REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V."

Transcriptie

1 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Propertize B.V. is een 100% dochtervennootschap van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. De Vennootschap heeft ten doel het beheren en afbouwen van de portefeuille van de Vennootschap die enerzijds bestaat uit leningen op het gebied van commercieel onroerend goed en anderzijds uit deelnemingen in vastgoedlichamen en direct vastgoed, welke afbouw gerealiseerd dient te worden over een periode van tien jaren gerekend vanaf 31 december Artikel 1. Definities AvA: Beheermandaat Commissaris: MoU: NLFI: OR: Reglement: RvB: RvC: Statuten: Verslag: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap (zijnde NLFI) het door de Minister van Financiën vastgestelde beheermandaat NLFI Propertize d.d. 17 december 2013 een lid van de RvC het memorandum van overeenstemming tussen NLFI en de Vennootschap d.d. 10 november 2014 omtrent de wijze waarop bevoegdheden zoals neergelegd in de Statuten en verplichtingen en bevoegdheden die volgen uit het Beheermandaat worden uitgeoefend Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen de ondernemingsraad verbonden aan de Vennootschap de in dit document neergelegde regels welke samen het reglement voor de RvC vormen de raad van bestuur van de Vennootschap de raad van commissarissen van de Vennootschap de statuten van de Vennootschap het verslag van de RvC dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de Vennootschap Propertize B.V. Artikel 2. Rol en status van het Reglement 2.1 Het Reglement geeft, in aanvulling op wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot de interne aangelegenheden van de Vennootschap en in het bijzonder de RvC, welke regels door de RvC en de afzonderlijke Commissarissen dienen te worden nageleefd. Het Reglement is ingesteld krachtens de Statuten. 2.2 Het Reglement is formeel vastgesteld door de RvC in zijn vergadering d.d. 11 mei 2015 en is in werking getreden per 11 mei Met voormelde vaststelling van het Reglement zijn alle eerdere reglementen ziende op de RvC komen te vervallen. In de hiervoor bedoelde vergadering van de RvC hebben alle in functie zijnde Commissarissen verklaard met de inhoud van het Reglement akkoord te gaan en de daarin opgenomen regels te zullen naleven. 2.3 Het Reglement kan steeds worden gewijzigd wanneer de RvC daartoe besluit. 2.4 Een nieuwe Commissaris zal voorafgaande aan zijn of haar benoeming moeten verklaren met de 1

2 inhoud van het Reglement akkoord te gaan en de daarin opgenomen regels na te zullen leven. 2.5 In geval van strijdigheid van de bepalingen van het Reglement met de bepalingen van de Statuten zullen de laatste prevaleren. 2.6 Onverminderd de bepalingen in het Reglement dient de RvC zich te gedragen in overeenstemming met het MoU. Artikel 3. Samenstelling RvC 3.1 a. De RvC bestaat uit een door de AvA vast te stellen aantal van drie of meer leden. b. De leden van de RvC worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming van een Commissaris kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden, met dien verstande dat een Commissaris maximaal drie keer voor een periode van vier jaar zitting kan hebben in de RvC. c. De leden van de RvC worden benoemd door de AvA op aanbeveling van de RvC. De AvA kan een door de RvC aanbevolen persoon afwijzen op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de RvC overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Bij afwijzing kan de RvC tot tweemaal toe een nieuwe persoon aanbevelen. Indien geen benoeming plaatsvindt van een door de RvC aanbevolen persoon, dan is de AvA vrij in de benoeming. 3.2 De RvC stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming van de Vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de Commissarissen. De RvC bespreekt de profielschets in de AvA en met de OR, voor het eerst bij de vaststelling ervan en vervolgens bij ieder wijziging ervan. De profielschets, evenals wijzigingen daarin, wordt goedgekeurd door de AvA. Artikel 4. Permanente educatie Commissarissen 4.1 De voorzitter van de RvC ziet toe op de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de Commissarissen, dat tot doel heeft de deskundigheid van de Commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de Vennootschap en de vastgoed- en financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de vastgoed- en financiële sector in het bijzonder, op integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. 4.2 Iedere Commissaris neemt deel aan het programma als hiervoor bedoeld en voldoet aan de eisen van permanente educatie. Eén en ander is voorwaarde voor het kunnen functioneren als Commissaris. 4.3 De voorzitter van de RvC houdt toezicht op de deelname door de Commissarissen aan het programma als hiervoor in dit artikel 4 bedoeld. Artikel 5. Tegenstrijdig belang 2

3 5.1 Onverminderd het in de Statuten bepaalde geldt met betrekking tot tegenstrijdig belang het navolgende. 5.2 Een Commissaris meldt een (potentieel) direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is aan het belang van de Vennootschap in de zin van artikel 2:250 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek terstond aan de voorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn of haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Indien de voorzitter van de RvC een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor zichzelf, meldt hij of zij dit direct aan de eventuele vicevoorzitter(s) van de RvC en verschaft daarover dezelfde informatie als de overige Commissarissen op grond van dit Reglement in een dergelijk geval dienen te verstrekken. De RvC beoordeelt buiten aanwezigheid van de betrokken Commissaris, of sprake is van een tegenstrijdig belang. 5.3 Een Commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij of zij een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 5.2 heeft met de Vennootschap. 5.4 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een Commissaris spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken Commissaris(sen) behoeven de goedkeuring van de RvC. Artikel 6. De voorzitter en secretaris van de RvC 6.1 De AvA kan één van de Commissarissen benoemen tot voorzitter van de RvC. De RvC kan uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt. De RvC benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de RvC en treft een regeling voor diens vervanging. De secretaris van de RvC kan tevens de functioneel secretaris van de RvB zijn. 6.2 De voorzitter van de RvC draagt zorg voor het functioneren van de RvC en zijn commissies, is namens de RvC het voornaamste aanspreekpunt voor de RvB en voor de AvA over het functioneren van de RvC en van de RvB en draagt als voorzitter van de RvC zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van algemene vergaderingen van aandeelhouders. De voorzitter van de RvC wordt in zijn of haar rol ondersteund door de secretaris van de RvC. Artikel 7. Vergaderingen van de RvC 7.1 De RvC vergadert ten minste [zes] maal per jaar volgens een jaarlijks op te stellen schema, onverminderd het omtrent vergaderingen van de RvC in de Statuten bepaalde. 7.2 Vergaderingen van de RvC worden geleid door de voorzitter van de RvC of bij diens afwezigheid door een plaatsvervangend voorzitter van de RvC. Indien ook geen plaatsvervangend voorzitter van de RvC aanwezig is, wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige Commissarissen, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 7.3 Stemmingen geschieden mondeling tenzij de RvC unaniem anders beslist. 3

4 7.4 De RvC vergadert tezamen met de RvB zo dikwijls de RvC of de RvB dat nodig acht. De RvC ziet toe op adequate informatievoorziening door de RvB, overeenkomstig het bepaalde in het reglement voor de RvB. 7.5 Iedere Commissaris, de voorzitter van de RvC in het bijzonder, is voldoende beschikbaar en bereikbaar om zijn of haar taak binnen de RvC en de commissie(s) van de RvC waarin hij of zij zitting heeft naar behoren te vervullen. Indien een Commissaris regelmatig afwezig is bij vergaderingen van de RvC wordt hij of zij daarop aangesproken door de voorzitter van de RvC. Het Verslag vermeldt welke Commissarissen frequent afwezig zijn geweest bij de vergaderingen van de RvC. Artikel 8. Commissies 8.1 De RvC kent de volgende commissies: Audit, Compliance en Risico Commissie Remuneratie en Nominatie Commissie 8.2 De commissies worden door de RvC uit zijn midden samengesteld. Het Verslag vermeldt de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen van de commissies, en de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. 8.3 De RvC stelt voor iedere commissie een reglement op en kan dit te allen tijde wijzigen. Het reglement geeft aan wat de rol en de verantwoordelijkheid van de desbetreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taken uitoefent. Artikel 9. Algemene taken; omgang met de RvB 9.1 Het toezicht van de RvC op de RvB betreft onder meer: a. de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap; b. de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten; c. toezicht op het door de RvB gevoerde risicobeleid; d. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; e. het financiële verslaggevingsproces; f. de naleving van wet- en regelgeving; g. de integriteit van de bedrijfsvoering; h. de verhouding met de aandeelhouder; i. de relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen; en j. naleving van het Beheermandaat. 9.2 De RvC bespreekt ten minste één maal per jaar de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene- en financiële risico s en de uitkomsten van de beoordeling door de RvB van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen (AO/IB), en eventuele significante wijzigingen hierin. Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het Verslag. 9.4 De RvC houdt toezicht op de naleving van de interne procedures die zijn opgezet door de RvB voor interne risicobeheersings- en controlesystemen (AO/IB), voor het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de jaarrekening, overige cijfers en ad hoc financiële informatie. De RvC 4

5 houdt verder toezicht op de instelling en de handhaving door de RvB van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de RvB bekend is zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. De RvC maakt een evenwichtige afweging van de belangen van de bij de Vennootschap betrokkenen, zoals haar klanten, aandeelhouder en medewerkers. 9.5 De RvC draagt een kandidaat voor de benoeming als externe accountant van de Vennootschap voor aan de AvA, waarbij zowel de Audit, Compliance en Risico Commissie als de RvB een advies uitbrengen aan de RvC. De externe accountant wordt benoemd door de AvA. 9.6 De RvC en de individuele Commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de RvB en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvC behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvC dit geboden acht kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap. De Vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn. 9.7 Bij de uitoefening van haar taak neemt de RvC in acht de relevante wettelijke en statutaire bepalingen, alsmede de bepalingen vervat in het Reglement. Art. 10. Bezoldiging leden RvB en RvC 10.1 De RvC doet een voorstel voor een beleid op het terrein van bezoldiging van de RvB. Het beleid wordt vastgesteld door de AvA De RvC stelt de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de RvB vast, op voorstel van de Remuneratie en Nominatie Commissie, één en ander binnen de grenzen van het door de AvA vastgestelde bezoldigingsbeleid De RvC stelt het remuneratierapport vast, dat jaarlijks door de Remuneratie en Nominatie Commissie wordt opgemaakt. Het remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid voor leden van de RvB in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat een overzicht van het bezoldigingsbeleid. Indien gedurende het boekjaar aan een (voormalig) bestuurder een bijzondere vergoeding is betaald, wordt in het remuneratierapport een uitleg voor deze vergoeding gegeven. Het remuneratierapport bevat in ieder geval een verantwoording en een uitleg van de aan een in het boekjaar vertrokken bestuurder betaalde of toegezegde vergoedingen De RvC is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging en het evalueren van het vastgestelde bezoldigingsbeleid ten aanzien van de leden van de RvB. Daarnaast stelt de RvC het door de RvB voorgestelde beloningsbeleid vast voor werknemers van de Vennootschap, anders dan de leden van de RvB, waarop de collectieve arbeidsovereenkomst niet van toepassing is. Het beloningsbeleid van de Vennootschap omvat mede het beleid met betrekking tot het toekennen van eventuele retentie-, exit- en welkomstpakketten Voor zover niet reeds begrepen in artikel 10.4, keurt de RvC de algemene beginselen van het beloningsbeleid als bedoeld in de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 goed. De RvC toetst die beginselen periodiek. Tevens is de RvC verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging 5

6 van het beloningsbeleid als bedoeld in de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft Voorts zorgt de RvC ten minste eenmaal per jaar voor een centrale en onafhankelijke interne beoordeling ter toetsing van de tenuitvoerlegging van het beloningsbeleid van de Vennootschap op naleving van het beleid en de procedures voor de beloning die de RvC heeft aangenomen 10.6 Indien en voor zover de Vennootschap een variabele beloningsstructuur kent, bespreekt de RvC jaarlijks de hoogste variabele inkomens. De RvC ziet erop toe dat de RvB zorgt dat variabele beloningen passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid van de Vennootschap. Tevens bespreekt de RvC materiële retentie-, exit- en welkomstpakketten en ziet erop toe dat deze passen binnen het vastgestelde beloningsbeleid van de Vennootschap en niet excessief zijn De RvC bespreekt jaarlijks buiten aanwezigheid van de RvB zijn eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies, dat van de individuele Commissarissen, de relatie tot de RvB, de effectiviteit van de in artikel 4 bedoelde permanente educatie en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de RvC besproken. Bij deze jaarlijkse bespreking van zijn eigen functioneren betrekt de RvC tevens de wisselwerking tussen het profiel, de ontwikkeling van de Vennootschap, de actuele samenstelling van de RvC en eventuele herbenoemingen van Commissarissen. Het Verslag vermeldt op welke wijze de evaluatie van de RvC, de afzonderlijke commissies en de individuele Commissarissen heeft plaatsgevonden. Het functioneren van de RvC wordt daarnaast eens in de drie jaar onder onafhankelijke begeleiding geëvalueerd. De betrokkenheid van iedere Commissaris, de cultuur binnen de RvC en de relatie tussen de RvC en de RvB maken deel uit van deze evaluatie De RvC bespreekt jaarlijks in aanwezigheid van de voorzitter van de RvB en na afstemming met de AvA, zowel het functioneren van de RvB als college als het functioneren van de individuele leden van de RvB, en de eventuele conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Van het houden van deze bespreking wordt melding gemaakt in het Verslag Indien een Commissaris niet als onafhankelijk geldt in de zin van de gedragscode die conform artikel 2:391 lid 5 Burgerlijk Wetboek in een algemene maatregel van bestuur is aangewezen (i.e. de Corporate Governance Code), meldt hij of zij dit onverwijld aan de voorzitter van de RvC, waarbij hij of zij aangeeft welk afhankelijkheidscriterium of welke afhankelijkheidscriteria op hem of haar, dan wel zijn of haar echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van toepassing is Aan een Commissaris worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van beloning toegekend. De AvA stelt éénmaal per jaar de beloning van de Commissarissen vast. Artikel 11. Omgang met de AvA 11.1 De RvC verschaft de AvA tijdig alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden De RvC verschaft de AvA alle door haar verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de RvC op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht. 6

7 Artikel 12. Omgang met de OR De RvC wijst uit zijn midden de Commissaris(sen) aan die de RvC vertegenwoordigen in overlegvergaderingen indien deze vertegenwoordiging ingevolge de Wet op de Ondernemingsraden is vereist of anderszins wenselijk wordt geacht. Artikel 13. Samenstelling, aftreden, herbenoeming 13.1 De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De RvC beschouwt complementariteit, collegiaal bestuur, onafhankelijkheid, expertise in verband met de activiteiten van de Vennootschap en diversiteit als voorwaarde voor een goede taakvervulling door de RvC De RvC stelt een rooster van aftreden vast. De voorzitter van de RvC voert tijdig evaluerende besprekingen met volgens rooster aftredende Commissarissen met het oog op hun mogelijke herbenoeming Een Commissaris treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden Een Commissaris wordt slechts na zorgvuldige overweging herbenoemd. Bij herbenoeming van een Commissaris wordt rekening gehouden met de profielschets, de oordeelsvorming over het functioneren van betrokkene, de zittingstermijn en aan overige van tijd tot tijd te bepalen criteria, een en ander mede op basis van de evaluerende besprekingen door de voorzitter van de RvC. Voorts worden eventuele aanbevelingen van daartoe gerechtigde organen bij de overwegingen betrokken. Artikel 14. Integriteit 14.1 Commissarissen zijn verantwoordelijk voor het toezien op een integere bedrijfsvoering in de Vennootschap Commissarissen zijn gebonden aan alle (toekomstige) regelingen op het gebied van integriteit waarvan wettelijk wordt voorgeschreven dat deze van toepassing zijn op de RvC dan wel waarvan de RvB in gezamenlijk overleg met de RvC in het kader van een integere bedrijfsvoering en met het oog op de goede reputatie van de Vennootschap en/of de aandeelhouder van de Vennootschap het noodzakelijk vindt deze vast te stellen en te laten implementeren in de organisatie van de Vennootschap De Commissarissen zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun toezichthoudende functie verkrijgen in het algemeen integer behandelen en behandelen conform de regelingen op het gebied van integriteit als bedoeld in artikel

8 14.4 Indien enige Commissaris informatie of signalen ontvangt die van belang zijn voor de RvC, dan brengt de desbetreffende Commissaris deze zo spoedig mogelijk ter kennis van de RvC respectievelijk de voorzitter van de RvC of in diens afwezigheid de eventuele vicevoorzitter(s) van de RvC. *-*-*-*-* 8

de statutaire directie van de Vennootschap het memorandum van overeenstemming tussen NLFI, SNS Holding B.V. en de

de statutaire directie van de Vennootschap het memorandum van overeenstemming tussen NLFI, SNS Holding B.V. en de REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SNS BANK N.V. 23 maart 2016 SNS Bank N.V. vormt de moedermaatschappij van een groep vennootschappen, waaronder ook de banken ASN Bank N.V. en RegioBank N.V.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

26/05/2015 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 26 mei 2015

26/05/2015 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 26 mei 2015 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 26 mei 2015 Propertize B.V. is een 100% dochtervennootschap van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. De Vennootschap

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap )

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Reglement voor de Raad van Commissarissen van Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 29 november 2004. 1 Reglement Dit

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. Dit reglement (het "Reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "RvC") van Accell Group N.V. ("Accell Group") op 23 februari

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Pagina 1 van 10 1. DEFINITIES REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 23 maart 2005 In dit Reglement

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 Pagina 1 van 10 Reglement voor de Raad van Commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Sleutels op

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 7 Artikel 1 Definities 1.1. Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) Directie : directie van de maatschappij RvC : Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Reglement voor de raad van commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Considerans Gezien artikel 9 van de statuten van stichting Van Hall Larenstein, besluit

Nadere informatie

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober 2010 1/12 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen BNG Bank

Reglement Raad van Commissarissen BNG Bank Reglement Raad van Commissarissen BNG Bank Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op. BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Commissarissen. Goedgekeurd op 3 juni 2015

Reglement van de Raad van Commissarissen. Goedgekeurd op 3 juni 2015 Reglement van de Raad van Commissarissen Goedgekeurd op 3 juni 2015 RvC reglement Staalbankiers N.V. 1. Status en inhoud Reglement 1.1 Dit reglement ( Reglement ) is opgesteld op basis van artikel 26.3

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 29 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel I Samenstelling en deskundigheid van de Raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V.

Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V. Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V. Dit reglement ( Reglement ) is vastgesteld door de raad van commissarissen (de Raad van Commissarissen ) van APG Groep N.V. (de Vennootschap ) op 2 juli

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE REGLEMENT VAN DE DIRECTIE DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de directie (de "Directie") van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen Nederland N.V. (de "vennootschap") en goedgekeurd door

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van AND International Publishers N.V. op 15 april 2010 en goedgekeurd door de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V. RvC Enexis Holding N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE Blz. Hoofdstuk I - Inleiding 1. Vaststelling. 2 Hoofdstuk II - Samenstelling; integriteit; functies 2. Samenstelling.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91 REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91 Vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 18 september 2007 Preambule In dit reglement van de raad van commissarissen wordt verstaan

Nadere informatie

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES MZ/PS 14.0502 1011482 NOT2014-0392 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Dutch Design Platform HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES 1. Samenstelling; taakverdeling 1.1 De leden van de

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming "Teso"

Reglement voor de Raad van Commissarissen van N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming Teso Reglement voor de Raad van Commissarissen van N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming "Teso" Vaststelling. Reikwijdte 1.1 Dit Reglement (het "reglement") is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 12 van de statuten van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement raad van commissarissen

Reglement raad van commissarissen Reglement raad van commissarissen Onderwerp Reglement raad van commissarissen Auteur(s) mr. R.G.C.M. van der Hart Datum 22 maart 2016 Versie 5.0 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Reikwijdte

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen 23 januari 2013 1 van 13 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Reglement 3 1. Definities 3 2. Taak en werkwijze 4 3. Verslag RvC 5 4. Functioneren RvC 5 5. Deskundigheid en samenstelling

Nadere informatie

Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting.

Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting. BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN Preambule Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting. I. Naleving en handhaving van de code I.1 Het college van bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

VAN LANSCHOT N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

VAN LANSCHOT N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN LANSCHOT N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Laatstelijk na goedkeuring RvC gewijzigd op 17 december 2015 1 INHOUD Blz. Inleiding... 3 Hoofdstuk I Samenstelling RvC; functies; commissies... 3 1.

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen van Loyalis NV

Reglement Raad van Commissarissen van Loyalis NV Reglement Raad van Commissarissen van Loyalis NV Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 1 oktober 2015 ten blijke waarvan ieder lid van de Raad van Commissarissen dit Reglement

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei Artikel 1 Reikwijdte reglement 1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 10 van de statuten van de stichting, en geeft in aanvulling op

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Bestuursreglement Sanquin

Bestuursreglement Sanquin Raad van Bestuur Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam Postbus 9892 1006 AN Amsterdam Telefoon (020) 512 30 00 Fax (020) 512 33 03 www.sanquin.nl Auteur(s) H.M.H. de Bruijn-van Beek Datum 10-02-2006 Ons kenmerk

Nadere informatie

Reglement voor de raad van commissarissen van Woningstichting Beter Wonen Vechtdal

Reglement voor de raad van commissarissen van Woningstichting Beter Wonen Vechtdal Reglement voor de raad van commissarissen van Woningstichting Beter Wonen Vechtdal Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningstichting Beter Wonen Vechtdal op 8 juli 2010.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Registratienummer : 14893 Vaststelling door RvT : 15 december 2014 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Dit reglement is een uitwerking van artikel 11 lid 2 van de

Nadere informatie

Binnen RegioBank N.V. zijn voor de marktbenadering duidelijke keuzes gemaakt wat betreft productgroepen, klantgroepen en marktregio s.

Binnen RegioBank N.V. zijn voor de marktbenadering duidelijke keuzes gemaakt wat betreft productgroepen, klantgroepen en marktregio s. REGLEMENT VOOR DE STATUTAIRE DIRECTIE VAN REGIOBANK N.V. 30 september 2015 RegioBank N.V. is zich bij het realiseren van haar doelstellingen bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de belangen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting Woningbedrijf Velsen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting Woningbedrijf Velsen Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting Woningbedrijf Velsen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van stichting Woningbedrijf Velsen op 14 maart 2013. Artikel 1

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. 26 november 2014

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. 26 november 2014 REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN PGGM N.V. 26 november 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Taken en bevoegdheden; relatie tot de raad van bestuur 3 3. Samenstelling en benoeming 4 4. De voorzitter. 7

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ORDINA N.V. Overwegingen: Ordina N.V. (hierna verder te noemen: Ordina) is de houdstermaatschappij van de Ordina Groep. Alle uitstaande gewone aandelen van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Datum: 25 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Status en inhoud van het reglement... 3 Artikel 2 Taak van de Raad van Commissarissen... 3 Artikel 3 Onverenigbare

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 oktober 2012 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN Vastgesteld door de RvB op 10 november 2014 Goedgekeurd door de RvC op 8 oktober 2014, conform artikel 13.3 van de Statuten 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld

Nadere informatie

DE CITO GOVERNANCE CODE 1

DE CITO GOVERNANCE CODE 1 DE CITO GOVERNANCE CODE 1 1. NALEVING EN HANDHAVING VAN DE CODE 1.1 Elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van Cito en in de naleving van de Cito Governance Code wordt onder

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 december 2015 en is van toepassing vanaf 1 januari 2016. Algemeen Status en inhoud van het

Nadere informatie

GRONTMIJ N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

GRONTMIJ N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN GRONTMIJ N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2004 Voor het laatste gewijzigd door de RvC op 7 november 2007 Dit reglement moet waar nodig aangevuld worden met de

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN DELTA N.V.

DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INHOUD Blz. Inleiding 4 Hoofdstuk I Samenstelling RvC, functies, commissies 1. Profielschets RvC, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid 4 2. (Her)benoeming, zittingstermijn,

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT VERUS

REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT VERUS REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT VERUS Artikel 1 In dit reglement worden de taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de raad van toezicht van de vereniging Verus nader geregeld. COLLEGE VAN BESTUUR

Nadere informatie

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016. 1.2.

Nadere informatie

Reglement RvC. 4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

Reglement RvC. 4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag. Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 13 oktober 2010. Dit reglement kan bij besluit van de

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

Reglement Beleggingscommissie

Reglement Beleggingscommissie Reglement Beleggingscommissie - ARUBA 2016 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit Reglement Beleggingscommissie is een reglement als bedoeld in artikel 16 lid 4 van de Statuten van APFA. Het geeft,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 7 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011)

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011) HULPINSTRUMENT EVALUATIE GVERNANCECDE WNINGCRPRATIES (1 juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I Naleving en handhaving van de code 1. Hoofdlijnen governance

Nadere informatie