In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland"

Transcriptie

1 In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 5 Opleiding HBO Bedrijfskunde 6 Niveaus van competentie 11 Structuur 13 Inhoud van de opleiding 14 Studiebelasting 16 Het intake assessment 17 Kosten 18 Aanmelding 18 Netherlands Business Academy Postbus HM Breda T. +31 (0)

3 Inleiding Welkom bij Netherlands Business Academy! U heeft de eerste stap gezet om uw carrière de juiste impuls te geven. Netherlands Business Academy geeft u de kans om uw kennis en praktijkervaring te verrijken met een Mastertitel. Netherlands Business Academy is dé aanbieder van praktijkgerichte masteropleidingen, masterclasses en academische leergangen in Nederland. Het succes van onze opleidingen zit in de inspirerende en effectieve confrontaties die u heeft met docenten en medestudenten. Bovendien hebben al onze programma s een directe relatie met de praktijk. Wij garanderen u een optimale begeleiding in uw weg naar persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke ambitie. In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland Hogeschool Midden Nederland is een particuliere hogeschool met als doel het bevorderen, bemiddelen en organiseren van opleidingen voor werkende en werkzoekende mensen die zich in een deeltijdstudie willen kwalificeren voor het bachelor- en masterniveau. Hiervoor werken wij onder meer samen met Netherlands Business Academy. Door deze unieke samenwerking kunt u diverse functiegerichte deeltijdopleidingen op HBO-niveau volgen, welke gefaseerd zijn opgebouwd. Waarom deze opleiding volgen? De masterclass Bedrijfskunde is een opleiding waarin u kennis krijgt aangereikt van de twee meest essentiële onderdelen voor het functioneren van de manager van vandaag. In bijna alle basisopleidingen worden de bedrijfsfuncties zoals HRM, logistiek etc. bijgebracht. Vaak is er echter te weinig aandacht voor Verandermanagement en de externe positionering met Marketing en Communicatie. Juist dit zijn de gebieden die het meest de aandacht vragen van de managers. Persoonlijk Intakegesprek Bepaling geschiktheid en persoonlijk profiel Netherlands Business Academy richt zich op de professional die met een praktijkgerichte masteropleiding meer uit zijn/haar carrière wil halen. U kunt deelnemen aan deze masterclass indien u een HBO of een universitaire studie heeft afgerond en beschikt over minimaal drie jaar werkervaring. Onder bepaalde omstandigheden kunt u ook deelnemen wanneer u niet over de juiste vooropleiding beschikt. Toelating wordt bepaald aan de hand van het intakegesprek. Neem telefonisch of per contact met ons op om een afspraak te maken voor uw persoonlijk intakegesprek. De doelgroep voor onze opleiding is deelnemers die in het arbeidsproces tot de conclusie komen dat persoonlijke ontwikkeling noodzakelijk is om hun ambities te verwezenlijken om naar een managementniveau door te groeien. Hierdoor is de motivatie van de deelnemers groot en dit komt ten goede van de hoge mate van zelfverantwoordelijkheid. Tevens is onze opleiding geschikt voor duale studenten die vanuit een HAVO/VWO of MBO-opleiding kiezen voor een combinatie van leren en werken. Tijdens onze studie wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan maatschappelijk hooggewaardeerde erkende examens van particuliere instellingen, zoals het NIMA en de Associatie. Netherlands Business Academy Na het behalen van een bachelortitel is de doorstroom naar een masteropleiding een logische keuze. Netherlands Business Academy verzorgt masteropleidingen in heel Nederland. 4 5

4 Opleiding HBO Bedrijfskunde Het beoogde doel van onze opleiding HBO Bedrijfskunde is dat u op een zo efficiënt mogelijke wijze een regulier HBO-getuigschrift en bachelortitel kan halen. Dit is mogelijk omdat wij in staat zijn eerder verworven competenties te meten in een EVC-assessment. Op basis hiervan worden vrijstellingen verleend voor onze opleiding, zodat op versnelde wijze de opleiding kan worden afgerond. Door de praktische opbouw van onze opleiding kan de student op flexibele wijze studeren en op aantal momenten per jaar instromen in onze opleiding. Omdat we een directe koppeling creëren tussen de werksituatie en de studie, is dit ook in het voordeel van de werkgever; namelijk direct resultaten in de beroepspraktijk! De opzet van de opleiding Zoals beschreven is onze opleiding competentiegericht vormgegeven, met als uitgangspunt dat in de student in zijn/haar beroepspraktijk de theoretische kennis, inzicht en basisvaardigheden integreert en op basis daarvan op HBO-niveau moeten kunnen functioneren. Alle theoretische vakken worden afgesloten met een tentamen over de basisvaardigheden. Ongeveer de helft van de studiebelasting van de opleiding wordt gevormd door dit theoretische component. Om uw functioneren in de praktijk te concretiseren, staat in onze opleiding het begrip beroepsproduct centraal. Beroepsproducten zijn goederen of diensten die een beroepsbeoefenaar levert aan een interne of externe afnemer, die voldoen aan vooraf gestelde kwaliteitseisen met betrekking tot het product en/of het proces, en die direct of indirect toegevoegde waarde creëren. Tijdens de beroepspraktijkcomponent van de opleiding werkt u aan deze beroepsproducten en het functioneren hiervan in de praktijk. De resultaten, in de vorm van praktijk- en werkverslagen, zelfbeoordeling- en reflectiedocumenten en de concrete beroepsproducten, worden verzameld en opgeslagen in uw digitale portfolio. Deze beroepspraktijkvorming beslaat de andere helft van de studielast van de opleiding. Bij de meeste MBO- en HBO- opleidingen worden de studenten opgeleid voor een beroep in een bepaalde branche of sector. Onze opleiding HBO Bedrijfskunde is echter breed opgezet, waarbij de studenten worden opgeleid om te functioneren op midden en hoger niveau binnen elke willekeurige organisatie. Natuurlijk is het de bedoeling dat de student ervaring opdoet met het werk binnen een bepaalde sector. Beroepscompetenties en opleidingskwalificaties De competentiegerichte opzet van onze opleiding uit zich door een vertaling van de competenties naar het onderwijs. De acht generieke HBO-competenties zijn het uitgangspunt die in overleg met de beroepspraktijk tot de negen opleidingsspecifieke competenties hebben geleid. Opleidingsspecifieke competenties De doelstellingen die de student door onze opleiding HBO Bedrijfskunde moet bereiken in het funderende deel van de opleiding zijn afgeleid van de volgende competenties: 1. Vakkundigheid 2. Innovatief vermogen 3. Resultaatgerichtheid 4. Ondernemend gedrag 5. Besluitvaardigheid 6. Communiceren 7. Samenwerken 8. Klantgerichtheid 9. Ontwikkelingsgericht vermogen Criteria van de opleidingsspecifieke competenties Een competentie bestaat uit kennis, vaardigheden en gedrag. Iedere competentie kent een aantal indicatoren waarmee aan de hand van vastgestelde criteria de juiste invulling gegeven wordt: 1. Vakkundigheid Onderzoekend vermogen: Brengt in kaart welke verschillende aspecten aan een vraag/probleem kleven. Vergaart relevante informatie, zowel marktgegevens als wetenschappelijke en ervaringskennis: bedrijfsdocumentatie; wetenschappelijke bronnen, kennis via deskundigen en belanghebbenden. Stelt vragen, vraagt door, checkt info (vermijdt jumping-to-conclusions). Bekijkt een vraagstuk vanuit de belangrijkste betrokken (intern en extern) partijen en hun belangen. Analytisch vermogen: Rafelt complexe vraagstukken uiteen in deelaspecten en vragen. Definieert de kern van vraagstukken en problemen. Haalt de essentie en relevantie uit cijfermatig gepresenteerde gegevens. Scheidt feiten van meningen en interpretaties. Onderscheidt hoofd- van bijzaken. Legt verbanden tussen (cijfermatige) gegevens, stelt oorzaak en gevolg vast, kan. Informatie cijfermatig of via modellen en diagrammen presenteren. Conceptueel vermogen: Signaleert relevante concepten/theorieën/modellen. Past theorieën, modellen en begrippen op adequate wijze toe. Oordeelsvermogen: Beoordeelt oplossingen op vooraf opgestelde criteria. Betrekt mogelijke tegenargumenten in de oordeelsvorming. Werkt bij ontbrekende informatie zo nodig met beredeneerde aannames. Trekt conclusies, voortvloeiend uit voorgaande analyse. 2. Innovatief vermogen Visie: Relateert oplossingen en adviezen aan trends, recente en toekomstige ontwikkelingen Neemt afstand van korte termijn oplossingen Laat zijn denken niet overheersen door bestaande of voor de hand liggende Opvattingen en oplossingen Creativiteit: Komt met nieuwe en originele oplossingen, bekijkt oplossingen vanuit ongewone perspectieven. Produceert makkelijk ideeën. Gebruikt bestaande oplossingen in nieuwe toepassingen. 3. Resultaatgerichtheid Doelgericht: Stelt doelen in termen van (meetbare) resultaten. Stelt plannen op met duidelijke stappen om doelen te bereiken (resultaten, werkwijze, budget, planning). Maakt voorwaarden duidelijk die nodig zijn om doelen te bereiken. Stelt begrotingen op waarbij gelden vertaald zijn naar activiteiten Houdt toezicht op het halen van de doelen (voortgangsbewaking), reageert als doelen en planning niet wordt gehaald. Stelt prioriteiten en verdeelt beschikbare tijd efficiënt over taken. Gaat door tot resultaat is bereikt (doorzettingsvermogen). Weet balans te vinden tussen ambitie en realiteit, en tussen kwaliteit en haalbaarheid. 6 7

5 Probleemoplossend vermogen: Neemt geen genoegen met constatering dat zaken fout gaan: is gericht op actie. Ondernemen ter oplossing en/of voorkoming van problemen. Komt met werkbare oplossingen. Voorziet oplossingen van een geloofwaardige haalbaarheid- en risicoanalyse. Bewaakt dat oplossingen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Evalueert of oplossingen een probleem ook daadwerkelijk hebben opgelost. Efficiency: Resultaten worden behaald met minst mogelijke inspanning en middelen. Kosten staan in verhouding tot baten. 4. Ondernemend gedrag Proactief: Doet uit zichzelf pogingen een probleem op te lossen (wacht niet af) Gaat actief op zoek naar benodigde informatie Komt in overleg met eigen bespreekpunten en doet voorstellen Anticipeert op mogelijke problemen Ziet kansen en benut deze, onderneemt ongevraagd acties Durft in onzekere situaties risico s te nemen Past handelswijze (planning/activiteiten) aan indien omstandigheden dit vereisen Staat open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen Commercieel gericht: Is zich bewust van activiteiten van concurrenten, heeft inzicht in trends en ontwikkelingen in de markt. Signaleert profijtelijke kansen voor organisatie: doet voorstellen m.b.t. het ontwikkelen van nieuwe diensten/producten, het verbeteren van bestaande processen/diensten. Signaleert kostenbesparende mogelijkheden. Neemt factoren als kosten, winst, rendement en groei mee in voorstellen en beslissingen. 5. Besluitvaardigheid Durf: Hakt tijdig knopen door, wacht niet af tot anderen voor hem/haar beslissen. Neemt in een discussie of dilemma duidelijk stelling. Maakt indien nodig, op basis van beperkte informatie keuzes. Strategisch denken: Houdt bij het nemen van beslissingen rekening met voorwaarden en omstandigheden in de organisatie: geld, kennis, cultuur, machtsverhoudingen, tijd, werkwijze, etc. Overziet consequenties van beslissing (voor processen en personen) 6. Communiceren Toegankelijkheid: Hanteert een duidelijke en logische structuur. Opbouw is logisch, hoofdlijn is steeds goed te volgen, de kernboodschap is duidelijk en het is steeds duidelijk hoe een onderdeel past in het groter geheel). Gebruikt vaktaal correct en doelgroep afgestemd. Is tot the point, wijdt niet onnodig uit. Gebruikt (voor)beelden die makkelijk te onthouden zijn. Gebruikt hulpmiddelen effectief. Specifiek m.b.t. mondeling communiceren: Spreekt vlot, zonder al te veel aarzelingen. Is makkelijk verstaanbaar, hanteert een goed tempo, heeft energieke en enthousiaste verteltoon. Specifiek m.b.t. schriftelijk communiceren: Tekst is in één keer lezen begrijpelijk Spelling en grammatica zijn correct Lay-out is verzorgd Sensitiviteit Bezit inlevingsvermogen: vormt zich een betrouwbaar beeld van wat anderen bedoelen (te zeggen); begrijpt lichaamstaal van anderen Doet moeite een ander te begrijpen: luistert actief (stelt open vragen, vraagt door, checkt eigen interpretaties) Reageert op anderen met begrip voor hun positie of motieven, ook als hij het er niet mee eens is (oordeelt niet te snel) Controleert of boodschap is overgekomen: vast samen, stelt vragen, nodigt uit tot reactie houdt rekening met gangbare normen en waarden in de organisatie (cultuur) en bij klanten, ook als deze niet stroken met die van hemzelf Praat met respect over klanten, collega s, de organisatie (praat/klaagt niet achter hun rug om) Behandelt anderen met respect; valt niet aan en beledigt niet, wil niet scoren ten koste van anderen Overtuigingskracht Onderbouwt standpunten en keuzes met argumenten Argumenten worden toegelicht en onderbouwd Argumentatie is consistent en volledig: geen tegenspraken of hiaten Gebruikt gezaghebbende bronnen om argumenten toe te lichten Specifiek bij mondeling communiceren Lichaamstaal is in overeenstemming met wat er gezegd wordt Toont persoonlijke betrokkenheid bij zijn verhaal Gaat in op bezwaren, reageert niet defensief, vraagt naar argumenten en weerlegt deze 7. Samenwerken Taakgericht: Levert actieve bijdrage aan structurering van het werk (doet voorstellen m.b.t. en/of maakt afspraken over doelen, resultaten, werkwijze, deadlines e.d.) Heeft goed overzicht wie wat wanneer moet doen Komt goed voorbereid naar bijeenkomsten Komt afspraken na: is (op tijd) aanwezig, levert prestaties volgens afspraken e.d. Evalueert eigen bijdrage kritisch: vraagt reacties, vraagt hoe het beter kan Evalueert bijdragen van anderen kritisch: stelt vragen, geeft opbouwende kritiek Doet uit zichzelf pogingen een probleem op te lossen (blijft niet steken in klachten of bezwaren, verschuilt zich niet achter anderen) Gaat actief op zoek naar ontbrekende informatie stelt uit zichzelf vragen Onderneemt actie als deadlines niet gehaald dreigen te worden. 8 9

6 Niveaus van competentie Teamgericht: Draag bij aan een goede sfeer: maakt gemakkelijk contact, houdt rekening met gangbare normen, is tactvol, toont belangstelling, laat waardering over aanpak en resultaten blijken Doet moeite teamleden te begrijpen: luistert, vraagt door, toont begrip Betrekt (stillere) teamleden bij discussie en besluitvorming, vraagt naar hun mening Ondersteunt teamleden: biedt gevraagd en ongevraagd hulp Staat open voor suggesties en kritiek van anderen: laat merken deze serieus te nemen Spreekt teamleden op constructieve wijze aan op het niet nakomen van afspraken en ander ongewenst gedrag Stelt conflicten aan de orde op een open en oplossingsgerichte wijze Respecteert verschillen in inbreng, maakt daar gebruik van, laat eenieder tot zijn recht komen Analyseert het functioneren van het team, doet voorstellen het functioneren te verbeteren 8. Klantgerichtheid Klant- en servicegericht: Neemt wensen van klanten als uitgangspunt van activiteiten, denkt activiteiten door op consequenties van voor klanten. Reageert tijdig op verzoeken of vragen van klanten en collega s. Checkt of aan verwachtingen is voldaan. Maakt duidelijk afspraken met klanten en houdt zich daar aan. Reageert direct en oplossingsgericht op klachten, schuift klachten niet af. Vraagt door op wensen van klanten en collega s. Relatiegericht: Maakt makkelijk contact (verbaal/non-verbaal) met klanten (stelt hen op hun gemak, laat een positieve eerste indruk achter) Is tactvol en diplomatiek Praat met respect over klanten, collega s, de organisatie 9. Ontwikkelingsgericht vermogen Reflecterend vermogen: Staat open voor andere visies en methoden: kan eigen opvattingen loslaten, denkt mee, stelt vragen Vraagt feedback over eigen aanpak en resultaten Brengt sterke en zwakke kanten van het eigen functioneren in kaart, beschikt over zelfkennis Zelfsturend vermogen: Formuleert op basis van reflectie ontwikkeldoelen Past gedrag zo nodig aan op basis van feedback De verschillende niveaus die in de beroepscompetenties worden aangebracht kunnen als volgt worden omschreven, daarbij wordt elk niveau in twee aspecten verdeeld: Niveau 1 Complexiteit: Verantwoordelijkheid: Niveau 2 Complexiteit: Verantwoordelijkheid: Niveau 3 Complexiteit: Verantwoordelijkheid: Werkt met routines Krijgt instructies door leidinggevende Draagt verantwoording voor eigen takenpakket, formuleert doelen Legt over voortgangsverantwoording af Werkt met richtlijnen en procedures in complexe situaties Verdiept zich in vraagstukken van complexiteit in het werk Zet eigen trajecten uit en onderhandelt hier over Legt verantwoording af over keuzes en resultaten (weegt deze af met een termijnperspectief) Analyseert problemen, vragen en knelpunten in complexe situaties Ontwikkelt zelf nieuwe procedures of nieuw plan van aanpak Creativiteit in het aanpakken opdrachten Verdiept zich in vraagstukken van complexiteit in het werk Werkt pro-actief Verantwoordt op professionele wijze de informatieverzameling, theorie keuze en vorming en de gekozen oplossingen naar de opdrachtgever en collega s (staat daarbij open voor kritisch oordeel) Deze competentieniveaus zijn voorgeschreven door het LOO-MER (2008). De semesters van de opleiding dienen zo te worden ingedeeld dat ze overeenkomen met het carrièrepatroon dat een bedrijfskundige in de beroepspraktijk doorloopt. Dit betekent dat u eerst in een niet, of minder complexe situatie, routinematig werk doet en alleen verantwoordelijk bent voor uw eigen taken (niveau 1). Vervolgens zal u in complexe situaties gaan werken, ondersteund door procedures en richtlijnen. Hierbij zet u zelf trajecten uit, onderhandelt over deze trajecten en legt u verantwoording af over de keuzes en resultaten (niveau 2). Als laatste fase van de opleiding (niveau 3) dient u zelfstandig en proactief te kunnen werken in complexe situaties. Hierbij ontwikkelt u zelf nieuwe procedures of een plan van aanpak, gebruikt creativiteit en legt u op professionele wijze verantwoording af over de verschillende fasen van het proces. De opleiding loopt dus samen met uw carrièrepatroon door steeds complexere situaties aan te bieden, steeds minder ondersteuning te geven en juist meer verantwoordelijkheid

7 Structuur Persoonlijke ontwikkeling De dynamiek in het beroepenveld is de afgelopen decennia enorm toegenomen en dit zal in de komende jaren verder doorzetten. Steeds vaker wordt van medewerkers zelfsturing verwacht bij het verwerven en het verwerken van nieuwe expertise en gedragsrepertoire. Van groot belang is dat de medewerker geleerd moet hebben om zelfstandig te kunnen leren. Daarom wordt in onze opleiding een belangrijke plaats ingeruimd aan een verdere ontwikkeling van het zelfsturende leervermogen van deelnemers. De moderne informatietechnologie biedt uitgebreide mogelijkheden om de ontwikkeling van dit zelfsturende leervermogen van deelnemers te ondersteunen. Basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van de toegepaste informatietechnologie is hierbij dan ook een vereiste. Om die reden wordt hieraan bij de aanvang van de opleiding direct aandacht besteed. Tijdens de opleiding is vervolgens een belangrijke plaats ingeruimd voor de digitale leeromgeving en het digitale portfolio. Het is van belang dat u in een relevante arbeidssituatie verkeert om de opleiding hbo bedrijfskunde te volgen. Een substantieel onderdeel van onze opleiding wordt immers bepaald door praktijkgerichte opdrachten. Uw werkplek wordt vooraf door ons beoordeeld omdat deze een prominente schakel is tussen ons programma en uw uiteindelijke studieresultaat. Uw problemen uit de beroepspraktijk komen dus aan de orde, zodat u direct rendement uit onze opleiding haalt om uw werksituatie te verbeteren. Het onderwijsmodel Wij werken volgens het Principe van het Actieve Leren (PAL). In alle gevallen is uw beroepspraktijk de uitgangssituatie voor onze opleiding. Met deze theoretische kennis leert u om inzicht te krijgen om problemen te analyseren, waardoor er concrete toepassingen mogelijk worden in de beroepspraktijk. Uw relevante probleemsituaties in de praktijk zijn daarmee het uitgangspunt voor het Principe van het Actieve Leren. U behaalt dus vanaf de eerste les direct rendement! ICT-toepassingen zullen steeds prominent aanwezig zijn tijdens onze opleiding HBO Bedrijfskunde. Het gebruik van e-learning is een actieve manier van leren; door middel hiervan onderhoudt u contact met de docenten en praktijkbegeleiders, en kunt u op deze manier met uw medestudenten communiceren over gezamenlijke opdrachten, discussiëren op ons forum, en vragen stellen. Beroepsproducten en studieresultaten, inclusief de bewijsstukken kunnen worden opgeslagen in uw digitale portfolio dat onderdeel uitmaakt van deze digitale leeromgeving. Daarnaast is het mogelijk via ICT-toepassingen onder meer tentamenroosters, cijferlijsten en actuele informatie over de opleiding in te zien en op te vragen. U kunt dus allerlei zaken op afstand regelen. De werkervaringeisen Binnen onze opleiding is het werken aan beroepsproducten een belangrijk onderdeel. In ieder semester staat er ten minste een beroepsproduct centraal. Het beroepsproduct is een plan wat in de praktijk gebruikt kan worden, zoals een communicatie- of personeelsplan. De kwaliteit van het beroepsproduct geeft het niveau van de student aan. Vanzelfsprekend moet de kwaliteit van het beroepsproduct aansluiten op het HBO-niveau (zie pagina 10). Als de huidige werksituatie aansluit op de praktijkeisen van onze opleiding dan wordt deze gezien als de vereiste input voor de beroepsproducten en als vrijstelling van de praktijkcomponent. Ook binnen onze deeltijdopleidingen voor Bedrijfskunde op HBO-niveau is het werken aan beroepsproducten een aparte onderwijseenheid. Deeltijdstudenten kunnen hun werkervaring, indien ze een functie hebben waarbinnen aan de praktijkeisen wordt voldaan, inbrengen als praktijkcomponent. Tijdens onze opleiding HBO Bedrijfskunde werkt u aan enkele beroepsproducten. Deze zijn een vertaling van een aantal lesonderwerpen naar de eigen praktijksituatie en worden gewaardeerd als praktijkcomponent. Uit de gemaakte beroepsproducten zal moeten blijken dat u in staat bent op relatief zelfstandige en kritische wijze een gedegen werkstuk af te leveren. De kwaliteit van het beroepsproduct moet wat betreft inhoud, de probleemoplossingen en een multidisciplinaire aanpak aansluiten op het HBO-niveau. Na het succesvol afsluiten van de tentamens en examens volgens het onderwijs- en examenreglement van, ontvangt u het getuigschrift HBO Bedrijfskunde eventueel met diploma supplement waarin de inhoud van afstudeervariant is uitgewerkt. Tevens mag u de wettelijk beschermde titel van Bachelor Business Administration (BBA) voeren

8 Inhoud van de opleiding Onze opleiding HBO Bedrijfskunde is opgedeeld in vier studiejaren: Jaar 1: Propedeuse (indien mogelijk vrijgesteld d.m.v. EVC procedure) Jaar 3: Kopstudie Blok 1: Persoonlijke Ontwikkeling Inleiding Communicatie Inleiding Leiderschap Blok 3: Inleiding Organisatieomgeving Inleiding Management & Organisatie Inleiding Marketing Blok 2: Inleiding Personeel & Recht Inleiding Personeelsmanagement Inleiding Recht Blok 4: Inleiding Financiën & ICT Inleiding Financieel Management Inleiding Informatietechnologie Beroepsproduct: POP Beroepsproduct: 360 feedback Beroepsproduct: Bedrijfspresentatie Beroepsproduct: ICT analyse Jaar 2: Kopstudie Blok 5: Persoonlijke Ontwikkeling Persoonlijkheidsanalyse Persoonlijke Effectiviteit Blok 7: Human Resources Arbeidsrecht Personeelsmanagement Blok 6: Strategie Strategisch management & Netwerkmanagement Management & Organisatie Management Control & Informatiemanagement Blok 8: Proces & Project Management Projectmanagement Integrale Kwaliteitszorg Logistiek Beroepsproduct: Teamrollenanalyse & Update POP Beroepsproduct: Strategisch Plan Beroepsproduct: Personeelsplan Beroepsproduct: Projectplan 2 ECTS Blok 9: Marketing Marketing Management Consumentengedrag Blok 11: Verandermanagement Verandermanagement Conflictmanagement Blok 10: Financiën Management Accounting Financiële Verslaggeving Ondernemingsfinanciering Blok 12: Informatiemanagement Administratieve organisatie Informatiekunde Beroepsproduct: Marketingplan Beroepsproduct: Financieel Plan Beroepsproduct: Veranderplan Beroepsproduct: Bedrijfsprocessenanalyse Jaar 4: Kopstudie Blok 13: Leiderschap Leiderschap Mens & Gedrag Blok 15: Afstuderen Methoden & Technieken Afstuderen Blok 14: Ondernemerschap Ondernemerschap Ondernemingsrecht Ethiek Blok 16: Afstuderen Beroepsproduct: Leiderschap Beroepsproduct: Ondernemingplan Afstudeeropdracht Getuigschrift HBO Bedrijfskunde 6 ECTS 5 ECTS 6 ECTS 1 6 ECTS 5 ECTS 8 ECTS 8 ECTS 1 Diploma Kort HBO 14 15

9 Studiebelasting Het intake assessment In de bachelor/master structuur wordt de studielast uitgedrukt in ECTS (European Credit Transfer System). De studielast van onze opleiding bedraagt in totaal 240 ECTS, per studiejaar 60 ECTS. Studenten aan de Hogeschool Midden Nederland stromen op basis van het uitgevoerde intake-assessment in op een bepaald niveau en krijgen daarmee mogelijk vrijstelling voor een aantal vakken, en dus een aantal ECTS. Aan de studenten van de deeltijdopleiding worden eisen gesteld met betrekking tot een relevante werkplek. Op de werkplek moet u de mogelijkheid hebben om aan uw beroepsproducten te werken. Een werkplekscan maakt hierbij onderdeel uit van de beoordeling van de werkplek. Indien de eigen werplek niet voldoende relevant is voor het kunnen uitwerken van een aantal beroepsproducten kan de student werken aan een aantal simulatie opdrachten. In dat geval zal u ook, tijdens een praktijkstage, een aantal beroepsproducten op een relevante werkplek moeten realiseren. De beoordeling hiervan vindt plaats op basis van het praktijkverslag. Leslocaties Onze opleiding HBO Bedrijfskunde wordt gehouden op de volgende locaties: Amsterdam, Utrecht, Breda, Zwolle. Toelating Om tot onze HBO Bedrijfskunde opleiding te worden toegelaten, dient u te voldoen aan de formele toelatingsvoorwaarden. U dient minimaal in het bezit te zijn van één de volgende diploma s: HAVO VWO MBO niveau 4 Indien u niet aan de vooropleidingvereisten voldoet, maar wel de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt, kunt u op basis van het intake assessment toelating verkrijgen tot de opleiding. Een intake assessment in de vorm van een zogenaamde verkorte EVC procedure maakt in principe altijd een onderdeel uit van de toelatingsprocedure voor onze opleiding HBO Bedrijfskunde; dit geldt ook voor kandidaten die voldoen aan de reguliere toelatingsvoorwaarden. Voor kandidaten die wel voldoen aan de toelatingseisen wordt op basis van het intake-assessment beoordeeld of zij in aanmerking komen voor eventuele vrijstellingen. Vrijstellingen voor de opleiding worden vanaf 2008 uitsluitend verleend op basis van het intake-assessment of een vervolg assessment tijdens de opleiding. Indien u niet voldoet aan de formele toelatingseisen en op basis van de resultaten van onze intake- assessment blijkt dat het volgen van onze opleiding HBO Bedrijfskunde weinig succesvol wordt geacht, kan toelating tot de opleiding worden geweigerd. In dat geval wordt wel een opleidingsadvies gegeven dat afgestemd is op uw motivatie en capaciteiten. Het intake assessment wordt uigevoerd in de vorm van een zogenaamde EVC procedure. EVC is de afkorting van Erkenning van Verworven Competenties. EVC bestaat uit een procedure en een beoordelingsinstrumentarium waarmee competenties inzichtelijk gemaakt en erkend kunnen worden. Het gaat bij de EVC-procedure uitdrukkelijk om de erkenning van elders verworven competenties. Met behulp van een systeem voor EVC kan worden vastgesteld welke competenties u heeft ontwikkeld en tot op welk niveau. In het kader van het intake assessment wordt hierbij tevens nagegaan welke kennis u reeds bezit. Op basis hiervan kunt u, in samenspraak met de onderwijsinstelling, een persoonlijk opleidingsplan opstellen dat aansluit bij uw persoonlijke motivatie en ontwikkeling. Afstuderen Tijdens het afstuderen in het vierde jaar werkt u aan een relevante afstudeeropdracht. Het thema van de opdracht kunt u zelf bepalen in overleg met het bedrijf waarin u werkzaam bent. Belangrijk is dat de afstudeeropdracht een integrale toepassing is van een organisatieprobleem met de nadruk op: Integrale toepassing van studierelevante onderwerpen en beroepstaken Vakkundigheid. Resultaatgerichtheid. Implementatie. Contacturen Elk studiejaar heeft een duur van 40 weken. De colleges vinden plaats op één vaste dag (middag en avond) in de week. Tentamenregeling De modules worden afgesloten met een schriftelijke tentamen van twee klokuren. Het is mogelijk dat het maken van een casus onderdeel is van het eindcijfer voor een discipline Dit wordt vermeld in de semesterhandleiding. Alle tentamens worden op de leslocatie afgenomen. Het resultaat en de antwoorden van het tentamen worden u per medegedeeld. Er worden geen telefonische mededelingen gedaan over uitslagen. Inzage tentamens/herbeoordeling Het is mogelijk uw tentamen na ontvangst van het cijfer in te zien. Op verzoek kunt u inzage in het tentamen krijgen. Na inzage kunt u een verzoek tot herbeoordeling indienen. Uw verzoek wordt vervolgens samen met het tentamen aan de betreffende beoordelaar voorgelegd. De uitslag van de herbeoordeling wordt u per medegedeeld. Verhinderd Mocht u verhinderd zijn het tentamen op de aangegeven datum en tijd bij te wonen, dan kunt u deelnemen aan het hertentamen dat wordt afgenomen. In uitzonderlijke gevallen kan een tentamen op een andere datum worden geregeld. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij het onderwijsbureau van HMN. U wordt vervolgens schriftelijk geïnformeerd of uw verzoek wordt gehonoreerd. Zo n uitzonderingstentamen wordt standaard bij HMN in Breda afgenomen. Kwaliteitsbewaking Uw mening is erg belangrijk voor ons, daarom vragen wij u na de afronding van elke module om uw oordeel in de vorm van een evaluatie die via de digitale leeromgeving kan worden ingevuld. Deze vragenlijst omvat vragen over het functioneren van de docenten, de leerstof, gebruikte leermiddelen en onze organisatie. Ook vragen wij u om eventuele suggesties tot verbetering of aanpassing. De resultaten van de evaluaties worden op docentniveau per opleiding beschikbaar gesteld

10 Kosten HBO Bedrijfskunde 3.450,00 Hertentamen (per jaar) 95,00 Aanmelding Nadat wij uw aanmelding schriftelijk, per of per telefoon hebben ontvangen, ontvangt u een inschrijfformulier. Dit dient u geheel ingevuld te retourneren en één pasfoto (digitaal mag eventueel ook) en kopieën van diploma s, cijferlijsten en een geldig paspoort bij te voegen. Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om met onze opleiding te starten. Inschrijvingsvoorwaarden Inschrijving vindt plaats met een volledig en ondertekend inschrijfformulier, waarna u een schriftelijke bevestiging krijgt toegestuurd. De kosten zijn inclusief tentamen en een hertentamen en exclusief lesmateriaal en reis- en verblijfskosten. Na start van de opleiding krijgt u of uw werkgever de factuur toegestuurd die uiterlijk een maand na ontvangst voldaan moet worden. Bij niet tijdige betaling zijn de kosten verbonden aan het innen van het verschuldigde opleidingsgeld voor rekening van de cursist of de werkgever. Uw inschrijving kan alleen schriftelijk per aangetekende brief of per worden geannuleerd. Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de opleiding worden u alleen 150,- administratiekosten in rekening gebracht. Daarna is het totale bedrag verschuldigd. Eventueel kan een vervanger de opleidingsplaats innemen, indien u dit tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding schriftelijk heeft medegedeeld. Bij een te gering aantal inschrijvingen zijn wij gerechtigd een opleiding uit te stellen

11 In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland twitter.com/nlbatweets facebook.com/netherlandsbusinessacademy linkedin.com/in/netherlandsbusinessacademy plus.google.com/+netherlandsbusinessacademynl Postadres Postbus HM Breda Telefoon T: +31 (0) Mail Website

Inhoudsopgave. Inleiding 4. In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 5. Opleiding HBO Bedrijfskunde 6. Niveaus van competentie 11.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 5. Opleiding HBO Bedrijfskunde 6. Niveaus van competentie 11. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 5 Opleiding HBO Bedrijfskunde 6 Niveaus van competentie 11 Structuur 13 Inhoud van de opleiding 14 Studiebelasting 16 Het intake

Nadere informatie

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 In samenwerking met

Nadere informatie

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER feedbackformulier 1 Datum: 19 januari 09 Organisatie: Red BULL NL Vakkundigheid signaleert en analyseert beroepsvraagstukken en komt tot beredeneerde oordelen en oplossingen, gebruikmakend van relevante

Nadere informatie

Na invulling en ondertekening door bedrijfsbegeleider dient student het formulier bij de navigator in te leveren.

Na invulling en ondertekening door bedrijfsbegeleider dient student het formulier bij de navigator in te leveren. Na invulling en ondertekening door bedrijfsbegeleider dient student het formulier bij de navigator in te leveren. Tussentijdse stagebeoordeling Semester 1 2 3 e leerjaar Tussentijdse beoordelingsformulier

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling Bedrijfskunde MER Akin Dogan

Persoonlijke ontwikkeling Bedrijfskunde MER Akin Dogan Persoonlijke ontwikkeling Bedrijfskunde MER Akin Dogan Naam Studentnummer Akin Dogan 500672497 Opleiding Bedrijfskunde MER Klas Smart City School Hogeschool van Amsterdam, locatie Wibautshuis Docent W.

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales & Account Management 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Marketing & Communicatie 6. Rooster 7. Opleidingskosten 7. Netherlands Business Academy 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Masterclass Verandermanagement 9 Opleidingskosten 10

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Theoretische Fundament 5 Module Praktijkproject 5 Rooster 6 Opleidingskosten 6 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Docenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Docenten 9 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Crebonr. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 7 1. Algemene informatie D1: Voorbereiding

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leadership & Change Module Leadership

Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leadership & Change Module Leadership 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leadership & Change 5 Module Leadership 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma)

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelichting voor kandidaten Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek Het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek biedt leidinggevenden én werknemers

Nadere informatie

Gedragsniveaus Creativiteit

Gedragsniveaus Creativiteit Gedragsniveaus Creativiteit 1. A. Werkt routinematig en met bekende middelen. B. Doet alleen wat gebruikelijk is. C. Valt stil/ stopt als beproefde oplossingen niet werken. 2. A. Toont belangstelling voor

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Secretaresse Mei 2009

Secretaresse Mei 2009 Functienaam Vastgesteld: Secretaresse Mei 2009 Aard van de functie De secretaresse ondersteunt en faciliteert manager en (beleids)adviseurs. Zij voert haar werkzaamheden voornamelijk zelfstandig uit. Minder

Nadere informatie

Competentie ontwikkeling

Competentie ontwikkeling Competentie ontwikkeling VIDE 10 december 2015 DNB: Mariëtte Boersma HRD Adviseur Gooiconsult: Iris Toes trainer Job Redelaar - trainingsacteur Doelstelling Na deze sessie is je kennis aangescherpt over

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met verandering en aanpassen Reflecteren Werkgroep Onderwijs, September 2011 Toelichting beschrijving

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0125 Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0125 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt. Twee Onderzoekers. Voor uur per week

De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt. Twee Onderzoekers. Voor uur per week De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt Twee Onderzoekers Voor 24-36 uur per week Wij zijn op zoek naar flexibele onderzoekers op niveau. De onderzoeker draagt bij aan verbetering van het onderzoek en

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Vragenlijst oefenleider

Vragenlijst oefenleider Competentiescan Werkboek Competentiegericht Oefenen Vragenlijst oefenleider Naam feedbackvrager: Functie feedbackvrager: Datum: Deze Competentiescan bevat: vragenlijst voor de competenties uit het competentieprofiel

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat

Nadere informatie

Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV)

Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV) Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de medezeggenschapsorganen (LNV) Camiel Schols SBI training & advies Inleiding Door het A&O fonds Rijk is een pilot medezeggenschap gestart. Hier nemen vier

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales- & Accountmanagement 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales- & Accountmanagement 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales- & Accountmanagement 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4

datum: december 2005 versie: 3 KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met CINOP 0 vakman/vakvrouw niveau 4 Profiel trajectbegeleider Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0)

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0) 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen Profiel Trajectbegeleider / Leercoach Kwalificatieprofiel trajectbegeleider Algemene informatie Onder regie van datum: december 2005 versie: 3 NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens Docent LB Naam feedbackontvanger MGN(Robbert van Megen) Huidige datum: 12/24/2010 Inhoudsopgave Leesinstructies Rapportgegevens Feedbackontvanger Geselecteerde competenties Feedbackgevers Totaaloverzicht

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met (onverwachte) veranderingen Reflecteren Toelichting beschrijving van de basiscompetenties

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie