Meerjarenplan. Vrijwilligers beschermen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerjarenplan. Vrijwilligers beschermen"

Transcriptie

1 Meerjarenplan Vrijwilligers beschermen 2008 t/m 2012

2 Vrijwilligers beschermen Stichting RAVON RAVON zet zich, samen met haar betrokken donateurs en vrijwilligers, al jaren in voor de bescherming van reptielen, amfibieën en vissen in Nederland, door voortdurend in de gaten te houden hoe het met onze diersoorten gaat (tellen en monitoren) onderzoek uit te voeren organisaties te adviseren die zich bezighouden met het beheer en de inrichting van (natuur)gebieden, zoals ministeries, provincies, terreinbeheerders en adviesbureaus voorlichting en scholing te geven, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van lespakketten voor het basisonderwijs, het geven van lezingen, het uitgeven van brochures, gidsen en boeken en het organiseren van cursussen en excursies. De afgelopen jaren is RAVON sterk in omvang gegroeid. Er zijn meer vrijwilligers actief, we hebben meer donateurs gekregen en het aantal projecten en daarmee het aantal medewerkers is fors toegenomen. In de komende jaren willen we nóg meer betekenen in de bescherming van reptielen, amfibieën en vissen in Nederland en uitgroeien tot dé gesprekspartner voor overheid en andere instanties als het gaat om onze diersoorten. Om dit goed vorm te geven hebben we een Meerjarenplan 2008 t/m 2012 opgesteld. In deze folder geven wij u in hoofdlijnen zicht op wat we de komende jaren, samen met onze donateurs en vrijwilligers, willen bereiken. 2

3 Meerjarenplan 2008 t/m 2012 Visie en Doelstelling We zorgen ervoor dat onze vrijwilligers in staat zijn gegevens van onze soortgroep te verzamelen en we voeren onderzoek uit om onze expertise steeds verder te vergroten. Met onze uitgebreide kennis proberen we het handelen van overheden te beïnvloeden en gaan we het gesprek aan met grondeigenaren en -bezitters. We verspreiden onze kennis door publicaties, lezingen en cursussen. Zo stimuleren we het nemen van beschermende maatregelen voor reptielen, amfibieën en vissen in Nederland. Onze doelstelling: We beschermen Nederlandse reptielen, amfibieën en vissen, door onder andere het behouden, beheren en herstellen van hun leefgebieden. We bevorderen natuurbehoud en milieubeheer in algemene zin. We beheren de gegevens die door onze vrijwilligers verzameld worden met grote zorg. Deze gegevens stellen ons ook in staat toegepast wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. We stimuleren anderen dit ook te doen, zodat meer kennis over de soortgroepen ontstaat. We beschermen reptielen, amfibieën en vissen op landelijke schaal. Onze donateurs en vrijwilligers zetten zich, met onze ondersteuning, in voor de bescherming van lokale populaties. Zijn deze populaties echter van belang voor het landelijk voortbestaan van de soort, dan komt het landelijk bureau in actie. We volgen ontwikkelingen op de voet en overleggen met de plannenmakers. Als het nodig is spannen we procedures aan. De bescherming van reptielen, amfibieën en vissen in Nederland zien wij als een verantwoordelijkheid van ons allen. Daarom zetten we ons in om het draagvlak hiervoor bij het grote publiek te vergroten. Onze missie: RAVON is hét aanspreekpunt voor de bescherming en studie van reptielen, amfibieën en vissen in Nederland. 3

4 Vrijwilligers beschermen Vrijwilligers & donateurs: de basis van RAVON Aan de basis van RAVON staan onze vrijwilligers, zij zijn van onschatbare waarde. In de komende jaren investeren wij niet alleen in het werven van nieuwe vrijwilligers, maar ook in het versterken van de band met onze huidige vrijwilligers. De stichting RAVON is door vrijwilligers opgericht in RAVON is en blijft een organisatie voor en door vrijwilligers. Deze zijn georganiseerd in provinciale afdelingen en regionale of thematische werkgroepen. Mede ter ondersteuning is in 1994 een bureau in Amsterdam opgericht en in 1999 een bureau in Nijmegen. in. De virtuele netwerkorganisatie die we zien ontstaan, ondersteunen we van harte. De huidige structuur van RAVON, in afdelingen en werkgroepen, zal de komende jaren echter blijven bestaan. We streven naar een groeiend, landelijk dekkend vrijwilligersnetwerk dat vooral lokaal en regionaal georganiseerd is. Concreet streven we naar een verhoging van het aantal vrijwilligers van 1000 naar 1500 en een verhoging van het aantal donateurs van 900 naar Vrijwilligers en donateurs vormen onze basis, zonder hen kan RAVON niet bestaan. We investeren dan ook graag in de communicatie naar onze achterban. Onze website ( neemt hierbij een steeds belangrijker plaats 4

5 Meerjarenplan 2008 t/m 2012 Data: betrouwbaar en actueel Onze data zijn van onbetwistbare kwaliteit en zijn blijvend actueel. We bewijzen ons steeds meer als leverancier van hoogwaardige kennisproducten over onze diersoorten. Alleen met betrouwbare en actuele gegevens over reptielen, amfibieën en vissen in Nederland kunnen wij onze opdrachtgevers en overige instanties van goede informatie en advies voorzien en eventuele situaties die (dringend) aandacht vragen tijdig signaleren. We beheren nu al dé nationale databank van reptielen en amfibieën en vissen. We breiden de nationale databank van reptielen en amfibieën en vissen verder uit. Deels bereiken we dit door steeds meer databanken van andere organisaties toe te voegen binnen de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De kwaliteit van onze gegevens blijft hoog en gegarandeerd, bevestigd door een onafhankelijk instituut. Naast basale gegevens leggen we ons steeds meer toe op het leveren van kennis(producten) over onze soorten. Bescherming van reptielen, amfibieën en vissen is ons doel. Daarom maken we gegevens op detailniveau alleen openbaar als de situatie ter plekke dit toelaat. Is het nodig, dan vervagen we de gegevens tot een grover schaalniveau. Het monitoren van de dieren gebeurt in onze meetnetten. Het hoge niveau van het meetnet reptielen houden we vast. We zullen het meetnet amfibieën verder ontwikkelen en een meetnet vissen opstarten. We kijken echter verder dan alleen reptielen, amfibieën en vissen. De natuur in brede zin raakt ons. Daarom werken we actief mee aan de verdere ontwikkeling van de Nationale Databank Flora en Fauna en de online invoermodule in samenwerking met de VOFF-partners (Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna) Er worden meer verspreidingsgegevens verzameld. Deze zullen van hoge kwaliteit zijn, beter verspreid en actueler. 5

6 Vrijwilligers beschermen Onderzoek: veelbelovende mogelijkheden De komende jaren leggen we ons meer en meer toe op wetenschappelijk onderzoek en worden we ook op dat vlak een serieuze gesprekspartner. De vrijwilligers van RAVON houden zich veel bezig met onderzoek: verspreiding, monitoring en ecologisch onderzoek. De medewerkers doen ook toegepast wetenschappelijk onderzoek. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek wordt nog nauwelijks gedaan onder de RAVON-vlag. De mogelijkheden die EcoGRID biedt voor (toegepast) wetenschappelijk onderzoek gaan we volledig benutten (EcoGRID is de digitale onderzoeksomgeving rond de gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna). Daarnaast zullen we strategische samenwerking aangaan met universiteiten en instellingen (o.a. Natuurplaza, Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit van Amsterdam). We zullen de resultaten van het monitoring- en verspreidingsonderzoek combineren en de mogelijkheden bekijken om de meetnetgegevens te gebruiken voor ecologisch onderzoek. We faciliteren onderzoek dat door vrijwilligers wordt opgezet en onderzoeken de mogelijkheden om met veel vrijwilligers de verspreiding van soorten in een gebied in detail in kaart te brengen. De grote databanken van onze soortgroepen én het gebrek aan herpetologisch onderzoek op universiteiten bieden enorme mogelijkheden. Een aantal AIO-plaatsen zal dan ook worden gerealiseerd. 6

7 Meerjarenplan 2008 t/m 2012 Bescherming: maatregelen werpen hun vruchten af De bescherming van onze diersoorten zit ons in het bloed. Daar zijn we groot mee geworden en daar blijven we ons sterk voor maken. Samen met onze vrijwilligers zetten we ons de komende 5 jaar actief in voor de bescherming van diersoorten, maar vooral ook van hun leefgebieden. Met het opstellen van beschermingplannen, beleidsbeïnvloeding, de intensieve samenwerking met terreinbeheerders en diverse projecten waaronder Life-AMBITION, hebben we het voortouw genomen in de bescherming van reptielen, amfibieën en vissen in Nederland. Veel aandacht is hierbij uitgegaan naar de zogenaamde beleidsrelevante soorten; de meest bedreigde diersoorten die een rol hebben in beleidskaders als de Habitatrichtlijn en de Flora- en faunawet. De handhaving van de wetgeving schiet helaas nog te kort. Naast de meest bedreigde soorten zullen we ook meer aandacht hebben voor de bescherming van de algemene soorten en onze vrijwilligers hierin ook meer ondersteunen. We bouwen de actieve soortbescherming verder uit door vrijwilligers meer bij het uitvoeren en de advisering van beheermaatregelen te betrekken. We willen onze actieve inbreng versterken in de aanwijzing en begrenzing van Natura2000-gebieden en bij het opstellen van de beheerplannen. Dit geldt ook voor de leefgebiedenbenadering, waarin wordt ingezet op een gebiedsgerichte aanpak voor meerdere soortgroepen tegelijk. Daarnaast richten we ons meer op beleidsbeïnvloeding van overheden en voorlichting. Bij beleidsbeïnvloeding gaat het om de wettelijke bescherming die voortvloeit uit de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. Door advisering en lobby (tot in de Tweede Kamer) proberen we het beleid te beïnvloeden. In het uiterste geval voeren we juridische procedures, bij voorkeur in samenwerking met partners. We zetten dan ook steviger in op de samenwerking in het PSO (Platform Soortbeschermende Organisaties). We zetten laagdrempelige beschermingsprojecten op, onderzoeken of vrijwilligers het beheer van (kleine) terreinen op zich kunnen nemen (adoptie) en stimuleren ze om meer overleg te voeren met de beheerder van het terrein dat ze inventariseren. We nemen een actievere houding aan bij de interpretatie en toepassing van de natuurwetgeving. Op het gebied van handhaving ligt een belangrijke signalerende rol bij de vrijwilligers en donateurs. 7

8 Vrijwilligers beschermen Draagvlak: de weg naar het grote publiek In de komende jaren zoeken we actief contact met het grote publiek, zodat ook dat kennis kan maken met onze fascinerende diersoorten en meer bereid zal zijn een (eigen) bijdrage te leveren aan de bescherming ervan. Als we effectief willen zijn in de bescherming van onze soorten, dan moet er bij specifieke doelgroepen voldoende draagvlak zijn om maatregelen te nemen. Wat hierbij in ons voordeel werkt is dat veel reptielen, amfibieën en vissen beschermd zijn. collega-organisaties en jongeren (jeugdbonden, lagere en middelbare scholen). Waar mogelijk zoeken we hierbij samenwerking met andere organisaties. We bieden een landelijke structuur voor paddenoverzetters. Ook vragen we meer aandacht voor veldherpetologie en ichtyologie in curricula van universiteiten en HBO-opleidingen. Om het grote publiek en jongeren te bereiken zoeken we naar aansprekende en toegankelijke (communicatie)middelen. We treden meer naar buiten en vragen gericht aandacht voor onze diersoorten. Als doelgroep zien we vooral het lichtgroene deel van het grote publiek, beleidsmakers, politici, terreinbeheerders, ingenieursbureaus, controleurs, 8

9 Meerjarenplan 2008 t/m 2012 Internationaal: koploper in Europa In de komende jaren delen wij onze kennis en ervaring actief met onze partners in het buitenland, zodat onze diersoorten in heel Europa de aandacht krijgen die ze verdienen. We kijken over de landsgrenzen heen; er is samenwerking met onze buurlanden, vooral bij het uitwisselen van kennis en het beschermen van soorten, habitats en gebieden. Ook delen we onze kennis op internationale congressen en nemen we actief deel in internationale projecten, zoals het opzetten van de Europese atlas voor reptielen en amfibieën. We hebben veel kennis en ervaring op het gebied van het inventariseren en monitoren met vrijwilligers, de ecologie en bescherming van soorten en de invoer, de opslag en het gebruik van gegevens. In Europa lopen we hiermee voorop. We willen onze kennis en ervaring graag uitwisselen met andere landen. Dit kan leiden tot meer en betere aandacht voor onze soorten in Europa. We onderzoeken samen met andere partners de mogelijkheden voor het opzetten van een online invoersysteem en Europese databank voor onze soortgroepen. We zullen een actieve rol spelen in het op een hoger niveau tillen van de bescherming van reptielen, amfibieën en vissen in Europa. We bekijken de mogelijkheden om te komen tot trendgegevens voor onze soortgroepen op Europese schaal. 9

10 Vrijwilligers beschermen Algemene aspecten kwaliteit, partners, financiën & organisatie Wij streven naar: Producten van hoge kwaliteit. Meer strategische partners om de positie van RAVON als het aanspreekpunt voor bescherming van en onderzoek naar reptielen, amfibieën en vissen te versterken. De vorming van een fonds, om zo voor onze financiering minder afhankelijk te zijn van derden. Een landelijk dekkende netwerkorganisatie van vrijwilligers die lokaal of regionaal georganiseerd zijn. Kwaliteit Al onze producten moeten van hoge kwaliteit zijn; betrouwbaar en niet te betwisten. We hebben dit imago al, maar we gaan dat de komende jaren versterken. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van audits door collega-pgo s (Particuliere Gegevensbeherende Organisaties), waarbij onze werkprocessen worden geëvalueerd en verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Partners We kunnen onze doelstellingen gemakkelijker bereiken door samen te werken met andere organisaties. We willen meer strategische partners, zodat onze positie (als aanspreekpunt voor bescherming van en onderzoek naar reptielen, amfibieën en vissen) wordt versterkt. In plaats van een uitvoerende rol, zullen we hierbij steeds meer een sturende rol gaan vervullen. We maken actief deel uit van: De Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF), die als koepel ten dienste staat van de PGO s. Een belangrijke activiteit van de VOFF is samen met de Gegevensautoriteit Natuur vorm geven aan de Nationale Databank Flora en Fauna. Het Platform Soortbeschermende Organisaties (PSO) dat soortgerichte bescherming op landelijk niveau behartigt. Natuurplaza, een consortium van Stichting Bargerveen, SOVON Vogelonderzoek Nederland, VOFF, Zoogdiervereniging en RAVON. 10

11 Meerjarenplan 2008 t/m 2012 We werken samen met: De Universiteit van Amsterdam (ZMA/IBED), onder andere via de Werkgroep Monitoring en via het project EcoGRID. De Gegevensautoriteit Natuur (GaN), die de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) verder ontwikkelt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Naturalis Nationaal Natuurhistorisch Museum Waarneming.nl Sportvisserij Nederland Op lokaal niveau of op projectbasis: provincies, terreinbeheerders, provinciale landschapsbeheerorganisaties, waterschappen, groene bureaus, Vereniging voor natuur en milieueducatie (IVN), Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), jeugdbonden en musea. Op internationaal niveau: De Societas Europaea Herpetologica (SEH) (Europa), Amphibian and Reptile Conservation Trust (Engeland), Hyla/Natuurpunt (België) en Naturschutzbund Deutschland (NaBu) (Duitsland). Financiën Op dit moment worden onze activiteiten bijna helemaal betaald uit projectgelden en subsidies gekoppeld aan een product. De donateurgelden zijn volledig nodig voor het maken en drukken van het RAVON tijdschrift. We willen minder afhankelijk zijn van derden en streven er daarom naar een fonds te vormen. Uit dit fonds kunnen dan kleine projecten gefinancierd worden. Ook kan het fonds dienen om het ondersteunen van het vrijwilligerswerk voor bijvoorbeeld 20 jaar te garanderen. Op Europees niveau zou eveneens een fonds gevormd kunnen worden. Hiermee kunnen we een deel van onze Europese ambities verwezenlijken. Organisatie RAVON is een stichting die wordt bestuurd door het Algemeen Bestuur (AB). Het AB heeft veel bevoegdheden gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur (DB). De stichting kent donateurs (ruim 900) en vrijwilligers (ruim 1000). RAVON heeft 17 afdelingen en werkgroepen. De 34 medewerkers zijn verdeeld over 2 locaties: Amsterdam en Nijmegen. 11

12 Colofon Tekst Stichting RAVON Fotografie Jelger Herder (pagina 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 en 12) Sandra van Loon (pagina 6) Sergé Bogaerts (pagina 9) Vormgeving Jelger Herder Uitgave Stichting RAVON Postbus BK Nijmegen De volledige versie van het Meerjarenplan 2008 t/m 2012 is op te vragen bij het kantoor.

RAVON JAARVERSLAG 2007

RAVON JAARVERSLAG 2007 RAVON JAARVERSLAG 2007 reptielen amfibieën vissen onderzoek Nederland Gelderse vissers s nachts in actie Foto: Maaike Pouwels Voorkant: rivierdonderpad (Cottus perifretum) Foto: Paul van Hoof RAVON heeft

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2010-2013. Samenvatting. SOVON Vogelonderzoek Nederland. Meerjarenvisie

Meerjarenvisie 2010-2013. Samenvatting. SOVON Vogelonderzoek Nederland. Meerjarenvisie Meerjarenvisie 2010-2013 Samenvatting SOVON Vogelonderzoek Nederland Meerjarenvisie Meerjarenvisie 2010-2013 Colofon Samenstelling: SOVON Vogelonderzoek Nederland Eindredactie: Fred Hustings Lay-out: Peter

Nadere informatie

Meerjarenplan stichting EIS Nederland 2011 2016

Meerjarenplan stichting EIS Nederland 2011 2016 Meerjarenplan stichting EIS Nederland 2011 2016 Samenvatting Uitbreiding aantal actieve werkgroepen tot 60. Verdere professionalisering van het bureau. Betere profilering van de organisatie. Verdere groei

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VOOR ZOOGDIERKUNDE EN ZOOGDIERBESCHERMING (Zoogdiervereniging) Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 12 december 2009 (Dit huishoudelijk reglement (HR)

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening 2014. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening 2014. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2014 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Balans per 31 december 2014 ( x 1.00) 31-12-2014 31-12-2013 Activa

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 17-09-2013 Agendapunt 5 Steller / afdeling E. Leuver / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 1 Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

Soortenbescherming. Buitenevenementen

Soortenbescherming. Buitenevenementen Soortenbescherming en Buitenevenementen Bron www.drloket.nl Flora en faunawet en buitenevenementen Bron www.drloket.nl Pagina 1 Buitenevenementen Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan

Nadere informatie

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Datum : 30 oktober 2014 Opdrachtgever : Pouderoyen BV Opgesteld door : ir. N. Arts Projectnummer : P14-0202 Inleiding Initiatiefnemer is voornemens

Nadere informatie

Directoraat-generaal Agro en Natuur Bezoekadres Postadres Overheidsidentificatienr Ons kenmerk

Directoraat-generaal Agro en Natuur Bezoekadres Postadres Overheidsidentificatienr Ons kenmerk > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

CONCEPT MEERJARENPROGRAMMA 2011-2015 ZOOGDIERVERENIGING

CONCEPT MEERJARENPROGRAMMA 2011-2015 ZOOGDIERVERENIGING CONCEPT MEERJARENPROGRAMMA 2011-2015 ZOOGDIERVERENIGING DEFINITIEF Concept - ALV 1/18 INHOUD SAMENVATTING MEERJARENPROGRAMMA 2011-2015 A. INLEIDING - WAT SPEELT? 1. Vereniging en Stichting 2. Achtergrond

Nadere informatie

Veldinventarisatie ringslang en levendbarende hagedis A37, omgeving Zwartemeer

Veldinventarisatie ringslang en levendbarende hagedis A37, omgeving Zwartemeer Veldinventarisatie ringslang en levendbarende hagedis A37, omgeving Zwartemeer Veldinventarisatie in opdracht van Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud Opgesteld door Stichting RAVON R.P.J.H. Struijk

Nadere informatie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie 1 NATUUR 1.1 Natuurwetgeving & Planologie De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2014-2017. In het kort

Meerjarenvisie 2014-2017. In het kort In het kort Colofon Samenstelling: Sovon Vogelonderzoek Nederland Eindredactie: Fred Hustings Lay-out: Peter Eekelder Foto s: Theo Baas, Koos Dansen. Peter Eekelder, Frans Martens, Gerben Mensink & Johan

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen

Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Quickscan natuuronderzoek bouwblok Kolenbranderweg Haaksbergen Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Haaksbergen 21 Mei 2014 Rapportnummer 031 Projectnummer 012 opdrachtgever Fam. Ten Dam Kolenbranderweg

Nadere informatie

Inventarisatie beschermde vissen met behulp van vrijwilligers in het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland 2008

Inventarisatie beschermde vissen met behulp van vrijwilligers in het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland 2008 Inventarisatie beschermde vissen met behulp van vrijwilligers in het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland 2008 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Inventarisatie beschermde vissen met

Nadere informatie

Mensen en Natuur PLANNEN MET NATUUR! Inleiding

Mensen en Natuur PLANNEN MET NATUUR! Inleiding alterra lei landbouw, natuur en voedselkwaliteit PLANNEN MET NATUUR! Groene wet- en regelgeving en decentrale overheden Inleiding De veranderende natuurwetgeving heeft grote gevolgen voor gemeenten en

Nadere informatie

Aanleiding Gegevensautoriteit Natuur

Aanleiding Gegevensautoriteit Natuur Aanleiding Gegevensautoriteit Natuur Strengere wetgeving op natuurgebied (Flora en faunawet) werd ingevoerd. Toenmalig minister Veerman zag in toenemende mate economische en ecologische belangen botsen.

Nadere informatie

2010 in vogelvlucht. SOVON Vogelonderzoek Nederland. Dit is de samenvatting van het Jaarverslag 2010

2010 in vogelvlucht. SOVON Vogelonderzoek Nederland. Dit is de samenvatting van het Jaarverslag 2010 in vogelvlucht Dit is de samenvatting van het Jaarverslag van SOVON Vogelonderzoek Nederland. Een uitgebreide versie is als pdf te downloaden van onze website. SOVON Vogelonderzoek Nederland Nederland,,

Nadere informatie

De landelijke vogelmeetnetten in natuurbeheer en -beleid. Chris van Turnhout

De landelijke vogelmeetnetten in natuurbeheer en -beleid. Chris van Turnhout De landelijke vogelmeetnetten in natuurbeheer en -beleid Chris van Turnhout Onze missie: volgen populatie-veranderingen van alle wilde vogels in Nederland Monitoring gebaat bij continuïteit op de lange

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000

VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000 VEEL GESTELDE VRAGEN NATURA 2000 1. Algemeen...1 2. Gebieden...3 3. Beheerplan...4 4. Gevolgen...5 5. Europa...6 6. Relatie met andere wetgeving...6 7. Belanghebbende...7 8. Financiering...8 1. Algemeen

Nadere informatie

Vrijwilligers voor flora en fauna inventarisaties: een gouden combinatie

Vrijwilligers voor flora en fauna inventarisaties: een gouden combinatie Vrijwilligers voor flora en fauna inventarisaties: een gouden combinatie 19 juni 2017 Theo Verstrael Sovon Vogelonderzoek Nederland Inhoud Vrijwilligers & natuurmonitoring Achtergronden & motivaties Wat

Nadere informatie

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt

: Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Advies : Quickscan Flora en Fauna, Dijkstraat 23 te Gendt Datum : 17 december 2010 Opdrachtgever : mevrouw I. Zwartkruis Ter attentie van Projectnummer : mevrouw I. Zwartkruis : 211X04268.062985_1 Opgesteld

Nadere informatie

Onderzoeken, beschermen, verbinden en ondernemen. Meerjarenplan 2011-2015. Steunstichting VZZ

Onderzoeken, beschermen, verbinden en ondernemen. Meerjarenplan 2011-2015. Steunstichting VZZ Onderzoeken, beschermen, verbinden en ondernemen Meerjarenplan 2011-2015 Steunstichting VZZ 1 INHOUD SAMENVATTING MEERJARENPROGRAMMA 2011-2015 A. INLEIDING - WAT SPEELT? 1. Stichting en Vereniging 2. Achtergrond

Nadere informatie

Invoerportaal Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Invoerportaal Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Invoerportaal Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Handleiding Thijs Schippers Versie 1.0 (juni 2016) Colofon Datum: Juni 2016 Titel: Handleiding invoermodule Subtitel: Meetnet Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

Voorwoord. Jacob van Olst, voorzitter, 01-11-11

Voorwoord. Jacob van Olst, voorzitter, 01-11-11 JAARPLAN 2012 1 Voorwoord Een jaar geleden wisten we al dat het kabinet een stevig bezuinigingsbeleid zou inzetten, maar dat de natuurbescherming geconfronteerd zou worden met een korting van zo n 60%

Nadere informatie

Beleidsplan Luisteren naar de basis

Beleidsplan Luisteren naar de basis Beleidsplan 2017 2022 Luisteren naar de basis Het IVN Roermond e.o. is één van de 36 lokale afdelingen in de Provincie Limburg. De afdeling Roermond e.o. heeft momenteel 250 leden. 1 Doelstellingen De

Nadere informatie

Generieke functieomschrijvingen (Bijlage 8 bij Aanbestedingsleidraad Raamovereenkomst multidisciplinaire ingenieursdiensten,

Generieke functieomschrijvingen (Bijlage 8 bij Aanbestedingsleidraad Raamovereenkomst multidisciplinaire ingenieursdiensten, Generieke functieomschrijvingen (Bijlage 8 bij Aanbestedingsleidraad Raamovereenkomst multidisciplinaire ingenieursdiensten, kenmerk I&A/2015/0449) Perceel 1 GWW RAW 1.1 Tekenaar Minimaal MBO Civiele/cultuurtechniek.

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen

Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Toets flora en fauna Herinrichting locatie Spreeuwenstraat 11 te Nijmegen Datum : 27 maart 2014 Projectnummer : 13-0255 Opdrachtgever : Bureau Verkuylen Inleiding Aanleiding In verband met de voorgenomen

Nadere informatie

Toets flora en fauna President Verhofstadtstraat Groeskuilenstraat en Virmundtstraat te Gemert

Toets flora en fauna President Verhofstadtstraat Groeskuilenstraat en Virmundtstraat te Gemert Toets flora en fauna President Verhofstadtstraat Groeskuilenstraat en Virmundtstraat te Gemert Datum : 5 november 2014 Projectnummer : 14-0249 Opdrachtgever : Casper Kalb Projectaandrijving Rector de Vethstraat

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Een vegetatieopname maken 6 Een flora-inventarisatie uitvoeren 9 Een natuurtoets uitvoeren 11

Een vegetatieopname maken 6 Een flora-inventarisatie uitvoeren 9 Een natuurtoets uitvoeren 11 Inhoudsopgave 2inhoudsopgave A B C G Oriëntatie s Oriënteren op het onderzoeken van flora en fauna 4 Werkwijzer Een vegetatieopname maken 6 Een flora-inventarisatie uitvoeren 9 Een natuurtoets uitvoeren

Nadere informatie

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons)

Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk (KuiperCompagnons) Bijlage 3: Natuurtoets Westhavendijk 14-16 (KuiperCompagnons) NATUUR Kader De Flora- en faunawet (hierna: Ffw) beschermt alle in het wild levende zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Van deze soortgroepen

Nadere informatie

: Postbus 196 : 2100 AD HEEMSTEDE

: Postbus 196 : 2100 AD HEEMSTEDE RAPPORT betreffende een quickscan ecologie Alexander Dumaslaan 7 te Amsterdam Zuidoost Datum : 19 oktober 2011 Kenmerk : 11095439/NHO/rap1 Auteur : Dhr. drs. N.C. Houter Vrijgave : Ing. B.C.R. Willems

Nadere informatie

Bijlage 3. 186401-150312-toelichting-bp-C2.docx

Bijlage 3. 186401-150312-toelichting-bp-C2.docx Bijlage 3 186401-150312-toelichting-bp-C2.docx 40 QUICK SCAN WESTGAAG 102A TE MAASLAND Opdrachtgever: Contactpersoon: Agrikamp Dhr. R.E. van der Wel (Agro Adviseurs B.V.) Uitvoering: Adviesbureau E.C.O.

Nadere informatie

Hierbij treft u aan de antwoorden op de vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de monitoring in het kader van Natura 2000 (ingezonden 7 juni 2013).

Hierbij treft u aan de antwoorden op de vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de monitoring in het kader van Natura 2000 (ingezonden 7 juni 2013). > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Natuur & Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Toets flora en fauna Kolping te Nijmegen

Toets flora en fauna Kolping te Nijmegen Toets flora en fauna Kolping te Nijmegen Datum : 21 mei 2015 Projectnummer : 15-0099 Opdrachtgever : Talis Postbus 628 6500 AP Nijmegen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In verband met de voorgenomen werkzaamheden

Nadere informatie

Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij

Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij Notitie Concept Contactpersoon D. (Daan) Dekker Datum 9 juli 2014 Quickscan Spechtstraat, aanleg park De Kraaij 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In opdracht van gemeente Nijmegen heeft Tauw onderzoek

Nadere informatie

Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie?

Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie? Wet natuurbescherming Stap vooruit voor natuur en economie? Willem Lambooij Afdeling Water & Groen Inhoud van de presentatie 1. De Wet natuurbescherming in vogelvlucht 2. Nieuwe taken en bevoegdheden provincie

Nadere informatie

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Even voorstellen Wat is Natuurlijke Zaken? Een nieuw merk voor de zakelijke diensten van Landschap Noord-Holland Samenvoeging

Nadere informatie

Quickscan Natuurwaarden. www.starobv.nl

Quickscan Natuurwaarden. www.starobv.nl Quickscan Natuurwaarden Molentiend 39 te Erp Rapportnummer 11-0108 www.starobv.nl Quickscan natuurwaarden Molentiend 39 te Erp Mei 2011 Rapportnummer: P11-0108 In opdracht van: Bureau Verkuylen bv Veemarktkade

Nadere informatie

Ecologische begeleiding Voor een effectieve en vlotte uitvoering van uw project volgens de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van natuur

Ecologische begeleiding Voor een effectieve en vlotte uitvoering van uw project volgens de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van natuur Ecologische begeleiding Voor een effectieve en vlotte uitvoering van uw project volgens de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van natuur Sloop stilgelegd vanwege vleermuizen? Broedende vogels verstoord?

Nadere informatie

F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën. Zorgvuldig winnen. Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden

F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën. Zorgvuldig winnen. Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën Zorgvuldig winnen Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden Zorgvuldig In Nederland is in het verleden veel zand, grind,

Nadere informatie

Eindrapport DAGVLINDERS OP HET ZEEHOSPITIUMTERREIN TE KATWIJK

Eindrapport DAGVLINDERS OP HET ZEEHOSPITIUMTERREIN TE KATWIJK Eindrapport DAGVLINDERS OP HET ZEEHOSPITIUMTERREIN TE KATWIJK Eindrapport DAGVLINDERS OP HET ZEEHOSPITIUMTERREIN TE KATWIJK rapportnr. 2016.2200 oktober 2016 In opdracht van: Rho adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet

Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN. Datum 17 november 2014 Betreft Beslissing aanvraag Art. 75 Flora- en faunawet > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting RAVON R. van Westrienen Postbus 1413 6501 BK NIJMEGEN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Betreft

Nadere informatie

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde.

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Status Definitief Datum 7 april 2015 Handtekening Matthijs

Nadere informatie

Quickscan Hoefpad ongenummerd te Uitwijk. In opdracht van dhr. Van Herwijnen

Quickscan Hoefpad ongenummerd te Uitwijk. In opdracht van dhr. Van Herwijnen Quickscan Hoefpad ongenummerd te Uitwijk In opdracht van dhr. Van Herwijnen Colofon: Quickscan opgesteld door MIECON B.V. in opdracht van dhr. Van Herwijnen Contactgegevens Opdrachtgever Dhr. Van Herwijnen

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Persbericht Themacampagne 2016: Fascinerende natuurvakanties in Duitsland Verklarende woordenlijst Nationale Naturlandschaften nationale natuurlandschappen Alle nationale parken, UNESCO-biosfeerreservaten

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede

Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Quickscan natuuronderzoek en aanvullende rapportage verbouwing monumentaalpand Lammerinkweg 102 Enschede Een inventarisatie van beschermde flora en fauna Enschede 2 December 2010 Rapportnummer 0123 Projectnummer

Nadere informatie

Verspreidingsonderzoek Nederlandse zoogdieren VONZ 2012

Verspreidingsonderzoek Nederlandse zoogdieren VONZ 2012 Verspreidingsonderzoek Nederlandse zoogdieren VONZ 2012 D.L. Bekker & H. Hollander Rapport nummer 2013.10 mei 2013 Rapport van de Zoogdiervereniging in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur Rapport

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Kennismaking FIN SGF 3 september 2015. Beleid SGF Tom Oostrom, voorzitter

Kennismaking FIN SGF 3 september 2015. Beleid SGF Tom Oostrom, voorzitter Kennismaking FIN SGF 3 september 2015 Beleid SGF Tom Oostrom, voorzitter www.gezondheidsfondsen.nl Feiten en cijfers Sinds 2002 Bundeling van 19 gezondheidsfondsen Grote achterban: 5 miljoen donateurs

Nadere informatie

Quickscan natuuronderzoek Dwarsdijk

Quickscan natuuronderzoek Dwarsdijk Quickscan natuuronderzoek Dwarsdijk Een inventarisatie van beschermde Zelhem flora en fauna Zelhem, februari 2007 Rapportnummer 0712 Projectnummer 756 opdrachtgever VanWestreenen Adviseurs Varsseveldseweg

Nadere informatie

Toets flora en fauna Stal Frontera te Ammerzoden

Toets flora en fauna Stal Frontera te Ammerzoden Toets flora en fauna Stal Frontera te Ammerzoden Datum : 21 april 2016 Projectnummer : 16-0028 Opdrachtgever : Stal Frontera Bovendijk 5 5324 AZ Ammerzoden Opgesteld door : K. Moonen & I. van Erp Gecontroleerd

Nadere informatie

Groene glazenmaker in de provincie Groningen

Groene glazenmaker in de provincie Groningen Groene glazenmaker in de provincie Groningen Groene glazenmaker in de provincie Groningen Groene glazenmaker in de provincie Groningen Tekst: Albert Vliegenthart Met medewerking van: Herman de Heer, Henk

Nadere informatie

DEFINITIEF VERSLAG 2 E STAKEHOLDERSOVERLEG TOEKOMST NATIONALE DATABASE FLORA & FAUNA (NDFF)

DEFINITIEF VERSLAG 2 E STAKEHOLDERSOVERLEG TOEKOMST NATIONALE DATABASE FLORA & FAUNA (NDFF) DEFINITIEF VERSLAG 2 E STAKEHOLDERSOVERLEG TOEKOMST NATIONALE DATABASE FLORA & FAUNA (NDFF) Datum Locatie : 19 juni 2013, 11.30 tot 13.30 uur : Interprovinciaal Overleg Zurichtoren, Muzenstraat 61 te Den

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : E c o l o g i s c h o n d e r z o e k

B i j l a g e 2 : E c o l o g i s c h o n d e r z o e k B i j l a g e 2 : E c o l o g i s c h o n d e r z o e k Quickscan Flora en faunawet Dierenartsenpraktijk te Drogeham Quickscan Flora en faunawet Dierenartsenpraktijk te Drogeham Status Concept Datum 24

Nadere informatie

Resultaten veldwerk t.b.v. de ontwikkeling van kansenkaarten voor beschermde vissoorten in Flevoland

Resultaten veldwerk t.b.v. de ontwikkeling van kansenkaarten voor beschermde vissoorten in Flevoland Resultaten veldwerk t.b.v. de ontwikkeling van kansenkaarten voor beschermde vissoorten in Flevoland REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Resultaten veldwerk t.b.v. de ontwikkeling van kansenkaarten

Nadere informatie

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis

Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis 3 april 2014 Zoon ecologie Colofon Titel Quickscan natuur Besto terrein Zwartsluis Opdrachtgever mro Uitvoerder ZOON ECOLOGIE Auteur C.P.M. Zoon Datum 3 april

Nadere informatie

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Totaaloverzicht activiteiten 2012-2016 (obv Beleidsplan) + Jaarplan 2012 NVTG Maart 2012 TOTAALOVERZICHT JAARPLANNING NVTG 2012 2016 ONDERWIJS Faciliteren onderwijs

Nadere informatie

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Quick scan ecologie Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Samenvatting Inhoud H 01 Aanleiding Voor de Mientweg 5 en Mientweg 29 te Lutjewinkel wordt een ruimtelijke ontwikkeling voorbereidt. Het gaat om de ontwikkeling

Nadere informatie

waarom uitgebreid inventariseren ecologie & cultuur

waarom uitgebreid inventariseren ecologie & cultuur waarom uitgebreid inventariseren ecologie & cultuur Inleiding Bij de uitvoering van een project of bij het beheer van een terrein is vaak een inventarisatie van de aanwezige natuurwaarden nodig. Die inventarisatie

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna aanpassen bestemmingsplan sportaccommodatie Bavoortseweg 27 Leusden

Quickscan flora en fauna aanpassen bestemmingsplan sportaccommodatie Bavoortseweg 27 Leusden Notitie Concept Contactpersoon D. (Daan) Dekker Datum 1 februari 2016 Quickscan flora en fauna aanpassen bestemmingsplan sportaccommodatie Bavoortseweg 27 Leusden 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2015 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Inhoudsopgave Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 ( x 1.00)...

Nadere informatie

Toets flora en fauna Tempeliersweg 46 te Haaren

Toets flora en fauna Tempeliersweg 46 te Haaren Toets flora en fauna Tempeliersweg 46 te Haaren Datum : 18 september 2014 Projectnummer : 14-0161 Opdrachtgever : Bureau Verkuylen Veemarktkade 8 5222 AE s-hertogenbosch 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In verband

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LNMH

BELEIDSPLAN LNMH BELEIDSPLAN LNMH 2017-2020 1 Inhoudsopgave 1.Inleiding 3 2. Ambitie 3 3. Uitvoering 4 3.1. Bestuurlijk 4 3.2. Activiteiten 5 4. Speerpunten voor de komende vier jaren 7 5. Communicatie 9 6. Financieel

Nadere informatie

Toets flora en fauna. 1 Inleiding. 2 Wettelijk kader. Pastoor Attendorenstraat Gemert

Toets flora en fauna. 1 Inleiding. 2 Wettelijk kader. Pastoor Attendorenstraat Gemert Toets flora en fauna Pastoor Attendorenstraat Gemert Datum : 1 mei 2017 Projectnummer : 17-0120 Opdrachtgever : Casper Kalb Projectaandrijving Veldwerk : E.J.F. Claassen Opgesteld door : N. Arts Kwaliteitscontrole

Nadere informatie

BREEAM-NL 2013 GEBIED. Beoordelingsrichtlijn Gebiedsontwikkeling

BREEAM-NL 2013 GEBIED. Beoordelingsrichtlijn Gebiedsontwikkeling BREEAM-NL 2013 GEBIED Beoordelingsrichtlijn Gebiedsontwikkeling 2013 Inhoudsopgave Ruimtelijke Ontwikkeling... 3 Pagina 10 van 10 Ruimtelijke Ontwikkeling Pagina 3 van 10 1.1 RO 6 Abiotische structuren

Nadere informatie

Quickscan Bh Spijkerweg 13 te Punthorst. In opdracht van dhr. Batterink

Quickscan Bh Spijkerweg 13 te Punthorst. In opdracht van dhr. Batterink Quickscan Bh Spijkerweg 13 te Punthorst In opdracht van dhr. Batterink Colofon: Quickscan opgesteld door MIECON B.V. in opdracht van Dhr. H. Batterink Contactgegevens MIECON John Lennonstraat 32 6663

Nadere informatie

RAVON jaarverslag 2010 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND

RAVON jaarverslag 2010 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND RAVON jaarverslag 2010 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Een jaar vol samenwerking De rode draad van dit jaar was samenwerking. Natuurlijk met onze actieve vrijwilligers en donateurs maar

Nadere informatie

gis INperspectief thema aan de Slag IEdErEEN MET meer duurzaamheid in Nederland GIS geeft windenergie De hele stad op je bureau duurzaamheid

gis INperspectief thema aan de Slag IEdErEEN MET meer duurzaamheid in Nederland GIS geeft windenergie De hele stad op je bureau duurzaamheid g e o g r a f i s c h d e n k e n e n d o e n thema duurzaamheid INperspectief een uitgave van Esri Nederland nr.022010 IEdErEEN MET gis aan de Slag meer duurzaamheid in Nederland GIS geeft windenergie

Nadere informatie

Quickscan Flora- en faunawet voor een wijziging in het bestemmingsplan aan Hoofdweg 8-12 te Klijndijk.

Quickscan Flora- en faunawet voor een wijziging in het bestemmingsplan aan Hoofdweg 8-12 te Klijndijk. Quickscan Flora- en faunawet voor een wijziging in het bestemmingsplan aan Hoofdweg 8-12 te Klijndijk. Quickscan Flora- en faunawet voor een wijziging in het bestemmingsplan aan Hoofdweg 8-12 te Klijndijk.

Nadere informatie

Adviesrapport. N203 groot onderhoud (Nesdijk) Aanvullend Natuuronderzoek

Adviesrapport. N203 groot onderhoud (Nesdijk) Aanvullend Natuuronderzoek Adviesrapport N203 groot onderhoud (Nesdijk) Uitgebracht aan: Froukje Oostra Rapport opgesteld door: Nico Jonker Kwaliteitscontrole: Jur Hoefakker Vrijgegeven door: Bonnummer IGI: 12252 WBS code: 20.0248-002

Nadere informatie

Verkennend natuuronderzoek Zuiderpad 13 Zuidoostbeemster

Verkennend natuuronderzoek Zuiderpad 13 Zuidoostbeemster Verkennend natuuronderzoek Zuiderpad 13 Zuidoostbeemster Oriënterend onderzoek in het kader van de wet- en regelgeving voor de natuur Definitief Familie Plomp Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 15 augustus

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Op 3 juni 2016 heb ik uw aanvraag ontvangen voor een ontheffing voor drie grijze eekhoorns. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing.

Op 3 juni 2016 heb ik uw aanvraag ontvangen voor een ontheffing voor drie grijze eekhoorns. In deze brief stel ik u op de hoogte van mijn beslissing. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag Rijksdienst voor In Beslag Genomen Goederen B. Langeveld Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL DEN HAAG Rijksdienst voor Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl

Nadere informatie

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 mensen voor mensen Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sloop flat aan de Pieter Verhagenlaan in Beverwijk

Sloop flat aan de Pieter Verhagenlaan in Beverwijk Sloop flat aan de Pieter Verhagenlaan 62-108 in Beverwijk Toetsing in het kader van de Flora- en faunawet Opdrachtgever: PréWonen Groot Eco Advies 2016-030 Concept 18-07-2016 Definitief 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2016 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Balans per 31 december 2016 ( x 1,00) 31 december 2016 31 december

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

Overzicht cursussen voor (aankomende) vrijwillige waarnemers en beschermers

Overzicht cursussen voor (aankomende) vrijwillige waarnemers en beschermers Overzicht cursussen voor (aankomende) vrijwillige waarnemers en beschermers Een cursus betreft meestal twee dagdelen. Uitvoering door ervaren en deskundige docenten van de onderstaande organisaties. Meer

Nadere informatie

Sloop flats Plantage fase 4 en 5 in Beverwijk

Sloop flats Plantage fase 4 en 5 in Beverwijk Sloop flats Plantage fase 4 en 5 in Beverwijk Toetsing in het kader van de Flora- en faunawet Opdrachtgever: PréWonen Groot Eco Advies 2016-035 Concept 03-08-2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Toetsing Flora- en faunawet voor de sloop van een kerk te Noardburgum.

Toetsing Flora- en faunawet voor de sloop van een kerk te Noardburgum. Toetsing Flora- en faunawet voor de sloop van een kerk te Noardburgum. Toetsing Flora- en faunawet voor de sloop van een kerk te Noardburgum. Status Definitief Datum 18 september 2014 Handtekening Matthijs

Nadere informatie

Monitoring met vrijwilligers

Monitoring met vrijwilligers Monitoring met vrijwilligers Samen voor meer biodiversiteit Michel Brands Bert Lemmens Aanleiding Bestuurlijk de behoefte om effecten van natuur- en landschapsbeleid meetbaar te maken. Middelen hiervoor

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Toets flora en fauna Heuvel te Gemert

Toets flora en fauna Heuvel te Gemert Toets flora en fauna Heuvel 35-37 te Gemert Datum : 19 mei 2016 Projectnummer : 16-0177 Opdrachtgever : A.C.A. van den Tillaart Veldwerk : ing. K. Küsters Auteur : ing. K. Küsters 1 Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

R. Grimminck duivenoverlastbestrijding R. Grimminck De Heul AJ OOSTZAAN

R. Grimminck duivenoverlastbestrijding R. Grimminck De Heul AJ OOSTZAAN > Retouradres «PostbusNr» «PostcodePlaats» R. Grimminck duivenoverlastbestrijding R. Grimminck De Heul 39 1511 AJ OOSTZAAN Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl

Nadere informatie

Intentieverklaring Beheerplannen Natura 2000

Intentieverklaring Beheerplannen Natura 2000 1 Voor de rijkswateren het BPRW 1-8 Partijen: de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Staatssecretaris van Defensie de staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat de voorzitter van de Adviescommissie

Nadere informatie

Een bruisend onderzoeksdomein met internationale uitstraling

Een bruisend onderzoeksdomein met internationale uitstraling Ichtyologie aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) Een bruisend onderzoeksdomein met internationale uitstraling Dimitri Geelhand, Tobias Musschoot, Gert Boden en Jos Snoeks De studie van Afrikaanse

Nadere informatie

Samenvatting quickscan natuurtoets

Samenvatting quickscan natuurtoets Samenvatting quickscan natuurtoets Onderwerp Opdrachtgever Insingerstraat Soest RV&O Project Status Datum Sloop en nieuwbouw Insingerstraat concept 8 januari 2016 Auteur Veldonderzoek Projectcode Gelder,

Nadere informatie

Toets flora en fauna. 1 Inleiding. 2 Wettelijk kader. Dreef 8 te Eersel

Toets flora en fauna. 1 Inleiding. 2 Wettelijk kader. Dreef 8 te Eersel Toets flora en fauna Dreef 8 te Eersel Datum : 8 december 2015 Projectnummer : 15-0266 Opdrachtgever : Dhr. R. Valkenburg Lindestraat 85 5521 EJ Eersel 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In verband met de voorgenomen

Nadere informatie

Toets flora en fauna Den Hoek 1 te Cromvoirt

Toets flora en fauna Den Hoek 1 te Cromvoirt Toets flora en fauna Den Hoek 1 te Cromvoirt Datum : 5 juni 2014 Projectnummer : 14-0123 Opdrachtgever : Bureau Verkuylen Veemarktkade 8 5222 AE s-hertogenbosch 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In verband met

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de kaartmodule NEM Meetnet Amfibieën

Handleiding voor het gebruik van de kaartmodule NEM Meetnet Amfibieën Handleiding voor het gebruik van de kaartmodule NEM Meetnet Amfibieën http://www.ravon.nl/kaartmodule Versie 1.1 30 maart 2015 Edo Goverse p.a. IBED/UvA Postbus 93501 1090 EA Amsterdam 020-525 7331 e.goverse@uva.nl

Nadere informatie

ijzerman advies ruimtelijke ordening & ecologie quick scan flora en fauna

ijzerman advies ruimtelijke ordening & ecologie quick scan flora en fauna quick scan flora en fauna onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen ijzerman advies ruimtelijke ordening & ecologie locatie Mr. Heblystraat ongenummerd, Varik rapportnummer

Nadere informatie

herontwikkeling Heereweg 217 te Lisse

herontwikkeling Heereweg 217 te Lisse quick scan flora en fauna herontwikkeling Heereweg 217 te Lisse Horsman & co Lisse bv 14 april 2006 projectnummer 61400 INHOUD I 1 INLEIDING 1 1.1 AANLEIDING 1 1.2 GEBIEDSBESCHRIJVING 1 1.3 BEOOGDE INGREPEN

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 1 december 2016 tot en met 30 november 2021.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 1 december 2016 tot en met 30 november 2021. > Retouradres Postbus 19530, 2500 CM Den Haag PCF Holland B.V. J. Koole Postbus 2087 8203 AB LELYSTAD Postbus 19530, 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61 39 ffwet@rvo.nl Datum 15 november

Nadere informatie

Quickscan flora en fauna. Zandweg 17 te Ammerzoden. Rapportnummer

Quickscan flora en fauna. Zandweg 17 te Ammerzoden. Rapportnummer Quickscan flora en fauna Zandweg 17 te Ammerzoden Rapportnummer 13-0190 www.starobv.nl Quickscan flora en fauna Zandweg 17 te Ammerzoden oktober 2013 Rapportnummer: 13-0190 In opdracht van: Uitgevoerd

Nadere informatie

HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM

HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM

Nadere informatie

Quickscan natuurwaarden

Quickscan natuurwaarden Quickscan natuurwaarden Plangebied Geldropseweg te Helmond Juni 2010 Rapportnummer: P10-0110 In opdracht van: Gemeente Helmond Uitgevoerd door: Staro Natuur en Buitengebied Lodderdijk 38a 5421 XB Gemert

Nadere informatie