GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : AANLEG VAN DE WEGEN - VERHAALBELASTINGEN - HERNIEUWING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : AANLEG VAN DE WEGEN - VERHAALBELASTINGEN - HERNIEUWING"

Transcriptie

1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : AANLEG VAN DE WEGEN - VERHAALBELASTINGEN - HERNIEUWING De Gemeenteraad, Herzien zijn beraadslaging van 15 oktober 2007 over hetzelfde onderwerp, uitvoerbaar geworden op 4 januari 2008 krachtens de brief van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en de gemeentebelastingen; Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de Gouverneur of voor het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provincie- of gemeentebelasting; Gelet op het arrest van het Arbitragehof nr. 30/98 van 18 maart 1998; Gelet op artikel van de Grondwet; Gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op het artikel 252 van de nieuwe gemeentewet waarbij het begrotingsevenwicht wordt opgelegd aan de gemeenten; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; BESLUIT: HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2018, worden de verhaalbelastingen, zoals zij in de volgende reglementering worden gedefinieerd, vastgesteld voor de waarde van de werken voor de aanleg, de rechttrekking, de doortrekking of de verbreding van wegen, gedeelten van wegen, openbare pleinen, die door de gemeente gedurende deze periode op haar kosten, voor haar rekening of ten haren voordele werden uitgevoerd. Deze werken omvatten de verwerving van de wegzate, de grondwerken, de effening, de riolering en de daaraan verbonden bijkomstigheden, de bestrating of wegbekleding, de boordstenen, de voetpaden en, eventueel, de aanplantingen. Deze belastingen worden geheven, voor elk van deze categorieën, op bebouwde of niet bebouwde eigendommen, op de muren en afsluitingshekken, op de braakliggende of bewerkte gronden, en in het algemeen op alle eigendommen,al dan niet aangeland, die gelegen zijn langs de openbare wegen, gedeelten van openbare wegen of openbare pleinen die moeten aangelegd worden, verbreed, rechtgetrokken of verlengd worden. De belastingen worden berekend en ingevorderd per strekkende meter van de belastbare gevellengte en vastgesteld op de totale lengte van de eigendommen die langs de straatzijde gelegen zijn. De totale kostprijs of de geraamde waarde van de verwervingen, werken en inrichtingen zoals hierboven bepaald, wordt gedeeld door het totaal van de belaste of belastbare gevellengten, om het bedrag perstrekkende meter te bekomen. Dit bedrag wordt vastgesteld naargelang de voltooiing van deze werken en inrichtingen en voor wat in het bijzonder de belasting voor het openen van straten, de bestrating, de belasting op de riolering en de voetpaden betreft, volgens de bijzondere bepalingen vermeld onder hoofdstuk II, artikelen 7 tot 10. Voor de berekening van het bedrag per strekkende meter, worden de eigendommen die aan de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de Provincies en de Gemeenten toebehoren op het

2 ogenblik van de aanleg van de openbare weg, in rekening gebracht alsof zij aan particulieren zouden toebehoren. Deze eigendommen zijn echter vrijgesteld van de jaarlijkse belastingen bedoeld in onderhavig reglement, wanneer zij aan de volgende drie voorwaarden voldoen: - deel uitmaken van het openbaar domein van de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de Provincies of de Gemeenten. - onproductief zijn. - verbonden zijn aan een openbare dienst of tot nut van het algemeen. Bij verwerving van een van deze eigendommen door een particulier zijn enkel de jaarlijkse belastingen die nog moeten vervallen, verschuldigd door de nieuwe eigenaar en dit vanaf 1 januari volgend op de datum van de akte die hem de eigendom overdraagt. De bedragen die dienen te worden toegepast wanneer er een afgeronde of aangesneden hoek bestaat bij de kruising van twee openbare wegen, zullen voor deze afgeronde hoek, gelijk zijn aan de bedragen van de aangrenzende straat met het hoogste bedrag. Voor de vaststelling van de bedragen zal elke fractie gelijk of hoger dan 0,5 cent verhoogd worden tot een cent, de fractie onder 0,5 cent worden verwaarloosd. Artikel 5: Met uitsluiting van de hoekgronden, zullen de gronden waarop een bouwverbod staat en deze die een gemiddelde diepte hebben van minder dan acht meter, van de belasting worden vrijgesteld. Deze vrijstelling wordt niet toegepast voor de grond, die aan een eigenaar van aanpalende gebouwde eigendommen of aanpalende niet gebouwde eigendommen toebehoort en die een diepte heeft gelijk aan of hoger dan 8 meter. De oprichting van om het even welke constructie ( woning, werkhuis, hangar, autobergplaats, afsluitingsmuur, enz ) op de vrijgestelde grond, alsook de vereniging van deze grond met een andere, zodat hun geheel niet de van de vrijstelling zou hebben kunnen genieten, heeft voor gevolg deze grond aan de jaarlijkse belastingen die nog moeten vervallen te onderwerpen, vanaf 1 januari volgend op het begin van de bouwwerken of de verwerving van het aanpalend goed. Artikel 6: Het bedrag per strekkende meter, voor elke openbare weg of weggedeelte, alsmede het jaarlijks bedrag betreffende de jaarlijkse rechtstreekse belastingen, waarvan het globale bedrag van de aflossing en de interest constant is, worden vastgesteld door het College van Burgemeester en Schepenen. HOOFDSTUK II - BEPALINGEN DIE BETREKKING HEBBEN OP ELKE BELASTINGSCATEGORIE. A. Belasting op de opening van straten. Artikel 7: a)de totale kostprijs van de onroerende goederen die werden afgestaan, aangekocht of onteigend, met aftrek van de geschatte waarde van de gebouwen die er zich op bevonden, geldt slechts a rato van de oppervlakten die in de openbare wegen of gedeelten van openbare wegen werden opgenomen en onder voorbehoud van een maximum van 12 m2 zate per strekkende meter langs elke rooilijn gelegen. De gevellengteraming van de gemeentegronden die in de zate van een openbare weg zijn ingelijfd zal in de kostprijs van het geheel van de aankopen worden opgenomen. b)de belasting voor het openen van straten is niet van toepassing op de eigendommen waarbij de helft van de niet bebouwde grond, die nodig was door de aanleg, de verlenging, de verbreding of de rechttrekking van openbare wegen, binnen de grens van de belastbare oppervlakten die voor de berekeningbasis van de belasting in aanmerking kwam, gratis werd afgestaan. c)wanneer de eigenaar verplicht is een stuk grond af te staan waarvan de breedte verder reikt dan de halve belastbare breedte, mag hij van de gemeente een vergoeding vragen voor het verschil; anderzijds moet de boordeigenaar, die een stuk grond afstaat waarvan de oppervlakte kleiner is dan voornoemde oppervlakte, het verschil vergoeden, bij de betaling van de belasting, de strekkende meter wordt in dit geval vermenigvuldigd met de verhouding tussen de ontbrekende oppervlakte en de oppervlakte van de helft van de belastbare wegzate. Degene die het kleinste stuk grond afstaat kan zich aan de belasting onttrekken door betaling aan de andere boordeigenaar van een vergoeding die tussen hen is overeen te komen, ter ontlasting van de gemeente.

3 d)zolang de verbreding van de openbare weg, die op een of verschillende tijdstippen wordt verwezenlijkt de 2 m niet overschrijdt, zal er geen bijkomende belasting op de opening van straten geëist worden. De verbreding die meer bedraagt dan deze grens, alsmede alle latere verbredingen geven aanleiding tot deze belasting waarvan de bedragen zullen berekend worden volgens hetgeen in artikel 4 is bepaald op basis van de waarde van de onroerende goederen die in de verbreding begrepen zijn. Wanneer echter de verbreding op gelijkvormige wijze geschiedt en slechts aanleiding geeft tot de belasting voor het gedeelte dat verwezenlijkt werd boven de grens van 2 m zal het bedrag per lopende meter gevellengte dat volgens artikel 4 werd berekend, worden vermenigvuldigd met de verhouding tussen de breedte van de belastbare verbreding en deze van de ganse verbreding met inbegrip van het belastbare en het vrijgestelde gedeelte. Wanneer deze verbreding niet gelijkvorming wordt uitgevoerd zal het bedrag dat bekomen wordt zoals in artikel 4 wordt bepaald, worden vermenigvuldigd met de verhouding tussen de gemiddelde breedte van het belastbare gedeelte voor elke eigendom en de gemiddelde breedte van de totale verbreding van de openbare weg. B. Belasting op de bestrating. Artikel 8: a)voor de berekening van het bedrag per strekkende meter, wordt de kostprijs of de waarde van de werken verhoogd met de geraamde uitgave van de eerste definitieve opname van de werken. De bestratingoppervlakte van de berijdbare weg die als basis dient voor de belasting mag de 12 m2 per strekkende meter gevellengte langs elke rooilijn niet te boven gaan. Bij het bestaan van aardophogingen wordt de bestratingoppervlakte waarmee kan worden rekening gehouden, onder voorbehoud van de 12 m2, bekomen hetzij door de breedten van de verschillende bestrate gedeelten tussen de buitenste rooilijnen van de openbare weg of het openbaar plein samen te tellen, hetzij door van de totale oppervlakte van de weg of van het plein dat als volledig berijdbaar wordt beschouwd, de oppervlakte van de aardophoging af te trekken. b)bij de verbreding van de ganse of een gedeelte van de openbare weg, wordt een bijkomende belasting, waarvan het bedrag wordt berekend zoals in artikel 4 wordt bepaald volgens de nieuwe uitgave, geheven ten laste van de boordeigenaars onder dezelfde voorwaarden als voor de oorspronkelijke belasting. Dit geldt eveneens bij de vervanging van een voorlopige bestrating uitgevoerd met herbruikbare materialen, door nieuw materiaal. In dit geval, wordt van de boordeigenaar een bijkomende belasting geëist waarvan het bedrag wordt berekend zoals wordt bepaald in artikel 4, volgens het verschil tussen de kostprijs van de nieuwe bestrating en de bijkomende werken in de kostprijs van de voorlopige bestrating met herbruikbare materialen. Er wordt geen belastingsupplement geëist wanneer de verbreding van de berijdbare weg het gevolg is van: C. Belasting op de riolen. 1) de afschaffing van de aardophogingen 2) de versmalling van voetpaden wanneer deze worden aangelegd op kosten van de boordeigenaars. Artikel 9: a)het gebruik van de openbare riolering wordt slechts toegelaten mits betaling aan het Gemeentebestuur van de belasting bedoeld in artikel 1. Wanneer in een openbare weg de bouw van een riool, een leiding omvat waarvan de doorsnee groter is dan van een afvloeiingsbuis van 90/120 cm of een leiding van algemeen belang, zal het bedrag der recupereerbare uitgaven vastgesteld worden in functie van de kostprijs van een riool met afmeting 90/120 cm. De belasting die betaald wordt voor het gebruik van de voorlopige riool, die vergroot of nadien vervangen wordt, wordt afgetrokken van de belasting die verschuldigd is uit hoofde van een definitieve riool.

4 b)op de eigendommen gelegen op de hoek van twee openbare wegen, en die op de riool zijn aangesloten langs eender welke zijde, wordt de belasting als volgt toegepast : 1) Wanneer de riolen onder de twee wegen op kosten van de gemeente werden aangelegd: volgens de gevel die het hoogste bedrag opbrengt. Wanneer echter de andere gevelkant een lengte van 15 meter overschrijdt, wordt de belasting op het bijkomende gedeelte toegepast. 2) Wanneer een van deze riolen op kosten van de gemeente werd aangelegd: volgens de gevel die uitgeeft op de weg waar deze riool werd aangelegd. In deze beide gevallen, gelden de afgesneden hoeken slechts voor de helft van hun lengte. c)op de eigendommen waarvan de gevel uitgeeft op twee openbare wegen en die niets gemeens hebben met hoekeigendommen, wordt de belasting toegepast langs de langste zijde. Zij wordt echter invorderbaar langs beide zijden: 1) Wanneer langs de twee wegen gebruik wordt gemaakt van de riolen 2) Wanneer de eigendommen een gemiddelde diepte hebben van meer dan 25 meter. D. Belasting op de voetpaden. Artikel 10: a)de werken die door het Gemeentebestuur worden uitgevoerd voor de aanleg, de verandering of de verbreding van voetpaden, op een volledig openbare weg of op een belangrijk gedeelde van een openbare weg, kunnen ambtshalve worden beslist, hetzij door uitvoerring van deze werken door haar eigen diensten, hetzij door uitvoering door een onderneming volgens de voorwaarden die door het College van Burgemeester en Schepenen worden bepaald, zonder aan de boordeigenaar daarvan voorafgaandelijk kennis te moeten geven, zolas voorzien in het vigerend politiereglement op de voetpaden. b)de totale uitgave waarmee dient te worden rekening gehouden bij de berekening van de belasting, omvatten de werkelijke kosten van benodigdheden, van de proeven en de werken die voor elk goed werden uitgevoerd. Het aandeel van de boordeigenaars in de kosten voor de aanleg of de vernieuwing van voetpaden, mag niet worden ingevorderd op trottoirbreedten die de volgende afmetingen te boven gaan : 5 m in de straten van 25 m en meer ; 4 m in de straten van 20 m tot 24,99 m ; 3 m in de straten van 15 m tot 19,99 m ; 2,5 m in de straten van 10 m tot 14,99 m; 2 m in de straten van minder dan 10 m. HOOFDSTUK III - BEPALINGEN BETREFFENDE DE VESTIGING EN DE INVORDERING VAN DE BELASTINGEN. Artikel 11: De belasting die de opbrengstgebouwen of de appartementsgebouwen treft, en die aan verschillende eigenaars toebehoren, is een belasting die toepasselijk is op het geheel van het onroerend goed. Artikel 12: Krachtens de bepalingen van artikel van het Burgerlijk Wetboek, zijn de mede-eigenaars ertoe gehouden gezamenlijk en ieder voor hun deel de belasting volledig te vereffenen. Om de belasting te kunnen innen ten laste van de verschillende eigenaars op basis van het inwendig reglement over mede-eigendom, moet een verklarende aangifte betreffende de verdeling van de eigendom ondertekend en voor juist en oprecht verklaard door elk van de mede-eigenaars, binnen de 15 dagen na de verzending van de afrekening van de belasting aan het Gemeentebestuur worden toegezonden. Deze verdeling wordt voorlopig verricht in afwachting dat het werkelijke aandeel kan berekend worden in verhouding tot het bedrag van het kadastraal inkomen van elk appartement, vergeleken met het bedrag van het kadastraal inkomen van het gebouw dat in zijn geheel wordt beschouwd. Wanneer deze kadastrale inkomens bekend zijn, wordt een definitieve staat van de belasting aan de belastingplichtigen toegestuurd. Bij gebrek aan aangifte binnen de in het reglement gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd overeenkomstig de bepalingen vervat in artikelen 6 en 7 van de wet van 24 december 1996.

5 Par. 1. :De verhaalbelasting is de jaarlijkse belasting die op elke eigendom geheven wordt voor het aandeel in de kostprijs van de werken die volgens de voorgaande bepalingen werd vastgesteld. De totale opbrengst van de jaarlijkse belasting zal de interest en het kapitaal, aangewend voor de betaling van de uitgaven betreffende de werken bedoeld in artikel 1, niet overschrijden. De jaarlijkse belasting zal worden verdeeld over een aflossingsperiode die gelijk is aan de duur van de lening die zal worden aangegaan voor de dekking van de uitgaven die in artikel 1 zijn beschreven en die een aanvang zal nemen op 1 januari volgend op de voorlopige aanvaarding van de werken of op de datum waarop het bedrag van het aandeel aan de belastingplichtigen zal genotificeerd worden. Wanneer de verwezenlijkte werken geheel of gedeeltelijk werden betaald door middel van fondsen die afkomstig zijn van één of meer leningen aflosbaar bij vaste annuïteiten, is het jaarlijkse bedrag dat als jaarlijkse belasting geldt, de annuïteit van de lening of de gemiddelde annuïteit van de verschillende leningen door rekening te houden met de grootheid van elke lening. Wanneer de werken uitsluitend werden verwezenlijkt met buitengewone ontvangsten, is de vaste annuïteit gelijk aan deze die zou ontstaan uit de interestvoet van een lening die zou moeten aangegaan worden bij de voorlopige aanvaarding van de werken die aanleiding geven tot belasting. Wanneer de lening ter financiering van de werken terugbetaalbaar is bij jaarlijkse of progressieve tranches waaraan de interest van de niet terugbetaalde bedragen dienen te worden bijgevoegd, is de rentevoet automatisch deze die door de uitlener werd vastgesteld voor het trimester dat het belastingjaar voorafgaat. De jaarlijkse belasting is voor het ganse jaar verschuldigd door de eigenaar op 1 januari van het belastingjaar en de bedragen worden naar boven tot één cent afgerond wanneer de fracties van de cent gelijk of hoger zijn dan 0,5 cent, naar beneden wanneer de fracties van de cent lager zijn dan 0,5 cent. Bij het bestaan: 1) van het recht van opstal, is de belasting solidair verschuldigd door de eigenaar van de grond en de bezitter van het recht van opstal. 2) Van het erfpachtrecht, is de belasting solidair verschuldigd door de eigenaar en de erfpachter. 3) Van het vruchtgebruik, is de belasting solidair verschuldigd door de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker. Par. 2. :Het staat de belastingschuldige vrij zich op elk ogenblik van de jaarlijkse belastingplicht te ontheffen, door de betaling van het kapitaalgedeelte dat door de gemeente werd voorgeschoten voor het gedeelte van de wegzate en de werken die voor zijn eigendom werden uitgevoerd, na aftrek van de bedragen die jaarlijks werden betaald ter aflossing van dit kapitaal. Hij kan deze beschikking slechts inroepen wanneer hij terzake zijn akkoord geeft over de afrekeningstaat van het Gemeentebestuur, waarbij elke fractie van de cent die gelijk is aan 0,5 cent en meer naar boven tot de cent wordt afgerond en de fracties lager dan 0,5 cent niet worden in aanmerking genomen. De mogelijkheid van vorig alinea wordt een verplichting wanneer het bedrag van het aandeel in de recupereerbare uitgaven voor de opening van straten, de bestrating, de riolen of de voetpaden, de 50,00 niet overschrijdt. Dit geldt eveneens wanneer bij vervreemding, de fractie van een oorspronkelijk aandeel lager is dan bedoeld bedrag. De jaarlijkse belasting blijft verschuldigd wanneer de gekapitaliseerde waarde van de jaarlijkse belastingen die nog moeten vervallen, niet betaald is voor 1 januari van het volgende dienstjaar. Par. 3. :De gemeente verbindt er zich toe aan de belastingplichtigen die de belasting in kapitaal zouden vereffend hebben, de bedragen terug te betalen die op een zeker ogenblik als ten onrechte betaald moeten worden beschouwd, wegens de afschaffing of het uitblijven van

6 de hernieuwing van het belastingreglement of wegens een vermindering van de recupereerbare bedragen. In dit laatste geval, mag de terugbetaling slechts geschieden, a rato van de vermindering van de belastingaanslagen, die de jaarlijks ingekohierde belastingbetalers genoten. Artikel 13: Artikel 14: Voor de werken die voor 1 januari 2002 werden beëindigd, blijven de bepalingen van de vroeger vigerende reglementen op de verhaalbelastingen van kracht op de toestanden die tijdens hun toepassingsperiode ontstonden. Iedere belastingplichtige moet, op verzoek van het bestuur en zonder verplaatsing, alle boeken en bescheiden voorleggen die noodzakelijk zijn voor de vestiging van de belasting. De belastingplichtigen moeten eveneens de vrije toegang verlenen tot de al dan niet bebouwde onroerende goederen, die een belastbaar element kunnen vormen of bevatten of waar een belastbare activiteit wordt uitgeoefend, aan de ambtenaren die overeenkomstig artikel 7 van de wet van 24 december 1996 worden aangesteld en voorzien zijn van hun aanstellingsbrief, en dit om de grondslag van de belasting vast te stellen en te controleren. Tot particuliere woningen of bewoonde lokalen hebben deze ambtenaren evenwel alleen toegang tussen vijf uur 's morgens en negen uur 's avonds, en mits machtiging van de politierechter. Artikel 15: Artikel 16: Het kohier van de belasting wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard, ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het dienstjaar, door het College van Burgemeester en Schepenen. De belasting wordt ingevorderd door de Gemeenteontvanger overeenkomstig de bepalingen vervat in artikelen 3 en 12 van de wet van 24 december De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingplichtige.

7 Artikel 17: De belastingplichtige kan een bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk ingediend worden en moet, op straffe van verval, ingediend worden binnen zes maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet. Het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt: 1) de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt; 2) het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen. Het indienen van een bezwaar ontslaat de belastingplichtige niet de betaling van de belasting. Wat betreft de materiële fouten die het gevolg zijn van dubbel geboekte posten, rekenfouten of cijferfouten, enz die te wijten zijn aan de bedienden van het gemeentebestuur, kan de belastingplichtige daarvan de rechtzetting vragen bij het gemeentebestuur, zolang de gemeenterekening waarop de belasting betrekking heeft niet is goedgekeurd door de toezichtoverheid. Aldus beslist in openbare zitting van de Gemeenteraad te Etterbeek op 16 december NAMENS DE RAAD : De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, Christian DEBATY. Vincent DE WOLF. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL : In opdracht : Voor de Burgemeester, De Gemeentesecretaris, Bij afvaardiging : De Schepen van Financiën, Christian DEBATY. Frank VAN BOCKSTAL.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad. Rachid Madrane, Christina Karkan, Ahmed M Rabet, Gemeenteraadsleden.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad. Rachid Madrane, Christina Karkan, Ahmed M Rabet, Gemeenteraadsleden. Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK Aanwezig Verontschuldigd Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ; Patrick Lenaers,

Nadere informatie

Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018.

Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018. Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/362-04) Artikel 1 Er wordt voor de aanslagjaren 2013-2018 een verhaalbelasting

Nadere informatie

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven. Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be

Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven. Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be Reglement inzake belasting op het verwerven van de zate van de openbare wegen Goedgekeurd door de gemeenteraad

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de

Nadere informatie

----------------------------------

---------------------------------- GEMEENTE ELSENE #009/18.10.2012/A/0025# Punt: GEMEENTELIJKE FISCALITEIT VOOR DE DIENSTJAREN 2013, 2014 en 2015. Taksen: Verhaalbelasting voor de aanleg, de verbetering en de uitrusting van de openbare

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 26.09.2013

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 26.09.2013 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 26.09.2013 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

# Financiën - Belasting op de huis-aan-huisverdeling en op de openbare weg van nietgeadresseerd reclamedrukwerk - Reglement - Wijzigingen.

# Financiën - Belasting op de huis-aan-huisverdeling en op de openbare weg van nietgeadresseerd reclamedrukwerk - Reglement - Wijzigingen. GEMEENTE VORST Openbare zitting van 18 november 2014. #007/18.11.2014/A/0010# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren.

Nadere informatie

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016)

Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) GEMEENTEBELASTING OP DE BARS EN RENDEZ-VOUSHUIZEN Aangifte aanslagjaar 2016 (toestand van 01.01.2016 t/m 31.12.2016) Belastingreglement d.d. 30.11.2015 voor kennisneming aangenomen namens de Gouverneur

Nadere informatie

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013.

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. belastingsreglement Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING De gemeenteraad, Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd; Gelet op

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger.

Als oppervlakte geldt de oppervlakte die is vastgelegd in de kadastrale legger. Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014 Belastbaar feit Artikel 1 De Stad Gent heft

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door:

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door: BELASTINGREGLEMENT OP DE INNAME VAN DE OPENBARE WEG ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg

Nadere informatie

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020)

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Gemeenteraad 14 december 2015 Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Punt 1 Het belastingreglement op de voor het publiek

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN.

GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN. GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD Herzien zijn beraadslaging van 18 december 2014 betreffende

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; GEMEENTE VORST Openbare zitting van 17 december 2013. #007/17.12.2013/A/0029# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren.

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie.

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie. ACTIVERINGSHEFFING INHOUD Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen. a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? C. Begrip eigenaar. d. Hoe wordt een onbebouwd perceel vastgesteld?

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN DIE EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN DIE EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE - GOEDKEURING PROVINCIE OOST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT GENT-EEKLO GEMEENTE MALDEGEM GEMEENTEBELASTING OP DE NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN DIE EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT UITOEFENEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING

BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING BELASTINGREGLEMENT BETREFFENDE DE LOZING VAN HEMEL- EN AFVALWATER IN DE OPENBARE RIOLERING Art. 1. Met ingang van 12 februari 2015 voor een termijn tot en met 31 december 2018 wordt een belasting geheven

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

Belastingreglement op motoren

Belastingreglement op motoren Belastingreglement op motoren goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Art. 1: Voor een termijn ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de stad Lier

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN gh BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Stuk 963 (2001-2002) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 16 januari 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van het wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten TEKST AANGENOMEN DOOR

Nadere informatie

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN BELASTINGREGLEMENT OP DE HORECA DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN ARTIKEL 1.1: BELASTBAAR VOORWERP OF BELASTBAAR FEIT Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

Financiën - Belasting op de reclamevoorzieningen - Reglement - Wijziging Fusie

Financiën - Belasting op de reclamevoorzieningen - Reglement - Wijziging Fusie GEMEENTE VORST Openbare zitting van 17 december 2013. #007/17.12.2013/A/0021# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren.

Nadere informatie

Belasting op het gebruik van motoren voor de periode 2014-2019

Belasting op het gebruik van motoren voor de periode 2014-2019 Belasting op het gebruik van motoren voor de periode 2014-2019 Artikel 1: Voor een termijn ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019, wordt een gemeentebelasting van 18,60 EUR per eenheid

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het belastingreglement van 31 januari 2008 op de inname van het openbaar domein

Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het belastingreglement van 31 januari 2008 op de inname van het openbaar domein Uittreksel treksel uit het notulenboek Gemeenteraad Datum zitting 27/08/2009 Aanvangsuur zitting 20:00 Locatie Raadzaal Voorstel tot goedkeuring van de wijziging van het belastingreglement van 31 januari

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake;

Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; De gemeenteraad: Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing Onroerende voorheffing Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014;

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; No. 2014/ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; dat het gewenst is om beleidsregels

Nadere informatie

Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 1 februari 2016:

Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 1 februari 2016: Gemeenteraad 14 december 2015 Wijziging belastingreglement op het straatparkeren Gecoördineerde versie reglement Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het Schepencollege om de huidige tarieven te indexeren;

Gelet op het voorstel van het Schepencollege om de huidige tarieven te indexeren; Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren Reglement gemeentebelasting op leegstaande

Nadere informatie

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR

VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERORDENING VAN BELASTING OP GEBOUWEN EN/OF WONINGEN DIE BESCHOUWD WORDEN ALS ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR Art.1: Art. 2: Art.3. Art.4: Art. 5: Art.6: Algemene bepalingen 1.1. Definities 1.2. Belastbare

Nadere informatie

Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Titel I - Algemene bepalingen

Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Titel I - Algemene bepalingen Belastingreglement op leegstaande woningen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019 Zitting van 15 oktober 2015. Gepubliceerd op 20 oktober 2015. Titel I - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. Wijziging.

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. Wijziging. GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. Wijziging. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 13 december 2007 betreffende het hernieuwen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen.

Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002. 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Aan de Raad Raadsvergadering 12 december 2002 Made, 27 november 2002 Agendapunt 13 Onderwerp Tarief rioolrecht 2003 Voorstel 1. De bijgevoegde verordening rioolrechten 2003 conform vast te stellen. Financiële

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL STAD BRUSSEL VILLE DE BRUXELLES GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL N. 32 Jaargang Année 1970 GEMEENTERAAD CONSEIL COMMUNAL Zitting van - Séance 4-12-1970 (II) du VOORZITTER PRESIDENT De heer-m. Lucien COOREMANS,

Nadere informatie

Belasting woon- en bedrijfsruimten 2013-2018 Artikel 1: Voor de periode met ingang van 01/01/2013 en eindigend op 31/12/2018 wordt ten behoeve van de

Belasting woon- en bedrijfsruimten 2013-2018 Artikel 1: Voor de periode met ingang van 01/01/2013 en eindigend op 31/12/2018 wordt ten behoeve van de Belasting woon- en bedrijfsruimten 2013-2018 Artikel 1: Voor de periode met ingang van 01/01/2013 en eindigend op 31/12/2018 wordt ten behoeve van de gemeente, een belasting geheven op de woon- en bedrijfsruimten.

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN DE PRECARIOBELASTING 2015 (versie geldig vanaf 1-1-2015) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP RECLAME ZICHTBAAR VAN OP DE OPENBARE WEG

BELASTINGREGLEMENT OP RECLAME ZICHTBAAR VAN OP DE OPENBARE WEG Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Bekendgemaakt

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES VOOR DE VERFRAAIING VAN GEVELS

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES VOOR DE VERFRAAIING VAN GEVELS GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES VOOR DE VERFRAAIING VAN GEVELS Artikel 1.- TOEKENNING VAN EEN PREMIE VOOR DE VERFRAAIING VAN GEVELS Binnen de perken van de beschikbare kredieten

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

8. BELASTING OP DRIJFKRACHT

8. BELASTING OP DRIJFKRACHT Artikel 1 8. BELASTING OP DRIJFKRACHT Met ingang van 1 oktober 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt ten laste der natuurlijke personen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen of

Nadere informatie

Belastingreglement op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten, enz... op de openbare weg. Hernieuwing. Wijziging.

Belastingreglement op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten, enz... op de openbare weg. Hernieuwing. Wijziging. Belastingreglement op het plaatsen van tafels, stoelen, banken, tapkasten, enz.... op de openbare weg. Hernieuwing. Wijziging. Gelet op artikel 170 4 van de Grondwet; Gelet op artikel 117 en 118 van de

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Vlaams Brabant Halle Vilvoorde 1760 Roosdaal UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Provincie Arrondissement Gemeente Vlaams Brabant Halle Vilvoorde 1760 Roosdaal UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Provincie Arrondissement Gemeente Vlaams Brabant Halle Vilvoorde 1760 Roosdaal UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 20 december 2012 FIN / ES Aanwezig:

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2014.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013; VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2014. Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2013-77 verordening Rioolheffing Oss 2014 Dienst/afdeling GIDSTAF De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013;

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000)

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019 (0020-7374000) Artikel 1 Het belastingreglement d.d. 20/12/2012 op woningen

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Belastingreglement betreffende bepaalde handelingen en werken onderworpen aan stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen

Belastingreglement betreffende bepaalde handelingen en werken onderworpen aan stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen Onderwerp 2A-2: Wijziging van het belastingreglement betreffende bepaalde handelingen en werken onderworpen aan stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen De Raad, Gelet op de ordonnantie

Nadere informatie

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Art. 180-182

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 Art. 180-182 Je kunt hier volgende wettelijke bepalingen terugvinden: DECREET VAN 30 MEI 2008 BETREFFENDE DE VESTIGING, DE INVORDERING EN DE GESCHILLENPROCEDURE VAN PROVINCIE- EN GEMEENTEBELASTINGEN, GEWIJZIGD BIJ

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 183/2014 Datum : 25 november 2014 B&W datum : 2 december 2014 Beh. ambtenaar : D.J. den Hengst Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Bijstellen tarieven OZB 2015

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad. Rachid Madrane, Christina Karkan, Ahmed M Rabet, Gemeenteraadsleden.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad. Rachid Madrane, Christina Karkan, Ahmed M Rabet, Gemeenteraadsleden. Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK Aanwezig Verontschuldigd Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ; Patrick Lenaers,

Nadere informatie

JJittrekseI uit het re&isterderheraadslagineen van de Gemeenteraad

JJittrekseI uit het re&isterderheraadslagineen van de Gemeenteraad ctj Ixelles Elsene Aanwezig JJittrekseI uit het re&isterderheraadslagineen van de Gemeenteraad #009/ 18.12.20 / 4/A/0029# BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ELSENE Willy Decourty. Burgemeester-Voorzitter;

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 30 MAART 2000. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de berekening, inning en invordering van de heffing op de winplaatsen van tot drinkwater verwerkbaar water en

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Algemene middelen Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. Aanleiding:

Nadere informatie

AANKOOP- en VERBETERINGSPREMIE van de stad Tielt

AANKOOP- en VERBETERINGSPREMIE van de stad Tielt AANKOOP- en VERBETERINGSPREMIE van de stad Tielt TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Om het bestaande woningenbestand te verbeteren en om het wonen in de stad Tielt te bevorderen, wordt binnen de perken

Nadere informatie

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009)

(aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van 15 januari 2009) OOSTROZEBEKE Aanvraagformulier tot het bekomen van de gemeentelijke aankooppremie voor woningen (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2004, gewijzigd bij besluiten in zitting van

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2015

Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2015 Gemeente Grimbergen Provincie Vlaams-Brabant NIS-nr.: 23025 Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2015 (34e zaak) Gemeentelijk belastingreglement betreffende de verrichtingen van stedenbouwkundige

Nadere informatie

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING

GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING GEMEENTEBELASTING OP DE LEEGSTAND EN DE VERWAARLOZING VAN GEBOUWEN EN WONINGEN 2011 T/M 2013 - GOEDKEURING De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, met latere wijzigingen; Gelet

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/

gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/ Raadsbesluit De raad der gemeente Emmen; gelet op het voorstel van het college van november 2015, nr. 15/ gelet op artikel 228 a van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende VERORDENING

Nadere informatie

gelet op artikelen 216 en 222 van de Gemeentewet en het aangevuld bekostigingsbesluit gebied Zuiddijk vastgesteld bij raadsbesluit van 25 maart 2004,

gelet op artikelen 216 en 222 van de Gemeentewet en het aangevuld bekostigingsbesluit gebied Zuiddijk vastgesteld bij raadsbesluit van 25 maart 2004, De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 1 december 2005, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2005, gelet op artikelen 216 en 222 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

BELASTING OP HET BEZETTEN VAN HET OPENBAAR DOMEIN

BELASTING OP HET BEZETTEN VAN HET OPENBAAR DOMEIN STADSBESTUUR BLANKENBERGE BELASTING OP HET BEZETTEN VAN HET OPENBAAR DOMEIN Datum vaststelling gemeenteraad: Geldigheidsduur: 04 december 2012 01/01/2013 31/12/2019 Artikel 1 - Bepalingen A A1 A2 Belasting

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Financiën : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken. Zitting

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 31 maart 2014 Aanwezig: Allard Elke, voorzitter. Roggen Jo, burgemeester. Munten Benny, Lassaut Rik, Jamar Chris,

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) 1. De ambtenaar belast met de heffing en invordering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarvan de bestuurszetel

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT.

GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT. 1 GEMEENTEBESTUUR VAN OUDERGEM. SECRETARIAAT. GEMEENTEPERSONEEL : HUISHOUDELIJK REGLEMENT AANGAANDE DE STAND DISPONIBILITEIT. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Onderhavig reglement is alleen

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie