HANdBoEK deugdelijk BESTUUr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANdBoEK deugdelijk BESTUUr"

Transcriptie

1 HANdBoEK deugdelijk BESTUUr

2 2 Handboek deugdelijk bestuur Inhoudsopgave I Voorwoord 04 II CORPORATE GOVERNANCE CODE INLEIDING DE DIRECTIE Samenstelling en deskundigheid Taak en werkwijze Bezoldiging Tegenstrijdige belangen DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Samenstelling en deskundigheid Taak en werkwijze De rol van de President-Commissaris Bezoldiging Tegenstrijdige belangen DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS DE FINANCIELE VERSLAGGEVING EN DE INTERNE AUDIT DE EXTERNE ACCOUNTANT 09 III Raad van Commissarissen reglement INLEIDING TAKEN EN BEVOEGDHEDEN Algemeen Toezicht Bijzondere aandachtsgebieden Instelling van commissies Verkrijgen en inwinnen van informatie Functioneren van de Raad Secretaris van de Raad Functioneren van de Directie Beloningsbeleid Relatie met de organen van de bank BENOEMING, AFTREDEN EN HERBENOEMING DESKUNDIGHEID en samenstelling ONAFHANKELIJKHEId TEGENSTRIJDIGE BELANGEN VERGADERINGEN VAN DE RAAd Benoeming President-Commissaris Vergaderingen van de Raad Plaats en tijd van de vergadering Oproepingsbrieven Vervanging van de President-Commissaris Quorum en besluitvorming Besluitvormingsprocedure Notulen 19

3 3 Inhoudsopgave 7.9 Ondertekening stukken en beheer van het archief Geheimhouding SLOTBEPALINGEN 19 IV Directiereglement INLEIDING SAMENSTELLING, DESKUNDIGHEID EN TAAKVERDELING Samenstelling Deskundigheid Taakverdeling De President-Directeur TAKEN EN BEVOEGDHEDEN Algemeen Strategie en risico s Auditplan Financiële verslaggeving Relatie met de externe accountant Beloningsbeleid Relatie met de Raad van Commissarissen Relatie met de aandeelhouders VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING Vergaderingen van de Directie Besluitvorming binnen de Directie Overige BEPALINGEN Tegenstrijdige belangen Vertrouwelijkheid Aanvaarding Reglement Incidentele niet-naleving Wijziging Juridische werking en interpretatie 28 V. ALGEMENE GEDRAGSCODE INLEIDING ALGEMENE GEDRAGSREGELS Ondersteuning door de werkgever Handelwijze van de medewerker Zorgvuldig handelen Wet- en regelgeving Omgaan met gelden uit misdrijf Rekeningconstructies Voorkomen vermenging van zakelijke en 30 privébelangen 2.8 Omgaan met informatie Regels voor gewenst gedrag SLOTBEPALINGEN 32 Bijlage: Taakverdeling van de DirECTIE 33

4 4 Handboek deugdelijk bestuur I Voorwoord Finabank N.V. ( de bank ) streeft naar een duurzaam partnerschap met haar cliënten. Zij staat hen bij met maatwerk en advies bij het realiseren van hun wensen, bij het zoeken naar oplossingen en bij het aanboren van mogelijkheden voor het verkrijgen van toegang tot de financiële dienstverlening. De bank kiest het lange termijnbelang van de cliënten als vertrekpunt van haar dagelijks handelen en zet zich in om hen de best passende producten en service aan te bieden. Het kiezen van het belang van de cliënten als één van de belangrijkste uitgangspunten van het bankbeleid, stelt hoge eisen aan onder meer de kwaliteit van het bestuur, het risicomanagement, de interne bedrijfs- en controleprocessen, de transparantie van de bedrijfsvoering en aan de integriteit van handelen van de medewerkers. Het in alle opzichten op een hoog peil houden van de kwaliteit van handelen is noodzakelijk voor het optimaal kunnen vervullen van de financiële dienstverlening. Voorts is het waarborgen van het vertrouwen van de samenleving als geheel en van de cliënten in het bijzonder essentieel voor het verantwoord functioneren van de bank. Tegen de bovengeschetste achtergrond is in dit handboek een samenstel van gedragsregels en richtlijnen geformuleerd dat een kader vormt waarbinnen het handelen van de bank, haar organen en haar medewerkers dient plaats te vinden. Dit kader is primair gebaseerd op de in 2009 uitgebrachte Code Banken en op de daarna gevolgde publicaties van de Nederlandse Vereniging van Banken. Deze publicaties bevatten bepalingen over de inrichting van de governance, het risicomanagement, de auditfunctie en het beloningsbeleid. Het memorandum van het Basel Committee on Banking Supervision betreffende de Principles for enhancing corporate governance for Banking van 2010 is evenzeer in beschouwing genomen. Bij het formuleren van de gedragsregels en richtlijnen is nadrukkelijk ook rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de kleinschalige economie van Suriname, de aard van de activiteiten, de mate van complexiteit van de bank, alsook met de eigen karakteristieken van en de situatie binnen de bancaire sector. Delen van de hier gepresenteerde gedragsregels en richtlijnen zijn ook ontleend aan de regelgeving van andere lokale kredietinstellingen. Ons beleid met betrekking tot het deugdelijk bestuur is in overeenstemming met de door de financiële toezichthouder, in casu de Centrale Bank van Suriname, gegeven richtlijnen voortvloeiende uit de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen De uiteindelijk geformuleerde regels en richtlijnen van de bank wijken bijgevolg op onderdelen af van de Code Banken. Zij zijn doelgericht vereenvoudigd en minder uitgebreid. Zo is bij de Corporate Governance Code aangegeven redenen er doelbewust voor gekozen geen speciale commissies uit het midden van de Raad van Commissarissen in te stellen. Ter compensatie is de Directie verplicht vaker dan elders gebruikelijk met de gehele Raad van gedachten te wisselen over aangelegenheden betreffende in het bijzonder het risico- en het auditbeleid. Wij spreken de hoop uit dat het doelmatig samenwerken van alle stakeholders op elk niveau op basis van de in dit handboek vastgelegde operationele beginselen, zal bijdragen tot het hechter maken van het partnerschap met onze cliënten en zal leiden tot wederzijds voordeel. Onze medewerkers zullen zich steeds ten volle inzetten ter versterking van de soliditeit en reputatie, alsook ter waarborging van de integriteit van de bank. Eblein G. Frangie M.Sc. President-Directeur

5 5 II Corporate governance code 1. Inleiding De onderhavige Corporate Governance Code bevat in essentie richtlijnen voor het handelen en functioneren van de organen van de bank. Zij schept waarborgen voor deugdelijk bestuur en voor een optimale interne en externe transparantie. De code is in het belang van alle bij de bank betrokken stakeholders, waaronder aandeelhouders, medewerkers, cliënten, de overheid, leveranciers en de samenleving. De Directie en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de bank en de naleving van de code. Zij zijn belast met de formulering van de strategische doelstellingen en van een Algemene Gedragscode betreffende de bedrijfsprincipen en de ethische normen en waarden. Hierover dient de gehele organisatie te worden geïnformeerd. De Directie en de Raad van Commissarissen leggen verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De overige stakeholders worden in het jaarverslag van de bank op transparante en getrouwe wijze geïnformeerd over de naleving van de code. De code dient te worden bezien in samenhang met de statuten van de bank, de reglementen van de Raad van Commissarissen en de Directie, het Auditplan en de Algemene Gedragscode, evenals met de richtlijnen van de financiële toezichthouder. 2. De DIRECTIE 2.1 Samenstelling en deskundigheid directieleden worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de 1 raad van Commissarissen. Bij de benoeming van een directielid worden de bepalingen van het Directiereglement 1 in acht genomen. de Directie is zodanig samengesteld, dat zij haar taak naar behoren kan vervullen. Zij bestaat minstens uit twee 1 leden. Complementariteit, collegiaal bestuur en diversiteit zijn uitgangspunten voor haar taakvervulling. De 1 directie vormt een college dat gezamenlijk, bij voorkeur bij consensus, tot beslissingen komt. de President-Directeur is de hoogst verantwoordelijke binnen het directiecollege. Hij neemt als zodanig indien 1 nodig eindbeslissingen en legt over het gevoerde bedrijfsbeleid en over de resultaten daarvan verantwoording af 1 aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Ieder lid van de Directie beschikt over gedegen kennis van de financiële sector en van het bankwezen in het 1 bijzonder, evenals van de maatschappelijke functies van de bank en van de belangen van alle betrokken partijen. 1 Voorts beschikt ieder lid over grondige kennis om de hoofdlijnen van het totale beleid van de bank te kunnen 1 beoordelen en te bepalen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te kunnen vormen over risico s die 1 daarbij worden gelopen. de President-Directeur ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden 1 van de Directie, dat tot doel heeft hun deskundigheid op peil te houden en waar nodig te verbreden. De 1 educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de bank en de financiële sector, op 1 de corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens 1 de klant, de integriteit, het risicomanagement, de financiële verslaggeving en audit.

6 6 Handboek deugdelijk bestuur 2.2 Taak en werkwijze de Directie is belast met het besturen van de bank. Dit houdt ondermeer in dat zij verantwoordelijk is voor de 1 realisatie van haar doelstellingen, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het voor het besturen van de bank te voeren beleid wordt geformuleerd in een vijfjarig strategisch beleidsplan, 1 dat de Directie en de Raad van Commissarissen in onderling overleg samenstellen en tijdens gezamenlijke ver- 1 gaderingen periodiek evalueren. Ter nadere uitwerking van het strategisch beleidsplan worden jaarlijks een 1 operationeel beleidsplan, evenals een algemeen budget, inclusief een investeringsbegroting, opgesteld. de Directie oefent haar functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit met inachtneming van de 1 van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes, reglementen en de algemene gedragscode van de bank. Zij 1 draagt zorg voor het waarborgen van de integriteit, de moraliteit en het leiderschap binnen de bank. Ieder lid 1 van de Directie en alle medewerkers tekenen de Algemene Gedragscode. de Directie, en binnen de Directie primair de President-Directeur, is, met inachtneming van de door de Raad van 1 Commissarissen goedgekeurde risicobereidheid en van de bepalingen van het risico charter, verantwoordelijk 1 voor een evenwichtige afweging van de commerciële belangen van de bank, de te nemen risico s en voor de 1 naleving daarvan. Zij zorgt voor het beheersen van de risico s verbonden aan de activiteiten en voor de financiering 1 van de bank. Het risicomanagement van de Directie kenmerkt zich door een holistische aanpak. de Directie rapporteert aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van 1 Commissarissen. In het kader van zijn toezichthoudende functie, bespreekt de Raad minstens eenmaal per kwar- 1 taal het risicoprofiel van de bank met de Directie en beoordeelt hij op strategisch niveau of de kapitaalallocatie en 1 het liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid. de Directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor de uitoefening van zijn 1 taak. De voor deze beoordeling relevante informatie wordt op zodanige wijze door de Directie aan de Raad ver- 1 strekt dat deze laatste in staat is zich daar een gedegen oordeel over te vormen. de Directie draagt bij haar handelen zorg voor een evenwichtige afweging van alle belangen van de bij de bank 1 betrokken partijen, waaronder haar klanten, aandeelhouders en medewerkers. Hierbij wordt rekening gehou- 1 den met de continuïteit van de bank, de maatschappelijke omgeving waarin zij functioneert, evenals met de 1 wet- en regelgeving en met de codes die op haar van toepassing zijn. 2.3 Bezoldiging de directeuren ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging van de bank. De hoogte en structuur van 1 de beloning dienen zodanig te zijn dat gekwalificeerde en deskundige directeuren kunnen worden aangetrokken 1 en behouden. Voor het geval de bezoldiging bestaat uit een vast en een variabel deel, is het variabel deel gekop- 1 peld aan vooraf bepaalde, meetbare en beïnvloedbare doelen, die deels op korte termijn en deels op lange 1 termijn moeten worden gerealiseerd. Het variabel deel van de bezoldiging moet de binding van de directeuren 1 aan de bank en haar doelstellingen versterken. Bij de vaststelling van de hoogte en structuur van de bezoldiging worden onder meer de resultatenontwikke- 1 ling, evenals andere voor de bank relevante ontwikkelingen in overweging genomen. De Raad van Commissaris- 1 sen stelt de bezoldiging van de individuele directeuren vast, op voorstel van de President-Directeur, een en ander 1 binnen het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid.

7 7 2.4 Tegenstrijdige belangen Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de bank en de Directie wordt vermeden. De Raad van 1 Commissarissen moet besluiten goedkeuren tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van 1 de Directie spelen, indien deze transacties van materiële betekenis zijn voor de bank en/of voor de betreffend 1 directielid. 3. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 3.1 Samenstelling en deskundigheid de Raad van Commissarissen bestaat minstens uit 5 personen. Zij worden benoemd door de Algemene Vergade- 1 ring van Aandeelhouders. Bij benoeming en herbenoeming van een lid worden de bepalingen van het Regle- 1 ment van de Raad in acht genomen. de Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complemen- 1 tariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid en diversiteit zijn voorwaarden voor een goede taakvervulling door 1 de Raad. de Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Directie en welk 1 deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. de leden van de Raad van Commissarissen beschikken over gedegen kennis van de maatschappelijke functies van 1 de bank en van de belangen van alle bij de bank betrokken partijen. De Raad maakt een evenwichtige afweging 1 van de belangen van de bij de bank betrokkenen zoals haar klanten, aandeelhouders en medewerkers. Ieder lid van de Raad van Commissarissen is in staat om de hoofdlijnen van het totaal beleid van de bank te 1 beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico s die daarbij worden 1 gelopen. Voorts beschikt ieder lid van de Raad over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervul- 1 ling van zijn rol binnen de Raad. Daartoe wordt, zodra een vacature in de Raad ontstaat, een individuele profiel- 1 schets voor het nieuwe lid opgesteld die past binnen de profielschets die voor de gehele Raad is opgesteld. de Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Dit functioneren 1 wordt jaarlijks formeel geëvalueerd. De betrokkenheid van ieder lid, de cultuur binnen de Raad en zijn relatie 1 met de Directie en andere relevante stakeholders maken deel uit van deze evaluatie. Indien de evaluatie daartoe 1 aanleiding geeft dienen maatregelen te worden genomen ter versterking van de betrokkenheid, de inzet, de 1 onafhankelijkheid en het kritisch vermogen van de leden van de Raad. 3.2 Taak en werkwijze de Raad van Commissarissen vergadert minstens twaalf keer per boekjaar, dan wel zo dikwijls als de President- 1 Commissaris of minstens twee andere Commissarissen dat nodig acht c.q. achten en voorts op verzoek van de 1 directie. de Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in 1 de bank en staat de Directie met raad ter zijde.

8 8 Handboek deugdelijk bestuur de Raad van Commissarissen besteedt in zijn periodieke gezamenlijke vergaderingen met de Directie bijzondere 1 aandacht aan aangelegenheden betreffende onder meer de financiële ontwikkeling, de bancaire risico s, de 1 audit, de compliance en de integriteit. Afdelingsmanagers kunnen worden uitgenodigd om de vergadering bij te 1 wonen, en zo er verlangd wordt ook hun bijdrage te leveren. de Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de bank en weegt 1 daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de bank betrokkenen af. 3.3 De rol van de President-Commissaris de President-Commissaris bepaalt de agenda van en leidt de vergaderingen van de Raad, ziet toe op het goed 1 functioneren van de Raad, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden, zorgt ervoor dat 1 voldoende tijd beschikbaar is voor de besluitvorming, draagt zorg voor het introductie- en opleidings- of trai- 1 ningsprogramma voor de leden, is namens de Raad het voornaamste aanspreekpunt voor de directie, initieert de 1 evaluatie van het functioneren van de Raad en van de Directie. Als Voorzitter draagt hij zorg voor een ordelijk 1 en efficiënt verloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hij kan in zijn rol worden ondersteund 1 door een secretaris. 3.4 Bezoldiging de Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt de bezoldiging van de Commissarissen vast. Deze bezoldiging 1 is niet afhankelijk van de resultaten van de bank. 3.5 Tegenstrijdige belangen Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de bank en de Commissarissen wordt vermeden. De Raad 1 van Commissarissen dient besluiten goed te keuren betreffende het aangaan van transacties waarbij tegenstrij- 1 dige belangen van Commissarissen spelen, die van materiële betekenis zijn voor de bank en/of voor de betref- 1 fende Commissarissen. De Raad is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het omgaan met tegenstrijdige 1 belangen bij leden van de Directie, Commissarissen, aandeelhouders en de externe accountant in relatie tot de bank. 4. DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft het bestuur van de bank overgedragen aan de Directie. Zij heeft voorts de Raad van Commissarissen belast met het toezicht op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de bank en met het adviseren van de Directie. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op grond van de vigerende wetgeving en de statuten van de bank een aantal daar opgesomde rechten, waarnaar deels elders in deze code wordt verwezen. Aandeelhouders met een gekwalificeerde deelneming in de bank verplichten zich hun deelneming te beheren in overeenstemming met de beginselen van deugdelijk bestuur en in het belang van de duurzame ontwikkeling van de bank, alsook met de richtlijnen van de financiële toezichthouder. Zij voldoen aan de beginselen van betrouwbaarheid, integriteit en financiële soliditeit.

9 9 Waarborging van de kwaliteit van de corporate governance en van het belang van de bank vereist dat zoveel mogelijk aandeelhouders volwaardig deelnemen aan de discussie en besluitvorming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Directie en de Raad van Commissarissen verschaffen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle relevante informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden. 5. DE FINANCIELE VERSLAGGEVING EN DE INTERNE AUDIT De Directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de Directie deze verantwoordelijkheid vervult. Binnen de bank vervult de Internal Audit Department een onafhankelijke, objectieve assurance functie gericht op onder meer het verbeteren van de effectiviteit van het risicomanagement, alsook van de controle en beheersingsprocessen, een en ander met inachtneming van het Auditplan van de Internal Audit Department. De manager van de department rapporteert aan de President-Directeur en heeft een rapportagelijn naar de President-Commissaris. De Internal Audit Department heeft tot taak te beoordelen of de interne beheersmaatregelen in opzet, bestaan en in werking effectief zijn. Daarbij ziet zij onder meer toe op de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen binnen de bank. De Internal Audit Department rapporteert zijn bevindingen aan de President-Directeur en aan de President-Commissaris. In het kader van zijn toezichthoudende functie, beoordeelt de Raad van Commissarissen minstens eenmaal per kwartaal of de interne beheersmaatregelen in opzet, bestaan en in werking effectief zijn. De voor deze beoordeling relevante informatie wordt op zodanige wijze door de President-Directeur aan de Raad verstrekt dat deze laatste in staat is zich daar een gedegen oordeel over te vormen. De bespreking van interne beheersmaatregelen geschiedt in aanwezigheid van de manager van de Internal Audit Department. 6. DE EXTERNE ACCOUNTANT De externe accountant is belast met het onderzoek naar en de controle van de jaarrekening van de bank. Hij wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen doet daartoe een voordracht, waarbij de President-Directeur en de Internal Auditor advies uitbrengen aan de Raad. De bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-controle werkzaamheden door de externe accountant worden goedgekeurd door de Raad in overleg met de President-Directeur. Tussen de Internal Audit Department, de externe accountant en de President-Directeur vindt periodiek informatieuitwisseling plaats. In het kader van deze informatie-uitwisseling zijn ook de risicoanalyse en het Auditplan van de Internal Audit Department en van de externe accountant onderwerpen van overleg. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de betrokkenen onderling en de te vervullen rollen, evenals tussen hen en de financiële toezichthouder, worden duidelijk afgebakend. In het kader van de algemene controleopdracht voor de jaarrekening rapporteert de externe accountant in zijn verslag aan de Directie en de Raad van Commissarissen zijn bevindingen over de kwaliteit en effectiviteit van het functioneren van de governance, het risicobeheer en de beheersprocessen binnen de bank.

10 10 Handboek deugdelijk bestuur De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin over de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening aan zowel de Directie als aan de Raad.

11 11 III RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT 1. Inleiding Dit Reglement (het Reglement ) heeft betrekking op de Raad van Commissarissen (de Raad ) van de Finabank N.V. (de 1 bank ) als bedoeld in artikel 23 van haar statuten. Het dient als leidraad bij de vervulling van de taken van de Raad. Het Reglement is besproken en vastgesteld in de vergadering van de Raad van 17 september Alle leden van de 1 Raad hebben verklaard akkoord te gaan met de uitgangspunten, de inhoud en de regels van het Reglement en dienover- 1 eenkomstig te zullen handelen. 2. Taken en bevoegdheden 2.1 Algemeen 1. De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de 1 bank. De Raad richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de bank en de daarbij betrokken 1 belanghebbenden. Hij staat de Directie met raad terzijde. 2. De Raad evalueert van tijd tot tijd de gehele organisatiestructuur en de werking van de onder de leiding van de 1 directie ingestelde risicobeheersings- en controlesystemen. Hij verleent goedkeuring aan alle noodzakelijke wij- 1 zigingen en correcties van deze systemen. 3. De Raad is samen met de Directie verantwoordelijk voor de Corporate Governance Structuur van de bank en voor 1 de naleving van de Corporate Governance Code. Zij leggen hierover verantwoording af aan de Algemene Vergade- 1 ring van Aandeelhouders. 4. De Raad verschaft aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle verlangde informatie, tenzij een zwaar- 1 wichtig belang van de bank zich daartegen verzet. Indien de Raad beroep doet op een zwaarwichtig belang, 1 wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht. 5. De Raad doet aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de voordracht tot de benoeming van de externe 1 accountant, na daartoe advies te hebben verkregen van de Directie en van de Manager van de Internal Audit 1 Department. 2.2 Toezicht Het toezicht van de Raad op de Directie omvat minstens: a. de realisatie van de doelstellingen van de bank; b. de strategie, de risicobeheersing en de risicobereidheid, alsook de risico s verbonden aan de bancaire 1 activiteiten; c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; d. het financiële verslaggevingsproces; e. het beloningsbeleid; f. de naleving van wet- en regelgeving; g. de verhouding met aandeelhouders; h. de voor de bank relevante maatschappelijke aspecten van het ondernemen.

12 12 Handboek deugdelijk bestuur 2.3 Bijzondere aandachtsgebieden 1. In verband met het toezicht op de risicobeheersing door de Directie bespreekt de Raad de strategie, het beleid, de langere termijnplannen en de risico s verbonden aan de activiteiten van de bank. Hij beoordeelt op strategisch 1 niveau of de kapitaalallocatie en het liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met de goed- 1 gekeurde risicobereidheid. In dit kader keurt de Raad het vijfjarig strategisch plan, het jaarlijkse operationele 1 beleidsplan, het algemeen budget, inclusief de investeringsbegroting, het Internal Auditplan, de Risk Charter, 1 alsook de handelingen als vermeld in artikel 16 lid 3c van de Statuten van de bank goed. 2. De Raad oefent toezicht uit op de naleving van de door de Directie ingestelde interne procedures, voor het opstellen 1 en publiceren van het jaarverslag en eventuele andere periodieke en incidentele publicaties. Daarnaast ziet de 1 raad erop toe dat de interne controlesystemen met betrekking tot de financiële verslaglegging worden ingesteld en 1 onderhouden, mede met inachtneming van het Internal Auditplan. Een en ander dient er voor te zorgen dat alle 1 belangrijke financiële informatie bij de Raad en de Directie bekend is, zodat de tijdigheid, de volledigheid en de 1 juistheid van de interne en externe financiële verslaggeving gewaarborgd zijn. Hierbij vervult de Internal Audit 1 department een onafhankelijke, objectieve assurance functie. De manager van de department brengt zijn bevin- 1 dingen zo nodig via een directe rapportagelijn ter kennis van de President-Commissaris. 3. De Raad en zijn leden zijn verantwoordelijk voor het toezien op een integere en maatschappelijk verantwoorde 1 bedrijfsvoering door de bank. De Raad is gebonden aan alle bestaande en toekomstige regelingen op het gebied 1 van integriteit welke op grond van wet- en regelgeving van toepassing zijn op de Raad. Hij is evenzeer gebonden 1 aan het in samenspraak met de Directie vastgestelde beleid in het kader van de integere bedrijfsvoering en met 1 het oog op waarborging van de goede reputatie van de bank zoals vastgesteld in haar Algemene Gedragscode. 4. In zijn periodieke gezamenlijke vergaderingen met de Directie besteedt de Raad speciale aandacht aan de aan- 1 geduide bijzondere aandachtsgebieden. Bij de uitoefening van deze toezichtrol consulteert de Raad zo nodig de 1 betrokken afdelingsmanagers en nodigt hen dan uit de vergadering van de Raad bij te wonen en zo verlangd, 1 hun bijdrage te leveren. Van het houden van de bespreking wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de 1 raad. 2.4 Instelling van commissies 1. Ter uitvoering van de door hem aan te wijzen werkzaamheden kan de Raad uit zijn midden commissies instellen. 1 de Raad stelt in dat geval voor elke commissie een reglement op. 2. Mede om redenen van doelmatigheid en rekening houdend met relatief beperkte omvang en minder complexe 1 aard van de activiteiten van de bank, wordt vooralsnog afgezien van de instelling van bedoelde commissies. Toe- 1 passing van dit zogenoemde proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de Raad zich tijdens de gemeenschappelijke 1 vergaderingen met de Directie zal bezighouden met de daadwerkelijke uitvoering van alle aan zijn zorg toever- 1 trouwde taken en bevoegdheden. 2.5 Verkrijgen en inwinnen van informatie 1. De Directie verschaft uit eigen beweging alle informatie die de Raad nodig zou kunnen hebben om adequaat te 1 kunnen functioneren en zijn taak naar behoren te vervullen. De Directie rapporteert periodiek aan de Raad over 1 de financiële situatie en ontwikkelingen van de bank, substantiële (des)investeringen, organisatorische aangele-

13 13 ` genheden, ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en andere van belang geachte zaken. Deze 1 informatie dient zo veel mogelijk schriftelijk te worden verstrekt. 2. De Raad en de commissarissen afzonderlijk, hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om van de Directie, de 11 afdelingsmanagers en de externe accountant alle informatie te verlangen die zij nodig achten om de taak als toe- 1 zichthoudend orgaan naar behoren te kunnen uitoefenen. Mede in verband hiermee heeft de Raad ongehinderd 1 toegang tot de boeken, documenten en kantoorruimten van de bank. 3. Indien de Raad of een lid van de Raad dit geboden acht kan hij/zij informatie inwinnen van andere functionarissen van de bank en zijn externe adviseurs na melding hiervan aan de President-Commissaris en de President- 1 Directeur van de bank. De Raad kan verlangen dat bepaalde functionarissen van de bank en externe adviseurs bij 1 zijn vergaderingen aanwezig zijn. Voor het kunnen inwinnen van informatie en advies stelt de bank de beno- 1 digde middelen ter beschikking. 2.6 Functioneren van de Raad 1. Bij zijn functioneren, richt de Raad zich naar het belang van de bank. Hij houdt hierbij rekening met de relevante 1 belangen van alle stakeholders. Commissarissen mogen niet enkel één belang nastreven zonder rekening te 1 houden met andere relevante belangen. 2. De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Hij evalueert minstens eenmaal per 1 jaar buiten aanwezigheid van de Directie het eigen functioneren en dat van de individuele commissarissen. Hij 1 beoordeelt de conclusies die hieraan verbonden moeten worden. 3. De beoordeling van onder meer de cultuur binnen de Raad, van de relaties met de andere stakeholders van de 1 bank en van de effectiviteit van de permanente educatie maakt deel uit van de evaluatie. 4. Ieder lid van de Raad is voldoende beschikbaar en bereikbaar om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen. 1 Indien een lid regelmatig afwezig is bij de vergaderingen van de Raad wordt hij daarop aangesproken door de 1 President-Commissaris. In zijn verslag maakt de Raad melding van het houden van de evaluatie en van het fre- 1 quent afwezig zijn van leden van de Raad. 2.7 Secretaris van de Raad de Raad wordt bijgestaan door een Secretaris, die na overleg met de President-Directeur door de President-Com- 1 missaris als zodanig wordt aangewezen. De Secretaris ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en 1 dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen. Hij ondersteunt de 1 President-Commissaris bij de uitvoering van organisatorische aangelegenheden van de Raad. 2.8 Functioneren van de Directie 1. De Raad bespreekt, buiten diens aanwezigheid, het functioneren van de Directie als college en dat van de indivi- 1 duele leden en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden. 2. De Raad beoordeelt of de leden van de Directie kunnen blijven voldoen aan de deskundigheids- en integriteitsei- 1 sen van de financiële toezichthouder en zich houden aan de Algemene Gedragscode van de bank.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9. {) Staalbankiers Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012 Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.2012 - I L1 Staalbankiers Inhoudsopgave 1. Status en inhoud reglement 2. Samenstelling,

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713

Rapport. Governance Principes. Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Governance Principes Rapport Governance Principes Univé Noord-Nederland Versie 2.0 JZ&C0713 Inhoudsopgave 1. Governance Principes 3 2. De Raad van Commissarissen 4 3. De Raad van Bestuur 7 4. Risicomanagement

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE BALLAST NEDAM COMPLIANCE OVERZICHT NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Onderwerp I. Naleving en handhaving van de code Principe. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de

Nadere informatie

governance principes Inleiding

governance principes Inleiding governance principes Inleiding De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars. Zij geven richtlijnen voor de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang.

VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. Governance Principes 1 juli 2013 Governance Principes VvAA VvAA acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. VvAA groep

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >>

Code Banken 2013 << VORIGE VOLGENDE >> VOLGENDE >> Code Banken 2013 VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Code Banken 4 Hoofdstuk 2 Raad van Commissarissen 5 Hoofdstuk 3 Raad van Bestuur 12 Hoofdstuk 4 Risico management 17 Hoofdstuk 5 Audit 20 Hoofdstuk 6 Beloningsbeleid

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 1. Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars De (internationale) politiek heeft de afgelopen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V.

REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. REGLEMENT VAN ORDE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN VAN DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Begripsbepalingen Artikel 1 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd overeenkomstig

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA CORPORATE GOVERNANCE CHARTER WERELDHAVE BELGIUM COMM.VA (laatste aanpassing na de buitengewone algemene vergadering 27 oktober 2014 van de aandeelhouders van de Vennootschap) 1. ALGEMENE INLEIDING A. De

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE Dit reglement (het "reglement") voor de directie (de "Directie") van AEB Holding N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V.

Nieuwe wegen, optimale dienstverlening. Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Nieuwe wegen, optimale dienstverlening Jaarverslag 2013 BNP Paribas Cardif B.V. Index Key figures BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. 4 Key figures BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. 5

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie