Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. René van Harten, directeur-bestuurder"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Stichting Lek en IJssel Voorwoord Het is een voorrecht om met enige regelmaat de scholen van Lek en IJssel te mogen bezoeken. Het bruist er van het leven. Met boeiend onderwijs willen wij van betekenis zijn voor de kinderen en jongeren die aan onze zorg zijn toevertrouwd. De verwachtingsvolle blik van een kind inspireert tot grote prestaties. En die willen wij graag leveren in goed partnerschap met ouders of de jongere zelf. Dat vraagt veel van onze collega s. Op diverse momenten heb ik met verschillende collega s over het onderwijs mogen spreken. Telkens ben ik onder de indruk van hun kennis over en betrokkenheid bij het werk. Graag spreek ik hier mijn waardering uit voor de inzet van alle collega s in het afgelopen jaar. René van Harten, directeur-bestuurder 1

2 1. Algemeen Stichting Lek en IJssel had in scholen in IJsselstein, Vianen en Lopik. Het betreft 13 scholen voor basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs waar tevens een OPDC aan is verbonden en een school voor Praktijkonderwijs. Ruim 3400 leerlingen volgen bij ons onderwijs. Lek en IJssel is een veelkleurige stichting. Op basis van gedeelde waarden wordt het onderwijs verder vorm gegeven op onze scholen die elk een eigen profiel hebben als Katholieke-, Algemeen Bijzondere of Openbare school. Bestuur Het bestuur bestaat uit 9 leden. Het bestuur hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Lek en IJssel werkt met het One-Tier-model. In dit model wordt binnen één bestuursorgaan scheiding aangebracht tussen het toezichthoudenden uitvoerend deel van het bestuur. De directeur-bestuurder is de uitvoerend bestuurder. In 2012 heeft het bestuur besloten te gaan werken volgens het Policy Governance Model. Dit model maakt op heldere wijze inzichtelijk hoe rollen en verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Onder externe begeleiding van de heer J. Maas van Bureau Bestuursvraagstukken is een mandaatregeling uitgewerkt en vastgesteld. Samenstelling bestuur: Toezichthouder: J.H. Nieuwenhuis (vz) H.C. Dam J.H. Wieleman Mw. H.W.G. Willems Mw. M. Vanderkaa P. Kranenburg A.J. van der Sloot Uitvoering: R.C. van Harten directeur-bestuurder Bestuursvergaderingen De volgende onderwerpen werden in 2012 besproken: - mandaatregeling directeur-bestuurder - Code Goed Bestuur - managementstatuut - managementrapportages -jaarverslag en jaarrekening

3 - begroting Treasurystatuut - Passend Onderwijs - Strategische positie Lek en IJssel - Bestuursakkoord - Bestuursformatieplan - Intentieverklaringen - Benoeming nieuw bestuurslid Scholen Agnesschool. Dir. : Mw. H. Spruit IJsselstein Fatimaschool. Dir. : Mw. S. Van Wijk IJsselstein De Ark. Dir. : Mw. P. Lucassen en Mw. M. Scholman IJsselstein De Ark van Noach. Dir. : Mw. P. Lucassen en Mw. M. Scholman IJsselstein Nicolaasschool. Dir. : Dhr. R. Driedonks IJsselstein De Opstap. Dir. : Dhr. Ch. Bekker IJsselstein Paulusschool. Dir. : Dhr. E. Holtermann IJsselstein De Wenteltrap. Dir. : Dhr. J. Van Etten IJsselstein De Baanbreker. Dir. : Dhr. F. Cok IJsselstein 3

4 Jan Bunnikschool. Dir. : Dhr. M. Kats (), Mw. S. Zwart en Mw. Y. van der Pluijm waarnemend directeuren. Lopik De Zomergaard. Dir. : interim-directeur Dhr. R. van der Kleijn. Lopik Gerardus Majella. Dir. : Dhr. F. Velis Cabauw, gemeente Lopik St. Victor. Dir. : Dhr. R. Driedonks tot 1 augustus 2012, Mw. M. van der Gaag vanaf 1 augustus Benschop, gemeente Lopik. De Wegwijzer. Dir. : Dhr. G. Vermeulen Vianen Egbertus. Dir. : Dhr. B. van der Werf Vianen WSNS/Passend Onderwijs Met de schoolbesturen Fluenta, Robijn, het bestuur van de Jenaplanschool De Overkant, SPCOL en A2O5 vormt Lek en IJssel het Samenwerkingsverband WSNS Zuidwest Utrecht (21.02). In 2012 is een projectorganisatie ingericht ter voorbereiding van de komst van het nieuwe Samenwerkingsverband Passend Onderwijs dat formeel per 1 augustus 2014 operationeel dient te zijn. Voor het primair onderwijs betekent dit het samengaan van drie WSNS-verbanden. Hier zijn in totaal 24 besturen bij betrokken. LZVO Lek en IJssel maakt met de andere besturen voor Voortgezet Onderwijs in de regio deel uit van het Samenwerkingsverband voor het Voortgezet Onderwijs. Ook in dit verband vinden voorbereidingen plaats voor de komst van Passend Onderwijs. De samenstelling blijft onveranderd. 4

5 GMR In het verslagjaar heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 6 maal vergaderd. De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen en daarbij is de raad om instemming of advies gevraagd: Klokkenluiderregeling Procedure Calamiteiten Begroting 2012 Werktijden en normjaartaak Zorgplan WSNS Zuidwest-Utrecht Bestuursformatieplan Protocol Medicijnen Intentieverklaring besturen toekomstig SWV. Intentieverklaring fusie met basisschool de Regenboog, te Everdingen Intentieverklaring fusie met basisschool Blink, te Culemborg. De raad heeft de voordrachtszetel binnen het bestuur ingevuld met de voordracht van mevrouw M. Vanderkaa. Zij woont in Utrecht en is directeur bij Unie KBO. Mevrouw M. Zwetsloot heeft haar taak als voorzitter van de GMR per 1 juli 2012 neergelegd. Wij zijn haar erkentelijk voor de plezierige samenwerking. De raad heeft de heer E. Westerhof (ouder) uit zijn midden gekozen als nieuwe voorzitter. 5

6 2. Organisatie De directeur-bestuurder geeft op basis van de mandaatregeling leiding aan de organisatie van de Stichting Lek en IJssel bestaande uit de 15 scholen en het stafbureau. Elke school staat onder leiding van een directeur. De directeur-bestuurder en schoolleiders komen maandelijks bijeen in het directieberaad ter bespreking en vaststelling van het uit te voeren onderwijsbeleid. De scholen worden daarbij ondersteund door een professioneel stafbureau op de terreinen personeelsbeleid, financiën, huisvesting, ICT en de vervangingspool. Het bestuurssecretariaat werkt voor bestuur, directieberaad en GMR. Andere Tijden Door allerlei veranderingen in de samenleving en nieuwe inzichten rondom het onderwijs zijn inmiddels veel scholen in Nederland overgegaan op andere schooltijden die afwijken van het bekende rooster met de vrije woensdagmiddag. Ook het directieberaad van Lek en IJssel zag aanleiding dit onderwerp te agenderen. Er is een projectgroep in het leven geroepen die de mogelijke overgang naar andere schooltijden zorgvuldig voorbereid. In het najaar heeft het directieberaad een voorkeur uitgesproken voor het 5 gelijke dagen model. In een zorgvuldige dialoog met alle betrokkenen zal in de loop van 2013 een beslissing vallen over invoering. Een eventuele invoering is voorzien per 1 augustus Voornemen tot fusie In 2012 is de Stichting Lek en IJssel benaderd door de besturen van basisschool De Regenboog te Everdingen en basisschool Blink te Culemborg om de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie te verkennen. Dit heeft met beide besturen geresulteerd in een intentieverklaring tot fusie. In de loop van het jaar zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om tot een verantwoorde definitieve beslissing te komen. De GMR heeft ingestemd met beide fusieverzoeken. De fusie-aanvragen zijn in het kader van de fusie effect rapportage voorgelegd aan het Ministerie van OCW. Inmiddels zijn de fusies per 1 april 2013 geeffectueerd. Lek en IJssel ziet beide scholen als een verrijking van de stichting. Kleine scholen Tot de Stichting Lek en IJssel behoren ook enkele kleinere scholen. Het zijn volwaardige scholen die soms door hun geografische ligging ook niet groter zullen worden. Voor Lek en IJssel gaat het allereerst om de kwaliteit van het 6

7 onderwijs. Onze kleinere scholen zijn goed in staat om binnen de hun gegeven context goed en boeiend onderwijs te bieden. De schoolleiders hebben de handen ineen geslagen in een kleine scholen overleg om expertise te delen en zo de kwetsbaarheid op onderdelen weg te nemen. Nieuwbouw Voor drie scholen zijn er concrete plannen voor nieuwbouw. Paulusschool Aan de Duitslandstraat zijn plannen voor nieuwbouw in samenwerking met enkele partners om tot een Kindcentrum te komen. Hierin werken verschillende partijen in het belang van kinderen en hun ouders samen. Fatimaschool Voor de Fatimaschool staat al langere tijd een ingrijpende renovatie of nieuwbouw op de agenda. Ook hier gaan de plannen in de richting van een Brede School samen met openbare basisschool De Touwladder aan de Touwlaan. Wegwijzer Het gebouw van De Wegwijzer in Vianen is sterk verouderd. Ook hier vorderen de nieuwbouwplannen in samenwerking met het bestuur van Fluenta. Directieberaad Het directieberaad behandelde in 2012 o.a. de volgende onderwerpen: - Strategisch beleidsplan - Beleid Rekenen - Beleid Taal en Lezen - ICT-beleid - Andere Tijden in Onderwijs en Opvang - Trainingsaanbod - Partnerschap PABO - Beleid excellente leerlingen - Integraal (kwaliteitszorgmodule binnen Parnassys) - Formatieplan - Centrale inkoop - Passend Onderwijs - Mandaatregeling - Bestuursakkoord - Begroting en jaarrekening 7

8 3. Onderwijs Aan het begin van het jaar is tijdens de management 2-daagse intensief nagedacht over het onderwijs bij de scholen van Lek en IJssel. Ook de jaarlijkse Onderwijsdag op 4 oktober stond in het teken van Boeiend Onderwijs. Na een indrukwekkende plenaire lezing van Jan Jutten over de LeerKracht werd in 10 verschillende workshops verder gesproken over belangrijke aspecten van het onderwijs. Het leren van onze kinderen gaat hand in hand met het leren van de mensen die bij Lek en IJssel werken. Om dat proces te stimuleren is een training van start gegaan Bouwen aan een lerende school voor alle directeuren en hun maatjes. Al deze activiteiten vormen met elkaar de aanzet om te komen tot een levend document dat de komende 4 jaar richting geeft aan het werk van Lek en IJssel. Dit plan zal in september 2013 definitief worden vastgesteld. 8

9 Scholing Lek en IJssel biedt haar medewerkers jaarlijks een interessant scholingsprogramma waar veel collega s gebruik van maken (zie bijlage). Kenniskringen Onderwijs maak je samen. De ontmoeting van collega s van verschillende scholen waarin zij rond een bepaald thema kennis en ervaringen uitwisselen is van betekenis voor ons dagelijks werk. In 2012 ging de kenniskring van taalcoördinatoren van start. Een kenniskring van inhoudelijk ICT-specialisten is in voorbereiding. ICT Een boeiende studiedag bij Kennisnet heeft de aanzet gegeven voor het ICTbeleidsplan. In dit plan is ons beleid aan de hand van het vier in balans model van Kennisnet verder uitgewerkt. Excellente leerlingen In opdracht van het directieberaad is een projectgroep beleid aan het voorbereiden voor excellente leerlingen. Rekenen In aansluiting op het kwaliteitshandboek taalonderwijs is met ondersteuning van mevrouw Kris Verbeeck van de MenO-groep een kwaliteitshandboek Rekenen in voorbereiding. Dit zal in de loop van 2013 worden vastgesteld. Inspectie De directeur-bestuurder heeft jaarlijks een bestuursgesprek met de inspecteur van het onderwijs. Tijdens deze gesprekken komen de ontwikkelingen bij de stichting aan de orde en wordt de kwaliteit van het onderwijs op de scholen besproken. Mede aan de hand van dit bestuursgesprek bepaalt de inspectie het toezichtarrangement voor het komend jaar. 9

10 4. Personeelszaken Inleiding Stichting Lek en IJssel hanteert integraal personeelsbeleid. Dit is een vorm van personeelsbeleid waarin de persoonlijke ontwikkelingsperspectieven van het personeel in verband wordt gebracht met de inhoudelijke en organisatorische doelstellingen van de scholen en het bestuur. Uitgangspunt hierbij is altijd een goede kwaliteit van het onderwijs. In dit kader zijn er in 2012 een aantal speerpunten geweest zoals: Het afstemmen van het personeelsbeleid op de situatie van een krimpende markt. Het bevorderen van interne mobiliteit. Het bovenschools aanbieden van de diensten van een taal-coördinator en een interne coach. Het benoemen van leerkrachten in de LB-schaal in het kader van de functiemix. Het implementeren van een nieuwe gesprekscyclus binnen de stichting. Het adequaat runnen van een eigen vervangingsdienst. Het aanbieden van in-house trainingen en aanbieden van andere mogelijkheden in het kader van opleiding/professionalisering. Het evalueren van ons arbobeleid. Het vullen van het personeelshandboek. Het periodiek uitbrengen van ons personeelsinformatiebulletin Diginieuws. Hierna wordt kort ingegaan op deze onderwerpen. Afstemmen personeelsbeleid op de situatie van een krimpende markt Door steeds 5 jaar vooruit te kijken middels een meerjarenbegroting, leerlingenprognoses en uitstroomaantallen wegens pensioen, kan een verwachting worden opgesteld met betrekking tot het in te zetten personeel. De algehele krimp in onze sector, die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door een lager geboortecijfer, zorgt de komende jaren ook bij Stichting Lek en IJssel voor een lagere werkgelegenheid. Door de vergrijzing van ons personeelsbestand zullen er de komende 5 jaar relatief veel medewerkers met pensioen gaan. Deze natuurlijke uitstroom zal naar verwachting de komende 5 jaren het verlies aan werkgelegenheid opvangen. Het is daarom niet te verwachten dat de stichting de komende 5 jaar gaat reorganiseren als gevolg van de krimpende markt. Het bevorderen van interne mobiliteit. In 2012 is het bestaande mobiliteitsbeleid opnieuw onder de aandacht gebracht bij de medewerkers van onze stichting. Mobiliteit vormt een integraal onderdeel van de algemene formatie-carrousel. Er hebben in 2012 hebben er 7 wisselingen 10

11 van medewerkers tussen de verschillende scholen binnen onze stichting plaatsgevonden als gevolg van vrijwillige mobiliteit. De functiemix De functiemix is de verdeling van leraren over de salarisschalen. De functiemix zorgt voor meer loopbaanmogelijkheden voor leraren door het beschikbaar komen van leraarsfuncties op een hoger functieniveau. Als je in het primair onderwijs werkt begin je meestal in schaal La. In het voortgezet onderwijs begin je meestal in schaal Lb. Om hoger ingeschaald te worden moet je nu nog een managementfunctie gaan vervullen. Ten aanzien van de functiemix van leraren primair onderwijs spreken partijen af dat per 1 augustus 2010 een start gemaakt wordt met de invoering van meer hogere leraarsfuncties. In het voortgezet onderwijs kunnen meer leraren ook in aanmerking komen voor een hogere salarisschaal. Schoolbesturen bepalen in overleg met (het personeelsdeel van) de medezeggenschapsraad hoe zij de versterking van de functiemix gaan realiseren. PO moet een aantrekkelijke sector zijn om in te werken. De functiemix moet zorgen voor een loopbaanperspectief voor de leerkracht. Uiteindelijk doel: verbetering van onderwijs. In 2012 zijn er 6 medewerkers in het kader van de functiemix benoemd. Gesprekscyclus binnen de stichting In 2012 is een nieuwe gesprekscyclus geïmplementeerd. De gesprekscyclus beslaat steeds 4 jaar waarin met iedere medewerker minimaal 1 gesprek per jaar plaatsvindt in het kader van loopbaanmanagement of beoordeling van de werkzaamheden. De interne coach In 2012 heeft de interne coach binnen onze stichting 4 uur per week besteed aan het begeleiden van medewerkers. In 2012 zijn er 14 scholingstrajecten uitgevoerd door de interne coach. De resultaten zijn over het algemeen goed geweest. De coachingstrajecten zijn geëvalueerd. De (schriftelijke) eindevaluaties zijn positief, zowel door coachee als opdrachtgever. De vervangingsdienst In ruim 95% is er voorzien in de behoefte voor kortdurende vervanging. De vervangingsdienst biedt aan ongeveer tachtig invallers (tijdelijk) werk. Training, opleiding/professionalisering In 2012 heeft de stichting wederom een gevarieerd trainingsaanbod samengesteld voor haar medewerkers op basis van open inschrijving. De volgende trainingen werden aangeboden: 11

12 Professionalisering Leerkrachten; coachen & communiceren bij veranderingen; Boeiend onderwijs in een lerende school; Smart Board voor beginners; Smart Board voor gevorderden; Introductiebijeenkomst nieuwe medewerkers; Toepassingstraining Smart Board; Signaleren en gespreksvoering met ouders; Andere Tijden: aan de slag met de schooldag?; Thema-middag arbocontactpersonen; Mind Mapping; Prezi; Intervisiebijeenkomst contactpersonen; Word; Denkstimulerende GespreksMethodiek; effectieve gesprekken voeren met kinderen; Omgaan met ongewenst gedrag; Samen tekenen; Excel; Sociale media; Handschriftontwikkeling. Voor de trainingen zijn zowel interne (eigen leerkrachten) als externe docenten ingezet. Daarnaast is er in 2012 een in-house opleiding gestart onder leiding van Jan Jutten van `Natuurlijk leren BV`. Deze opleiding wordt gevolgd door de schooldirecteuren en leidinggevenden die hierbij vergezeld worden door een maatje vanuit het schoolteam. Natuurlijk Leren BV ondersteunt scholen bij het realiseren van boeiend en opbrengstgericht onderwijs dat ertoe doet in deze tijd. Om dat te realiseren, helpt natuurlijk Leren BV besturen, samenwerkingsverbanden en scholen zich te ontwikkelen als lerende organisaties. We werken samen met leerkrachten en leiders aan scholen waarin kinderen leren omgaan met de problemen en uitdagingen van nu en van de toekomst. Een van de pijlers daarbij is het maken van de omslag van het machinedenken naar de klas en de school als een levend systeem. In 2012 hebben 198 medewerkers deelgenomen aan een interne training / opleiding en 30 medewerkers aan het opleidingstraject dat door Natuurlijk Leren BV is verzorgd. Vanzelfsprekend hebben ook diverse medewerkers een master, opleiding en-of cursus extern gevolgd. Arbo en gezondheid In 2012 is er gestart met een onderzoek op het gebied van arbo-dienstverlening. Dit onderzoek bekijkt of ons huidige arbobeleid en de daarbij behorende arbodienstverlening nog goed passen bij onze bedrijfsvoering. 12

13 Het verzuimpercentage bij Stichting lek en IJssel in 2012 bedroeg 6,08%. Er zijn over 2012 nog geen landelijke cijfers bekend voor het onderwijs. Personeelshandboek Om te zorgen voor een duidelijke, toegankelijke en transparante manier van personeelsbeleid is er in 2009 een digitaal personeelshandboek ontwikkeld. Dit handboek bevat personeelsbeleid, protocollen, reglementen, informatie en handleidingen over vele personeelsgerelateerde onderwerpen. Het personeelshandboek is een dynamisch groeihandboek. In 2012 zijn ondermeer onderwerpen toegevoegd of aangepast met betrekking tot de CAO, werktijden, gesprekscyclus, reiskostenvergoedingen, kortings- en collectiviteitsregelingen, arbobeleid, vervangingsbeleid en diverse regelingen binnen de stichting. Diginieuws Diginieuws is een digitale nieuwsbrief die door de stichting wordt verspreidt onder haar medewerkers. Dit nieuwsorgaan wordt per mail verspreid en bevat informatie en aankondigingen die voor de medewerkers van Stichting Lek en IJssel van belang zijn. In 2012 zijn er 6 edities verspreid. 13

14 5. Huisvesting Voor het beheer en onderhoud van onze gebouwen werken wij met een meerjaren onderhoudsplanning. Hiervoor beschikken wij over software waarin de medewerker beheer gedurende het gehele jaar de onderhoudsplanning actueel houdt. De uit te voeren werkzaamheden wordt onderverdeeld in: Vast onderhoud Variabel onderhoud (Groot) onderhoud ten laste van de gemeente De kosten van het onderhoud van de gebouwen worden bovenschools verantwoord. Naast het onderhoud uit het meerjaren onderhoudsplan worden jaarlijks de wensen van de schooldirecteuren geïnventariseerd en besproken. Dit vormt de basis voor de begroting onderhoud. Door het ontbreken van voldoende financiële middelen wordt steeds kritisch gekeken naar de noodzaak van het onderhoud. Waar mogelijk worden werkzaamheden uitgesteld naar een volgend jaar. Een aantal groepen van de Ark van Noach heeft les gehad in een nevenvestiging. In februari 2012 is de verbouwing van het WOC afgerond. De leerlingen zijn van het WOC verhuisd naar de Aalbersestraat waardoor nu alle leerlingen van de Ark van Noach gehuisvest zijn in de schoolwoningen. In 2012 is voor twee scholen onderhoud uitgevoerd waarvoor door de gemeentes krediet beschikbaar is gesteld. Deze werkzaamheden zijn onder regie van onze medewerker beheer uitgevoerd. Voor de Agnesschool is het hang- en sluitwerk vervangen. Voor de Egbertus is de dakbedekking van het platte dak vervangen evenals de buitenkozijnen, de zonwering en de cv leidingen en zijn ventilatieunits geplaatst t.b.v. het binnenklimaat in de lokalen. In 2012 is de renovatie van de St. Victorschool die in 2011 was gestart afgerond. 14

15 5. Jaarrekening 2012 Voor zowel de financiële administratie als de personeels- en salarisadministratie maken wij gebruik van de software van Merces te Tiel. De financiën worden gedeeltelijk verantwoord op schoolniveau/stafbureau. De personele exploitatie, de kosten voor onderhoud en voor administratie, beheer en bestuur worden bovenschools verantwoord. Hiervoor is gekozen omdat: de risico s (met name aangaande lumpsum) bovenschools gedragen worden; het de scholen meer financiële ruimte geeft; het administratief voordeel oplevert; de directeur verantwoordelijk is voor de eigen schoolexploitatie waarin alleen die kosten worden geboekt waar de directeur ook daadwerkelijk invloed op heeft. Voor de schooldirecteuren wordt de tijd die moet worden besteed aan administratieve taken zo veel mogelijk beperkt. De liquide middelen staan op spaarrekeningen die direct opvraagbaar zijn en er zijn geen gelden belegd. Dit is geheel conform ons beleid zoals beschreven in het treasurystatuut. ACTIVA PASSIVA Materiële vaste activa eigen vermogen Vorderingen voorzieningen Liquide middelen kortlopende schulden TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA

16 Exploitatierekening 2012 Realisatie Begroting Verschil Realisatie verschil begroting Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten NETTORESULTAAT Kasstroomoverzicht Saldo baten en lasten Afschrijvingen mutaties voorzieningen mutaties vorderingen mutaties schulden saldo intrest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Mutatie Liquide middelen

17 Financiële kengetallen Kengetal Signaleringsgrens Commissie Don ondergrens bovengrens Solvabiliteit 76,4% 73,4% 20,0% geen Liquiditeit 3,4 3,0 0,5 1,5 Rentabiliteit -1,4% -0,1% 0,0% 5,0% Kapitalisatiefactor 45,2% 47,1% geen 35,0% NB: conform het advies van de commissie Don is er geen presentatie meer van het weerstandsvermogen. Solvabiliteit De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Definitie: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de verplichtingen kan worden voldaan. Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, de vorderingen en de voorraden) en de kortlopende schulden. Rentabiliteit De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten. Definitie: Resultaat uit gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten. Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor geeft aan hoe efficiënt het kapitaal wordt benut voor de vervulling van de taken. Definitie: het totaal kapitaal minus gebouwen en terreinen, uitgedrukt in een percentage van de totale baten. 17

18 Toelichting exploitatie 2012 Het jaar 2012 is afgesloten met een negatief resultaat over het lopende boekjaar van ,- plus een negatief resultaat met betrekking tot voorgaande jaren ad en een negatief resultaat ad ,- dat betrekking heeft op de liquide middelen van de ouderraad en de tussenschoolse opvang. Omdat ouders zeggenschap hebben over deze middelen zijn deze in 2012 uit de exploitatie als schuld naar de balans geboekt. Totaal een negatief resultaat van ,-. Er was een negatief resultaat begroot van ,-. De inkomsten voor het jaar 2012 zijn lager dan in 2011 door de lagere inkomsten voor leerlinggebonden financiering en maatschappelijke stage, het wegvallen van de geoormerkte subsidies voor cultuureducatie en kwaliteit en doordat het project ATCC van de Baanbreker is beëindigd waardoor er geen inkomsten meer zijn vanuit het ESF subsidie. In 2012 is de prestatiebox verhoogd van ,- naar ,-, deze extra inkomsten waren niet begroot. Het resultaat in 2011 werd positief beïnvloed door het opheffen van de egalisatierekening eerste inrichting ad ,-. Doordat alle leerlingen van de Ark van Noach nu gehuisvest zijn in één locatie zijn er geen inkomsten meer voor medegebruik van de Torenuil. Tevens is de vergoeding aan de gemeente voor de nevenvestiging komen te vervallen. In 2012 zijn de kosten voor vervanging van personeel lager dan in 2011 en is minder formatie ingezet door de daling van het aantal leerlingen. Door de hogere kosten voor bapo, sociale lasten en pensioenpremie zijn de personeelslasten in 2012 toch iets hoger dan in Door de inhuur van de interim directeur voor de Zomergaard zijn de kosten voor inhuur van personeel hoger dan was begroot en hoger dan in De kosten voor het gebruik van de bapo-regeling zijn ten opzichte van 2011 met ,- gestegen naar ,-, ruim 3% van de salariskosten. Doordat nu alle scholen vanaf groep 3 beschikken over smartboards zijn de afschrijvingskosten hoger dan in voorgaande jaren. De kosten ICT blijven stijgen door het onderhoud van smartboards en beamers en de hogere kosten voor licenties. 18

19 Begroting 2013 Begroting 2013 Realisatie Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten NETTORESULTAAT Uit de reserve BEGROOT Toelichting begroting 2013 Om een sluitende begroting te realiseren is het noodzakelijk dat een bedrag van uit de reserve wordt betaald. Net als in 2012 heeft een aantal scholen geen sluitende begroting voor Zij zetten een deel van de reserves in om de plannen voor 2013 te realiseren. Uit de reserve worden geen structurele uitgaven gedaan. Voor 2013 is een bedrag van ,- begroot voor ICT en scholing. ICT is niet meer weg te denken uit de samenleving. Wat we met zekerheid kunnen stellen is dat ICT onlosmakelijk met de toekomst is verbonden. Dat betekent dat wij kinderen moeten leren omgaan met ICT. ICT kan het leren en de organisatie ervan optimaliseren. Op verschillende terreinen (speerpunten taal, rekenen en ICT) willen wij investeren in de scholing van onze medewerkers ter versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Het budget voor (na)scholing is hoger dan in andere jaren en bedraagt 1,6% van de totale budget. De vergoeding voor personeel is, ondanks het gelijke aantal leerlingen, lager dan in voorgaande jaren doordat het aantal leerlingen in de onderbouw is afgenomen. De definitieve bekostiging door het ministerie voor personele kosten 19

20 en de functiemix zijn nog niet bekend. In de begroting is er rekening mee gehouden dat de hogere personele kosten niet volledig worden doorberekend door het ministerie. Voor het voortgezet onderwijs is een bezuiniging aangekondigd maar ook hier zijn nog geen bedragen bekend. Voor de praktijkschool in voor de begroting 2013 uitgegaan van de bedragen voor de bekostiging van De eisen om in aanmerking te komen voor een vergoeding leerlinggebonden financiering zijn aangescherpt. Deze vergoeding loopt de laatste jaren sterk terug. Het werkelijk aantal leerlingen dat voor deze vergoeding in aanmerking komt is niet bekend. Hiervoor is een inschatting gemaakt op basis van de ervaringscijfers rekening houdend met de zwaardere eisen. De bedragen voor de prestatiebox zijn in het voorjaar van 2012 sterk verhoogd. Voor 2013 is nog eens een stijging van dit budget aangekondigd. Het is nog onduidelijk wat de verhoging zal zijn. In de begroting is rekening gehouden met 10%. Doordat het aantal leerlingen op de Wenteltrap toeneemt is ook de vergoeding die wij van het samenwerkingsverband ontvangen hoger. De salariskosten zijn begroot op basis van de gemiddelde personeelslast van het huidige personeelsbestand. De lagere premie van het vervangingsfonds en de vermindering van de formatie voor het schooljaar 2013/2014 zijn verwerkt. De kosten voor onderhoud gebouw en de dotatie in de voorziening zijn gebaseerd op de meerjaren onderhoudsplannen. Met ingang van 1 januari 2013 zorgt Lek en IJssel Facility BV voor de schoonmaak van alle scholen. Naast een kostenbesparing verwachten wij schonere scholen, een doelstelling die zeker haalbaar zal zijn. 20

21 Meerjarenbegroting Na ongeveer 50 jaren van groei in de naoorlogse periode worden wij (landelijk) geconfronteerd met een periode van krimp. Dit leidt tot dalende inkomsten. Alhoewel de overheid de sector onderwijs in de bezuinigingsmaatregelen n.a.v. de economische crisis nog enigszins ontziet, is er wel sprake van verborgen bezuinigingen. Zo is de materiële vergoeding al jarenlang niet in evenwicht met de vaste uitgaven. Door stijgende energielasten is op deze post bijvoorbeeld in de afgelopen tien jaar een stijgend tekort ontstaan dat vanuit andere middelen aangevuld dient te worden. Ook de stijgende personeelslasten worden niet volledig in de vergoeding verwerkt. Overzicht leerlingenaantal en prognose Meerjarenbegroting Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten NETTORESULTAAT Uit de reserve BEGROOT

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad,

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad, Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011 Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2011 van Stichting OPOS. Via dit jaarverslag krijgt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College,

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College, ^ sterk in leren Spaarnesant Spaarnesant Richard Holkade 14-16 Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023 543 01 00 F 023 543 0! 9! E info@spaarnesant.nl I vvww.spaarnesant.nl Gemeente Haarlem College van Burgemeesters

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013

BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 BOOR Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2013 Vastgesteld door het bestuur op 31 oktober 2013. Woord vooraf Bij BOOR werken wij voortdurend aan het bevorderen van excellentie bij onze leraren, schoolleiders

Nadere informatie

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36 I 3+,--1. I 1 I. l Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 1 van 36.. ''.' ''...ï' ' ')' -' ïï *. -.,' -. ', Ter Apel RSG Ter Apel te Ter Apel PPORTINZAKE DE J RREKENING 2011 RSG Ter Apel Postbus 47 9560 AA Ter

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool. s-molenaarsweg 1. Jaarverslag GPO-WN

Gereformeerde Basisschool. s-molenaarsweg 1. Jaarverslag GPO-WN Gereformeerde Basisschool s-molenaarsweg 1 Jaarverslag GPO-WN 2013 INHOUD Voorwoord GPO-WN in beweging 3 Hoofdstuk 1 Instellingsgegevens 1.1 Juridische structuur 5 1.2 Organisatiestructuur 7 1.3 Kernmerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie