GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : AANLEG VAN DE WEGEN - VERHAALBELASTINGEN - HERNIEUWING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : AANLEG VAN DE WEGEN - VERHAALBELASTINGEN - HERNIEUWING"

Transcriptie

1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : AANLEG VAN DE WEGEN - VERHAALBELASTINGEN - HERNIEUWING De Gemeenteraad, Herzien zijn beraadslaging van 15 oktober 2007 over hetzelfde onderwerp, uitvoerbaar geworden op 4 januari 2008 krachtens de brief van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en de gemeentebelastingen; Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting; Gelet op het arrest van het Arbitragehof nr. 30/98 van 18 maart 1998; Gelet op artikel van de Grondwet; Gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op het artikel 252 van de nieuwe gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de gemeenten; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; BESLUIT: HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2018, worden de verhaalbelastingen, zoals zij in de volgende reglementering worden gedefinieerd, vastgesteld voor de waarde van de werken voor de aanleg, de rechttrekking, de doortrekking of de verbreding van wegen, gedeelten van wegen, openbare pleinen, die door de gemeente gedurende deze periode op haar kosten, voor haar rekening of ten haren voordele werden uitgevoerd. Deze werken omvatten de verwerving van de wegzate, de grondwerken, de effening, de riolering en de daaraan verbonden bijkomstigheden, de bestrating of wegbekleding, de boordstenen, de voetpaden en, eventueel, de aanplantingen. Deze belastingen worden geheven, voor elk van deze categorieën, op bebouwde of niet bebouwde eigendommen, op de muren en afsluitingshekken, op de braakliggende of bewerkte gronden, en in het algemeen op alle eigendommen,al dan niet aangeland, die gelegen zijn langs de openbare wegen, gedeelten van openbare wegen of openbare pleinen die moeten aangelegd worden, verbreed, rechtgetrokken of verlengd worden. De belastingen worden berekend en ingevorderd per strekkende meter van de belastbare gevellengte en vastgesteld op de totale lengte van de eigendommen die langs de straatzijde gelegen zijn. De totale kostprijs of de geraamde waarde van de verwervingen, werken en inrichtingen zoals hierboven bepaald, wordt gedeeld door het totaal van de belaste of belastbare gevellengten, om het bedrag perstrekkende meter te bekomen. Dit bedrag wordt vastgesteld naargelang de voltooiing van deze werken en inrichtingen en voor wat in het bijzonder de belasting voor het openen van straten, de bestrating, de belasting op de riolering en de voetpaden betreft, volgens de bijzondere bepalingen vermeld onder hoofdstuk II, artikelen 7 tot 10. Voor de berekening van het bedrag per strekkende meter, worden de eigendommen die aan de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de Provincies en de Gemeenten toebehoren op het

2 ogenblik van de aanleg van de openbare weg, in rekening gebracht alsof zij aan particulieren zouden toebehoren. Deze eigendommen zijn echter vrijgesteld van de jaarlijkse belastingen bedoeld in onderhavig reglement, wanneer zij aan de volgende drie voorwaarden voldoen: - deel uitmaken van het openbaar domein van de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de Provincies of de Gemeenten. - onproductief zijn. - verbonden zijn aan een openbare dienst of tot nut van het algemeen. Bij verwerving van een van deze eigendommen door een particulier zijn enkel de jaarlijkse belastingen die nog moeten vervallen, verschuldigd door de nieuwe eigenaar en dit vanaf 1 januari volgend op de datum van de akte die hem de eigendom overdraagt. De bedragen die dienen te worden toegepast wanneer er een afgeronde of aangesneden hoek bestaat bij de kruising van twee openbare wegen, zullen voor deze afgeronde hoek, gelijk zijn aan de bedragen van de aangrenzende straat met het hoogste bedrag. Voor de vaststelling van de bedragen zal elke fractie gelijk of hoger dan 0,5 cent verhoogd worden tot een cent, de fractie onder 0,5 cent worden verwaarloosd. Artikel 5: Met uitsluiting van de hoekgronden, zullen de gronden waarop een bouwverbod staat en deze die een gemiddelde diepte hebben van minder dan acht meter, van de belasting worden vrijgesteld. Deze vrijstelling wordt niet toegepast voor de grond, die aan een eigenaar van aanpalende gebouwde eigendommen of aanpalende niet gebouwde eigendommen toebehoort en die een diepte heeft gelijk aan of hoger dan 8 meter. De oprichting van om het even welke constructie ( woning, werkhuis, hangar, autobergplaats, afsluitingsmuur, enz ) op de vrijgestelde grond, alsook de vereniging van deze grond met een andere, zodat hun geheel niet de van de vrijstelling zou hebben kunnen genieten, heeft voor gevolg deze grond aan de jaarlijkse belastingen die nog moeten vervallen te onderwerpen, vanaf 1 januari volgend op het begin van de bouwwerken of de verwerving van het aanpalend goed. Artikel 6: Het bedrag per strekkende meter, voor elke openbare weg of weggedeelte, alsmede het jaarlijks bedrag betreffende de jaarlijkse rechtstreekse belastingen, waarvan het globale bedrag van de aflossing en de interest constant is, worden vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen. HOOFDSTUK II - BEPALINGEN DIE BETREKKING HEBBEN OP ELKE BELASTINGSCATEGORIE. A. Belasting op de opening van straten. Artikel 7: a)de totale kostprijs van de onroerende goederen die werden afgestaan, aangekocht of onteigend, met aftrek van de geschatte waarde van de gebouwen die er zich op bevonden, geldt slechts a rato van de oppervlakten die in de openbare wegen of gedeelten van openbare wegen werden opgenomen en onder voorbehoud van een maximum van 12 m2 zate per strekkende meter langs elke rooilijn gelegen. De gevellengteraming van de gemeentegronden die in de zate van een openbare weg zijn ingelijfd zal in de kostprijs van het geheel van de aankopen worden opgenomen. b)de belasting voor het openen van straten is niet van toepassing op de eigendommen waarbij de helft van de niet bebouwde grond, die nodig was door de aanleg, de verlenging, de verbreding of de rechttrekking van openbare wegen, binnen de grens van de belastbare oppervlakten die voor de berekeningbasis van de belasting in aanmerking kwam, gratis werd afgestaan. c)wanneer de eigenaar verplicht is een stuk grond af te staan waarvan de breedte verder reikt dan de halve belastbare breedte, mag hij van de gemeente een vergoeding vragen voor het verschil; anderzijds moet de boordeigenaar, die een stuk grond afstaat waarvan de oppervlakte kleiner is dan voornoemde oppervlakte, het verschil vergoeden, bij de betaling van de belasting, de strekkende meter wordt in dit geval vermenigvuldigd met de verhouding tussen de ontbrekende oppervlakte en de oppervlakte van de helft van de belastbare wegzate. Degene die het kleinste stuk grond afstaat kan zich aan de belasting onttrekken door betaling aan de andere boordeigenaar van een vergoeding die tussen hen is overeen te komen, ter ontlasting van de gemeente.

3 d)zolang de verbreding van de openbare weg, die op een of verschillende tijdstippen wordt verwezenlijkt de 2 m niet overschrijdt, zal er geen bijkomende belasting op de opening van straten geëist worden. De verbreding die meer bedraagt dan deze grens, alsmede alle latere verbredingen geven aanleiding tot deze belasting waarvan de bedragen zullen berekend worden volgens hetgeen in artikel 4 is bepaald op basis van de waarde van de onroerende goederen die in de verbreding begrepen zijn. Wanneer echter de verbreding op gelijkvormige wijze geschiedt en slechts aanleiding geeft tot de belasting voor het gedeelte dat verwezenlijkt werd boven de grens van 2 m zal het bedrag per lopende meter gevellengte dat volgens artikel 4 werd berekend, worden vermenigvuldigd met de verhouding tussen de breedte van de belastbare verbreding en deze van de ganse verbreding met inbegrip van het belastbare en het vrijgestelde gedeelte. Wanneer deze verbreding niet gelijkvorming wordt uitgevoerd zal het bedrag dat bekomen wordt zoals in artikel 4 wordt bepaald, worden vermenigvuldigd met de verhouding tussen de gemiddelde breedte van het belastbare gedeelte voor elke eigendom en de gemiddelde breedte van de totale verbreding van de openbare weg. B. Belasting op de bestrating. Artikel 8: a)voor de berekening van het bedrag per strekkende meter, wordt de kostprijs of de waarde van de werken verhoogd met de geraamde uitgave van de eerste definitieve opname van de werken. De bestratingoppervlakte van de berijdbare weg die als basis dient voor de belasting mag de 12 m2 per strekkende meter gevellengte langs elke rooilijn niet te boven gaan. Bij het bestaan van aardophogingen wordt de bestratingoppervlakte waarmee kan worden rekening gehouden, onder voorbehoud van de 12 m2, bekomen hetzij door de breedten van de verschillende bestrate gedeelten tussen de buitenste rooilijnen van de openbare weg of het openbaar plein samen te tellen, hetzij door van de totale oppervlakte van de weg of van het plein dat als volledig berijdbaar wordt beschouwd, de oppervlakte van de aardophoging af te trekken. b)bij de verbreding van de ganse of een gedeelte van de openbare weg, wordt een bijkomende belasting, waarvan het bedrag wordt berekend zoals in artikel 4 wordt bepaald volgens de nieuwe uitgave, geheven ten laste van de boordeigenaars onder dezelfde voorwaarden als voor de oorspronkelijke belasting. Dit geldt eveneens bij de vervanging van een voorlopige bestrating uitgevoerd met herbruikbare materialen, door nieuw materiaal. In dit geval, wordt van de boordeigenaar een bijkomende belasting geëist waarvan het bedrag wordt berekend zoals wordt bepaald in artikel 4, volgens het verschil tussen de kostprijs van de nieuwe bestrating en de bijkomende werken in de kostprijs van de voorlopige bestrating met herbruikbare materialen. Er wordt geen belastingsupplement geëist wanneer de verbreding van de berijdbare weg het gevolg is van: C. Belasting op de riolen. 1) de afschaffing van de aardophogingen 2) de versmalling van voetpaden wanneer deze worden aangelegd op kosten van de boordeigenaars. Artikel 9: a)het gebruik van de openbare riolering wordt slechts toegelaten mits betaling aan het Gemeentebestuur van de belasting bedoeld in artikel 1. Wanneer in een openbare weg de bouw van een riool, een leiding omvat waarvan de doorsnee groter is dan van een afvloeiingsbuis van 90/120 cm of een leiding van algemeen belang, zal het bedrag der recupereerbare uitgaven vastgesteld worden in functie van de kostprijs van een riool met afmeting 90/120 cm. De belasting die betaald wordt voor het gebruik van de voorlopige riool, die vergroot of nadien vervangen wordt, wordt afgetrokken van de belasting die verschuldigd is uit hoofde van een definitieve riool.

4 b)op de eigendommen gelegen op de hoek van twee openbare wegen, en die op de riool zijn aangesloten langs eender welke zijde, wordt de belasting als volgt toegepast : 1) Wanneer de riolen onder de twee wegen op kosten van de gemeente werden aangelegd: volgens de gevel die het hoogste bedrag opbrengt. Wanneer echter de andere gevelkant een lengte van 15 meter overschrijdt, wordt de belasting op het bijkomende gedeelte toegepast. 2) Wanneer een van deze riolen op kosten van de gemeente werd aangelegd: volgens de gevel die uitgeeft op de weg waar deze riool werd aangelegd. In deze beide gevallen, gelden de afgesneden hoeken slechts voor de helft van hun lengte. c)op de eigendommen waarvan de gevel uitgeeft op twee openbare wegen en die niets gemeens hebben met hoekeigendommen, wordt de belasting toegepast langs de langste zijde. Zij wordt echter invorderbaar langs beide zijden: 1) Wanneer langs de twee wegen gebruik wordt gemaakt van de riolen 2) Wanneer de eigendommen een gemiddelde diepte hebben van meer dan 25 meter. D. Belasting op de voetpaden. Artikel 10: a)de werken die door het Gemeentebestuur worden uitgevoerd voor de aanleg, de verandering of de verbreding van voetpaden, op een volledig openbare weg of op een belangrijk gedeelde van een openbare weg, kunnen ambtshalve worden beslist, hetzij door uitvoerring van deze werken door haar eigen diensten, hetzij door uitvoering door een onderneming volgens de voorwaarden die door het College van Burgemeester en Schepenen worden bepaald, zonder aan de boordeigenaar daarvan voorafgaandelijk kennis te moeten geven, zolas voorzien in het vigerend politiereglement op de voetpaden. b)de totale uitgave waarmee dient te worden rekening gehouden bij de berekening van de belasting, omvatten de werkelijke kosten van benodigdheden, van de proeven en de werken die voor elk goed werden uitgevoerd. Het aandeel van de boordeigenaars in de kosten voor de aanleg of de vernieuwing van voetpaden, mag niet worden ingevorderd op trottoirbreedten die de volgende afmetingen te boven gaan : 5 m in de straten van 25 m en meer ; 4 m in de straten van 20 m tot 24,99 m ; 3 m in de straten van 15 m tot 19,99 m ; 2,5 m in de straten van 10 m tot 14,99 m; 2 m in de straten van minder dan 10 m. HOOFDSTUK III - BEPALINGEN BETREFFENDE DE VESTIGING EN DE INVORDERING VAN DE BELASTINGEN. Artikel 11: De belasting die de opbrengstgebouwen of de appartementsgebouwen treft, en die aan verschillende eigenaars toebehoren, is een belasting die toepasselijk is op het geheel van het onroerend goed. Artikel 12: Krachtens de bepalingen van artikel van het Burgerlijk Wetboek, zijn de mede-eigenaars ertoe gehouden gezamenlijk en ieder voor hun deel de belasting volledig te vereffenen. Om de belasting te kunnen innen ten laste van de verschillende eigenaars op basis van het inwendig reglement over mede-eigendom, moet een verklarende aangifte betreffende de verdeling van de eigendom ondertekend en voor juist en oprecht verklaard door elk van de mede-eigenaars, binnen de 15 dagen na de verzending van de afrekening van de belasting aan het Gemeentebestuur worden toegezonden. Deze verdeling wordt voorlopig verricht in afwachting dat het werkelijke aandeel kan berekend worden in verhouding tot het bedrag van het kadastraal inkomen van elk appartement, vergeleken met het bedrag van het kadastraal inkomen van het gebouw dat in zijn geheel wordt beschouwd. Wanneer deze kadastrale inkomens bekend zijn, wordt een definitieve staat van de belasting aan de belastingplichtigen toegestuurd. Bij gebrek aan aangifte binnen de in het reglement gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd overeenkomstig de bepalingen vervat in artikelen 6 en 7 van de wet van 24 december 1996.

5 Par. 1. :De verhaalbelasting is de jaarlijkse belasting die op elke eigendom geheven wordt voor het aandeel in de kostprijs van de werken die volgens de voorgaande bepalingen werd vastgesteld. De totale opbrengst van de jaarlijkse belasting zal de interest en het kapitaal, aangewend voor de betaling van de uitgaven betreffende de werken bedoeld in artikel 1, niet overschrijden. De jaarlijkse belasting zal worden verdeeld over een aflossingsperiode die gelijk is aan de duur van de lening die zal worden aangegaan voor de dekking van de uitgaven die in artikel 1 zijn beschreven en die een aanvang zal nemen op 1 januari volgend op de voorlopige aanvaarding van de werken of op de datum waarop het bedrag van het aandeel aan de belastingplichtigen zal genotificeerd worden. Wanneer de verwezenlijkte werken geheel of gedeeltelijk werden betaald door middel van fondsen die afkomstig zijn van één of meer leningen aflosbaar bij vaste annuïteiten, is het jaarlijkse bedrag dat als jaarlijkse belasting geldt, de annuïteit van de lening of de gemiddelde annuïteit van de verschillende leningen door rekening te houden met de grootheid van elke lening. Wanneer de werken uitsluitend werden verwezenlijkt met buitengewone ontvangsten, is de vaste annuïteit gelijk aan deze die zou ontstaan uit de interestvoet van een lening die zou moeten aangegaan worden bij de voorlopige aanvaarding van de werken die aanleiding geven tot belasting. Wanneer de lening ter financiering van de werken terugbetaalbaar is bij jaarlijkse of progressieve tranches waaraan de interest van de niet terugbetaalde bedragen dienen te worden bijgevoegd, is de rentevoet automatisch deze die door de uitlener werd vastgesteld voor het trimester dat het belastingjaar voorafgaat. De jaarlijkse belasting is voor het ganse jaar verschuldigd door de eigenaar op 1 januari van het belastingjaar en de bedragen worden naar boven tot één cent afgerond wanneer de fracties van de cent gelijk of hoger zijn dan 0,5 cent, naar beneden wanneer de fracties van de cent lager zijn dan 0,5 cent. Bij het bestaan: 1) van het recht van opstal, is de belasting solidair verschuldigd door de eigenaar van de grond en de bezitter van het recht van opstal. 2) Van het erfpachtrecht, is de belasting solidair verschuldigd door de eigenaar en de erfpachter. 3) Van het vruchtgebruik, is de belasting solidair verschuldigd door de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker. Par. 2. :Het staat de belastingschuldige vrij zich op elk ogenblik van de jaarlijkse belastingplicht te ontheffen, door de betaling van het kapitaalgedeelte dat door de gemeente werd voorgeschoten voor het gedeelte van de wegzate en de werken die voor zijn eigendom werden uitgevoerd, na aftrek van de bedragen die jaarlijks werden betaald ter aflossing van dit kapitaal. Hij kan deze beschikking slechts inroepen wanneer hij terzake zijn akkoord geeft over de afrekeningstaat van het Gemeentebestuur, waarbij elke fractie van de cent die gelijk is aan 0,5 cent en meer naar boven tot de cent wordt afgerond en de fracties lager dan 0,5 cent niet worden in aanmerking genomen. De mogelijkheid van vorig alinea wordt een verplichting wanneer het bedrag van het aandeel in de recupereerbare uitgaven voor de opening van straten, de bestrating, de riolen of de voetpaden, de 50,00 niet overschrijdt. Dit geldt eveneens wanneer bij vervreemding, de fractie van een oorspronkelijk aandeel lager is dan bedoeld bedrag. De jaarlijkse belasting blijft verschuldigd wanneer de gekapitaliseerde waarde van de jaarlijkse belastingen die nog moeten vervallen, niet betaald is voor 1 januari van het volgende dienstjaar. Par. 3. :De gemeente verbindt er zich toe aan de belastingplichtigen die de belasting in kapitaal zouden vereffend hebben, de bedragen terug te betalen die op een zeker ogenblik als ten onrechte betaald moeten worden beschouwd, wegens de afschaffing of het uitblijven van

6 de hernieuwing van het belastingreglement of wegens een vermindering van de recupereerbare bedragen. In dit laatste geval, mag de terugbetaling slechts geschieden, a rato van de vermindering van de belastingaanslagen, die de jaarlijks ingekohierde belastingbetalers genoten. Artikel 13: Artikel 14: Voor de werken die voor 1 januari 2002 werden beëindigd, blijven de bepalingen van de vroeger vigerende reglementen op de verhaalbelastingen van kracht op de toestanden die tijdens hun toepassingsperiode ontstonden. Iedere belastingplichtige moet, op verzoek van het bestuur en zonder verplaatsing, alle boeken en bescheiden voorleggen die noodzakelijk zijn voor de vestiging van de belasting. De belastingplichtigen moeten eveneens de vrije toegang verlenen tot de al dan niet bebouwde onroerende goederen, die een belastbaar element kunnen vormen of bevatten of waar een belastbare activiteit wordt uitgeoefend, aan de ambtenaren die overeenkomstig artikel 7 van de wet van 24 december 1996 worden aangesteld en voorzien zijn van hun aanstellingsbrief, en dit om de grondslag van de belasting vast te stellen en te controleren. Tot particuliere woningen of bewoonde lokalen hebben deze ambtenaren evenwel alleen toegang tussen vijf uur 's morgens en negen uur 's avonds, en mits machtiging van de politierechter. Artikel 15: Artikel 16: Het kohier van de belasting wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard, ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het dienstjaar, door het College van Burgemeester en Schepenen. De belasting wordt ingevorderd door de Gemeenteontvanger overeenkomstig de bepalingen vervat in artikelen 3 en 12 van de wet van 24 december De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtige.

7 Artikel 17: De belastingplichtige kan een bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk ingediend worden en moet, op straffe van verval, ingediend worden binnen zes maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet. Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt: 1) de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt; 2) het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. Het indienen van een bezwaar ontslaat de belastingplichtige niet de betaling van de belasting. Wat betreft de materiële fouten die het gevolg zijn van dubbel geboekte posten, rekenfouten of cijferfouten, enz die te wijten zijn aan de bedienden van het gemeentebestuur, kan de belastingplichtige daarvan de rechtzetting vragen bij het gemeentebestuur, zolang de gemeenterekening waarop de belasting betrekking heeft niet is goedgekeurd door de toezichtoverheid. Aldus beslist in openbare zitting van de Gemeenteraad te Etterbeek op 16 december NAMENS DE RAAD : De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, Christian DEBATY. Vincent DE WOLF. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL : In opdracht : Voor de Burgemeester, De Gemeentesecretaris, Bij afvaardiging : De Schepen van Financiën, Christian DEBATY. Frank VAN BOCKSTAL.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad. Rachid Madrane, Christina Karkan, Ahmed M Rabet, Gemeenteraadsleden.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad. Rachid Madrane, Christina Karkan, Ahmed M Rabet, Gemeenteraadsleden. Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK Aanwezig Verontschuldigd Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ; Patrick Lenaers,

Nadere informatie

Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018.

Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018. Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/362-04) Artikel 1 Er wordt voor de aanslagjaren 2013-2018 een verhaalbelasting

Nadere informatie

Verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren , met ingang van 01/07/2016

Verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren , met ingang van 01/07/2016 Verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2016-2019, met ingang van 01/07/2016 Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 14/12/2015 van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen

Nadere informatie

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren , met ingang van 01/07/2016

Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren , met ingang van 01/07/2016 Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren 2016-2019, met ingang van 01/07/2016 Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 14/12/2015 van de verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven. Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be

Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven. Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be Reglement inzake belasting op het verwerven van de zate van de openbare wegen Goedgekeurd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren ( )

Verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren ( ) Verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020 7321000) Artikel 1 Het reglement d.d. 20/12/2012 van de verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de

Nadere informatie

besluit gemeenteraad maandag 14 december 2015

besluit gemeenteraad maandag 14 december 2015 besluit gemeenteraad maandag 14 december 2015 FINANCIËN - Belasting op de verwerving van de zate van de openbare wegen - Aanslagjaar 2016 - Stemming aanwezig De gemeenteraad in OPENBARE VERGADERING Feiten

Nadere informatie

----------------------------------

---------------------------------- GEMEENTE ELSENE #009/18.10.2012/A/0025# Punt: GEMEENTELIJKE FISCALITEIT VOOR DE DIENSTJAREN 2013, 2014 en 2015. Taksen: Verhaalbelasting voor de aanleg, de verbetering en de uitrusting van de openbare

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ; Leefkader / Stadsontwikkeling / Stedenbouwkundige vergunningen : Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Wijzigingen en vernieuwing. Anderlecht,

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD,

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD, GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD, Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe gemeentewet; Gelet

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 26.09.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 26.09.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 26.09.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Reglement Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële rechtspersonen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 oktober 2015 Argumentatie Niet-commerciële

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

# Financiën - Belasting op de huis-aan-huisverdeling en op de openbare weg van nietgeadresseerd reclamedrukwerk - Reglement - Wijzigingen.

# Financiën - Belasting op de huis-aan-huisverdeling en op de openbare weg van nietgeadresseerd reclamedrukwerk - Reglement - Wijzigingen. GEMEENTE VORST Openbare zitting van 18 november 2014. #007/18.11.2014/A/0010# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren.

Nadere informatie

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016)

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) GEMEENTEBELASTING OP DE BARS EN RENDEZ-VOUSHUIZEN Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) Belastingreglement d.d. 30.11.2015 voor kennisneming aangenomen namens de Gouverneur

Nadere informatie

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK Aanwezig Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ; Patrick Lenaers, Marie-Rose Geuten,

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013.

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. belastingsreglement Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel.

2. Kavel: het in een verkavelingsvergunning van een niet vervallen verkaveling afgebakende perceel. ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN EN KAVELS EN BELASTING OP BRAAKLIGGENDE INDUSTRIEGRONDEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 jaarlijks een

Nadere informatie

Openbare zitting van

Openbare zitting van BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK #005/16.12.2013/A/0030# Uittreksel uit het register van de notulen van de Gemeenteraad Aanwezig : Vincent De Wolf, Burgemeester-Voorzitter ; Patrick Lenaers,

Nadere informatie

dienst financiën R E G L E M E N T

dienst financiën R E G L E M E N T dienst financiën R E G L E M E N T Gemeenteraad van 26-06-2014 BELASTING OP DE TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR DOELEINDEN VAN COMMERCIEEL BELANG DOOR MIDDEL VAN TERRASSEN, AUTOMATEN, VERKOOPSKRAMEN

Nadere informatie

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een jaarlijkse algemene

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN VERGUNNINGEN EN ATTESTEN OP HET VLAK VAN STEDENBOU EN MILIEU

BELASTINGREGLEMENT OP HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN VERGUNNINGEN EN ATTESTEN OP HET VLAK VAN STEDENBOU EN MILIEU Onderwerp 2 A-1 : Wijziging van het belastingreglement op het onderzoek in het kader van vergunningen en attesten op het vlak van stedenbouw en milieu De Raad, Overwegende dat het belastingreglement op

Nadere informatie

Belasting op de leegstandsheffing op woningen en op gebouwen ( )

Belasting op de leegstandsheffing op woningen en op gebouwen ( ) Gemeenteraad 03 juli 2017 Belasting op de leegstandsheffing op woningen en op gebouwen (2017-2021) Punt 1 Het belastingreglement 'Leegstandsheffing op woningen' als volgt vast te stellen: Artikel 1: Definities

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING De gemeenteraad, Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd; Gelet op

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED STADSBESTUUR BLANKENBERGE ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED Datum vaststelling gemeenteraad:

Nadere informatie

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode 2015-2019 1. Definities: Artikel 1: De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet grond- en pandenbeleid zijn van

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED.

GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED. GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED. DE GEMEENTERAAD; Art. 1. Er wordt ten behoeve van de gemeente

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING gh BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013 en 23 september

Nadere informatie

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer Reglement Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Argumentatie Om de

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING VAN DINSDAG 26 NOVEMBER 2013

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING VAN DINSDAG 26 NOVEMBER 2013 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE KASTERLEE Postnummer 2460 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING VAN DINSDAG 26 NOVEMBER 2013 Aanwezig : Rob Guns,voorzitter; Ward Kennes, burgemeester

Nadere informatie

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger.

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014 Belastbaar feit Artikel 1 De Stad Gent heft

Nadere informatie

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ;

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ; GEMEENTE VORST Openbare zitting van 8 oktober 2013. #007/08.10.2013/A/0018# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren.

Nadere informatie

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020)

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Gemeenteraad 14 december 2015 Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Punt 1 Het belastingreglement op de voor het publiek

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door:

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door: BELASTINGREGLEMENT OP DE INNAME VAN DE OPENBARE WEG ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op vaste en

Nadere informatie

Datum van de beraadslaging van de Gemeenteraad: 12 december 2013

Datum van de beraadslaging van de Gemeenteraad: 12 december 2013 GEMEENTE UKKEL Vernieuwing van het belastingreglement op de onafgewerkte, volledig of gedeeltelijk onbewoonde, onuitgebate of verwaarloosde gebouwen en op verwaarloosde terreinen langs de openbare weg.-

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME

BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME BELASTINGREGLEMENT OP VASTE EN MOBIELE RECLAME, RECLAMESTANDS EN STEIGERDOEKRECLAME ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op vaste en

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN.

GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN. GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD Herzien zijn beraadslaging van 18 december 2014 betreffende

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED.

GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED. GEMEENTEBELASTINGEN. INGEKOHIERDE BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED OF ONBEBOUWDE KAVELS OF ONBEBOUWDE GRONDEN IN INDUSTRIEGEBIED. GOEDKEURING. DE GEMEENTERAAD; Art. 1. Het reglement inzake

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

De raad. Gelet op het gemeentedecreet;

De raad. Gelet op het gemeentedecreet; GR20131219 punt 25: gemeentebelastingen - contante belasting op de toestellen of voertuigen met luidsprekers voor het maken van reclame - opheffing - contante belasting op het innemen van de openbare weg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

************************* AB 1990 no. 24 *CENTRAAL WETTENREGISTER* May 4, 2005 ************************* ===========================================

************************* AB 1990 no. 24 *CENTRAAL WETTENREGISTER* May 4, 2005 ************************* =========================================== Intitulé : Citeertitel: Landsverordening grondbelasting Landsverordening grondbelasting Vindplaats : AB 1995 GT 3 Wijzigingen: AB 1997 34; 1998 18; 2002 124; 2004 11 (inwtr. 2004 12) === = ALGEMENE BEPALING

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Er wordt voor het dienstjaar 2009 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 november 2015 (treedt in werking op 1 januari 2016) Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Gewijzigd door de gemeenteraad op 25 september 2017 (treedt

Nadere informatie

Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting ( )

Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting ( ) Gemeenteraad 11 december 2017 Verwaarloosde woningen en gebouwen registratie en belasting (2018-2022) Punt 1 Het reglement 'Verwaarloosde woningen en gebouwen - registratie en belasting' als volgt vast

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; GEMEENTE VORST Openbare zitting van 17 december 2013. #007/17.12.2013/A/0029# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren.

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie.

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie. ACTIVERINGSHEFFING INHOUD Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen. a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? C. Begrip eigenaar. d. Hoe wordt een onbebouwd perceel vastgesteld?

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de in vordering en de geschillenprocedure van provincie en gemeentebelastingen;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de in vordering en de geschillenprocedure van provincie en gemeentebelastingen; Belasting op leegstaande gebouwen 2014-2019 GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 10 oktober 2010 waarbij een gemeentebelasting wordt vastgesteld op woningen

Nadere informatie

#011/ /A/0015# Zitting van 19 december 2013

#011/ /A/0015# Zitting van 19 december 2013 GEMEENTE KOEKELBERG #011/19.12.2013/A/0015# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 19 december 2013 Aanwezig : Dhr. Pivin, Burgemeester-Voorzitter ; Dhr. Cornelissen, Dhr. De Keyn,

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN DIE EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN DIE EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE - GOEDKEURING PROVINCIE OOST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT GENT-EEKLO GEMEENTE MALDEGEM GEMEENTEBELASTING OP DE NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN DIE EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01281 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de pompen voor de aanslagjaren 2014 tot

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Datum: 30 december 2013 Aanwezig: Agenda: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2007;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rioolrechten Boxmeer 2008. Nummer: 8e. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

GEMEENTE ANDERLECHT BELASTING OP DE TOERISTISCHE LOGIES. Artikel 1. Definities. In de zin van het huidig reglement, verstaat men onder :

GEMEENTE ANDERLECHT BELASTING OP DE TOERISTISCHE LOGIES. Artikel 1. Definities. In de zin van het huidig reglement, verstaat men onder : GEMEENTE ANDERLECHT BELASTING OP DE TOERISTISCHE LOGIES Artikel 1. Definities In de zin van het huidig reglement, verstaat men onder : 1) toerist : elke persoon die in het kader van zijn prive- of beroepsactiviteiten

Nadere informatie

Belastingsreglement voor het leegstandsregister

Belastingsreglement voor het leegstandsregister Reglement Belastingsreglement voor het leegstandsregister Vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Argumentatie Langdurige leegstand van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 31 MAART ONDERWERP : RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN WIJZIGING

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 31 MAART ONDERWERP : RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN WIJZIGING BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 31 MAART 2014. ONDERWERP : RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet

Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet Deze verordening verstaat onder: a. dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan; b. week: een periode van zeven achtereenvolgende

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE VERSPREIDING VAN NIET GEADRESSEERDE DRUKWERKEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE VERSPREIDING VAN NIET GEADRESSEERDE DRUKWERKEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd door de gemeenteraad van 26 oktober 2015 (treedt

Nadere informatie

Samenvatting De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op gaanpaden.

Samenvatting De gemeenteraad van de stad Turnhout hecht zijn goedkeuring aan het belastingreglement op gaanpaden. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 30 december 2013 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter Vos Eric - burgemeester Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes,

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

Taksreglement betreffende studentenkamers, gemeubeld logies en aparthotels.

Taksreglement betreffende studentenkamers, gemeubeld logies en aparthotels. Taksreglement betreffende studentenkamers, gemeubeld logies en aparthotels. De gemeenteraad, in openbare vergadering van 23/01/2017, heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting van 28 oktober 2010 Aanwezig: Mw. Carthé, Burgemeester-Voorzitter, HH. Van Laethem, Coppens, Mw. De Saeger, Mw. Dehing-van den Broeck, M.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:1999:AA1367

ECLI:NL:GHARN:1999:AA1367 ECLI:NL:GHARN:1999:AA1367 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 27-09-1999 Datum publicatie 24-02-2011 Zaaknummer 96/0706 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van 26.11.2015 Aanwezig Burgemeester-voorzitter Ph. De Coninck Schepenen A. Meulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis Raadsleden

Nadere informatie

7 2015_GR_00232 Aanpassing belastingreglement - Gemeentelijke verblijfsbelasting - Goedkeuren

7 2015_GR_00232 Aanpassing belastingreglement - Gemeentelijke verblijfsbelasting - Goedkeuren Gemeenteraad Goedgekeurd Besluit Zitting van 14 december 2015 Bespreekpunt Financiën/Ontvangsten 7 2015_GR_00232 Aanpassing belastingreglement - Gemeentelijke verblijfsbelasting - Goedkeuren Samenstelling:

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN gh BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014

Nadere informatie

Belasting op de natuurlijke en rechtspersonen die een economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente Aanslagjaar 2017

Belasting op de natuurlijke en rechtspersonen die een economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente Aanslagjaar 2017 Reglement Belasting op de natuurlijke en rechtspersonen die een economische activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente Aanslagjaar 2017 Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016

Nadere informatie

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN BELASTINGREGLEMENT OP DE HORECA DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN ARTIKEL 1.1: BELASTBAAR VOORWERP OF BELASTBAAR FEIT Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL STAD BRUSSEL VILLE DE BRUXELLES GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL N. 32 Jaargang Année 1970 GEMEENTERAAD CONSEIL COMMUNAL Zitting van - Séance 4-12-1970 (II) du VOORZITTER PRESIDENT De heer-m. Lucien COOREMANS,

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Algemene bepalingen Stad Harelbeke Gemeentelijke belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. (gecoördineerde versie wijzigingen gemeenteraad 20.01.2014)

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING

BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING Art. 1. Met ingang van 12 februari 2015 voor een termijn tot en met 31 december 2018 wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Belastingreglement op motoren

Belastingreglement op motoren Belastingreglement op motoren goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Art. 1: Voor een termijn ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de stad Lier

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 24 oktober 2016. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers,

Nadere informatie