REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT"

Transcriptie

1 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT DEEL 1 STATUTEN Artikel Better Life kent een Raad van Toezicht, bestaande uit een aantal van tenminste drie en ten hoogste vijf personen,

2 De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad zelf; met dien verstande dat één lid van de Raad van Toezicht conform het bepaalde in de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, bindend kan worden voorgedragen door de cliëntenraad. De bevoegdheid tot benoeming kan niet door enige andere bindende voordracht worden beperkt. De Directie is bevoegd ten aanzien van de benoeming vooraf een schriftelijk advies te geven. De voorziening in een vacature van de Raad van Toezicht zal geschieden op grond van een profielschets. De zittingsduur van een lid van de Raad van Toezicht geldt voor een periode van maximaal vier jaar. 2. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht opgemaakt rooster van aftreden. 3. Aftredende leden van de Raad van Toezicht kunnen twee maal onmiddellijk voor een periode van vier jaar worden herbenoemd 4. Een lid van de Raad van Toezicht dat is benoemd ter vulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats de benoeming heeft plaatsgevonden, moet aftreden. 5. Op het bepaalde in het vorige lid, is het gestelde in lid 1 tevens van toepassing. 6. De leden van de Raad van Toezicht kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een vicevoorzitter. 7. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: bij overlijden van het lid van de Raad van Toezicht; door periodiek aftreden door het lid van de Raad van Toezicht conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel; door onder curatelenstelling van het lid van de Raad van Toezicht. door opzegging door het lid van de Raad van Toezicht; en door ontslag van het lid door de Raad van Toezicht 8. Een lid van de Raad van Toezicht kan door de overige leden van de Raad van Toezicht worden geschorst en ontslagen in geval van: een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid; een structureel verschil van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht; een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van Better Life; een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht; enige andere objectiveerbare reden. 2

3 9. Alvorens de raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken. 10. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht wordt genomen met algemene stemmen, de stem van betrokken lid niet meegerekend. De Raad van Toezicht is bevoegd het betreffende lid te schorsen in afwachting van het ontslag. 11. Aan de leden van de Raad van Toezicht, kan naar gelang de omvang van hun werkzaamheden, een redelijke vergoeding worden toegekend, vastgesteld in overleg met de Directie. De door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van Better Life gemaakte onkosten worden vergoed. 12. De Raad van Toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden: het zorg dragen voor een goed functionerende Directie; het benoemen, beoordelen, ontslaan en schorsen van de leden van de Directie en het vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden; het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht; het benoemen, beoordelen en ontslaan van de leden van de Raad van Toezicht; het functioneren als adviseur en klankbord voor de Directie van Better Life; het houden van integraal toezicht op het beleid van dedirectie van Better Life en op de algemene gang van zaken in de firma; het goedkeuren van strategische beleidsplannen als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub h, het jaarverslag als bedoeld in artikel 11 en de jaarrekening en begroting als genoemd in artikel 12; het goedkeuren van een besluit tot het aanvragen van faillissement of surseance van betaling door Better Life; op een besluit tot goedkeuring is het bepaalde bij artikel 9 lid 11 van toepassing. Artikel 2. Lid van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen en hun bloeden aanverwanten tot de tweede graad: a. die in dienst zijn van Better Life, of die regelmatig in of ten behoeve van de aan Better Life verbonden instellingen betaalde diensten verrichten; 3

4 b. die zitting hebben in een cliëntenraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van de instellingen van Better Life en/of verbonden aan een van de instellingen als bedoeld in deze statuten; c. die als bestuurder verbonden aan of in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; d. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van Better Life dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. 2. De Raad van Toezicht kan ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 1 sub a, b en c van dit artikel. 3. Leden van de Raad van Toezicht evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met Better Life. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN BESLUITEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT. Artikel De Raad van Toezicht vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van de Raad van Toezicht dit nodig oordelen. Indien tenminste twee leden van de Raad van Toezicht dit nodig achten melden zij zulks schriftelijk aan de voorzitter onder opgave van de onderwerpen welke zij op de agenda geplaatst wensen te zien. De voorzitter is gebonden een dergelijke vergadering binnen twee weken te doen plaatsvinden. lndien de voorzitter weigert een dergelijke vergadering bijeen te roepen, kan dit geschieden door de twee leden van de Raad van Toezicht die om de vergadering hebben verzocht. A. De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in het vorige lid bepaalde door de voorzitter, tenminste vier dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering met meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. B. De oproepingsbrieven vermelden, behalve datum, plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. C. Echter zolang in een vergadering van de Raad van Toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, dan kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen. D. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij zijn afwezigheid wijst de Raad van Toezicht zelf zijn voorzitter aan. 4

5 E. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. F. De Raad van Toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de meerderheid van het aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering belegd waarin omtrent de onderwerpen waarover in de vorige vergadering niet kon worden beslist, een besluit wordt genomen ongeacht het aantal aanwezige leden. G. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden redelijkerwijze geacht moeten worden in de gelegenheid te zijn gesteld schriftelijk, per brief, per , per telefax, telegrafisch of per telex hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt toegevoegd. De op deze wijze genomen besluiten dienen op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht te worden bekrachtigd. H. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht op het uitbrengen van een stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, wordt een tweede vergadering belegd omtrent het voorstel waarover in de vorige vergadering niet kan worden beslist; staken de stemmen in de tweede vergadering wederom dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. I. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. J. Besluiten ten aanzien van de volgende punten in de daartoe bijeen geroepen vergadering behoeven een meerderheid van vier/vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen: a. Statutenwijziging of ontbinding van Better Life; b. Het aanvragen van faillissement of Surseance van betaling van Better Life. K. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. 5

6 REGLEMENTEN 1. De Directie van Better Life is bevoegd ten aanzien van bijzondere aangelegenheden reglementen op te stellen ter nadere uitwerking van onderwerpen in deze statuten benoemd. Het vaststellen van een reglement en de wijziging daarvan behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht. 2. De Directie van Better Life is verplicht een bestuursreglement vast te stellen, Het bestuursreglement dient te voldoen aan de algemeen aanvaarde inzichten over de regels en de omgangsnomen voor goed bestuur van en toezicht op een instelling zoals Better Life die in stand houdt, en van adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop Better Life haar doelen realiseert en kwalitatief verantwoorde en doelmatige zorg levert. In dit reglement is tevens nader vastgelegd de verantwoordelijkheids-verdeling tussen de Directie en de Raad van Toezicht, 3. De Raad van Toezicht is verplicht een reglement vast te stellen. Het reglement van de Raad van Toezicht dient te voldoen aan de algemeen aanvaarde inzichten over regels en omgangsnormen van goed bestuur en toezicht op een instelling, zoals Better Life die in stand houdt, en van adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop Better Life haar doelen realiseert en kwalitatief en verantwoorde en doelmatige zorg levert. 4. In een reglement is schriftelijk vastgelegd de wijze waarop interne conflicten tussen de Directie en de Raad van Toezicht worden geregeld. In een reglement is schriftelijk vastgelegd welk orgaan of welke organen welke bevoegdheden hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering van Better Life. 6

7 DEEL 2 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht van Better Life, gevestigd te Huizen, in aanmerking nemende de in het rapport Health Care Governance d.d. november 1999 en de NVZ-Governancecode d.d. mei 2004 opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse gezondheidszorg; heeft besloten, met inachtneming van de statuten van Better Life het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen: 1. Positionering Raad van Toezicht in Better Life De Directie Better Life bestuurt Better Life en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Directie Better Life en op de algemene gang van zaken binnen Better Life. Onder Better Life wordt verstaan; de holding Lamech B.V., de werkmaatschappij voor de AWBZ zorg; Better Life Particuliere Thuiszorg B.V., en de werkmaatschappij voor de particuliere Thuiszorg; A Better Life Thuis B.V. en de stichting Beter Thuis Blijven. De Raad van Toezicht staat de Directie Better Life met advies terzijde. 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht 2.1. De Raad van Toezicht toetst of de Directie Better Life bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van Better Life in relatie tot de maatschappelijke functie van Better Life en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Better Life betrokken zijn De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid: het zorg dragen voor een goed functionerende Directie van Better Life (door beoordeling van de Directie Better Life); het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht); het functioneren als adviseur en klankbord voor de Directie Better Life; het houden van integraal toezicht op het beleid van de Directie Better Life en de algemene gang van zaken in de instelling; het adviseren inzake strategische beslissingen door de Directie Better Life De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde 7

8 beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en Directie Better Life maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden. 3. Informatievoorziening 3.1. De Directie Better Life verschaft de Raad van Toezicht tijdig de, voor een adequaat functioneren, benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal de Better Life de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de Directie Better Life hem op de hoogte zal houden ten aanzien van: resultaten van de organisatie investeringsplannen en nieuwe acquisities ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van Better Life; de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft; problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie; problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners; calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel Justitie; gerechtelijke procedures; kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen De Raad van Toezicht en de leden van deze Raad afzonderlijk hebben het recht van Better Life alle informatie op te vragen die nodig is om de taak van toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Van dit recht wordt terughoudend gebruik gemaakt. De Directie van Better Life wordt van dit opvragen van informatie op de hoogte gesteld De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de Directie Better Life de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over: de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken; zijn beoordeling van de interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van Better Life. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag. 8

9 3.4. Indien Better Life op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de Directie Better Life zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de Directie Better Life openbaar maken, ook niet na zijn aftreden. 4. Samenstelling Raad van Toezicht 4.1. Profiel Raad van Toezicht De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Directie Better Life. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat: er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Better Life in het bijzonder aanwezig is; een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel economische, juridische, HRM, IT, marketing, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden; de leden van de Raad van Toezicht zijn ten opzichte van elkaar en de Directie Better Life onafhankelijk en zullen kritisch opereren; adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Directie van Better Life Profiel lid van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. 9

10 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten: affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Better Life; algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; het vermogen en de attitude om de Directie Better Life met raad en als klankbord terzijde te staan; het vermogen om het beleid van Better Life en het functioneren van de Directie te toetsen; het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Better Life stellen; het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Directie voorgelegde aangelegenheden; voldoende beschikbaarheid Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Better Life in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden van de Raad van Toezicht gedurende de benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding De profielschets wordt verstrekt aan de Directie Better Life en de cliëntenraad Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de Directie Better Life. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij De voorzitter De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit haar midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit haar midden de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt. 10

11 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij: het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen; over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht; over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Directie Better Life; over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van Better Life kan vervullen De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Directie Better Life en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter Onverenigbaarheid en onafhankelijkheid In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd: Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij Better Life Een lid van de Raad van Toezicht neemt noch middellijk noch onmiddellijk financieel deel in een andere zorgorganisatie of is daar noch als werknemer of op toelatingscontract, of als bestuurder of toezichthouder aan verbonden als de adherentiegebieden van beide organisaties elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen, tenzij het een zorgorganisatie betreft waarin de eigen instelling zowel juridisch als bestuurlijk in overwegende mate de zeggenschap heeft Een lid van de Raad van Toezicht kan niet gelden als onafhankelijk indien hij, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: a) in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of bestuurder van Better Life is geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract in de instelling werkzaam is geweest; 11

12 b) een persoonlijke financiële vergoeding van de instelling ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf; c) in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de instelling heeft gehad; d) bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de instelling waarop hij toezicht houdt commissaris is, dan wel lid van de Raad van Toezicht is; e) gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet of ontstentenis van één of meerdere leden van de Directie Better Life; f) lid is van een Directie Better Life van een binnen het werkgebied van Better Life werkzame zorgorganisatie of onderneming, die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als Better Life vervult Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met Better Life kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel af te treden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte Een belangenverstrengeling bestaat in elk geval wanneer de instelling voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin: a. een lid van de Raad van Toezicht een persoonlijk financieel belang onderhoudt; b. een lid van de Directie Better Life een familierechtelijke verhouding heeft met het lid van de Raad van Toezicht; c. of het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht van Better Life een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een (potentiële) belangenverstrengeling heeft Bij een vermeende belangenverstrengeling met betrekking tot een lid van de Raad van Toezicht legt het betreffende lid zich neer 12

13 bij het oordeel van de meerderheid van de overige leden van de Raad. 5. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht 5.1. De Raad van Toezicht en Directie Better Life kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de Directie Better Life en een ander intern adviesorgaan van Better Life zoals de cliëntenraad Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten Better Life voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van Better Life of personen daarin werkzaam. Wanneer een Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in Better Life over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met Better Life of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de Directie Better Life Op de regel onder sub 2 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de Directie Better Life of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de Directie Better Life achteraf geïnformeerd Bij ontstentenis van de Directie Better Life wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval voor hoogstens zes maanden. Bij ontstentenis van de Directie Better Life wordt op een andere wijze - en naar bevind van zaken - voorzien. 6. Benoeming leden Raad van Toezicht 6.1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde sub Van de vacature, alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de Directie Better Life Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets een of meerdere kandidaten voordragen. De Directie Better Life kan eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten aan de Raad van Toezicht voordragen. 13

14 6.4. Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de voordragende partij Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met de Directie Better Life belegd Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met de Directie Better Life In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd. 7. Einde lidmaatschap 7.1. Rooster van aftreden De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn Een volgens rooster aftredend lid is tweemaal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan de Directie Better Life en de ondernemingsraad inzake de voorgenomen herbenoeming Aftreden Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van: een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid; een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht; een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van Better Life; 14

15 een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht; enige andere objectiveerbare reden Schorsing en ontslag Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd sub 7.2 aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit in overeenstemming met het bepaalde in de statuten Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de Directie Better Life een gedragslijn worden overeengekomen. 8. Werkwijze 8.1. Aandachtsgebieden De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de Directie Better Life op dat aandachtsgebied onverlet Vergaderingen De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd in overeenstemming met het bepaalde in de statuten De Directie Better Life is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder de Directie Better Life te willen vergaderen. De voorzitter zal de Directie Better Life als dan na 15

16 afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene. De locatie wordt door de voorzitter bepaald In de regel bereidt de Directie Better Life de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de Directie Better Life, die ingevolge de statuten of, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd Door of vanwege de Directie Better Life wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Directie Better Life betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden De Raad van Toezicht vergadert in de regel minstens tweemaal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken al dan niet in aanwezigheid van de accountant van Better Life en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar Secretariaat In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door de directie van Better Life, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht. 9. Toezicht 9.1. De Raad van Toezicht heeft in ieder geval de volgende taken: toezicht op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevantie wet- en regelgeving en het toezicht op de naleving van gedragscodes; toezicht op de financiële informatieverstrekking door de instelling (keuze van accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van schattingsposten in de jaarrekening, prognoses, werk van accountants ter zake etc.; toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van accountants; toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn afhankelijkheid, de bezoldiging en zijn eventuele nietcontrole werkzaamheden voor de instelling; 16

17 toezicht dat de externe accountant zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de Raad van Toezicht en de Directie Better Life rapporteert De Raad van Toezicht doet voorstellen voor het te voeren arbeidsvoorwaarden- en bezoldigingsbeleid van Better Life en de economische waarde daarvan. Dit beleid dient maatschappelijk evenwichtig te zijn en passend in relatie tot de zwaarte en verantwoordelijkheden van de functie, de risico s van die functie en de opleiding en ervaring van betrokkenen De Raad van Toezicht overlegt minimaal eenmaal per jaar met de kwaliteitsfunctionaris van Better Life en krijgt inzicht in de planning- en controle cyclus. 10. Evaluatie Evaluatie functioneren Raad van Toezicht Eenmaal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Toezicht en de Directie Better Life geëvalueerd. De Directie Better Life is bij dit onderdeel in beginsel niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de Directie Better Life tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden Evaluatie gezamenlijk functioneren De Raad van Toezicht voert periodiek een evaluatiegesprek met de Directie Better Life over elkaars functioneren en over elkaars functioneren in relatie tot elkaar. Ook hiervan wordt een verslag opgesteld, te ondertekenen door de Directie van Better Life en de voorzitter van de Raad van Toezicht. 11. Honorering en/of onkostenvergoeding In overleg met de Directie Better Life stelt de Raad van Toezicht een marktconforme honorering vast voor de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht De honorering wordt vermeld in de jaarrekening Better Life zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van Better Life gemaakte onkosten aan hen vergoeden. 17

18 12. Verantwoording De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van Better Life. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze Better Life aan health care governance en de NVZ-governance code d.d. mei 2004 vorm geeft In het jaarverslag van de Raad van Toezicht wordt in ieder geval opgenomen: informatie over ieder lid van de Raad van Toezicht, zoals in ieder geval: geslacht; leeftijd, beroep; hoofdfunctie; nationaliteit; nevenfuncties; tijdstip van eerste benoemingen de lopende termijn waarvoor hij is benoemd. het aantal vergaderingen daarvan, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen. 13. Wijziging reglement De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de Directie Better Life Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren de instemming van de Directie Better Life gevraagd. Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. XXXXXXXXXX Francine Zeggelt Voorzitter Raad van Toezicht Better Life. 18

19 BIJLAGE A BELEID EN ORGANISATIE BETTER LIFE Beleid en doelstellingen Doelgroepen De doelgroepen waar Better Life Thuiszorg zorg voor bemiddelt, zijn: Particuliere cliënten Cliënten die AWBZ gefinancierde geïndiceerde zorg behoeven (hiervoor maken wij gebruik van onze eigen toelating onder de werkmaatschappij Better Life Thuiszorg of onder de naam PrivaZorg. Cliënten die via een toegekend PGB zelf zorg inkopen Cliënten die WMO zorg behoeven Instellingen die voor individuele cliënten zorg inkopen. Bedrijven die voor hun werknemers zorg inkopen Ketenpartners zijn: PrivaZorg, Thuiszorg Gooi en Vechtstreek, Verzorgingshuis Thuis, AB en T te Arnhem, Kijk op Zorg, Vivium, Care Company, Stichting Thuiszorg Midden Gelderland, Minnaar en van Trier, Betuwezorg; Gemeente Huizen, Blaricum, Wijdemeren, Almere, Laren, Utrechtse Heuvelrug en het CIZ. Eisen, behoeften en verwachtingen van de cliënten In het beleid komen de eisen, behoeften en verwachtingen van de cliënten, financiers/zorginkopers tot uiting met als doel de klanttevredenheid te verhogen. Deze benodigde informatie wordt verkregen door tussentijdseen eindevaluaties. Beschrijving algemeen beleid HISTORIE Better Life Thuiszorg is opgericht in In eerste instantie richtte Better Life Thuiszorg zich uitsluitend op cliënten die dag- en nacht continue zorg nodig hadden. Better Life Thuiszorg is sinds 1 januari 2000 een AWBZ toegelaten instelling. Door de samenwerking met PrivaZorg, een landelijk werkende AWBZ erkende thuiszorgorganisatie, kunnen cliënten sinds 2001 zorg in natura ontvangen. Better Life Thuiszorg is een BV en heeft ervoor gekozen de kortdurende thuiszorg te bemiddelen onder de naam Better Life Thuiszorg. Dit is ook als zodanig beschreven bij de KvK te Hilversum. De AWBZ zorg in natura wordt afgehandeld in de werkmaatschappij Better Life Particuliere Thuiszorg B.V.. 19

20 MISSIE Better Life levert zorgdiensten aan cliënten om hen in staat te stellen de regie in hun eigen thuissituatie te kunnen voeren. Deze zorg wordt ingebed in het eigen sociale netwerk Dit kan zijn; familie, vrienden, maar ook mantelzorg en Wmo zorg. Gaat het minder met de gezondheid dan kan de zorg in de thuissituatie worden uitgebreid tot intensieve zorg, verpleging en palliatieve ondersteuning. Better Life opereert in de regio s Gooi. Almere, Amsterdam en Utrechtse Heuvelrug. VISIE Voor het welzijn van de cliënt is het beter langer in de eigen woonomgeving te blijven. Het is belangrijk dat de zorg geleverd wordt door een klein team van zorgverleners. Better Life huiszorg bemiddelt alle vormen van thuiszorg voor particuliere, PGB cliënten en AWBZ zorg in natura onder de naam Better Life Thuiszorg. Centraal in het bemiddelen staat het overeengekomen zorgarrangement, ongeacht de financieringsbron. Deze zorgvraag wordt ingevuld met zelfstandige zorgverleners die allen voldoen aan alle wettelijke normen en die met veel empathie ingevuld wordt. De zorgverleners die bemiddeld worden beschikken allen over de juiste beroepshouding en kwalificaties die nodig zijn om de gevraagde werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. MEERJARENBELEID De directie van Better Life Thuiszorg en A Better Life Thuis stelt zich ten doel de organisatie van het thuiszorgbemiddelingsbureau zodanig in te richten, dat alle factoren (menselijk, technisch en administratief), die de kwaliteit van de diensten beïnvloeden, voldoen aan de eisen en wensen van de cliënten en blijvend te werken aan continue verbetering. De directie van Better Life Thuiszorg is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van haar organisatie. 20

21 BIJLAGE B SAMENVATTING PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT Algemeen Better Life is een grote organisatie op het gebied van de gezondheidszorg in het Gooi, Almere en de Utechtse Heuvelrug met betrekking tot ouderenzorg. De missie is verantwoorde zorg van hoge kwaliteit bieden. Better Life wil een zorgzame, toegankelijke en krachtige organisatie zijn die transparant functioneert. Better Life is een grote werkgever in de regio. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Directie Better Life en staat die Raad met advies terzijde. De Raad van Toezicht toetst of de Directie Better Life bij zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van Better Life, en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij Better Life betrokken zijn. Better Life is een private organisatie die een publieke taak uitvoert (gezondheidszorg) voornamelijk door middel van de inzet van professionals (verpleegkundigen, verzorgenden, etc.). a) De leden van de Raad van Toezicht moeten affiniteit hebben met de drie netgenoemde p's. b) In de Raad van Toezicht moet een mix zitten van die drie p's. Te denken valt aan:. leden die ervaring hebben uit het bedrijfsleven. leden die ervaring hebben in de publieke sector. leden die ervaring hebben op het snijvlak publiek/privaat. leden die ervaring hebben met een professionele organisatie. c) In de Raad van Toezicht moet tevens een mix zitten van verschillende deskundigheden. Te denken valt aan leden met: Zorginhoudelijke, financieel-economische, HRM, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden. d) De samenstelling van de Raad van Toezicht dient te leiden tot een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk. e) Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht moet gezekerd zijn dat de leden van de Raad van Toezicht ten aanzien van elkaar en ten aanzien van de Directie van Better Life, onafhankelijk en kritisch opereren. 21

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl 1. Positionering Raad van Toezicht in de Stichting Cedere Zorg

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Zorgstroom

Reglement Raad van Toezicht Zorgstroom Reglement Raad van Toezicht Zorgstroom De Raad van Toezicht, in aanmerking nemende de in het rapport Zorgbrede governance code, die in werking is getreden in 2010 opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur,

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Zorgfront DH

Reglement Raad van Commissarissen Zorgfront DH Reglement Raad van Commissarissen Zorgfront DH De Raad van Commissarissen van de besloten vennootschap Zorgfront DH, gevestigd te Rotterdam, in aanmerking nemende de in de Zorgbrede Governance Code 2010

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant als bedoeld in artikel 12 van de statuten van Stichting Thuiszorg West-Brabant. De Raad van Commissarissen van Stichting Thuiszorg West-Brabant,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Carint Reggeland Groep

Reglement Raad van Toezicht Carint Reggeland Groep Reglement Raad van Toezicht Carint Reggeland Groep De Raad van Toezicht van de Stichting Carint Reggeland Groep (CRG) gevestigd te Hengelo, in aanmerking nemende de Zorgbrede Governancecode d.d. 23 juni

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING De Raad van Commissarissen van de Besloten Vennootschap AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING gevestigd aan de Jan Campertstraat 5 in de

Nadere informatie

2. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

2. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING AMALIAZORG De Raad van Toezicht van de Stichting Amaliazorg, gevestigd te Oirschot, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd

Nadere informatie

De Raad van Toezicht van de Stichting Vivantes Zorggroep, gevestigd te Geleen

De Raad van Toezicht van de Stichting Vivantes Zorggroep, gevestigd te Geleen REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht van de Stichting Vivantes Zorggroep, gevestigd te Geleen In aanmerking nemende de in het rapport Health Care Governance d.d. november 1999 opgenomen aanbevelingen

Nadere informatie

1. Positionering. 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

1. Positionering. 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht Reglement voor de Raad van Toezicht van Stichting Zuidwester De Raad van Toezicht van Stichting Zuidwester, gevestigd te Middelharnis, hierna te noemen de Stichting, in aanmerking nemende de maatstaven

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht

Reglement voor de Raad van Toezicht Reglement voor de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Stichting Joods Bejaardencentrum (of Mr. L.E. Visserhuis, woonzorgcentrum voor joodse ouderen) en is gevestigd te Den Haag in aanmerking

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+ REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+ 1. Positionering raad van toezicht De bestuurder bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND De raad van toezicht van de stichting: Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, statutair gevestigd te Amsterdam (hierna:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT 1 Positionering Raad van Toezicht in de stichting De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en de Raad

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Toezicht in de vergadering van 15 december 2015 Preambule Een

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS)

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Vooraf Het Reglement Raad van Toezicht regelt de interne verhoudingen en werkwijze van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

De Raad van Toezicht van de Stichting Voor Regionale Zorgverlening, gevestigd te Middelburg,

De Raad van Toezicht van de Stichting Voor Regionale Zorgverlening, gevestigd te Middelburg, Reglement Raad van Toezicht STICHTING VOOR REGIONALE ZORGVERLENING De Raad van Toezicht van de Stichting Voor Regionale Zorgverlening, gevestigd te Middelburg, in aanmerking nemende de Zorgbrede Governancecode

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Versie:

Reglement van de Raad van Toezicht Versie: Artikel 1 Het reglement Raad van Toezicht is opgesteld op grond van artikel 12 van de statuten van de Stichting. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Artikel 2 2.1. Ingevolge de statuten houdt de Raad

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van Stichting MCA Gemini Groep

Reglement raad van toezicht van Stichting MCA Gemini Groep Reglement raad van toezicht van Stichting MCA Gemini Groep De raad van toezicht van Stichting MCA Gemini Groep (hierna: de stichting ), in aanmerking nemende de Zorgbrede Governancecode d.d. 19 december

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht van STMR (Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland), gevestigd te Tiel, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting RIBW Groep Overijssel Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting RIBW Groep Overijssel De Raad van Toezicht van de Stichting RIBW Groep Overijssel gevestigd te Zwolle, Dr. Klinkertweg 2 in aanmerking nemende de Zorgbrede

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht van STICHTING Opgesteld door: Het Bestuur Datum vastgesteld: 22-09-2015 Pagina 1 van 12 Het Bestuur van Stichting AmbuZorg, statutair gevestigd te Rotterdam, besluit met inachtneming

Nadere informatie

1. Relatie Dit reglement is gebaseerd op de statuten van Zonnehuisgroep Vlaardingen en de Zorgbrede Governancecode 2010.

1. Relatie Dit reglement is gebaseerd op de statuten van Zonnehuisgroep Vlaardingen en de Zorgbrede Governancecode 2010. 1. Relatie Dit reglement is gebaseerd op de statuten van Zonnehuisgroep Vlaardingen en de Zorgbrede Governancecode 2010. 2. Doelstelling Zonnehuisgroep Vlaardingen houdt zich aan haar eigen statuten en

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING KORAAL GROEP

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING KORAAL GROEP REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING KORAAL GROEP Reglement Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Stichting Koraal Groep, gevestigd te Sittard, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Inhoud Algemene toelichting op het reglement... 2 Reglement Raad van Toezicht Mondriaan... 3 1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting... 3 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Biblionet Groningen

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Biblionet Groningen Reglement Raad van Toezicht Stichting Biblionet Groningen Blad 2 Reglement Raad van Toezicht Stichting Biblionet Groningen, gevestigd te Groningen De Raad van Toezicht van de Stichting Biblionet Groningen,

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

De raad van toezicht van de stichting: Stichting Amref Nederland, statutair gevestigd te Leiden (hierna: "de stichting");

De raad van toezicht van de stichting: Stichting Amref Nederland, statutair gevestigd te Leiden (hierna: de stichting); REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT De raad van toezicht van de stichting: Stichting Amref Nederland, statutair gevestigd te Leiden (hierna: "de stichting"); in aanmerking genomen het volgende: A) De statutaire

Nadere informatie

Webversie Reglement Raad van Toezicht 20 april 2010 blad 1

Webversie Reglement Raad van Toezicht 20 april 2010 blad 1 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT 1 Positionering Raad van Toezicht in de stichting De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Be stuur bestuurt de stichting en de Raad

Nadere informatie

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT Reglement Raad van toezicht, van de Stichting Meer Primair, gevestigd te Hoofddorp, zoals vastgesteld in de vergadering van de Raad van toezicht van Meer Primair, 7 Januari 2016, één en ander overeenkomstig

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht CIZ

Reglement Raad van Toezicht CIZ Reglement Raad van Toezicht CIZ Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht 3. Samenstelling Raad van Toezicht 4. Benoeming Leden Raad van Toezicht 5. Einde lidmaatschap

Nadere informatie

besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen: Reglement Raad van Toezicht Stichting Amphia De Raad van Toezicht van de Stichting Amphia gevestigd te Breda, mede met inachtneming van - de Zorgbrede Governancecode van 2005 betreffende aanbevelingen

Nadere informatie

De Raad van Commissarissen van de stichting Wonen Noordwest Friesland, gevestigd te Sint Annaparochie,

De Raad van Commissarissen van de stichting Wonen Noordwest Friesland, gevestigd te Sint Annaparochie, REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad van Commissarissen van de stichting Wonen Noordwest Friesland, gevestigd te Sint Annaparochie, heeft besloten, met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Cedrah reglement Raad van Toezicht

Cedrah reglement Raad van Toezicht Overig document Algemeen beleid Cedrah reglement Raad van Toezicht Stichting Zorgcentra uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland en de Christelijke Gereformeerde Kerken in de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht RSZK

Reglement Raad van Toezicht RSZK Reglement Raad van Toezicht RSZK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN De Raad van Toezicht van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, afgekort RSZK, verder te noemen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht van Koninklijke Visio, gevestigd te Amsterdam, in aanmerking nemende de maatschappelijk geldende aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Stichting St. E lisabe t h R o o s e n d a a l Vastgesteld juli 2015 De Raad van Toezicht van de stichting St. Elisabeth, gevestigd te Roosendaal, In aanmerking nemende de Zorgbrede

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht Zorgwaard

Reglement voor de Raad van Toezicht Zorgwaard Reglement voor de Raad van Toezicht Zorgwaard Uitgaande van de statuten van onze stichting en de Zorgbrede Governancecode heeft de Raad van Toezicht van Stichting Zorgwaard, in overleg met de Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Royal Care BV

Reglement Raad van Commissarissen Royal Care BV Reglement Raad van Commissarissen Royal Care BV De Raad van Commissarissen van Royal Care BV gevestigd te Blaricum neemt nota van de in de Zorgbrede Governance Code 2010 opgenomen aanbevelingen voor goed

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM DIEMEN ZUID / DIEMEN NOORD

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM DIEMEN ZUID / DIEMEN NOORD REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM DIEMEN ZUID / DIEMEN NOORD DEFINITIES - Belanghebbenden : alle natuurlijke personen, jongeren en volwassenen, die de Stichting als instelling behandelt

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Reglement raad van toezicht Datum: 29 september 2014 Van: raad van bestuur Kenmerk: II-01.1/14.181.3n REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT van de Stichting St. Anna Zorggroep, gevestigd te Geldrop. Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht

Reglement voor de Raad van Toezicht Reglement voor de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Auteur : F.J. Kodden Portefeuillehouder : Raad van Bestuur Datum : 3 maart 2011 Versie : 2 Bekendheid document : RvT/RvB/MT Medezeggenschap : OR en (C)CR ter informatie Status : vastgesteld in RvT op 13-01-12

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Caleidoscoop

Reglement Raad van Toezicht Caleidoscoop Stichting Caleidoscoop Heerenveen Datum: 15 november 2016 Reglement Raad van Toezicht Caleidoscoop De Raad van Toezicht van de Stichting Caleidoscoop, gevestigd te Heerenveen, gelet op de statutair vastgelegde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

3. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

3. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN NOORDERBREEDTE B.V. 1. DEFINITIES - 'Algemene Vergadering': de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. - 'Belanghebbenden': de personen die betrokken

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo

Reglement Raad van Toezicht Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo Reglement Raad van Toezicht Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo Dit reglement is opgesteld met inachtneming van artikel 18 lid 3 van de Statuten en de in de Zorgbrede Governancecode d.d.

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Zorggroep Sirjon Zo rg g ro ep S i rjon o m v a t S il o a h G e h a n d ica p t e n - o rg a n is a t i e e n S V R O O u d e r e n z o r g Pagina 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Reglement Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg Aldus laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 13 januari 2010. 1 Preambule

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP Reglement Raad van Toezicht, vastgesteld d.d. 26-03-2014 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Reglement Raad van Toezicht Stichting s Heeren Loo Zorggroep

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

: Reglement Raad van Toezicht

: Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht V2.14 Titel : Reglement Raad van Toezicht Prestatie : V2.14 Locatie : M:\Beleid en Kwaliteit\PREZO\Instrumenten op Respectnet\Documenten\Voorwaarden Verantwoordelijkheid Inhoudsdeskundige

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 In de statuten van het Drenthe College is bepaald dat de Raad

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

De Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), gevestigd te Arnhem,

De Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), gevestigd te Arnhem, Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Welzijn Ouderen Arnhem De Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), gevestigd te Arnhem, In aanmerking nemende de aanbevelingen zoals

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht GGz Centraal

Reglement raad van toezicht GGz Centraal Reglement raad van toezicht GGz Centraal 22 april 2014 De raad van toezicht van de Stichting GGz Centraal, gevestigd te Amersfoort, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals vastgesteld

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Definities - 'Belanghebbenden': de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de cliënten en de cliëntenraad, de werknemers van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 Preambule Met ingang van 1 maart 2013 zijn de stichting OLVG en de stichting SLAZ bestuurlijk gefuseerd. De raad

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE VOGELLANDEN

RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE VOGELLANDEN RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE VOGELLANDEN 1 Reglement Raad van Toezicht 1.1 Het reglement Raad van Toezicht is gebaseerd op de statuten van de stichting, de Wet Toelating Zorginstellingen

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Inleiding Het Reglement Raad van Toezicht heeft betrekking op de Raad van Toezicht van Stichting Solidez. Stichting Solidez is een regionale

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Betreft: Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland en Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland Noord

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Betreft: Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland en Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland Noord REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Betreft: Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland en Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland Noord Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van Stichting ZorgBedrijf

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie