ONDER DE LOEP WEGENWERKEN : WIE BETAALT?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDER DE LOEP WEGENWERKEN : WIE BETAALT?"

Transcriptie

1 1. Het fiscale aspect ONDER DE LOEP WEGENWERKEN : WIE BETAALT? In dit artikel bespreken we de financieringsmiddelen voor werkzaamheden op de openbare weg, in de eerste plaats vanuit fiscaal en vervolgens vanuit stedenbouwkundig oogpunt. We wijzen onder meer op de bijzondere kenmerken van de verhaal- en urbanisatiebelastingen als instrumenten waarover de lokale overheid beschikt, zonder de subsidiëringsmogelijkheden te vergeten waarop ook gemeenten aanspraak kunnen maken. De kosten voor de aanleg en herstelling van voetpaden kunnen ook overgeheveld worden naar de omwonende eigenaars door middel van stedenbouwkundige verordeningen en lasten. Punt 17 van artikel 255 van de Nieuwe Gemeentewet met betrekking tot de begroting bepaalt het volgende : De gemeenteraad is verplicht elk jaar op de begroting van uitgaven te brengen alle uitgaven die door de wetten aan de gemeente zijn opgelegd, en inzonderheid de volgende: ( ) de uitgaven voor de gemeentewegen en de buurtwegen, de sloten, de waterleidingen en de bruggen, die krachtens de wet ten laste van de gemeente zijn. Werkzaamheden op de gemeentewegen zijn voor rekening van de lokale overheid. De gemeente financiert deze werkzaamheden voornamelijk met subsidies en belastingen, zoals verhaalbelastingen. De gemeente is in principe vrij, weliswaar onder toezicht van de toezichthoudende overheid en van de algemene principes uit het fiscaal recht, om het bedrag van deze belasting 1 te bepalen. De opbrengst is bestemd is om het geheel van de kosten van de gemeente te dekken, zonder toegewezen te worden aan een specifiek type van uitgaven 2. Het gebeurt dus dat de burgers ook de kosten van werken - althans een deel ervan - dragen. Hierna bespreken we de nuances die op dit gebied aangebracht moeten worden, en de vragen die rijzen als gevolg van het bestaan van verhaalbelastingen naast de gewestelijke subsidies. 1. De verhaalbelastingen De verhaalbelasting 3 is een verplichte heffing die de overheid verricht op de geldmiddelen van een persoon als vergoeding voor een dienst (aanleg van de openbare wegen, grondwerk). In tegenstelling tot de retributie 4 heeft de belastingplichtige niet vrij ingestemd met deze dienst. Deze dienst werd niet verleend in het directe en exclusieve belang van de belastingplichtige, maar vaak voor alle burgers die geacht worden voordeel te halen uit de verrichte prestaties 5. Uit het voorgaande blijkt dat de verhaalbelasting wel degelijk een belasting 6 en geen retributie is. Bovendien gaat het om een directe belasting. Wat zijn directe en indirecte gemeentebelastingen precies? Een belasting die niet als grondslag opzichzelfstaande of kortstondige feiten, verricht door de belastingplichtige heeft, maar een blijvende toestand, is een directe belasting. Het ontstaansfeit van de belasting is gekend in de tijd en kan nog vastgesteld worden na de inwerkingtreding van een belasting-reglement zonder het beginsel van de niet-retroactiviteit van de belasting te schenden 7. Indirecte belastingen zijn belastingen waarvan het ontstaansfeit niet gekend is in de tijd. De belastingplichtige verricht een specifieke, opzichzelfstaande handeling die onderworpen is aan de belasting. Bijgevolg kunnen alleen handelingen die verricht worden na de inwerkingtreding van het reglement, belast worden 8. In een arrest van 22 oktober 1934 bevestigde het Hof van Cassatie dat dit voortvloeit uit het feit dat (belastingen) niet geïnd worden op basis van een toevallig feit maar op basis van een voortdurende en permanente toestand die resulteert uit de belending van de gronden en de openbare weg waarop bepaalde werkzaamheden uitgevoerd werden 9. In hetzelfde arrest benadrukt het Hof dat de mogelijkheid waarover de belastingplichtige beschikt om zich van de belasting te kwijten door het bedrag te betalen dat overeenstemt met de waarde van de verschuldigde annuïteiten, niets afdoet aan het directe karakter van de belasting. 1 RvS, 9 maart 2009, nr RvS, 18 april 2008, nr Ook omslagbelasting, recuperatiebelasting of remuneratoire belasting genoemd. 4 De retributie bestaat in de onmiddellijke en proportionele tegenprestatie voor een dienst die speciaal verleend werd aan een welbepaalde belastingplichtige die er vrijwillig gebruik van maakt. Zie ook: RvS, 7 november 2001, nr , G.H., 22 november 2006, nr. 172/2006; Cass., 10 mei 2002, F.J.F., 2002/243, E.WILLEMART, Gemeentetaksen en -retributies: de grondwettelijke grenzen, Nieuwsbrief, nr. 4, 2003, p M. DE JONCKHEERE, Lokale en regionale belastingen, Die Keure, 1998, p Zie hierover noot van E. VAN BRUSTEM onder Rb. Bergen, 27 mars 2003, R.G.C.F., 2004/38, p. 101: De verhaalbelasting is wel degelijk een belasting wegens haar dwingende karakter, hoewel zij zich ervan onderscheidt wegens haar zeer bijzondere bestemming: de kosten voor de opening van nieuwe straten of de uitrusting van de gemeentelijke wegen geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen via een verdeelsysteem voor rekening van de eigenaars van de onroerende goederen langs de openbare weg waar de werkzaamheden uitgevoerd worden. 7 Cass., 26 september 2002, Inforum nr Cass., 10 november 1994, T.Gem., 1995, p. 101, Inforum nr Cass., 22 oktober 1934, Pas., 1935, I, p. 21. Dezelfde redenering wordt toegepast in een arrest van het Hof van Cassatie van 19 februari 1959 (Pas., 1959, p. 623) betreffende de belastingen op de bestrating en de aanleg van rioleringen die wegens hun aard, nl. de voortdurende toestand die de belending van de gronden waarvan de belastingplichtige eigenaar is, en de openbare weg vormt, directe belastingen zijn. Zie ook: Cass., 19 februari 1959, Pas., 1959, p

2 Lexicon Belastingplichtigen : de eigenaars, op 1 januari van het belastingjaar, van de woningen aan de openbare weg waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden (de weg aanleggen, verbreden, herstellen, doortrekken of voorzien van infrastructuur,...). Vrijstellingen : personen die genieten van een vrijstelling op grond van een wet, een verordening of de administratieve rechtspraak, de eigenaars van gronden waarop niet gebouwd mag worden. Wat de belastingen voor de aansluiting op het rioleringsnet betreft, zijn de eigenaars van gebouwen die technisch niet op het net aangesloten kunnen worden, vrijgesteld 10. Formule voor de berekening van de belasting : de kosten van de werkzaamheden moeten verdeeld worden over de omwonende eigenaars in verhouding tot de lengte van hun voorgevel. In een arrest van 26 april 1983 benadrukt de Raad van State het belang van een duidelijke en redelijke verhouding tussen de belasting en de werkzaamheden, vooral tussen de uitgaven die deze werken meebrengen, en het voordeel dat ze bieden 11. Voorbeelden Verhaalbelasting op de verwerving van de wegbedding van de openbare wegen, belasting op de aanleg van trottoirs, op de wegenuitrusting (grondwerken, wegbedekking, trottoirboorden), op de aansluiting en het onderhoud van het rioleringsnet, De urbanisatiebelastingen Ook de urbanisatiebelasting is een directe belasting. Deze forfaitaire en jaarlijkse belasting houdt geen verband met de werkelijke kosten van de werkzaamheden die de gemeente uitgevoerd heeft op de openbare weg. In een omzendbrief van 25 juli 1979 van de minister van Binnenlandse Zaken wordt de belasting gedefinieerd als een bijdrage van de eigenaars tot de uitgaven die in de toekomst door de gemeente verricht zullen worden in het kader van wegwerkzaamheden. Deze werkzaamheden bieden een meerwaarde voor de omwonende eigenaars. Het is gerechtvaardigd dat de eigenaars die reeds voordeel halen uit uitrustingen, bijdragen tot de urbanisatie van de gemeente, net als de eigenaars die uit de toekomstige werkzaamheden voordeel zullen halen en eveneens onderworpen zullen worden aan de belasting. De jaarlijkse inning aan een gematigd tarief, maar zonder beperking in de tijd, zal door de belastingplichtigen minder hard ervaren worden dan de verhaalbelastingen en biedt de gemeenten de mogelijkheid om de werkzaam-heden en de financiering ervan beter te plannen. 13 Zo kan de urbanisatiebelasting betrekking hebben op toekomstige of nog niet helemaal vastgelegde werkzaamheden, zodat de gemeenten ze beter kunnen financieren 14. Lexicon Belastingplichtigen : elke eigenaar, op 1 januari van het belastingjaar, van een gebouwd of ongebouwd onroerend goed dat gelegen is aan de openbare weg die op 1 januari van het belastingjaar voorzien is van één of meerdere uitrustingen die door deze belasting gedekt kunnen worden 15. De belasting is verschuldigd doordat de uitrusting bestaat, ongeacht het ogenblik waarop de uitrusting verwezenlijkt wordt. Vrijstellingen : Vrijgesteld zijn de eigenaars van gronden waarop het verboden of onmogelijk is om te bouwen, de goederen van het openbaar of privédomein die bestemd zijn voor een openbare dienst 16, de eigenaars die in de aankoopprijs van hun goed de gemaakte uitrustingskosten betaald hebben 17, en de eigenaars die een verhaalbelasting betaald hebben op de aanleg van de openbare weg, rioleringen of voetpaden 18. Een verlaagd tarief kan toegepast worden voor het deel dat een bepaalde lengte overschrijdt, bijvoorbeeld 10 meter wanneer het om een eengezinswoning gaat. Volgens de plaatselijke geplogenheden (bv. het bestaan van grote landbouwkundige of industriële gebouwen) kan er een absoluut maximum per belastbare eigendom vastgelegd worden 19. Formule voor de berekening van de belasting : in principe wordt de belasting berekend per strekkende meter lengte van de eigendom aan de openbare weg, waarbij elke fractie van een meter voor één eenheid telt. Voorbeelden Belastingen op de wegenuitrusting, op de wegverharding, op de opening en verlenging van straten, op de aansluiting op het rioleringsnet, het grondwerk en de bestrating, op de aanleg van voetpaden of riolen Nieuwsbrief 10 Voor meer informatie over de vrijstellingen, zie Losbl., La fiscalité d urbanisme le régime des plus-values d urbanisme, ed. 1996, nr. 414, p RvS, 26 april 1983, Arr.RvS, 1983, p Voor meer informatie zie Losbl., op.cit., p Omz., 25 juli 1979, Inforum nr J.-M. LEBOUTTE, La taxe communale d urbanisation, De Gem., 1980, p Losbl., op.cit., p Cass., 14 juni 1960, Pas., 1960, I, p De vrijstelling is beperkt tot 20 jaar vanaf de eerste ingebruikname. 18 We kunnen de vrijstellingen motiveren door het feit dat het op het gebied van verhaalbelastingen altijd mogelijk is om de resterende annuïteiten vooruit te betalen. De belastingplichtigen die de belasting betaald hebben voor de inwerkingtreding van het nieuwe urbanisatiebelastingreglement, zullen vrijgesteld worden voor een periode van 10 jaar die begint op 1 januari van het jaar dat volgt op de vervaldag van de laatste betaling (in jaarlijkse schijven) van de verhaalbelasting. Deze vrijstelling zou enkel toegepast kunnen worden voor een belasting van dezelfde aard. 19 Omz., op.cit., Inforum nr De omzendbrief van 25 juli 1979 stelt er de voetgangerszones mee gelijk. 2011/04

3 3. Kunnen de verhaalbelasting en de urbanisatiebelasting naast elkaar bestaan? Hierover bepaalt de omzendbrief van 25 juli 1979 het volgende : De urbanisatiebelasting vervangt niet noodzakelijkerwijs de verhaalbelasting. De gemeenten mogen desgewenst het oude systeem verder toepassen. De urbanisatiebelasting is niet van toepassing op de verwerving van de wegbedding van de openbare wegen, waarvan de kosten, zoals vroeger, vergoed kunnen worden door de ad hoc verhaalbelasting. Sommige gemeenten die momenteel een jaarlijkse forfaitaire belasting innen op de gebouwen die aangesloten (kunnen) zijn op het rioleringsnet, mogen dit verder doen maar dit systeem mag niet gecombineerd worden met de urbanisatiebelasting. De urbanisatiebelasting mag uiteraard niet gevoegd worden bij de verhaalbelasting. Kortom, de forfaitaire jaarlijkse urbanisatiebelasting mag dus niet gecombineerd worden met de verhaalbelasting (die de werkelijke kosten van de werkzaamheden vertegenwoordigt). De gemeente is vrij om te kiezen tussen : - de verhaalbelasting met beperking in de tijd maar waarvan het bedrag groter kan zijn dan dat van de urbanisatiebelasting of - de urbanisatiebelasting zonder beperking in de tijd maar waarvan het bedrag lager zal zijn. In deze situatie geldt één uitzondering : de urbanisatiebelasting kan naast de belasting op de originele verwerving van de wegbedding van de openbare wegen bestaan 21. In alle andere gevallen dient het verhaalbelastingreglement eerst opgeheven te worden als de gemeente besluit om een urbanisatiebelasting in te voeren. Bovendien zal de opheffing gepaard gaan met de terugbetaling pro rata van de resterende annuïteiten aan wie de verhaalbelasting in kapitaal betaald heeft De combinatie van gewestelijke subsidies en de belasting een kwestie van gelijkheid? Hoewel de gemeente in principe de kosten van de werkzaamheden op openbare wegen draagt, moet deze bewering, zoals Philippe Bouillard doet opmerken, genuanceerd worden enerzijds door de financiële bijdrage die van de omwonende eigenaars geëist wordt via de wegbelastingen die we net bespraken, maar ook door staatstoelagen 23 of door een rechtspersoon die staatstoelagen en nietterugvorderbare subsidies (gesubsidieerde werkzaamheden) krijgt 24. Een gemeente kan subsidies krijgen en tegelijkertijd een verhaalbelasting heffen. De belasting zou gemotiveerd kunnen worden door de meerwaarde waarvan het goed van de omwonende eigenaar naar aanleiding van de werkzaamheden geniet. Het zou dus denkbaar zijn dat de lokale overheid een heffing verricht op de geldmiddelen van de personen (de omwonende eigenaars) die op haar grondgebied leven of die er belangen hebben (de meerwaarde die aan hun goed geleverd wordt). Dit alles heeft betrekking op diensten van algemeen nut. Blijft de vraag wat de burger nu echt moet betalen. Stemt de zo betaalde belasting overeen met het totaalbedrag van de werkzaamheden na aftrek van de gewestelijke subsidie of met de kosten van de werkzaamheden zonder rekening te houden met de subsidie? Er zijn verschillende visies : Volgens sommigen zou de bijdrage van de burger overeenkomen met het saldo na aftrek van de subsidie. De gewestelijke subsidies zijn in principe bedoeld om de gemeenten de middelen te geven om werkzaamheden van algemeen nut uit te voeren 25. Met andere woorden, hoewel het de gemeente vrij staat om het percentage van de bijdrage van de omwonende in de uitvoering van de werkzaamheden en de aflossingsperiode te bepalen, zou deze bijdrage niet meer mogen bedragen dan de nettokosten van de werkzaamheden 26. Volgens anderen kunnen de subsidies gecombineerd worden met de belasting. Een andere oplossing zou kunnen leiden tot een ongelijke situatie tussen de gemeenten die subsidies krijgen, en andere gemeenten die er geen krijgen 27. In een interpellatie in de Brusselse Raad lezen we dat de gemeente niet verplicht is om van de eigenaars de totale kosten van de werkzaamheden te eisen. Ze zijn vrij om slechts een beperkt percentage te vragen. Dit percentage moet echter toegepast worden op de eigenaars van woningen aan alle gemeentelijke wegen. Met andere woorden, hoewel de subsidies in principe niet afgetrokken kunnen worden van de kosten, staat het de gemeente vrij om een zeker percentage van de kosten van de werken op zich te nemen en slechts het saldo aan de omwonenden te vragen 28. De gemeentelijke overheid mag dus vrij beslissen over de eventuele combinatie van de verhaalbelasting en de subsidie. 21 Omz., op.cit. 22 J.-M. LEBOUTTE, op.cit., p In dit geval van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 24 P. BOUILLARD, Aperçu du régime juridique des trottoirs, A.T.D.F., 1983, nr. 13, p H.GEENS, Ch. GOYENS, A. PIJCKE, M. POPULER (onder leiding van M.-L. ROGGEMANS), De voetpaden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Uitgeverij Koning Boudewijnstichting, 1998, p M. BOVERIE, La voirie communale, De Gem., 1994, nr. 6-7, p. 333, Inforum nr Omz., 13 september 196; M. LEVIS, Les impôts communaux en général in Les impôts communaux, 2008, p Brusselse Hoofdstedelijke Raad, 25 januari 1991, V.A.V., , nr. 3547, p

4 5. Een moeilijk evenwicht tussen gemeentelijke autonomie en gelijkheid op het vlak van belastingen Het Hof van Cassatie heeft een uitspraak moeten doen over de wettelijkheid van een belastingreglement dat de kosten van de aanleg van recreatiezones volledig aanrekende aan de omwonenden 29. Het Hof van Cassatie besloot dat de gemeente dit niet had mogen doen aangezien deze zones ook benut worden door en tot voordeel zijn van alle inwoners van de gemeente. Volgens het het hoogste rechtscollege mocht de reden van de belasting niet de meerwaarde zijn die aan de naburige woningen geleverd werd, maar de algemene plicht van de gemeente om een goede politie en beveiliging van de openbare wegen te garanderen 30. Het Hof van Cassatie was van mening dat het niet onwettig was om de verhaalbelasting te laten dragen door één categorie van personen. Het hoogste rechtscollege benadrukte echter dat er voorwaarden verbonden zijn aan deze maatregel : - Elk onderscheid moet objectief en redelijk gerechtvaardigd kunnen worden. - De rechtvaardiging moet beoordeeld worden rekening houdend met het doel en de gevolgen van de belasting. - Er moet een aannemelijke evenredigheid bestaan tussen de gebruikte middelen en het beoogde doel 31. Ten slotte heeft de Rechtbank van eerste aanleg van Bergen in haar vonnis van 23 maart 2003 besloten dat een gemeente het gelijkheidsprincipe verloochent als zij alle omwonenden op identieke wijze belast voor wegenwerken die bedoeld zijn om de inplanting van een supermarkt te faciliteren 32. Een gemeente had immers besloten om een toegang aan te leggen voor voertuigen die voornamelijk zouden leveren aan een supermarkt. De gemeenteraad besliste dat de omwonende eigenaars 100 % van de kosten van de werkzaamheden zouden dragen aangezien het ging om uitgaven van algemeen nut die een meerwaarde gaven aan de handelswaarde van de gebouwen in de aan te leggen straat. De omwonenden reageerden hierop dat de straat alleen aangelegd zou worden om de bevoorrading van de winkel gemakkelijker te laten verlopen. Kortom, de rechtbank oordeelde dat het voordeel voor de omwonenden (die bijna de helft van de kosten droegen die voor rekening van de supermarkt waren) zeer beperkt was terwijl de supermarkt er een zeer groot en bijna permanent voordeel uit haalde wat de organisatie van de winkel betrof. De rechtbank wees erop dat de belastingplichtigen die een heel ander voordeel uit de werkzaamheden haalden, niet op dezelfde manier belast konden worden. De belastingheffing werd geannuleerd omdat het voordeel dat de heffing voor de eisende partij inhield, overschat en in die mate fictief was. De belastingheffing was niet gebaseerd op bewezen feiten. Deze uitspraken vestigen de aandacht op de autonomie van de gemeente in de keuze van de belastingbetalers en van het tarief dat hen aangerekend wordt. Maar deze vrijheid heeft grenzen. Het gelijkheidsprincipe op het gebied van belastingen impliceert dat iedereen in eenzelfde situatie op dezelfde manier behandeld moet worden 33. Bovendien moet het onderscheid tussen de belastingplichtigen gebaseerd zijn op objectieve en redelijke criteria. De rechtvaardiging wordt beoordeeld rekening houdend met het doel en de gevolgen van de belasting en in een evenredige verhouding tot de aangewende middelen en het beoogde doel. 2. Stedenbouwrecht De gemeenten kunnen particulieren eveneens de aanleg, de heraanleg of de herstelling van voetpaden aanrekenen via de bijzondere politie inzake stedenbouw. Hieronder geven we een overzicht van de stedenbouwkundige verordeningen en lasten. Deze grondlasten vormen erfdienstbaarheden van openbaar nut in de zin van artikel 649 en 650 van het Burgerlijk Wetboek. Die worden immers opgelegd voor een eigendom ten behoeve van het openbaar domein, De geldende verhaalbelastingreglementen in Brussel Niet alle Brusselse gemeenten hebben een reglement terzake goedgekeurd. Tot de meest voorkomende bestaande belastingen behoren de belastingen op de verwerving van de bedding van de openbare wegen, de aanleg van voetpaden, de bestrating en de aansluiting op het rioleringsnet. De belasting is hetzij jaarlijks zonder beperking in de tijd, hetzij beperkt tot een periode van 20 jaar, hetzij nog eenmalig en verschuldigd op het einde van de werkzaamheden. De belasting is voor rekening van de eigenaar of elke andere houder van een zakelijk recht op het gebouw. Vaak is er een hoofdelijkheid tussen de belastingplichtigen ingevoerd. Goederen van het openbaar domein, eigenaars van percelen waarop er niet gebouwd kan worden, en eigenaars die minder dan 10 jaar geleden hun voetpad hersteld hebben, zijn doorgaans vrijgesteld. De meeste belastingreglementen voorzien in de mogelijkheid om het totaalbedrag van de verschuldigde kapitaalgedeelten vooruit te betalen. 10 Nieuwsbrief 29 Cass., 3 oktober 1996, F F/1, Inforum nr Luik, 7 juni 1995, 2e Kamer, Inforum nr Dezelfde redenering werd eerder toegepast door het Hof van Cassatie (Cass., 2 februari 1977, Pas., 1977, I, p. 601). 31 Voor een grondige analyse van deze rechtspraak, zie E. VAN BRUSTEM, op.cit., p Rb. Bergen, 27 maart 2003, R.G.C.F., 2004, nr. 3, 2004/38, p Artikel 172 van de Grondwet bepaalt het volgende: Inzake belastingen kunnen geen voorrechten worden ingevoerd. Geen vrijstelling of vermindering van belasting kan worden ingevoerd dan door een wet. 2011/04 34 RvS, 15 juni 2009, nr , U.P.S.I. et crts.

5 in uitvoering van een wet of reglement. De stedenbouwkundige lasten in geld worden beschouwd als retributies in de zin van artikel 170 van de Grondwet 34. De stedenbouwkundige verordeningen Verschillende gemeenten beschikken over een reglement op voetpaden of een reglement op gebouwen dat bepaalt dat de omwonende eigenaars verplicht zijn om de aanleg, heraanleg, wijziging of herstelling uit te voeren, zelfs als zij niet de eigenaars van de bedding van het voetpad zijn 35. In de praktijk gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van de voetpaden langs nieuwe gebouwen, het regelmatige herstel van beschadiging of de door de omwonenden gewenste wijzigingen (bv. de aanleg van berijdbare opritten). Anders laat de gemeente de werkzaamheden ambtshalve uitvoeren op kosten van de omwonenden. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de plicht om werkzaamheden uit te voeren, en de onderhoudsplichten (sneeuwopruiming, reiniging, ) van de omwonenden op grond van een algemeen politiereglement 36. De specifieke bepalingen voor de aanleg van voetpaden zijn meestal opgenomen in een reglement met een breder voorwerp, zoals voorschriften met betrekking tot de openbare wegen of bouwwerken in het algemeen 37. Deze vrij oude stedenbouwkundige verordeningen 38 dateren van de tijd toen een voetpad nog beschouwd werd als een verlengstuk van de aangrenzende eigendommen en dus aangelegd werd ten behoeve van de omwonende eigenaars 39. Ze werden goedgekeurd krachtens de wet van 1 februari 1844 op de wegenpolitie of de organieke wet van 29 maart 1962 betreffende de ruimtelijke ordening en de stedenbouw. Het gaat om opgeheven wetten en het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) geeft de gemeenten niet meer expliciet de machtiging om dergelijke algemene verplichtingen op te leggen 40. Toch hebben de reglementen op de voetpaden of op de bestaande gebouwen hun verplichte karakter behouden. Artikel 207 van de ordonnantie houdende de organisatie van de planning en de stedenbouw van 29 augustus 1992 (OOPS), dat artikel 329, 1, eerste lid van het BWRO werd, handhaaft de verordeningen die goedgekeurd werden in toepassing van de wet van 29 maart De situatie is minder duidelijk voor de verordeningen die goedgekeurd werden op basis van de wet van 1 februari 1844 op de wegenpolitie. Hoewel de wet van 29 maart 1962 een overgangsbepaling bevatte die lijkt op die van de OOPS, werd deze simpelweg opgeheven samen met de rest van de wet. Uit de voorbereidende werken volgt echter niet dat de Brusselse wetgever de verordeningen op de gebouwen en op de openbare wegen ter uitvoering van de wet van 1 februari 1844 wilde opheffen, terwijl uit de vaste praktijk blijkt dat de gemeenten deze verordeningen blijven toepassen, waarvan het niet uitgesloten is dat zij een voldoende wettelijke basis vinden in de wet van 29 maart 1962 en het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening die op dit gebied de wet van 1 februari 1844 vervangen hebben 41. Volgens de vaste rechtspraak betekent de opheffing van een wet, die als juridische basis diende voor een niet formeel opgeheven besluit of reglement niet, dat dit besluit of dit reglement niet meer geldig is, op voorwaarde dat het besluit of het reglement voldoende grond vindt in de wetgeving die erop volgde 42. De stedenbouwkundige lasten Artikel 100 en 112 van het BWRO geven het college van burgemeester en schepenen de machtiging om de uitgifte van stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen te doen afhangen van lasten, die met name de gratis uitvoering, verbouwing of renovatie van de openbare wegen omvatten 43. Voor verkavelingsvergunningen kan de bevoegde overheid bovendien eisen dat de aanvrager van de vergunning zich ertoe verbindt om het eigendom van de openbare wegen gratis aan de gemeente over te dragen. 3. Het Voetgangersplan Dit artikel bespreekt de middelen waarover de gemeenten beschikken om de aanleg, heraanleg en herstelling van voetpaden aan te rekenen aan de omwonenden. Het artikel past in de ruimere context van een juridische studie over voetpaden die door de Vereniging opgesteld werd op initiatief van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die gepubliceerd zal worden in het kader van het Voetgangersplan. Dit plan moet het voetgangersbeleid op lange termijn uitstippelen. Het doel ervan is het openbaar vervoer en verplaatsingen per fiets en te voet te bevorderen. Olivier Evrard & Boryana Ruslanova Nikolova 35 Zie hierover: V. GENOT, De la voirie publique par terre. Grande et petite voirie. Permissions et concessions sur la voirie, 3e editie van het boek van G. MARCOTTY, Brussel, Bruylant, 1964, pp , nr Zie het model van algemeen politiereglement met commentaar, beschikbaar op onze website. 37 Zoals artikel 95 van het BWRO echter bepaalt, worden deze laatste impliciet opgeheven wanneer ze niet conform blijken te zijn met bepalingen van een hoger niveau, in dit geval de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV). Het principe van de hiërarchie der bepalingen wordt toegepast. Voor meer uitleg over dit principe, zie: RvS, 24 november 2003, nr , Renard ; RvS, 10 september 1998, nr , vzw Front commun des groupements de défense de la nature. 38 De verordeningen op de gebouwen en op de voetpaden zijn gelijkgesteld met stedenbouwkundige verordeningen. Ze kunnen uitsluitend gewijzigd worden met inachtneming van de procedure, zoals voorgeschreven door het BWRO (artikel 97 en 329, 3). 39 De voetpaden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op.cit., p Zie artikel 88 en 91 van het BWRO. 41 J. VAN YPERSELE, B. LOUVEAUX, Le droit de l urbanisme en Belgique et dans ses trois régions, 2e ed., Brussel, Larcier, 2006, pp , nr Cass., 15 oktober 1973, F ; RvS, 26 mei 2009, nr , vzw Radio Salam; RvS, 9 juli 2002, nr , Santini et Santini-Radici. 43 Zie hierover: Th. MERCKEN, Stedenbouwkundige lasten: praktijk en vooruitzichten, beschikbaar op 11

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ; Leefkader / Stadsontwikkeling / Stedenbouwkundige vergunningen : Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Wijzigingen en vernieuwing. Anderlecht,

Nadere informatie

HOOFDELIJKHEID IN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGREGLEMENTEN

HOOFDELIJKHEID IN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGREGLEMENTEN HOOFDELIJKHEID IN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGREGLEMENTEN Op grond van de gemeentelijke e autonomie mogen de gemeenten bepalen wie de belastingen die zij invoeren, moet betalen. Om de inning van deze belastingen

Nadere informatie

Verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren ( )

Verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren ( ) Verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020 7321000) Artikel 1 Het reglement d.d. 20/12/2012 van de verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren

Nadere informatie

Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018.

Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018. Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/362-04) Artikel 1 Er wordt voor de aanslagjaren 2013-2018 een verhaalbelasting

Nadere informatie

Verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren , met ingang van 01/07/2016

Verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren , met ingang van 01/07/2016 Verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2016-2019, met ingang van 01/07/2016 Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 14/12/2015 van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven. Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be

Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven. Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be Reglement inzake belasting op het verwerven van de zate van de openbare wegen Goedgekeurd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren , met ingang van 01/07/2016

Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren , met ingang van 01/07/2016 Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren 2016-2019, met ingang van 01/07/2016 Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 14/12/2015 van de verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de gemeente

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin

Nadere informatie

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; GEMEENTE VORST Openbare zitting van 17 december 2013. #007/17.12.2013/A/0029# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren.

Nadere informatie

Licht op groen voor belastingen op vertoningen

Licht op groen voor belastingen op vertoningen Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw Licht op groen voor belastingen op vertoningen

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Onderzoek stedenbouwkundige ontwikkelingskosten Stadsontwikkeling afdeling ruimte

Onderzoek stedenbouwkundige ontwikkelingskosten Stadsontwikkeling afdeling ruimte Onderzoek stedenbouwkundige ontwikkelingskosten Stadsontwikkeling afdeling ruimte Atriumsessie 19 januari 2015 3 stappen Financiële behoefte en middelen Benchmarking Onderzoek instrumenten 3 stappen Financiële

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN VERGUNNINGEN EN ATTESTEN OP HET VLAK VAN STEDENBOU EN MILIEU

BELASTINGREGLEMENT OP HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN VERGUNNINGEN EN ATTESTEN OP HET VLAK VAN STEDENBOU EN MILIEU Onderwerp 2 A-1 : Wijziging van het belastingreglement op het onderzoek in het kader van vergunningen en attesten op het vlak van stedenbouw en milieu De Raad, Overwegende dat het belastingreglement op

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2001 inzake het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie

Nadere informatie

DE DADING INZAKE GEMEENTEBELASTINGEN

DE DADING INZAKE GEMEENTEBELASTINGEN Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw DE DADING INZAKE GEMEENTEBELASTINGEN Belastingreglementen

Nadere informatie

----------------------------------

---------------------------------- GEMEENTE ELSENE #009/18.10.2012/A/0025# Punt: GEMEENTELIJKE FISCALITEIT VOOR DE DIENSTJAREN 2013, 2014 en 2015. Taksen: Verhaalbelasting voor de aanleg, de verbetering en de uitrusting van de openbare

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen die worden beschouwd als onbewoonbaar of ongeschikt voor de aanslagjaren

Belastingreglement op woningen die worden beschouwd als onbewoonbaar of ongeschikt voor de aanslagjaren Belastingreglement op woningen die worden beschouwd als onbewoonbaar of ongeschikt voor de aanslagjaren 2017-2019 Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 20/03/2017 op woningen die worden beschouwd als onbewoonbaar

Nadere informatie

Commentaar bij het model van belastingsreglement i.v.m. de bezetting van de openbare ruimte

Commentaar bij het model van belastingsreglement i.v.m. de bezetting van de openbare ruimte Commentaar bij het model van belastingsreglement i.v.m. de bezetting van de openbare ruimte Wij formuleren de volgende opmerkingen rond de bepalingen die een dergelijk reglement bevat: Preambule: De preambule

Nadere informatie

besluit gemeenteraad maandag 14 december 2015

besluit gemeenteraad maandag 14 december 2015 besluit gemeenteraad maandag 14 december 2015 FINANCIËN - Belasting op de verwerving van de zate van de openbare wegen - Aanslagjaar 2016 - Stemming aanwezig De gemeenteraad in OPENBARE VERGADERING Feiten

Nadere informatie

besluit gemeenteraad maandag 15 december 2014

besluit gemeenteraad maandag 15 december 2014 besluit gemeenteraad maandag 15 december 2014 FINANCIËN - Belasting op de verwerving van de zate van de openbare wegen - Aanslagjaar 2015 - Goedkeuring - Stemming aanwezig De gemeenteraad in OPENBARE VERGADERING

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VZW PARKEERRETRIBUTIES. Concessies behouden, maar beperkt

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VZW PARKEERRETRIBUTIES. Concessies behouden, maar beperkt Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale ASBL Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest VZW PARKEERRETRIBUTIES Concessies behouden,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : AANLEG VAN DE WEGEN - VERHAALBELASTINGEN - HERNIEUWING

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : AANLEG VAN DE WEGEN - VERHAALBELASTINGEN - HERNIEUWING BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : AANLEG VAN DE WEGEN - VERHAALBELASTINGEN

Nadere informatie

Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen

Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen De laatste maanden rijzen vragen omtrent de toepassing van artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul STAD LEUVEN Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul Ontwerp Deel 4: Register van de percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van

Nadere informatie

Rolnummers 4293, 4294, 4295 en 4296. Arrest nr. 138/2008 van 22 oktober 2008 A R R E S T

Rolnummers 4293, 4294, 4295 en 4296. Arrest nr. 138/2008 van 22 oktober 2008 A R R E S T Rolnummers 4293, 4294, 4295 en 4296 Arrest nr. 138/2008 van 22 oktober 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 3, 1, b), en 9, 1, van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 juli 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 juli 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 juli 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

BRULOCAFICHES Gemeentebelastingen en retributies Fiche 11 AMBTSHALVE AANSLAG

BRULOCAFICHES Gemeentebelastingen en retributies Fiche 11 AMBTSHALVE AANSLAG AMBTSHALVE AANSLAG Wettelijke basis Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen Ordonnantie van 12 februari 2015 tot wijziging van

Nadere informatie

De harmonisatie van de stedenbouwkundige lasten

De harmonisatie van de stedenbouwkundige lasten De harmonisatie van de stedenbouwkundige lasten Sinds 1 augustus 1 omkadert en harmoniseert het Gewest de stedenbouwkundige lasten. Het doel is zo objectief mogelijk vast te stellen in welke gevallen lasten

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 15/09/2014

Datum van inontvangstneming : 15/09/2014 Datum van inontvangstneming : 15/09/2014 Vertaling C-386/14-1 Zaak C-386/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 augustus 2014 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE

GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-JOOST-TEN-NODE PREMIES VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK I PREMIE VOOR GEVELVERFRAAIING

Nadere informatie

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN

(AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN (AANVULLEND) POLITIE- EN RETRIBUTIEREGLEMENT BETREFFENDE DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE WERKEN Artikel 1. Met ingang van het dienstjaar 2008 dient een retributie betaald

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Infobrochure Activeringsheffing 2017

Infobrochure Activeringsheffing 2017 Infobrochure Activeringsheffing 2017 Inhoud Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? c. Begrip eigenaar d. Hoe wordt een onbebouwd perceel

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 50 Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Vertaling C-690/15-1 Zaak C-690/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2015 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD,

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD, GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD, Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe gemeentewet; Gelet

Nadere informatie

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013 DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT, Renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden Subsidiereglement 2013 Artikel 1 Aan gemeenten, steden

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 29 september 2014. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit : Nr. 10-. PURMEREND De raad van de gemeente Purmerend ; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; besluit : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Nadere informatie

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest)

Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Wetboek van 30 november 1939 der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaams Gewest) Griffierechten (rolrechten, expeditierechten en opstelrechten). Griffierechten is een algemene beaming die wordt

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

Omzendbrief VLABEL/2008.1

Omzendbrief VLABEL/2008.1 Omzendbrief VLABEL/2008.1 Kabinet van Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening Koning Albert II-laan 19, 11 e v. 1210 Brussel Tel. 02-553 64 11 - Fax. 02-553 64 55 E-mail: kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN GEWESTWEG

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN GEWESTWEG 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN GEWESTWEG./ / I NIS-nr. datum ondertekening (dd/mm/jjjj) nummer type overeenkomst volgnummer overeenkomst DE PARTIJEN Tussen: het Vlaamse Gewest,

Nadere informatie

AANVULLENDE GEMEENTEBELASTINGEN De wetgever snelt de gemeenten ter hulp

AANVULLENDE GEMEENTEBELASTINGEN De wetgever snelt de gemeenten ter hulp AANVULLENDE GEMEENTEBELASTINGEN De wetgever snelt de gemeenten ter hulp De wet van 24 juli 2008 1 tracht komaf te maken met grote discussies naar aanleiding van de betwisting van aanvullende personenbelastingen

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek Zwin en Zwinbosjes bijlage IV: register van percelen waarop de regeling

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

REGLEMENT. Subsidie voor de herontwikkeling van handelszaken en huisvesting in de te versterken handelskernen

REGLEMENT. Subsidie voor de herontwikkeling van handelszaken en huisvesting in de te versterken handelskernen REGLEMENT Subsidie voor de herontwikkeling van handelszaken en huisvesting in de te versterken handelskernen Artikel 1 Definities De volgende termen worden als volgt omschreven voor de toepassing van onderhavig

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 MAART 2015 P.14.0392.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0392.N 1. M L E V U, beklaagde, 2. H R G V B, beklaagde, eisers, met als raadsman mr. Jaak Haentjens, advocaat bij de balie te Dendermonde.

Nadere informatie

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING De gemeenteraad, Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd; Gelet op

Nadere informatie

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I,

Wordt door mij, Jean-Louis LECLERCQ, Adjunct-voorzitter bij het Aankoopcomité tot onroerende goederen van Brussel I, FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van de B.T.W. registratie en domeinen Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Bruxelles Dossier nr:21004/vgc/0533-001 Repertorium nr AKTE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties

Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties 21 oktober 2014 www.gob.irisnet.be/stedelijke-ontwikkeling 1 www.gob.irisnet.be/stedelijke-ontwikkeling 2 Operationeel

Nadere informatie

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Reglement Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële rechtspersonen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 oktober 2015 Argumentatie Niet-commerciële

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 03/07/2017

Datum van inontvangstneming : 03/07/2017 Datum van inontvangstneming : 03/07/2017 Vertaling C-320/17-1 Zaak C-320/17. Verzoek om prejudiciële beslissing Datum van indiening 29 mei 2017 Verwijzende rechter Conseil d État (Frankrijk) Datum van

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN VERORDENING

VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN VERORDENING VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN VERORDENING De gelijkheid van wapens herzien door het Grondwettelijk Hof De huidige wetgeving De ordonnantie van 5 maart 2009 wijzigt artikel 112 en 114 van de Nieuwe

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2017 COM(2017) 318 final 2017/0131 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij de Republiek Polen wordt gemachtigd met de Republiek Oekraïne een overeenkomst

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T Rolnummer 2576 Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145/1, 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 26.09.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 26.09.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 26.09.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen De gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2011 houdende aanpassing van

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek

Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Subsidiereglement voor het inrichten van repetitieruimtes voor elektronisch versterkte muziek Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Europees Handvest inzake lokale autonomie

Europees Handvest inzake lokale autonomie (Tekst geldend op: 04-02-2010) Europees Handvest inzake lokale autonomie (vertaling: nl) Europees Handvest inzake lokale autonomie PREAMBULE De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Handvest hebben

Nadere informatie

~ A 2007/2/11. ARREST van 27 juni 2008 BVBA OOSTERBOSCH RENE ELITE VLOER-TUINSHOP. ARRET du 27 juin 2008 SPRL OOSTERBOSCH RENE ELITE VLOER-TUINSHOP

~ A 2007/2/11. ARREST van 27 juni 2008 BVBA OOSTERBOSCH RENE ELITE VLOER-TUINSHOP. ARRET du 27 juin 2008 SPRL OOSTERBOSCH RENE ELITE VLOER-TUINSHOP COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2007/2/11 ARREST van 27 juni 2008 Inzake BVBA OOSTERBOSCH RENE ELITE VLOER-TUINSHOP tegen 1. HOHO Hubert 2. MEERS Agnes Procestaal : Nederlands ARRET du 27 juin

Nadere informatie

Historisch Gegroeid Bedrijf

Historisch Gegroeid Bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch Gegroeid Bedrijf Verhelst te Knokke-Heist : Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269)

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) OPENBARE VERGADERING STADSADMINISTRATIE Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) Volgend jaar op 8 oktober 2006 worden er gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Hageland Natuur-, bos- en landbouwgebieden Heverleebos en Meerdaalwoud bijlage IV: Register

Nadere informatie

Definitief gewestelijk ruimtelijk uiitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk

Definitief gewestelijk ruimtelijk uiitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk Definitief f gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk Bijlage IV: Register van percelen waarop de regelingg van plansch ade, planbaten, kapitaalschade

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Reglement Retributie op administratieve prestaties Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 SEPTEMBER 2015 F.13.0125.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0125.N GEMEENTE KOKSIJDE, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 8670 Koksijde, Zeelaan

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie