Regenwaterputten. Waarom regenwater gebruiken?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regenwaterputten. Waarom regenwater gebruiken?"

Transcriptie

1 Waarom regenwater gebruiken? Regenwaterputten Het gemiddeld drinkwaterverbruik in België ligt ongeveer op 130 liter per dag en per inwoner. Hiervan gaat een groot deel naar de douche, het toilet en de wasmachine. Verwacht wordt dat het drinkwaterverbruik nog zal toenemen, ondermeer door de groei van het aantal inwoners en de stijgende levensstandaard. Het gebruik van regenwater levert vele voordelen op. De kosten voor drinkwater worden tot ongeveer de helft verminderd, op regenwater wordt geen watertaks geheven, waardevolle grondreserves aan drinkwater worden gespaard, besparing van wasmiddel bij gebruik van regenwater in de wasmachine, Technische voorwaarden van de installatie Een regenwatersysteem bestaat uit een voorraadtank, een elektrische pomp met keerklep op de zuigleiding die terugvloei naar de tank belet, een onderhoudsvriendelijke filter en een leidingenstelsel naar de aftappunten. De voorwaarden waaraan moet voldaan worden om te kunnen genieten van een subsidie worden in het subsidiereglement opgesomd. Wat moet u doen voor het bekomen van deze subsidie? Het aanvraagformulier langs beide zijden ingevuld, gedateerd en ondertekend, samen met de nodige bewijsstukken overmaken aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 20 in 9550 Herzele. Inlichtingen kan u steeds bekomen op de dienst Leefmilieu (Markt 20, 9550 Herzele), tel

2 Subsidiereglement voor regenwaterputten Definities: Artikel 1: - afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater. - hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater. - huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van: Normale huishoudelijke activiteiten Sanitaire installaties Keukens Het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar grootof kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar personen met niet-besmettelijke ziekten opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, hotels, restaurants, kapsalons, drankgelegenheden. Afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend. - gewone oppervlaktewateren: alle oppervlaktewateren met uitzondering van de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot de openbare riolering. - kunstmatige afvoer van hemelwater: de greppels, grachten, duikers en leidingen bestemd voor het afvoeren van hemelwater, bodemwater, grondwater, bemalingwater en desgevallend ook afvalwater, behandeld conform de van toepassing zijnde wetgeving. - openbare riolering: het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd voor het opvangen en transporteren van afvalwater. - gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor de afvoer van hemelwater. - openbaar grachtenstelsel: het geheel van openbare leidingen en openluchtgreppels bestemd voor het transporteren van hoofdzakelijk regen- en oppervlaktewater en deels van voorbehandeld en verdund afvalwater. - individuele voorbehandelinginstallatie: septische putten of gelijkaardige inrichtingen voor de voorbehandeling van normaal huisafvalwater ter verwijdering van vetstoffen, bezinkbare en drijvende stoffen. - septisch materiaal: bijzondere afvalstoffen afkomstig van septische putten resulterend uit bezinkingsprocessen en biologische omzettingsprocessen. - code van goede praktijk: krachtlijnen voor geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen. Omzendbrieven van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 31 juli 1996, 19 december 1996 en 23 maart 1999.

3 - direct lozen: het toevoegen of verspreiden van stoffen in het grondwater zonder doorsijpeling in de bodem of de ondergrond. - indirect lozen: het toevoegen of verspreiden van stoffen in het grondwater na doorsijpeling in de bodem of de ondergrond. - dakoppervlakte: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak. - hemelwaterput: reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater. - infiltratievoorziening: voorziening voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem. Lozingsvoorwaarden: Algemeen Artikel 2: bij nieuwbouw en/of verbouwingen waarbij rioleringswerken worden uitgevoerd is de aanleg van een gescheiden huisriolering tot tegen de rooilijn of de grens met het openbaar domein verplicht, dit met het oog op de (toekomstige) gescheiden lozing van afvalwater. Artikel 3: indien een private gracht de scheiding vormt tussen twee eigendommen, zijdelings of achteraan, moet de lozing van hemelwater, tevens de overloop van de regenwaterput daarin uitmonden. Artikel 4: net voor de aansluiting van de riolering op de wachtbuis dient de bouwheer of eigenaar het gemeentebestuur hiervan in kennis te stellen teneinde controle op de werken te kunnen uitvoeren. Artikel 5: het college van burgemeester en schepenen kan in de bouwvergunning om technische redenen afwijkingen toestaan. De openbare weg is voorzien van een openbare riolering. Artikel 6: onverminderd de van toepassing zijnde algemene en sectorale bepalingen en voorwaarde inzake de lozing van afvalwater zoals omschreven in Vlarem II, is het verplicht huishoudelijk afvalwater te lozen in de openbare riolering. Artikel 7: voor de lozing van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater in de openbare riolering moet een toelating worden verleend door het college van burgemeester en schepenen. Artikel 8: wanneer een rioleringsstelsel zich op het openbaar domein bevindt dient de rioleringsafvoer van het afvalwater zodanig aangelegd te worden dat een aansluiting steeds mogelijk is op de wachtbuis ter hoogte van de rooilijn. Artikel 9: het is verboden afvalwater te lozen in het gedeelte van een gescheiden riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Hemelwater mag evenmin geloosd worden in het gedeelte van een gescheiden riolering dat bestemd is voor de afvoer van afvalwater. Artikel 10: het is verboden hemelwater te lozen in de openbare riolering wanneer het technisch mogelijk is het hemelwater gescheiden van het afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater.

4 De openbare weg is voorzien van een openbaar grachtenstelsel afwaterend naar waterlopen. Artikel 11: wanneer in de openbare weg geen openbare riolering ligt, mag het huishoudelijk afvalwater geloosd worden in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater. Vooraleer het te lozen moet het huishoudelijk afvalwater een individuele voorbehandeling hebben ondergaan. Artikel 12: met naar de toekomst gerichte individuele zuiveringsinstallaties is het verboden rechtstreeks te lozen in oppervlaktewateren of in de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater. Artikel 13: voor bestaande woningen moet als individuele voorbehandeling minimaal een septische put aanwezig zijn uiterlijk op 1 augustus De werking en het onderhoud hiervan moeten beantwoorden aan volgende voorschriften: - de septische put moet jaarlijks geruimd worden. - Het lozen van geruimd septisch materiaal in de openbare riolering of collectoren is verboden. - Septisch materiaal moet afgevoerd worden naar een openbare waterzuiveringsinstallatie. Artikel 14: bij nieuwbouw en/of verbouwing is een verdergaande biologische behandeling vereist, die voldoet aan de voorschriften in de code van goede praktijk. Die installatie maakt verplicht onderdeel uit van de bouwaanvraag en zulks op straffe van weigering van goedkeuring van de bouwvergunning. De overloop van de regenwaterput moet rechtstreeks afgeleid worden en mag niet aangesloten worden op de voorbehandeling. Artikel 15: wanneer in de openbare weg geen openbare riolering gelegen is en evenmin de mogelijkheid bestaat om het huishoudelijk afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater mag het huishoudelijk afvalwater geloosd worden in de bodem (indirecte lozing het grondwater). Elke directe lozing in het grondwater van huishoudelijk afvalwater is verboden. Elke directe lozing in het grondwater van huishoudelijk afvalwater kan alleen worden toegestaan mits men in het bezit is van een regelmatig afgeleverde milieuvergunning of melding waarop de voorwaarden vermeld zijn. Aansluiting op de openbare riolering. Artikel 16: Binnen het openbaar domein worden de aansluitingen op het gemengd of gescheiden rioleringsstelsel uitgevoerd door de verkavelaar, de bouwheer of door een firma aangesteld door de bouwheer en dit steeds voor de aanleg van de huisriolering. De kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de aanvrager. Van zodra het retributiereglement op het aansluiten op de gemeentelijk riolering in voege treedt zal de aannemer die door de gemeente aangesteld is de aansluiting van de afvoerleidingen van de particulieren te doen zich met die aansluitingen gelasten op kosten van de aanvrager. Voor nieuwbouw of vernieuwbouwwoningen dient een afzonderlijk onderzoeksputje voorzien te worden voor de afvalwaterafvoerleiding en voor de

5 hemelwaterafvoerleiding. Hierbij dient een onuitwisbaar merkteken te worden aangebracht op de onderzoeksputjes om visueel een onderscheid te kunnen maken tussen het onderzoeksputje voor de afvalwaterafvoerleiding en dat voor de hemelwaterafvoerleiding. Het is verboden dat derden zelf werken uitvoeren binnen het openbaar domein zonder goedkeuring van het gemeentebestuur. Artikel 17: de huisriolering dient zodanig te worden geplaatst dat een gravitaire aansluiting aan de wachtbuis(zen) mogelijk is. Artikel 18: de aansluitingen op de rioolbuizen geschieden in algemene regel verticaal in het bovenste deel van het welfsel van de buizen. Alleen wanneer de hoogteligging der riolering een dergelijke aansluiting niet toelaat, mag de aansluiting zijdelings in de bovenste helft van de rioolbuis gebeuren. Bij de verticale aansluiting dient men rekening te houden met het mof- en bochtstuk, dit wil zeggen dat de aansluiting slechts 20 cm boven de bovenkant van de rioolbuizen kan beginnen. De aansluiting(en) aan de wachtbuis(zen) van het openbaar rioleringsnet dient(en) steeds uitgevoerd te worden met een rechtstreekse controleput op de wachtbuis. Deze controleput dient immer toegankelijk te zijn door middel van een afneembaar deksel. De bouwheer of eigenaar dient de toezichtput op te trekken tot op maaiveldhoogte zodat het deksel steeds zichtbaar en toegankelijk blijft voor controle. Deze werken zijn uit te voeren volgens het standaardbestek 250 wegenbouw. Artikel 19: de bouwheer of eigenaar verbindt er zich toe ten allen tijde bevoegd gemeentepersoneel toe te laten controle uit te oefenen of de naleving van dit reglement. Artikel 20: bij vastgestelde sluikaansluitingen vallen de kosten voor controle en de eventuele kosten van de nieuwe aansluitingen volledig ten laste van de bouwheer of eigenaar. Artikel 21: bij de aanleg van nieuwe openbare rioleringen en bij de vernieuwing van de aansluiting, bijvoorbeeld bij wegeniswerken, dienen geen aansluitingskosten te worden betaald. De gemeente verzorgt enkel de aansluiting vanaf de rooilijn of de grens met het openbaar domein. Waar de rooilijn niet samenvalt met de bouwlijn, voortuinstrook, zullen bij de aanleg van een nieuwe riolering de controleputjes net achter de rooilijn, op private grond worden geplaatst. Maximale afkoppeling en hergebruik van hemelwater Artikel 22: 1 hemelwater moet maximaal worden afgekoppeld van de openbare riolering en in de mate van het mogelijke worden hergebruikt. 2 bij nieuwbouw of vernieuwbouw van woongelegenheden met een dakoppervlakte groter dan 50 m² is de bouwheer of eigenaar van de woning verplicht een hemelwaterput met een minimale inhoud van 3 m³ met hergebruik of een infiltratievoorziening te installeren.

6 3 installatievoorschriften: Horizontale dakoppervlakte Minimale tankinhoud 50 tot 60 m² 3000 liter 61 tot 80 m² 4000 liter 81 tot 100 m² 5000 liter 101 tot 120 m² 6000 liter 121 tot 140 m² 7000 liter 141 tot 160 m² 8000 liter 161 tot 180 m² 9000 liter 181 tot 200 m² liter > 200 m² 5000 liter per 100 m² 1 het volume van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte. Indien de horizontale dakoppervlakte kleiner is dan 50 m² is de installatie van een hemelwaterput niet verplicht (maar wordt wel een gemeentelijke premie toegekend indien voldaan wordt aan de in deze verordening gestelde voorwaarden). 2 het hergebruik van het in de hemelwaterput geaccepteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden. 3 er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingnet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient ofwel een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor leidingwater en drinkwater ofwel dient leidingwater in de hemelwaterput bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk. 4 de overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening (het college van burgemeester en schepenen verleent de modaliteiten van punt 7 een premie voor deze infiltratievoorziening indien voldaan wordt aan de in deze verordening gestelde voorwaarden). De overloop van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Slechts bij ontstentenis van een van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting geloosd worden op de openbare riolering. 5 indien bij nieuwbouw of vernieuwbouw van woongelegenheden met een horizontale dakoppervlakte groter dan 50 m², de bouwheer of eigenaar van de woning er voor opteert geen hemelwaterput te installeren, is hij verplicht een infiltratievoorziening te installeren. Het bufferingsvolume dient voldoende groot

7 te zijn zodat gemiddeld slechts éénmaal per jaar de overloop naar de riolering dient te gebeuren. Het nodige volume is afhankelijk van het afvoerdebiet voor infiltratie. Een infiltratievoorziening zonder voorafgaande buffering moet voldoen aan volgende eisen: Terugkeerperiode = 1 jaar Afvoerdebiet 10 l/s/ha 360l/h/100 m² 5 l/s/ha 180 l/h/100 m² 2 l/s/ha 72 l/h/100 m² 1 l/s/ha 36 l/h/100 m² Buffervolume 100 m³/ha 1000l/100 m² 150 m³/ha 1500 l/100 m² 200 m³/ha 2000 l/100 m² 275 m³/ha 2750 l/100 m² Indien een hemelwaterput met een infiltratievoorziening wordt gecombineerd moet slechts de helft van het bufferingsvolume worden voorzien. 6 voor grote verharde oppervlakken (vanaf 0,1 ha = 1000 m²) kunnen specifieke buffereisen opgelegd worden overeenkomstig de krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid en afhankelijk van de eisen van de waterloopbeheerder. 7 binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten verleent het college van burgemeester en schepenen een premie voor de installatie van een infiltratievoorziening op de overloop van de hemelwaterput. Deze infiltratievoorziening dient te voldoen aan de voorwaarden sub 3, 5. 8 een afschrift van de facturen (kostprijs put, plaatsing, leidingen, pomp) dient door de bouwheer of eigenaar voorgelegd te worden. 9 de installatie moet een permanent en definitief karakter hebben. 4 gemeentelijke premie en gewestelijke subsidie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening: 1 in geval van nieuwbouw, vernieuwbouw en bij bestaande woningen verleent het college van burgemeester en schepenen een premie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening.

8 2 deze premie bedraagt vanaf 1 januari 2005, 125 euro. 3 in aanvulling op de premie zoals bedoeld in 4, 1 wordt door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van optie 10 Geïntegreerd rioleringsbeleid van het gemeentelijk milieuconvenant een bijkomende subsidie verleend voor de aanleg van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening bij vernieuwbouw of bij bestaande woningen. 4 de aanvraag tot het bekomen van een premie wordt bij voorkeur ingediend voor de aanleg van de installatie. Bij de aanvraag stelt de gemeente de bouwheer een kopie van de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen ter beschikking. 5 de aanvraag kan slechts éénmaal per woning aangevraagd worden zowel door de eigenaar als de huurder. Strafbepalingen: Artikel 23: voor zover hiervoor door andere wetten, algemene of provinciale verordeningen geen bijzondere straffen zijn uitgevaardigd worden de inbreuken op de bepalingen van deze verordening bestraft met politiestraffen.

9 Naam:.. Adres installatie:.. Adres: Telefoon:. Nr. vergunning:. Rekeningnummer:. Dossiernummer:.... GEGEVENS INSTALLATIE Inhoud regenwatertank(s) m³ Horizontale dakoppervlakte m² Aansluiting toilet Pomp : Type en merk wasmachine vrijstaande kranen Overloop naar infiltratievoorziening oppervlaktewater of gracht hemelwaterafvoerleiding gemengd rioolstelsel Bedrag bewezen kosten Documenten toe te voegen bij de aanvraag Facturen, plan of schema met aanduiding van de verschillende elementen van de installatie. Met vragen of opmerkingen kan u terecht bij de dienst Leefmilieu van de gemeente Herzele, Markt 20 in Herzele, tel. 053/

10 Ondergetekende (naam):. Adres: bevestigt hierbij kennis genomen te hebben van de bepalingen van de gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2000 houdende het subsidiereglement voor het gebruik van regenwater; verklaart op eer dat de aanvraag naar waarheid is ingevuld en dat de aanvraag hiermee beantwoordt aan het reglement; verleent de toelating dat een gemeentebeambte controle kan uitvoeren op de regenwaterinstallatie vooraleer de subsidie uitbetaald wordt (art. 19 reglement); Aldus gedaan te Herzele op (datum).. Naam en handtekening Voorbehouden voor administratie Datum ontvangst:.. Datum overgemaakt voor controle: Datum controle: Installatie geplaatst volgens code van goede praktijk m ja m neen Installatie gescheiden van leidingwater m ja m neen Subsidieaanvraag m ok m niet ok

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011

Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011 Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011 Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Het is de datum waarop je de aansluiting of heraansluiting

Nadere informatie

waterwegwijzer voor architecten

waterwegwijzer voor architecten waterwegwijzer voor architecten Informatie van de Vlaamse overheid een handleiding voor duurzaam watergebruik in en om de particuliere woning Deze brochure wordt uitgegeven door de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing

Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing Bijlage 4: regenwater, een duurzame oplossing binnen 1 Regenwater is in oorsprong van zeer goede kwaliteit. Deze kwaliteit gaat echter achteruit door contact met stoffen die zich bevinden in de lucht en

Nadere informatie

Woonplan Gemeente Kampenhout

Woonplan Gemeente Kampenhout 2011 Woonplan Gemeente Kampenhout Lien Beets 3Wplus 7-6-2011 Leeswijzer Een woonplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument dat de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel 6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen Bron : BINNENLANDSE ZAKEN Publicatie : 15-07-2013 nummer : 2013000448 bladzijde : 43926 Dossiernummer : 2013-07-06/01

Nadere informatie

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering

Programma van Eisen. Aansluiten woonboten op de riolering Aansluiten woonboten op de riolering Namens Projectbureau Schoonschip, Ger Verwoert Projectbureau Schoonschip Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem Postbus 3119, 2001 DC Haarlem T 020-586 05 50 info@projectbureauschoonschip.nl

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN Art. 01: De Stad Roeselare verleent een toelage voor het functioneel renoveren van bestaande woongelegenheden welke gelegen zijn op het grondgebied

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE NIET-GEKLASSEERDE WATERLOPEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE NIET-GEKLASSEERDE WATERLOPEN GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE NIET-GEKLASSEERDE WATERLOPEN Hoofstuk I: Instandhouding en onderhoud van niet-geklasseerde onbevaarbare waterlopen. Artikel 1. In onderhavig reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne

Zelf zuiveren stap voor stap. Provinciaal Instituut voor Hygiëne Zelf zuiveren stap voor stap Provinciaal Instituut voor Hygiëne Inhoudstafel 1 Zelf zuiveren 1 1.1 Waarom zelf zuiveren? 1 1.2 Wie moet zelf zuiveren? 1 2 Hoe werkt een individuele zuivering? 2 2.1 Voorzuivering

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015 PER 1 JANUARI 2015 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Aard van de tarieven 4 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 5 Artikel 4 Minimum kosten aansluiting 5 OPBOUW VAN

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Typereglement - Elektriciteit in laagspanning van toepassing voor de verkoop van elektriciteit geleverd door het distributienet aan de afnemers

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline PROJECT BARA B8 Lastenboek Appartementen Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne Cityline Antoon Van Osslaan 1 bus 2-1120 Brussel Tel 02-749 95 46 - Fax 02-749 95 25 www.immobam.be Inhoudsopgave 1 Algemeen...4

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-bewoner Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie