Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie beheer van regen- en afvalwater /01 rioleringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie - 0310 beheer van regen- en afvalwater - 0319/01 rioleringen"

Transcriptie

1 Gemeenteraad Openbare zitting 19 december 2014 dienst openbare werken (LB) 12. Openbare werken: b. Subsidiereglement voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, afkomstig van bestaande woningen en lokalen voor verenigingen: nieuwe vaststelling Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie beheer van regen- en afvalwater /01 rioleringen Bondige toelichting De gemeenteraad keurde in zitting van 25 februari 2011 het subsidiereglement goed voor de verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, afkomstig van bestaande woningen en lokalen van verenigingen. Door de technische dienst werd een nieuw subsidiereglement uitgewerkt waarbij een vast bedrag van maximum EUR wordt uitbetaald, onafhankelijk van het type bebouwing. Voor de lopende dossiers waarvoor nog geen plaatsbezoek heeft plaatsgevonden, wordt gewerkt met een overgangsmaatregel waarbij een maximumbedrag van EUR wordt uitbetaald. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit subsidiereglement opnieuw vast te stellen. Juridische grond Vlarem, titel II, afdelingen en Ministerieel besluit van 28 juni 2011betreffende keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer. Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Argumentatie Bij de invoering van het premiereglement werd vooropgesteld dat de werken konden uitgevoerd worden voor een bedrag van EUR. Voor de uitgevoerde dossiers (Vleeshouwersstraat, Kwakkelhoekstraat en Van Landeghemstraat) is een gemiddeld bedrag van EUR per woning betaald door de stad via het premiereglement afkoppelen op privaat domein. Een aanpassing van het premiereglement drong zich op. In zitting van 16 juni 2014 van het college van burgemeester en schepenen werd reeds beslist dat de studiekosten (700 EUR) en de kosten van de private keuring van de riolering (120 EUR) ten laste blijven van de stad. Voor de uitvoeringskost moest een nieuw voorstel worden uitgewerkt. In zitting van 24 november 2014 ging het college principieel akkoord met het nieuw premiereglement voor de afkoppeling op privaat domein waarbij een vast bedrag van maximum EUR wordt uitbetaald, onafhankelijk van het type bebouwing. Tevens ging het college principieel ak-

2 koord om voor de lopende dossiers waarvoor nog geen plaatsbezoek heeft plaatsgevonden, te werken met een overgangsmaatregel waarbij een maximumbedrag van EUR wordt uitbetaald. Korte samenvatting omtrent invoering subsidiereglement: In 2008 werd de Vlaremwetgeving grondig gewijzigd inzake lozen afvalwater, namelijk: Een volledige scheiding van afvalwater en hemelwater op privaat domein, afkomstig van dak- en grondoppervlakken, moet worden uitgevoerd op het ogenblik dat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. De wetgeving legt de verantwoordelijkheid bij de burger. Met andere woorden zodra de stad in een straat een gescheiden stelsel aanlegt of aangelegd heeft, moet de burger op zijn terrein zijn afvalwater en hemelwater scheiden. Sinds de aanleg van volledig gescheiden stelsels (2DWA stelsels in plaats van 6DW stelsels) op openbaar domein, waarbij de diameter voor afvalwater slechts 250 mm bedraagt, is het technisch niet langer mogelijk om nog gemengd afvalwater afkomstig van privaat domein hierop aan te sluiten. Om zeker te zijn dat alle woningen de verplichte afkoppeling zouden uitvoeren, werd door het stadsbestuur beslist alle kosten (studiekosten en uitvoeringskosten) op zich te nemen op voorwaarde dat deze woningen niet verplicht zijn geweest de afkoppeling reeds te realiseren via de bouwvergunning. In 2009 werd hiervoor het subsidiereglement voor verplichte afkoppelingswerken vastgesteld. Korte samenvatting inhoud subsidiereglement en werking ervan bij rioleringsprojecten: Het subsidiereglement is enkel geldig voor afkoppelingswerken op privaat domein gekoppeld aan rioleringswerken in de straat. Alle open- en halfopen bebouwingen of gesloten bebouwingen met voortuinstrook langsheen een nieuw rioleringsproject moeten verplicht afkoppelen op privaat domein (wetgeving en technisch noodzakelijk). Gesloten bebouwingen worden deels (voorste dakhelft) afgekoppeld op openbaar domein binnen het rioleringsproject. Door de stad wordt per project een afkoppelingsdeskundige aangesteld. In samenspraak met de burger wordt voor deze woningen een afkoppelingsplan opgemaakt met kostenraming. De uitvoering van deze werken wordt via het subsidiereglement volledig (terug)betaald. De burger heeft voor deze uitvoering drie mogelijkheden: - De burger voert de werken zelf uit. Na aanvraag en goedkeuring van de subsidie (goedkeuring van de uitvoering van de werken) krijgt hij hiervoor een vergoeding waarvan forfaitaire bedragen per lopende meter en per aard van verharding werden vastgelegd in het reglement. - De burger laat de werken uitvoeren door een door de stad aangestelde aannemer voor deze werken. De burger tekent bij aanvraag van de subsidie dat deze vergoeding rechtstreeks mag betaald worden aan de aannemer. - De burger stelt hiervoor zelf een aannemer aan. De vergoeding is maximum gelijk aan deze die de stad zou betalen aan de eigen aannemer. Het overgrote deel van de burgers laat deze werken uitvoeren door een aannemer aangesteld door de stad. Bijlagen Reglement. Besluit:

3 Enig artikel De gemeenteraad stelt het subsidiereglement voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, afkomstig van bestaande woningen en lokalen voor verenigingen opnieuw vast als volgt: Subsidiereglement voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, afkomstig van bestaande woningen en lokalen voor verenigingen Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil het stadsbestuur Sint-Niklaas de wettelijk verplichte afkoppeling op particulier domein van hemelwater, afkomstig van bestaande woningen en lokalen voor verenigingen, ondersteunen binnen de perken van het in het budget voorziene krediet. Titel II van VLAREM, besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne bepaalt: Artikel : Bij aanleg en heraanleg van een openbare riolering moet een gescheiden stelsel worden aangelegd, tenzij anders bepaald in het uitvoeringsplan. Artikel : Een volledige scheiding tussen het huishoudelijk afvalwater en hemelwater, afkomstig van dakoppervlakken en grondoppervlakken is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij anders bepaald in het uitvoeringsplan. Artikel 2. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater. Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater. Huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van: - normale huishoudelijke activiteiten; - sanitaire installaties; - keukens; - het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar niet besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons; - afvalwater afkomstig van wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend. Droogweerafvoer (DWA): het stelsel dat uitsluitend bestemd is voor het opvangen en transporteren van het afvalwater. Regenwaterafvoer (RWA): het stelsel van riolering dat uitsluitend bestemd is voor opvang en transport van regenwater. Gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van hemelwater. Lokaal: vergund gebouw waarvan een vereniging gebruikmaakt voor haar activiteiten. Bestaande woning: woning waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd en waarbij het gescheiden aanbieden van afvalwater en regenwater niet is opgelegd.

4 Afkoppelingsdeskundige: wordt door het stadsbestuur aangesteld. Informeert de bewoners, maakt het afkoppelingsplan, de kostenraming, volgt de uitvoering op, maakt het verslag voor de toekenning van de subsidie en controleert de facturen. Afkoppelingsplan: plan dat wordt opgemaakt door de afkoppelingsdeskundige en dat weergeeft hoe de afkoppeling moet gebeuren. Aanvrager: eigenaar of gemeenschap van eigenaars van de woning of het appartementsgebouw. Individuele voorbehandelingsinstallatie: septische putten of gelijkaardige inrichtingen voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater ter verwijdering van vetstoffen, bezinkbare en drijvende stoffen. Sluikaansluiting: aansluiting van huishoudelijk afvalwater op de hemelwaterafvoer en/of aansluiting van hemelwater op de afvoer bestemd voor huishoudelijk afvalwater. Artikel 3. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Dit reglement slaat op bestaande woningen en lokalen van verenigingen waar de wettelijke verplichting tot afkoppeling op privaat domein ontstaat door de aanleg van een gescheiden riolering. De afkoppelingsplicht rust bij de eigenaar. De bestaande woning heeft een stedenbouwkundige vergunning verkregen zonder de verplichting om het afvalwater en hemelwater gescheiden af te voeren. De aanvraag moet worden ingediend vóór de vastgestelde uiterste datum bepaald door de afkoppelingsdeskundige in samenspraak met het stadsbestuur. De afkoppelingswerken zijn uitgevoerd volgens het door het stadsbestuur goedgekeurd afkoppelingsplan onder begeleiding van de afkoppelingsdeskundige. De afkoppelingswerken moeten beëindigd zijn binnen de door het stadsbestuur vastgestelde termijn, na advies van de afkoppelingsdeskundige en de technische dienst. Artikel 4. Bedrag en berekeningswijze Voor de uitvoeringskost wordt een subsidiebedrag van maximum EUR/woning voorzien. Het betreft enkel de werken die strikt noodzakelijk zijn om het vooropgestelde doel te bereiken. De restfactuur moet betaald worden door de eigenaar. Het stadsbestuur zal de kosten van de afkoppelingsdeskundige en de keuring op privaat domein ten laste nemen. Om de afkoppelingswerken te realiseren heeft de aanvrager de keuze: - ofwel voert hij de werken zelf uit en worden volgende forfaitaire bedragen (inclusief btw) voorzien: - prijs buizen : 26,00 EUR/m - meerprijs gras/grond : 3,00 EUR/m siergrind : 3,75 EUR/m asfalt : 25,00 EUR/m betonstraatstenen/kasseien : 30,00 EUR/m Alvorens de werken kunnen worden gestart, moet de afkoppelingsdeskundige worden verwittigd in verband met de aanvang van de werkzaamheden. - ofwel door een erkende aannemer aangesteld door de aanvrager. Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de facturen van de aannemer. Het subsidiebedrag mag de aannemingsprijs van de aannemer aangesteld door de afkoppelingsdeskundige niet overschrijden. - ofwel door de aannemer aangesteld door de afkoppelingsdeskundige en bijgevolg aan de aannemingsprijs per project (volgens de prijslijst van de afkoppelingsdeskundige).

5 Artikel 5. Procedure Aanvraag De aanvraag moet ingediend worden, door de eigenaar van de woning vóór de aanvang van de werken op het geëigende aanvraagformulier. Dit samen met het afkoppelingsplan en de kostenraming met minstens vermelding van: - naam en adres van de aanvrager (= eigenaar van de woning), - adres van de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, - kadastrale ligging (afdeling, sectie, perceelnummer(s), - rijksregisternummer, - verklaring op eer dat de werken volgens het door de afkoppelingsdeskundige opgesteld plan en volgens timing zullen worden uitgevoerd, - rekeningnummer van de rechtspersoon of de privaatrechtelijke persoon waarop de subsidie zal gestort worden. Bij de indiening van de aanvraag krijgt de aanvrager een afschrift van het betreffende reglement. Bewijsstukken De aanvraag moet vergezeld zijn van de bouwvergunning(en) van de woning voor alle woningen gebouwd of verbouwd na Artikel 6. Controle en sancties Elke aanvrager moet zich onderwerpen aan een controle door een erkende keurder privéwaterafvoer, aangesteld door het stadsbestuur. (Indien uit onderzoek blijkt dat een aanvrager onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan dit leiden tot geheel of gedeeltelijk verlies of in voorkomend geval terugbetaling van de subsidie.) Voor de eigenaars die niet optimaal afkoppelen en/of die weigeren een controle te laten uitvoeren, zal proces-verbaal worden opgemaakt. Artikel 7. Beslissingstermijn De aanvragers van ongunstig beoordeelde aanvragen worden schriftelijk in kennis gesteld van de ongunstige beoordeling. Artikel 8. Uitbetaling Voor degene die de werken zelf uitvoert of laat uitvoeren door een erkende aannemer zal het subsidiebedrag worden uitbetaald na indienen van de factuur en na een gunstig keuringsattest van de privéwaterafvoer. Voor degene die de werken laat uitvoeren door de aannemer aangesteld door de afkoppelingsdeskundige, zal voor het bedrag boven het subsidiebedrag een factuur worden overgemaakt aan de aanvrager. Artikel 9. Communicatie Het subsidiereglement wordt gepubliceerd op de website van de stad. De communicatie zal grotendeels worden gevoerd met de afkoppelingsdeskundige. De aanvrager wordt na beëindigen van de werken schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de kosten die ten laste zijn van de particulier. Artikel 10. Algemene bepalingen

6 Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen. Het reglement treedt in werking op 1 januari Het gemeentelijk subsidiereglement voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, afkomstig van bestaande woningen en lokalen voor verenigingen, vastgesteld in gemeenteraadszitting van 25 februari 2011, wordt bij de inwerkingtreding van dit reglement opgeheven. Voor de lopende subsidiedossiers volgens lijst goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 oktober 2014 wordt als overgangsmaatregel een subsidiebedrag van maximum EUR vastgelegd.

Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011

Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011 Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011 Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Het is de datum waarop je de aansluiting of heraansluiting

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-bewoner Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Reglement GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Deze premie beoogt woningen

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET RENOVEREN VAN WOONGELEGENHEDEN Art. 01: De Stad Roeselare verleent een toelage voor het functioneel renoveren van bestaande woongelegenheden welke gelegen zijn op het grondgebied

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014 31/12/2019 De Gemeenteraad,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2006 12de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 45 Nr. 46 Nr. 47 Nr. 48 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT BLZ 1 OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN OPSTALRECHT Tussen: En: De STAD BILZEN, met zetel te 3740 Bilzen, Deken Paquayplein 1, hierbij vertegenwoordigd dor de heer Johan Sauwens, burgemeester en mevrouw

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 1 [BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden (B.S. 20.VIII.1992) 2 Art. 1. Zijn gecoördineerd overeenkomstig de bij

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie [2013/205469] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie