FUSIEAKKOORD voor de beoogde fusie PWS & COM WONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUSIEAKKOORD voor de beoogde fusie PWS & COM WONEN"

Transcriptie

1 FUSIEAKKOORD voor de beoogde fusie PWS & COM WONEN Definitief 24 juni 2011 Fusieakkoord PWS & Com wonen met de huurderorganisaties, 24 juni

2 Partijen: Patriumoniums Woningstichting Delfshaven, gevestigd te Rotterdam te dezer zake van rechtswege vertegenwoordigd door haar directeur-bestuurder mevrouw drs. H.J. van den Berk en Com wonen, gevestigd te Rotterdam, te dezer zake van rechtswege vertegenwoordigd door haar directeur vastgoed / plv. bestuurder de heer Ir. B.J. Pluijmers Gezamenlijk optredend als beoogd fusiepartners Stichting Huurdersplatform PWS, gevestigd te Rotterdam, te dezer zake van rechtswege vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer W. Peters en de penningmeester, de heer M. Koppenhol en Stichting Huurdersalliantie Com wonen, gevestigd te Rotterdam, te dezer zake van rechtswege vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur zijnde de voorzitter, de heer R.J. Gloudi, en de secretaris de heer W.A. de Bruin Hierna te noemen de huurdersorganisaties Verklaren een fusieakkoord vast te stellen op grond van eerder gemaakte afspraken in het huurderstatuut van 26 november Overwegingen: - Dit fusieakkoord wordt opgesteld met als doel het vastleggen van andere concrete afspraken, dan dat eerder beschreven is in het huurderstatuut, het voorstel tot fusie, participatiehandboeken en andere afspraken tussen de beide corporaties en hun huurderorganisaties ; - Om het doel te bewerkstelligen worden in dit document afspraken gemaakt, rekening houdend met: o De waarborging van bestaande rechten van en afspraken met huurders en hun belangenorganisaties; o De waarborging van de betrokkenheid van huurders en hun belangenorganisaties tijdens het fusieproces; o Afspraken die worden gemaakt over de periode na de juridische fusie. - De beoogde fusiepartners hebben een actief proces van dialoog gevoerd met de huurdersorganisaties, zoals beschreven in het huurderstatuut; - Dat dit fusieakkoord van kracht is voor een periode van twee jaar vanaf de datum van de juridische fusie. Een half jaar voor het aflopen van dit fusieakkoord zullen de partners om de tafel gaan om dit fusieakkoord te evalueren en de eventueel resterende afspraken in te bedden in de reguliere afspraken tussen de corporatie en de huurdervertegenwoordiging. Fusieakkoord PWS & Com wonen met de huurderorganisaties, 24 juni

3 Spreken af: A. Procedure voor het vervolgproces van de fusie: De adviesfase: De adviesfase bestaat uit een periode van zes weken vanaf de uitnodiging van de beide corporaties aan de huurderorganisatie tot het afgeven van een zienswijze. In deze adviesfase beraden de beide huurderorganisaties zich op het voorstel tot fusie. Zij hebben te kennen gegeven hierbij in overleg te gaan met hun achterban, waarbij de genoemde vertegenwoordigers van de beide corporaties uitgenodigd worden om de beoogde fusie toe te lichten. Voorafgaand aan het overleg met de achterban bespreken de corporatievertegenwoordigers en de huurderorganisaties de concept zienswijze. Na de raadpleging wordt de zienswijze afgerond en ingediend bij de corporaties. De corporaties zullen de zienswijzen met hun reactie, indien dit gewenst is, versturen naar het ministerie. Rondom deze adviesfase adviseren de huurderorganisaties ook over de beoogde herbenoeming van één commissaris vanuit het recht op een bindende voordracht (zie bij onderdeel C). De afspraken voor de integratiefase: Deze fase begint vanaf dat de zienswijze is ingediend en het voorstel tot fusie is verstuurd naar de minister. In deze fase worden de verdere afspraken gemaakt (onderdeel D tot en met G) die van belang zijn voor de integratie van de beide organisaties vanaf het moment van de juridische fusie. B. Aanvullende afspraken over de risicokaart voor het fusieproces: Tijdens de dialoog tussen alle partijen is gesproken over het leren van vorige fusieprocessen, en wel specifiek van de rechtsvoorgangers van Com wonen, aangezien PWS geen recente fusieprocessen kent. Hiervoor heeft Com wonen een evaluatie laten opstellen met als titel: Lessons Learned. Deze evaluatie is aangevuld met de bevindingen van SHC. Uit deze beide terugblikken is een set van aandachtspunten die als meetlat dienen voor deze beoogde fusie. Beide partijen spreken af dat deze meetlat, met als titel de risicokaart, voor de datum van de juridische fusie gereed is en gecommuniceerd wordt door de gehele fusieorganisatie, als wel naar de afzonderlijke huurders. Deze risicokaart, zoals in de bijlage van dit fusieakkoord, zal bij de tussentijdse evaluaties besproken worden. C. Aanvullende afspraken over de benoemingsprocedure Raad van Commissarissen : In de bijlage 2 van dit fusieakkoord is een bijlage van de intentie overeenkomst gevoegd die het profiel en de procedure tot benoeming van de raad van commissarissen beschrijft. De relevante passage voor de huurderorganisaties uit deze procedure luidt: De zetels van de huurders worden in termen van herbenoeming meegenomen. Er wordt hierover overleg gevoerd met de organisaties. De uiteindelijk gemaakte afspraken worden ingepast in de onderstaande procedure, einde citaat. Daarnaast is afgesproken dat er advies gevraagd wordt aan de huurderorganisaties over het beoogde team voor de RvC, zoals beschreven staat in het één na laatste bolletje van de bijlage 2. De aanvullende afspraken van dit fusieakkoord gaan over de wijze van herbenoeming van de commissarissen voortgekomen uit de bindende voordracht van de huurderorganisaties. Uit de gevoerde dialoog tussen de beide corporaties en de huurderorganisaties is al voortgekomen dat in de nieuwe raad van commissarissen ten minste twee commissarissen benoemd worden met een bindende voordracht van de huurders; één commissaris van elke huurderorganisatie. De formatiecommissie voor de nieuwe raad van commissarissen zal zich in de maanden maart mei 2011 buigen over de bindende voordracht voor de nieuwe samenstelling. De beide huurderorganisaties zullen in die periode gezamenlijk een gesprek voeren met de externe begeleider over de vastgestelde profielschets en mogelijk andere randvoorwaarden. Daarna zal zowel SHC als HPF een bindende voordracht doen voor één van de huidige commissarissen die eerder door hen met een bindende voordracht zijn benoemd. De beide huurderorganisaties zullen dit uiterlijk eind april schriftelijk melden aan de formatiecommissie. Fusieakkoord PWS & Com wonen met de huurderorganisaties, 24 juni

4 D. Procedure over het ontwikkelen van gezamenlijke prestatie indicatoren: In samenspraak ontwikkelen de partners een set van prestatie indicatoren die ondersteunen in de kwaliteitsborging van de goede dienstverlening door de fusiecorporatie. Deze set van indicatoren zal besproken worden, tegelijk met de risicokaart, in de tussentijdse evaluaties (zie bijlage 3). In het eerstvolgende reguliere overleg tussen de partners na de fusiedatum zullen de prestatie indicatoren geagendeerd worden naar de al dan bekende knelpunten. E. Aanvullende afspraken over communicatie: In onderdeel A wordt beschreven hoe de fusiepartners en de huurderorganisaties samen communiceren naar de achterban van de huurderorganisaties tijdens de adviesfase. In de eerdere fasen van overleg over de beoogde fusie hebben de fusiepartners expliciete ruimte gegeven aan de huurderorganisaties om hun verhaal te communiceren met de bestaande communicatiemiddelen. Deze manier van werken zal doorgezet worden zolang als dit fusieakkoord van toepassing is. Er is per 4 april 2011 een speciaal fusieloket ingericht waar diverse huurderorganisaties terecht kunnen als zij last hebben van fusieperikelen tijdens de integratie. Over de klachten en de respons zal openlijk gecommuniceerd worden via de bestaande communicatiemiddelen. De huurderorganisaties kunnen gedurende het gehele integratieproces zich melden met ideeën of aanvullende verbeteringen via het periodieke overleg met de corporatie. De integratie zal gedurende de looptijd van dit fusieakkoord altijd geagendeerd worden op dit overleg. De huurderorganisaties zullen in de periode vanaf dat het voorstel tot fusie verstuurd is naar de minister tot aan de datum van de juridische fusie met elkaar in overleg gaan over het integreren van de beide participatie handboeken tot één geheel. De fusiepartners zullen hierbij ondersteunen, uitgaande dat de beide participatiehandboeken leidend zijn voor het gezamenlijke nieuwe handboek. F. Procedure voor aanpassen van gemaakte afspraken bij onvoorziene omstandigheden: Indien tijdens de looptijd van dit fusieakkoord zich onvoorziene omstandigheden voordoen op grond waarvan de fusiecorporatie de afspraken ter discussie wil stellen dan roept de fusiecorporatie hiervoor een speciale vergadering bijeen. In deze vergadering worden de onvoorziene omstandigheden besproken en, indien mogelijk direct met maatregelen omkleed, van commentaar voorzien. Indien de best passende maatregelen nog niet te benoemen zijn, dan worden er afspraken gemaakt wanneer hier verder over gesproken wordt. Indien de onvoorziene omstandigheden en de passende maatregelen van impact zijn voor de huurders dan zal advies gevraagd worden aan de huurderorganisatie met inachtneming van de adviesregels uit de wet op het Overleg Huurders Verhuurder. G. Procedure voor de samenwerking van de huurderorganisaties: De corporaties stellen gezamenlijk de facilitaire en financiële middelen beschikbaar voor de ondersteuning van de huurdersorganisaties totdat er een nieuwe samenwerkings- en financieringsbegroting is afgesloten met de nieuwe overkoepelende huurdersorganisatie, waarin ook de financiering van de lokale huurdersorganisaties is geregeld. De ondersteuning betreft professionele advisering met betrekking tot zowel het proces als de inhoud, secretariële / administratieve ondersteuning, extra organisatorische kosten en communicatiekosten. De beide huurdersorganisaties dienen hiervoor een begroting in die moet worden goedgekeurd. Vanzelfsprekend geldt voor dit onderdeel ook de regels van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder. Fusieakkoord PWS & Com wonen met de huurderorganisaties, 24 juni

5 Voor akkoord ondertekend in drievoud te Rotterdam op 24 juni 2011 Namens de fusiecorporaties: Namens SHC: Namens HPF: Fusieakkoord PWS & Com wonen met de huurderorganisaties, 24 juni

6 Bijlage 1: Risicoanalyse fusieproces PWS/Com Wonen Nr. Beschrijving risico Kans (P) 0. Het imago van corporaties is de laatste jaren sterk aangetast als gevolg van onder andere te ambitieuze projecten, het onjuist handelen van bestuurders et cetera. Het nakomen van gemaakte afspraken in de fusie, alsmede de communicatie daarover, is van essentieel belang om het imago van de corporatie en daarmee de geloofwaardigheid richting de huurder in stand te houden 1. De voorgenomen strategie, als beschreven in het voorstel tot fusie wordt in de organisatie niet gedragen of uitgevoerd. Voorstellen van de directie dienaangaande worden niet uitgevoerd. 2. De organisatie gaat werken met een decentrale besturing, met centrale concernbesluitvorming over de totale strategie. Hiertoe ontstaat het risico op gebrek aan eenheid van bestuur. 3. Gedurende het traject van de fusie en dus van de verandering, is er onvoldoende aandacht voor verandermanagement, waardoor processen niet optimaal of efficiënt ingericht zijn en de organisatie te stroperig wordt. Impact (I) Overeengekomen maatregelen 6 6 Wij geven good governance vorm. De Aedes governance code is de leidraad voor inrichting van onze governance. Vierjaarlijkse visitatie met start eind Risicomanagement is speerpunt ondernemingsplan. We brengen risico s systematisch en regelmatig in beeld en laten deze nadrukkelijk meewegen in onze keuzes. Integriteit is onderdeel van onze basiswaarde professionaliteit. De integriteitscode is bekend bij alle medewerkers en wordt nageleefd. Reputatie management om imagoschade te voorkomen. Bestuurder voldoet aan Balkenende-norm, zoals ook andere symbolen maatschappelijk uitlegbaar en acceptabel worden. De netto organisatiekosten wordt na 2015 teruggebracht naar 850,- per VHE (prijspeil 2011). Heldere communicatie over positionering nieuwe organisatie en de te behalen maatschappelijke doelen en resultaten. Afspraken met huurdersorganisaties opgenomen in ondernemingsplan. Zie ook risico nummer 10. De bestuurder wordt in 2015 beoordeeld op behaalde doelstellingen. Het nakomen van de afspraken met de huurdersorganisatie behoort tot de doelstellingen. 6 8 Voorstel tot fusie leidraad voor opstellen ondernemingsplan. (Concept) ondernemingsplan wordt ter advisering voorgelegd aan overkoepelende huurdersorganisatie (HO). Uitwerking ondernemingsplan in jaarlijkse bedrijfsplannen. Bedrijfsplan wordt jaarlijks besproken met de HO. Regiodirecteuren (en managers en medewerkers) zijn resultaatverantwoordelijk. Uitvoering bedrijfsplannen wordt opgenomen in managementcontracten. Elk trimester BIS. Wordt gestuurd op resultaten. Jaarverslag = verantwoording realisatie bedrijfsplan. Jaarverslag wordt besproken met HO. Concerncontrol ziet erop toe dat alle activiteiten worden uitgevoerd conform het afgesproken plan en opdracht. Ze speelt een belangrijke rol in plan-do-check-act cyclus (vooral Check/act) en bewaakt dat de organisatie werkt volgens PDCA, dat organisatie in control is en dat bedrijfsvoering consistent is. In 2015 een visitatie plaats om de uitvoering van de voorgenomen strategische doelen te beoordelen. Motiveren van medewerkers en hen deel maken van de fusie, gevoel geven/plaatsen dat fusie samen wordt opgepakt en dat iedereen in de organisatie er in dit proces toe doet. 6 6 Eenhoofdig bestuur met regiodirecteuren in (collegiaal) directieteam (dragen zorg voor eenheid van bestuur en beleid) Om een uniforme werkwijze in de praktijk over verschillende Regio s heen te realiseren wordt gewerkt met een portefeuillehouderschap op procesniveau per Wijkteammanager. Wijkteammanager is dus functioneel proceseigenaar van een specifiek proces. Uitvoering strategie opgenomen in managementcontracten. 2 de helft van 2013 evaluatie organisatiestructuur. Evaluatie wordt besproken met HO. 6 6 Verandermanagement is een nadrukkelijk onderdeel van Management Development. Programmadirecteur Fusie tot eind 2012 verantwoordelijk voor faciliteren en organiseren van het implementatieproces, voor de planning en voor het bewaken van de voortgang. Stuurgroep Fusie begeleidt het fusieproces. Voorgezeten door Hedy van de Berk. Fusieakkoord PWS & Com wonen met de huurderorganisaties, 24 juni

7 4. Tijdens fusie is organisatie te veel bezig met veranderen en intern gericht, waardoor er geen oog meer is voor de klant. 5. Als gevolg van de fusie worden processen (tijdelijk) inefficiënt (weg binnen organisatie wordt niet gevonden, risico op bureaucratie). Dientengevolge worden financiële besparingen niet gehaald en klant niet voldoende bediend. 6. Onvoldoende planning van communicatie leidt ertoe dat huurders hun weg niet kunnen vinden naar en in de nieuwe Organisatie. 7. Ontevredenheid tijdens fusieproces bij personeel leidt tot interne verdeeldheid en tot slechte dienstverlening naar de klant. Strategie kan daardoor evenwel niet gerealiseerd worden (gebrek aan doelcongruentie). 8. Onvoldoende training van medewerkers in nieuwe organisatie en nieuwe processen, vertragen klachtenafhandeling en kwaliteit van klachtenafhandeling. 9. Huurdersorganisaties zijn onvoldoende betrokken bij fusieproces, waardoor onvoldoende draagvlak voor de fusie ontstaat. 10. Tijdens de fusie gemaakte afspraken worden niet nagekomen. Kwartiermakers, de toekomstig directeuren, aangesteld om processen te optimaliseren. Veel medewerkers op hun terrein betrokken bij fusieproces middels deelname aan coördinatiegroepen. Extra ondersteuning op gebied van organisatieontwikkeling door externe adviseurs. Primaire oriëntatie op optimaliseren bedrijfsvoering nieuwe organisatie. 5 7 Gefaseerde integratie van organisatieonderdelen. Jaarlijkse KWH metingen om klanttevredenheid te meten. Hierdoor kan tijdig gestuurd kan worden. Fusieloket voor HO s. Snelle reactietijd. Meldingen en oplossingen fusieloket worden behandeld in reguliere overleggen met HO s. Klantgerichtheid is kerncompetentie van medewerkers. 6 6 Veel medewerkers op hun terrein betrokken bij fusieproces waardoor processen praktisch / werkbaar ingevuld worden. Financiële uitgangspunten zijn onderdeel van ondernemingsplan. Wordt strak opgestuurd middels BIS, bedrijfsplan, managementcontracten. Sturen op prestatie indicatoren. Vanaf 2015 zijn besparingen taakstellend. Directie Financiën & Middelen heeft controlfunctie of besluiten binnen de financiële kaders passen. 5 8 Fusieloket voor huurdersorganisaties. Via huurdersorganisatie kunnen huurders terecht bij fusieloket. Herkenbare wijkteams voor huurders. Eenvoudig 24/7 bereikbaar via diverse kanalen. 5 8 Er is binnen de gehele organisatie een heldere visie over dienstverlening naar de klant. Medewerkers worden goed geïnformeerd via lijn, bijeenkomsten, fusiebulletin en fusieplatform. Tijdens bijeenkomsten, op fusieplatform en via lijn worden medewerkers gestimuleerd ideeën en hun mening te laten horen, Medewerkers worden vanuit hun professionaliteit betrokken bij diverse onderwerpen. Monitoring / sturing vanuit directie / management. Nauwe betrokkenheid van Ondernemingsraden. De OR-en hebben een signaleringsfunctie voor onvrede. 4 6 Primaire proces blijft ondersteund door Omega. De nieuwe organisatie streeft een hoog kwaliteitsniveau na en stuurt daarop. De komende jaren wordt veel geïnvesteerd in opleidingen. Hiervoor is apart budget beschikbaar. Ondersteuning voor medewerkers voor wie het systeem nieuw is. 4 7 De dialoog met huurdersorganisaties wordt voortgezet. Huurdersorganisaties worden betrokken bij het opstellen van het ondernemingsplan. KWH participatielabel. Afspraken in fusieakkoord over vervolg betrokkenheid bij fusieproces. Opstellen nieuw handboek Participatie met huurdersorganisaties. 4 7 Afspraken worden schriftelijk vastgelegd in afsprakenlijst. Afspraken staan standaard op agenda reguliere overleg. (Tussentijdse) evaluatie per december 2011, jan en informele evaluaties tijdens regulier overleg. Evaluatie wordt besproken met bestuurder. Fusieakkoord PWS & Com wonen met de huurderorganisaties, 24 juni

8 Bijlage 2: betreft bijlage 4 uit de intentieovereenkomst CW - PWS. Profiel en procedure tot benoeming raad van commissarissen Inleiding Voorafgaand aan de fusie komen beide partijen overeen wie de nieuwe bestuurder en commissarissen zullen worden en hoe de posities worden verdeeld. Deze namen- en functielijst vormt onderdeel van het fusiebesluit en heeft de notaris nodig voor hij de akte kan tekenen. Dat complete fusiebesluit vormt onderwerp van goedkeuring en vaststelling door respectievelijk de raad van commissarissen/raad van toezicht en de bestuurders. Vanaf de datum die in de akte is genoemd is iedereen in functie en hebben de nieuwe raad van commissarissen en de bestuurder de normale relatie met elkaar. Uitgangspunten van de raad van commissarissen Bij het toezicht op de corporatie is de volgende visie leidend: Toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen passend binnen de visie en missie van de corporatie. Continuïteit bij het bereiken van deze doelstellingen is wezenlijk. Goed intern toezicht betekent onder meer dat het externe toezicht van de overheid niet leidt tot ingrijpen door die overheid. Het interne toezicht houdt de corporatie op de gekozen maatschappelijke koers. Toezicht impliceert beperking en kritische distantie en is daarmee wezenlijk anders dan besturen. De Aedescode en de Governance Code voor Woningcorporaties worden onderschreven; waar van de codes wordt afgeweken wordt dit toegelicht ( pas toe of leg uit ). Algemene taken raad van commissarissen Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de corporatie. De algemene taak van de raad van commissarissen bestaat uit drie onderdelen: Het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming. Werkgever zijn van de bestuurder met onder meer de volgende taken: de bestuurder benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan. Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van de stichting. Bijzondere taken raad van commissarissen De raad van commissarissen heeft ook een aantal bijzondere taken en/of bevoegdheden: Het goedkeuren van een aantal belangrijke besluiten en het schorsen van de uitvoering van besluiten. Het goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag. Het benoemen en het vaststellen van de taakopdracht van de accountant en het overleg met de accountant. Sparringpartner van het bestuur. De vertegenwoordiging van de rechtspersoon bij tegenstrijdig belang. Contact houden met de ondernemingsraad conform de vereisten van de WOR. Het bevorderen van het belang van de corporatie door het leggen van verbindingen tussen de omgeving en de corporatie. Profiel raad van commissarissen Om de hiervoor geschetste kerntaken goed te kunnen uitvoeren worden algemene en specifieke eisen gesteld aan de raad van commissarissen als collectief, aan individuele leden en aan de voorzitter. Uiteindelijk zullen in de raad diverse deskundigheden aanwezig moeten zijn om het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien. Het functioneren van de raad is gediend bij een goede teamsamenstelling; de individuele leden dienen elkaar aan te vullen om in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. Bij de samenstelling wordt in eerste instantie gekeken naar de benodigde kwaliteitseisen en daarnaast naar een evenwichtige opbouw wat betreft man/vrouw verdeling en herkomst van het werkgebied. Fusieakkoord PWS & Com wonen met de huurderorganisaties, 24 juni

9 Basisvereisten die gelden voor - in principe - alle commissarissen Algemeen De commissarissen: Onderschrijven de maatschappelijke onderneming als relevante organisatiefilosofie en bewaken - binnen de visie en missie van de corporatie - de invulling daarvan; Beschikken over beleidsmatig denkvermogen en zijn in staat zicht te krijgen en te houden op alle voor de organisatie van belang zijnde beleidsvelden; Hebben het vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien; Kunnen maatschappelijke trends signaleren en de vertaling naar de volkshuisvesting in het bijzonder beoordelen; Beschikken over basale financieel-economische kennis en basale juridische kennis; Zijn integer en beseffen daarmee een voorbeeldfunctie te vervullen; Hebben voldoende tijd beschikbaar om serieus invulling te kunnen geven aan de functie; Zijn bereid deel te nemen aan een commissie (bijvoorbeeld een remuneratie- of auditcommissie) en daarvoor de rol van voorzitter te vervullen. Ervaring De commissarissen: Hebben voldoende statuur door hun maatschappelijke positie (nu of in het recente verleden) om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan de bestuurder; Hebben zicht op en respect voor de onderscheiden rollen van de toezichthouders en de bestuurder; Beschikken en onderhouden een breed netwerk dat zij ten dienste kunnen stellen van de corporatie; Voelen zich betrokken bij de maatschappelijke vraagstukken in de regio. Tenminste twee commissarissen hebben een herkenbare binding met de regio. Houding De commissarissen: Hebben een onafhankelijk positiefkritische grondhouding ten opzichte van de bestuurder; Zijn bereid zich na benoeming snel in te werken in de complexe wereld van de volkshuisvesting en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen; Gedragen zich als lid van een team, zijn bereid zich in dat team kwetsbaar op te stellen, durven binnen de raad een afwijkende mening te ventileren en zaken ter discussie te stellen; Zijn kritisch met betrekking tot hun eigen functioneren en zullen dit jaarlijks evalueren; Zijn aanspreekbaar voor belanghouders als het gaat om het afleggen van verantwoording over het gehouden toezicht en het functioneren van de raad. Specifieke kennis en ervaring aanwezig in de raad van commissarissen Ten aanzien van de kennisvereisten geldt dat de raad van commissarissen als collectief moet beschikken - dus aanwezig bij minimaal één van de leden - over deskundigheid op de volgende gebieden: Bedrijfseconomie en financiën; Volkshuisvesting, wonen en wijken, stedelijke vernieuwing; Vastgoedontwikkeling en beheer; Marketing en communicatie; Arbeidsverhoudingen; Huurdervraagstukken en samenlevingsontwikkeling; Wet- en regelgeving. Wat betreft de ervaringsgebieden gaat het hierbij om ervaring: Op het snijvlak van politiek en bedrijfsleven; Met het leiden van complexe organisaties; In het dragen van een eindverantwoordelijke positie. Bij de samenstelling wordt hiermee rekening gehouden om een goede balans en voldoende complementariteit binnen de raad te bewerkstelligen. Deskundigheid van een individu op een bepaald Fusieakkoord PWS & Com wonen met de huurderorganisaties, 24 juni

10 terrein mag er overigens niet toe leiden dat deze persoon daar eigenaar van wordt. Immers: alle leden zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen. Een verdere uitwerking van genoemde kennis- en ervaringsgebieden volgt hieronder. Uitwerking van het kennisgebied bedrijfseconomie en financiën Kennis en visie op de financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming en van maatschappelijk rendement; Kennis van investeringsbeslissingen en risicomanagement; Kennis om budgetten, begrotingen en jaarstukken te beoordelen. Uitwerking van het kennisgebied volkshuisvesting, wonen en wijken, stedelijke vernieuwing Kennis en visie op toekomstige rollen van corporaties, op ontwikkelingen van leefbaarheid, herstructurering, woonsatisfactie en woonvormen en dergelijke; Kennis en visie op samenwerking met corporaties en andere partijen op de lokale en regionale woningmarkt. Uitwerking van het kennisgebied vastgoedontwikkeling en beheer Kennis van de vastgoedmarkt en de invloedsfactoren daarop; Kennis van vastgoed- en waardemanagement; Kennis van projectontwikkeling, juridische en financieringsconstructies plus het risicomanagement. Uitwerking van het kennisgebied marketing en communicatie Kennis van marktonderzoek, communicatie- en marketingstrategieën en -instrumenten. Uitwerking van het kennisgebied arbeidsverhoudingen Kennis van arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap en personeelsbeleid. Uitwerking van het kennisgebied huurdervraagstukken en samenlevingsontwikkeling Kennis van ontwikkelingen op welzijnsgebied, zorgbehoeften en -diensten, demografische en samenlevingsontwikkelingen qua vergrijzing, multiculturele ontwikkelingen, sociaaleconomische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen; Weten wat er in de stadsregio Rotterdam speelt op deze gebieden en de relatie kunnen leggen met de belangen van de relevante partijen en belanghouders; Kennis van en inlevingsvermogen in de problematiek van de huurders. Uitwerking van het kennisgebied wet- en regelgeving Kennis en inzicht in de voor woningcorporaties relevante wet- en regelgeving; Inzicht in juridische consequenties van besluiten. Uitwerking van het ervaringsgebied snijvlak van politiek en bedrijfsleven Kennis en inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen en processen. Uitwerking van ervaringsgebied leiden van organisaties Kennis en inzicht in strategische ontwikkelingsprocessen en organisatorische veranderingsprocessen; Kennis en inzicht in sociale processen en communicatie vraagstukken. De voorzitter De voorzitter beschikt in ieder geval over de basisvereisten en ervaring. Daarnaast heeft de voorzitter specifieke taken met bijbehorende vereisten ten aanzien van kennis, vaardigheden en competenties. Specifieke taken van de voorzitter Het in samenspraak met de bestuurder opstellen van de agenda van de raad van commissarissen. Het voorzitten van de vergaderingen van de raad van commissarissen en het organiseren van collegiale besluitvorming in de raad van commissarissen. Het voeren van functioneringsgesprekken met de leden van de raad van commissarissen. Fusieakkoord PWS & Com wonen met de huurderorganisaties, 24 juni

11 Het, samen met één of meer leden van de raad, voeren van beoordelingsgesprekken met de bestuurder. Het verzorgen van de communicatie met de bestuurder. Het bij tegenstrijdig belang van de bestuurder (mede-)vertegenwoordigen van de corporatie. Het zorg dragen voor transparantie en verantwoording over het functioneren van de raad van commissarissen. Kennis, vaardigheden en competenties van de voorzitter Om genoemde taken goed te kunnen uitoefenen, beschikt de voorzitter over kennis en vaardigheden noodzakelijk voor het leiden van vergaderingen en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Hij/zij is in staat mensen snel te doorgronden en heeft daardoor goed zicht op de kwaliteiten van de bestuurder. De voorzitter moet over (zeer) goede sociale en communicatieve eigenschappen beschikken. Kenmerkend voor zijn/haar opstelling zijn een kritische en onafhankelijke houding, maar tegelijk ook openstaand voor een dialoog met alle belanghebbende partijen, met inachtneming van ieders rol. De voorzitter heeft een stimulerende invloed op de raad en in de relatie met anderen. Hij/zij zorgt ervoor dat de raad van commissarissen als een team functioneert en heeft binnen en buiten de corporatie gezag. De voorzitter beschikt over levenservaring en -wijsheid en heeft veel gevoel voor intermenselijke relaties. Hij/zij is in de goede zin van het woord de ambitie voorbij hoeft dus niet per sé haantje de voorste te spelen en kan met natuurlijk overwicht op coachende wijze met de bestuurder omgaan en feedback geven. Hij/zij geeft in de vergaderingen van de raad van commissarissen ruimte aan de overige leden, waardoor hij/zij ervoor zorgt dat hun inbreng optimaal aan bod komt en verliest daarbij de effectiviteit en efficiency niet uit het oog. Door de dynamiek van de tijd en de complexiteit van de organisatie beschikt de voorzitter over een hoge mate van crisisbestendigheid. En last but not least heeft de voorzitter inzicht en kennis van de specifieke situatie en maatschappelijke opgave in Rotterdam en omgeving. Uitgangspunten voor het formeren van een nieuwe raad van commissarissen Voordracht Enkele maanden voorafgaand aan de fusiedatum wordt een nieuwe raad van commissarissen geformeerd. De samenstelling daarvan moet worden bekrachtigd door de raad van commissarissen / raad van toezicht van de fusiepartners. Voor die tijd wordt een formatiecommissie samengesteld die een bindende voordracht doet aan de raad van commissarissen / raad van toezicht. De zetels van de huurders worden in termen van herbenoeming meegenomen. Er wordt hierover overleg gevoerd met de organisaties. De uiteindelijk gemaakte afspraken worden ingepast in de onderstaande procedure. De Raad kiest in de eerste vergadering na de fusiedatum uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter. De formatiecommissie De commissie is als volgt samengesteld: De beide voorzitters van de raad van commissarissen raad van toezicht vormen de kern van de commissie aangevuld met de externe adviseur en begeleider van de Fusiecommissie Toezicht. Procedure Het vastgestelde profiel van de raad van commissarissen is zwaarwegend evenals het naleven van de Governance Code. In de Fusiecommissie Toezicht is uitgesproken dat er voldoende kwaliteit beschikbaar als er van twee raden één raad wordt geformeerd. Een aandachtspunt is de financiële kwaliteit in de nieuwe raad, hetgeen zou kunnen leiden tot een vacature. Alle commissarissen stellen hun positie ter beschikking, niemand claimt een positie. Alleen van de heer Gerards (raad van commissarissen Com wonen) is bekend dat hij eind van dit jaar niet opnieuw benoembaar is. Fusieakkoord PWS & Com wonen met de huurderorganisaties, 24 juni

12 De formatiecommissie stelt uit de bestaande leden een nieuwe samenstelling van de raad van commissarissen voor. Gedurende een overgangsperiode wordt gewerkt met een raad bestaande uit zeven personen, die overgaat naar vijf leden. Het is van belang om in de eerste fase na de fusie de continuïteit en kennis van de organisatie te borgen. Honorarium voor de nieuwe raad van commissarissen is gebaseerd op de VTW regeling. Als het beoogde team voor de raad van commissarissen is samengesteld wordt advies gevraagd aan de beide ondernemingsraden, de adviesraad 1 en de beoogd bestuurder. Vervolgens bekrachtigen beide raden van de fusiepartners het besluit met betrekking tot de definitieve samenstelling van de nieuwe raad. Mogelijke vacature Indien het resultaat van de formatie is dat één of meerdere zetels in de raad niet kunnen worden ingevuld, dan doet de formatiecommissie een voorstel voor een externe wervingsprocedure. Dit betekent dat in de planning rekening gehouden moet worden met de doorlooptijd van een eventuele externe wervingsprocedure. 1 Aan deze tekst uit de intentieovereenkomst wordt in het fusieakkoord van 24 juni 2011 toegevoegd dat ook de huurderorganisaties om advies gevraagd wordt. Fusieakkoord PWS & Com wonen met de huurderorganisaties, 24 juni

13 Bijlage 3: prestatie indicatoren Voorstel 6 prestatie indicatoren na fusie PWS/CW Nr. Proces Doelstelling Prestatie-indicator Periode 1 Klant/relatiemanagement Vragen en meldingen van klanten worden in 80% gevallen door de behandelend medewerker afgewikkeld. De klant wordt op de hoogte gesteld van het feit dat de klacht in behandeling wordt genomen, welke oplossing wordt voorgesteld en het moment van afwikkeling. 2 Klant/relatiemanagement Tijdens de fusieperiode is er een fusieloket, voor huurderorganisaties, mede ter waarborging van de continuïteit van dienstverlening. Klachten worden 3 Niet planmatig onderhoud (NPO) Percentage klachten dat direct werd afgehandeld en de gemiddelde afhandelingtermijn van een klacht Het percentage herhaal klachten wordt inzichtelijk gemaakt. Aantal meldingen per periode en gemiddelde responstijd per melding. binnen 14 dagen afgewikkeld. De niet-planmatige onderhoudsprocessen (tussentijdse Aantal NPO-meldingen per woning naar hoofdsoorten reparaties) worden snel uitgevoerd, o met aansturing vanuit de wijk; Percentage onderhoudsmeldingen ineens verholpen o de uitvoering gebeurt in één keer goed en o de corporatie ziet toe op de kwaliteit van de Gemiddelde kosten per eenheid uitvoering. o De corporatie haalt in 2013 gemiddeld een zeven voor elk label van KWH huurlabel 4 Planmatig onderhoud (PO) Onderhoud wordt just in time uitgevoerd, met oog voor kwaliteit. Dat betekent dat er geen onderhoud achterstanden meer mogen ontstaan 5 Woonlastenbeleid Door extra verkopen, ontstaat ruimte voor het investeren in duurzame oplossing, die uiteindelijk een positieve invloed hebben op de woonlasten. Zichtbaar maken wat de effecten zijn van energiebesparende maatregelen op de woonlasten Percentage bezit met onderhoudsachterstanden. Daarnaast ook gemiddelde kosten per eenheid. Gemiddelde labelverdeling en percentage woningen dat na ingrepen een labelverhoging krijgt. 6 Woonlastenbeleid Conform voorgaande Per label: percentage gemiddelde huurprijs ten opzichte van redelijke huurprijs (vergelijking tussen periodes), inclusief maatregelen die worden genomen in termen van EPA. per 3/4 mnd per 3/4 mnd Per half jaar jaar Per jaar Per jaar Per jaar Fusieakkoord PWS & Com wonen met de huurderorganisaties, 24 juni

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen dat interdisciplinair kan werken. Voor

Nadere informatie

De profielschets is mede gebaseerd op relevante wet- en regelgeving waaronder het BTIV- en op de statuten van Laurentius.

De profielschets is mede gebaseerd op relevante wet- en regelgeving waaronder het BTIV- en op de statuten van Laurentius. 1. Inleiding Uitgangspunt voor de samenstelling van de raad van commissarissen is dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen dat interdisciplinair kan werken. Voor

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland

Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland 11 november 2015 Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland 1. Algemeen Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat deze bestaat uit leden met specialistische kennis, maar

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen (aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkeling), op voordracht van de huurdersvereniging.

Profielschets Lid Raad van Commissarissen (aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkeling), op voordracht van de huurdersvereniging. Profielschets Lid Raad van Commissarissen (aandachtsgebied maatschappelijke ontwikkeling), op voordracht van de huurdersvereniging. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Strategische agenda 3. Bestuur en organisatie

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN

PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel 1 Inleiding In dit profiel worden eerst in hoofdlijnen de taken van de Raad van Commissarissen weergegeven, zoals vastgelegd in het reglement werkwijze voor de Raad

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Vastgesteld 25-08-2010 1 Uitgangspunten Het primaire vertrekpunt van Woonstichting VechtHorst voor de komende jaren is de woonomgeving van onze

Nadere informatie

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 04. Functieprofiel Raad van Commissarissen In onderstaand profiel worden de kerntaken van de raad van commissarissen beschreven. 1. Omgevingsschets De lokale

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen Profielschets Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders HBV Dudok Wonen ERLY the consulting company Datum: januari 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos Dudok Wonen & HBV Dudok Wonen Dudok Wonen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD Pré Wonen hecht veel waarde aan het toepassen van de Governance code Woningcorporaties. De verantwoordelijkheden en taken van zowel

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden

Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden Reglement RvT Bijlage A: profielschets RvT Bijlage B: rooster van aftreden Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Raad van Toezicht... 2 1.1. Uitgangspunten

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. WBO Wonen. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. WBO Wonen. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Profielschets Lid Raad van Commissarissen WBO Wonen ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos WBO Wonen WBO Wonen is een betrokken en maatschappelijk ondernemende organisatie

Nadere informatie

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW)

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) Profielen Raad van Commissarissen Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag Profielschets Raad van Commissarissen woningstichting Het Grootslag 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de raad van commissarissen

Huishoudelijk reglement voor de raad van commissarissen Huishoudelijk reglement voor de raad van commissarissen Artikel 1: Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Profielschets en rooster van aftreden RvC woonvereniging Patrimonium Barendrecht Versie vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van 27 september 2012

Profielschets en rooster van aftreden RvC woonvereniging Patrimonium Barendrecht Versie vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van 27 september 2012 Profielschets en rooster van aftreden RvC woonvereniging Patrimonium Barendrecht Versie vastgesteld tijdens de RvC-vergadering van 27 september 2012 1. Inleiding Woonvereniging Patrimonium in Barendrecht

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij:

Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij: Profielschets Raad van Commissarissen 1. Doel profielschets Deze profielschets dient een tweeledig doel. Enerzijds kan met deze profielschets een goede en afgewogen selectie van de nieuwe leden gemaakt

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Profielschets Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader van de regelgeving en in het

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Algemeen (conform governancecode 2006) De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Algemeen kwaliteitsprofiel Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat de Raad uit generalisten bestaat die

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Profielschets Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Het ABC Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam 12 april 2017 1 Het ABC Het ABC is een ambitieus en innovatief expertisecentrum voor het onderwijs in

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN COMMISSARISSEN OP VOORDRACHT HVOB

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN COMMISSARISSEN OP VOORDRACHT HVOB FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN COMMISSARISSEN OP VOORDRACHT HVOB April 2015 DE ORGANISATIE Centrada is een door het rijk 'toegelaten instelling' op grond van de Woningwet met als statutair werkgebied de gemeente

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht. Woongoed Zeist. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs.

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht. Woongoed Zeist. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Profielschets Twee leden Raad van Toezicht Woongoed Zeist ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Woongoed Zeist Woongoed Zeist, voortgekomen uit de fusie tussen Seyster

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Woongoed Middelburg Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 1 Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Versie 2.1 (aangepast 23 september 2014) De Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Commissarissen. De Goede Woning Zoetermeer. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs.

Profielschets. Twee leden Raad van Commissarissen. De Goede Woning Zoetermeer. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen De Goede Woning Zoetermeer ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos De Goede Woning De Goede Woning (DGW) is een lokale volkshuisvester

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

1. Principes die ten grondslag liggen aan de profielschets voor de Leden van de Raad van Commissarissen alsmede algemeen kwaliteitsprofiel

1. Principes die ten grondslag liggen aan de profielschets voor de Leden van de Raad van Commissarissen alsmede algemeen kwaliteitsprofiel Rollen en Profielen Raad van Commissarissen Woningstichting Nijkerk Dit memorandum is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Nijkerk (WSN) op 17 december

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs.

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen Almelo ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Beter Wonen Beter Wonen is een maatschappelijk gedreven en

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur april 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Toezichtvisie l escaut woonservice

Toezichtvisie l escaut woonservice Toezichtvisie l escaut woonservice De maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties acteren is de afgelopen jaren erg aan dynamiek onderhevig. Meer dan voorheen ligt er een grotere nadruk op de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Visie en missie Woonwaard vindt het belangrijk dat iedereen een thuis heeft in onze samenleving, en zich thuis voelt in zijn woning. Daarom kiezen we er nadrukkelijk

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Stichting Tablis Wonen Vastgesteld op 24 maart 2014 1. Algemeen De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. Plavei. ERLY the consulting company Datum: november 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. Plavei. ERLY the consulting company Datum: november 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Profielschets Lid Raad van Commissarissen Plavei ERLY the consulting company Datum: november 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Plavei Plavei is een compacte organisatie met circa 40 medewerkers en ruim 4000

Nadere informatie

Motivering (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling

Motivering (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling Op dit formulier geeft u uw motivering aan voor de voorgenomen benoeming of herbenoeming van een commissaris. In paragraaf 2 gaat het om de algemene

Nadere informatie

Profielschets commissaris

Profielschets commissaris Profielschets commissaris Uitgangspunten De specifieke deskundigheid van iedere commissaris moet zijn ingebed in een brede maatschappelijke kennis en betrokkenheid. Deze profielschets wordt gehanteerd:

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Intern Toezicht Het team en de spelers

Intern Toezicht Het team en de spelers Intern Toezicht Het team en de spelers CRITERIA voor goed intern toezicht in woningcorporaties 2009 Aanleiding De VTW brengt in deze notitie de belangrijkste criteria voor een goed intern toezichthoudend

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. Woonforte. ERLY the consulting company Datum: september 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. Woonforte. ERLY the consulting company Datum: september 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Profielschets Lid Raad van Commissarissen Woonforte ERLY the consulting company Datum: september 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Woonforte Woonforte is een lokale volkshuisvester met een stevige positie

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht. TBV Wonen. ERLY the consulting company Datum: mei 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht. TBV Wonen. ERLY the consulting company Datum: mei 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos Profielschets Twee leden Raad van Toezicht TBV Wonen ERLY the consulting company Datum: mei 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos TBV Wonen TBV Wonen is een betrokken en klantgerichte woningcorporatie met ruim

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

De profielschets voor de Raad van Toezicht van Thuisvester wordt bepaald door:

De profielschets voor de Raad van Toezicht van Thuisvester wordt bepaald door: Profielschets Raad van Toezicht Thuisvester 1. Uitgangspunten De profielschets voor de Raad van Toezicht van Thuisvester wordt bepaald door:. De verantwoordelijkheden taken, en bevoegdheden van de Raad

Nadere informatie

Profiel inkomend voorzitter Raad van Toezicht SVWN

Profiel inkomend voorzitter Raad van Toezicht SVWN Profiel inkomend voorzitter Raad van Toezicht SVWN De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is als onafhankelijke stichting opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (voorheen

Nadere informatie

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV

Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV Profielschets (Vice-) Voorzitter raad van toezicht KRO-NCRV tevens voorzitter raad van toezicht NCRV 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en

Nadere informatie

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Korte samenvatting SWZ heeft de komende jaren behoefte aan een maatschappelijk geëngageerde directeurbestuurder die zich kan identificeren met het profiel van

Nadere informatie

Lid van de Raad van Commissarissen

Lid van de Raad van Commissarissen Wat we doen, doen we voor het woonplezier van onze huurders Woningbedrijf Velsen is een onderneming die met een maatschappelijke opdracht een volkshuisvestelijke taak uitvoert. Zij staat voor het huisvesten

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Reikwijdte en vaststelling. 2 Taken 2.1 Algemeen 2.2 Toezicht 2.3 Advies

Inhoudsopgave. 1 Reikwijdte en vaststelling. 2 Taken 2.1 Algemeen 2.2 Toezicht 2.3 Advies Reglement voor de Raad van Commissarissen van Wonen Zuidwest Friesland 10/6/2016 Inhoudsopgave 1 Reikwijdte en vaststelling 2 Taken 2.1 Algemeen 2.2 Toezicht 2.3 Advies 3 Samenstelling en profiel, benoeming,

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie