Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Stichting Lek en IJssel Voorwoord Het is een voorrecht om met enige regelmaat de scholen van Lek en IJssel te mogen bezoeken. Het bruist er van het leven. Met boeiend onderwijs willen wij van betekenis zijn voor de kinderen en jongeren die aan onze zorg zijn toevertrouwd. De verwachtingsvolle blik van een kind inspireert tot grote prestaties. En die willen wij graag leveren in goed partnerschap met ouders of de jongere zelf. Dat vraagt veel van onze collega s. Op diverse momenten heb ik met verschillende collega s over het onderwijs mogen spreken. Telkens ben ik onder de indruk van hun kennis over en betrokkenheid bij het werk. Graag spreek ik hier mijn waardering uit voor de inzet van alle collega s in het afgelopen jaar. René van Harten, directeur-bestuurder 1

2 1. Algemeen Stichting Lek en IJssel had in scholen in IJsselstein, Vianen en Lopik. Het betreft 13 scholen voor basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs waar tevens een OPDC aan is verbonden en een school voor Praktijkonderwijs. Ruim 3400 leerlingen volgen bij ons onderwijs. Lek en IJssel is een veelkleurige stichting. Op basis van gedeelde waarden wordt het onderwijs verder vorm gegeven op onze scholen die elk een eigen profiel hebben als Katholieke-, Algemeen Bijzondere of Openbare school. Bestuur Het bestuur bestaat uit 9 leden. Het bestuur hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Lek en IJssel werkt met het One-Tier-model. In dit model wordt binnen één bestuursorgaan scheiding aangebracht tussen het toezichthoudenden uitvoerend deel van het bestuur. De directeur-bestuurder is de uitvoerend bestuurder. In 2012 heeft het bestuur besloten te gaan werken volgens het Policy Governance Model. Dit model maakt op heldere wijze inzichtelijk hoe rollen en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Onder externe begeleiding van de heer J. Maas van Bureau Bestuursvraagstukken is een mandaatregeling uitgewerkt en vastgesteld. Samenstelling bestuur: Toezichthouder: J.H. Nieuwenhuis (vz) H.C. Dam J.H. Wieleman Mw. H.W.G. Willems Mw. M. Vanderkaa P. Kranenburg A.J. van der Sloot Uitvoering: R.C. van Harten directeur-bestuurder Bestuursvergaderingen De volgende onderwerpen werden in 2012 besproken: - mandaatregeling directeur-bestuurder - Code Goed Bestuur - managementstatuut - managementrapportages -jaarverslag en jaarrekening

3 - begroting Treasurystatuut - Passend Onderwijs - Strategische positie Lek en IJssel - Bestuursakkoord - Bestuursformatieplan - Intentieverklaringen - Benoeming nieuw bestuurslid Scholen Agnesschool. Dir. : Mw. H. Spruit IJsselstein Fatimaschool. Dir. : Mw. S. Van Wijk IJsselstein De Ark. Dir. : Mw. P. Lucassen en Mw. M. Scholman IJsselstein De Ark van Noach. Dir. : Mw. P. Lucassen en Mw. M. Scholman IJsselstein Nicolaasschool. Dir. : Dhr. R. Driedonks IJsselstein De Opstap. Dir. : Dhr. Ch. Bekker IJsselstein Paulusschool. Dir. : Dhr. E. Holtermann IJsselstein De Wenteltrap. Dir. : Dhr. J. Van Etten IJsselstein De Baanbreker. Dir. : Dhr. F. Cok IJsselstein 3

4 Jan Bunnikschool. Dir. : Dhr. M. Kats (), Mw. S. Zwart en Mw. Y. van der Pluijm waarnemend directeuren. Lopik De Zomergaard. Dir. : interim-directeur Dhr. R. van der Kleijn. Lopik Gerardus Majella. Dir. : Dhr. F. Velis Cabauw, gemeente Lopik St. Victor. Dir. : Dhr. R. Driedonks tot 1 augustus 2012, Mw. M. van der Gaag vanaf 1 augustus Benschop, gemeente Lopik. De Wegwijzer. Dir. : Dhr. G. Vermeulen Vianen Egbertus. Dir. : Dhr. B. van der Werf Vianen WSNS/Passend Onderwijs Met de schoolbesturen Fluenta, Robijn, het bestuur van de Jenaplanschool De Overkant, SPCOL en A2O5 vormt Lek en IJssel het Samenwerkingsverband WSNS Zuidwest Utrecht (21.02). In 2012 is een projectorganisatie ingericht ter voorbereiding van de komst van het nieuwe Samenwerkingsverband Passend Onderwijs dat formeel per 1 augustus 2014 operationeel dient te zijn. Voor het primair onderwijs betekent dit het samengaan van drie WSNS-verbanden. Hier zijn in totaal 24 besturen bij betrokken. LZVO Lek en IJssel maakt met de andere besturen voor Voortgezet Onderwijs in de regio deel uit van het Samenwerkingsverband voor het Voortgezet Onderwijs. Ook in dit verband vinden voorbereidingen plaats voor de komst van Passend Onderwijs. De samenstelling blijft onveranderd. 4

5 GMR In het verslagjaar heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 6 maal vergaderd. De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen en daarbij is de raad om instemming of advies gevraagd: Klokkenluiderregeling Procedure Calamiteiten Begroting 2012 Werktijden en normjaartaak Zorgplan WSNS Zuidwest-Utrecht Bestuursformatieplan Protocol Medicijnen Intentieverklaring besturen toekomstig SWV. Intentieverklaring fusie met basisschool de Regenboog, te Everdingen Intentieverklaring fusie met basisschool Blink, te Culemborg. De raad heeft de voordrachtszetel binnen het bestuur ingevuld met de voordracht van mevrouw M. Vanderkaa. Zij woont in Utrecht en is directeur bij Unie KBO. Mevrouw M. Zwetsloot heeft haar taak als voorzitter van de GMR per 1 juli 2012 neergelegd. Wij zijn haar erkentelijk voor de plezierige samenwerking. De raad heeft de heer E. Westerhof (ouder) uit zijn midden gekozen als nieuwe voorzitter. 5

6 2. Organisatie De directeur-bestuurder geeft op basis van de mandaatregeling leiding aan de organisatie van de Stichting Lek en IJssel bestaande uit de 15 scholen en het stafbureau. Elke school staat onder leiding van een directeur. De directeur-bestuurder en schoolleiders komen maandelijks bijeen in het directieberaad ter bespreking en vaststelling van het uit te voeren onderwijsbeleid. De scholen worden daarbij ondersteund door een professioneel stafbureau op de terreinen personeelsbeleid, financiën, huisvesting, ICT en de vervangingspool. Het bestuurssecretariaat werkt voor bestuur, directieberaad en GMR. Andere Tijden Door allerlei veranderingen in de samenleving en nieuwe inzichten rondom het onderwijs zijn inmiddels veel scholen in Nederland overgegaan op andere schooltijden die afwijken van het bekende rooster met de vrije woensdagmiddag. Ook het directieberaad van Lek en IJssel zag aanleiding dit onderwerp te agenderen. Er is een projectgroep in het leven geroepen die de mogelijke overgang naar andere schooltijden zorgvuldig voorbereid. In het najaar heeft het directieberaad een voorkeur uitgesproken voor het 5 gelijke dagen model. In een zorgvuldige dialoog met alle betrokkenen zal in de loop van 2013 een beslissing vallen over invoering. Een eventuele invoering is voorzien per 1 augustus Voornemen tot fusie In 2012 is de Stichting Lek en IJssel benaderd door de besturen van basisschool De Regenboog te Everdingen en basisschool Blink te Culemborg om de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie te verkennen. Dit heeft met beide besturen geresulteerd in een intentieverklaring tot fusie. In de loop van het jaar zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om tot een verantwoorde definitieve beslissing te komen. De GMR heeft ingestemd met beide fusieverzoeken. De fusie-aanvragen zijn in het kader van de fusie effect rapportage voorgelegd aan het Ministerie van OCW. Inmiddels zijn de fusies per 1 april 2013 geeffectueerd. Lek en IJssel ziet beide scholen als een verrijking van de stichting. Kleine scholen Tot de Stichting Lek en IJssel behoren ook enkele kleinere scholen. Het zijn volwaardige scholen die soms door hun geografische ligging ook niet groter zullen worden. Voor Lek en IJssel gaat het allereerst om de kwaliteit van het 6

7 onderwijs. Onze kleinere scholen zijn goed in staat om binnen de hun gegeven context goed en boeiend onderwijs te bieden. De schoolleiders hebben de handen ineen geslagen in een kleine scholen overleg om expertise te delen en zo de kwetsbaarheid op onderdelen weg te nemen. Nieuwbouw Voor drie scholen zijn er concrete plannen voor nieuwbouw. Paulusschool Aan de Duitslandstraat zijn plannen voor nieuwbouw in samenwerking met enkele partners om tot een Kindcentrum te komen. Hierin werken verschillende partijen in het belang van kinderen en hun ouders samen. Fatimaschool Voor de Fatimaschool staat al langere tijd een ingrijpende renovatie of nieuwbouw op de agenda. Ook hier gaan de plannen in de richting van een Brede School samen met openbare basisschool De Touwladder aan de Touwlaan. Wegwijzer Het gebouw van De Wegwijzer in Vianen is sterk verouderd. Ook hier vorderen de nieuwbouwplannen in samenwerking met het bestuur van Fluenta. Directieberaad Het directieberaad behandelde in 2012 o.a. de volgende onderwerpen: - Strategisch beleidsplan - Beleid Rekenen - Beleid Taal en Lezen - ICT-beleid - Andere Tijden in Onderwijs en Opvang - Trainingsaanbod - Partnerschap PABO - Beleid excellente leerlingen - Integraal (kwaliteitszorgmodule binnen Parnassys) - Formatieplan - Centrale inkoop - Passend Onderwijs - Mandaatregeling - Bestuursakkoord - Begroting en jaarrekening 7

8 3. Onderwijs Aan het begin van het jaar is tijdens de management 2-daagse intensief nagedacht over het onderwijs bij de scholen van Lek en IJssel. Ook de jaarlijkse Onderwijsdag op 4 oktober stond in het teken van Boeiend Onderwijs. Na een indrukwekkende plenaire lezing van Jan Jutten over de LeerKracht werd in 10 verschillende workshops verder gesproken over belangrijke aspecten van het onderwijs. Het leren van onze kinderen gaat hand in hand met het leren van de mensen die bij Lek en IJssel werken. Om dat proces te stimuleren is een training van start gegaan Bouwen aan een lerende school voor alle directeuren en hun maatjes. Al deze activiteiten vormen met elkaar de aanzet om te komen tot een levend document dat de komende 4 jaar richting geeft aan het werk van Lek en IJssel. Dit plan zal in september 2013 definitief worden vastgesteld. 8

9 Scholing Lek en IJssel biedt haar medewerkers jaarlijks een interessant scholingsprogramma waar veel collega s gebruik van maken (zie bijlage). Kenniskringen Onderwijs maak je samen. De ontmoeting van collega s van verschillende scholen waarin zij rond een bepaald thema kennis en ervaringen uitwisselen is van betekenis voor ons dagelijks werk. In 2012 ging de kenniskring van taalcoördinatoren van start. Een kenniskring van inhoudelijk ICT-specialisten is in voorbereiding. ICT Een boeiende studiedag bij Kennisnet heeft de aanzet gegeven voor het ICTbeleidsplan. In dit plan is ons beleid aan de hand van het vier in balans model van Kennisnet verder uitgewerkt. Excellente leerlingen In opdracht van het directieberaad is een projectgroep beleid aan het voorbereiden voor excellente leerlingen. Rekenen In aansluiting op het kwaliteitshandboek taalonderwijs is met ondersteuning van mevrouw Kris Verbeeck van de MenO-groep een kwaliteitshandboek Rekenen in voorbereiding. Dit zal in de loop van 2013 worden vastgesteld. Inspectie De directeur-bestuurder heeft jaarlijks een bestuursgesprek met de inspecteur van het onderwijs. Tijdens deze gesprekken komen de ontwikkelingen bij de stichting aan de orde en wordt de kwaliteit van het onderwijs op de scholen besproken. Mede aan de hand van dit bestuursgesprek bepaalt de inspectie het toezichtarrangement voor het komend jaar. 9

10 4. Personeelszaken Inleiding Stichting Lek en IJssel hanteert integraal personeelsbeleid. Dit is een vorm van personeelsbeleid waarin de persoonlijke ontwikkelingsperspectieven van het personeel in verband wordt gebracht met de inhoudelijke en organisatorische doelstellingen van de scholen en het bestuur. Uitgangspunt hierbij is altijd een goede kwaliteit van het onderwijs. In dit kader zijn er in 2012 een aantal speerpunten geweest zoals: Het afstemmen van het personeelsbeleid op de situatie van een krimpende markt. Het bevorderen van interne mobiliteit. Het bovenschools aanbieden van de diensten van een taal-coördinator en een interne coach. Het benoemen van leerkrachten in de LB-schaal in het kader van de functiemix. Het implementeren van een nieuwe gesprekscyclus binnen de stichting. Het adequaat runnen van een eigen vervangingsdienst. Het aanbieden van in-house trainingen en aanbieden van andere mogelijkheden in het kader van opleiding/professionalisering. Het evalueren van ons arbobeleid. Het vullen van het personeelshandboek. Het periodiek uitbrengen van ons personeelsinformatiebulletin Diginieuws. Hierna wordt kort ingegaan op deze onderwerpen. Afstemmen personeelsbeleid op de situatie van een krimpende markt Door steeds 5 jaar vooruit te kijken middels een meerjarenbegroting, leerlingenprognoses en uitstroomaantallen wegens pensioen, kan een verwachting worden opgesteld met betrekking tot het in te zetten personeel. De algehele krimp in onze sector, die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door een lager geboortecijfer, zorgt de komende jaren ook bij Stichting Lek en IJssel voor een lagere werkgelegenheid. Door de vergrijzing van ons personeelsbestand zullen er de komende 5 jaar relatief veel medewerkers met pensioen gaan. Deze natuurlijke uitstroom zal naar verwachting de komende 5 jaren het verlies aan werkgelegenheid opvangen. Het is daarom niet te verwachten dat de stichting de komende 5 jaar gaat reorganiseren als gevolg van de krimpende markt. Het bevorderen van interne mobiliteit. In 2012 is het bestaande mobiliteitsbeleid opnieuw onder de aandacht gebracht bij de medewerkers van onze stichting. Mobiliteit vormt een integraal onderdeel van de algemene formatie-carrousel. Er hebben in 2012 hebben er 7 wisselingen 10

11 van medewerkers tussen de verschillende scholen binnen onze stichting plaatsgevonden als gevolg van vrijwillige mobiliteit. De functiemix De functiemix is de verdeling van leraren over de salarisschalen. De functiemix zorgt voor meer loopbaanmogelijkheden voor leraren door het beschikbaar komen van leraarsfuncties op een hoger functieniveau. Als je in het primair onderwijs werkt begin je meestal in schaal La. In het voortgezet onderwijs begin je meestal in schaal Lb. Om hoger ingeschaald te worden moet je nu nog een managementfunctie gaan vervullen. Ten aanzien van de functiemix van leraren primair onderwijs spreken partijen af dat per 1 augustus 2010 een start gemaakt wordt met de invoering van meer hogere leraarsfuncties. In het voortgezet onderwijs kunnen meer leraren ook in aanmerking komen voor een hogere salarisschaal. Schoolbesturen bepalen in overleg met (het personeelsdeel van) de medezeggenschapsraad hoe zij de versterking van de functiemix gaan realiseren. PO moet een aantrekkelijke sector zijn om in te werken. De functiemix moet zorgen voor een loopbaanperspectief voor de leerkracht. Uiteindelijk doel: verbetering van onderwijs. In 2012 zijn er 6 medewerkers in het kader van de functiemix benoemd. Gesprekscyclus binnen de stichting In 2012 is een nieuwe gesprekscyclus geïmplementeerd. De gesprekscyclus beslaat steeds 4 jaar waarin met iedere medewerker minimaal 1 gesprek per jaar plaatsvindt in het kader van loopbaanmanagement of beoordeling van de werkzaamheden. De interne coach In 2012 heeft de interne coach binnen onze stichting 4 uur per week besteed aan het begeleiden van medewerkers. In 2012 zijn er 14 scholingstrajecten uitgevoerd door de interne coach. De resultaten zijn over het algemeen goed geweest. De coachingstrajecten zijn geëvalueerd. De (schriftelijke) eindevaluaties zijn positief, zowel door coachee als opdrachtgever. De vervangingsdienst In ruim 95% is er voorzien in de behoefte voor kortdurende vervanging. De vervangingsdienst biedt aan ongeveer tachtig invallers (tijdelijk) werk. Training, opleiding/professionalisering In 2012 heeft de stichting wederom een gevarieerd trainingsaanbod samengesteld voor haar medewerkers op basis van open inschrijving. De volgende trainingen werden aangeboden: 11

12 Professionalisering Leerkrachten; coachen & communiceren bij veranderingen; Boeiend onderwijs in een lerende school; Smart Board voor beginners; Smart Board voor gevorderden; Introductiebijeenkomst nieuwe medewerkers; Toepassingstraining Smart Board; Signaleren en gespreksvoering met ouders; Andere Tijden: aan de slag met de schooldag?; Thema-middag arbocontactpersonen; Mind Mapping; Prezi; Intervisiebijeenkomst contactpersonen; Word; Denkstimulerende GespreksMethodiek; effectieve gesprekken voeren met kinderen; Omgaan met ongewenst gedrag; Samen tekenen; Excel; Sociale media; Handschriftontwikkeling. Voor de trainingen zijn zowel interne (eigen leerkrachten) als externe docenten ingezet. Daarnaast is er in 2012 een in-house opleiding gestart onder leiding van Jan Jutten van `Natuurlijk leren BV`. Deze opleiding wordt gevolgd door de schooldirecteuren en leidinggevenden die hierbij vergezeld worden door een maatje vanuit het schoolteam. Natuurlijk Leren BV ondersteunt scholen bij het realiseren van boeiend en opbrengstgericht onderwijs dat ertoe doet in deze tijd. Om dat te realiseren, helpt natuurlijk Leren BV besturen, samenwerkingsverbanden en scholen zich te ontwikkelen als lerende organisaties. We werken samen met leerkrachten en leiders aan scholen waarin kinderen leren omgaan met de problemen en uitdagingen van nu en van de toekomst. Een van de pijlers daarbij is het maken van de omslag van het machinedenken naar de klas en de school als een levend systeem. In 2012 hebben 198 medewerkers deelgenomen aan een interne training / opleiding en 30 medewerkers aan het opleidingstraject dat door Natuurlijk Leren BV is verzorgd. Vanzelfsprekend hebben ook diverse medewerkers een master, opleiding en-of cursus extern gevolgd. Arbo en gezondheid In 2012 is er gestart met een onderzoek op het gebied van arbo-dienstverlening. Dit onderzoek bekijkt of ons huidige arbobeleid en de daarbij behorende arbodienstverlening nog goed passen bij onze bedrijfsvoering. 12

13 Het verzuimpercentage bij Stichting lek en IJssel in 2012 bedroeg 6,08%. Er zijn over 2012 nog geen landelijke cijfers bekend voor het onderwijs. Personeelshandboek Om te zorgen voor een duidelijke, toegankelijke en transparante manier van personeelsbeleid is er in 2009 een digitaal personeelshandboek ontwikkeld. Dit handboek bevat personeelsbeleid, protocollen, reglementen, informatie en handleidingen over vele personeelsgerelateerde onderwerpen. Het personeelshandboek is een dynamisch groeihandboek. In 2012 zijn ondermeer onderwerpen toegevoegd of aangepast met betrekking tot de CAO, werktijden, gesprekscyclus, reiskostenvergoedingen, kortings- en collectiviteitsregelingen, arbobeleid, vervangingsbeleid en diverse regelingen binnen de stichting. Diginieuws Diginieuws is een digitale nieuwsbrief die door de stichting wordt verspreidt onder haar medewerkers. Dit nieuwsorgaan wordt per mail verspreid en bevat informatie en aankondigingen die voor de medewerkers van Stichting Lek en IJssel van belang zijn. In 2012 zijn er 6 edities verspreid. 13

14 5. Huisvesting Voor het beheer en onderhoud van onze gebouwen werken wij met een meerjaren onderhoudsplanning. Hiervoor beschikken wij over software waarin de medewerker beheer gedurende het gehele jaar de onderhoudsplanning actueel houdt. De uit te voeren werkzaamheden wordt onderverdeeld in: Vast onderhoud Variabel onderhoud (Groot) onderhoud ten laste van de gemeente De kosten van het onderhoud van de gebouwen worden bovenschools verantwoord. Naast het onderhoud uit het meerjaren onderhoudsplan worden jaarlijks de wensen van de schooldirecteuren geïnventariseerd en besproken. Dit vormt de basis voor de begroting onderhoud. Door het ontbreken van voldoende financiële middelen wordt steeds kritisch gekeken naar de noodzaak van het onderhoud. Waar mogelijk worden werkzaamheden uitgesteld naar een volgend jaar. Een aantal groepen van de Ark van Noach heeft les gehad in een nevenvestiging. In februari 2012 is de verbouwing van het WOC afgerond. De leerlingen zijn van het WOC verhuisd naar de Aalbersestraat waardoor nu alle leerlingen van de Ark van Noach gehuisvest zijn in de schoolwoningen. In 2012 is voor twee scholen onderhoud uitgevoerd waarvoor door de gemeentes krediet beschikbaar is gesteld. Deze werkzaamheden zijn onder regie van onze medewerker beheer uitgevoerd. Voor de Agnesschool is het hang- en sluitwerk vervangen. Voor de Egbertus is de dakbedekking van het platte dak vervangen evenals de buitenkozijnen, de zonwering en de cv leidingen en zijn ventilatieunits geplaatst t.b.v. het binnenklimaat in de lokalen. In 2012 is de renovatie van de St. Victorschool die in 2011 was gestart afgerond. 14

15 5. Jaarrekening 2012 Voor zowel de financiële administratie als de personeels- en salarisadministratie maken wij gebruik van de software van Merces te Tiel. De financiën worden gedeeltelijk verantwoord op schoolniveau/stafbureau. De personele exploitatie, de kosten voor onderhoud en voor administratie, beheer en bestuur worden bovenschools verantwoord. Hiervoor is gekozen omdat: de risico s (met name aangaande lumpsum) bovenschools gedragen worden; het de scholen meer financiële ruimte geeft; het administratief voordeel oplevert; de directeur verantwoordelijk is voor de eigen schoolexploitatie waarin alleen die kosten worden geboekt waar de directeur ook daadwerkelijk invloed op heeft. Voor de schooldirecteuren wordt de tijd die moet worden besteed aan administratieve taken zo veel mogelijk beperkt. De liquide middelen staan op spaarrekeningen die direct opvraagbaar zijn en er zijn geen gelden belegd. Dit is geheel conform ons beleid zoals beschreven in het treasurystatuut. ACTIVA PASSIVA Materiële vaste activa eigen vermogen Vorderingen voorzieningen Liquide middelen kortlopende schulden TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA

16 Exploitatierekening 2012 Realisatie Begroting Verschil Realisatie verschil begroting Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten NETTORESULTAAT Kasstroomoverzicht Saldo baten en lasten Afschrijvingen mutaties voorzieningen mutaties vorderingen mutaties schulden saldo intrest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Mutatie Liquide middelen

17 Financiële kengetallen Kengetal Signaleringsgrens Commissie Don ondergrens bovengrens Solvabiliteit 76,4% 73,4% 20,0% geen Liquiditeit 3,4 3,0 0,5 1,5 Rentabiliteit -1,4% -0,1% 0,0% 5,0% Kapitalisatiefactor 45,2% 47,1% geen 35,0% NB: conform het advies van de commissie Don is er geen presentatie meer van het weerstandsvermogen. Solvabiliteit De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Definitie: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan. Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, de vorderingen en de voorraden) en de kortlopende schulden. Rentabiliteit De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten. Definitie: Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten. Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor geeft aan hoe efficiënt het kapitaal wordt benut voor de vervulling van de taken. Definitie: het totaal kapitaal minus gebouwen en terreinen, uitgedrukt in een percentage van de totale baten. 17

18 Toelichting exploitatie 2012 Het jaar 2012 is afgesloten met een negatief resultaat over het lopende boekjaar van ,- plus een negatief resultaat met betrekking tot voorgaande jaren ad en een negatief resultaat ad ,- dat betrekking heeft op de liquide middelen van de ouderraad en de tussenschoolse opvang. Omdat ouders zeggenschap hebben over deze middelen zijn deze in 2012 uit de exploitatie als schuld naar de balans geboekt. Totaal een negatief resultaat van ,-. Er was een negatief resultaat begroot van ,-. De inkomsten voor het jaar 2012 zijn lager dan in 2011 door de lagere inkomsten voor leerlinggebonden financiering en maatschappelijke stage, het wegvallen van de geoormerkte subsidies voor cultuureducatie en kwaliteit en doordat het project ATCC van de Baanbreker is beëindigd waardoor er geen inkomsten meer zijn vanuit het ESF subsidie. In 2012 is de prestatiebox verhoogd van ,- naar ,-, deze extra inkomsten waren niet begroot. Het resultaat in 2011 werd positief beïnvloed door het opheffen van de egalisatierekening eerste inrichting ad ,-. Doordat alle leerlingen van de Ark van Noach nu gehuisvest zijn in één locatie zijn er geen inkomsten meer voor medegebruik van de Torenuil. Tevens is de vergoeding aan de gemeente voor de nevenvestiging komen te vervallen. In 2012 zijn de kosten voor vervanging van personeel lager dan in 2011 en is minder formatie ingezet door de daling van het aantal leerlingen. Door de hogere kosten voor bapo, sociale lasten en pensioenpremie zijn de personeelslasten in 2012 toch iets hoger dan in Door de inhuur van de interim directeur voor de Zomergaard zijn de kosten voor inhuur van personeel hoger dan was begroot en hoger dan in De kosten voor het gebruik van de bapo-regeling zijn ten opzichte van 2011 met ,- gestegen naar ,-, ruim 3% van de salariskosten. Doordat nu alle scholen vanaf groep 3 beschikken over smartboards zijn de afschrijvingskosten hoger dan in voorgaande jaren. De kosten ICT blijven stijgen door het onderhoud van smartboards en beamers en de hogere kosten voor licenties. 18

19 Begroting 2013 Begroting 2013 Realisatie Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten NETTORESULTAAT Uit de reserve BEGROOT Toelichting begroting 2013 Om een sluitende begroting te realiseren is het noodzakelijk dat een bedrag van uit de reserve wordt betaald. Net als in 2012 heeft een aantal scholen geen sluitende begroting voor Zij zetten een deel van de reserves in om de plannen voor 2013 te realiseren. Uit de reserve worden geen structurele uitgaven gedaan. Voor 2013 is een bedrag van ,- begroot voor ICT en scholing. ICT is niet meer weg te denken uit de samenleving. Wat we met zekerheid kunnen stellen is dat ICT onlosmakelijk met de toekomst is verbonden. Dat betekent dat wij kinderen moeten leren omgaan met ICT. ICT kan het leren en de organisatie ervan optimaliseren. Op verschillende terreinen (speerpunten taal, rekenen en ICT) willen wij investeren in de scholing van onze medewerkers ter versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Het budget voor (na)scholing is hoger dan in andere jaren en bedraagt 1,6% van de totale budget. De vergoeding voor personeel is, ondanks het gelijke aantal leerlingen, lager dan in voorgaande jaren doordat het aantal leerlingen in de onderbouw is afgenomen. De definitieve bekostiging door het ministerie voor personele kosten 19

20 en de functiemix zijn nog niet bekend. In de begroting is er rekening mee gehouden dat de hogere personele kosten niet volledig worden doorberekend door het ministerie. Voor het voortgezet onderwijs is een bezuiniging aangekondigd maar ook hier zijn nog geen bedragen bekend. Voor de praktijkschool in voor de begroting 2013 uitgegaan van de bedragen voor de bekostiging van De eisen om in aanmerking te komen voor een vergoeding leerlinggebonden financiering zijn aangescherpt. Deze vergoeding loopt de laatste jaren sterk terug. Het werkelijk aantal leerlingen dat voor deze vergoeding in aanmerking komt is niet bekend. Hiervoor is een inschatting gemaakt op basis van de ervaringscijfers rekening houdend met de zwaardere eisen. De bedragen voor de prestatiebox zijn in het voorjaar van 2012 sterk verhoogd. Voor 2013 is nog eens een stijging van dit budget aangekondigd. Het is nog onduidelijk wat de verhoging zal zijn. In de begroting is rekening gehouden met 10%. Doordat het aantal leerlingen op de Wenteltrap toeneemt is ook de vergoeding die wij van het samenwerkingsverband ontvangen hoger. De salariskosten zijn begroot op basis van de gemiddelde personeelslast van het huidige personeelsbestand. De lagere premie van het vervangingsfonds en de vermindering van de formatie voor het schooljaar 2013/2014 zijn verwerkt. De kosten voor onderhoud gebouw en de dotatie in de voorziening zijn gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplannen. Met ingang van 1 januari 2013 zorgt Lek en IJssel Facility BV voor de schoonmaak van alle scholen. Naast een kostenbesparing verwachten wij schonere scholen, een doelstelling die zeker haalbaar zal zijn. 20

21 Meerjarenbegroting Na ongeveer 50 jaren van groei in de naoorlogse periode worden wij (landelijk) geconfronteerd met een periode van krimp. Dit leidt tot dalende inkomsten. Alhoewel de overheid de sector onderwijs in de bezuinigingsmaatregelen n.a.v. de economische crisis nog enigszins ontziet, is er wel sprake van verborgen bezuinigingen. Zo is de materiële vergoeding al jarenlang niet in evenwicht met de vaste uitgaven. Door stijgende energielasten is op deze post bijvoorbeeld in de afgelopen tien jaar een stijgend tekort ontstaan dat vanuit andere middelen aangevuld dient te worden. Ook de stijgende personeelslasten worden niet volledig in de vergoeding verwerkt. Overzicht leerlingenaantal en prognose Meerjarenbegroting Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten NETTORESULTAAT Uit de reserve BEGROOT

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Sector PO Goedkeurende controleverklaring: jaarrekening PO zelfstandige scholen, REC s en CDen van samenwerkingsverbanden(1a)

Sector PO Goedkeurende controleverklaring: jaarrekening PO zelfstandige scholen, REC s en CDen van samenwerkingsverbanden(1a) Aangepaste standaard verklaringen n.a.v. bericht NBA website http://www.nba.nl/actueel/nieuws/nieuwsarchief/effect-wnt-opcontroleverklaringen-semipublieke-sector-beschikbaar/ Zie de geel gearceerde toevoegingen/wijzigingen.

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

( ONDERTEKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 1 Raad van Bestuur Naam en adres Handtekening Bestuurder De Heer G. Jongetjes Zaagmolenkade 42 3515 AE Utrecht Raad van Toezicht Naam en adres Handtekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Delo itte. 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA IRotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Aandeelhouders en

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad,

De I0 tte. Aan de gemeenteraad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT. Geachte leden van de raad, De I0 tte. Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588

De10 tte. Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Doetinchem Postbus 9020 7000 HA DOETINCHEM. 2014 drs. W.W.LA. Wentink DPS/3100102737/24588 De10 tte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Amhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur,

Del o itte. Controleverkiaring j aarrekening 2013. Geacht bestuur, Del o itte. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.ni Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.

Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey. Ernst & Voung Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Leonard Springerlaan 17 Fax: +31 884072505 97271(8 Groningen, Netherlands ey.corn Building a better Postbus 997 9700 A2 Groningen, Netherlands Aan het

Nadere informatie

Stichting Universiteit van Nederland gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 10 oktober 2012 tot en met 31 december 2012

Stichting Universiteit van Nederland gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 10 oktober 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Universiteit van Nederland gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 10 oktober 2012 tot en met 31 december 2012 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Actueel verslag van de uitgeoefende

Nadere informatie

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss

Accountantsrapport 2013 van. Stichting SWV VO 30-06. Oss Accountantsrapport 2013 van Stichting SWV VO 30-06 Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4 Jaarverslag 2015 Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Resultaatbestemming

Nadere informatie

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema,

De 0 tte. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief Postbus 603 1620 AR HOORN. Geachte heer Dekema, De 0 tte. Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9702 www.delojtte.nl Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente.

Del itte. Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 24 juni 2014 bij dejaarrekening 2013 van uw gemeente. Del itte. Robonsbosweg 5 1816 MKAlkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen Posthus 456 1970 AL IJMUDEN

Nadere informatie

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht.

II 14.0005834. Naar aanleiding van onze controle brengen wij u nog het volgende onder de aandacht. IPA-ACON ASSURANCE B.V. II 14.0005834 INGEKOMEN -h APR mk Wilhelminapark 28-29 Postbus 6222 2001 HE Haarlem Telefoon 023-5319539 Fax 023-5311700 E-mail info@ipa-acon.nl Aan het Algemeen -en Dagelijks bestuur

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Zoals al gememoreerd heeft met name de goede kostenbeheersing, in samenhang met tijdig ingrijpen, een grote bijdrage geleverd aan het wezenlijk

Zoals al gememoreerd heeft met name de goede kostenbeheersing, in samenhang met tijdig ingrijpen, een grote bijdrage geleverd aan het wezenlijk Zoals al gememoreerd heeft met name de goede kostenbeheersing, in samenhang met tijdig ingrijpen, een grote bijdrage geleverd aan het wezenlijk lagere verlies. Uiteraard wordt dit beleid doorgezet, maar

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Rapportage t.b.v. Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Wilhelminalaan 4 1623 MA HOORN over het boekjaar 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport Bladzijde Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Resultaten 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE (OOKU) 5OPLUS, HILVERSUM JAARREKENING 2014 7 ACTIVA 31 december 31 december 3.1. Balans per 31. december 2014 8 279.514 243.414 Kortiopende schulden 31.022 Algemene

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015.

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2014, voorzien van onze onafhankelijke controleverklaring d.d. 11 mei 2015. Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000 Van der Nootstraat 2 Fax: +31 88 407 33 55 8913 HV Leeuwarden, Netherlands ey.com Building a better Postbus 727 8901 BM Leeuwarden, Netherlands Gemeenteraad

Nadere informatie

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit

Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Leidinggeven - aan de bedrijfsvoering van een samenwerkingsverband VO - hoe doe je dat? 11 juni 2014, Els Verschure en Rick de Wit Programma 10.30-11.15 uur Plenaire inleiding Goed financieel management

Nadere informatie

Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.:

Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr- B.V.O.: Kunst Educatie Scholen Woerden Gemeente Woerden UVO T.a.v. Mevr. E. Haak-Nieboer Postbus 45 3440 AA Woerden Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.: 2 8 APR. 2015. 24 april 2015 Beste Erie, In de bijlage

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK. Gegevens van de rechtspersoon. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam

STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK. Gegevens van de rechtspersoon. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK Gegevens van de rechtspersoon Statutaire naam: Statutaire vestigingsplaats: Rechtsvorm: Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam Stichting De jaarrekening

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie