MeMoranduM. met het oog op de regionale verkiezingen juni BruSSeLSe CoordInaTIe WERELDVROUWENMARS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MeMoranduM. met het oog op de regionale verkiezingen juni 2009. BruSSeLSe CoordInaTIe WERELDVROUWENMARS"

Transcriptie

1 MeMoranduM met het oog op de regionale verkiezingen van XL juni 2009 BruSSeLSe CoordInaTIe WERELDVROUWENMARS

2 BruSSeLSe CoordInaTIe WVM-MMF Van internationaal tot lokaal Vrouwen in Brussel: te weinig genderstatistieken! HeT BeLeIdSKader in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest HuISVeSTInG, ruimtelijke ordening, MoBILITeIT GeWeLd TeGen VrouWen WerKGeLeGenHeId KInderoPVanG GeZondHeIdSZorG de acties van de BCWVM sinds 2005 de volgende afspraken van de BCWVM Lijst van organisaties 3

3 BRUSSELSE COORDINATIE WVM-MMF Memorandum met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009 Van internationaal tot lokaal De Wereldvrouwenmars La Marche Mondiale des Femmes (WVM-MMF) De Wereld Vrouwen Mars is een internationaal netwerk dat actie onderneemt om de armoede en het geweld ten aanzien van vrouwen te bestrijden. WVM-MMF ontstond in 1996 en is zeer snel uitgegroeid tot een spraakmakende wereldbeweging waar in 2000 al vrouwengroepen uit 163 landen bij aansloten. In 2004 werd het Wereldvrouwencharter voor de Mensheid, opgesteld door de groepen en organisaties die lid waren en gegrondvest op waarden als gelijkheid, vrijheid, solidariteit, rechtvaardigheid en vrede, van 8 maart tot 17 oktober land per land goedgekeurd. De Wereldvrouwenmars in België gaf aanleiding tot diverse regionale platforms die op lokaal vlak een netwerk vormen en waartoe de regionale Coördinatie van de WVM-MMF behoort. De Brusselse Coördinatie van de WVM De Brusselse Coördinatie van de Wereldvrouwenmars (BCWVM) ontstond in januari 2005 op initiatief van de Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (federatie van de centra voor gezinsplanning van de Franse gemeenschap in Brussel en Wallonië). Zeer snel werkten twintig Brusselse vrouwenorganisaties en feministengroepen mee aan een charter van acht eisen dat op 8 maart 2005 in het Brussels Parlement werd ingediend in het kader van de estafettemarsen van de Wereldvrouwenmars. Na dit evenement leidt de wens om deze eisen opgevolgd te zien tot het organiseren van verder overleg via het houden van een zitting van een Vrouwenparlement op 8 maart De doelstellingen van de WVM-MMF waar de Brusselse Coördinatie voor tekent Behoud en versterking van een brede solidariteitsbeweging van alle vrouwenorganisaties van de basis, op zo n wijze dat de WVM-MMF een duidelijk gebaar van zelfbevestiging vormt voor en door alle vrouwen, wereldwijd. Bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen en tussen de volkeren. Op gang brengen van een breed pedagogisch proces bij de bevolking waarbij vrouwen zelf en voor zichzelf de redenen van hun onderdrukking en de mogelijke alternatieven kunnen analyseren. Het formuleren van eisen en alternatieven rond armoede en geweld tegen vrouwen, gemeenschappelijk voor alle vrouwenbewegingen over de hele wereld. En dit op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal vlak. Regeringen, besluitvormers en leden van de burgermaatschappij aanzetten om alle vereiste veranderingen die de leefomstandigheden en de levenskwaliteit van alle vrouwen ter wereld kunnen verbeteren, te ondersteunen en op gang te brengen. De Brusselse Coördinatie volhardt en vult aan! Sinds 2005 geeft de Brusselse Coördinatie van de Wereldvrouwenmars haar organisaties en leden een platform en een stem om samen een benadering te ontwikkelen van de problematieken waarmee vrouwen in het Hoofdstedelijk Gewest worden geconfronteerd. Vanuit deze uitwisselingen die tevens in fase zijn met de vrouwen die zich wereldwijd mobiliseren kon ze een gedeelde visie ontwikkelen van de belemmeringen die vrouwen nog steeds ondervinden bij hun streven naar gelijkheid, autonomie, veiligheid en solidariteit. Vervolgens werden eisen geformuleerd rond zes thematieken die werden gekozen vanwege hun verband met de aanvankelijke thema s van de WVM: armoedebestrijding en bestrijding van geweld, thema s die vooral vrouwen aanbelangen. De vaststellingen en eisen van de vrouwenbewegingen die in Brussel actief zijn werden dan voorgelegd en besproken met het Brussels Parlement, parlementsleden en lokale gezagsdragers op het gebied van mobiliteit, werkgelegenheid, kinderopvang, impact van lokale overheden, seksuele en reproductieve gezondheid en geweld tegen vrouwen. Zo kwam de Coördinatie gaandeweg tot een constructieve dialoog met de politieke wereld en de burgermaatschappij. Tegelijk heeft ze zowel intern als met de diverse partners van de burgermaatschappij uitwisselingen gehad en gezorgd voor publieke voorlichtingsacties en de mobilisatie van burgers. Die dynamiek blijft doorwerken. Uit dit proces zijn stilaan twee benaderingsoptieken tevoorschijn gekomen: de sociale ongelijkheden die vrouwen ondergaan maar tegelijk ook de rijke en creatieve mogelijkheden van de publieke interventies door vrouwen en hun organisaties. De leefwereld en aanbreng van vrouwen die in het Brussels Gewest leven maar hun wortels hebben in allochtone culturen vormden een eerste, te verkennen spoor waar men niet omheen kan in een regio die uit meer dan een kwart allochtonen bestaat. De toegang tot een woning, een steeds hachelijker traject door de vastgoedcrisis gevolgd door een financiële crisis, vormde het tweede spoor. De vreemde herkomst, de andere cultuur van een groot deel van de Brusselse vrouwen hebben een weerslag op alle aspecten van het maatschappelijk leven en vereisen een transversale aanpak van alle publieke beleidsdomeinen die op gewestelijk vlak worden ontplooid. Het verminderen van de ongelijkheden in de toegang tot opleiding, gezondheidszorg, werkgelegenheid en economische zelfstandigheid, zorgen voor optimale kinderopvang en de strijd aanbinden tegen partnergeweld en discriminaties, dit alles kan niet op een correcte en positieve manier worden gerealiseerd zonder de multiculturele dimensie in de aanpak in te sluiten. Anderzijds heeft het benaderen van de woonproblematiek in het Hoofdstedelijk Gewest geleid tot een reflectie over de wijze waarop vrouwen een beschutte plek gaan zoeken, vin- 4 5 Memorandum met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009

4 BruSSeLSe CoordInaTIe WVM-MMF den, verliezen. Buiten de bijzondere moeilijkheden die vrouwen ervaren ingevolge genderdiscriminaties en economische ongelijkheden hebben vrouwen ook bewezen dat ze ook een andere visie kunnen aanbrengen over wonen in de stad, zich verplaatsen in de stad en de ruimte ordenen of architectuur, stedenbouw en sociale woningbouw ontwikkelen. de organisaties van de Coördinatie hebben deze reflectiemomenten verder opengetrokken op een aantal specifieke openbare dagen die de Coördinatie in 2008 over deze benaderingen organiseerde. 2008, twee nieuwe thematieken: migratie en wonen de uitwisselingen over deze twee thema s tussen de Coördinatie en ander organisaties met een sociaal of cultureel engagement is zeer rijk en confronterend gebleken. de verscherpte aandacht voor deze twee domeinen had als doel de stand van zaken en de analyses te verfijnen en eisen te formuleren. de thematiek migratie, die alle thema s die door de vrouwenmars worden gedragen doorkruist, kwam aan bod op een werkdag binnen het stadhuis van Brussel. de lokale of wereldwijde dimensie bleef actueel door de aanbreng van het transnationale perspectief van de europese beleidsvormen. en wat de thematiek huisvesting betreft, daar werden nieuwe gangmakers voor de mars gevonden tijdens een dag in de enige officiële squat in Brussel, aan de koningsstraat 123. dit memorandum wenst alle reflectiemomenten en werkzaamheden van de Brusselse Coördinatie van de WVM samen te vatten en een aantal eisen te formuleren die voortvloeien uit vaststellingen in tal van domeinen (beleidskader huisvesting/ ruimtelijke ordening/mobiliteit, geweld, werkgelegenheid, baby- en peuteropvang, gezondheidszorg). VroUWen in BrUssel: te Weinig genderstatistieken! de bevolking van de Brusselse regio heeft zo haar eigen kenmerken, met name wat betreft de gevarieerde situaties waarin vrouwen verkeren en de invloed daarop van de migratiestromen. al die gegevens zijn beschikbaar maar jammer genoeg worden ze niet systematisch geanalyseerd op de factor gender en etnische herkomst van de personen. als we echter beleidslijnen willen uitstippelen met als doel de leefomstandigheden van vrouwen te verbeteren dan is de eerste vereiste wel dat er voldoende en precies statistisch materiaal voorhanden is over de situatie van de vrouwen. vrouwen en met name vrouwen van allochtone origine, die dubbel gediscrimineerd worden, verdienen onze specifieke aandacht. gender en etnische origine zijn bijgevolg transversale elementen die een belangrijke rol spelen in elke reflectie, discussie, maatregel, actie of beleid. daarom besloot de Brusselse Coördinatie van de WVM zoveel mogelijk de dimensies gender en migratie te laten meespelen in haar werk en acties om aldus de leefwereld van alle vrouwen het beste te kunnen weergeven. de officiële beschikbare statistieken geven een eerste inkijk op de samenstelling van de Brusselse bevolking maar ze moeten met de nodige omzichtigheid worden gehanteerd wil men niet een aantal situaties uit het oog verliezen die niet in dit materiaal voorkomt: mensen zonder verblijfsvergunning of zonder papieren, asielzoekers (geregistreerd in een wachtregister). Brussel is bij uitstek een migratiestad. in 2007 heeft ruim 30 % van de Brusselse bevolking een andere nationaliteit dan de Belgische, terwijl 53 % van deze bevolking bestaat uit euonderdanen. als we rekening houden met de nationaliteit bij de geboorte dan is 46 % van de Brusselse bevolking niet van Belgische origine. als we daarbij de nakomelingen van allochtone ouders voegen die met de Belgische nationaliteit zijn geboren, dan komen we tot 50 % van de Brusselse bevolking. en laten we niet vergeten dat ruim 51 % van deze allochtonen vrouwen zijn. een van de effecten van de immigratie voor Brussel is de algemene verjonging van de bevolking, aangezien bij de inwoners van Brussel over het algemeen een toename van het aantal jonge kinderen en een hoog geboortecijfer wordt vastgesteld. het aantal 65-plussers is er dan ook lager, maar anderzijds stijgt ook de levensverwachting, met name die van vrouwen. Wat de gezinsstructuur betreft, heeft het Brussels hoofdstedelijk gewest een veel groter aandeel van grote gezinnen vergeleken met het nationaal gemiddelde en een veel groter percentage eenouder-gezinnen bij allochtonen. op het vlak van de werkgelegenheid blijkt uit de statistieken dat vrouwen minder beschikbaar voor de arbeidsmarkt zijn (57 % tegen 73 % voor mannen). er zou moeten worden uitgezocht waarom vrouwen op dit vlak benadeeld zijn en het komt er op aan de talloze hindernissen die de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt belemmeren beter in te schatten (zie rubriek Werkgelegenheid). er zijn meer vrouwen dan mannen die een leefloon (of een gelijkaardige uitkering) ontvangen, met weliswaar grote verschillen tussen de Brusselse gemeenten waarbij de ongelijke sociale situaties tussen de wijken zichtbaar worden (met een hoger werkloosheidscijfer in gemeenten met een sterke allochtone bevolking). daaruit blijkt het belang van zowel de genderfactor als het perspectief van de migratie bij de analyse van de cijfers. de Coördinatie vraagt administratieve werkmiddelen zoals de periodieke productie en het gebruik van genderstatistieken om een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen in de besluitvormings- en aanbevelingsprocessen in alle domeinen te kunnen opbouwen en evalueren alsook om een beleid te kunnen uitstippelen dat rekening houdt met een correcte stand van zaken. Bronnen: - armoede in Brussel, rapport p. deboosere, t. eggerickx, e. van hecke, B. Wayens, Staten-generaal van Brussel. de Brusselse bevolking: een demografische doorlichting, Brussels Studies, Synthesenota nr.3, 12 januari Statistische indicatoren, uitgave 2007, min. Brussels hoofdstedelijk gewest Het BeleiDskaDer in Het BrUssels HoofDsteDelijk gewest België dient jaarlijks verslag uit te brengen van de vooruitgang die is geboekt op het gebied van gelijkheid van mannen en vrouwen in het zogenoemde peking-rapport, overeenkomstig de eindverklaring van de vierde wereldvrouwenconferentie van de verenigde naties 6 7

5 BRUSSELSE COORDINATIE WVM-MMF die in 1995 in Peking plaatsvond. Het Pekingrapport 2007 legt de nadruk op de internationale aanbevelingen om de genderdimensie in alle beleidsdomeinen op te nemen. We stellen echter vast dat de projecten terzake buiten de bevoegdheid van twee ministers (voogdijminister van plaatselijke besturen en die van gelijke kansen) vallen. Hieruit blijkt dat het gewestelijk beleid inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen een complexe aangelegenheid is en dat het belangrijk is België op zijn internationale verplichtingen te wijzen, ook al is er begrip voor de diverse niveaus waarop de overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen ingrijpen. Vaststellingen De Peking-rapporten, die de officiële referentie in termen van de gelijkheid van mannen en vrouwen zijn, moeten jaarlijks worden opgesteld. Blijkt nu dat er maar één enkel rapport werd gepubliceerd voor het jaar 2006, dat in 2008 in het Parlement werd besproken. Bovendien werden aansluitend op de monitoring van de gelijkheid van mannen en vrouwen (federale wet van 12 januari 2007 inzake gendermainstreaming) beloften gedaan die niet werden waargemaakt. Zo verbond de Minister van Huisvesting er zich toe de gelijkekansen-richtlijn in de richtlijn huisvesting op te nemen. Een ander voorbeeld zijn de opleidingen tot gelijkheid tussen mannen en vrouwen waartoe werd besloten maar die in de praktijk te weinig van de grond kwamen. Wat het gelijkekansenbeleid betreft stellen we vast dat alle gewestelijke projectaanvragen systematisch te laat (na het 1 ste kwartaal) zijn opgestart (behalve voor het verkiezingsjaar 2009) net als de publicatie van de besluiten voor de verlening van toelagen, wat de kansen voor steun aan gemeentelijke projecten danig heeft beperkt. Op bestuurlijk vlak betreurt de BCWVM het verdwijnen van de structuur die belast was met het begeleiden van de plaatselijke overheden op het gebied van gelijkekansenbeleid. Globaal gezien beperken de krachten van het bestuur op het vlak van gelijkheid van mannen en vrouwen zich tot een cel in het interne luik van de human resources, wat zwaar onvoldoende is om de brede realiteit op het Brussels terrein efficiënt aan te pakken. Wat het volgen door de burgers van het gewestelijke beleid inzake gelijkheid van mannen en vrouwen betreft, stipt de BCWVM het gebrek aan leesbaarheid van de gewestbegroting aan, waarbij alle geboekte bedragen in een niet nader gedetailleerde globale post werden geconcentreerd zodat de inspanningen van elk ministerieel departement terzake niet gemeten kunnen worden. Anders dan in het Vlaamse gewest, in het Waalse gewest en op federaal niveau ontbreekt het de Brusselse gewestelijke regering aan een adviesorgaan over de kwesties van gelijkheid van mannen en vrouwen. Bovendien speelt de gewestelijke voogdij van plaatselijke besturen haar controlerende rol niet voluit. Zo moet elk gemeentecollege voortaan bij de aanvang van de legislatuur een algemene beleidsverklaring opstellen. Die verklaringen worden door de voogdij geviseerd maar na de lokale verkiezingen van 2004 is er nagenoeg in geen enkele gemeentelijke verklaring een luik te vinden dat aandacht besteedt aan het beleid inzake gelijkheid van mannen en vrouwen. Onze eisen Een duidelijk en expliciet, transversaal en gesuperviseerd beleid van gelijkheid tussen mannen en vrouwen De Brusselse coördinatie van de WVM vraagt dat de intenties die werden geformuleerd in de regeringsverklaring van het gewestelijk beleid van 2004 worden nageleefd en dat voor de legislatuur een programma van gelijkheid tussen mannen en vrouwen zou worden ingeschreven in de toekomstige algemene beleidsverklaring. De politiek dient de transversale dimensie van deze intenties werkelijk te waarborgen: elke vorm van beleid moet op gender worden getoetst, elke minister moet bevoegd worden voor dit genderaspect en het duidelijk in zijn begroting inschrijven. De bevoegdheid gelijkheid moet duidelijk tot alle ministertaken behoren. De BCWVM stelt een jaarlijkse monitoring voor van de uitvoering van deze intenties en van de genderdimensie van de gewestelijke beleidsdomeinen met voorlichting van het publiek en een openbaar debat (duidelijke inschrijving in de begroting van het gewest, ofwel per departement ofwel globaal, maar dan wel op gedetailleerde wijze; jaarlijkse Peking-rapportage). Werkelijke ondersteuning van de lokale beleidslijnen inzake gelijkheid van mannen en vrouwen De BCWVM CBMMF vraagt een reële ondersteuning van de plaatselijke beleidslijnen inzake gelijkheid van mannen en vrouwen: door een structureel betoelagingsysteem van lokale projecten en verenigingen (subsidies bij ordonnanties, systematische praktijk van gender budgeting). Aangezien de vraag thans het aanbod overtreft hebben meerdere gemeenten een schepen geïnstalleerd voor gelijkheid van mannen en vrouwen die acties en projecten ontwikkelen. Het wordt tijd om een terugkerend ondersteunend beleid te voeren om projecten uit te dokteren en actieplannen op lange termijn alsook de lokale politieke krachten veilig te stellen; door voldoende krachten toe te voegen aan het bestuur (minimaal één agent in elk gewestelijk departement die als taak krijgt er impulsen te geven aan het gelijkekansenbeleid tussen mannen en vrouwen). Die krachten moeten worden georganiseerd met aandacht voor een coherente en transversale aanpak en ze dienen te zijn opgeleid in de genderproblematiek. Operationele en relevante controleorganen De BCWVM vraagt dat de reële gemeentelijke beleidslijnen inzake gelijkheid van mannen en vrouwen door de gewestelijke voogdij beter worden gecontroleerd, met sancties bij tekortkomingen. Een lokale overheid moet de gelijkheid van mannen en vrouwen in al haar beleidsdomeinen opnemen en ze kan wetten maken op haar bevoegdheidsniveaus (bijvoorbeeld: gemeentelijke nutsvoorzieningen, sociale woningen, onderwijs enz.). De BCWVM vraagt dat het adviescomité gelijkheid mannen/vrouwen werkelijk operationeel wordt. Om zich bij die taken te laten bijstaan dient de gewestregering een orgaan in te stellen dat uit eigen initiatief of op vraag van de regering adviezen over de beleidslijnen inzake gelijkheid van mannen en vrouwen uitbrengt. In dit orgaan is een significante deelname van de vrouwenbewegingen en de vakbonden noodzakelijk. 8 9 Memorandum met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009

6 BruSSeLSe CoordInaTIe WVM-MMF HUisVesting, ruimtelijke ordening, MoBiliteit vrouwen beleven specifiek de concrete realiteit van de stad doorheen hun reproductieve en productieve rol die hen nog grotendeels wordt toebedeeld. Buiten het feit dat deeltijds werk of banen met veranderlijke werktijden nog steeds voornamelijk door vrouwen worden ingevuld, zijn het precies vrouwen die vaak de schakel vormen tussen de diverse stedelijke functies: de kinderen aan de schoolpoort ophalen, gaan werken, boodschappen doen voor het gezin, bejaarde mensen in tehuizen gaan bezoeken, zich verplaatsen naar artsen of ziekenhuizen, enz. en toch zijn ze in de minderheid bij de besluitvorming op het gebied van woonbeleid en stedenbouwkundig ontwerp, inzake verkeer en mobiliteit. vrouwen worden dus tweemaal gediscrimineerd: als gebruiksters en als ontwerpsters van het stadsproject. op grond van deze vaststellingen meent de Coördinatie dat een feministische kijk op de stad in al haar functies een belangrijk politiek thema moet worden. dit zal leiden tot een andere benadering van de ongelijkheden ten aanzien van minderheden en onzichtbaren waartoe vrouwen behoren. Vaststellingen Huisvesting het toegankelijker maken van woningen in Brussel is een belangrijke thema waarvoor de politieke wereld en het verenigingsleven aandacht moeten hebben. op dit moment wordt deze kwestie echter nooit als een gendergebonden problematiek beschouwd en zo worden de specifieke situaties van vrouwen op dit gebied dan ook vaak gecamoufleerd. de Coördinatie meent dat de gevolgen ervan voor mannen en vrouwen verschillend zijn: vrouwen hebben een lager inkomen en dat maakt ze kwetsbaarder. vrouwen worden ook veel minder vaak eigenaar of ze krijgen minder toegang tot huurwoningen en ze zijn in de meerderheid in de sociale woningen; vrouwen worden weinig betrokken bij het ontwerp, de organisatie en de ligging van gebouwen in de sociale woningbouw. zo betreuren vrouwen het gebrek aan ruimte voor ontmoetingen of activiteiten, het gebrek aan nutsvoorzieningen en groenvoorzieningen, de onmogelijkheid om de ruimte aan te passen aan de ontwikkelingen binnen het gezin en de gebruikswijzen van de bewoners alsook liggingen die probleemloos toegang bieden tot andere stadsfuncties (vervoer, vrijetijdsbesteding, werk, school ); vrouwen zijn het vaakst slachtoffer van partnergeweld en hebben vaker dan mannen problemen om na een scheiding weer een woning te vinden; ze worden genegeerd in hun overlevingsstrategieën in periodes dat ze geen woning hebben, omdat ze geen statuut hebben; vrouwen, die in meerderheid eenoudergezinnen vormen, verklaren dat ze slachtoffer zijn van seksistische vooroordelen wanneer ze op zoek gaan naar een woning, vooral in hun relatie met eigenaars. Bovendien voelen ze zich niet gesteund bij het zoeken van rechtshulp om die misbruiken aan te klagen. Mobiliteit vrouwen maken in meerderheid gebruik van het openbaar vervoer. doorgaans zijn hun trajecten in zigzag, omdat ze meerdere bestemmingen hebben bij hun verplaatsingen. vaak bevinden ze zich in de situatie van een per- soon met beperkte mobiliteit: beladen met boodschappentassen, vergezeld van kinderen of gehandicapt door de ouderdom. deze genderaspecten komen niet voldoende aan bod bij het mobiliteitsbeleid van het Brussels hoofdstedelijk gewest. een voorbeeld: de Coördinatie kant zich tegen de wijzigingen in de organisatie van het openbaar vervoer van de mivb aangebracht sinds de gewestelijke verkiezingen van 2005 die geen rekening houden met de behoeften en moeilijkheden van vrouwen. de versnippering van de tramtrajecten werd vaak aangestipt als een factor die de toestand verergert. Bij de wijzigingen had men meer oog voor de commerciële rendabiliteit dan voor de doelstellingen van een heuse overheidsdienst. vrouwen en vrouwenorganisaties menen dat ze nauwelijks betrokken werden of gehoord tijdens de consultatieronde die onvoldoende was. ruimtelijke ordening gelieerd aan de woonfunctie het gewestelijk huisvestingsplan omvat de bouw van woningen. de Coördinatie merkt op dat de plaats van de locaties in grote mate afhankelijk is door de beschikbaarheid van de bouwgronden. er werd daarbij niet steeds gezocht naar coherentie tussen de diverse functies van huisvesting: toegang tot openbaar vervoer, voorhanden zijn van buurtdiensten, sociale mix enz. Onze eisen een geïntegreerde en duurzame visie op de stad de Brusselse Coördinatie van de Wvm die alle dagelijkse gebruiksters van de stad groepeert, adviseert de stad te bekijken vanuit de perspectieven wonen, mobiliteit en ruimtelijke ordening. al te vaak worden deze beleidsdomeinen gescheiden aangepakt, wat de moeilijkheden van de inwoners/inwoonsters verergert. de inpassing van deze diverse domeinen in het gewestelijk beleid met een participatieve benadering die open staat voor gediscrimineerde sociale groepen en met de systematische integratie van een genderaanpak zou niet alleen de doeltreffendheid van specifieke actieplannen ten goede komen maar ook andere dimensies en waarden zoals gelijkheid, zorg voor de zwaksten, veiligheid, de multiculturele component, milieuzorg aan boord nemen. rekening houden met de zwaksten ten bate van iedereen een persoon die zich moeilijk of traag verplaatst moet zowel economisch als fysiek toegang kunnen krijgen tot het openbaar vervoer, tot de parkeerzones en tot de informatie daaromtrent. Wanneer we zo n persoon met beperkte mobiliteit als modelgebruiker nemen, dan vergemakkelijken we de verplaatsingen voor iedereen, zowel vrouwen als mannen. op gestructureerde en periodieke wijze luisteren naar de ervaringen van vrouwen op het gebied van mobiliteit (verkenningstochten, onderzoek en feministische studies enz.) kan een nuttige bijdrage leveren tot deze dynamiek. Wanneer we de moeilijkheden inzake huisvesting waarvan vrouwen gewag maken in acht nemen, dan kan dat bijdragen tot een betere individuele autonomie van de zwaksten en tot een leefbaarder situatie voor iedereen. daarom beveelt de BCWvm aan: het inkomen van vrouwen te verbeteren met een huurtoelage afhankelijk van het aantal slaapkamers en gecombineerd met 10 11

7 BruSSeLSe CoordInaTIe WVM-MMF een controle van de huursommen; het aantal vluchthuizen en noodwoningen te verhogen om vrouwen die slachtoffer zijn van echtelijk geweld op te vangen of om hen voorrang te geven bij het toekennen van een sociale woning; de opvangstructuren aan te passen aan de aanwezigheid van dakloze vrouwen; waakzaamheidsmechanismen in te stellen om seksistisch gedrag van sommige eigenaars te detecteren en te bestraffen. Het veiligheidsgevoel versterken door een stad te bouwen waar vrouwen thuis zijn Woningen bouwen in wijken waar er buurtdiensten zijn en openbaar vervoer voorhanden is, net zoals een beleid voeren voor veilig openbaar vervoer, wat aan de behoeften van vrouwen voldoet en niet alleen inzake de verplaatsingen naar hun werk, zijn factoren die de veiligheid in een stad verbeteren en die door de BCWvm worden aanbevolen. het aanbod en de locatie van woningen alsook de woonwetgeving moeten gediversifieerd zijn (sociale woningen, wijzen van samenwonen, sociale en stedenbouwkundige mix) om getto- en nomanslandvorming alsook gentrification te voorkomen, bronnen van intolerantie en vijandigheid. de snelheid van voertuigen beperken, het aantal voertuigen verminderen, mensen aanzetten om voor zachte vormen van wegverkeer te kiezen: het zijn maar een paar middelen die het veiligheidsgevoel in de stad verhogen en de collectieve levenskwaliteit verbeteren. Bij het tijdmanagement in de stad schooltijden, werktijden en tijden voor vrijetijdsbesteding, openingstijden van diensten en winkels moeten de behoeften van vrouwen en hun wensen meer aan bod komen. Meewerken aan een egalitaire samenleving met gebruik van de feministische kennis en methodologieën de BCWvm vraagt om het inbouwen van de gelijkheid van mannen en vrouwen in de wetgevende instrumenten voort te zetten: algemeen, door te evolueren naar een individualisering van de sociale rechten, waardoor bijvoorbeeld samenwonende vrouwen een leefloon kunnen krijgen tegen het tarief van een alleenstaande; meer gericht, door de huidige regelgevingen te corrigeren en of aan te vullen om elk discriminerend element weg te werken en ook de feitelijke ongelijkheden te verminderen, bijvoorbeeld door te waken voor de gelijkheid van mannen en vrouwen bij het bevoegd maken van de gewesten voor de huurovereenkomsten. inpassen van de genderdimensie het in aanmerking nemen van de weerslagen op de sociale groepen mannen en vrouwen van de beleidslijnen inzake mobiliteit, wonen en stedenbouw (adviesprocedures, onderzoek en studiewerk, besluitvorming en uitvoering van de beslissingen, realisaties en evaluaties maar ook organisatie en werking van besturen en diensten) is ook bijdragen tot een samenleving zonder discriminatie van geslacht. Inspraak in de stad door de sociale mix in de kwaliteitsprincipes te integreren om beleid op gang te brengen dat rekening houdt met de reële behoeften van vrouwen is het nodig vrouwen te betrekken bij het tot stand komen van beleid. dat houdt in dat de gebruiksters om hun mening wordt gevraagd, dat vrouwen ook ambten zouden bekleden waar ze zelf de besluitvorming inzake wonen en stedenbouw in handen hebben (zowel de sociale als de technische aspecten), dat er woningen worden ontworpen waarvan de architectuur voldoet aan de praktische behoeften van de toekomstige bewoonsters (huishoudelijk aspect, levenswijze van gezinnen in al zijn vormen). dat betekent eveneens dat er aangepaste begrotingsmiddelen worden vrijgemaakt om reële inspraakprocessen te waarborgen die alle vrouwen een stem in het kapittel geeft, met inbegrip van buitenlandse vrouwen of vrouwen van allochtone origine. geweld tegen VroUWen de verenigde naties verkondigden het meermaals, met name in de verklaring inzake de uitbanning van geweld tegen vrouwen van 1992 en tijdens de Wereldvrouwenconferentie in peking in 1995: geweld tegen vrouwen is een schending van de mensenrechten. het is de taak van de overheid om met de steun van de burgermaatschappij deze plaag te bestrijden zodat voor alle vrouwen hun recht op leven, veiligheid en gezondheid wordt veiliggesteld. geweld in al zijn vormen brengt deze rechten niet alleen in gevaar, maar belet vrouwen ook zich in de arbeidsmarkt te integreren, aanwezig te zijn in het publieke domein, een gelijkwaardige en waardige rol te krijgen in de persoonlijke levenssfeer en deel te nemen aan het culturele, sociale en politieke leven. geweldpleging op vrouwen treft bovendien alle vrouwen, niet alleen de rechtstreekse slachtoffers ervan. elke vrouw is zich bewust van het feit dat ze op welk moment ook van haar leven een overval kan meemaken en vele vrouwen trachten zich voor die mogelijkheid te behoeden door hun keuzevrijheid, hun mobiliteit, hun inspraak als burgers vrijwillig in te perken. aldus wordt geweld tegen vrouwen een geduchte belemmering die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de weg staat. Vaststellingen in België is 68 % van de vrouwen in de loop van hun leven slachtoffer geweest van seksueel of fysiek geweld. voor Brussel betekent dat een cijfer van inwoonsters van alle leeftijden. in België is één vrouw op vijf slachtoffer van partnergeweld. in Brussel gaat het om ruim vrouwen. Wereldwijd is één bejaarde op twintig slachtoffer van mishandeling (van wie een grote meerderheid vrouwen). in Brussel is dat goed voor vrouwen. Onze eisen een duidelijke en gezamenlijke aanpak van alle overheden in het gewest de Brusselse Coördinatie van de Wvm vraagt het Brussels hoofdstedelijk gewest de geweldplegingen tegen vrouwen niet te reduceren tot louter partnergeweld en daarom voor deze thematiek een duidelijke en enige bevoegdheid te verlenen aan slechts één minister (m/v). de BCWvm beveelt aan dat alle overheidsinstanties in Brussel (het gewest, de drie gemeenschapscommissies, de gouverneur, de vijf politiezones, de rechtbanken en de 19 gemeenten) met elkaar overleggen om een gemeenschappelijke visie en een totaalaanpak te ontwikkelen ten aanzien van geweld

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

M/V ZKT GENDERGEVOELIGE BELEIDSMAKERS

M/V ZKT GENDERGEVOELIGE BELEIDSMAKERS M/V ZKT GENDERGEVOELIGE BELEIDSMAKERS INHOUD INLEIDING Emancipatie een voorbijgestreefd doel? 3-4 Voor wie is deze brochure? 5 Hoe gebruikt u deze brochure? 5 Basismateriaal voor de brochure 6 Enkele begrippen

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009

met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009 Memorandum met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009 Voorwoord De toekomstige regering van het Brussels Gewest zal heel wat te doen hebben. Hetzelfde geldt ook voor die van de Franse Gemeenschap

Nadere informatie

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-1/40 BE Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-2/40 Inhoudsopgave. A. Algemene visie en doelstellingen B. Algemeen kader C. Definitie D. Roma

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder

BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder Analyse en vergelijking van het onderzoek om de Marokkaanse gemeenschappen in België beter te leren kennen Sami Zemni (met medewerking van Marlies Casier) COLOFON

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

STAD EN GEZONDHEID EEN ACTIEONDERZOEK IN DRIE WIJKEN

STAD EN GEZONDHEID EEN ACTIEONDERZOEK IN DRIE WIJKEN STAD EN GEZONDHEID EEN ACTIEONDERZOEK IN DRIE WIJKEN Promotors Piérart J., Bodeux F., Francq B. (dir.) Unité d Anthropologie et de Sociologie - Université catholique de Louvain Medewerkers Snauwaert B.,

Nadere informatie

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh

Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Regeerakkoord gesloten door de onderhandelaars van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdh Conform de federale regeringsverklaring van 21 december 2007 en de afspraken die toen werden gemaakt, wil de regering de

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING of de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens BAPN Belgisch Netwerk Armoedebestrijding v.z.w. Vooruitgangstraat 333/6-1030 Brussel - België

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen

Jaarverslag. Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen Service d Habitat Accompagné Dienst Begeleid Wonen 2010 Jaarverslag Bâtiment O-Zone Gebouw Quai du Hainaut - 29/7 - Henegouwenkaai Bruxelles-1080-Brussel T02/512.06.73 F02/502.54.94 fami_home@yahoo.fr

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte We moeten elke dag om 6 uur naar bed en in het weekend

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Advies over het voorontwerp van federaal plan Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) Advies over het Voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2003 Gevraagd door de Interdepartementale

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004

VLAAMS PARLEMENT BELEIDSNOTA. De Vlaamse Rand 1999-2004 Stuk 147 (1999-2000) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 12 januari 2000 BELEIDSNOTA De Vlaamse Rand 1999-2004 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk Beleid,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. 2 Budget Monitoring. Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment. Begroting en mensenrechten: de methodologie

Inhoud. Colofon. 2 Budget Monitoring. Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment. Begroting en mensenrechten: de methodologie Inhoud - Colofon Inhoud Colofon Routekaart voor budgetmonitoring Het Nederlandse experiment Voorwoord 3 1. Introductie van het Centrum 4 2. Waarom hebben wij gekozen voor een experiment in de Indische

Nadere informatie