 niet meer dan één jaar oud moet zijn op het moment van diplomeren. Er wordt landelijk nog een besluit genomen over geldigheidsduur van examentoetsen. Dit kan ervoor zorgen dat de door ons gemaakte keuze wordt bijgesteld. Werken met cijfers en afronding Met ingang van cohort wordt er bij Nederlands en rekenen gewerkt met cijfers. - Instellingsexamens 2F/3F (Wellanttoetsen) leveren een cijfer op. - Cijfers voor Wellant-examentoetsen wegen even zwaar ten opzichte van elkaar 1. - Cijfers voor deelresultaten (domeinen Nederlands en rekenen) worden afgerond op één decimaal. - Het eindcijfer wordt volgens instructie van het College voor Examens afgerond tot een geheel getal. Examentoetsen en diploma-eisen Uit de schema s op de volgende bladzijden is af lezen welke examentoetsen door een leerling van een bepaalde opleiding en een bepaald cohort moeten worden afgelegd en welke diploma-eisen er aan gesteld worden. Herkansingen van instellingsexamens 2 en centrale examens 1. In de gevallen waarin om te slagen voor het diploma aan bepaalde diploma-eisen talen en rekenen moet worden voldaan (zak-slaagregeling), en dit nog niet gelukt is, geldt: Voor instellingsexamens De leerling heeft in de opleiding voor de domeintoetsen 3 binnen talen recht op in totaal drie herkansingen met een domeintoets, waarvan 2 binnen eenzelfde domein. Dit geldt niet voor domeinen die al voldoen aan de eisen. Voor centrale examens heeft de leerling het wettelijke recht op één herkansing. 2. In de gevallen dat de leerling nog niet voldoet aan de diploma-eisen voor talen en rekenen, maar de resultaten van de examentoetsen niet nodig zijn om te slagen voor het diploma, geldt: De leerling heeft voor de domeintoetsen binnen talen en rekenen recht op één herkansing met een domeintoets. Dit geldt niet voor een domein dat al voldoet aan de eisen. In bijzondere gevallen In bijzondere gevallen legt de voorzitter van de examencommissie van een locatie een gemotiveerd voorstel om af te wijken van deze examenregeling talen en rekenen voor aan de voorzitter van de centrale examencommissie. De voorzitter van de CEC besluit op basis van dit voorstel of afgeweken kan worden van deze examenregeling, of doet een bindend alternatief voorstel. 1 Bij centrale examinering van Nederlands vanaf weegt het gemiddeld resultaat van de instellingsexamentoetsen even zwaar ten opzichte van het centraal examen. 2 Dit in afwijking van de herkansingsregeling in de examenregelingen CKS t/m beroepsgericht. In de examenregelingen CKS vanf beroepsgericht wordt verwezen naar deze examenregeling talen en rekenen. 3 Bij instellingstoetsen voor talen kennen we de domeinen spreken, Voor elk van deze domeinen is er een domeintoets. Examenregeling talen&rekenen cohorten t/m 11-12, vastgesteld CEC Pagina 2 van 11

3 NEDERLANDS Niveau 1 (4) T/m Devianttoets TNT 5 luisteren, lezen, woordenschat, structuur CEF (in plaats van geïntegreerd in de proeve). Vermelden resultaten domeinen luisteren, lezen, woordenschat en structuur op diploma-aanhangsel. Cohorten en Toetsen luisteren en lezen 2F via Creta of 6 kwalificerende 7 toets Deviant, aangevuld met Wellanttoetsen 2F spreken, Vermelden resultaten luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven op diploma-aanhangsel. Niveau 2 en 3 Cohort en Devianttoets TNT 5 luisteren, lezen, woordenschat, structuur CEF. Vermelden resultaten domeinen luisteren, lezen, woordenschat en structuur op diploma-aanhangsel. Cohort en cohort indien diploma vóór Toetsen luisteren en lezen 2F via Creta of 6 kwalificerende 7 toets Deviant aangevuld met Wellanttoetsen 2F spreken, Vermelden resultaten domeinen luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven op diploma-aanhangsel. Cohort indien diploma vanaf Eén centraal landelijk examen 2F luisteren+lezen en Wellanttoetsen 2F spreken, Overgangsregeling geldend van t/m : Om te kunnen slagen moet voor zowel Nederlands als rekenen minimaal het eindcijfer 5 worden behaald. Vanaf : Om te kunnen slagen mag maximaal één keer het eindcijfer 5 voor Nederlands of rekenen worden behaald. Daarnaast moet het cijfer 6 of hoger worden behaald. (4) Centraal examen niveau 1 Nederlands luisteren en lezen: wordt door de overheid over beslist in Deviant TNT: een diagnostische adaptieve toets, afgenomen onder examencondities, die voor alle deelnemers gelijk is en waaruit het behaalde niveau blijkt. 6 In tegenstelling tot eerdere examenregelingen talen en rekenen: er kan worden gekozen voor examentoetsen Creta òf kwalificerende toetsen Deviant. 7 Via inlog bij Deviant kan hierover worden beschikt. N.B. Bij deze cohorten dus niet meer kiezen voor Deviant TNT-toets! Examenregeling talen&rekenen cohorten t/m 11-12, vastgesteld CEC Pagina 3 van 11

4 NEDERLANDS Niveau 4 Cohort t/m Devianttoets TNT 8 luisteren, lezen, woordenschat, structuur CEF. Uitgewerkte schrijfopdracht, die voldoet aan de eis voor schrijven voor de betreffende opleiding, in portfolio. Om te kunnen slagen moet bij 3 van de 4 van volgende domeinen het vereiste niveau behaald zijn: luisteren, lezen, woordenschat, structuur. Op het diploma-aanhangsel wordt het behaalde niveau vermeld. Cohorten vanaf en diploma vóór Toetsen luisteren en lezen 3F via Creta of 9 kwalificerende 10 toets Deviant aangevuld met Wellanttoetsen 3F spreken, Om te kunnen slagen moeten 3 van de 5 van volgende domeinen voldoende zijn: luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en Als pilot examens worden gemaakt in de 2 e helft van de opleiding, mogen deze gelden als examentoetsen voor luisteren en lezen 3F. Cohorten vanaf en diploma vanaf Eén centraal landelijk examen 3F luisteren+lezen en Wellantexamens 3F spreken, gesprekken voeren en Overgangsregeling geldend van t/m : Om te kunnen slagen mag maximaal twee keer het eindcijfer 5 worden behaald voor Nederlands, Engels en rekenen. Daarnaast moet het cijfer 6 of hoger worden behaald. Vanaf : Om te kunnen slagen mag maximaal één keer het eindcijfer 5 worden behaald voor Nederlands, Engels en rekenen. Daarnaast moet het cijfer 6 of hoger worden behaald. 8 Deviant TNT: een diagnostische adaptieve toets, afgenomen onder examencondities, die voor alle deelnemers gelijk is en waaruit het behaalde niveau blijkt. 9 In tegenstelling tot eerdere examenregelingen talen en rekenen: er kan worden gekozen voor examentoetsen Creta òf kwalificerende toetsen Deviant. 10 Via inlog bij Deviant kan hierover worden beschikt. N.B. Bij deze cohorten dus niet meer kiezen voor Deviant TNT-toets! Examenregeling talen&rekenen cohorten t/m 11-12, vastgesteld CEC Pagina 4 van 11

5 VREEMDE TAAL: ENGELS (alleen voor de opleidingen met Engels als opleidings- en exameneis) Niveau 1 Niet van toepassing. Niveau 2 Cohort Niet van toepassing Cohort en Devianttoets LLA 11 Engels luisteren, lezen, woordenschat, structuur CEF. Uitgewerkte schrijfopdracht, die voldoet aan de eis voor schrijven voor de betreffende opleiding, in portfolio. Om te kunnen slagen moet bij 3 van de 4 van volgende domeinen het vereiste niveau behaald zijn: luisteren, lezen, woordenschat, structuur. Op het diploma-aanhangsel wordt het behaalde niveau vermeld. Cohort Toetsen luisteren en lezen Engels CEF via Creta of 12 kwalificerende 13 toets Deviant, aangevuld met Wellanttoetsen CEF spreken, gesprekken voeren en Cohort Toetsen luisteren en lezen Engels CEF via Creta of 12 kwalificerende 13 toets Deviant, aangevuld met Wellanttoetsen CEF spreken, gesprekken voeren en Om te kunnen slagen moeten 3 van de 5 van volgende domeinen voldoende zijn: luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en Vermelden resultaten domeinen luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven op diploma-aanhangsel. Voor het behalen van een diploma moeten de domeinen spreken en gesprekken voeren voldoende zijn Deviant LLA: een diagnostische adaptieve toets, afgenomen onder examencondities, die voor alle deelnemers gelijk is en waaruit het behaalde niveau blijkt. 12 In tegenstelling tot eerdere examenregelingen talen en rekenen: er kan worden gekozen voor examentoetsen Creta òf kwalificerende toetsen Deviant. 13 Via inlog bij Deviant kan hierover worden beschikt. N.B. Bij deze cohorten dus niet meer kiezen voor Deviant LLA-toets! 14 O.b.v. besluit gezamenlijke AOC s: Harmoniseren examinering MVT cohort Examenregeling talen&rekenen cohorten t/m 11-12, vastgesteld CEC Pagina 5 van 11

6 MODERNE VREEMDE TAAL: ENGELS (alleen voor de opleidingen met Engels als 1 e moderne vreemde taal als opleidings- en exameneis) Niveau 3 Cohort Niet van toepassing Cohort t/m Devianttoets LLA 15 Engels luisteren, lezen, woordenschat, structuur CEF. Uitgewerkte schrijfopdracht, die voldoet aan de eis voor schrijven voor de betreffende opleiding, in portfolio. Om te kunnen slagen moet bij 3 van de 4 van volgende domeinen het vereiste niveau behaald zijn: luisteren, lezen, woordenschat, structuur. Op het diploma-aanhangsel wordt het behaalde niveau vermeld. Cohort Toetsen luisteren en lezen Engels CEF via Creta of 16 kwalificerende 17 toets Deviant, aangevuld met Wellanttoetsen CEF spreken, Cohort Toetsen luisteren en lezen Engels CEF via Creta of 16 kwalificerende 17 toets Deviant, aangevuld met Wellanttoetsen CEF spreken, Om te kunnen slagen moeten 3 van de 5 van volgende domeinen voldoende zijn: luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en Vermelden resultaten domeinen luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven op diploma-aanhangsel. Voor het behalen van een diploma moeten de domeinen spreken en gesprekken voeren voldoende zijn Deviant LLA: een diagnostische adaptieve toets, afgenomen onder examencondities, die voor alle deelnemers gelijk is en waaruit het behaalde niveau blijkt. 16 In tegenstelling tot eerdere examenregelingen talen en rekenen: er kan worden gekozen voor examentoetsen Creta òf kwalificerende toetsen Deviant. 17 Via inlog bij Deviant kan hierover worden beschikt. N.B. Bij deze cohorten dus niet meer kiezen voor Deviant LLA-toets! 18 O.b.v. besluit gezamenlijke AOC s: Harmoniseren examinering MVT cohort Examenregeling talen&rekenen cohorten t/m 11-12, vastgesteld CEC Pagina 6 van 11

7 VREEMDE TAAL: ENGELS (alleen voor de opleidingen met Engels als opleidings- en exameneis) Niveau 4 Cohort Niet van toepassing Cohort Devianttoets Engels LLA 19 luisteren, lezen, woordenschat, structuur CEF. Uitgewerkte schrijfopdracht, die voldoet aan de eis voor schrijven voor de betreffende opleiding, in portfolio. Om te kunnen slagen moet bij 3 van de 4 van volgende domeinen het vereiste niveau behaald zijn: luisteren, lezen, woordenschat, structuur. Op het diploma-aanhangsel wordt het behaalde niveau vermeld. Cohort (20) en cohort Toetsen luisteren en lezen Engels CEF via Creta of 21 kwalificerende 22 toets Deviant, aangevuld met Wellanttoetsen CEF spreken, Om te kunnen slagen moeten 3 van de 5 van volgende domeinen voldoende zijn: luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en Cohort en diploma vóór Toetsen luisteren en lezen Engels CEF via Creta of 21 kwalificerende 22 toets Deviant, aangevuld met Wellanttoetsen CEF spreken, Vermelden resultaten domeinen luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven op diploma-aanhangsel. Voor het behalen van een diploma moeten de domeinen spreken en gesprekken voeren voldoende zijn 23. N.B. Voor zover nu bekend, wordt m.i.v. cohort Engels verplicht bij alle opleidingen niveau 4 en gaat het tot de zakslaagregeling behoren! 19 Deviant LLA: een diagnostische adaptieve toets, afgenomen onder examencondities, die voor alle deelnemers gelijk is en waaruit het behaalde niveau blijkt. (20) Is NIEUW; was eerst gelijk aan examinering MVT N4 cohort ! 21 In tegenstelling tot eerdere examenregelingen talen en rekenen: er kan worden gekozen voor examentoetsen Creta òf kwalificerende toets Deviant. 22 Via inlog bij Deviant kan hierover worden beschikt. N.B. Bij deze cohorten dus niet meer kiezen voor Deviant LLA-toets! 23 O.b.v. besluit gezamenlijke AOC s: Harmoniseren examinering MVT cohort Examenregeling talen&rekenen cohorten t/m 11-12, vastgesteld CEC Pagina 7 van 11

8 2 e MODERNE VREEMDE TAAL (alleen voor de opleidingen met 2 e moderne vreemde taal [Duits, Spaans, Frans] als opleidings- en exameneis) Niveau 3 (slechts bij enkele opleidingen; is per cohort verschillend) & Niveau 4 Cohort Cohort t/m cohort Niet van toepassing Door locatie vastgestelde examentoetsen 2 e MVT CEF. Om te kunnen slagen moeten 3 van de 5 van volgende domeinen voldoende zijn: luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en Cohort Door CEC vastgestelde examentoetsen 2 e MVT CEF. Vermelden resultaten domeinen luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven op diploma-aanhangsel. Voor het behalen van een diploma moeten de domeinen spreken en gesprekken voeren voldoende zijn O.b.v. besluit gezamenlijke AOC s: Harmoniseren examinering MVT cohort Examenregeling talen&rekenen cohorten t/m 11-12, vastgesteld CEC Pagina 8 van 11

9 REKENEN Niveau 1 Cohort t/m Niet van toepassing Cohorten en Instellingsexamen rekenen 2F via Creta of 25 kwalificerende 26 toets Deviant. Vermelding resultaat rekenen op diploma-aanhangsel. Niveau 2 en 3 Cohort t/m Niet van toepassing Cohort en cohort indien diploma vóór Instellingsexamen rekenen 2F via Creta of 25 kwalificerende 26 toets Deviant. Vermelding resultaat rekenen op diploma-aanhangsel. Cohort indien diploma vanaf Centraal landelijk examen rekenen 2F Overgangsregeling geldend van t/m : Om te kunnen slagen moet voor zowel Nederlands als rekenen minimaal het eindcijfer 5 worden behaald. Vanaf : Om te kunnen slagen mag maximaal één keer het eindcijfer 5 voor Nederlands of rekenen worden behaald. Daarnaast moet het cijfer 6 of hoger worden behaald. 25 In tegenstelling tot eerdere examenregelingen talen en rekenen: er kan worden gekozen voor examentoetsen Creta òf kwalificerende toets Deviant. 26 Via inlog bij Deviant kan hierover worden beschikt. N.B. Bij deze cohorten dus niet meer kiezen voor Deviant diagnostische toets rekenen! Examenregeling talen&rekenen cohorten t/m 11-12, vastgesteld CEC Pagina 9 van 11

10 REKENEN Niveau 4 Cohort t/m Niet van toepassing Cohort vanaf en diploma vóór Cohorten vanaf en diploma vanaf Instellingsexamen rekenen 3F 27 via Creta of 28 Deviant. Als pilot examens worden gemaakt in de 2 e helft van de opleiding, mogen deze gelden als examentoetsen voor rekenen 3F. Centraal landelijk examen rekenen 3F. Vermelding resultaat rekenen op diploma-aanhangsel. Overgangsregeling geldend van t/m : Om te kunnen slagen mag maximaal twee keer het eindcijfer 5 worden behaald voor Nederlands, Engels en rekenen. Daarnaast moet het cijfer 6 of hoger worden behaald. Vanaf : Om te kunnen slagen mag maximaal één keer het eindcijfer 5 worden behaald voor Nederlands, Engels en rekenen. Daarnaast moet het cijfer 6 of hoger worden behaald. 27 Centraal examen rekenen niveau 4 per Door uitloop van de studietijd kan een landelijk examen van toepassing worden. 28 In tegenstelling tot eerdere examenregelingen talen en rekenen: er kan worden gekozen voor examentoetsen Creta òf kwalificerende toets Deviant. Examenregeling talen&rekenen cohorten t/m 11-12, vastgesteld CEC Pagina 10 van 11

11 BIJLAGE Schema examinering Nederlands en rekenen Niveau 2, 3 en 4 vanaf cohort IE = instellingsexamen (wordt vastgesteld door de CEC) COE = centraal ontwikkeld examen Bij centrale examinering van Nederlands vanaf weegt het gemiddeld resultaat van de instellingsexamentoetsen evenzwaar ten opzichte van het centraal examen. Examenregeling talen&rekenen cohorten t/m 11-12, vastgesteld CEC Pagina 11 van 11

Voor centrale examens heeft de leerling het wettelijke recht op één herkansing.

Voor centrale examens heeft de leerling het wettelijke recht op één herkansing. Aan : Van : Betreft : Datum : Examencommissies, docenten en leerlingenn MBO Jan Boerman Examenregeling talen en rekenen maart 2011 (cohorten 2007-2008 t/m 2010-2011) 28-02-20111 Vaststelling, ingangsdatum

Nadere informatie

Betreft : Datum : Geldigheid. drs. J. van. J. Boerman

Betreft : Datum : Geldigheid. drs. J. van. J. Boerman Aan : commissies, docenten en deelnemers MBO Van : Jan Boerman Betreft : Datum : regeling talen en rekenen 01 08 2012 (cohorten 07 08 t/m 12 13) 08 01 2013 1. Vaststelling regelingg Doel examenregelingg

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G M B O T A L E N & R E K E N E N

E X A M E N R E G E L I N G M B O T A L E N & R E K E N E N E X A M E N R E G E L I N G M B O T A L E N & R E K E N E N geldend voor de cohorten t/m cohort 2014-2015 regeling talen&rekenen cohorten 07-08 t/m 14-15, vastgesteld CEC 26-06-2014. Pagina 1 van 19 Aan

Nadere informatie

Memo examinering taal en rekenen, september 2012

Memo examinering taal en rekenen, september 2012 Memo examinering taal en rekenen, september 2012 Inleiding In deze memo zijn de actuele eisen aan examinering beschreven voor Nederlands, Engels, Duits en rekenen. Deze informatie geldt voor zowel BOL-

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G M B O T A L E N & R E K E N E N

E X A M E N R E G E L I N G M B O T A L E N & R E K E N E N E X A M E N R E G E L I N G M B O T A L E N & R E K E N E N geldend voor de cohorten t/m cohort 2015-2016 Examenregeling talen&rekenen cohorten 07-08 t/m 15-16 vastgesteld 21-09-2015 Pagina 1 van 20 Aan

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G M B O T A L E N & R E K E N E N

E X A M E N R E G E L I N G M B O T A L E N & R E K E N E N E X A M E N R E G E L I N G M B O T A L E N & R E K E N E N geldend voor de cohorten 2011 2012 t/m cohort 2015 2016 Examenregeling talen&rekenen cohorten 11 12 t/m 15 16 vastgesteld 21 09 2015 Pagina 1

Nadere informatie

Toevoeging talen 29-9-2010 1

Toevoeging talen 29-9-2010 1 Inleiding In het schooljaar 2009-2010 zijn er veel (landelijke) ontwikkelingen geweest op het gebied van AVO. Dit memo is niet volledig maar geeft de belangrijkste besluiten aan m.b.t. de examinering van

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Cohortenschema s m.b.t. kaders en regelgeving examinering Nederlands, rekenen, Engels en overige moderne vreemde talen 09-01-2012

Cohortenschema s m.b.t. kaders en regelgeving examinering Nederlands, rekenen, Engels en overige moderne vreemde talen 09-01-2012 1 Cohortenschema s m.b.t. kaders en regelgeving examinering Nederlands, rekenen, Engels en overige moderne vreemde talen 09-01-2012 In dit overzicht vindt u schema s die betrekking hebben op: Mbo niveau

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding onderwijsassistent

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding onderwijsassistent WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding onderwijsassistent Naam opleiding onderwijsassistent Crebonummer 93500 Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 205 Startmoment opleiding September 205 Vaststellingsdatum wijziging

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1.Overzicht

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1.Overzicht Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2012-2016

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang

Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang Niveau 4 3

Nadere informatie

Cohortenschema s Kaders en regelgeving examinering generieke eisen Nederlands, rekenen en Engels April 2013

Cohortenschema s Kaders en regelgeving examinering generieke eisen Nederlands, rekenen en Engels April 2013 Cohortenschema s Kaders en regelgeving examinering generieke eisen Nederlands, en Engels April 2013 Mbo niveau Cohort Studiejaar diplomering Schema Mbo 1 Vanaf 2010 Vóór 2014-2015 A Niveau 2 en 3 Cohorten

Nadere informatie

Cohortenschema s vanaf 2015 Kaders en regelgeving examens generieke eisen Nederlandse taal, rekenen en Engels juli 2015

Cohortenschema s vanaf 2015 Kaders en regelgeving examens generieke eisen Nederlandse taal, rekenen en Engels juli 2015 Cohortenschema s vanaf 2015 Kaders en regelgeving examens generieke eisen, rekenen en Engels juli 2015 Mbo niveau Cohort Studiejaar diplomering Schema Entree Cohorten vanaf 2014 In 2015-2016 A Entree Cohorten

Nadere informatie

Examenplan Onderwijsassistent niveau 4

Examenplan Onderwijsassistent niveau 4 Examenplan Onderwijsassistent niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Onderwijsassistent niveau 4 3 jarig Crebocode: 93500 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S Team:

Nadere informatie

Exameneisen AVO-vakken

Exameneisen AVO-vakken Exameneisen AVO-vakken 1 Exameneisen BOL-opleidingen: 3 jarige BOL opleidingen niveau 3(2F) en niveau 4(3F) 2 Cohort: 2011 / 2012 Afstudeerjaar: 2013 / 2014 Duur opleiding: 3 jaar Leerweg: BOL Exameneisen

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 2,5 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: DTBOL/BBL

Nadere informatie

Hoe zit het ook al weer met de examens generieke vakken?

Hoe zit het ook al weer met de examens generieke vakken? Hoe zit het ook al weer met de examens generieke vakken? De examinering van de generieke vakken is voor mij een typisch gevalletje door de bomen het bos niet meer zien. Dit komt onder andere doordat ik

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Crebocode: Dossiercode: Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL. Zie schema kerntaken en werkprocessen in de bijlage van proeve A, B, C D en E.

Crebocode: Dossiercode: Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL. Zie schema kerntaken en werkprocessen in de bijlage van proeve A, B, C D en E. Examenplan Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Dossiercode: 91370 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GW&S Team: SCW 1. Overzicht

Nadere informatie

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712 NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Productiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenhouder hokdieren Crebo-code: 97712 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte gedeelte

Nadere informatie

Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4

Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Niveau 4 3 jarig en maatwerktraject

Nadere informatie

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430 NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker bloembinden Crebo-code: 97430 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Regelgeving referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen versie 1.2

Regelgeving referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen versie 1.2 Regelgeving referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen versie 1.2 Op 29 april 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen vastgesteld. De wet legt het kader vast voor de lagere, meer

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding mbo_verpleegkunde. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding mbo_verpleegkunde. Klik hier als u tekst wilt invoeren. WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding mbo_verpleegkunde Naam opleiding Mbo-Verpleegkunde Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BOL_BBL Cohort 2011-2015 Startmoment opleiding Aug 2011 Vaststellingsdatum wijziging

Nadere informatie

NIVEAU 4 PARAVETERINAIR. Startjaar: Versie: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590

NIVEAU 4 PARAVETERINAIR. Startjaar: Versie: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590 NIVEAU 4 PARAVETERINAIR Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Paraveterinaire ondersteuning Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

VERSIE MEI 2014

VERSIE MEI 2014 Wijziging Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB i.v.m. examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften i.v.m. de beroepsgerichte

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen Op weg met de instellingsexamens taal Regiobijeenkomst op weg met de instellingsexamens taal Alet van Leeuwen Steunpunt taal en rekenen mbo Rol Steunpunt taal en rekenen mbo onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Onderwijs en examinering Nederlands en rekenen 3F

Onderwijs en examinering Nederlands en rekenen 3F Organisatie rekenen Onderwijs en examinering Nederlands en rekenen 3F Onderwijs Start opleiding In kaart brengen beginniveau Nederlands: instaptoetsen lezen 3F (TOA) taalverzorging 3F (TOA) schrijven 3F

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Kerntaak 1: Start een retailonderneming BOR-OP-s Ondernemingsplan schriftelijk min 35,0% BOR-OP-v Ondernemingsplan

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012)

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012) Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur (aangevulde versie in verband

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 1. Overzicht 1.1. Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Niveau 3 3 jarig Crebocode: 92620 Leerweg: bol Cohort:

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Voor het mbo zijn vooral van belang: - Artikel I: Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (p.

Voor het mbo zijn vooral van belang: - Artikel I: Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (p. Wijziging Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB i.v.m. examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen mbo 2 en 3 en aanpassing examineringsvoorschriften i.v.m. de beroepsgerichte

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding mbo_verpleegkunde. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding mbo_verpleegkunde. Klik hier als u tekst wilt invoeren. WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding mbo_verpleegkunde Naam opleiding Mbo-Verpleegkunde Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BOL_BBL Cohort 2011- Startmoment opleiding Februari 2012 Vaststellingsdatum wijziging

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Exameneisen BOL-opleidingen: 3 jarige BOL opleidingen niveau 3(2F) en niveau 4(3F)

Exameneisen BOL-opleidingen: 3 jarige BOL opleidingen niveau 3(2F) en niveau 4(3F) Exameneisen BOL-opleidingen: 3 jarige BOL opleidingen niveau 3(2F) en niveau 4(3F) Cohort: 2011 / 2012 Afstudeerjaar: 2013 / 2014 Duur opleiding: 3 jaar Leerweg: BOL Exameneisen niveau 4/ 3F: Schema E

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Manager Retail ( crebo 25162) ( Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Manager Retail ( crebo 25162) ( Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Manager Retail ( crebo 25162) ( Kwalificerend) Kerntaak 1: Beheert de goederenstroom en voorraad BMR-1 Verantwoordingsgesprek bedrijfsportfolio kerntaak

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Da Vinci College schooljaar 2015-2016

Vrijstellingsregeling Da Vinci College schooljaar 2015-2016 Vrijstellingsregeling Da Vinci College schooljaar 2015-2016 De vrijstellingsregeling heeft betrekking op alle examens van de mbo-opleidingen van het Da Vinci College en is geldig in het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Groen, grond, infra 4 (Manager gemechaniseerd loonbedrijf) niveau 4 Crebonummer: 97650 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verspaner Niveau : 2 Opleidingsduur : 2 jaar Crebocode: 94340 Leerweg: BOL/BBL Dossierjaar: 2015 Cohort: 2015-2017 Sector: T&V Team: Metaal

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L niveau 1 en 2 met één PvB geldend voor opleidingen cohort 2014-2015 Examenregeling mbo beroepsgerichte deel voor opleidingen gestart

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 mei 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie Commerciële Economie Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen Crebonr.

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Manager verkoop reizen

Manager verkoop reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager verkoop reizen 94100 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke informatie

Nadere informatie

Bijeenkomst Instruct

Bijeenkomst Instruct Nederlands, Engels en rekenen mbo - actualiteit Bijeenkomst Instruct Woensdag 10 december Hilversum Alet van Leeuwen Onderwerpen rol en taak Steunpunt invoeringsjaren (centrale) examens en diploma eisen

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Monteur Mechatronica Niveau : 2 Opleidingsduur : 2 jaar Crebocode: 91080 Leerweg: BOL/BBL Dossierjaar: 2015 Cohort: 2015-2017 Sector: T&V Team:

Nadere informatie

Opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg

Opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg Opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg 1. Overzicht 1.1. Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 2 jarig Maatwerk Crebocode: 92650 Leerweg: bol Cohort:

Nadere informatie

Actualiteit taal en rekenen mbo

Actualiteit taal en rekenen mbo Actuele ontwikkelingen Actualiteit taal en rekenen mbo Themaochtend taal en rekenen - BTG esb&i Januari 2011 Karin Lukassen Inhoud Beleid en wetgeving Implementatie: landelijk Implementatie: mbo-instellingen

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Crebocode: 91300 Dossiercode: Dossierjaar: 2013 Leerweg: instroom BOL

Crebocode: 91300 Dossiercode: Dossierjaar: 2013 Leerweg: instroom BOL Examenplan AA 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Apothekersassistent Niveau: 4 Duur: 2 jaar Crebocode: 91300 Dossiercode: Dossierjaar: 2013 Leerweg: instroom BOL Cohort: 2013-2015

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 2 Opleidingsduur : 2 jaar Crebocode: 94272 Leerweg: BOL/BBL Dossierjaar: 2015 Cohort: 2015-2017

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Montagemedewerker industrieel produceren met hout Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 sbu EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25008 Leerweg: bbl Cohort: 2016 2018 Sector: T&V Team: M&H 1.Examenoverzicht

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 94282 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL Cohort: 2015-2016

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

Matrix. Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen. voor EVC-kandidaat

Matrix. Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen. voor EVC-kandidaat Matrix Consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen voor EVC-kandidaat Inleiding Op 1 augustus 2010 is de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht gegaan, waarmee een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Rekenexamens. Deltion T&V

Rekenexamens. Deltion T&V Rekenexamens Deltion T&V Even Voorstellen Jan Kruijs Rekencoördinator sector T&V Rekenmeester Examen coördinator schooljaar 2010-2011 Cohorten voor 2010 geen centraal georganiseerd rekenexamen Cohorten

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste monteur Elektrotechnische Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste monteur Elektrotechnische Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Eerste monteur Elektrotechnische Installaties Niveau : 3 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 94281 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BOL/BBL Cohort:

Nadere informatie

DA VINCI COLLEGE VRIJSTELLINGSREGELING

DA VINCI COLLEGE VRIJSTELLINGSREGELING DA VINCI COLLEGE VRIJSTELLINGSREGELING 2017-2018 De vrijstellingsregeling heeft betrekking op alle examens van de mbo-opleidingen van het Da Vinci College en is geldig in het schooljaar 2017-2018 voor

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Examenplan. <naam opleiding> <uitstroomrichting> Crebocode: <crebocode> Niveau opleiding 1. <sectorbenaming> <teamcode> <teamnaam>

Examenplan. <naam opleiding> <uitstroomrichting> Crebocode: <crebocode> Niveau opleiding 1. <sectorbenaming> <teamcode> <teamnaam> Examenplan Crebocode: Niveau 1 Nominale sduur jaar Leerweg Kwalificatiedossier geldig vanaf 1 augustus Cohort Sector

Nadere informatie

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4 3 jarig Crebocode: 92670 Dossiercode: 22196 2012-2015

Nadere informatie

Examenplan 2015: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3

Examenplan 2015: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 Examenplan 2015: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 Niveau: 3 Opleidingsduur: 3-jarig / Maatwerk Crebocode:

Nadere informatie

Crebocode: Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL. Cohort: Sector: T&V Team: Installeren (TV)

Crebocode: Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL. Cohort: Sector: T&V Team: Installeren (TV) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Leidinggevend Monteur Werktuigkundige Installaties (LMWI) Niveau : 4 Opleidingsduur: 1 jaar Crebocode: 94292 Dossierjaar: 2015 Leerweg: BBL

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen. Docentendag BTG Handel 26 maart 2015 Enkele veelgestelde vragen over Nederlands in mbo Alet van Leeuwen

Actuele ontwikkelingen. Docentendag BTG Handel 26 maart 2015 Enkele veelgestelde vragen over Nederlands in mbo Alet van Leeuwen Actuele ontwikkelingen Docentendag BTG Handel 26 maart 2015 Enkele veelgestelde vragen over Nederlands in mbo Alet van Leeuwen Hoe komt het cijfer voor Nederlands tot stand? Wat is het eindcijfer voor

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Milieu-onderzoeker

Nadere informatie

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Beste studenten, Gedurende de opleiding gaan jullie een Afstudeermap samenstellen waarin je alle bewijzen verzameld van de Kerntaakexamens,

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G

E X A M E N R E G E L I N G E X A M E N R E G E L I N G niveau 3 en 4 geldend voor competentiegerichte opleidingen niveau 3 en 4 gestart vanaf 1 augustus 2010 INHOUD 1. Vaststelling regeling 2. Toelichting competentiegerichte kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens (blauwe tekst = invulvoorbeeld; groene tekst is informatie) Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang niveau 4 1 jarig

Nadere informatie

Visie geeft uitslag! Beroepsgerichte context in bestaande toetsen (TOA)

Visie geeft uitslag! Beroepsgerichte context in bestaande toetsen (TOA) Visie geeft uitslag! Beroepsgerichte context in bestaande toetsen (TOA) Moeten deelnemers die in 2009/2010 zijn ingeschreven voor een opleiding geëxamineerd worden volgens de referentieniveaus van Meijerink?

Nadere informatie

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010 Rianne Reichardt Wet- en regelgeving Taal- en rekenniveau omhoog Invoering referentiekader Meijerink Invoering centrale examinering taal

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Opzichter/uitvoerder groene ruimte (profielkeuze) Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Vakexpert

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig Crebocode: 95280 Dossiercode: 22171 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: SB Code Examen examenvorm

Nadere informatie

Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4)

Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4) Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4) Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie