Grebbedijk - Deltadijk? Studie naar de betekenis van actualisering van de beschermingsniveaus van de Grebbedijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grebbedijk - Deltadijk? Studie naar de betekenis van actualisering van de beschermingsniveaus van de Grebbedijk"

Transcriptie

1 Grebbedijk - Deltadijk? Studie naar de betekenis van actualisering van de beschermingsniveaus van de Grebbedijk Rapport Waterschap Vallei en Veluwe Januari 2014 (geactualiseerde versie) Definitief v3.1

2

3 Grebbedijk - Deltadijk? Studie naar de betekenis van actualisering van de beschermingsniveaus van de Grebbedijk Rapport Waterschap Vallei en Veluwe Januari 2014 (geactualiseerde versie) Definitief v3.1 HaskoningDHV Nederland B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HaskoningDHV Nederland B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van HaskoningDHV Nederland B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

4

5 INHOUD BLAD 1 INLEIDING Aanleiding Deze studie Doelstelling Uitgangspunten en beleidscontext Actualisatie rapportage Leeswijzer 8 2 METHODIEK EN REFERENTIE Methodiek Scenario 0: Referentie 12 3 BESCHOUWING MOGELIJKE TOEKOMSTIGE VEILIGHEIDSNORMEN Scenario 1a: Overstromingskans 1/1.250 per jaar Scenario 1b: Overstromingskans 1/4.000 per jaar Scenario 1c: Overstromingskans 1/ per jaar Scenario 1d: Overstromingskans 1/ per jaar Scenario 1e: Overstromingskans 1/ per jaar Scenario 2a: Overstromingskans na verbetering stabiliteit landelijke deel van de Grebbedijk Scenario 2b: Overstromingskans na verbetering stabiliteit van de gehele Grebbedijk Scenario 3a: Basisveiligheid Lokaal individueel risico < Scenario 3b: Basisveiligheid Lokaal individueel risico < NADERE BESCHOUWING Niet hoger maar beter Onzekerheden waterstandsdaling RvdR 39 5 SAMENVATTING & CONCLUSIES 41 6 COLOFON 45 BIJLAGEN 1 Uitgangspunten en methodiek 2 Risicokaarten behorende bij de gevoeligheidsanalyse BB

6 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Grebbedijk is een 5,5 kilometer lange primaire waterkering tussen de hoge gronden van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. De dijk maakt deel uit van dijkringgebied 45 Gelderse Vallei. De Grebbedijk beschermt de Gelderse Vallei tegen overstromingen vanuit de Nederrijn. In het noorden wordt het dijkringgebied beschermd tegen overstromingen vanuit de Eem en randmeren. In Figuur 1-1 wordt het dijkringgebied 45 weergegeven met daarin aangegeven de primaire keringen. Figuur 1-1: Dijkringgebied 45 en de locatie van de Grebbedijk aan de Nederrijn BB

7 Het maaiveldniveau bij de Nederrijn is ca NAP +10 m en dit loopt geleidelijk af naar NAP +0 m nabij de randmeren. Dit heeft tot gevolg dat bij een doorbraak van de Grebbedijk nagenoeg de hele Gelderse Vallei overstroomt. Hierbij kunnen wel waterdieptes tot 4 m ontstaan nabij Veenendaal. Een dergelijke overstroming leidt tot zeer grote schadebedragen van ca 10 miljard Euro. Ook kunnen hierbij wel in de orde van slachtoffers vallen. Daarnaast blijkt uit tal van studies door VNK2, WV21, RIVM en het CPB dat het versterken van de Grebbedijk een kosteneffectieve maatregel is om het overstromingsrisico van de Gelderse Vallei te verkleinen. Aangezien de Grebbedijk een relatief korte dijk is, die bescherming biedt aan een gebied met een grote economische waarde, belangrijke infrastructuur zoals de autosnelwegen A1 en A12 en een groot aantal inwoners, hebben het waterschap Vallei en Veluwe en de provincies Utrecht en Gelderland een gezamenlijke ambitie om de Grebbedijk op te waarderen tot een Deltadijk. In het Deltaprogramma 2012 wordt een Deltadijk gedefinieerd als een dijk die zo hoog, breed of sterk is dat de kans op een plotselinge en oncontroleerbare overstroming vrijwel nihil is. Momenteel wordt in Nederland gewerkt aan het Deltaprogramma. In het Deltaprogramma wordt in verschillende deelprogramma s gekeken naar de hoogwaterbescherming en de zoetwatervoorziening in de toekomst. In het deelprogramma Veiligheid wordt gewerkt aan nieuwe veiligheidsnormen van de waterkeringen en wordt een verkenning uitgevoerd naar de kansen en beperkingen van Deltadijken. De opdracht is een vervolg op de studie Verkenning Grebbedijk Grebbedijk als Deltadijk? van de provincie Utrecht uit 2010 waarin is gekeken naar een veilige dijk met een ruimtelijke meerwaarde. Voor het bepalen van de ruimtelijke meerwaarde is gesproken met de verschillende stakeholders. 1.2 Deze studie Met deze studie wil het waterschap Vallei en Veluwe inzicht krijgen in de versterkingsmaatregelen die moeten worden genomen om de Grebbedijk aan verschillende veiligheidsnormen die binnen het Deltaprogramma worden beschouwd te laten voldoen. Het waterschap heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om onderzoek te doen naar de te verwachten grootte van de versterkingsmaatregelen gegeven een veiligheidsnorm. In het onderzoek zijn meerdere veiligheidsnormen gedefinieerd op basis van de discussies binnen het Deltaprogramma, welke in de toekomst mogelijk aan de orde zijn. Deze veiligheidsscenario s zijn in de volgende categorieën uitgewerkt: 1. Veiligheidsnorm gebaseerd op overstromingskans: in deze categorie wordt gekeken naar de maatregelen die nodig zijn om de Grebbedijk te laten voldoen aan een veiligheidsnorm gebaseerd op een overstromingskans. 2. Minimale overstromingskans na verbetering stabiliteit Grebbedijk: in deze categorie wordt gekeken naar de minimale overstromingskans die kan worden bereikt door de Grebbedijk alleen te versterken op stabiliteit zoals macrostabiliteit en opbarsten en piping zonder dat de dijk verhoogd wordt. 3. Basisveiligheidsnormen gebaseerd op het overstromingsrisico: in deze categorie worden normen gesteld aan het Lokaal Individueel Risico (LIR) in het dijkringgebied. Het LIR is de kans per jaar dat een persoon die zich permanent op een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een overstroming van dit dijkringgebied waarbij de mogelijkheden voor preventieve evacuatie zijn meegenomen. BB

8 De beschouwde veiligheidsscenario s zijn de volgende: Categorie 1: Veiligheidsnorm gebaseerd op overstromingskans Scenario 1a: Scenario 1b: Scenario 1c: Scenario 1d: Scenario 1e: Overstromingskans Grebbedijk 1/1.250 per jaar Overstromingskans Grebbedijk 1/4.000 per jaar Overstromingskans Grebbedijk 1/ per jaar Overstromingskans Grebbedijk 1/ per jaar Overstromingskans Grebbedijk 1/ per jaar Categorie 2: Minimale overstromingskans na verbetering stabiliteit Grebbedijk Scenario 2a: Scenario 2b: Overstromingskans na verbetering stabiliteit in het landelijke deel van de Grebbedijk Overstromingskans na verbetering stabiliteit van de gehele Grebbedijk Categorie 3: Basisveiligheidsnorm gebaseerd op overstromingsrisico Scenario 3a: Basisveiligheid Lokaal Individueel Risico voor de hele dijkring lager dan 10-5 Scenario 3b: Basisveiligheid Lokaal Individueel Risico voor de hele dijkring lager dan 10-6 In deze studie wordt alleen de Grebbedijk beschouwd aangezien doorbraken van deze dijk het overstromingsrisico van het dijkringgebied 45 grotendeels bepaald. De bijdragen van de Eem- en randmeerdijken aan de overstromingskans en het overstromingsrisico is niet beschouwd. In de studie wordt gebruik gemaakt van het instrumentarium van het project Veiligheid van Nederland in Kaart 2. Ook worden de schematisatie van de Grebbedijk en de bijbehorende uitgangspunten gebruikt. Het instrumentarium van VNK2 is in Nederland hét instrumentarium dat is ontwikkeld om overstromingskansen en overstromingsrisico s te bepalen. Het VNK2-instrumentarium heeft echter geen wettelijke status zoals het toetsinstrumentarium en is niet ontwikkeld als ontwerpinstrumentarium. Wel kan het VNK2-instrumentarium worden gebruikt om inzichten te krijgen van de omvang van de maatregelen die moeten worden genomen om tot een veiligheidsniveau te komen. 1.3 Doelstelling De doelstelling van deze studie is om inzicht te krijgen in de omvang van de versterkingsmaatregelen die moeten worden genomen indien de Grebbedijk aan een andere veiligheidsnorm moet voldoen. Hierbij dient te worden gekeken naar de zwakke plekken in de waterkering om zo tot efficiënt mogelijke verbeteringsmaatregelen te komen. Deze studie is bedoeld voor de onderbouwing van de bestuurlijke ambitie voor een hoge veiligheidsnorm van de Grebbedijk en is vooral gericht op de besluitvorming binnen de deelprogramma s BB

9 Rivieren en Veiligheid van het Delta Programma. Tevens geeft de studie een indicatie van de benodigde ingrepen bij de verschillende veiligheidsniveaus. 1.4 Uitgangspunten en beleidscontext Als het gaat om stabiliteit van de Grebbedijk is opbarsten en piping het dominante faalmechanisme met naar verwachting de grootste verbeteropgave. Andere mechanismen voor stabiliteit zijn niet beschouwd. Maatregelen om de Grebbedijk te laten voldoen aan een gestelde norm moeten vanzelfsprekend waarborgen dat andere faalmechanismen ook voldoen aan de gestelde norm. In de PKB Ruimte voor de Rivier (RvdR) is voorzien in een aantal maatregelen voor de Nederrijn om een waterstanddaling van 30 centimeter bij de Grebbedijk te realiseren. Hierbij is bepaald dat een deel van de waterstandverlaging ter hoogte van de Grebbedijk wordt opgevangen met reststerkte en hoogte van de Grebbedijk. Het andere deel komt uit RvdR maatregelen bij Elst, Tollewaard en Middelwaard, die nu in voorbereiding zijn. De scenarioberekeningen in deze studie gaan gemakshalve uit van een waterstanddaling van 30 centimeter door RvdR maatregelen. Voor het uitgangspunt dat een deel van de 30 centimeter in Grebbedijk wordt opgelost zal een gevoeligheidsanalyse worden uitgevoerd (zie hoofdstuk 4) De berekeningen gaan uit van een referentie (scenario 0) die is gebaseerd op de resultaten van het project Veiligheid van Nederland in Kaart 2 (VNK2). De in VNK2 berekende overstromingskans voor de Grebbedijk is hoger dan de 1/1.250 per jaar (MKBA 2e referentie). Omdat VNK2 het meest recente inzicht geeft in de actuele sterkte van de dijk ligt een keuze voor deze methodiek voor de hand. Dat neemt niet weg dat nieuwe inzichten, in bijvoorbeeld de ondergrond van de Grebbedijk, kunnen resulteren in een andere overstromingskans. Bestuurlijk is afgesproken dat de verhoging van de maatgevende afvoer bij Lobith van naar m 3 /s niet leidt tot een hogere afvoer op de Nederrijn-Lek. Deze verandering is niet meegenomen in deze studie. Indien dit beleidsvoornemen tot uitvoer komt, dient de veiligheidssituatie opnieuw te worden beschouwd. De waterschappen in het rivierengebied hebben recentelijk een studie afgerond naar de toepassing van strengere pipingregels. Deze studie bevestigt de gevoeligheid van veel rivierdijken voor piping. Een aanzienlijk deel van de rivierdijken voldoet niet aan strengere pipingregels die in de toekomst mogelijk aan de orde zijn. In het kader van het Deltaprogramma Rivieren zijn in regioprocessen gestart die begin 2014 een advies moeten opleveren over een voorkeursstrategie voor de veiligheids- en zoetwateropgave voor Om maatregelen aan dijken zoveel mogelijk uniform te bepalen is een dijkentool gemaakt, dat is gebaseerd op de Dijksterkte Analyse Module (DAM). In deze studie zijn de benodigde maatregelen uitgedrukt in de mate van intensiteit van maatregelen. De verwachting is dat in toekomstige studies met behulp van DAM een verfijning van de benodigde maatregelen kan worden gegeven. 1.5 Actualisatie rapportage In januari 2014 is versie 2.0 uit november 2012 van dit rapport geactualiseerd. Het resultaat is voorliggende versie 3.1. In deze versie is Scenario 1d: overstromingskans 1/ per jaar toegevoegd. Daarnaast wordt er in de nadere beschouwing (hoofdstuk 4) gekeken of het mogelijk is om aan deze overstromingskans te voldoen rekening houdend met der regionale ambitie om de BB

10 Grebbedijk niet te verhogen. Tevens zijn de groepsrisico s toegevoegd aan de verschillende veiligheidsscenario s. 1.6 Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de gebruikte methodiek en de referentiesituatie behandeld. In hoofdstuk 3 worden de mogelijke toekomstige veiligheidsnormen beschouwd en vergeleken met de referentiesituatie. In hoofdstuk 4 wordt een nadere beschouwing gegeven naar de regionale ambitie van een zo veilig mogelijke Grebbedijk zonder dat deze moet worden verhoogd. Ook wordt er gekeken naar de onzekerheid in de waterstanddaling van het project Ruimte voor de Rivier op het overstromingsrisico. In hoofdstuk 5 worden ten slotte de conclusies gegeven. BB

11 2 Methodiek en Referentie 2.1 Methodiek In deze studie wordt het instrumentarium van het projectbureau Veiligheid van Nederland in Kaart 2 gebruikt. Binnen VNK2 is een analyse uitgevoerd naar het overstromingsrisico van dijkring 45: Gelderse Vallei waarbij ook de Grebbedijk is geschematiseerd. Het overstromingsrisico wordt bepaald door de overstromingskans te vermenigvuldigen met de gevolgen (schade en slachtoffers) van een overstroming. Voor de bepaling van de overstromingskans van de Grebbedijk is deze opgedeeld in vijf dijkvakken voor de schematisatie en de analyse. In de naamgeving van de dijkvakken zijn de hectometerpalen van het waterschap aangehouden. De dijkvakken zijn beschouwd voor vier faalmechanismen: 1. Overloop en golfoverslag 2. Macrostabiliteit binnenwaarts 3. Opbarsten en piping 4. Bekleding Figuur 2-1: Dijkvakindeling Grebbedijk BB

12 Ten aanzien van de vier beschouwde faalmechanismen wordt opgemerkt dat de waterkeringbeheerders in de periodieke veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen ook op andere faalmechanismen toetsen. Deze faalmechanismen zijn voor de Grebbedijk minder van belang voor de bepaling van de overstromingskans en het overstromingsrisico. De gevolgen van een doorbraak van de Grebbedijk zijn bepaald met hydraulische model SOBEK 1D2D welke beschikbaar zijn gesteld door de provincie Utrecht. Bij een doorbraak ontstaan grote waterdieptes van tot wel 4 m nabij Veenendaal. Ook in grote delen van de rest van het dijkringgebied ontstaat een waterdiepte die kan oplopen tot wel 2 m. De verwachte schade is bij een doorbraak ca 10 miljard Euro. Het aantal slachtoffers is mede afhankelijk van de mogelijkheid tot evacuatie en ligt tussen de 115 en Waterdiepte (m) Geen water m m m m m 2-3 m > 3 m Schade [miljoen ] Slachtoffers [-] Figuur 2-2: Maximale waterdiepte en verwachte gevolgen voor schade en slachtoffers bij een doorbraak van de Grebbedijk BB

13 In deze studie wordt onderzocht welke verbetermaatregelen nodig zijn om de dijk te laten voldoen aan een andere veiligheidsnorm of welke norm haalbaar is bij gerichte maatregelen. Hierbij is gesteld dat de hoogte en/of de sterkte van de dijk moet worden aangepast. Een aanpassing in de hoogte is noodzakelijk als het dominante faalmechanisme overloop en overslag betreft. De breedte van de dijk moet worden aangepast indien de mechanismen macrostabiliteit binnenwaarts en opbarsten en piping dominant zijn. Indien de bekleding dominant is moeten hiervoor maatregelen getroffen worden. Dit leidt over het algemeen niet tot grote aanpassingen in het dijkprofiel (hoger/breder). Er is geen optimalisatie van maatregelen uitgevoerd. Voor het faalmechanisme opbarsten en piping is alleen verlenging van de kwelweglengte beschouwd. anderzijds de waterstand binnendijks te verhogen. Om de waterstand binnendijks te verhogen kan het maaiveld worden opgehoogd of kan het peil van oppervlaktewater opgezet worden. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld stuwen in watergangen of kwelkades worden aangelegd. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk ter voorkoming van het optreden van het faalmechanisme opbarsten en piping. Deze maatregelen zijn ingrepen ten aanzien van verschillende aspecten van het faalmechanisme. Verschillende mogelijkheden zijn: Verlengen van de kwelweg, horizontaal of verticaal; Voorkomen van opbarsten binnen de kritieke kwelweglengte; Verkleinen van het verval; Voorkomen van het uitspoelen van zand. Figuur 2-3 toont ingrepen die de kwelweg verlengen in horizontale richting (voorlandverbetering, pipingberm) en verticale richting (kwelscherm). De pipingberm kan tevens werken ter voorkoming van opbarsten. Er wordt in deze studie onderscheid gemaakt tussen een ingreep en een grote ingreep wanneer de verlenging respectievelijk minder of meer dan 40 m bedraagt. Een reductie van het verval over een waterkering kan worden gerealiseerd enerzijds door de buitenwaterstand te verlagen en Figuur 2-3: Maatregelen ter verlenging van horizontale kwelweglengte: voorlandverbetering en pipingberm en verticale kwelweglengte: kwelscherm BB

14 2.2 Scenario 0: Referentie Scenario 0 is de referentiesituatie van de Grebbedijk. De referentiesituatie betreft de schematisatie van de huidige situatie met de aanvulling dat de werkzaamheden van de Ruimte voor de Rivier projecten zijn afgerond en dat hiermee een waterstanddaling van 30 cm is gerealiseerd conform de uitgangspunten van de Planologische Kernbeslissing. De faalkansen per faalmechanisme en de overstromingskans zijn weergegeven in Tabel 2-1. In de tabel zijn de faalkansen per dijkvak en voor de vier beschouwde faalmechanismen gegeven. De verschillende faalmechanismen worden in de kolom totaal gecombineerd tot een faalkans voor een dijkvak. Tevens worden de faalkansen in de onderste rij gecombineerd tot een totale overstromingskans van de Grebbedijk. Tabel 2-1: Faalkansen en overstromingskans per jaar van de Grebbedijk voor Scenario 0: Referentie Dijkvak Overloop- en golfoverslag Macrostabiliteit binnenwaarts Opbarsten en Piping Grasbekleding Totaal GR / <1/ / / / GR / / / GR / /1.200 <1/ /1.200 GR / /580-1/580 GR / <1/ /870-1/860 Overstromingskans 1/280 Bovenstaande tabel laat duidelijk zien dat de overstromingskans van de Grebbedijk bepaald wordt door het mechanisme opbarsten en piping. De dijkvakken GR en GR zijn daar het meest gevoelig voor. BB

15 Het overstromingsrisico is weergegeven in Figuur 2-4. Het economisch risico bedraagt in de referentiesituatie 38 miljoen euro per jaar. De schade, in het linker figuur, ontstaat voornamelijk in het stedelijk gebied van Wageningen, Veenendaal, Amersfoort, Leusden en delen van Ede, maar ook in dorpen als Woudenberg, Scherpenzeel en Spakenburg. Opvallend is dat er in de noordoostelijke gebieden geen schade ontstaat omdat deze gebieden niet overstromen bij een doorbraak van de Grebbedijk. Door de ligging van de snelwegen A1 en A28 wordt het water ook grotendeels om de nieuwbouwwijk Vathorst in Amersfoort geleid waardoor er nauwelijks schade ontstaat na het falen van de Grebbedijk. Het slachtofferrisico bedraagt 0,88 slachtoffers per jaar. Uit het rechter figuur blijkt dat het Lokaal Individueel Risico voor een deel van de dijkring ligt tussen de 10-6 en 10-5 slachtoffers per jaar. In het zuiden van de dijkring nabij Veenendaal is het Lokaal Individueel Risico hoger dan 10-5 slachtoffers per jaar. Figuur 2-4: Het economisch risico (links) en het Lokaal individueel risico (rechts) voor Scenario 0: Referentie BB

16 In Figuur 2-5 is het groepsrisico weergegeven. Afhankelijk van het evacuatiescenario (bijlage 1) blijkt dat de kans op 100 dodelijke slachtoffers 1/300 per jaar is en de kans op slachtoffers ca 1/3.000 per jaar. In het kader van overstromingsrisico zijn geen normen afgeleid voor het groepsrisico. Om toch enig gevoel te krijgen bij de omvang van het groepsrisico worden in de figuren ook de oriëntatiewaarden uit het Besluit Externe Veiligheid Installaties (BEVI) en het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen/Transportroutes (BEVB/BEVT) opgenomen. Hoewel het niet de bedoeling is om het groepsrisico door overstromingen actief te vergelijken met de oriëntatiewaarden vanuit externe veiligheid wordt hiermee wel een indicatie gegeven van de omvang van het overstromingsrisico in relatie tot externe veiligheid. Overschrijdingskans (per jaar) 1,0E-01 1,0E-02 1,0E-03 1,0E-04 1,0E-05 1,0E-06 1,0E-07 1,0E-08 1,0E-09 FN-Curve 0 BEVI BEVB/BEVT 100x BEVI 1000x BEVI Slachtoffers (-) De oriëntatiewaarden uit BEVB/ BEVT zijn een factor 10 groter dan de waarde uit het BEVI. Daarnaast zijn isolijnen opgenomen die aangeven waar het groepsrisico een factor 100 of groter is dan de oriëntatiewaarden uit het BEVI. Figuur 2-5: Groepsrisico (FN-Curve) in relatie tot de oriëntatiewaarden uit het BEVI en BEVB/BEVT voor Scenario 0: Referentie Het groepsrisico dat gevormd wordt door een doorbraak van de Grebbedijk is meer dan keer groter dan de oriëntatiewaarde uit het BEVI. BB

17 3 Beschouwing mogelijke toekomstige Veiligheidsnormen 3.1 Scenario 1a: Overstromingskans 1/1.250 per jaar In Scenario 1a worden de maatregelen beschouwd die nodig zijn om de Grebbedijk aan de veiligheidsnorm te laten voldoen waarbij de overstromingskans minimaal 1/1.250 per jaar is. In Scenario 0: Referentie is een overstromingskans bepaald van 1/280 per jaar. De gegevens uit Tabel 2-1 geven aan dat het mechanisme opbarsten en piping voor de dijkvakken in het landelijke gebied GR , GR en GR leiden tot een overstromingskans groter dan 1/1.250 per jaar. De twee dijkvakken in het stedelijke gebied hoeven niet te worden aangepast aangezien de faalkansen veel kleiner zijn dan 1/1.250 per jaar en ze dus geen grote bijdrage aan de overstromingskans. In Tabel 3-1 zijn de faalkansen gegeven nadat fictieve verbeteringsmaatregelen aan de dijk zijn uitgevoerd. De faalmechanismen waarbij een versterking ten opzichte van Scenario 0: Referentie is doorgerekend zijn in oranje weergegeven. Tabel 3-1: Faalkansen en overstromingskans per jaar van de Grebbedijk voor Scenario 1a: Overstromingskans 1/1.250 per jaar Dijkvak Overloop- en golfoverslag Macrostabiliteit binnenwaarts Opbarsten en Piping Bekleding Totaal GR / <1/ / / / GR / / / GR / /6.200 <1/ /5.800 GR / / /2.900 GR / <1/ / /4.700 Overstromingskans 1/1.250 Dijkvakken die versterkt zijn ten opzichte van Scenario 0: Referentie De aanpassingen aan de drie dijkvakken betreffen allemaal het mechanisme opbarsten en piping. In de regel worden versterkingen ten aanzien van opbarsten en piping uitgevoerd door de kwelweglengte te vergroten. Het verbreden van de dijk door het aanleggen van bermen of het ingraven van klei in het voorland wordt hierbij het meest toegepast. BB

18 Het overstromingsrisico is met ca. 80% gereduceerd. Dit correspondeert met de reductie van de overstromingskans van 1/280 naar 1/1.250 per jaar. Het economisch risico is afgenomen van 38 miljoen euro per jaar in Scenario 0: Referentie tot 8,4 miljoen euro per jaar. De daling in de schade is over de gehele dijkring waarneembaar (Figuur 3-1). Het slachtofferrisico is gedaald van 0,88 per jaar in Scenario 0: Referentie naar 0,19 per jaar. Uit Figuur 3-2 blijkt dat het Lokaal Individueel Risico in de gehele dijkring is gedaald ten opzichte van Scenario 0: Referentie. Op een paar kleine locaties na is het Lokaal Individueel Risico in het hele dijkringgebied kleiner dan 10-5 slachtoffers per jaar. Nabij Veenendaal blijft het Lokaal Individueel Risico het hoogst. Sc 0: Referentie Sc 1a: 1/ Sc 0: Referentie Sc 1a: 1/1.250 Figuur 3-1: Het economisch risico voor Scenario 0: Referentie (links) en Scenario 1a: Overstromingskans 1/1.250 per jaar (rechts). Figuur 3-2: Lokaal individueel risico voor Scenario 0: Referentie (links) en Scenario 1a: Overstromingskans 1/1.250 per jaar (rechts). BB

19 Op basis van de berekeningen kan een indicatieve omvang van de verbeteringen worden gegeven. In Figuur 3-3 is deze geïllustreerd. Om tot een overstromingskans van 1/1.250 per jaar te komen moeten de dijkenvakken in het landelijke gebied (GR , GR en GR ) versterkt worden. Het groepsrisico is weergegeven in Figuur 3-4. De kans op 100 slachtoffers is ca 1/1.300 per jaar. De kans op slachtoffers is ca 1/ per jaar. Het groepsrisico is groter dan keer de oriëntatiewaarden uit het BEVI. 1,0E-01 1,0E-02 Overschrijdingskans (per jaar) 1,0E-03 1,0E-04 1,0E-05 1,0E-06 1,0E-07 FN-Curve 1A BEVI BEVB/BEVT 100x BEVI 1000x BEVI 1,0E-08 1,0E Slachtoffers (-) Figuur 3-3: Indicatie van de benodigde ingrepen om te komen tot de veiligheidsnorm Scenario 1a: Overstromingskans 1/1.250 per jaar. Figuur 3-4: Groepsrisico in relatie tot de oriëntatiewaarden uit het BEVI en BEVB/BEVT voor Scenario 1a: Overstromingskans 1/1.250 per jaar BB

20 3.2 Scenario 1b: Overstromingskans 1/4.000 per jaar In Scenario 1b worden de maatregelen beschouwd die nodig zijn om de Grebbedijk aan de veiligheidsnorm te laten voldoen waarbij de overstromingskans minimaal 1/4.000 per jaar is. In Scenario 0: Referentie is een overstromingskans bepaald van 1/280 per jaar. De gegevens in Tabel 2-1 geven aan dat het mechanisme opbarsten en piping voor het dijkvak GR en de dijkvakken in het landelijke gebied GR , GR en GR leidt tot een overstromingskans groter dan 1/4.000 per jaar. In Tabel 3-2 zijn de faalkansen gegeven nadat fictieve verbeteringsmaatregelen aan de dijk zijn uitgevoerd. De faalmechanismen waarbij een versterking ten opzichte van Scenario 0: Referentie is doorgerekend zijn in oranje weergegeven. Tabel 3-2: Faalkansen en overstromingskans per jaar van de Grebbedijk voor Scenario 1a: Overstromingskans 1/4.000 per jaar Dijkvak Overloop- en golfoverslag Macrostabiliteit binnenwaarts Opbarsten en Piping Bekleding Totaal GR / <1/ / / / GR / / / GR / / <1/ / GR / / / GR / <1/ / / Overstromingskans 1/4.000 Dijkvakken die versterkt zijn ten opzichte van Scenario 0: Referentie De aanpassingen aan de vier dijkvakken betreffen allemaal het mechanisme opbarsten en piping. In de regel worden versterkingen ten aanzien van opbarsten en piping uitgevoerd door de kwelweglengte te vergroten. Het verbreden van de dijk door het aanleggen van bermen of het ingraven van klei in het voorland wordt hierbij het meest toegepast. BB

21 Het overstromingsrisico is met bijna 95% gereduceerd. Dit correspondeert met de reductie van de overstromingskans van 1/280 naar 1/4.000 per jaar. Het economisch risico is afgenomen van 38 miljoen euro per jaar in Scenario 0: Referentie tot 2,6 miljoen euro per jaar. De daling in de schade is over de gehele dijkring waarneembaar (Figuur 3-5). Het slachtofferrisico is gedaald van 0,88 slachtoffers per jaar in Scenario 0: Referentie naar 0,059 slachtoffers per jaar. Uit Figuur 3-6 blijkt dat het Lokaal Individueel Risico in de gehele dijkring is gedaald ten opzichte van Scenario 0: Referentie. Het Lokaal Individueel Risico is in het hele dijkringgebied kleiner dan 10-5 slachtoffers per jaar. Nabij Veenendaal zijn nog enkele locaties met een Lokaal Individueel Risico groter dan 10-6 slachtoffers per jaar.. Sc 0: Referentie Sc 1b: 1/4.000 Sc 0: Referentie Sc 1b: 1/4.000 Figuur 3-5: Economisch risico voor Scenario 0: Referentie (links) en Scenario 1b: Overstromingskans 1/4.000 per jaar (rechts). Figuur 3-6: Lokaal individueel risico voor Scenario 0: Referentie (links) en Scenario 1b: Overstromingskans 1/4.000 per jaar (rechts) BB

22 Op basis van de berekeningen kan een indicatieve omvang van de verbeteringen worden gegeven. In Figuur 3-7 is deze geïllustreerd. Om tot een overstromingskans van 1/4.000 per jaar te komen moeten de dijkvakken in het landelijke gebied (GR , GR en GR ) en dijkvak GR versterkt worden. Het groepsrisico is weergegeven in Figuur 3-8. De kans op 100 slachtoffers is ca 1/4.000 per jaar. De kans op slachtoffers is ca 1/ per jaar. Het groepsrisico is groter dan keer de oriëntatiewaarden uit het BEVI. 1,0E-01 1,0E-02 Overschrijdingskans (per jaar) 1,0E-03 1,0E-04 1,0E-05 1,0E-06 1,0E-07 FN-Curve 1B BEVI BEVB/BEVT 100x BEVI 1000x BEVI 1,0E-08 1,0E Slachtoffers (-) Figuur 3-7: Indicatie van de benodigde ingrepen om te komen tot de veiligheidsnorm Scenario 1b: Overstromingskans 1/4.000 per jaar. Figuur 3-8: Groepsrisico in relatie tot de oriëntatiewaarden uit het BEVI en BEVB/BEVT voor Scenario 1b: Overstromingskans 1/4.000 per jaar BB

23 3.3 Scenario 1c: Overstromingskans 1/ per jaar In Scenario 1c worden de maatregelen beschouwd die nodig zijn om de Grebbedijk aan de veiligheidsnorm te laten voldoen waarbij de overstromingskans minimaal 1/ per jaar is. In Scenario 0: Referentie is een overstromingskans bepaald van 1/280 per jaar. De gegevens uit Tabel 2-1 geven aan dat de combinatie van alle dijkvakken voor het mechanisme opbarsten en piping leiden tot een overstromingskans groter dan 1/ per jaar. In Tabel 3-3 zijn de faalkansen gegeven nadat fictieve verbeteringsmaatregelen aan de dijk zijn uitgevoerd. De faalmechanismen waarbij een versterking ten opzichte van Scenario 0: Referentie is doorgerekend zijn in oranje weergegeven. Tabel 3-3: Faalkansen en overstromingskans per jaar van de Grebbedijk voor Scenario 1c: Overstromingskans 1/ per jaar Dijkvak Overloop- en golfoverslag Macrostabiliteit binnenwaarts Opbarsten en Piping Bekleding Totaal GR / <1/ / / / GR / / / GR / / <1/ / GR / / / GR / <1/ / / Overstromingskans 1/ Dijkvakken die versterkt zijn ten opzichte van de referentie situatie De aanpassingen aan de vijf dijkvakken betreffen allemaal het mechanisme opbarsten en piping. In de regel worden versterkingen voor opbarsten en piping uitgevoerd door de kwelweglengte te vergroten. Het verbreden van de dijk door het aanleggen van bermen of het ingraven van klei in het voorland wordt hierbij het meest toegepast. BB

24 Het overstromingsrisico is met iets meer dan 97% gereduceerd. Dit correspondeert met de reductie van de overstromingskans van 1/280 naar 1/ per jaar. Het economisch risico is afgenomen van 38 miljoen euro per jaar in Scenario 0: Referentie tot 1,2 miljoen euro per jaar. De daling in de schade is over de gehele dijkring waarneembaar (Figuur 3-9). Het slachtofferrisico is gedaald van 0,88 slachtoffers per jaar in Scenario 0: Referentie naar 0,029 slachtoffers per jaar. Uit Figuur 3-10 blijkt dat het Lokaal Individueel Risico in de gehele dijkring is gedaald ten opzichte van Scenario 0: Referentie. Op een paar kleine locaties na nabij Veenendaal is het Lokaal Individueel Risico in het hele dijkringgebied kleiner dan 10-6 slachtoffers per jaar. Sc 0: Referentie Sc 1c: 1/ Figuur 3-9: Economisch risico voor Scenario 0: Referentie (links) en Scenario 1c: Overstromingskans 1/ per jaar (rechts). Figuur 3-10: Lokaal individueel risico voor Scenario 0: Referentie (links) en Scenario 1c: Overstromingskans 1/ per jaar (rechts). BB

25 Op basis van de berekeningen kan een indicatieve omvang van de verbeteringen worden gegeven. In Figuur 3-11 is deze geïllustreerd. Om tot een overstromingskans van 1/ per jaar te komen moeten de dijkenvakken in het landelijke gebied (GR , GR en GR ) aanzienlijk versterkt worden waarvoor een grote ingreep noodzakelijk is. Voor de dijkvakken in het stedelijke gebied (GR en GR ) is ook een versterking van de dijk noodzakelijk. De ingreep in het stedelijke gebied is echter kleiner van omvang. Het groepsrisico is weergegeven in Figuur De kans op 100 slachtoffers is ca 1/ per jaar. De kans op slachtoffers is ca 1/ per jaar. Het groepsrisico is groter dan keer de oriëntatiewaarde uit het BEVI. 1,0E-01 1,0E-02 Overschrijdingskans (per jaar) 1,0E-03 1,0E-04 1,0E-05 1,0E-06 1,0E-07 FN-Curve 1C BEVI BEVB/BEVT 100x BEVI 1000x BEVI 1,0E-08 1,0E Slachtoffers (-) Figuur 3-11: Indicatie van de benodigde ingrepen om te komen tot de veiligheidsnorm Scenario 1c: Overstromingskans 1/ per jaar. Figuur 3-12: Groepsrisico in relatie tot de oriëntatiewaarden uit het BEVI en BEVB/BEVT voor Scenario 1c: Overstromingskans 1/ per jaar BB

26 3.4 Scenario 1d: Overstromingskans 1/ per jaar In Scenario 1d worden de maatregelen beschouwd die nodig zijn om de Grebbedijk aan de veiligheidsnorm te laten voldoen waarbij de overstromingskans minimaal 1/ per jaar is. Dit veiligheidsniveau is in het omgevingsproces als acceptabele norm voor de kwalificatie Deltadijk aangehouden. In Scenario 0: Referentie is een overstromingskans bepaald van 1/280 per jaar. De gegevens uit Tabel 2-1 geven aan dat alle vakken geldt dat de mechanismen overloop en overslag en opbarsten en piping een bijdrage leveren aan de faalkans groter dan 1/ per jaar. Dit betekent dat de hele Grebbedijk te laag en te smal is om minimaal aan een overstromingskans van 1/ per jaar te voldoen. In Tabel 3-4 zijn de faalkansen gegeven nadat fictieve verbeteringsmaatregelen aan de dijk zijn uitgevoerd. De faalmechanismen waarbij een versterking ten opzichte van Scenario 0: Referentie is doorgerekend zijn in oranje weergegeven. Tabel 3-4: Faalkansen en overstromingskans per jaar van de Grebbedijk voor Scenario 1d: Overstromingskans 1/ per jaar Dijkvak Overloop- en golfoverslag Macrostabiliteit binnenwaarts Opbarsten en Piping Bekleding Totaal GR / <1/ / <1/ / GR / / / GR / / <1/ / GR / / / GR / <1/ / / Overstromingskans 1/ Dijkvakken die versterkt zijn ten opzichte van de referentiesituatie Om het veiligheidsniveau van een overstromingskans van minimaal 1/ per jaar te halen dient de gehele Grebbedijk te worden versterkt. Hierbij moet de dijk zowel worden verhoogd als verbreed. Ook moet de bekleding van de Grebbedijk voor het dijkvak GR worden verbeterd. Omdat dit niet leidt tot een verbreding of verhoging van de dijk is dit verder niet gekwantificeerd. BB

27 Het overstromingsrisico is nu met bijna 100% gereduceerd. Dit correspondeert met de reductie van de overstromingskans van 1/280 naar 1/ per jaar. Het economisch risico is afgenomen van 38 miljoen euro per jaar in Scenario 0: Referentie tot 0,11 miljoen euro per jaar. De daling in de schade is over de gehele dijkring waarneembaar (Figuur 3-13). De verwachtingswaarde van het slachtofferrisico is gedaald van 0,88 slachtoffers per jaar in Scenario 0: Referentie naar 0,0025 slachtoffers per jaar. Uit Figuur 3-14 blijkt dat het Lokaal Individueel Risico in de gehele dijkring is gedaald ten opzichte van Scenario 0: Referentie. Op een paar kleine locaties na is het Lokaal Individueel Risico in het hele dijkringgebied kleiner dan 10-7 slachtoffers per jaar. Nabij Veenendaal blijft het Lokaal Individueel Risico het hoogst. Sc 0: Referentie Sc 1d: 1/ Sc 0: Referentie Sc 1d: 1/ Figuur 3-13: Economisch risico voor Scenario 0: Referentie (links) en Scenario 1d: Overstromingskans 1/ per jaar (rechts). Figuur 3-14: Lokaal individueel risico voor Scenario 0: Referentie (links) en Scenario 1d: Overstromingskans 1/ per jaar (rechts). BB

28 Op basis van de berekeningen kan een indicatieve omvang van de verbeteringen worden gegeven. In Figuur 3-15 is deze geïllustreerd. Om tot een overstromingskans van 1/ per jaar te komen moeten alle dijkvakken worden verhoogd. Voor het mechanisme opbarsten en piping moeten er grote ingrepen worden gedaan over de hele lengte van de Grebbedijk om aan de norm van 1/ per jaar te kunnen voldoen. Het groepsrisico is weergegeven in Figuur De kans op 100 slachtoffers is ca 1/ per jaar. De kans op slachtoffers is ca 1/ per jaar. Het groepsrisico is groter dan 100 keer de oriëntatiewaarden uit het BEVI. 1,0E-01 1,0E-02 Overschrijdingskans (per jaar) 1,0E-03 1,0E-04 1,0E-05 1,0E-06 1,0E-07 FN-Curve 1D BEVI BEVB/BEVT 100x BEVI 1000x BEVI 1,0E-08 1,0E Slachtoffers (-) Figuur 3-15: Indicatie van de benodigde ingrepen om te komen tot de veiligheidsnorm Scenario 1d: Overstromingskans 1/ per jaar. Figuur 3-16: Groepsrisico in relatie tot de oriëntatiewaarden uit het BEVI en BEVB/BEVT voor Scenario 1d: Overstromingskans 1/ per jaar BB

29 3.5 Scenario 1e: Overstromingskans 1/ per jaar In Scenario 1e worden de maatregelen beschouwd die nodig zijn om de Grebbedijk aan de veiligheidsnorm te laten voldoen waarbij de overstromingskans minimaal 1/ per jaar is. Dit veiligheidsniveau is gebaseerd op de resultaten die uit de MKBA die in het kader van het project Waterveiligheid 21 e eeuw is uitgevoerd. In Scenario 0: Referentie is een overstromingskans bepaald van 1/280 per jaar. De gegevens uit Tabel 2-1 geven aan dat voor alle vakken geldt dat de mechanismen overloop en overslag en opbarsten en piping een bijdrage leveren aan de faalkans groter dan 1/ per jaar. Dit betekent dat de hele Grebbedijk te laag en te smal is om minimaal aan een overstromingskans van 1/ per jaar te voldoen. In Tabel 3-5 zijn de faalkansen gegeven nadat fictieve verbeteringsmaatregelen aan de dijk zijn uitgevoerd. De faalmechanismen waarbij een versterking ten opzichte van Scenario 0: Referentie is doorgerekend zijn in oranje weergegeven. Tabel 3-5: Faalkansen en overstromingskans per jaar van de Grebbedijk voor Scenario 1e: Overstromingskans 1/ per jaar Dijkvak Overloop- en golfoverslag Macrostabiliteit binnenwaarts Opbarsten en Piping Bekleding Totaal GR / <1/ / <1/ / GR / / / GR / / <1/ / GR / / / GR / <1/ / / Overstromingskans 1/ Dijkvakken die versterkt zijn ten opzichte van de referentie situatie Om het veiligheidsniveau van een overstromingskans van minimaal 1/ per jaar te halen dient de gehele Grebbedijk te worden versterkt. Hierbij moet de dijk zowel worden verhoogd als verbreed. Ook moet de bekleding van de Grebbedijk voor het dijkvak GR worden verbeterd. Omdat dit niet leidt tot een verbreding of verhoging van de dijk is dit verder niet gekwantificeerd. BB

30 Het overstromingsrisico is nu met bijna 100% gereduceerd. Dit correspondeert met de reductie van de overstromingskans van 1/280 naar 1/ per jaar. Het economisch risico is afgenomen van 38 miljoen euro per jaar in Scenario 0: Referentie tot 0,1 miljoen euro per jaar. De daling in de schade is over de gehele dijkring waarneembaar (Figuur 3-17). De verwachtingswaarde van het slachtofferrisico is gedaald van 0,88 slachtoffers per jaar in Scenario 0: Referentie naar 0,0015 slachtoffers per jaar. Uit Figuur 3-18 blijkt dat het Lokaal Individueel Risico in de gehele dijkring is gedaald ten opzichte van Scenario 0: Referentie. Op een paar kleine locaties na is het Lokaal Individueel Risico in het hele dijkringgebied kleiner dan 10-7 slachtoffers per jaar. Nabij Veenendaal blijft het Lokaal Individueel Risico het hoogst. Sc 0: Referentie Sc 1e: 1/ Sc 0: Referentie Sc 1e: 1/ Figuur 3-17: Economisch risico voor Scenario 0: Referentie (links) en Scenario 1e: Overstromingskans 1/ per jaar (rechts). Figuur 3-18: Lokaal individueel risico voor Scenario 0: Referentie (links) en Scenario 1e: Overstromingskans 1/ per jaar (rechts). BB

31 Op basis van de berekeningen kan een indicatieve omvang van de verbeteringen worden gegeven. In Figuur 3-19 is deze geïllustreerd. Om tot een overstromingskans van 1/ per jaar te komen moeten alle dijkvakken worden verhoogd. Voor het mechanisme opbarsten en piping moeten er grote ingrepen worden gedaan over de hele lengte van de Grebbedijk om aan de norm van 1/ per jaar te kunnen voldoen. Het groepsrisico is weergegeven in Figuur De kans op 100 slachtoffers is ca 1/ per jaar. De kans op slachtoffers is ca 1/ per jaar. Het groepsrisico is groter dan 100 keer de oriëntatiewaarden uit het BEVI. 1,0E-01 1,0E-02 Overschrijdingskans (per jaar) 1,0E-03 1,0E-04 1,0E-05 1,0E-06 1,0E-07 FN-Curve 1E BEVI BEVB/BEVT 100x BEVI 1000x BEVI 1,0E-08 1,0E Slachtoffers (-) Figuur 3-19: Indicatie van de benodigde ingrepen om te komen tot de veiligheidsnorm Scenario 1e: Overstromingskans 1/ per jaar. Figuur 3-20: Groepsrisico in relatie tot de oriëntatiewaarden uit het BEVI en BEVB/BEVT voor Scenario 1e: Overstromingskans 1/ per jaar BB

32 3.6 Scenario 2a: Overstromingskans na verbetering stabiliteit landelijke deel van de Grebbedijk In Scenario 2a wordt onderzocht wat de minimale overstromingskans is voor de Grebbedijk indien in het landelijke gebied maatregelen tegen het mechanisme opbarsten en piping worden genomen. In dit Scenario worden het faalmechanisme opbarsten en piping voor de drie landelijke dijkvakken uitgezet waardoor de faalkans gelijk wordt aan nul. Dit resulteert in een faalkans van 1/7.700 per jaar. In Tabel 3-6 zijn de faalkansen gegeven nadat het faalmechanisme opbarsten en piping bij de dijkvakken in het landelijke gebied is uitgezet. Deze combinaties van dijkvakken en faalmechanismen zijn in oranje weergegeven. Tabel 3-6: Faalkansen en overstromingskans per jaar van de Grebbedijk voor Scenario 2a: Overstromingskans na verbetering stabiliteit in het landelijke deel van de Grebbedijk Dijkvak Overloop- en golfoverslag Macrostabiliteit binnenwaarts Opbarsten en Piping Bekleding Totaal GR / <1/ / / / GR / / / GR / <1/ / GR / / GR / <1/ / Overstromingskans 1/7.700 Dijkvakken die versterkt zijn ten opzichte van de referentiesituatie Het uitzetten van een faalmechanisme houdt in dat de bijdrage aan de faalkans praktisch nul is. Hiervoor zijn grote aanpassingen aan de drie dijkvakken in het landelijke gebied benodigd. In de regel worden versterkingen voor opbarsten en piping uitgevoerd door de kwelweglengte te vergroten. Het verbreden van de dijk door het aanleggen van bermen of het ingraven van klei in het voorland wordt hierbij het meest toegepast. Bij dit scenario is gekeken naar maximale versterking van de stabiliteit. Het kan echter zijn dat met een kleinere ingreep t.a.v. het faalmechanisme opbarsten en piping en een gerichte maatregel in de andere dijkvakken eenzelfde overstromingskans wordt berekend. Deze optimalisatie is voor dit scenario niet uitgevoerd. BB

33 Het overstromingsrisico is met meer dan 96% gereduceerd. Dit correspondeert met de reductie van de overstromingskans van 1/280 naar 1/7.700 per jaar. Het economisch risico is afgenomen van 38 miljoen euro per jaar in Scenario 0: Referentie tot 1,4 miljoen euro per jaar. De daling in de schade is over de gehele dijkring waarneembaar (Figuur 3-21). Het slachtofferrisico is gedaald van 0,88 per jaar in Scenario 0: Referentie naar 0,032 slachtoffers per jaar. Uit Figuur 3-22 blijkt dat het Lokaal Individueel Risico in de gehele dijkring is gedaald ten opzichte van Scenario 0: Referentie. Op een paar kleine locaties na is het Lokaal Individueel Risico in het hele dijkringgebied kleiner dan 10-6 slachtoffers per jaar. Sc 0: Referentie Sc 2a: Stab. Sc 0: Referentie Sc 2a: Stab. Figuur 3-21: Economisch risico voor Scenario 0: Referentie (links) en Scenario 2a: Overstromingskans na verbetering stabiliteit in het landelijke deel van de Grebbedijk (rechts). Figuur 3-22: Lokaal individueel risico voor Scenario 0: Referentie (links) en Scenario 2a: Overstromingskans na verbetering stabiliteit in het landelijke deel van de Grebbedijk (rechts). BB

34 3.7 Scenario 2b: Overstromingskans na verbetering stabiliteit van de gehele Grebbedijk In Scenario 2b wordt onderzocht wat de minimale overstromingskans is voor de Grebbedijk indien voor de hele Grebbedijk maatregelen tegen het mechanisme opbarsten en piping worden genomen. In dit Scenario wordt het faalmechanisme opbarsten en piping voor alle dijkvakken waardoor de faalkans voor dit mechanisme gelijk wordt aan nul. Dit resulteert in een faalkans voor de Grebbedijk van 1/ per jaar. In Tabel 3-7 zijn de faalkansen gegeven nadat het faalmechanisme opbarsten en piping bij alle dijkvakken is uitgezet. De combinaties van dijkvakken en faalmechanismen zijn in oranje weergegeven. Tabel 3-7: Faalkansen en overstromingskans per jaar van de Grebbedijk voor Scenario 2b: Overstromingskans na verbetering stabiliteit van de gehele Grebbedijk Dijkvak Overloop- en golfoverslag Macrostabiliteit binnenwaarts Opbarsten en Piping Bekleding Totaal GR / <1/ / / GR / / GR / <1/ / GR / / GR / <1/ / Overstromingskans 1/ Dijkvakken die versterkt zijn ten opzichte van de referentie situatie Het uitzetten van een faalmechanisme houdt in dat de bijdrage aan de faalkans praktisch nul is. Hiervoor zijn grote aanpassingen aan alle dijkvakken benodigd. In de regel worden versterkingen voor opbarsten en piping uitgevoerd door de kwelweglengte te vergroten. Het verbreden van de dijk door het aanleggen van bermen of het ingraven van klei in het voorland wordt hierbij het meest toegepast. Bij dit scenario is gekeken naar maximale versterking van de stabiliteit. Het kan echter zijn dat met een kleinere ingreep t.a.v. het faalmechanisme opbarsten en piping en een gerichte maatregel t.a.v. het faalmechanisme overloop en golfoverslag eenzelfde overstromingskans wordt berekend. Deze optimalisatie is voor dit scenario niet uitgevoerd. BB

35 Het overstromingsrisico is met meer dan 99% gereduceerd. Dit correspondeert met de reductie van de overstromingskans van 1/280 naar 1/ per jaar. Het economisch risico is afgenomen van 38 miljoen euro per jaar in Scenario 0: Referentie tot 0,3 miljoen euro per jaar. De daling in de schade is over de gehele dijkring waarneembaar (Figuur 3-23). Het slachtofferrisico is gedaald van 0,88 per jaar in Scenario 0: Referentie naar 0,0061 slachtoffers per jaar. Uit Figuur 3-24 blijkt dat het Lokaal Individueel Risico in de gehele dijkring is gedaald ten opzichte van Scenario 0: Referentie. Op een paar gebieden na in de buurt van Veenendaal is het Lokaal Individueel Risico in het hele dijkringgebied kleiner dan 10-7 slachtoffers per jaar. Sc 2b: Stab. Sc 0: Referentie Figuur 3-23: Economisch risico voor Scenario 0: Referentie (links) en Scenario 2b: Overstromingskans na verbetering stabiliteit van de gehele Grebbedijk (rechts). Figuur 3-24: Lokaal individueel risico voor Scenario 0: Referentie (links) en Scenario 2b: Overstromingskans na verbetering stabiliteit van de gehele Grebbedijk (rechts). BB

36 3.8 Scenario 3a: Basisveiligheid Lokaal individueel risico < 10-5 In scenario 3a wordt gestreefd naar een basisveiligheid voor het hele dijkringgebied in de vorm van het Lokaal Individueel Risico (LIR). Het LIR is de kans per jaar dat een persoon die zich permanent op een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een overstroming van dit dijkringgebied waarbij de mogelijkheden voor preventieve evacuatie zijn meegenomen. Scenario 3a: Basisveiligheid LIR < 10-5 is een veiligheidsniveau waarbij naar het overstromingsrisico wordt gekeken. Hierbij zijn zowel de overstromingskans als de gevolgen bij een overstroming van belang. Hoewel het reduceren van de gevolgen ook leidt tot een verlaging van het overstromingsrisico wordt daar in deze studie niet naar gekeken. In deze studie wordt alleen onderzocht welke dijkversterkingmaatregelen nodig zijn om het veiligheidsniveau te realiseren. Het LIR is bepaald bij een overstromingskans van 1/1.250 per jaar (Scenario 1a). Uit Figuur 3-25 blijkt dat er nog maar enkele plaatsen zijn waar het LIR groter is dan 10-5 per jaar. Deze locaties zijn klein van omvang en aangezien het hier modelberekeningen betreft met een bepaalde onzekerheidsmarge zijn geen aanvullende berekeningen gedaan. Er kan worden gesteld dat de basisveiligheid Lokaal Individueel Risico < 10-5 wordt bereikt indien de overstromingskans van de Grebbedijk kleiner is dan 1/1.250 per jaar. Sc 0: Referentie Sc 3a/1a: 1/1.250 Figuur 3-25: Het lokaal individueel risico is kleiner dan 10-5 slachtoffers per jaar in het dijkringgebied bij een overstromingskans van de Grebbedijk van 1/1.250 per jaar BB

37 3.9 Scenario 3b: Basisveiligheid Lokaal individueel risico < 10-6 In scenario 3b wordt gestreefd naar een basisveiligheid voor het hele dijkringgebied in de vorm van het Lokaal Individueel Risico (LIR). Het LIR is de kans per jaar dat een persoon die zich permanent op een bepaalde plaats in het dijkringgebied bevindt, overlijdt als gevolg van een overstroming van dit dijkringgebied waarbij de mogelijkheden voor preventieve evacuatie zijn meegenomen. Scenario 3b: Basisveiligheid LIR < 10-6 is een veiligheidsniveau waarbij naar het overstromingsrisico wordt gekeken. Hierbij zijn zowel de overstromingskans als de gevolgen bij een overstroming van belang. Hoewel het reduceren van de gevolgen ook leidt tot een verlaging van het overstromingsrisico is hier in deze studie niet naar gekeken. In deze studie wordt alleen onderzocht welke dijkversterkingmaatregelen nodig zijn om het veiligheidsniveau te realiseren. Het LIR is bepaald bij een overstromingskans van 1/ per jaar (Scenario 1c). Uit Figuur 3-26 blijkt dat er nog maar enkele plaatsen zijn waar het LIR groter is dan 10-6 per jaar. Deze locaties zijn klein van omvang en aangezien het hier modelberekeningen betreft met een bepaalde onzekerheidsmarge zijn geen aanvullende berekeningen gedaan. Er kan worden gesteld dat de basisveiligheid Lokaal Individueel Risico < 10-6 wordt bereikt indien de overstromingskans van de Grebbedijk kleiner is dan 1/ per jaar. Sc 0: Referentie Sc 3b/1b: 1/ Figuur 3-26: Het lokaal individueel risico is kleiner dan 10-6 slachtoffers per jaar in het dijkringgebied bij een overstromingskans van de Grebbedijk van 1/ per jaar BB

Veiligheidsoordeel Grebbedijk dijktraject Eerste beoordeling primaire waterkeringen

Veiligheidsoordeel Grebbedijk dijktraject Eerste beoordeling primaire waterkeringen Veiligheidsoordeel Grebbedijk dijktraject 45-1 Eerste beoordeling primaire waterkeringen 2017-2023 Waterschap Vallei en Veluwe Versie: 1.0 Vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap

Nadere informatie

Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44

Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 November 2012 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart 2

Veiligheid Nederland in Kaart 2 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Ruben Jongejan 2007 Veiligheid Nederland in Kaart pagina 1 Inhoud 1. Wat is VNK2? 2. Methoden en technieken 3. Toepassingen 4. Samenvatting 2007 Veiligheid Nederland in

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 45 Gelderse Vallei

Overstromingsrisico Dijkring 45 Gelderse Vallei VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 45 Gelderse Vallei December 2012 Overstromingsrisico Dijkring 45 Gelderse Vallei December 2012 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl of bel 0800-6592837 rapportomslag

Nadere informatie

INGEKOMENN STUK. Aan algemeen bestuur 23 april Voorstel aan ab Kennisnemen van

INGEKOMENN STUK. Aan algemeen bestuur 23 april Voorstel aan ab Kennisnemen van Aan algemeen bestuur 23 april 2014 INGEKOMENN STUK Datum 18 maart 2014 Documentnummer 594909 Projectnummer Portefeuillehouder Programma Afdeling drs. T. Klip-Martin Veiligheid Planvorming Bijlage(n) 2

Nadere informatie

Project VNK de Veiligheid van Nederland in Kaart. Overstromingen in Nederland, kansen en gevolgen

Project VNK de Veiligheid van Nederland in Kaart. Overstromingen in Nederland, kansen en gevolgen Project VNK de Veiligheid van Nederland in Kaart Overstromingen in Nederland, kansen en gevolgen De Veiligheid van Nederland in Kaart Absolute veiligheid tegen overstromingen bestaat niet In de afgelopen

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 42 Ooij en Millingen

Overstromingsrisico Dijkring 42 Ooij en Millingen VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 42 Ooij en Millingen December 2012 Overstromingsrisico Dijkring 42 Ooij en Millingen December 2012 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl of bel 0800-6592837

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart 2

Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico Dijkring 1, 2, 3 en 4 Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling en Vlieland Oktober 2014 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkringgebieden 1, Schiermonnikoog 2, Ameland

Nadere informatie

Samenvatting. Toetsing veiligheid. Diefdijklinie

Samenvatting. Toetsing veiligheid. Diefdijklinie Samenvatting Toetsing veiligheid Diefdijklinie 22 mei 2007 Inleiding De Diefdijklinie is een scheidingsdijk tussen de dijkringgebieden van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en de Betuwe en Tieler-

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart 2

Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico Dijkring 16 Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Mei 2014 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkring 16 Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Documenttitel Veiligheid

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 24 Land van Altena

Overstromingsrisico Dijkring 24 Land van Altena Overstromingsrisico Dijkring 24 Land van Altena Oktober 2014 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkring 24 Land van Altena Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico

Nadere informatie

Rivierverruiming in een nieuw perspectief

Rivierverruiming in een nieuw perspectief Rivierverruiming in een nieuw Waterveiligheid in Nederland Nederland al honderden jaren door dijken beschermd Waterveiligheid geregeld in de wet: voldoet dijk aan vastgestelde norm In jaren negentig een

Nadere informatie

Assetmanagement bij waterkeringen

Assetmanagement bij waterkeringen Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden

Nadere informatie

Dijken versterken en rivieren verruimen

Dijken versterken en rivieren verruimen Dijken versterken en rivieren verruimen Arno de Kruif (RWS-WVL) Waterveiligheid in Nederland Nederland al honderden jaren door dijken beschermd Waterveiligheid geregeld in de wet Toetsen of dijken nog

Nadere informatie

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan)

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan) HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Van Interne toetsing Dossier Project Betreft : Arjan de Wit : Andries van Houwelingen : Jos Tromp : BD8043 : PG Kampen : Invloed parkeergarage op primaire kering

Nadere informatie

Doorbraakvrije dijken: wensdroom of maakbaar?

Doorbraakvrije dijken: wensdroom of maakbaar? Doorbraakvrije dijken: wensdroom of maakbaar? Frans Klijn Deltares / Kennis voor Klimaat Wat er vooraf ging November 2011 studiedag (Dordrecht): Dijken voor de toekomst: waar hebben we het over, en wat

Nadere informatie

Nederland. in kaart. Tussenresultaten fase 1B

Nederland. in kaart. Tussenresultaten fase 1B Nederland in kaart 00 Inhoud VEILIGHEID NEDERLAND IN KAART VNK2: Tussenresultaten fase 1b COLOFON Dit is een publicatie van Projectbureau VNK2 Document HB 1729127 Datum november 2012 Ontwerp Laagland Communicatie

Nadere informatie

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond?

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Het risico-oordeel richt zich op primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen tegen een overstroming uit zee, de grote meren

Nadere informatie

Dijkversterking Wolferen Sprok. Veiligheidsopgave 29 augustus 2017

Dijkversterking Wolferen Sprok. Veiligheidsopgave 29 augustus 2017 Dijkversterking Wolferen Sprok Veiligheidsopgave 29 augustus 2017 Welkom! 19:00 19:10: Welkom WSRL 19:10 20:10: Interactief gastcollege veiligheidsopgave door Matthijs Kok (TU Delft) 20:10 20:25: Toelichting

Nadere informatie

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel RBOI - /Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland nu om met de veiligheid tegen overstromingen?

Hoe gaat Nederland nu om met de veiligheid tegen overstromingen? Hoe gaat Nederland nu om met de veiligheid tegen overstromingen? Prof. dr. ir. Matthijs Kok, Waterveiligheid Overstromingsgevoelige gebieden Protected area onder NAP: 26% boven NAP: 29% buitendijks: 3%

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie

Handreiking Meerlaagsveiligheid

Handreiking Meerlaagsveiligheid Handreiking Meerlaagsveiligheid Methode Nader Verklaard Auteurs: Marit Zethof Bob Maaskant Karin Stone Bas Kolen Ruud Hoogendoorn December 2012 Meerlaagsveiligheid Methode nader verklaard Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Deltadijken: locaties die voorrang verdienen vanuit het perspectief van slachtofferrisico s

Deltadijken: locaties die voorrang verdienen vanuit het perspectief van slachtofferrisico s Deltadijken: locaties die voorrang verdienen vanuit het perspectief van slachtofferrisico s Karin de Bruijn Presentatie Slachtofferrisico s s Maatregelen ter reductie van slachtofferrisico s Deltadijken

Nadere informatie

Dijken versterken en rivieren verruimen

Dijken versterken en rivieren verruimen Dijken versterken en rivieren verruimen Josan Tielen Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving Waterveiligheid in Nederland Al eeuwen bescherming door dijken Waterveiligheid geregeld bij wet Sinds

Nadere informatie

Deltabeslissing Waterveiligheid

Deltabeslissing Waterveiligheid Deltaprogramma Waterveiligheid Deltabeslissing Waterveiligheid Het Deltaprogramma: een nieuwe aanpak Onze huidige dijknormen dateren grotendeels uit de jaren zestig. Ze zijn opgesteld na de Watersnoodramp

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart 2

Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico Dijkring 43 Betuwe, Tieleren Culemborgerwaarden Mei 2014 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkring 43 Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden Documenttitel Veiligheid

Nadere informatie

Overstroombaar gebied. Als het water komt. keteneffecten als gevolg van een overstroming. Durk Riedstra. Rijkswaterstaat Waterdienst.

Overstroombaar gebied. Als het water komt. keteneffecten als gevolg van een overstroming. Durk Riedstra. Rijkswaterstaat Waterdienst. Als het water komt keteneffecten als gevolg van een overstroming Durk Riedstra Waterdienst Overstroombaar gebied 2 RELEVANT jaarcongres NBC Nieuwegein 3 RELEVANT jaarcongres Overstroming vanuit de Lek

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSFLITS. De brochures maken de uitleg over de gehanteerde methode en de eerste resultaten eenvoudiger.

IN DEZE NIEUWSFLITS. De brochures maken de uitleg over de gehanteerde methode en de eerste resultaten eenvoudiger. IN DEZE NIEUWSFLITS Publicaties gaan als gebakjes Voortgang fase 1b Fase 1c goed begonnen Kansen en onzekerheden in VNK2 VNK2-beraad 20 september Systeemwerking in VNK2 Meer informatie op locatie Publicaties

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 9 Vollenhove

Overstromingsrisico Dijkring 9 Vollenhove VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 9 Vollenhove December 2012 Overstromingsrisico Dijkring 9 Vollenhove December 2012 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl of bel 0800-6592837 rapportomslag

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 13a IJburg

Overstromingsrisico Dijkring 13a IJburg Overstromingsrisico Dijkring 13a IJburg December 2013 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkringgebied 13A, IJburg Fase 1 Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico

Nadere informatie

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid. 2016/17 digitaal cursus naslagwerk 2016/17 totaal

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid. 2016/17  digitaal cursus naslagwerk 2016/17 totaal Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid 2016/17 www.opleidingen.stowa.nl digitaal cursus naslagwerk 2016/17 totaal Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid Link naar: Digitaal Cursus Naslagwerk

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 19 Rozenburg

Overstromingsrisico Dijkring 19 Rozenburg Overstromingsrisico Dijkring 19 Rozenburg December 2013 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkringgebied 19, Rozenburg Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 18 Pernis

Overstromingsrisico Dijkring 18 Pernis Overstromingsrisico Dijkring 18 Pernis December 2013 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkringgebied 18, Pernis Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkringgebied

Nadere informatie

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente Korendijk Waterschap Hollandse Delta 1 oktober 2013 definitief Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 46 Eempolder

Overstromingsrisico Dijkring 46 Eempolder Overstromingsrisico Dijkring 46 Eempolder Oktober 2014 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkring 46 Eempolder Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkring

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 41 Land van Maas en Waal December 2011

Overstromingsrisico Dijkring 41 Land van Maas en Waal December 2011 VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 41 Land van Maas en Waal December 2011 Overstromingsrisico Dijkring 41 Land van Maas en Waal December 2011 Foto: Wim Vink, Waterschap Rivierenland Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 13 Noord-Holland

Overstromingsrisico Dijkring 13 Noord-Holland Overstromingsrisico Dijkring 13 Noord-Holland Oktober 2014 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkringgebied 13, Noord-Holland Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico

Nadere informatie

Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares

Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) Ferdinand Diermanse Deltares Deltares Kennisinstituut op het gebied van water en geotechniek Ongeveer 800 werknemers Vestigingen in Utrecht en Delft (+ USA, Singapore,

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 53 Salland

Overstromingsrisico Dijkring 53 Salland Overstromingsrisico Dijkring 53 Salland December 2013 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkringgebied 53, Salland Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkringgebied

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder J. Lamberts Vergadering : 6 mei 2014 Agendapunt : 6. Bijlagen : 1. Concept nieuw waterveiligheidsbeleid NB: ter inzage bij directiesecretariaat 2.

Nadere informatie

Overstromingsgevaar en wateroverlast

Overstromingsgevaar en wateroverlast H 5.9 Resultaten per thema Door klimaatverandering nemen de kansen op overstromingen bij grote rivieren en de zee toe. Uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Grote Rivieren leidt voor een langere

Nadere informatie

Wat is de invloed van Bypass IJsseldelta op de Waterveiligheid?

Wat is de invloed van Bypass IJsseldelta op de Waterveiligheid? Wat is de invloed van Bypass IJsseldelta op de Waterveiligheid? antwoorden op veelgestelde vragen Matthijs Kok Cor-Jan Vermeulen 8 september 2010 HKV lijn in water 1 Inleiding Invloed van de bypass op

Nadere informatie

Bijlage Afspraken met dataleveranciers vd LIWO basisinformatie

Bijlage Afspraken met dataleveranciers vd LIWO basisinformatie Bijlage 1 2014 2015 2016 Afspraken met dataleveranciers vd LIWO basisinformatie Gemaakte afspraken met dataleveranciers In de onderstaande lijst staan de afspraken met leveranciers van databronnen. Soort

Nadere informatie

Van Neerslag tot Schade

Van Neerslag tot Schade Van Neerslag tot Schade Opdrachtgevers: STOWA Stichting Leven met Water Provincie Zuid Holland Waterschap Zuiderzeeland Verbond van Verzekeraars Uitvoerenden: HKV, KNMI en UT Doelstelling Het onderzoeken

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011

Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011 VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011 Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl

Nadere informatie

Pipingberm Horstermeer VO2-282B. Geotechnisch advies (versie 2) Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies

Pipingberm Horstermeer VO2-282B. Geotechnisch advies (versie 2) Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies Pipingberm Horstermeer VO2-282B Geotechnisch advies (versie 2) Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94 (lokaal

Nadere informatie

2.2.1 Noordelijke kust

2.2.1 Noordelijke kust In opdracht van Rijkswaterstaat RIZA is onderzoek gedaan naar de ergst denkbare overstroming voor verschillende regio s. Dit onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau HKV in juli en augustus 2007. Hierbij

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 6 Friesland en Groningen

Overstromingsrisico Dijkring 6 Friesland en Groningen Overstromingsrisico Dijkring 6 Friesland en Groningen Juli 2013 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkringgebied 6: Friesland en Groningen Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart

Nadere informatie

Figuur 1: Veiligheidsnormen

Figuur 1: Veiligheidsnormen Figuur 1: Veiligheidsnormen Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is het inzicht in de grondmechanica zo verdiept dat de wijzen van falen van de waterkeringen veel beter beoordeeld kunnen worden. Vanuit

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Nederland. in Kaart. VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 36 Land van Heusden/de Maaskant. December 2010. December 2010

Nederland. in Kaart. VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 36 Land van Heusden/de Maaskant. December 2010. December 2010 VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 36 Land van Heusden/de Maaskant December 2010 Nederland in Kaart Overstromingsrisico Dijkring 36 Land van Heusden/de Maaskant December 2010 Kijk voor meer informatie op

Nadere informatie

Startdocument brede verkenning 2015-2017. Ambitie Grebbedijk

Startdocument brede verkenning 2015-2017. Ambitie Grebbedijk Startdocument brede verkenning 2015-2017 Ambitie Grebbedijk 20150114 Ambitie Grebbedijk Startdocument brede verkenning 2015-2017 Datum 20 augustus 2015 Ons kenmerk Opgemaakt door afdeling Planvorming Pagina

Nadere informatie

De overschrijdingskans van de ontwerpbelasting

De overschrijdingskans van de ontwerpbelasting De overschrijdingskans van de ontwerpbelasting Nadere toelichting op het Ontwerpinstrumentarium 2014 Ruben Jongejan 18-07-2014 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 De betekenis van rekenwaarden... 2 3 Ontwerpbelasting

Nadere informatie

Pipingonderzoek WTI2017

Pipingonderzoek WTI2017 Pipingonderzoek WTI2017 Ulrich Förster (Deltares) Peter Blommaart (RWS-VWL) Inhoud Inleiding programma WTI 2017 Doel van de toetsing Verschillende toetslagen Planning cluster toetsen piping Ulrich Förster

Nadere informatie

Hydraulische belastingen

Hydraulische belastingen Hydraulische belastingen Jacco Groeneweg (Deltares) Basiscursus beoordelen en ontwerpen 5 september 2016 Werkproces toetssporen Hydraulische belastingen Introductie Verschil HR2006 en WBI-HB ( HB2017 )

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011

Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011 VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011 Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl

Nadere informatie

Overstromingsrisico s Nieuw beleid, nieuw lesmateriaal

Overstromingsrisico s Nieuw beleid, nieuw lesmateriaal Overstromingsrisico s Nieuw beleid, nieuw lesmateriaal Inhoud workshop: - Van oud naar nieuw waterveiligheidsbeleid (Tim Favier) - Consequenties voor het Voortgezet Onderwijs (Adwin Bosschaart) - Methode

Nadere informatie

Nieuwe normering en ontwerpen in HWBP-projecten Vragen en antwoorden

Nieuwe normering en ontwerpen in HWBP-projecten Vragen en antwoorden Nieuwe normering en ontwerpen in HWBP-projecten Vragen en antwoorden Han Knoeff Kenrick Heijn Datum: 2 juli 2015 Versie: definitief 1.0 Dit memo bestaat uit vragen en antwoorden over het onderwerp nieuwe

Nadere informatie

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012

Deltaprogramma Rivieren. Stand van zaken. 16 februari 2012 Deltaprogramma Rivieren Stand van zaken 16 februari 2012 Deltaprogramma Nationaal Deltaprogramma Februari 2010: Deltaprogramma van start Deltaprogramma Deltaprogramma Doel (2100) Beschermd tegen hoogwater

Nadere informatie

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen Notitie / Memo Aan: Kees de Vries Van: Anke Luijben en Jasper Jansen Datum: 25 januari 2017 Kopie: Ons kenmerk: WATBE5026-136N001D0.2 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Water

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 50 Zutphen December 2011

Overstromingsrisico Dijkring 50 Zutphen December 2011 VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 50 Zutphen December 2011 Overstromingsrisico Dijkring 50 Zutphen December 2011 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl of bel 0800-6592837 Veiligheid Nederland

Nadere informatie

Hoog water op het schoolplein?

Hoog water op het schoolplein? Hoog water op het schoolplein? Hoofdstuk 1. Introductie Hoofdstuk 1. Introductie Een rampenbestrijdingsoefening, zin of onzin? Opdracht 1.1: Denk je dat het nuttig is dat er een oefening met een overstromingsramp

Nadere informatie

Achter het water: wat te doen aan de toenemende overstromingsrisico s in deltagebieden? Frans Klijn 30 nov. 2016

Achter het water: wat te doen aan de toenemende overstromingsrisico s in deltagebieden? Frans Klijn 30 nov. 2016 Achter het water: wat te doen aan de toenemende overstromingsrisico s in deltagebieden? Frans Klijn 30 nov. 2016 7 december 2012 7 december 2012 7 december 2012 Hoe is dit zo gekomen? Zeespiegelstijging

Nadere informatie

Achtergronden bij de nieuwe normen

Achtergronden bij de nieuwe normen Achtergronden bij de nieuwe normen Nadine Slootjes Deltares Opzet De risicobenadering Van dijkring naar dijktraject Basisbeschermingsniveau Economische doelmatigheid investeringen Beheersing van het groepsrisico

Nadere informatie

: Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek invloed inrichting uiterwaard op veiligheid primaire waterkering

: Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek invloed inrichting uiterwaard op veiligheid primaire waterkering Royal HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Lars Hoogduin : Ilse Hergarden : Esther van den Akker : BA8401-103-105 : Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 26 Schouwen Duiveland

Overstromingsrisico Dijkring 26 Schouwen Duiveland VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 26 Schouwen Duiveland December 2012 Overstromingsrisico Dijkring 26 Schouwen Duiveland December 2012 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl of bel 0800-6592837

Nadere informatie

Kleine kansen grote gevolgen

Kleine kansen grote gevolgen Kleine kansen grote gevolgen Slachtoffers en maatschappelijke ontwrichting als focus voor het waterveiligheidsbeleid SAMENVATTING Kleine kansen grote gevolgen Slachtoffers en maatschappelijke ontwrichting

Nadere informatie

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Gemeente Nijmegen 1 oktober 2010 Definitief rapport 9V0718.05 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 68 Venlo-Velden

Overstromingsrisico Dijkring 68 Venlo-Velden Overstromingsrisico Dijkring 68 Venlo-Velden Oktober 2014 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkringgebied 68, Venlo-Velden Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico

Nadere informatie

Nederland. in kaart. Overschrijdingskansen en overstromingskansen

Nederland. in kaart. Overschrijdingskansen en overstromingskansen Nederland in kaart Overschrijdingskansen en overstromingskansen 00 Inhoud VEILIGHEID NEDERLAND IN KAART Overschrijdingskansen en overstromingskansen COLOFON Dit is een publicatie van Projectbureau VNK2

Nadere informatie

Tussenresultaten Pilot Waterveiligheid Botlek

Tussenresultaten Pilot Waterveiligheid Botlek Tussenresultaten Pilot Waterveiligheid Botlek 1. Inleiding Doel en achtergrond van de pilot Werken aan veiligheid is een continu proces in het Rotterdamse havengebied. Door klimaatverandering stijgt de

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 48 Rijn en IJssel

Overstromingsrisico Dijkring 48 Rijn en IJssel Overstromingsrisico Dijkring 48 Rijn en IJssel Oktober 2014 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkringgebied 48, Rijn en IJssel Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 22 Eiland van Dordrecht

Overstromingsrisico Dijkring 22 Eiland van Dordrecht Overstromingsrisico Dijkring 22 Eiland van Dordrecht Oktober 2014 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkringgebied 22, Eiland van Dordrecht Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

Rondetafelgesprek hoogwaterbescherming: CPB bijdrage over maatschappelijke kosten-batenanalyse

Rondetafelgesprek hoogwaterbescherming: CPB bijdrage over maatschappelijke kosten-batenanalyse CPB Notitie 13 maart 2012 Rondetafelgesprek hoogwaterbescherming: CPB bijdrage over maatschappelijke kosten-batenanalyse Op verzoek van de Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 44 Kromme Rijn December 2011

Overstromingsrisico Dijkring 44 Kromme Rijn December 2011 VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 44 Kromme Rijn December 2011 Overstromingsrisico Dijkring 44 Kromme Rijn December 2011 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl of bel 0800-6592837 Veiligheid

Nadere informatie

Nederland. in Kaart. Overstromingsrisico Dijkring 14 Zuid-Holland. VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 14 -Zuid Holland. December 2010.

Nederland. in Kaart. Overstromingsrisico Dijkring 14 Zuid-Holland. VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 14 -Zuid Holland. December 2010. VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 14 -Zuid Holland December 2010 Nederland in Kaart Overstromingsrisico Dijkring 14 Zuid-Holland December 2010 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl of bel 0800-6592837

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 25-03-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling M.J. Potter / Projecten en waterkeringen Openbaar Ja Bestuurder L.H. Dohmen Bijlage(n) 2 Programma Waterkeringszorg

Nadere informatie

Plan van aanpak uitwerking gebiedsgerichte risicobenadering of MLV

Plan van aanpak uitwerking gebiedsgerichte risicobenadering of MLV STICHTING TOEGEPAST ONDERZOEK WATERBEHEER Plan van aanpak uitwerking gebiedsgerichte risicobenadering of MLV MEMO 2013 27 1 Plan van aanpak uitwerking gebiedsgerichte risicobenadering of MLV MEMO 2013

Nadere informatie

Eerste Beoordeling Primaire Keringen Overstromingskans

Eerste Beoordeling Primaire Keringen Overstromingskans Eerste Beoordeling Primaire Keringen Overstromingskans Veiligheidsoordeel Dijktraject 16-3 Waterschap Rivierenland Eerste Beoordeling Primaire Keringen Overstromingskans Veiligheidsoordeel Dijktraject

Nadere informatie

Vertaling normering in beoordelingscriteria. Ferdinand Diermanse (Deltares)

Vertaling normering in beoordelingscriteria. Ferdinand Diermanse (Deltares) Vertaling normering in beoordelingscriteria Ferdinand Diermanse (Deltares) 14 april 2016 Relatie met vorige presentatie Vorige presentatie: Onzekerheden Welke onzekerheden zijn relevant? Hoe worden deze

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Omgaan met onzekerheden in het waterveiligheidsbeleid

Omgaan met onzekerheden in het waterveiligheidsbeleid Omgaan met onzekerheden in het waterveiligheidsbeleid Robin Nicolai, Ton Vrouwenvelder, Karolina Wojciechowska & Henri Steenbergen Nederland is wereldwijd vermaard om haar expertise op het gebied van waterbouw.

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 32 Zeeuwsch Vlaanderen

Overstromingsrisico Dijkring 32 Zeeuwsch Vlaanderen VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 32 Zeeuwsch Vlaanderen December 2012 Overstromingsrisico Dijkring 32 Zeeuwsch Vlaanderen December 2012 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl of bel 0800-6592837

Nadere informatie

Onderwerp: Dijkconcepten Harlingen Westerzeedijkgebied

Onderwerp: Dijkconcepten Harlingen Westerzeedijkgebied Memo Aan: Werkgroep Ontwikkeling Westerzeedijkgebied Datum: 03.09.2014 Van: Dienst Landelijk Gebied Aantal pg: 6 Onderwerp: Dijkconcepten Harlingen Westerzeedijkgebied Inleiding De ambitie is om een plan

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 8 Flevoland

Overstromingsrisico Dijkring 8 Flevoland VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 8 Flevoland December 2012 Overstromingsrisico Dijkring 8 Flevoland December 2012 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl of bel 0800-6592837 rapportomslag dijkring

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13)

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Auteur: Nadine Slootjes PR1322 november 2008 november

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 35 Donge

Overstromingsrisico Dijkring 35 Donge Overstromingsrisico Dijkring 35 Donge Oktober 2014 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkringgebied 35, Donge Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkringgebied

Nadere informatie

Toetsing regionale keringen Hoogheemraadschap van Delfland

Toetsing regionale keringen Hoogheemraadschap van Delfland Plan van aanpak Toetsing regionale keringen Hoogheemraadschap van Delfland Symposium 29 maart 2007 Chris Woltering beleidsmedewerker waterkeringen Inhoud presentatie Inleiding Aanpak Delfland Beoogd Resultaat

Nadere informatie

Hoe overstromingsgevoelig is uw collectie? Durk Riedstra Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving

Hoe overstromingsgevoelig is uw collectie? Durk Riedstra Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving Hoe overstromingsgevoelig is uw collectie? Durk Riedstra Water Verkeer en Leefomgeving www.overstroomik.nl. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Smallepad 5 te Amersfoort 2 Overstromingskaart veilig

Nadere informatie

Waterkeringbeheer Hollandse Delta

Waterkeringbeheer Hollandse Delta 1 Waterkeringbeheer Hollandse Delta Waterschap Hollandse Delta is één van de 23 waterschappen in Nederland belast met het beheer en onderhoud van waterkeringen (dijken) Het doel van dit beheer is de bescherming

Nadere informatie

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221 HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Waterschap Vallei en Veluwe Van : Esther van den Akker Kopie : Dossier : BA7927-101-100 Project : KRW Bentinckswelle Betreft : Aanvulling op aanvraag watervergunning

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart

Veiligheid Nederland in Kaart Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Dienst Weg- en Waterbouwkunde Veiligheid Nederland in Kaart Overstromingsrisico dijkring 32 Zeeuws-Vlaanderen December 2005 Veiligheid Nederland in Kaart Overstromingsrisico

Nadere informatie

MARE demo / gebiedspilot MLV Dordrecht: Berry Gersonius (FloodResilienceGroup, UNESCO-IHE)

MARE demo / gebiedspilot MLV Dordrecht: Berry Gersonius (FloodResilienceGroup, UNESCO-IHE) MARE demo / gebiedspilot MLV Dordrecht: Veilig en zelfredzaam eiland Berry Gersonius (FloodResilienceGroup, UNESCO-IHE) Ellen Kelder (Gemeente Dordrecht) Veilig en zelfredzaam eiland 1. Bescherming 2.

Nadere informatie

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht Staat van 2014 Onheidsgevoel Welk percentage van de inwoners voelt zich wel eens on? 27,5% voelt zich wel eens on Naast de objectieve en die de heid meten in het thema heid, geeft deze het subjectieve

Nadere informatie

Nederland. in Kaart. VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 5 Texel. December December 2010

Nederland. in Kaart. VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 5 Texel. December December 2010 VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 5 Texel December 2010 Nederland in Kaart Overstromingsrisico Dijkring 5 Texel December 2010 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl of bel 0800-6592837 Veiligheid

Nadere informatie

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01

Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 UMEO milieuadvies Wilhelminastraat 98 7462 CJ Rijssen Project: QRA Polyplus, Assen Opdrachtgever: Gemeente Assen Rapportnummer: 2012/Polyplus/01 Status: definitief Auteur: ing. H. Hiltjesdam Telefoon:

Nadere informatie

Toetsing Regionale keringen en databeheer

Toetsing Regionale keringen en databeheer Toetsing Regionale keringen en databeheer Door: Derk-Jan Sluiter Waterschap Groot Salland Toetsing en databeheer inhoud presentatie Regionale keringen Waterschap Groot Salland Aanpak toetsing (DAM) Gegevensbeheer

Nadere informatie