PLAATS DATUM REGISTRATIENUMMER. Schiedam 20 juni 2013 MEM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLAATS DATUM REGISTRATIENUMMER. Schiedam 20 juni 2013 MEM0005823"

Transcriptie

1 PLAATS DATUM REGISTRATIENUMMER Schiedam 20 juni 2013 MEM AANWEZIG Marcel Kreuger, wijkprocesmanager Schiedam Woudhoek (voorzitter) Goof Muilwijk, opdrachtgever gemeente Schiedam Jan van Rijn, projectleider ingenieursbureau 65 bewoners geregistreerd ONDERWERP Bewonersavond ophogen Botenbuurt 20 juni 2013 Verslag bewonersavond Ophoging Botenbuurt Donderdag 20 juni 2013, 19:30 22:00 uur Kerkgebouw De Ark, Hargplein 101, Schiedam Opening De voorzitter, Marcel Kreuger, heet alle aanwezigen welkom. Hij stelt zichzelf, Goof Muilwijk en Jan van Rijn voor. Iedereen die zich heeft geregistreerd zal via de worden geïnformeerd als het verslag van deze avond op de projectwebsite staat. Presentatie Goof Muilwijk geeft een presentatie over de stand van zaken van het project, de planning, de werkzaamheden en een aantal praktische zaken tijdens de uitvoering. Formeel is deze avond onderdeel van het totale participatietraject wat doorlopen is. Conform het Participatieprotocol BOR zijn voor dit project een aantal momenten geweest waarop bewoners actief gevraagd is om mee denken in het project en hun wensen kenbaar hebben kunnen maken. Dat is in groten getale gebeurd en heeft geresulteerd in het voorliggende ontwerp. Hierbij kan het zijn dat in het verleden toezeggingen gedaan zijn door de gemeente die niet verwerkt zijn in het ontwerp. Aantoonbare toezeggingen kunnen tot eind juli gemeld worden. Het Definitief Ontwerp wordt gepresenteerd. Deze voorgestelde inrichting van de buitenruimte is het resultaat van het voorgaande participatietraject en overleggen van de vakinhoudelijke projectgroep van de gemeente. In de reacties n.a.v. deze avond kunnen nog kleine wijzigingen meegenomen worden. Gedacht moet worden aan een paaltje hier of een boom iets opzij. Met uitzondering van deze kleine wijzigingen is dit het ontwerp zoals dat uitgevoerd gaat worden. De projectplanning is een aantal maal aangepast. De laatste aanpassing is gedaan als gevolg van het besluit het riool in de wijk toch te vervangen. Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden in het voorjaar van De totale duur van het project zal 1 ½ tot 2 jaar zijn. *MEM *

2 De werkzaamheden zullen beginnen in de hoek van de Barkentijn. Er zal gewerkt worden ten zuiden van het fietspad door de wijk, in de richting van de Boeier. Daarna zal aan de noordzijde van het fietspad gewerkt worden vanaf de Boeier richting het Koggeschip. Er wordt gefaseerd gewerkt om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden zullen de fietsdoorsteken bij het Koggeschip/Galjoot en de Hoogaars geschikt gemaakt worden voor auto s. Aan de Grundel zal tijdelijke parkeerruimte zijn voor de opgebroken wegdelen. Er wordt nog gezocht naar depotruimte voor het werk. De werkzaamheden in de wijk worden globaal toegelicht. Vooral op de rioleringswerkzaamheden wordt dieper ingegaan. Er is veel aandacht voor de grondwaterproblematiek bij rioolvernieuwingen. Er wordt gekeken naar de effecten en mogelijke oplossing in de vorm van een drainage. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijke verontreiniging van de ondergrond. De afvalinzameling in de wijk volgt een aparte procedure die later dit jaar start. Praktische informatie voor bewoners en eigenaren tijdens de werkzaamheden heeft al in de allereerste brief over dit project uit 2011 gestaan. Deze informatie zal ook worden meegenomen in de brief die alle bewoners en eigenaren ontvangen enige weken voor de start van de werkzaamheden. In de presentatie worden deze punten herhaald. Het verder informeren van de bewoners gebeurt zoveel mogelijk via de projectwebsite Vragen Na afloop van de presentatie worden een aantal vragen van de bewoners beantwoord. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het aangaan van het gesprek met de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente. Hiervoor zijn een aantal exemplaren van het ontwerp en het beplantingsplan opgehangen en verspreid op de tafels. Er zijn een 30-tal exemplaren van het ontwerp op A3 formaat afgedrukt die meegenomen kunnen worden. Er liggen voorgedrukte reactieformulieren om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Sluiting De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de avond om 22:00 uur. MEM Pagina 2 van 9

3 Reacties Aan het einde van de avond zijn de ingevulde reactieformulieren verzameld. In de periode erna heeft de gemeente nog een aantal nagekomen reacties ontvangen. Totaal gaat het om 34 geregistreerde reacties. Er zijn geen aantoonbare toezeggingen ingebracht die strijdig zouden kunnen zijn met het ontwerp. De reacties die hierna behandeld worden zijn geanonimiseerd. In sommige gevallen is dat niet helemaal mogelijk omdat het specifieke vragen betreft die naar 1 woning herleidt kunnen worden. Vanuit het oogpunt van openheid en transparantie is gekozen om deze reacties toch mee te nemen en niet individueel te behandelen. In de behandeling van de reacties worden de tijdens de avond gestelde vragen meegenomen. Gelijksoortige reacties zijn zoveel mogelijk samengevoegd en algemeen gemaakt. Er is geprobeerd om de reacties naar thema te groeperen om het overzichtelijk te houden. De vragen en reacties staan in willekeurige volgorde, dus niet geprioriteerd. Algemeen 1. Kunnen alle beschikbare notulen op de website geplaatst worden? Ook die van de vorige avonden? Van de voorgaande informatie-/inspraakavonden zijn waarschijnlijk geen notulen gemaakt. Deze zijn in ieder geval niet in het projectdossier aangetroffen. Ook is de beantwoording van vragen/opmerkingen in veel gevallen met persoonlijk geadresseerde brieven gedaan. Deze brieven worden niet op de website geplaatst. De verslaglegging van deze avond incl. alle gepresenteerde informatie wordt wel op de website geplaatst. 2. Kunnen alle vragen en antwoorden op de website geplaatst worden in plaats van behandeling met brieven? Zoals in de inleiding aangeven zullen alle reacties behandeld worden en op de website komen. 3. Kan ik een A3 tekening van het ontwerp krijgen? Degenen die hierom gevraag hebben, hebben een exemplaar toegezonden gekregen. Inrichting 1. Kan bij de kruising Botter/Hoogaars een ander soort drempel gekozen worden? Alle drempels en verhoogde kruispunten zijn ontworpen volgens de standaard die in Schiedam toepast wordt. Deze standaard is het uitgangspunt voor alle ontwerpen in de buitenruimte, dus ook in de Botenbuurt. 2. Kan de drempel ter hoogte van Koggeschip 23 verplaatst worden naar verder in de straat? In het voorgaande traject van participatie zijn door bewoners in het Koggeschip extra drempels gevraagd. De drempel op deze locatie is een expliciete wens van bewoners geweest. In het ontwerp is deze drempel dus ook meegenomen. 3. Leveren de verhoogde kruispunten en drempels problemen op bij garages/carports met het inrijden of bij regen? Bij de hoogtemaatvoering van de weg en dus ook bij verhogingen wordt rekening gehouden met de vaste dorpelhoogtes van garages. Er wordt ook bij de afwatering rekening gehouden met de garages. MEM Pagina 3 van 9

4 4. Waarom verdwijnt het fiets-/voetpad vanaf de Schokker? Het verdwijnen van het fiets-/voetpad gebeurt omdat dit een extra doorsteek is door het groene middenterrein van de wijk. De groenstrook raakt daardoor versnipperd. Ter hoogte van de Hoogaars en Tjalk zijn goede doorkoppelingen naar het doorgaande fietspad en het noorden van de wijk. Het verwijderen van fiets- /voetpad levert voor een kleine groep gebruikers iets extra reistijd op. 5. Kan in het voetpad bij naast Hoeker 8 een paaltje geplaatst worden om parkeren te voorkomen? In dat voetpad wordt een boom geplant. Parkeren zal hier dan ook niet of slecht mogelijk zijn. Mocht in de toekomst blijken dat hier toch geparkeerd gaat worden, zullen maatregelen getroffen worden. 6. Zijn de locaties van de lichtmasten bekend? Die zijn bekend. De lichtmasten staan op de tekening aangegeven. 7. Kan de container op de hoek bij Punter 18 geen bovengrondse container blijven in plaats van een ondergrondse? Deze werd altijd gelijk met de minicontainers geleegd. Nu moet er een extra vrachtwagen door de wijk rijden. Als de leging van bovengrondse- en minicontaiers door dezelfde vrachtwagen gebeurde, was dat niet volgens de regels. De bovengrondse containers worden geleegd door een aparte, daarvoor aangepaste, vrachtwagen. De verkeersbewegingen blijven dus gelijk. 8. Kan de inrichting van het middenterrein in het Koggeschip aangepast worden? Er kunnen meer parkeerplaatsen gemaakt worden. De speelplek ligt daar gevaarlijk en kan beter ergens anders aangelegd worden. De containerplekken leiden alleen maar tot vervuiling. De inrichting leidt tot gevaarlijke verkeerssituatie door de bochten en rijrichtingen. Over de inrichting van dit middenterrein is in het verleden uitgebreid gesproken. Er zijn over deze specifieke plek diverse overleggen, inspraakmomenten en briefwisselingen geweest met betrokkenen. Het zoeken naar een balans tussen parkeren, spelen en groen is op deze plek een uitdaging. Voor het speelplekje zijn in voorgaande ontwerpen een aantal locaties voorgesteld. De 2 grote variaties daarbij waren achter de woningen of in het midden. De reactie op een locatie achter de woningen was dat dit onvoldoende vindbaar was voor kinderen uit andere straten en niet in het zicht lag en daardoor sociaal minder veilig. Op een vorige inspraakavond is een keuzebesluit genomen voor minder parkeren met een speelplek in plaats van meer parkeren en geen speelplek. Deze keuze wordt gehandhaafd in dit ontwerp. Het inzamelen van huisvuil met vuilniszakken heeft in het verleden tot overlast/rommel geleid. Uit ervaring in andere delen van Schiedam is gebleken dat bij het inzamelen met minicontainers dit soort overlast veel minder is. Mocht het toch leiden tot overlast zal hierop gehandhaafd worden door de verantwoordelijke afdelingen. Voor wat betreft de verkeerssituatie, gaat het hier om een pleintje in een niet doorgaande weg in een woonerf. De verkeersregels daarbij zijn duidelijk: stapvoets rijden, parkeren in aangewezen vakken. De gemeente verwacht met de voorgestelde inrichting geen gevaarlijke situaties. MEM Pagina 4 van 9

5 Deze overwegingen en het achterliggende participatietraject in ogenschouw nemend is de gemeente van mening dat er voor dit pleintje een goed en door bewoners gedragen ontwerp ligt. Groen 1. Waarom worden de bomen in het groenvak aan de Punter niet behouden? De daar aanwezige bomen kunnen slecht tegen een ophoging van 20 tot 25 cm. 2. In het groenvak op de hoek Punter/Hoogaars staat in het ontwerp 1 boom aangegeven. Kan er nog een boom bij geplaatst worden? In het vak staat nu ook een boom die gerooid wordt (scheef gegroeid). Op deze plek komt een nieuwe boom waardoor er weer 2 bomen in dit vak komen. 3. Kan de boom op de hoek Punter/Schouw behouden worden? Deze staat op gehuurde grond. Deze boomsoort kan niet tegen 30 cm ophoging. Volgens de huurovereenkomst staat deze boom op gemeentegrond. Precies waar de boom staat is ook het perceel van de huurovereenkomst afgeschuind. 4. Kan de geplande boom bij Hoeker 11 en 13 verplaatst worden naar de perceelscheiding? Dit is een fout op de tekening. De boom wordt op de perceelscheiding geplaatst. 5. In het groenvak aan de Botter tussen de Schokker en Hoogaars staan veel (grote) bomen gepland. Zorgen die niet voor veel schaduw in de tuinen? De meeste bomen staan naast de huizen of redelijk ver van de tuinen verwijderd. De verwachting is dan ook dat deze geen invloed hebben op de tuinen van de woningen. 6. Kan in de Tjalk een lagere boomsoort gekozen worden? De gekozen soort is pas over 20 jaar zo n 15 meter hoog en geen snelle groeier. Daarnaast heeft de boom een zeer transparante kroon. De verwachting is dan ook dat de bomen geen overlast zullen veroorzaken. 7. De hoogte van de beplanting op de hoek Botter/Schoener is gevaarlijk! Het gemeentegroen zal laag gehouden worden. Het groen op particuliere terreinen (voortuinen etc.) zal moeten voldoen aan de regels die daarvoor gelden in Schiedam. Tijdens de werkzaamheden zal op deze regels worden toegezien. Daarna is het aan de bevoegde instanties (LBB/politie) om hierop te handhaven. Parkeren 1. Er zijn in de wijk te weinig parkeerplaatsen t.o.v. het aantal auto s! In het project worden totaal ongeveer 60 parkeerplaatsen meer gerealiseerd dan er op dit moment aanwezig zijn. Op bepaalde plekken in de wijk is er meer ruimte om deze aan te leggen dan op andere plekken. Daarnaast is vanaf het begin, in samenspraak met de bewoners, geprobeerd een balans te vinden tussen parkeren, groen en spelen. Een prettige leefomgeving bestaat immers niet alleen uit parkeerplaatsen. Over de vraag om meer parkeerplekken is op verschillende momenten gesproken, in diverse overleggen, inspraakmomenten en briefwisselingen. Voor de gemeente is het ontwerp wat er nu ligt het mede door de bewoners gedragen eindresultaat daarvan. MEM Pagina 5 van 9

6 2. Moeten de parkeerplaatsen voor afvalcontainers de hele week vrij gehouden worden? Nee, de parkeerplaatsen dienen alleen vrij gehouden te worden op de dagen dat afval ingezameld wordt. Dit wordt bij de betreffende parkeerplaatsen met borden aangegeven. 3. Kan er rekening worden gehouden met parkeervoorzieningen voor mindervaliden tijdens de werkzaamheden? Voor mindervaliden met een toegewezen parkeerplaats op kenteken, worden voorzieningen getroffen. De gemeente probeert zo dichtbij als mogelijk een alternatieve parkeerplaats te verzorgen. Ophogen 1. Kunnen de nieuwe aanleghoogtes aangeven worden in de wijk? Dit is gebeurd. Op de meeste lichtmasten in de wijk zijn de toekomstige straathoogtes aangegeven met een stuk zwarte tape. 2. Worden de achterpaden ook opgehoogd? Een aantal achterpaden is eigendom van gemeente. Deze zijn op de tekening grijs ingekleurd. De overige achterpaden zijn geen gemeentegrond. Sommige achterpaden zijn op tekening niet aangegeven omdat deze volledig binnen kadastrale kavels in eigendom van particulieren of Woonplus vallen. In samenwerking met de gemeente verzorgt Woonplus de ophoging van de meeste achterpaden. Dat gebeurt in ieder geval bij de achterpaden waar huurwoningen van Woonplus aan grenzen en bij alle gemeentelijke achterpaden. 3. Ik heb mijn tuin al opgehoogd. Moet dat nu weer? In principe niet. Tuinen die al op hoogte zijn hoeven niet weer opgehoogd te worden. Of uw tuin op hoogte ligt kunt u bekijken aan de hand van de gemarkeerde nieuwe aanleghoogtes. 4. Is het ophogen onder de woningen verplicht door gemeente? De gemeente verplicht niemand de kruipruimtes op te hogen. Wel raadt de gemeente dit met klem aan. Een verzakte kruipruimte kan leiden tot uitspoeling en daarmee plaatselijke verzakking van de aansluitende tuin. Daarnaast zal het niet ophogen van de kruipruimtes leiden tot onder andere vochtproblemen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de webpagina van de gemeente Schiedam. 5. Mijn kruipruimte is wel opgehoogd, die van mijn buren niet. Het materiaal stroomt nu weg naar de kruipruimte van de buren. Dat is een zaak tussen de 2 huiseigenaren. 6. Door de brief van de gemeente zijn kruipruimtes al opgehoogd. Mensen zijn te vroeg op kosten gejaagd. Het is spijtig dat dit zo ervaren wordt. Door diverse omstandigheden is het project vertraagd. Maar het ophogen van de kruipruimtes is iets wat de gemeente aanraad en zeker een verstandige keuze is. Het is in die zin geen weggegooid geld. 7. Welk materiaal gaat de gemeente gebruiken voor het ophogen van de wijk? De delen van de wijk die minder verzakt zijn, tot ongeveer 30 cm, worden MEM Pagina 6 van 9

7 opgehoogd met zand. De meer verzakte delen worden opgehoogd met een lichtgewicht constructie. De precieze opbouw daarvan is nog niet bekend. 8. Kan de gemeente grond leveren voor het ophogen van de (voor)tuinen? Dit is een toezegging van Woudhoekinfo? Nee, de gemeente levert geen grond of zand voor het ophogen van de tuinen. Het ophogen van de tuinen is voor rekening van de eigenaar. 9. Kan het ophogen van de tuinen gebeuren door de aannemer van de gemeente? De gemeente zal aan haar aannemer vragen om de bewoners een prijsaanbieding te doen voor het ophogen van de tuinen en het leveren van het benodigde grond en zand. Dit blijft wel een verantwoordelijkheid van de eigenaar. Zij zullen dus ook opdracht moeten geven aan de aannemer. De gemeente kan hierin faciliteren en adviseren, maar niet bemiddelen. 10. Moeten de schuurtjes/bergingen opgehoogd worden? Wie betaalt dat? Als de schuurtjes die grenzen aan de openbare weg te laag staan, zullen deze op hoogte gebracht moeten worden. Of dit voor u het geval is kun u inschatten aan de hand van de uitgezette straathoogtes. Als de schuurtjes opgehoogd moeten worden, zijn de kosten daarvan voor de huiseigenaar. Voor schuurtjes die van 2 verschillende eigenaren zijn, is een oplossing nodig in samenspraak met de afzonderlijke eigenaren. Hierin wordt Woonplus betrokken omdat die van veel schuurtjes eigenaar is en over veel expertise beschikt. De gemeente zal hierin faciliteren. 11. Heeft het zware materieel van Irado geen negatief effect op de bodem? Kan er vooraf nulmeting van de woningen uitgevoerd worden? De wegen in Schiedam zijn allemaal berekend op het gebruik door onder ander de vrachtwagens van Irado. De verwachting is dan ook dat dit gebruik geen negatieve effecten op de bodem heeft. Daarom zullen ook geen nulmetingen uitgevoerd worden. Riolering, kabels en leidingen 1. Zijn er ondergronden met kabels en leidingen beschikbaar? Deze gegevens zijn niet openbaar en worden dus niet door de gemeente beschikbaar gesteld. De nutsbedrijven weten als eigenaar waar hun kabels en leidingen liggen. De gemeente heeft inzicht in het hoofdnet van de nutsbedrijven en de eigen riolering. Gegevens over de huisaansluitingen (vanaf de hoofdleiding naar en onder de woning) heeft de gemeente veelal niet. Vanuit de kruipruimtes zijn de meeste huisaansluitingen wel zichtbaar. Vaak gaan deze in een recht lijn naar de hoofdleiding in de weg. 2. Komt er in de wijk een gescheiden riool? Bij het vervangen van de riolering wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Er worden aparte rioleringsbuizen aangelegd voor het afvalwater (toilet etc.) en het regenwater. Dit levert een duurzaam en robuust rioolsysteem op met minder kans op overlast. 3. Worden de rioolhuisaansluitingen helemaal vervangen? De rioolhuisaansluitingen worden vervangen vanaf het riool in de weg tot aan de gevel. Voor zover als mogelijk zal deze dan gelijk gescheiden worden. Nu is het MEM Pagina 7 van 9

8 hemelwater (dakgoot) gekoppeld aan het afvalwater (toilet etc.). Deze koppeling is veelal buiten de woning. In dat geval worden bij de vernieuwing 2 aansluitingen aangelegd: 1 voor vuilwater en 1 voor regenwater. 4. Zijn tussentijdse herstelkosten aan de rioolhuisaansluiting voor rekening gemeente? Nee, het onderhoud en eventueel benodigd tussentijds herstel van de huisaansluitingen zijn voor rekening van de huiseigenaar. Het vervangen van de huisaansluitingen tijdens de werkzaamheden is wel voor rekening van de gemeente. 5. Is het vervangen van de rioolhuisaansluiting verplicht? De huiseigenaar is ook eigenaar van de huisaansluiting op het eigen terrein. De gemeente kan de huiseigenaar niet verplichten om de aansluitingen te vernieuwen. De gemeente kan ook niet zonder toestemming op particuliere grond werkzaamheden verrichten. Daarom vraagt de gemeente om toestemming aan de huiseigenaar om diens rioolhuisaansluiting te vervangen. U kunt dat weigeren. In dat geval vervangt de gemeente alleen de huisaansluiting onder de openbare weg. Deze wordt aangesloten op de aansluiting onder het eigen terrein. De gemeente adviseert met klem om de hele huisaansluiting (al dan niet door de gemeente) te laten vernieuwen. Als de huisaansluiting op het eigen terrein niet vervangen wordt kan er hoogteverschil ontstaan in de huisaansluiting, wat kan leiden tot verstoppingen. 6. Moet de tuin helemaal leeg voor het vervangen van de huisaansluiting? Er zal per geval bekeken worden wat er nodig is. Er moet gewerkt kunnen worden in de tuin. Er moet dus ruimte gemaakt worden om deze werkzaamheden te kunnen verrichten. De benodigde ruimte is afhankelijk van de ligging van uw huisaansluiting. Zoals hierboven genoemd kunt u dit ook weigeren. 7. Worden gas- en waterhuisaansluitingen ook gecontroleerd of vervangen? De huisaansluitingen van gas, water, elektriciteit etc. zijn eigendom van de nutsbedrijven. Zij zijn hier voor verantwoordelijk. De gemeente is in overleg met de nutsbedrijven over welke werkzaamheden zij willen uitvoeren tijdens het project. In tegenstelling tot het vervangen van de rioolhuisaansluitingen, zijn werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen niet vrijwillig. U bent verplicht hieraan mee te werken. 8. Zal hier een zelfde grondwaterstijging plaatsvinden als in de gele Woudhoek (Heijermansplein e.o.) Bij het vervangen van de riolering zal het grondwater in veel gevallen stijgen. Dat hoeft niet tot problemen te leiden. Het meest voorkomende probleem is grondwater in de kruipruimtes. Dit kan meestal voorkomen worden door de kruipruimte op te hogen. Door de gemeente wordt momenteel onderzocht of het grondwater in de Botenbuurt bij rioolvernieuwing sterk zal stijgen en of daar maatregelen voor getroffen moeten worden. Diversen 1. Een aantal garages aan vooral de Hoogaars en Hoeker zijn door de verzakkingen niet meer normaal te gebruiken. Deze delen van de wijk worden als laatste aangepakt. Kan er iets gedaan worden om tot die tijd de garages weer toegankelijk te maken? MEM Pagina 8 van 9

9 In het noordelijke deel van de wijk worden binnenkort maatregelen getroffen om de garages weer op een normale manier toegankelijk te maken. 2. Tijdens werkzaamheden zijn de gehuurde parkeerplekken van Woonplus tijdelijk niet beschikbaar. Worden de huurkosten voor die periode door Woonplus niet doorbelast? Dit is een zaak tussen de huurder en verhuurder, in dit geval Woonplus. Deze vraag is gesteld aan Woonplus. Zij zullen hierop reageren. 3. Het openbaar groen is niet gesaneerd in het verleden. De gemeente onderzoekt de kwaliteit van de ondergrond in de groengebieden. Indien nodig zullen passende maatregelen getroffen worden. MEM Pagina 9 van 9

PLAATS DATUM REGISTRATIENUMMER

PLAATS DATUM REGISTRATIENUMMER PLAATS DATUM REGISTRATIENUMMER Schiedam 13 juni 2013 AANWEZIG Bobby Scheepe, wijkprocesmanager Schiedam Kethel-Oost (voorzitter) Marieke Wijsman, opdrachtgever ROR Eelco van Diesen, projectleider ingenieursbureau

Nadere informatie

Input en antwoorden n.a.v. het Reactieformulier Ontwerp Project Kolksloot Projectleider: Wim Wilms CONTACT: kolksloot@over-gemeenten.

Input en antwoorden n.a.v. het Reactieformulier Ontwerp Project Kolksloot Projectleider: Wim Wilms CONTACT: kolksloot@over-gemeenten. Vraag 1: Continue wateroverlast in de kruipruimte bij regen, graag onderzoeken waardoor dit gebeurd. De vermoedelijk oorzaak is dat de grond onder de woning, net als de overige grond, in de loop van de

Nadere informatie

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 De meest gestelde vragen en antwoorden zijn als volgt gerubriceerd: Project & planning Gevolgen voor u Riolering Grondwater(overlast) & drainage

Nadere informatie

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Op woensdag 23 september 2015 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de herinrichting van het openbaar gebied van de Van

Nadere informatie

Rioleringswerkzaamheden

Rioleringswerkzaamheden Rioleringswerkzaamheden 1. Kunnen de werkzaamheden vanwege de winter niet in maart 2014 i.p.v. november 2013 starten? Nee, dit kan niet. Dit zou betekenen dat alle rioleringsprojecten in Prins Alexander

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011

Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011 Informatiebijeenkomst Berlagestraat/ Kramerstraat 12 mei 2011 Opening Joop van Wijnbergen, voorzitter en gastheer, opent de bijeenkomst namens de deelgemeente. Hij stelt de heer Henk Koedijk, de heer Turkay

Nadere informatie

Informatie Aanleg & Beheer Riolering

Informatie Aanleg & Beheer Riolering Informatie Aanleg & Beheer Riolering Afdeling Buitenruimte Januari 2013 Inhoudsopgave Bladzijde 1 1. Inleiding Bladzijde 2 2. Begripsbepalingen Bladzijde 2-4 3. Onderhoud en beheer Bladzijde 5-6 4. Ontluchting

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over groot onderhoud

Meest gestelde vragen over groot onderhoud Meest gestelde vragen over groot onderhoud Algemene vragen - Wat is groot onderhoud? Onder groot onderhoud ook wel bekend onder de term reconstructie - vallen de grotere ingrepen in de openbare ruimte

Nadere informatie

Draaiboek bouwen op Plan Morgenzon

Draaiboek bouwen op Plan Morgenzon Draaiboek bouwen op Plan Morgenzon 1 Locatie en routing Plan Morgenzon... 2 2 Laden, lossen en parkeren... 3 3 Uitzetten van de kavel... 3 3.1 Peilhoogte... 3 4 Huisnummer - adressering... 4 5 Inrichten

Nadere informatie

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 21 juli 2009 RA0830829 Samenvatting Eind 2006 legt de gemeente Zaanstad bij verzoeker in de straat een

Nadere informatie

Communicatieverslag Kievitstraat e.o. te Boskoop

Communicatieverslag Kievitstraat e.o. te Boskoop Communicatieverslag Kievitstraat e.o. te Boskoop communicatieavond 16 juli 2014 - De Plataan te Boskoop Aanwezig namens de gemeente: A. Wijma (projectleider) K. van Kampen (ontwerper) F. Slakhorst (riooldeskundige)

Nadere informatie

Informatieavond uitvoering Heesterbuurt en aanliggende verkeershoofdroute. 1 juni 2015

Informatieavond uitvoering Heesterbuurt en aanliggende verkeershoofdroute. 1 juni 2015 Informatieavond uitvoering Heesterbuurt en aanliggende verkeershoofdroute 1 juni 2015 Joop van den Berg 19.30 Opening en welkom Joop van den Berg bestuurslid wijkvereniging 19.40 Presentatie gemeente Peter

Nadere informatie

Grote aanpak openbare ruimte. Heer Oudelands Ambacht Vraag & antwoord

Grote aanpak openbare ruimte. Heer Oudelands Ambacht Vraag & antwoord Grote aanpak openbare ruimte Heer Oudelands Ambacht Vraag & antwoord Vraag & antwoordlijst Grote aanpak openbare ruimte In deze brochure vindt u een lijst met vragen en antwoorden. De meest gestelde vragen

Nadere informatie

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend:

Afweging: het ontwerp Voor het ontwerp van de openbare inrichting hebben de onderstaande zaken als basis gediend: Samenvatting: Inleiding: De aanleiding voor het project is de noodzakelijke rioolvervanging in de Norbertijnerstraat en de Schanswijk. De riolering verkeert in een slechte staat. De vervanging van het

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Afvalinzameling in de binnenstad Mededeling 1 INLEIDING Bij vaststelling van het Beleidsplan

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

Terugkoppeling inloopavond Koninginnebuurt fase 2 10 maart

Terugkoppeling inloopavond Koninginnebuurt fase 2 10 maart Terugkoppeling inloopavond Koninginnebuurt fase 2 10 maart Uw reactie/vraag samengevat Wilhelminastraat Leidt ophoging van de straat niet tot wateroverlast bij hevige regenval voor woningen die laag liggen?

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013

INFORMATIEAVOND. HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 INFORMATIEAVOND HERINRICHTING Molenstraat en s-gravenstraat (ged.) Donderdag 13 juni 2013 Inhoud Onderdeel: Spreker: Welkomstwoord (Wethouder C. De Kraker) Aanleiding werkzaamheden Plan van aanpak Ontwerp

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie?

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie? Wat is het doel van de reconstructie? - verbeteren leefomgeving bewoners - kwaliteit van het wegdek verbeteren - optimaliseren inrichting van de weg Zijn er nog andere zaken die nu tegelijkertijd aangepakt

Nadere informatie

Nieuwe riolering in uw woonwijk

Nieuwe riolering in uw woonwijk Nieuwe riolering in uw woonwijk Vervangen van uw riolering Hoe werkt het vervangen van de riolering? Hoe moet ik een nieuwe huisaansluiting aanleggen? Stankoverlast Consequenties voor grondwaterpeil Inspectie

Nadere informatie

watermanagement Alles over uw rioolaansluiting informatie voor eigenaren van woningen of andere panden

watermanagement Alles over uw rioolaansluiting informatie voor eigenaren van woningen of andere panden watermanagement Alles over uw rioolaansluiting informatie voor eigenaren van woningen of andere panden Waarom deze folder? Iedere woning en elk bedrijf in Rotterdam hebben een aansluiting op de gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Sliedrecht. Rioolvervanging Schilderswijk. Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008

Gemeente Sliedrecht. Rioolvervanging Schilderswijk. Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008 Gemeente Sliedrecht Rioolvervanging Schilderswijk Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008 Inleiding Op 8 en 15 oktober jl. zijn in het kader van de rioolvervanging in de Schilderswijk door de gemeente

Nadere informatie

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Woensdag 25 maart sessie 1 Lichtrood De Blauwe Tram, 11 bewoners Opmerkingen Verkeer en parkeren De parkeerdruk is hoog. Bewoners hebben vaak zelf

Nadere informatie

4. De bewoners zijn aan zet De bewoners worden verdeeld in groepen en noteren al hun opmerkingen.

4. De bewoners zijn aan zet De bewoners worden verdeeld in groepen en noteren al hun opmerkingen. INFORMATIE-AVOND VERVANGEN RIOLERING HEILIGENBUURT Datum: donderdag 20 maart 2014 Aanwezig: zie presentielijst (bijlage 1) Agenda: 1. Opening (wethouder Litjens) 2. Doel van deze avond (Theo Huijbers)

Nadere informatie

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS

ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS Versie 2.0-29/9/2011 Veelgestelde vragen ONDERWERP: PROJECT PLAATSING VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS In dit document kunt u verschillende vragen terugvinden over de ondergrondse containers. De vragen

Nadere informatie

Toelichting bij kaart

Toelichting bij kaart Definitief Ontwerp Fietsstraat Cremerstraat Juni 2016 Toelichting bij kaart Voorgeschiedenis November 2013 neemt de gemeenteraad een amendement aan waarmee 1 miljoen euro wordt vrijgemaakt om de beginnen

Nadere informatie

KLACHTENLIJST BOMEN Meeuwenstraat.

KLACHTENLIJST BOMEN Meeuwenstraat. KLACHTENLIJST BOMEN Meeuwenstraat. Algemeen. Een aantal jaren geleden zijn er nieuwe stoeptegels gelegd. I.v.m. de ondergrondse wortels van de bomen is het trottoir toen eveneens opgehoogd. Voor de huizen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvragenVan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid.

gemeente Eindhoven RaadsvragenVan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid. gemeente Eindhoven Inboeknummer 12BST01566 Beslisdatum B&W 25 september 2012 Dossiernummer 12.39.103 2.4.1 RaadsvragenVan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Vervangen riolering Rivierenbuurt Willem-Jan Leenhouts beleidsmedewerker Riolering en Waterbeheer afdeling Buitenruimte

Vervangen riolering Rivierenbuurt Willem-Jan Leenhouts beleidsmedewerker Riolering en Waterbeheer afdeling Buitenruimte Programma van de avond Informatieavond Rivierenbuurt 19.30 uur Opening door Ad Cardon 19.35 uur Presentatie rioolwerkzaamheden door Willem Jan Leenhouts 19.45 uur Presentatie van het parkeeronderzoek in

Nadere informatie

Beleidsnotitie Verkoop groen- en reststroken

Beleidsnotitie Verkoop groen- en reststroken Beleidsnotitie Verkoop groen- en reststroken Inleiding In aansluiting op de nota grondbeleid 2011 is door het college de wens geuit om het beleid ten aanzien van de uitgifte van een strook openbaar groen

Nadere informatie

Wateroverlast Opheusden. welkom

Wateroverlast Opheusden. welkom Wateroverlast Opheusden welkom Bewonersavond 19 november 2014 Programma 19.00 uur: Ontvangst 19.30 uur: Opening door voorzitter (Henk van Bockel) 19.35 uur: Welkomstwoord (burgemeester Veerhoek) 19.40

Nadere informatie

Welkom. Integraal Beheer Openbare Ruimte. Erwin Heeringa (Nederlek)

Welkom. Integraal Beheer Openbare Ruimte. Erwin Heeringa (Nederlek) Welkom Integraal Beheer Openbare Ruimte Erwin Heeringa (Nederlek) Inhoud Inleiding Beheerfilosofie Project Da Costabuurt Zetting in beeld Wegbeheer Rioolbeheer Projectkosten Kruisingen K&L Hoe verder???

Nadere informatie

Projectinformatie ondergrondse afvalcontainers Markt, Wijk bij Duurstede

Projectinformatie ondergrondse afvalcontainers Markt, Wijk bij Duurstede Januari 2011 Projectinformatie ondergrondse afvalcontainers Markt, Wijk bij Duurstede 1 Inleiding De gemeente heeft een plan gemaakt om ondergrondse afvalinzameling in het gebied rondom de Markt en de

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over groot onderhoud

Meest gestelde vragen over groot onderhoud Meest gestelde vragen over groot onderhoud Algemene vragen - Wat is groot onderhoud? Onder groot onderhoud ook wel bekend onder de term reconstructie - vallen de grotere ingrepen in de openbare ruimte

Nadere informatie

2014-123741. Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf. Inleiding

2014-123741. Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf. Inleiding 2014-123741 Art. 51 vragen over de groenstructuurvisie van t Kalf Inleiding Onlangs verscheen in het Raadsinformatiesysteem (RIS) de Besluitenlijst B&W van 15 april 2014, waarin staat te lezen dat er een

Nadere informatie

Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel. 10 september 2015

Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel. 10 september 2015 Verslag informatieavond Bomenkap Centrumplan Gilze - Parkdeel 10 september 2015 Donderdagavond kwamen zo n 50 betrokkenen bijeen in de Schakel om in gesprek te gaan over de voorgenomen bomenkap bij het

Nadere informatie

Drainage voorkomt grondwateroverlast. Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin

Drainage voorkomt grondwateroverlast. Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin Drainage voorkomt grondwateroverlast Ontwateren van uw perceel voorkomt grondwateroverlast in huis en tuin Inleiding Als gevolg van een hoge grondwaterstand kan grondwater overlast veroorzaken in huis

Nadere informatie

Kavelpaspoort Plot 3. Zeker doen! Kom je erbij? 20 vrijstaande woningen 316 tot 574 m²

Kavelpaspoort Plot 3. Zeker doen! Kom je erbij? 20 vrijstaande woningen 316 tot 574 m² Kavelpaspoort lot 3 20 en 316 tot 574 m² Kom je erbij? Zeker doen! Zelf bouwen... Zeker doen! Vrij om zelf te bouwen in assaupark! Zeker doen! Wij hebben een kavel! Veilig opgroeien Zeker doen! In de nieuwe

Nadere informatie

Liander werkt aan uw energie

Liander werkt aan uw energie Liander werkt aan uw energie Spaarndam-West in uitvoering Vervangen hoofdleidingen en huisaansluitingen gas en elektra Projectmanager Cock Baltissen vs 4.0 sep 2014 Programma Welkom Doel bewonersavond

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Programma 1. Het project 2. Voorlopig plan 3. Van der Duyn van Maasdamstraat 4. Van Hogendorpstraat en plein 5. Van Limburg Stirumstraat 6. Werkzaamheden

Nadere informatie

Survey results - 15-06-2015

Survey results - 15-06-2015 Survey results - 15-06-2015 Survey name Onderzoek wateroverlast Lombok+Zeeheldenbuurt Selection date 28-04-2015-15-06-2015 1. Sinds wanneer bent u bewoner/bewoonster van uw woning? Minder dan 1 jaar geleden

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 november 2007 Rapportnummer: 2007/248

Rapport. Datum: 9 november 2007 Rapportnummer: 2007/248 Rapport Datum: 9 november 2007 Rapportnummer: 2007/248 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgmeester en wethouders van Delft de kosten van een herstel van zijn huisaansluiting op het

Nadere informatie

Reconstructie. Presentatie informatieavond 30 juni Project: reconstructie Hazerswoude Dorp (West) Voorstelrondje.

Reconstructie. Presentatie informatieavond 30 juni Project: reconstructie Hazerswoude Dorp (West) Voorstelrondje. Presentatie informatieavond 30 juni 2016 30-06-2016 Voorstelrondje Reconstructie HazerswoudeHazerswoude-Dorp (West) Wie zijn wij? Eerste bewonersavond 30 juni 2016 Agenda 20:00 20:05 20:15 20.25 20:35

Nadere informatie

Verslag 2 e informatieavond

Verslag 2 e informatieavond Verslag 2 e informatieavond Projectnaam RP1217 Herinrichting Lekkerbeetjenlaan Opdrachtgever gemeente Vught Projectnummer T1133HA1 Contactpersoon de heer G. Franssen Documentnummer T1133HA1_140403 BV04

Nadere informatie

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp De Wederik Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp Team stedenbouw Versie 10 april 2015 De Wederik Stedenbouwkundig plan (ontwerp) Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande situatie 3. Project

Nadere informatie

Welkom. Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard. Erwin Heeringa(Nederlek)

Welkom. Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard. Erwin Heeringa(Nederlek) Welkom Grondwaterproblematiek Krimpenerwaard Erwin Heeringa(Nederlek) Inleiding Inhoud Grootonderhoud Prinsessebuurt Ontstaan grondwaterproblematiek Maatschappelijk impact / juridisch Burgers Bestuurders

Nadere informatie

Aanwezig: Gemeente Leidschendam-Voorburg. Ca. 40 bewoners aanwezig.

Aanwezig: Gemeente Leidschendam-Voorburg. Ca. 40 bewoners aanwezig. Aanwezig: Sabine Terwindt Eric van t Hart Ron van der Meer Ben van Vliet Michelle Petit Frank Officier Mario Neirynck Meeuwisse Nederland BV Meeuwisse Nederland BV Ca. 40 bewoners aanwezig. Inleiding Sabine

Nadere informatie

Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari Plan m. Plankaart

Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari Plan m. Plankaart Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari 2011 1 Plan 0 10 50m Plankaart Rijnboutt Leusden Biezenkamp 15 februari 2011 2 0 10 50m Blok B Marcuskerk Blok A Hamersveld & De Asschat Blok C Voetgangersgebied

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving Aantal pagina's : Aantal bijlagen : bijlage : bijlage : bijlage : Tekening Groot onderhoud Edelweisslaan

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst New Village Hotel Dinsdag 25 november

Verslag bijeenkomst New Village Hotel Dinsdag 25 november Verslag bijeenkomst New Village Hotel Dinsdag 25 november Aanwezig namens gemeente: M. van Beek H. Sienot Aanwezig namens NVH: B. Hakvoort A. van der Molen Aantal toehoorders: ca. 130 1. Opening door burgemeester

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015

Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015 Nieuw sbrief van de gemeente Hellendoorn met informatie over de Noordzuid verbinding Bekijk deze nieuw sbrief in je brow ser Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015 Nieuwsbrief over Noordzuidverbinding

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Anne Mollema IGWR Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Inhoud Water in de stad, hoe zit dat in elkaar Wie is waarvoor verantwoordelijk Wanneer is er een probleem Grondwaterstanden gemeten Wat kunt

Nadere informatie

Resultaten enquête (grond)wateroverlast Hoogeveen

Resultaten enquête (grond)wateroverlast Hoogeveen Resultaten enquête (grond)wateroverlast Hoogeveen Samenvatting Uitgebracht aan: Gemeente Hoogeveen Raadhuisplein 24 7902 NP HOOGEVEEN samenvatting samenvatting Projecttitel : Resultaten enquête (grond)wateroverlast

Nadere informatie

Opmerking algemeen. te vinden onder wwww.breda.nl/bredaberichten

Opmerking algemeen. te vinden onder wwww.breda.nl/bredaberichten Opmerking algemeen Vraag / opmerking Gegevens op de website niet vindbaar. Bomen deel 1; Allerheiligenweg tot 141. Vindt parkeerhavens lelijk, kan dit niet anders? De hele laan graag op dezelfde manier

Nadere informatie

zelf bouwen? Kavelpaspoort Plot 4 15 vrijstaande woningen 372 tot 567 m²

zelf bouwen? Kavelpaspoort Plot 4 15 vrijstaande woningen 372 tot 567 m² zin in zelf bouwen? Kavelpaspoort lot 4 15 en 372 tot 567 m² Zin in zelf bouwen? Zin in Nassaupark In de nieuwe wijk Nassaupark op het voormalige honkbalveld van de Hoofddorp ioniers in Hoofddorp, Haarlemmermeer,

Nadere informatie

4. Onderhoud groen/bestrating achter woningen Verbindingsweg en parkeerplaatsen aan de Verbindingsweg

4. Onderhoud groen/bestrating achter woningen Verbindingsweg en parkeerplaatsen aan de Verbindingsweg Bijlage 1 - Reactienotitie Van de omwonenden heeft de gemeente een aantal reacties ontvangen. Tevens is er naar aanleiding van de inloopavond ook een aangetekende brief ontvangen. Deze brief is mede namens

Nadere informatie

Water en vocht in of rond uw huis?

Water en vocht in of rond uw huis? Water en vocht in of rond uw huis? Een ondergelopen kelder, schimmel in de badkamer, een tuin die blank staat. Meestal moet u, als (huis)eigenaar, erfpachter of huurder waterproblemen zelf verhelpen. In

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten.

BIJLAGE 1A. Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. BIJLAGE 1A Afspraken ten behoeve van de bouw van woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en dergelijke in de gemeente Houten. Ter verzekering van de goede gang van zaken bij de realisatie van bouwwerken

Nadere informatie

Afkoppelen De Noord. Inloopbijeenkomst project "Afkoppelen De Noord 23 mei 2012

Afkoppelen De Noord. Inloopbijeenkomst project Afkoppelen De Noord 23 mei 2012 Inloopbijeenkomst project "Afkoppelen De Noord 23 mei 2012 Programma 19.15 uur inloop 19.30 uur introductie door Pieter van der Plas, projectleider gemeente Katwijk 19.40 uur presentatie afkoppelsysteem

Nadere informatie

Groot onderhoud Bovenweg Sint Pancras

Groot onderhoud Bovenweg Sint Pancras Groot onderhoud Bovenweg Sint Pancras Reacties, opmerkingen en vragen. Gemeentelijke reactie. Aanpassingen van het plan. Vastgesteld door college van B&W van de gemeente Langedijk d.d. 4 maart 2014. Reacties,

Nadere informatie

daarbij zorg voor een veilige aansluiting met particulier terrein.

daarbij zorg voor een veilige aansluiting met particulier terrein. Verhardingen tijdens Actie/besluit door college van B&W informatieavond 1 Somers Dokter Wat is obstakelvrij 0,5m. Binnen erfgrens? En wat als dat niet De gemeente geeft aan dat deze obstakelvrije zone

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Vlietwijk Voorop! Hoe ontvangt u informatie over Vlietwijk? Bianca Bremer, wethouder (Jeugd)zorg, wonen en ruimte

Nieuwsbrief 12. Vlietwijk Voorop! Hoe ontvangt u informatie over Vlietwijk? Bianca Bremer, wethouder (Jeugd)zorg, wonen en ruimte Vlietwijk Voorop! Nieuwsbrief 12 Mei 2016 Informatie over de reconstructie voor Vlietwijk Bianca Bremer, wethouder (Jeugd)zorg, wonen en ruimte Een nieuwe mijlpaal is bereikt. Na afronding van fase 1,

Nadere informatie

Infovergadering Wijnendalestraat. 29 juni 2015

Infovergadering Wijnendalestraat. 29 juni 2015 Infovergadering Wijnendalestraat 29 juni 2015 Agenda - Verwelkoming schepen Coppé - Herinrichting Wijnendalestraat uitleg bij ontwerp - Nutswerken - Riolerings- en wegeniswerken - Maatregelen handelaars

Nadere informatie

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw,

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw, ....... \): ' 0 -J.~_A ~... ; ~.\,._.. ; waterbedriif tfm Gemeente Delft Ruimte Ingenieursbureau Advies en databeheer Staalweg 1 2612 KK Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL

Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL Wij vragen uw begrip tijdens de werkzaamheden In december 2012 is Glasvezel Boekel begonnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk in Boekel.

Nadere informatie

Het Bosrandalternatief. Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan

Het Bosrandalternatief. Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan Het Bosrandalternatief 11-03-2010 Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan Het Bosrandalternatief De afgelopen maanden is gemeente druk bezig geweest met omvormingsplannen voor de Meridiaan en

Nadere informatie

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis -

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering dag maand 2013 Project Bonheiden: Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van

Nadere informatie

trtrsterhtrf holman L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment

trtrsterhtrf holman L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment 4 trtrsterhtrf holman I nformatieavond Woonschepenhav en, 26-Í-Í-2OL4 Vragen en Antwoorden: L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment wordt dit inloopspreekuur

Nadere informatie

HERENLAAN VINKEVEEN VO BUITENRUIMTE

HERENLAAN VINKEVEEN VO BUITENRUIMTE VO BUITENRUIMTE INHOUD VOORWOORD INVENTARISATIE & ANALYSE MODELLEN STUDIE ONTWERP MATERIALISERING & DETAILS COLOFON VOORWOORD Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert (OMB) heeft onlangs een uniek perceel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER

NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER #2, juni 2010 NIEUWSBRIEF BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER Dinsdag 8 juni was de terugkoppeling van de eerste fase van het renovatieproces: namelijk de resultaten die uit de klankbordgroep zijn gekomen en uit

Nadere informatie

Datum Plaats Onderwerp Actie Actie door Termijn Stand van zaken. Organiseren, uitnodigingen, etc.

Datum Plaats Onderwerp Actie Actie door Termijn Stand van zaken. Organiseren, uitnodigingen, etc. ACTIEPUNTENLIJST BRUNSSUM NOORD November 2011 Toelichting op afkortingen = korte termijn uiterlijk na 1 maand klacht opgelost / aan verzoek voldaan = middellange termijn uiterlijk na 6 maanden klacht opgelost

Nadere informatie

Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg. Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer

Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg. Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer Maatregelen wateroverlast Straat ## Zwanenburg Uitgebracht aan: Gemeente Haarlemmermeer Auteur mw. ir. M. ten Hagen Kenmerk BP91 RAP20150729 Vrijgave ir. S.M. Geurts van Kessel Datum 10-09-2015 Status

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Arnhem. Datum: 28 februari Rapportnummer: 2011/066

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Arnhem. Datum: 28 februari Rapportnummer: 2011/066 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Arnhem. Datum: 28 februari 2011 Rapportnummer: 2011/066 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het college van burgemeester

Nadere informatie

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Mei 2013 Inleiding In het kader van de wettelijke procedure heeft het ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid

Nadere informatie

Bezoekadres. E-mail. Aan de bewoners van: Breitnerweg, Joh. Bosboomlaan 22, J.H. Weissenbruchweg 8 t/m 19, J. van Ruisdaellaan 44

Bezoekadres. E-mail. Aan de bewoners van: Breitnerweg, Joh. Bosboomlaan 22, J.H. Weissenbruchweg 8 t/m 19, J. van Ruisdaellaan 44 Datum Bijlage(n) 17 mei 2011 1 Verzonden 18 MEI 2011 Ons kenmerk 461617 I bm Behandeld door M.J. Hin Uw brief van Doorkiesnummer 023-5485769 Uw kenmerk Onderwerp Riolering Breitnerweg Aan de bewoners van:

Nadere informatie

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken.

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken. Nadere informatie over de werkzaamheden n.a.v. de vochtproblematiek in de kruipruimtes van het woonblok aan de Joos Banckersweg, de Jan van Galenstraat en de Adm. de Ruyterweg De VvE heeft in haar vergadering

Nadere informatie

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien

Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Areaal beheer 2012 Meldingen dorpsplatform Oudkarspel De Spoorstraat hebben wij niet beoordeeld omdat we deze straat als een apart project zien Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht Nr. 1 Kruispunt Liefdelaan/Voorburggracht.

Nadere informatie

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden?

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden? Reactieformulieren informatieavond Dijsselbloem/turnhal A. Planning Vraag 1 Is er duidelijkheid in de planning te geven? Activiteit Planning Opstellen Programma van eisen Juli 2014 Augustus 2014 Aanbesteding

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Verkoop Openbaar Groen

Verkoop Openbaar Groen Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen [Concept - Versie] Datum: Januari 2014 Naam: Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen, afdeling Omgeving Sectie: Openbaar Groen 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Herinrichting St. Jacobsstraat. Hier komt tekst RaadsInformatieAvond. Utrecht.nl

Herinrichting St. Jacobsstraat. Hier komt tekst RaadsInformatieAvond. Utrecht.nl Herinrichting St. Jacobsstraat Hier komt tekst RaadsInformatieAvond Hier 10 juni komt 2014 ook tekst Aanleiding herinrichting Onderdeel van Pilot Openbare Ruimte Centrum Integraal ontwerp van gevel tot

Nadere informatie

Regenwater leid je niet om de tuin!

Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om

Nadere informatie

l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en

l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en HANDIG OM TE WETEN l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en verplaatst l Daarna herbestraten (incl. ophogen waar nodig) en uitwerking

Nadere informatie

Rioolverstopping voorkomen en verhelpen

Rioolverstopping voorkomen en verhelpen Een verstopte riolering komt altijd ongelegen. U weet vaak niet direct wat de oorzaak is en waar de verstopping zit. In deze folder kunt u lezen hoe u een verstopping herkent en voorkomt, maar ook wat

Nadere informatie

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Zeewolde Augustus 2011 Oplage: 2500 exemplaren Fotografie Gemeente Zeewolde fresh fotooz Productie

Nadere informatie

Omgevingsbijeenkomst. 1. Introductie Kroeze Infra bv. 2. Het projectteam. 3. De uitvoeringswijze. 4. De fasering. 5. Fase 2

Omgevingsbijeenkomst. 1. Introductie Kroeze Infra bv. 2. Het projectteam. 3. De uitvoeringswijze. 4. De fasering. 5. Fase 2 Omgevingsbijeenkomst 1. Introductie Kroeze Infra bv 2. Het projectteam 3. De uitvoeringswijze 4. De fasering 5. Fase 2 6. Wat betekent dit voor u? 7. Vragen Kroeze Infra bv - 50 medewerkers - Werkzaam

Nadere informatie

'.SP - GemeenteWATERLAND. : 2juni2016 : U : J.Verleg : (0299) :2. Aan de bewoners van de Bereklauw en Leeuwetand

'.SP - GemeenteWATERLAND. : 2juni2016 : U : J.Verleg : (0299) :2. Aan de bewoners van de Bereklauw en Leeuwetand GemeenteWATERLAND '.SP - Aan de bewoners van de Bereklauw en Leeuwetand Da/um Kenmerk Be bandeld door Dooreiesnsmmer Bijlagen Uil) brief ian Uw kenmerk : 2juni2016 : U16.03499 : J.Verleg : (0299) 658 574

Nadere informatie

Project: Ondergrondse Containers Binnenstad en Spoorbuurt

Project: Ondergrondse Containers Binnenstad en Spoorbuurt Project: Ondergrondse Containers Binnenstad en Spoorbuurt Publicatiedatum concept aanwijsbesluiten met kenmerk OC201407: woensdag 4 juni 2014 Sluiting reactietermijn zienswijzen: donderdag 17 juli 2014

Nadere informatie

Aanvraag rioolvergunning

Aanvraag rioolvergunning Aanvraag rioolvergunning Persoonlijke gegevens Vul hier uw persoonlijke gegevens in. De aanvrager moet de eigenaar zijn Voorletters Tussenvoegsels Naam Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief Informatie over de plannen voor de Vlietwijk, februari 2013.

Nieuwsbrief Informatie over de plannen voor de Vlietwijk, februari 2013. Nieuwsbrief Informatie over de plannen voor de Vlietwijk, februari 2013. Reconstructie Vlietwijk: stand van zaken De gemeente Voorschoten wil in een groot deel van de Vlietwijk de riolering vervangen.

Nadere informatie

Nota van Beantwoording op de reacties op het Concept Voorlopig Ontwerp deelplan 3 Rioolvervanging en herinrichting Westereng

Nota van Beantwoording op de reacties op het Concept Voorlopig Ontwerp deelplan 3 Rioolvervanging en herinrichting Westereng Nota van Beantwoording op de reacties op het Concept Voorlopig Ontwerp deelplan 3 Rioolvervanging en herinrichting Westereng 22 oktober 2012 Inleiding De Nota van Uitgangspunten 'Rioolvervanging en Herinrichting

Nadere informatie

HERINRICHTING BERKEN- EN BOMENBUURT

HERINRICHTING BERKEN- EN BOMENBUURT HERINRICHTING BERKEN- EN BOMENBUURT informatiedocument april 2014 Inleiding Wegen groen De openbare ruimte in Pijnacker-Noord gaat op de schop. Directe aanleiding is het verzakken van de wijk door de aanwezigheid

Nadere informatie