BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT"

Transcriptie

1 Reglement Raad van toezicht, van de Stichting Meer Primair, gevestigd te Hoofddorp, zoals vastgesteld in de vergadering van de Raad van toezicht van Meer Primair, 7 Januari 2016, één en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, vijfde lid van de statuten. POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van toezicht. Het College van bestuur bestuurt de stichting en de scholen en de Raad van toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het College van bestuur en zijn beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de stichting. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT Artikel 2 1. De Raad van toezicht toetst of het College van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn (waaronder ten minste personeelsleden, leerlingen en ouders). 2. De Raad van toezicht heeft in ieder geval de volgende taken: a. het zorg dragen voor een goed functioneren van het College van bestuur, door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de leden van het College van bestuur; b. het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht, door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van toezicht; c. het functioneren als adviseur en klankbord voor het College van bestuur; d. het houden van integraal toezicht op: de realisatie van de maatschappelijke functie en doelstellingen van de stichting, het besturen van de kwaliteit van onderwijs, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële sturing en beheersing, de naleving van wet- en regelgeving en de omgang met stakeholders en met ethische vraagstukken; e. het goedkeuren van strategische beslissingen van het College van bestuur; f. het uitvoeren van alle taken die terzake zijn opgenomen in artikel 12 van de statuten. 3. De Raad van toezicht toetst of het College van bestuur de in het eerste lid genoemde afweging zorgvuldig heeft gemaakt. De Raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. 4. De Raad van toezicht expliciteert de ijkpunten waarop hij toetst hoe de stichting wordt bestuurd in een toezichtskader. INFORMATIEVOORZIENING Artikel 3 1. De Raad van toezicht ziet erop toe dat het College van bestuur de Raad van toezicht periodiek rapporteert over: a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting; b. de interne risicobeheersings- en controlesystemen; 1

2 c. de ontwikkeling van aangelegenheden, waarvan het College van bestuur de goedkeuring van de Raad van toezicht behoeft; d. problemen en conflicten in de stichting en in de relatie met derden; e. calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor het Onderwijs, dan wel Justitie; f. gerechtelijke procedures; g. kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen; h. andere zaken waarvan het College van bestuur weet, danwel redelijkerwijs kan vermoeden, dat die relevant zijn voor de goede uitvoering van de taak van de Raad van toezicht. 2. Indien de stichting met aangelegenheden van belang in de publiciteit komt, zal het College van bestuur zo mogelijk tevoren de Raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal het College van bestuur achteraf, indien hij dit relevant acht, in kopie aan de Raad van toezicht doen toekomen. 3. Ieder lid van de Raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van toezicht en het College van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT Artikel 4 1. De samenstelling van de Raad van toezicht is openbaar. Van de zittende leden van de Raad van toezicht zijn in ieder geval bekend: geboortejaar, geslacht, woonplaats, alle functies en nevenfuncties die worden vervuld en de datum van de eerste benoeming. 2. Daarnaast is een rooster van aftreden openbaar en voor een ieder opvraagbaar. 3. Het profiel voor de Raad van toezicht dient ertoe te leiden dat onverlet het ten aanzien van grondslag en doelstelling reeds gestelde in de statuten- de Raad van toezicht evenwichtig is samengesteld. Belangrijke criteria hierbij zijn: a. er is een spreiding naar geslacht, leeftijd, werkenden en niet werkenden, maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines; b. elk lid is een generalist met een specialisme en heeft het vermogen om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Bij de specialismen kan worden gedacht aan een onderwijskundige, financieel-economische, juridische en personeel- en organisatiekundige achtergrond; c. de leden opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en het College van bestuur; d. de leden zijn geïnteresseerd in en zijn bereid zich te verdiepen in maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs in de breedste zin van het woord. 4. De raad als geheel adequaat voorziet in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van bestuur. PROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT Artikel 5 1. De Raad van toezicht maakt een algemene profielschets waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per vacante zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. 2. De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar. 3. De Raad van toezicht gaat periodiek na of de profielschets nog voldoet. De profielschets wordt, nadat deze door de Raad van toezicht is vastgesteld, ter advies voorgelegd aan 2

3 het College van bestuur en aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Zo nodig stelt de Raad van toezicht de profielschets bij. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT Artikel 6 1. De Raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. 2. De profielschets Raad van toezicht omschrijft specifieke competenties van de voorzitter van de Raad van toezicht die verzekeren dat deze zijn taak naar behoren kan vervullen. 3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van toezicht en is voor het College van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerste aanspreekpunt van de Raad van toezicht. 4. Als de Raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter. 5. De voorzitter inventariseert jaarlijks de professionaliseringsbehoefte van de leden van de Raad van toezicht en ziet toe op de uitvoering ervan. ONVERENIGBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING Artikel 7 1. De Raad van toezicht stelt ter aanvulling op het bepaalde in artikel 11, achtste lid van de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van toezicht onverenigbaar is: a. in ieder geval kunnen niet tot lid van de Raad van toezicht worden benoemd personen, die lid zijn of zijn geweest van het College van bestuur van de stichting en personen die ingevolge een arbeidsovereenkomst aan de stichting verbonden zijn of zijn geweest, tot vier jaar na het einde van die functie respectievelijk arbeidsovereenkomst; b. ook kan een lid van de Raad van toezicht niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van een College van bestuur of de functie van bestuurder, of algemeen directeur van een binnen het werkgebied van de stichting werkzame stichting die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting vervult; c. tot lid van de Raad van toezicht kan daarnaast niet worden benoemd een persoon die betaalde diensten voor de stichting verricht of die zitting heeft in een medezeggenschapsraad, geschillen- en/of klachtencommissie die verbonden is aan de stichting. 2. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van toezicht en de stichting moet worden vermeden. 3. Een lid van de Raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter en de andere leden en verschaft hiertoe alle relevante informatie. De Raad van toezicht beslist of sprake is van tegenstrijdig belang en besluit hoe daarmee moet worden opgegaan. 4. Bestuurders vragen voor het aanvaarden van een (betaalde of niet-betaalde) nevenfunctie vooraf goedkeuring aan de Raad van toezicht. De Raad van toezicht stelt hiervoor goedkeuringscriteria vast. 5. De Raad van toezicht maakt melding van alle betaalde en niet-betaalde nevenfuncties van de leden van de Raad van toezicht van de leden van het College van bestuur in het jaarverslag. 3

4 INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT Artikel 8 1. De Raad van toezicht spreekt ten minste een maal per jaar de algemene stand van zaken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad door en rapporteert over hetgeen besproken is in de vergadering met het College van bestuur. 2. Wanneer de Raad van toezicht of individuele leden daarvan benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting, dan verwijst de Raad van toezicht of het individuele lid in de regel naar het College van bestuur. Indien nodig bespreekt het individuele lid van de Raad van toezicht de aangelegenheid met de voorzitter, die de aangelegenheid met het College van bestuur bespreekt, dan wel in de vergadering aan de orde stelt. 3. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het College van bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van het College van bestuur waar. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het College van bestuur benoemt de Raad van toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een persoon buiten de stichting tijdelijk tot lid van het College van bestuur. 4. Een lid van de Raad van toezicht neemt de functie van lid van het College van bestuur nimmer waar. BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT Artikel 9 1. De Raad van toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt een benoemingsprocedure en de profielschets voor de betreffende zetel overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van dit reglement vast. 2. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan het College van bestuur en via het College van bestuur aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het directeurenberaad. 3. De vacaturestelling wordt openbaar gemaakt. 4. Elk lid van de Raad van toezicht, het College van bestuur, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het directeurenberaad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, kandidaten attent maken op de vacature. 5. Bij de selectie van kandidaten wordt het College van bestuur om advies gevraagd. 6. Indien de vacature een voordrachtszetel betreft als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten dan wordt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting verzocht een voordracht te doen. Ten aanzien van deze voordracht gelden de kaders zoals in artikel 11 lid 4 van de statuten zijn gesteld. EINDE LIDMAATSCHAP Artikel De Raad van toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van toezicht na benoeming, ingevolge de statuten, zitting heeft voor een periode van vier jaar. 2. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar voor een nader te bepalen periode. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming betrekt de Raad van toezicht het functioneren van de toezichthouder in de afgelopen periode en de profielschets van de Raad van toezicht. De Raad van toezicht beraadt zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan het College van bestuur en de medezeggenschapsraad inzake de voorgenomen herbenoeming. 4

5 3. Het rooster van aftreden wordt zodanig opgesteld dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn. AFTREDEN Artikel 11 Een lid van de Raad van toezicht treedt af anders dan bedoeld in artikel 10, als dit naar de mening van de Raad van toezicht geboden is vanwege: a. onvoldoende functioneren van het betreffende lid; b. structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van toezicht; c. onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de stichting; d. onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van toezicht; e. enige andere objectiveerbare reden. SCHORSING EN ONTSLAG Artikel Als de Raad van toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 11 aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten. 2. Alvorens de Raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken. 3. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van toezicht, het betreffende lid van de Raad van toezicht en het College van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen. VERGADERINGEN Artikel De besluitvorming van de Raad van toezicht vindt, behoudens in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van toezicht, die bijeen worden geroepen overeenkomstig het bepaalde in de statuten. 2. Het College van bestuur is aanwezig of vertegenwoordigd bij de vergaderingen van de Raad van toezicht, tenzij de Raad van toezicht aangeeft zonder College van bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal het College van bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene. 3. De voorzitter van de Raad van toezicht bereidt de vergaderingen in overleg met het College van bestuur voor. 4. Besluiten van het College van bestuur die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd. 5. Door of vanwege het College van bestuur wordt zorg gedragen voor de verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van toezicht. Als het een vergadering buiten aanwezigheid van het College van bestuur betreft, bepaalt de voorzitter van de Raad van toezicht voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de verslaglegging daarvan zal 5

6 plaatsvinden. Het verslag is bestemd voor de Raad van toezicht en wordt ter kennis gebracht van het College van bestuur. 6. De Raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter goedkeuring van de jaarrekening, bespreking van het accountantsverslag en de managementletter in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter goedkeuring van de begroting voor het komende jaar. WERKWIJZE Artikel 14 De Raad van toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, affiniteit, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van toezicht en de verantwoordelijkheid van het College van bestuur op dat aandachtsgebied onverlet. Artikel De Raad van toezicht kan uit zijn midden vaste en/of ad-hoc commissies instellen en deze belasten met nader door de Raad van toezicht omschreven taken. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de Raad van toezicht. 2. Ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden van de Raad van toezicht ten aanzien van financiële aangelegenheden, stelt de Raad van toezicht in ieder geval een auditcommissie in. De auditcommissie bestaat uit ten minste twee leden uit de Raad van toezicht en is in ieder geval belast met de voorbereiding van de besluitvorming binnen de Raad van toezicht ten aanzien van: a. goedkeuring van de begroting alsmede wijzigingen en/of verschuivingen daarin; b. goedkeuring van het jaarverslag; c. goedkeuring van het treasurystatuut alsmede wijzigingen daarin; d. benoeming van de accountant. 3. Ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden van de Raad van toezicht ten aanzien van het werkgeverschap jegens de leden van het College van bestuur, stelt de Raad van toezicht in ieder geval een remuneratiecommissie in. De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee leden uit de Raad van toezicht waaronder de voorzitter. De remuneratiecommissie is ten minste belast met: a. het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van het College van bestuur; b. voorbereiding van de besluitvorming binnen de Raad van toezicht ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van bestuur. 4. De Raad van toezicht stelt voor iedere commissie een reglement vast, waarin de samenstelling, rol en verantwoordelijkheid en de wijze waarop de commissie haar taken uitoefent nader worden geregeld. SECRETARIAAT Artikel 16 Het College van bestuur draagt er zorg voor dat de Raad van toezicht wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze draagt onder andere zorg voor adequate verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van toezicht, alsmede van archivering van voor de Raad van toezicht relevante stukken. 6

7 EVALUATIE FUNCTIONEREN RAAD VAN TOEZICHT EN COLLEGE VAN BESTUUR Artikel Ten minste eenmaal per jaar evalueert de Raad van toezicht in aanwezigheid van het College van bestuur, de onderlinge samenwerking tussen bestuur en toezicht en de inhoud en werking van het toezichtkader. 2. Jaarlijks evalueert de Raad van toezicht het eigen functioneren en legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast en doet hierover verslag in het jaarverslag bij de jaarrekening. 3. De voorzitter van de raad van toezicht vraagt, ter voorbereiding op de evaluatie van het functioneren van de Raad van toezicht vooraf input van het College van bestuur. 4. De conclusies van de zelfevaluatie van de Raad van toezicht worden nabesproken met het College van bestuur. 5. Minimaal één keer in de drie jaar vindt de zelfevaluatie van de Raad van toezicht onder begeleiding van een externe voorzitter /moderator plaats. 6. Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van het College van bestuur wordt geëvalueerd ter voorbereiding op de functionerings- en/of beoordelingsgesprekken met de leden van het College van bestuur. FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN COLLEGE VAN BESTUUR Artikel De remuneratiecommissie van de Raad van toezicht voert jaarlijks ten minste een functionerings- en/of beoordelingsgesprek met de afzonderlijke leden van het College van bestuur en betrekt daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van toezicht voortkomende aandachtspunten. 2. Het functionerings- en/of beoordelingsgesprek met de afzonderlijke leden van het College van bestuur wordt door de remuneratiecommissie voorbereid, waarna een agenda wordt opgesteld en aan beide leden van het College van bestuur wordt verstrekt. 3. Voorafgaand aan het jaarlijkse beoordelingsgesprek, stelt de remuneratiecommissie een beoordelingskader op, dat door de Raad van toezicht wordt vastgesteld en aan het College van bestuur wordt vertrekt. 4. Van elk beoordelingsgesprek wordt door de remuneratiecommissie een verslag opgesteld, dat door het betreffende lid van College van bestuur ter instemming wordt getekend, waarna de verslagen ter inzage worden voorgelegd aan de leden van de Raad van toezicht. 5. De remuneratiecommissie bewaakt jaarlijks de professionaliseringsbehoefte van de individuele leden van het College van bestuur en ziet toe op de uitvoering ervan. VERGOEDINGEN Artikel De vergoeding voor de leden van de Raad van toezicht is conform de richtlijnen zoals voorgesteld door de VTOI (Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen). 2. De motivering en omvang van de verstrekte vergoedingen wordt vermeld in het jaarverslag bij de jaarrekening. 3. Naast de verstrekte vergoedingen, beschikt de Raad van toezicht over een budget voor deskundigheidsbevordering en stelt hier een plan voor op. 4. De stichting verzekert de leden van de Raad van toezicht voor de gevallen waarin zij in privé aansprakelijk worden gesteld door derden en/of de stichting. 5. De stichting zal de door de leden van de Raad van toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten, die redelijkerwijs niet begrepen kunnen zijn in de vergoeding bedoeld in het eerste lid, aan hen vergoeden. 7

8 TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING Artikel De Raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan de code goed bestuur vorm geeft. 2. In het jaarverslag worden tevens gegevens van de leden van de Raad van toezicht opgenomen, die vermeld staan in artikel 4 lid 1 van dit reglement. 3. Dit reglement van de Raad van toezicht is openbaar gemaakt en is voor eenieder opvraagbaar. WIJZIGING REGLEMENT Artikel De Raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen eisen voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het College van bestuur. 2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het College van bestuur ingewonnen. 8

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER. Januari 2015 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SBO DE VLIEGER Januari 2015 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING ARTIKEL 1 De statuten van de stichting voorzien een structuur met twee organen: het bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND De raad van toezicht van de stichting: Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, statutair gevestigd te Amsterdam (hierna:

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

De Raad van Toezicht van de Stichting Vivantes Zorggroep, gevestigd te Geleen

De Raad van Toezicht van de Stichting Vivantes Zorggroep, gevestigd te Geleen REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht van de Stichting Vivantes Zorggroep, gevestigd te Geleen In aanmerking nemende de in het rapport Health Care Governance d.d. november 1999 opgenomen aanbevelingen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Zorgstroom

Reglement Raad van Toezicht Zorgstroom Reglement Raad van Toezicht Zorgstroom De Raad van Toezicht, in aanmerking nemende de in het rapport Zorgbrede governance code, die in werking is getreden in 2010 opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl 1. Positionering Raad van Toezicht in de Stichting Cedere Zorg

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Zorgfront DH

Reglement Raad van Commissarissen Zorgfront DH Reglement Raad van Commissarissen Zorgfront DH De Raad van Commissarissen van de besloten vennootschap Zorgfront DH, gevestigd te Rotterdam, in aanmerking nemende de in de Zorgbrede Governance Code 2010

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

2. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

2. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING AMALIAZORG De Raad van Toezicht van de Stichting Amaliazorg, gevestigd te Oirschot, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Inhoud Algemene toelichting op het reglement... 2 Reglement Raad van Toezicht Mondriaan... 3 1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting... 3 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant Reglement Raad van Commissarissen Stichting Thuiszorg West-Brabant als bedoeld in artikel 12 van de statuten van Stichting Thuiszorg West-Brabant. De Raad van Commissarissen van Stichting Thuiszorg West-Brabant,

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht

Reglement voor de Raad van Toezicht Reglement voor de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Stichting Joods Bejaardencentrum (of Mr. L.E. Visserhuis, woonzorgcentrum voor joodse ouderen) en is gevestigd te Den Haag in aanmerking

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Carint Reggeland Groep

Reglement Raad van Toezicht Carint Reggeland Groep Reglement Raad van Toezicht Carint Reggeland Groep De Raad van Toezicht van de Stichting Carint Reggeland Groep (CRG) gevestigd te Hengelo, in aanmerking nemende de Zorgbrede Governancecode d.d. 23 juni

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Toezicht in de vergadering van 15 december 2015 Preambule Een

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting RIBW Groep Overijssel Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting RIBW Groep Overijssel De Raad van Toezicht van de Stichting RIBW Groep Overijssel gevestigd te Zwolle, Dr. Klinkertweg 2 in aanmerking nemende de Zorgbrede

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING De Raad van Commissarissen van de Besloten Vennootschap AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING gevestigd aan de Jan Campertstraat 5 in de

Nadere informatie

1. Positionering. 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

1. Positionering. 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht Reglement voor de Raad van Toezicht van Stichting Zuidwester De Raad van Toezicht van Stichting Zuidwester, gevestigd te Middelharnis, hierna te noemen de Stichting, in aanmerking nemende de maatstaven

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING KORAAL GROEP

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING KORAAL GROEP REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING KORAAL GROEP Reglement Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Stichting Koraal Groep, gevestigd te Sittard, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van Stichting MCA Gemini Groep

Reglement raad van toezicht van Stichting MCA Gemini Groep Reglement raad van toezicht van Stichting MCA Gemini Groep De raad van toezicht van Stichting MCA Gemini Groep (hierna: de stichting ), in aanmerking nemende de Zorgbrede Governancecode d.d. 19 december

Nadere informatie

De Raad van Toezicht van de Stichting Voor Regionale Zorgverlening, gevestigd te Middelburg,

De Raad van Toezicht van de Stichting Voor Regionale Zorgverlening, gevestigd te Middelburg, Reglement Raad van Toezicht STICHTING VOOR REGIONALE ZORGVERLENING De Raad van Toezicht van de Stichting Voor Regionale Zorgverlening, gevestigd te Middelburg, in aanmerking nemende de Zorgbrede Governancecode

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht van STMR (Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland), gevestigd te Tiel, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht van STICHTING Opgesteld door: Het Bestuur Datum vastgesteld: 22-09-2015 Pagina 1 van 12 Het Bestuur van Stichting AmbuZorg, statutair gevestigd te Rotterdam, besluit met inachtneming

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT 1 Positionering Raad van Toezicht in de stichting De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting en de Raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+ REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+ 1. Positionering raad van toezicht De bestuurder bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS)

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Vooraf Het Reglement Raad van Toezicht regelt de interne verhoudingen en werkwijze van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Biblionet Groningen

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Biblionet Groningen Reglement Raad van Toezicht Stichting Biblionet Groningen Blad 2 Reglement Raad van Toezicht Stichting Biblionet Groningen, gevestigd te Groningen De Raad van Toezicht van de Stichting Biblionet Groningen,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht van Koninklijke Visio, gevestigd te Amsterdam, in aanmerking nemende de maatschappelijk geldende aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING HET INTER-LOKAAL & TANDEM

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING HET INTER-LOKAAL & TANDEM 1 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING HET INTER-LOKAAL & TANDEM Artikel 1. Structuur 1.1 De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Het Inter-lokaal

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht RSZK

Reglement Raad van Toezicht RSZK Reglement Raad van Toezicht RSZK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN De Raad van Toezicht van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, afgekort RSZK, verder te noemen

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Versie:

Reglement van de Raad van Toezicht Versie: Artikel 1 Het reglement Raad van Toezicht is opgesteld op grond van artikel 12 van de statuten van de Stichting. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Artikel 2 2.1. Ingevolge de statuten houdt de Raad

Nadere informatie

De raad van toezicht van de stichting: Stichting Amref Nederland, statutair gevestigd te Leiden (hierna: "de stichting");

De raad van toezicht van de stichting: Stichting Amref Nederland, statutair gevestigd te Leiden (hierna: de stichting); REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT De raad van toezicht van de stichting: Stichting Amref Nederland, statutair gevestigd te Leiden (hierna: "de stichting"); in aanmerking genomen het volgende: A) De statutaire

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM DIEMEN ZUID / DIEMEN NOORD

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM DIEMEN ZUID / DIEMEN NOORD REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM DIEMEN ZUID / DIEMEN NOORD DEFINITIES - Belanghebbenden : alle natuurlijke personen, jongeren en volwassenen, die de Stichting als instelling behandelt

Nadere informatie

Cedrah reglement Raad van Toezicht

Cedrah reglement Raad van Toezicht Overig document Algemeen beleid Cedrah reglement Raad van Toezicht Stichting Zorgcentra uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland en de Christelijke Gereformeerde Kerken in de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf Reglement Raad van Toezicht Stichting Philadelphia Zorg Aldus laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 13 januari 2010. 1 Preambule

Nadere informatie

1. Relatie Dit reglement is gebaseerd op de statuten van Zonnehuisgroep Vlaardingen en de Zorgbrede Governancecode 2010.

1. Relatie Dit reglement is gebaseerd op de statuten van Zonnehuisgroep Vlaardingen en de Zorgbrede Governancecode 2010. 1. Relatie Dit reglement is gebaseerd op de statuten van Zonnehuisgroep Vlaardingen en de Zorgbrede Governancecode 2010. 2. Doelstelling Zonnehuisgroep Vlaardingen houdt zich aan haar eigen statuten en

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING LANDZIJDE INCLUSIEF PROFIELSCHETS DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht CIZ

Reglement Raad van Toezicht CIZ Reglement Raad van Toezicht CIZ Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht 3. Samenstelling Raad van Toezicht 4. Benoeming Leden Raad van Toezicht 5. Einde lidmaatschap

Nadere informatie

LONGFONDS STICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

LONGFONDS STICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT LONGFONDS STICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Leusden, 22 april2008 Amersfoort, 1 juli 2013: aanpassing i.v.m. migratie Astma Fonds naar Longfonds INHOUDSOPGAVE I. Overwegingen II. Samenvatting statuten

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Reglement raad van toezicht Datum: 29 september 2014 Van: raad van bestuur Kenmerk: II-01.1/14.181.3n REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT van de Stichting St. Anna Zorggroep, gevestigd te Geldrop. Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Auteur : F.J. Kodden Portefeuillehouder : Raad van Bestuur Datum : 3 maart 2011 Versie : 2 Bekendheid document : RvT/RvB/MT Medezeggenschap : OR en (C)CR ter informatie Status : vastgesteld in RvT op 13-01-12

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Zorggroep Sirjon Zo rg g ro ep S i rjon o m v a t S il o a h G e h a n d ica p t e n - o rg a n is a t i e e n S V R O O u d e r e n z o r g Pagina 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen: Reglement Raad van Toezicht Stichting Amphia De Raad van Toezicht van de Stichting Amphia gevestigd te Breda, mede met inachtneming van - de Zorgbrede Governancecode van 2005 betreffende aanbevelingen

Nadere informatie

Emergis 7. RAAD VAN BESTUUR b

Emergis 7. RAAD VAN BESTUUR b .; 7. RAAD VAN BESTUUR b BESTUURSSECRETARIAAT Postbus 253 4460 AR Goes BEZOEKADRES Oostmolenweg 101 Kloetinge TELEFOON 0113267202 TELEFAX 0113233538 E-MAIL EN INTERNET Definitief Versie 1 rvb@emergis.nl

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE VOGELLANDEN

RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE VOGELLANDEN RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE VOGELLANDEN 1 Reglement Raad van Toezicht 1.1 Het reglement Raad van Toezicht is gebaseerd op de statuten van de stichting, de Wet Toelating Zorginstellingen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo

Reglement Raad van Toezicht Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo Reglement Raad van Toezicht Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo Dit reglement is opgesteld met inachtneming van artikel 18 lid 3 van de Statuten en de in de Zorgbrede Governancecode d.d.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Stichting St. E lisabe t h R o o s e n d a a l Vastgesteld juli 2015 De Raad van Toezicht van de stichting St. Elisabeth, gevestigd te Roosendaal, In aanmerking nemende de Zorgbrede

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht Zorgwaard

Reglement voor de Raad van Toezicht Zorgwaard Reglement voor de Raad van Toezicht Zorgwaard Uitgaande van de statuten van onze stichting en de Zorgbrede Governancecode heeft de Raad van Toezicht van Stichting Zorgwaard, in overleg met de Raad van

Nadere informatie

De Raad van Commissarissen van de stichting Wonen Noordwest Friesland, gevestigd te Sint Annaparochie,

De Raad van Commissarissen van de stichting Wonen Noordwest Friesland, gevestigd te Sint Annaparochie, REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN De Raad van Commissarissen van de stichting Wonen Noordwest Friesland, gevestigd te Sint Annaparochie, heeft besloten, met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Definities - 'Belanghebbenden': de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de cliënten en de cliëntenraad, de werknemers van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Preambule: De Raad van Toezicht past de Code Goed Onderwijsbestuur toe zoals deze is opgesteld door de VO- Raad. Dit

Nadere informatie

Model Reglement Raad van Toezicht

Model Reglement Raad van Toezicht Model Reglement Raad van Toezicht Doel, reikwijdte en vaststelling Reglement Artikel 1 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP Reglement Raad van Toezicht, vastgesteld d.d. 26-03-2014 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Reglement Raad van Toezicht Stichting s Heeren Loo Zorggroep

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Royal Care BV

Reglement Raad van Commissarissen Royal Care BV Reglement Raad van Commissarissen Royal Care BV De Raad van Commissarissen van Royal Care BV gevestigd te Blaricum neemt nota van de in de Zorgbrede Governance Code 2010 opgenomen aanbevelingen voor goed

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Caleidoscoop

Reglement Raad van Toezicht Caleidoscoop Stichting Caleidoscoop Heerenveen Datum: 15 november 2016 Reglement Raad van Toezicht Caleidoscoop De Raad van Toezicht van de Stichting Caleidoscoop, gevestigd te Heerenveen, gelet op de statutair vastgelegde

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Betreft: Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland en Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland Noord

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Betreft: Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland en Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland Noord REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Betreft: Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland en Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland Noord Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van Stichting ZorgBedrijf

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (. 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (. 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (. 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen, stelt

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BETERE THUISZORG TWENTE & ACHTERHOEK

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BETERE THUISZORG TWENTE & ACHTERHOEK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BETERE THUISZORG TWENTE & ACHTERHOEK DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Webversie Reglement Raad van Toezicht 20 april 2010 blad 1

Webversie Reglement Raad van Toezicht 20 april 2010 blad 1 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT 1 Positionering Raad van Toezicht in de stichting De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. De Raad van Be stuur bestuurt de stichting en de Raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van Stichting Lunet

Reglement voor de Raad van Toezicht van Stichting Lunet Reglement voor de Raad van Toezicht van Stichting Lunet Goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Toezicht Stichting Lunet d.d. 14 oktober 2016. 1. Positionering Raad van Toezicht 1.1. De statuten van

Nadere informatie

in aanmerking nemende het volgende:

in aanmerking nemende het volgende: VAN DOORNE N.V. SL/fvh/60006842 Vastgesteld de dato 24 juni 2008 REGLEMENT BESTUUR Het bestuur van de stichting: Stichting CARE Nederland, statutair gevestigd te Den Haag (hierna te noemen: de "stichting");

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht

Reglement voor de Raad van Toezicht Reglement voor de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 Preambule Met ingang van 1 maart 2013 zijn de stichting OLVG en de stichting SLAZ bestuurlijk gefuseerd. De raad

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht GGz Centraal

Reglement raad van toezicht GGz Centraal Reglement raad van toezicht GGz Centraal 22 april 2014 De raad van toezicht van de Stichting GGz Centraal, gevestigd te Amersfoort, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals vastgesteld

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie