Van heilige naar veilige huisjes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van heilige naar veilige huisjes"

Transcriptie

1 Van heilige naar veilige huisjes De rol van de accountant in het financiële systeem van de toekomst Mei 2012

2 Introductie We schrijven In de geschiedenis boeken lezen we dat het al weer vijf jaar geleden is dat de ommekeer werd ingezet. Het financiële systeem is fundamenteel gewijzigd: waardecreatie voor álle belanghebbenden en rentmeesterschap voor toekomstige generaties staan centraal het financieel kapitaal staat weer ten dienste van het waardecreërende vermogen van organisaties. Net zoals werknemers, leveranciers en consumenten, zijn ook management, financiers en toezicht houders zich bewust van hun essentiële, maar niet dominante rol in de keten. De natuurlijke checks and balances werken weer en zijn transparant het evenwicht is hervonden tussen alle spelers in de keten. Beleggers hebben daardoor weer vertrouwen in de echte waarde van ondernemingen, kapitaalmarkten weer in de slagkracht van Europese instituties, banken weer in elkaar en burgers en andere stakeholders in de informatie die zij ontvangen van bedrijven. 2 PwC

3 Hakken uit het zand De geschiedenisboeken draaien er anno 2017 niet omheen. Er zat een aantal zaken fundamenteel fout in onze economische, politieke en maatschappelijke systemen. Het was, om op een gezonde manier weer te kunnen groeien, onontkoombaar dat bedrijven en landen weer zouden functioneren op een niveau dat recht zou doen aan hun onderliggende waarden. Het begon met de erkenning dat er een ingrijpende waardeverschuiving plaatsvond in de samenleving. Aandeelhouderswaarde was niet meer allesoverheersend en moest stakeholderswaarde nadrukkelijk naast zich dulden. Op financieel resultaat alléén kon niet meer gestuurd worden. Materiële zaken dienden meer hand in hand te gaan met maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid. Schulden konden niet langer vervangen worden door andere schulden. Korte termijn mocht niet langer ten koste gaan van lange termijn. Gewin kreeg weer een geweten. De crisis leidde tot nadenken over hoe we systemen moeten hervormen. Zo ook ons systeem van verantwoordingsinformatie en de controle daarop. We moesten naar een samenleving waar transparantie en relevantie voorop staan. Een systeem waarbij organisaties profit en non-profit beter laten zien hoe ze waarde creëren voor aandeelhouders, klanten en medewerkers, welke risico s ze daarbij lopen, hoe ze die beheersen en wat de impact is van hun handelen op de maatschappij. Zodanig gepresenteerd dat het aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, het aansluit bij de specifieke behoeftes van gebruikers, in een taal die de gebruiker verstaat en in een frequentie die ruimte voor bijsturing biedt. Ommekeer De accountant is een essentieel onderdeel van dit systeem zoals het was en anno 2017 is. Hij heeft een doorslaggevende rol gespeeld in de ommekeer. De accountant, spil in het collectief geheugen en het vertrouwen in verantwoordingsinformatie, heeft zijn rol hervonden als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer. Voorop staat de informatiewaarde van corporate reporting die belanghebbenden beter in staat stelt de bestendigheid van het waardecreërende vermogen van organisaties in te schatten en op basis daarvan, ieder vanuit zijn of haar eigen perspectief, de juiste afwegingen te maken over zijn of haar betrokkenheid bij die organisatie. Het beroep is daar weer pal achter gaan staan en heeft zijn professionele organisatie, verdienmodellen en opleidingsprogramma s daarop aangepast. Niet louter méér van hetzelfde, maar ánders in harmonie met de maatschappelijke roep om zelfreflectie, kwaliteit en objectiviteit. Hervormingen Terug naar nu. Ondernemingen, aandeelhouders, financiers, rating agencies, politici, accountants en nog veel meer partijen die onderdeel waren van het systeem zoals we dat kenden, moeten zich de kritiek aantrekken. Het past niemand om naar anderen te wijzen. Het heeft geen zin om afkeurend te reageren op voorgestelde wijzigingen. Wel heeft het zin om met alternatieven te komen en via een constructief maatschappelijk debat te komen tot een nieuwe situatie waarin we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Van heilige naar veilige huisjes 3

4 Gezien onze publieke functie en onze rol in dit systeem, past het het accountantsberoep om die handschoen op te pakken. De accountant moet een aantal heilige huisjes omver (durven) schoppen. Leren van het verleden en een visie op de toekomst zijn onontbeerlijk. En er moeten veilige huisjes voor terugkomen. Wij pleiten voor hervormingen op minimaal een vijftal aspecten. De accountant anno 2017: 1. heeft een voortrekkersrol bij het vergroten van de relevantie, de vormen en de begrijpelijkheid van verslaggeving over het waardecreatieproces zodat deze beter aansluit op de behoefte van stakeholders; 2. onderkent andere dan louter monetaire waarden, stimuleert de governance, sturing en communicatie en durft hierbij een duidelijk oordeel te geven; 3. verbetert met behulp van innovaties continu de effectiviteit en efficiëntie van zijn controlewerkzaamheden; 4. is transparant en begrijpelijk over zijn bevindingen en over hoe die tot stand zijn gekomen naar ondernemingen, directe stakeholders en ook naar de bredere samenleving waar het gaat om gemeenschappelijke thema s en issues; en 5. is trots op zijn rol in het financiële systeem, heeft deze daadkrachtig georganiseerd en is transparant over zijn eigen functioneren. Was getekend, 11 mei 2012, te Amsterdam. Deze wijzigingen zullen niet van de ene op de andere dag een feit zijn. Ze vereisen een herbezinning op de eigen rol en mindset, een continue dialoog met cliënten en belanghebbenden, hernieuwde focus in de interne en universitaire opleidingen, investeringen in innovaties en technologie en het loslaten van oude zekerheden en verdienmodellen. Stil staan is geen optie. We moeten vooruit en snel ook! Met deze beschouwing op de rol van de accountant in het financiële systeem van de toekomst doen wij een aftrap. Hiermee willen wij bijdragen aan het maatschappelijke debat. Olof Bik, Arjan Brouwer, Peter Eimers, Erik Roelofsen en Willem Geijtenbeek zijn werkzaam bij PwC. De eerst viergenoemde zijn daarnaast verbonden aan respectievelijk de Universiteit van Groningen, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Rotterdam School of Management 4 PwC

5 Relevante en begrijpelijke verslaggeving die beter aansluit bij de informatiebehoeften van belanghebbenden Publieke verslaglegging over de prestaties van de organisaties staat bloot aan kritiek. Rapporten zijn lang, gefragmenteerd, complex en ontoegankelijk. Ze geven bovendien onvoldoende inzicht in het proces en de bestendigheid van de waardecreatie van organisaties. Ze komen daarmee onvoldoende tegemoet aan de informatiebehoefte van investeerders en andere belanghebbenden. De kritiek richt zich daarnaast op het sterke compliance-karakter van publieke verslaggeving. Het knijpt de ziel van de organisatie uit de verslaggeving. Het houdt te weinig rekening met het gedrag van mensen, de cultuur en processen binnen de organisatie, wat ze in de toekomst waard zijn en bijdragen, en wat de sociale- en milieueffecten ervan zijn. Het richt zich momenteel vooral op financiële prestaties. Het is hoog tijd voor een nieuw stelsel van verslaggeving. Een stelsel waarin ondernemingen veel actiever hun stakeholders betrekken en informeren. Het is hoogtijd voor een nieuw verslaggevingstelsel waarin ondernemingen actiever hun stakeholders betrekken en informeren. De organisatie moet weer begrijpen hoe stakeholders de informatie van ondernemingen gebruiken om beslissingen te nemen. Een organisatie mag nooit terugvallen op droge informatieverstrekking, maar zal in dialoog met stakeholders betekenis moeten geven aan die informatie. Scherpe keuzes De invulling van dat model vraagt scherpe keuzes. Ten eerste moet verslaggeving duidelijker worden afgebakend voor verschillende groepen gebruikers. Er zijn stakeholders die een directe bijdrage aan de onderneming leveren in de vorm van geld, arbeid of natuurlijke hulpbronnen. En er zijn stakeholders met een meer indirect maatschappelijk belang. Voor wie is het verslag nu bedoeld? De mate van diepgang en gedetailleerdheid van informatie dienen afgestemd te worden op het belang van de specifieke stakeholder. De organisatie moet over deze keuzes transparant zijn zodat dit voor alle stakeholders duidelijk is en er een debat over kan plaatsvinden. Ten tweede moet verslaggeving een beter onderscheid maken tussen informatie over het verleden en informatie over de toekomst. Onderscheid dus tussen inzicht in reeds geleverde prestaties en de mogelijkheid om de bestendigheid van het waardecreërende vermogen in te schatten. Van heilige naar veilige huisjes 5

6 Publieke verslaggeving anno 2017 bakent relevante stakeholders duidelijk af, maakt informatie voor verschillende groepen gebruikers toegankelijk en maakt onderscheid tussen informatie over verleden en toekomst. De accountant ondersteunt en stimuleert organisaties om hun communicatie beter te laten aansluiten op de informatiewensen van investeerders en andere stakeholders. Hij stimuleert de integratie van verschillende rapportages. Dat verhoogt het vertrouwen van beleggers en andere belanghebbenden in organisaties. Beide zijn van belang voor het bepalen van de organisatiewaarde, zowel in financiële als in maatschappelijke termen. Wij pleiten voor een helder onderscheid tussen verantwoordingsinformatie over verleden en informatie over risicoprofiel, strategie en toekomstverwachtingen. Dat laatste betreft informatie die van belang is voor stakeholders om te weten met wie zij zaken willen doen. Tot slot moet verslaggeving toegankelijker worden. Kappen in het woud van toelichtingvereisten is daarbij onontkoombaar. Een gebruiker moet in tien minuten de essentiële informatie uit een jaarverslag kunnen halen. Dat betekent dat een jaarverslag begint met de meest relevante informatie en afdaalt naar het verhaal achter de cijfers, toekomstverwachtingen en bijlagen. Het bevat een 10-minuten overzicht, met daarin ondernemingsdoelstellingen, het verdienmodel, key financiële indicatoren waar ook het management op stuurt, het risicoprofiel, milieu- en sociale zaken en cultuur en gedrag. Datzelfde jaarverslag moet ook voldoende detail geven aan analisten met een diepgaandere informatiewens, maar dat kan in de vorm van bijlagen. Ook kunnen extra details worden verschaft via de website van de onderneming en andere media. Digitale standaarden kunnen deze gelaagdheid faciliteren en tegelijkertijd het woud van toelichtingvereisten beheersbaar maken. Geïntegreerd beeld van ondernemingswaarde Uiteindelijk is een onderneming daardoor beter in staat een geïntegreerd beeld te geven van de waarde en het waardecreërende vermogen van de onderneming op basis van de strategische waardebepalende factoren, inclusief de impact op en toegevoegde waarde aan maatschappelijke doelstellingen en resources. Deze benadering draagt er aan bij dat bijvoorbeeld beleggers niet langer hun vertrouwen (blind) baseren op het systeem van regulering, controle en toezicht dat de verantwoordelijkheid voor de interactie en relatie tussen de organisatie en haar stakeholders bij anderen neerlegt dan bij de betrokken partijen zelf. Het is gericht op de relatie tussen de organisatie en haar stakeholders. Dat heeft een voordeel voor de organisatie. Het maakt de organisatie minder kwetsbaar voor het verlies van vertrouwen als gevolg van incidenten die elders plaatsvinden. Het heeft ook een voordeel voor de maatschappij. Het maakt de economie minder kwetsbaar voor een systeemcrisis: iedere organisatie wordt op zijn eigen geloften beoordeeld. Deze manier van verslaggeving brengt grote veranderingen en vraagstukken met zich mee. Want hoe vertaal je de strategie naar relevante prestatiemaatstaven? Hoe moeten niet-financiële prestatiemaatstaven gewaardeerd en weergegeven worden? Hoe zorg je ervoor dat deze betrouwbaar zijn? En hoe komen we tot nieuwe standaarden die nodig zijn voor het vergelijken van dergelijke rapportages? Regelgevers moeten integrated reporting mogelijk maken. Het bedrijfsleven moet het omarmen. Maar de accountant zal zijn nek moeten durven uitsteken en oplossingen voor deze vragen moeten aanreiken. Het compliance-karakter knijpt de ziel van de onderneming uit de verslaggeving. 6 PwC

7 Andere waarden dan louter monetaire Maatschappelijke ontwikkelingen vragen dat de reikwijdte van het betrouwbaarheidsoordeel de komende vijf jaar toeneemt. Denk naast het oordeel over een jaarrekening, ook aan de controle van jaarverslag, tussentijdse cijfers en andere rapportages waarin verantwoording wordt afgelegd, zoals een milieuverslag, de werking van een risicobeheersingsysteem of de kwaliteitcijfers van een ziekenhuis. Dat vraagt van een accountant andere dan louter financiële kennis. Laten we, om het concreet te maken, er een op het eerste gezicht minder voor de hand liggend voorbeeld uitlichten: de toenemende behoefte aan inzicht in en zekerheid over gedrag en cultuur in de organisatie. Organisatiecultuur en gedrag zijn fundamentele drivers van het waardecreatieproces. Cultuur en gedrag als waardedrijver enerzijds, waarin strategie en merkbelofte worden waargemaakt. Anderzijds als onderdeel van integriteit en beheerste bedrijfsvoering: de effectiviteit van aansturing en beheersing wordt immers gedragen door een goede mix van harde en zachte controlemaatregelen. Organisaties moeten maar laten zien dat ze hun missie, strategie, kernwaarden en governance-doelstellingen echt waarmaken. Eigenheidswaarde Er zijn talloze voorbeelden van organisaties waarin cultuur en gedrag doorslaggevend zijn voor hopeloos falen of duurzaam succes. Logisch dat in navolging van de crisis men van organisaties in toenemende mate verwacht dat ze meer verslag doen van de overeenstemming tussen hun gewenste en werkelijke cultuur. Van de walk en de talk. Dat zou je eigenheidswaarde of organisatiekapitaal kunnen noemen. Maar het mag vooral niet bij mooie woorden blijven. Organisaties moeten maar laten zien - van de bestuurskamer tot aan de jongste bedienden - dat hun missie, strategie, kernwaarden en governance-doelstellingen worden doorleefd en zijn verankerd in hun processen, systemen en dagelijks handelen. In tegenstelling tot de heersende opvatting is organisatiecultuur voor een belangrijk deel observeerbaar, meetbaar en valideerbaar. Het komt tot uitdrukking in voorbeeldgedrag van management en medewerkers, beslissingen die genomen worden waar het gaat om tijd, geld of andere schaarse middelen, gedragscodes, beloningssystemen en interne controlemaatregelen. Maar ook in strategische resultaten zoals medewerkersbetrokkenheid, reputatie of merkwaarde. Inzicht hierin verhoogt vertrouwen en betrokkenheid van belanghebbenden en verlaagt maatschappelijke kosten. Van heilige naar veilige huisjes 7

8 8 PwC De eenzijdige focus op winst heeft in 2017 plaatsgemaakt voor een benadering waarin ook strategische waarden als goed bestuur, klanttevredenheid, cultuur en gedrag een rol spelen. Een accountant anno 2017 is toegerust om die waarden te herkennen en te valideren.

9 Een relevantere accountant door digitalisering en innovatieve controletechnieken In 2017 hebben wij afscheid genomen van het papieren jaarverslag als primair verantwoordingsdocument. extensible Business Reporting Language (XBRL) is de belangrijkste standaard geworden voor het uitwisselen van gegevens. Een wereldwijde open internetstandaard waarmee in Nederland nu al de meeste financiële- en administratieve gegevensdefinities zijn gedigitaliseerd. Het koppelt altijd terug naar de brongegevens, waardoor de kwaliteit van uitgewisselde informatie gewaarborgd blijft. Het maakt vernieuwende communicatievormen mogelijk die continu met de tijd en behoeften van belanghebbenden meebewegen. Deze ontwikkeling betekent het einde van de jaarrekening met controleverklaring zoals we die nu kennen, en het begin van een onmiddellijke beschikbaarheid via elektronische kanalen van digitale verantwoordingsinformatie. Deze innovatie zal leiden tot continuous monitoring: een continue digitale Innovatieve data-analysetechnieken leiden tot efficiëntere en effectievere controles. beschikbaarheid van (geverifieerde) verantwoordingsinformatie. In een digitale rapportage wordt inhoud en presentatie bepaald door de specifieke gebruiker die de informatie opvraagt. Dat sluit aan op de groeiende wens van op maat gesneden informatie. Nieuwe controletechnieken Daarnaast maken accountants anno 2017 veel meer gebruik van geavanceerde wiskundige methoden en dataanalysetechnieken, om bedrijfsdata te verzamelen, continu te monitoren en te verifiëren. Deze technieken sporen potentieel meer fraude op en beantwoorden aan de maatschappelijke verwachting, waarbij men inmiddels weet dat ook de accountant te bedonderen is door een kwaadwillende. Deze technieken vereisen een investering van de accountant, maar zullen uiteindelijk leiden tot efficiëntere en effectievere controles waarin de accountant meer toegevoegde waarde kan leveren waar het de kwaliteit en betrouwbaarheid van informatieverschaffing aan stakeholders betreft. Van heilige naar veilige huisjes 9

10 XBRL betekent het einde van de jaarrekening met controleverklaring zoals we die nu kennen. Accountants maken in 2017 optimaal gebruik van innovatieve methoden en technieken. Nieuwe data-analysetechnieken leiden tot een efficiëntere én effectievere controle. Door digitalisering van gegevens, (werk)processen en informatieverschaffing worden interpretatieverschillen en fouten tot een minimum beperkt en is verantwoordingsinformatie continu elektronisch beschikbaar. 10 PwC

11 Transparant en duidelijk rapporteren over bevindingen De maatschappij eist dat organisaties transparanter communiceren over bevindingen van de accountant. Het kan niet langer zo zijn dat organisaties enerzijds een beroep doen op de samenleving - door aandeelhouders te vragen in hen te investeren of andere belanghebbenden zich in te zetten voor de onderneming - en dat ze anderzijds bevindingen van de accountant niet publiekelijk maken. Wetgeving moet zodanig worden aangepast dat de gecontroleerde organisatie de belangrijkste bevindingen van de accountant, zoals gerapporteerd aan de raad van commissarissen of raad van toezicht, publiek moeten maken. Accountants hebben daarnaast ook een taak om hun observaties publiekelijk te delen als ze voor de maatschappij van belang zijn. Dat kan en gebeurt al via publieke managementletters. Daarin worden de belangrijkste risico s op sectorniveau gesignaleerd. Op die manier wordt de collectieve kennis van accountants ingezet om publiekelijk vroegtijdig risico s te signaleren in maatschappelijke sectoren. Niet alleen ten behoeve van ondernemingen of instellingen zelf, maar ook ten behoeve van publieke toezichthouders, inspecties, ministeries en aan accountants in de sector. Informatievere controleverklaring De huidige controleverklaring van de accountant heeft intussen zijn langste tijd gehad. Waar vroeger de handtekening van de accountant voldoende was voor het vertrouwen ( akkoord en goed bevonden ), is de huidige controleverklaring verworden tot een weergave van standaardbewoordingen. De informatiewaarde moet omhoog. Het bevat te weinig informatie en meldingen die significant zijn voor de governance van de gecontroleerde organisatie. De accountant kan dus nog zo goed controleren, als hij niet in staat is om hierover te communiceren, dan is de perceptie van zijn kwaliteit negatief. De essentie van een controleverklaring is namelijk simpel: de gebruiker moet weten in welke context de accountant zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd (hoe breed of smal was zijn Accountants hebben een taak om hun observaties publiekelijk te delen als ze voor de maatschappij van belang zijn. Van heilige naar veilige huisjes 11

12 De controleverklaring bevat te weinig informatie en meldingen die significant zijn voor de governance van de gecontroleerde organisatie. opdracht) en wat deze op basis van zijn werkzaamheden te melden heeft. Maar wel in een taal die de lezer aanspreekt en begrijpt. Bijvoorbeeld: Ik heb u als lezer nog een aantal zaken te melden, waarvan ik vind dat u ze moet weten omdat u behoefte heeft aan een al dan niet bevestigend signaal van de accountant. De setting van de controleopdracht en voornaamste controleprocedures zijn voor de liefhebbers leesbaar op een website. Net zoals een gebruiksaanwijzing voor elk ander product: die lees je als je er behoefte aan hebt. Maar gaat de accountant dan niet op de stoel van de bestuurder van een onderneming of instelling zitten? Neen. Het is de bestuurder die verantwoording aflegt en de accountant die daar een conclusie aan verbindt. Maar wel een conclusie die maar op één manier uitlegbaar is en in een taal die ook door niet-accountants begrepen wordt. De belangrijkste bevindingen van de accountant aan de raad van commissarissen of raad van toezicht worden publiekelijk gemaakt door de gecontroleerde organisatie. Accountants publiceren daarnaast zelf publieke managementletters (alerts) over sectoren en delen in sterk gereguleerde sectoren hun zorgen en bevindingen met (financiële) toezichthouders. De controleverklaring van de accountant bevat relevante informatie en meldingen die significant zijn voor de governance van de gecontroleerde organisatie. De tekst van de verklaring is heldere taal. 12 PwC

13 De accountant staat voor zijn vak en zijn prestaties De accountant helpt met zijn kennis ondernemingen hun communicatie beter te laten aansluiten op informatiewensen van betrokken stakeholders en eist dit ook van ze. Stakeholders willen immers zien wat de waardebepalende factoren zijn van een onderneming en hoe een onderneming komt van strategie naar resultaat. Hij doet dit niet alleen om de verslaggeving van individuele ondernemingen op een hoger niveau te brengen, maar vervult zijn maatschappelijke rol ook door op sectorniveau een actieve rol te spelen en continu in gesprek te zijn met ondernemingen, toezichthouders en stakeholders. Hij moet proactief zijn in het signaleren van en communiceren over risico s en issues die relevant zijn voor de maatschappij. Het accountantsoordeel moet aan duidelijkheid, transparantie en reikwijdte winnen en mag geen misverstanden meer oproepen. De rol van de accountant is in deze meer stakeholder gerichte verslaggeving en controle onontbeerlijk. Hij begrijpt wat deze ontwikkeling betekent voor de verantwoordingsinformatie van ondernemingen. Hij dringt bij regelgevers aan op regels die op principes zijn gestoeld, zodat er ruimte komt voor toegespitste (digitale) verslaggeving. Een accountant die zijn aandacht uitsluitend heeft gericht op de strikt wettelijke taak van de accountant zoals bepaald in de wet, mist mogelijk de afslag bij een onderneming die zijn activiteiten en processen vernieuwt en haar verslaggeving hierop aanpast. Dat betekent dat accountants zich moet bevrijden uit het veronderstelde keurslijf van huidige (beroeps)regels. Bijdragen aan vertrouwen Dat vraagt ook om een andere houding en rol van de accountant. Hij kan zich niet beperken tot alleen controle van jaarcijfers van een bedrijf, maar moet ook een oordeel geven over de getrouwheid van cijfers over bijvoorbeeld integriteit, beloning en sociale- en milieuaspecten. Niet alleen controle van de financiële gezondheid van een ziekenhuis, maar ook van het aantal geslaagde én mislukte operaties. Zijn controlewerkzaamheden moeten leiden tot vertrouwen in rapportages, en daarmee bijdragen aan een efficiënte kapitaalmarkt of bijvoorbeeld aan beter inzicht in de kwaliteit van ziekenhuizen. Maar bijvoorbeeld ook aan het burgervertrouwen in hoe organisaties omgegaan met privacygevoelige informatie. Denk aan elektronische patiëntendossiers, internetbankieren, mailverkeer, en rekeningrijden. Zaken waar de burger, terecht of onterecht, nu argwanend tegenover staat. Het accountantsoordeel moet aan duidelijkheid, transparantie en reikwijdte winnen en mag geen misverstanden meer oproepen. Meer vooruitlopend op de toekomst en toegesneden op en in de taal van de gebruiker vormt de veranderrichting. Met innovaties zoals XBRL en data-analyse Van heilige naar veilige huisjes 13

14 De accountant heeft een stevige blik in de spiegel geworpen, geholpen door de maatschappelijke roep om zelfreflectie. Hij heeft zich herbezonnen op zijn rol in het financiële systeem en de beroepsorganisatie en de verdienmodellen daarop aangepast. De opleiding van de accountant is hierop aangepast en heeft geleid tot een accountant die beter geëquipeerd is om in de nieuwe en complexe wereld de verwachtingen van het maatschappelijk verkeer te begrijpen, te bespreken en waar te maken. En bovendien is de accountant volkomen transparant over zichzelf en de kwaliteit van zijn controles. moeten controlewerkzaamheden en -verklaringen beter worden afgestemd op de verwachtingen van de maatschappij zodat de rol van de accountant niet per se groter wordt, maar wel relevanter. Herziening accountantsopleiding De samenleving eist van de accountant dat hij de belangen behartigt van diezelfde samenleving. Niet alleen vanuit de reguliere jaarrekeningcontrole mag verwacht worden dat hij zinnige observaties kan delen over bijvoorbeeld managementcultuur. Zijn positie als onafhankelijke buitenstaander, die diepgaand onderzoek uitvoert binnen de organisatie, doet een breder beroep op zijn verantwoordelijkheid. Dat vraagt om een bredere accountant die andere waarden dan louter monetaire waarden herkent. Thans is de accountant daar nog niet volledig op toegerust. Een herziening van onze accountantsopleidingen is dus noodzakelijk. Gezien de hiervoor geschetste ontwikkelingen, is het evident dat die opleiding gebaat is bij een gestructureerde Herziening van accountantsopleidingen is noodzakelijk. en fundamentele interactie tussen praktijk en wetenschap. Dit alles doet de accountant vanuit een unieke positie waarbij hij opereert ten behoeve van de maatschappij, maar ook een goede relatie met de onderneming van belang is om hem in staat te stellen zijn rol goed te vervullen. Juist in dit natuurlijke spanningsveld tussen de directe belangen van organisaties en verantwoordelijkheid naar de bredere groep van stakeholders heeft de accountant zijn rol als zekerheidsverschaffer te vervullen. Dat vereist, naast de verwachte rechte rug en een robuuste dialoog tussen belanghebbenden, ook dat hij zelf maximaal transparant is over zijn eigen prestaties en toegevoegde waarde in die rol. Practice what you preach - alleen op die manier ben je geloofwaardig. Kwaliteit en onafhankelijkheid Dus als we het hebben over transparant rapporteren van bevindingen dient de accountant zelf uiteraard voorop te lopen. Kwaliteit en onafhankelijkheid moeten buiten elke twijfel zijn verheven. Geen geheimen hierover dus. Volledige transparantie over onze interne kwaliteitsmaatregelen, bevindingen op basis van intern onderzoek en van onderzoek door de toezichthouder. Niets mag onder de pet blijven. Als we alles consistent en transparant rapporteren dan is het ook heel eenvoudig om de perceptie over de door ons geleverde kwaliteit te verbeteren: simpelweg door hoge kwaliteit te leveren. Al met al zorgt dit ervoor dat de opdracht van de accountant niet groter wordt, maar wel relevanter. En zo is de accountant anno 2017 beter in staat zijn werkzaamheden en verklaringen af te stemmen op de verwachtingen van de maatschappij. 14 PwC

15 Epiloog: De argusogen zijn op ons gericht Het vertrouwen heeft tijdens de kredietcrisis, de eurocrisis en diverse bedrijfschandalen een forse deuk opgelopen. Om op een gezonde manier te kunnen groeien moeten bedrijven weer functioneren én rapporteren op een niveau dat recht doet aan hun onderliggende waarden en waardecreërende vermogen. De samenleving moet er zeker van kunnen zijn dat informatie ook klopt. Het is een voorwaarde voor vertrouwen. In dit document schetsen wij een ambitie voor de rol van de accountant in de toekomst. Maar de weg naar verandering is nog vol obstakels. We noemen er vier: 1. Stakeholders stellen zich nog te passief op om betere verslaggeving te bewerkstelligen. Terwijl het toch echt om het publieke, dus hún belang gaat. Een voorbeeld: van de veertig leden in de International Integrated Reporting Council is er maar één belegger. Dat zouden er veel meer moeten zijn, maar komen ze in actie? 2. Bestuurders laten hun persoonlijke belang om verslaggeving vaag te houden vaak prevaleren boven brede ondernemingsbelangen. Ze zijn wellicht bang om afgerekend te worden op concrete doelstellingen. Hier ligt een rol voor commissarissen. Zij zijn er niet om de reputatie van het bestuur te bewaken, maar om de belangen van bestuurders af te wegen tegen de belangen van stakeholders. Die balans moet beter, maar pakken commissarissen dit op? 3. De wet van de remmende voorsprong kan betere verslaggeving in de weg staan. Nu willen ondernemingen niet het voortouw nemen. Men wil niet per se het beste jongetje van de klas zijn, maar wacht op elkaar. Bovendien zijn de implementatiekosten voor met name beursgenoteerde bedrijven significant. Er is een katalysator nodig. Maar wie zorgt er voor die (financiële) prikkel? 4. En wij accountants? Wij zijn van nature technocratisch, gefocust op vaktechniek en op de onderneming. We zouden vaker rechtstreeks met stakeholders moeten spreken. Critici vragen zich bovendien af of wij in staat zijn om barrières ten aanzien van niet-financiële verslaggeving te slechten. Hebben wij wel de kennis en de juiste instelling om dat gesprek te kunnen voeren? En zijn onze opleidingen daartoe geëquipeerd? Wij pleiten niet per se voor een grotere rol van de accountant. Wel pleiten wij voor hernieuwde relevantie van de accountant in de keten van gemeenschappelijke waardecreatie en rentmeesterschap voor toekomstige generaties in de maatschappij. Dezelfde maatschappij die een kritisch, onafhankelijk, helder, geïntegreerd oordeel over strategie, kwaliteit, bestendige waardecreatie, risico s, governance, gedrag en cultuur eist. Traditioneel hét terrein van accountants. Vrijblijvend is die taak echter niet: de argusogen zijn op ons gericht. Investeringen in de robuuste maatschappelijke dialoog, in technologie, in opleiding en bovenal in een wijziging in mindset moeten snel plaatsvinden om ervoor te zorgen dat we vooruitgaan richting een oplossing in plaats van te blijven hangen in discussies over politiek onbegrip. Van heilige naar veilige huisjes 15

Naar mijn stellige overtuiging is dit een van de belangrijkste oorzaken van de verwachtingskloof.

Naar mijn stellige overtuiging is dit een van de belangrijkste oorzaken van de verwachtingskloof. Alleen uitgesproken tekst geldt Bijdrage van drs. P.J. van Mierlo RA, voorzitter PwC Accountants N.V. aan Rondetafelgesprek Accountancy op maandag 10 juni 2013. 1. Graag wil ik de PvdA hartelijk bedanken

Nadere informatie

De reactie van de NBA Young profs op het consultatiedocument Transparant over de controle' van 17 november 2014

De reactie van de NBA Young profs op het consultatiedocument Transparant over de controle' van 17 november 2014 Visie NBA Young Profs Aanleiding Op 26 juni 2015 publiceerde de NBA haar consultatiedocument rondom de aanpassing van de controleverklaring voor álle controles. Het consultatiedocument heeft betrekking

Nadere informatie

Arjan Brouwer in gesprek met Rients Abma. In gesprek met stakeholders

Arjan Brouwer in gesprek met Rients Abma. In gesprek met stakeholders In gesprek met stakeholders Arjan Brouwer in gesprek met Rients Abma Rients Abma (l.) is directeur bij Eumedion, platform voor institutionele beleggers. Arjan Brouwer (r.) is partner bij PwC en was lid

Nadere informatie

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM E Ernst & Young Accountants LLP Telt +31 88 407 1000 Boompjes 258 Faxt +31 88407 8970 3011 XZ Rotterdam, Netherlands ey.corn Postbus 2295 3000 CG Rotterdam, Netherlands Nederlandse Beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA Wat is de feitelijke rol van de accountant ten aanzien van het jaarverslag en elders opgenomen niet financiële informatie? In hoeverre matcht deze rol met de verwachtingen van beleggers? Prof dr Philip

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs adres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen telefoon 050-3166966 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING

DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING DE STAKEHOLDERS IN DE OMGEVING ( uit boek Reputatie onder Druk van Frank Peters) Stakeholders zijn personen of instituties die een belang hebben bij de organisatie en omgekeerd. Het bouwen van relaties

Nadere informatie

De accountant en het bestuursverslag Visie NBA Young Profs

De accountant en het bestuursverslag Visie NBA Young Profs De accountant en het bestuursverslag Visie NBA Young Profs Aanleiding Op 13 november 2015 publiceerde de NBA haar consultatiedocument De accountant en het bestuursverslag: Verder kijken dan de jaarrekening.

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs bezoekadres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen postbus Postbus 174 9700 AD Groningen telefoon 050-3166966 fax 050-3138180 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code Monitoring Commissie Corporate Governance T.a.v. Prof. dr. J.A. van Manen Postbus 20401 2500 EK Den Haag Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code T 020-3010301

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN Aanbevelingen toekomst Code Banken 22 maart 2013 Inleiding De Monitoring Commissie Code Banken heeft sinds haar instelling vier rapportages uitgebracht. Zij heeft daarin

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Gooisch Natuurreservaat A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel Wij hebben de

Nadere informatie

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

Accountantsverslag 2012

Accountantsverslag 2012 pwc I Accountantsverslag 2012 Permar Energiek B.V. 24 mei 2013 pwc Permar Energiek B.V. T.a.v. de Raad van Commissarissen en de Directie Horaplantsoen 2 6717LT Ede 24 mei 2013 Referentie: 31024B74/DvB/e0291532/zm

Nadere informatie

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Antonio Vivaldistraat HP AMSTERDAM.

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Antonio Vivaldistraat HP AMSTERDAM. Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Antonio Vivaldistraat 2-8 1083 HP AMSTERDAM Per e-mail: consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl Consultatie De accountant en het bestuursverslag Reactie

Nadere informatie

De accountant verklaart!

De accountant verklaart! Een accountant kan bij historische financiële informatie verschillende soorten opdrachten uitvoeren, afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever (hierna: de organisatie of het bestuur daarvan)

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op:

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: 1. het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

Corporate Governance - de rol van de accountant

Corporate Governance - de rol van de accountant Corporate Governance - de rol van de accountant Corporate Governance Seminar Allen & Overy Okura Hotel, Amsterdam 26 augustus 2003 Jaap van Manen jaap.van.manen@nl.pwc.com Agenda Corporate Governance Uitspraken

Nadere informatie

Integrated Reporting in het MKB: Theorie, toepassing en de rol van de accountant.

Integrated Reporting in het MKB: Theorie, toepassing en de rol van de accountant. Integrated Reporting in het MKB: Theorie, toepassing en de rol van de accountant. Agenda Integrated Reporting: Theorie Integrated Reporting: Toepassing De accountant: Actualiteiten De accountant: Geschiedenis

Nadere informatie

Jaarrekening Patijnenburg 2016

Jaarrekening Patijnenburg 2016 Jaarrekening Patijnenburg 2016 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Patijnenburg Verklaring over de in het jaarverslag

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs adres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen telefoon 050-3166966 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1119 Nadere toelichting in de controleverklaring 24 april 2012 NBA-handreiking 1119 NBA-handreiking 1119: Van toepassing op: Accountants die controle-opdrachten

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving. Toezicht Financiële Verslaggeving

Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving. Toezicht Financiële Verslaggeving Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Aanleiding, doelstellingen en populatie 7 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen IM seminar, Amstelveen 10 mei 2016 Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Maatschappelijke uitdaging Opiniestuk FD Minister Dijsselbloem

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

de nieuwe Governance Code Zorg : beter kiezen voor de one-tier board?

de nieuwe Governance Code Zorg : beter kiezen voor de one-tier board? de nieuwe Governance Code Zorg : of beter kiezen voor de one-tier board? Programma Aanleiding Governance Code Zorg Vraagstelling Maatschappelijke ontwikkelingen One-tier board: voor- en nadelen Stellingen

Nadere informatie

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam

JAN. Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van het Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (Vereniging NIVON) te Amsterdam A. Verklaring over de in het

Nadere informatie

Betreft. Datum : 3 november 2009

Betreft. Datum : 3 november 2009 Aan Van Betreft : Leden van de parlementaire commissie onderzoek financieel stelsel : Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants : Informatieve notitie over de rol van de accountant in het

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK 16-3-2017 Michel Kee 10e Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders Doorn Discussie over hoe risicomanagement waardevol vorm te geven aan de hand van praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring

Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring Januari 2017 Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring De accountant rapporteert over materiële onjuistheden De leden van de Koninklijke NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep

Nadere informatie

Contouren van morgen. Proces van materialiteitsanalyse

Contouren van morgen. Proces van materialiteitsanalyse Contouren van morgen Proces van materialiteitsanalyse Definitie en context Definitie Wat is echt materieel voor een goed begrip van de waardecreatie door een onderneming? Te onderzoeken aan de hand van:

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Commitment without understanding is a liability

Commitment without understanding is a liability Commitment without understanding is a liability Accent Organisatie Advies Risicocultuur tastbaar maken Propositie van Accent Organisatie Advies Frank van Egeraat Januari 2017 Nederlandse Corporate Governance

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Juni 2014 1. Inleiding Dit Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen dient als leidraad en toetssteen

Nadere informatie

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V.

KPMG Audit. kpmg. Document waarop ons rapport 17X GRN d.d. 27 juni (mede) betrekking heeft. KPMG Accountants N.V. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Kennemerland U.A. Verklaring over de in de jaarstukken

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT. A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Baker Tilly Berk N.V. Burgemeester Roeienweg 14-18 Postbus 508 8000 AM Zwolle T: +31(~384258600 F: +31 (0)38 425 86 99 E: zwolle@bakertillyberk.nl KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl CONTROLEVERKLARING

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies 15 juni 2016 Aandeelhoudersstrategie Presentatie Bevindingen & Advies Doelstelling aandeelhoudersstrategie Onderwerpen aandeelhoudersstrategie: Legitimatie voor overheidsaandeelhouderschap Doelstellingen

Nadere informatie

Stichting Sensire. Mevrouw Koskamp, Aalten (82 jaar)

Stichting Sensire. Mevrouw Koskamp, Aalten (82 jaar) Stichting Sensire 1 Mevrouw Koskamp, Aalten (82 jaar) T: +31 (0)55 312 76 00 E: apeldoorn@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit & Assurance B.V. Postbus

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen

Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen Spotlight Internal audit draagt bij aan comfort van commissarissen Jan Driessen - Risk Assurance Services, Assurance Bas Wakkerman - Risk Assurance Services, Assurance Commissarissen hebben steeds meer

Nadere informatie

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014 1. Heeft u specifieke vragen of opmerkingen bij de aangepaste vertalingen van Standaarden 200-810 en 3402 (voor de nieuwe of herziene Standaarden zijn aparte vragen in hoofdstuk 2)? nee. 2. Kunt u zich

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke acco'imtaï'it

Controleverklaring van de onafhankelijke acco'imtaï'it JL Controleverklaring van de onafhankelijke acco'imtaï'it Aan: het bestuur en toezichthoudend orgaan van Stichting SWV Passend Primair OndeÏwijs Hoeksche Waard Verklaring over de jaarrekening :zoí4 Ons

Nadere informatie

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal Controleverklaringen Nieuwe stijl, heldere taal NIVRA-NOvAA 2010 Disclaimer Het NIVRA en de NOvAA hebben zich ten doel gesteld voor een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te zorgen. Niettemin zijn het NIVRA

Nadere informatie

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015

Concept NBA-handreiking Publicatie kwaliteitsfactoren 17 april 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Concept NBA-handreiking 17 april 2015 Consultatieperiode loopt tot 29 mei 2015 Concept NBA-handreiking NBA-handreiking Van toepassing op: xx Onderwerp xx Datum:

Nadere informatie

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Spotlight Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Robert van der Glas - Statutaire compliance, Tax Reporting & Strategy De NBA heeft onlangs de herziene standaard uitgebracht

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

Arjan Brouwer in gesprek met Jaap van Manen

Arjan Brouwer in gesprek met Jaap van Manen In gesprek met stakeholders: Arjan Brouwer in gesprek met Jaap van Manen PwC-partner Arjan Brouwer maakte deel uit van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep die in september 2014 voorstellen deed om

Nadere informatie

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Antonio Vivaldistraat HP AMSTERDAM

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Antonio Vivaldistraat HP AMSTERDAM Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Antonio Vivaldistraat 2-8 1083 HP AMSTERDAM Den Haag, 27 juli 2016 Referentie: Betreft: 2016 035 GK PK Consultatie Discussienota Aanpakken en bestrijden

Nadere informatie

Gedrag en cultuur als voorspeller. Jildau Piena en Melanie de Waal De Nederlandsche Bank

Gedrag en cultuur als voorspeller. Jildau Piena en Melanie de Waal De Nederlandsche Bank Gedrag en cultuur als voorspeller Jildau Piena en Melanie de Waal De Nederlandsche Bank 22 april 2014 Waarom Gericht op één van de oorzaken van de crisis: niet zozeer inadequate governance structuren,

Nadere informatie

Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013

Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013 Verslag VNCI stakeholderdialoog 2013 Stakeholderdialoog VNCI Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Samenvatting Op 14 oktober 2013 heeft de Vereniging van de Nederlandse

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Naar ons oordeel geven:

Naar ons oordeel geven: CONTROLEVERKTAR1NG VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Het bestuur van Vrij zinnige Partij Verklaring betreffende het financieel verslag en de overzichten Wij hebben het bijgaande door ons gewaarmerkte

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

5. Beschrijving van het onderzoek

5. Beschrijving van het onderzoek 5. Beschrijving van het onderzoek 5.1 Doel van het onderzoek Het toezicht van de AFM op accountantsorganisaties is erop gericht de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren en duurzaam te waarborgen.

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG. Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum

VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG. Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum VERSLAG KPN STAKEHOLDERDIALOOG Datum: 28 oktober 2010 Plaats: KPN Network Operations Center, Hilversum Op 28 oktober 2010 ging KPN voor de derde keer in gesprek met verschillende stakeholders. De belangrijkste

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 EY working woud Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de raad van de gemeente Bronckhorst Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel met beperking Wij

Nadere informatie

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf

In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren. Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf In 7 stappen naar geïntegreerd rapporteren Naar een toekomstbestendig mkb-bedrijf Colofon De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb-kenniscentrum waarin de NBA

Nadere informatie

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars;

De wettelijk verankerde regels van goede corporate governance en de Governance Code Verzekeraars; Algemene profielschets Raad van Bestuur Menzis maart 2014 1. Algemeen De Coöperatie Menzis U.A. (Menzis) omvat onder andere de drie zorgverzekeraars Menzis, Anderzorg en Azivo, en het Zorgkantoor dat in

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

WAT IS DE WAARDE VAN DE CONTROLEVERKLARING?

WAT IS DE WAARDE VAN DE CONTROLEVERKLARING? 1 WAT IS DE WAARDE VAN DE CONTROLEVERKLARING? Het accountantsberoep ligt als gevolg van de financiële crisis onder vuur. Over de reikwijdte van de accountantscontrole en hoe de accountant in zijn controleverklaring

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief.

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. In de Code van Commissie Peters De Veertig Aanbevelingen (juni 1997) staat in zeer algemene termen iets over risicobeheersing.

Nadere informatie