Omschrijving Specificatie Euro. Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omschrijving Specificatie Euro. Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld"

Transcriptie

1

2

3 Colofon Scharminkel Tarievenlijst WSV Schardam per 1/1/2011 Jaargang 31 N o Krant nummer 127 Dagelijks bestuur Voorzitter: Klaas Knol Bobeldijk 98, CK Berkhout Secretaris: Pim ten Klei Grootweg CN Berkhout Penningmeester: John v. Haastert Beets JH Beets adres bestuur : Bestuursleden Bart vd. Sluis Henk Frijters Sjaak Braas Hans de Haan Havencommissie Omschrijving Specificatie Euro Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld p/jaar p/jaar éénmalig Donateur Donateursbijdrage (minimaal) p/jaar Liggeld Liggeld* Bij overgang naar een vaste ligplaats ** Wintertarief Gebruik Water en Electra Passanten Passantentarief*** Passantenbijdrage Water en Elektra Trailerhelling Alleen voor Leden Statiegeld Sleutel p/m/seizoen p/m p/m/dag p/seizoen p/m/nacht p/nacht Seizoen Henk Frijters (vz) Jim van Lienen Jochem Frederiks John Feddema Pete Reid Piet Spaans Havenmeester Bereikbaar op Activiteitencommissie Hans de Haan Peter Korver Jelle de Schaaf Carolla Rood Walplaatsen Tot 4 meter Groter dan 4 meter Brede Boten (Catamarans) Jeugdzeilen Jeugdzeilen Leden Niet-leden Niet-leden vanaf 2e kind, per kind éénmalige materiaalkosten p/jaar p/jaar p/jaar eenmalig Jeugdzeilen commissie Sjaak Braas Rob ter Schure Mark Souwer Diversen Clubvlaggen Stikkers per stuk per stuk Redactie en drukwerk Frieda Tromp Gerda en Pieter Visser Ronald van Delden adres redactie Scharminkel Bankrekening t.g.v. WSV Schardam te Beets Postgiro t.g.v. WSV Schardam te Beets K.N.W.V. nummer 298 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. : * Het liggeld bedraagt meterprijs x ligplaatslengte. Als de scheepslengte groter is dan de ligplaatslengte bedraagt het liggeld meterprijs x scheepslengte. ** Wanneer de ligplaatshouder voor de eerste keer een vaste plaats krijgt toegewezen, is men een extra bedrag van Eur 15,50 per meter verschuldigd. *** De maximale scheepslengte is 15 m. Voor de berekening van het passantengeld wordt de lengte naar beneden afgerond. Webmaster Jelle de Schaaf adres redactie website

4 WSV Schardam SCHEEPSBENODIGDHEDEN en BUNKERSTATION Oostereiland t.o AM Hoorn tel: Fax: E mail: Web site: Openingstijden: vanaf 1 oktober 2009 dinsdag t/m vrijdag van uur zaterdag van uur 2

5 Scharminkel Inhoudsopgave Colofon... 1 Tarievenlijst WSV Schardam per Inhoudsopgave... 3 Van de Voorzitter... 4 Van het Bestuur... 5 Van De Havencommissie... 6 Lijst werkzaamheden Havencommissie... 9 Zelfwerkzaamheid Haven Van de Activiteitencommissie Activiteitenkalender (concept) Vrijwilligers op de Batavia Jaaroverzicht Jeugdzeilen Fotocollage Werkzaamheden Courier Het verticale archief van Klaas Agenda Jeugdzeilen Uitnodiging Lezing Ed Megens Inschrijfformulier Jeugdzeilen Zonder planning ook een bestemming... 27

6 WSV Schardam 4 Het is 4 december, vanavond word bij ons Sinterklaas gevierd en de rijm moet nog even worden gemaakt. Aansluitend daarop ook maar even een stukje voor de Scharminkel schrijven. Dit gaat niet altijd even makkelijk, maar als je dan enige tijd later onze clubkrant weer in de bus krijgt blijkt steeds weer dat het niet voor niets is geweest. Onze redactie weet er elke keer weer iets moois van te maken. Luisterend op de haven komt de gedachte wel eens bij mij op dat er eigenlijk nog veel meer kopij zou kunnen worden ingezonden. Vele verhalen die je daar hoort zouden eigenlijk ook best geschikt zijn voor de Scharminkel. Het lijkt er echter op, dat praten vaak makkelijker is dan schrijven. Wel jammer, want het zou voor de redactie nog een stuk leuker kunnen worden. De werkzaamheden op de Courier beginnen te vorderen. Er moet nog steeds wel veel gebeuren, maar we denken toch voor het begin van seizoen 2012 voor het grootste deel gereed te zijn. Bartjan is met een aantal mensen bezig geweest om zolang het weer dat toe laat de buitenkant te schilderen. Mark is bezig met het aanbrengen van isolatie en ondergetekende heeft een walaansluiting gemaakt, doet af en toe nog wat technische klusjes en heeft gistermiddag nog wat laswerk gedaan.clement heeft het eerste voorbereidende werk voor de sanitaire ruimte gemaakt. Het verslagje van onze penningmeester tijdens onze laatste bestuursvergadering, was voor het grootste deel positief maar wel met enige kanttekening. Gezien alle extra uitgaven die we dit jaar hebben gedaan viel het kassaldo mee. De totaal gemaakte kosten voor de Courier waren nog niet geheel copleet. De overschrijding van het budget, waarover al eerder bericht, blijft redelijk binnen de perken. De voor de grasmaaier aangevraagde subsidie is inmiddels ook ontvangen. Van de Voorzitter Het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat er enige leden zijn die ook na ontvangst van herinnering, nog steeds niet hebben betaald, terwijl anderen de vereniging geld voor schieten. De penningmeester zal nog één keer contact op (laten) nemen met de wanbetalers. Het bestuur heeft besloten dat: als ook daarna de openstaande rekening niet direct wordt betaald, de betreffende leden met naam en toenaam in de eerst volgend Scharminkel worden genoemd. We spreken hier over geld van de vereniging dus van de gezamenlijke leden. We zijn van mening dat leden het recht hebben volledig geïnformeerd te worden. Hopelijk is publicatie niet nodig. Tijdens onze laatste bestuursvergadering is ook de bestuursbezetting aan de orde geweest. Er was al bekend dat Sjaak en ondergetekende willen aftreden. Verder in deze krant kunt U lezen dat ook Bartjan wil stoppen en Pim nog max. één jaartje aan blijft. Voor Sjaak hebben wij Rob ter Schure bereid om zich kandidaat te stellen voor de komende bestuursverkiezing. Voor Bartjan en ondergetekende hebben wij nog geen kandidaten. Een onderbezetting in het bestuur vinden wij absoluut ongewenst. Wij vragen U allen dus uitdrukkelijk eens te overdenken om ook een tijdje een extra steentje voor Uw vereniging bij te dragen.ook als U de vrij komende functies binnen het bestuur niet ambieert, vragen wij om U toch op te geven. Officieel worden de bestuurstaken niet door de jaarvergadering maar door het bestuur zelf verdeeld. Het belangrijkste voor onze vereniging is om eerst weer het aantal bestuursleden op peil te hebben. Wij wensen U hele fijne feestdagen, tijdens deze feestdagen de gelegenheid om eens over bovenstaand na te denken, en zien U graag weer op onze nieuwjaarsbijeenkomst. Met de kanttekening bedoel ik een aantal door ons verzonden facturen die nog niet zijn betaald. Liggeld en lidmaatschap dienen aan het begin van het seizoen te worden voldaan. Namens het bestuur: Klaas Knol.

7 Van het Bestuur Scharminkel In deze rubriek vindt U alle actuele informatie waarvan het bestuur denkt dat dit voor leden van belang zou kunnen zijn. Ledenmutaties (toelating nieuwe leden zal geschieden volgens artikel 4 van de statuten) Data verenigingsactiviteiten Zondag 8 januari Nieuwjaarsreceptie Vrijdag 23 maart Algemene Ledenvergadering Zaterdag 14 april Hijsen van de boten Algemene Ledenvergadering Deze zal gehouden worden op vrijdag 23 maart Alle informatie hierover zal in de volgende Scharminkel worden gepubliceerd. Bestuursmutaties Op de ALV 2012 zullen Klaas Knol (voorzitter), Sjaak Braas (jeugdcommissie) en Bartjan van der Sluis(bestuurslid) aftreden en zijn niet herkiesbaar. Rob ter Schure heeft zich kandidaat gesteld om Sjaak op te volgen in het bestuur maar voor Klaas en Bartjan zijn nog geen kandidaten. Het bestuur doet hierbij een oproep voor kandidaten voor deze functies. Opgeven kan bij Pim ten Klei (secretaris). 5 Tevens zal een jaar later Pim ten Klei (secretaris) aftreden. Indien er iemand (m/vr) is die deze functie wil overnemen kan hij/zij zich ook melden en kan dan wellicht een jaar meelopen om ervaring op te doen. Scharminkel De volgende Scharminkel zal begin maart verschijnen. Kopij voor dit nummer dient 18 februari bij de redactie binnen te zijn. De Scharminkel is ook in kleur te bekijken op de website met dank aan Ronald van Delden en Jelle de Schaaf. Advertenties Er is nog ruimte in de Scharminkel voor advertenties. Indien er leden zijn die willen adverteren kunnen dit opgeven bij Pim ten Klei, (kosten: halve pagina 50,00, hele pagina 100,00 per jaar). Het bestuur wenst alle leden, donateurs, adverteerders en iedereen die de vereniging een warm hart toedragen een paar fijne kerstdagen toe en een voorspoedig en gezond 2012.

8 WSV Schardam Van de havencommissie Groot aantal boten is uit de haven vertrokken. Een aantal hebben we in Schardam uit het water gehesen, een aantal is over het water naar hun winterstalling gegaan, een aantal naar de haven in Hoorn vertrokken en een aantal is overwinteren in onze haven. Deze boten hebben een plek zo dicht mogelijk bij Schardam gekregen. Tevens kunnen deze boten worden aangesloten op de elektriciteit en hebben een aparte Kwh meter, zodat we per boot de elektriciteitconsumptie in de winterperiode kunnen registreren. Voor deze boten hopen we dat het een rustige winter wordt en dat er geen krui ijs ontstaat. Gedurende de winter zal de havencommissie, samen met het bestuur, het plan voor de zelfwerkzaamheid haven verder uitwerken. Basis zijn de werkzaamheden die nodig zijn om de haven te onderhouden en in stand te houden. De benodigde werkzaamheden kunnen we in de volgende hoofdcomponenten verdelen: Waterwerk Hieronder vallen de werkzaamheden die betrekking hebben op het onderhouden van de waterweg, steigers en het talud. 6 Belangrijk is het op diepte houden van de haven. Naast de vaklui, die het clubschip en de kraan kunnen bedienen, zijn er mensen nodig die hierbij kunnen assisteren. Wallenkant De grasstrook tot aan de steigers valt onder de wallenkant. De benodigde werkzaamheden zijn in twee categorieën te verdelen. Eerste is het z.g. boerenwerk zoals maaien en het in de hand houden van de begroeiing. Tweede is het onderhouden van de technische voorzieningen, zoals verlichting, controleren van loopplanken en hekwerken. Winterklaar maken van de haven Hieronder vallen alle werkzaamheden die nodig zijn om de haven de winter door te krijgen Opslag maaimachine Hieronder vallen de voorzieningen, die nodig zijn om een onderkomen voor de maaimachine te maken. Beheer haven Dit zijn alle werkzaamheden die nodig zijn om de haven te laten functioneren. Hieronder vallen de havendienst zoals het in- en uithijsen van de boten en het laten functioneren van alle voorzieningen. Onderhoud clubschip Voor het onderhouden van het club schip moeten verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd. ook hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in specialistische werkzaamheden en het schoonmaken en schilderen van het schip. Bestuur en commissie functies Bestuursfuncties zijn dusdanig tijd rovend, dat de personen die een functie hebben in het bestuur, vrij gesteld zijn van bovengenoemde werkzaamheden.

9 Scharminkel Deze regel kan ook gelden voor commissie leden ( haven commissie en activiteitencommissie) mits het besteden aantal uren aan commissiewerk meer of gelijk is aan de gemiddelde tijd die een lid per jaar moet maken. Door ons is een concept calculatie van de benodigde werkzaamheden gemaakt. Hierin kunt u zien welke werkzaamheden nodig zijn en hoe lang ze duren. Het is onze bedoeling dat de werkzaamheden evenredig onder de leden evenredig worden verdeeld. Met de huidige informatie komt dat neer op een gemiddelde van 15 uur per persoon per seizoen. Hiervoor zal deze lijst in de komende tijd worden gecontroleerd en aangepast. Vervolgens zal deze lijst aan een ieder lid met boot worden gezonden. Het verzoek is daarbij dat u binnen een vast gestelde periode, u inschrijft voor de in de lijst genoemde werkzaamheden. Daarbij komt nog dat wie het eerst komt het eerst maalt. De overige werkzaamheden worden verdeeld over de personen, die geen keuze hebben gemaakt en worden bindend opgelegd. We hopen dat met dit systeem de werkzaamheden beter worden verdeeld onder de leden en dat niet altijd een kleine groep alle werkzaamheden moet doen. De Havencommissie 7

10 WSV Schardam VERF/ ANTI FOULING, TOUWWERK, REDDINGSVESTEN, GAS APPARATUUR, INBOUW APPARATUUR, RVS BESLAG, STOOTWILLEN, ACCU S, LADERS, BUITENBOORDMOTOREN EN BOTEN 8

11 Lijst werkzaamheden Havencommissie Scharminkel 9

12 WSV Schardam Zelfwerkzaamheid Haven Alle verenigingen kampen met het probleem van zelfwerkzaamheid en het betrekken van alle lede bij de werkzaamheden voor hun vereniging. Dit geldt ook voor onze vereniging dus zijn we hierin niet uniek, ook wij kampen al jaren met dit probleem. Veel van de werkzaamheden komen vaak op de schouders van dezelfde leden. We zijn het waarschijnlijk allemaal eens dat dit niet correct is. Wel is het zo dat onze ligplaatsgelden, die bijzonder laag zijn, alleen zo laag kunnen blijven door de zelfwerkzaamheid van onze leden. Dus om al onze leden en specifiek de leden die een boot in de haven hebben liggen te stimuleren en tot een eerlijke verdeling te komen hebben we als bestuur twee voorstellen voor zelfwerkzaamheid uitgewerkt die in lijn zijn met het Huishoudelijk- en Havenreglement Watersportvereniging Schardam" waarvan de betreffende artikelen hierna vermeld worden. Hoofdstuk 6 Zelfwerkzaamheid der leden Artikel 33 Ieder lid die over een wal en / of ligplaats in de haven beschikt dient minimaal 2 dagen per kalenderjaar beschikbaar te zijn voor werkzaamheden in of aan de haven en / of aan de verenigingseigendommen. Artikel 34 Indien een lid door zijn of haar gezondheid niet in staat is lichamelijk werk te verrichten dient hij of zij zelf voor een vervanger zorg te dragen, of zich anderszins voor de vereniging nuttig te maken; zulks ter beoordeling van bet bestuur. 10 Artikel 35 Indien een lid, ondanks een verzoek daartoe, geen werkzaamheden wil verrichten of laat verrichten door een vervanger, kan het bestuur hem of haar een jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering vast te stellen boete opleggen voor iedere dag of dagdeel welke het betreffende lid zijn zelfwerkzaamheidsverplichting verzaakt. Het bestuur kan deze gelden aanwenden om de aldus niet uitgevoerde werkzaamheden te laten verrichten. Voorstellen Beide voorstellen zijn gebaseerd op het, aan het begin van het jaar, inschrijven voor de werkzaamheden die je dat jaar gaat doen. Het verschil tussen de twee voorstellen wordt voornamelijk gevormd door de manier van verrekenen. In het eerste geval gebeurd dit d.m.v. een boete achteraf. In het twee de geval door het terug verdienen van de tevoren betaalde opslag. Indien het eerste voorstel niet werkt dan wordt het tweede voorstel toegepast. Eerste voorstel Aan het begin van jaar wordt een ieder een inschrijfformulier (zie bijlage: Klussenlijst), met daarop de uren per havenwerk voor dat jaar, aangeboden. Op dit formulier kan men de werkzaamheden die je, gedurende dat jaar, gaat doen aangeven. Dit formulier dient men voor een vooraf bepaalde datum, die zo vroeg mogelijk in jaar zal liggen, in te leveren. Als regel geldt bij de keuze van de uit te voeren werkzaamheden, wie het eerst komt wie het eerst maalt. Zie voor een voorbeeld van het inschrijfformulier in de bijlage: Klussenlijst. Dus in feite schrijf je in voor een aantal diensten. Dit is niet vrijblijvend. Door in te schrijven verplicht je jezelf de werkzaamheden te verrichten. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt er een boete in rekening gebracht voor de niet gewerkte uren. Dit geldt ook voor de mensen die niet inschrijven voor werkzaamheden.

13 Scharminkel In het eerste geval gebeurt dit aan het einde van het jaar in het tweede geval wordt de boete direct, na het sluiten van de inschrijf datum aan het begin van het jaar, geïnd. De boete, zeg 35,- per uur, over de niet ingeschreven of niet uitgevoerde werkzaamheden worden aan de desbetreffende mensen in rekening gebracht. Het tweede voorstel Het tweede voorstel houdt een verdubbeling van het liggeld in. Met dien verstande dat men 50% van het totale liggeld weer terug kan verdienen door het verrichten van werkzaamheden. De gewerkte uren worden dan per ratio van het totaal voor dat jaar vastgestelde aantal werkuren in de haven afgetrokken. Ook hierbij wordt van te voren een lijst met uren gekoppeld aan werkzaamheden bekend gemaakt waarna men op deze lijst kan inschrijven. Men kan hier dus gewoon kiezen om wel of niet werkzaamheden uit te voeren. Als je niets wilt/kan doen dan betaal je natuurlijk wel meer namelijk het dubbele van je huidige liggeld, maar dit is nog steeds bijzonder weinig in vergelijking met ander tarieven binnen jachthavens in Nederland. Voorbeeld iemand met een ligplaats van 10 meter betaald nu 408 (prijspeil 2011) in de nieuwe situatie betaald men dus 816. De 408 extra kan men terug verdienen door het uitvoeren van de werkzaamheden. Stel dat de haven in een bepaald jaar 800 uur werk behoeft en er liggen 50 boten dan dient iedereen dus 16 uur te werken. Als men dus maar 8 uur gewerkt heeft krijgt men aan het eind van jaar maar 50% van de extra 408 terug. Beoogd resultaat 11 Wat het bestuur met deze werkzaamheden wil bereiken is duidelijk namelijk een gelijke verdeling van de lasten cq werkzaamheden voortkomende uit onze haven onder de booteigenaren. En indien de werkzaamheden niet door de leden uitgevoerd kunnen worden, het kunnen betalen van ingehuurde mensen voor de overgebleven werkzaamheden uit de opbrengsten van de boetes uit het eerste voorstel of de overgebleven extra gelden uit het tweede voorstel geheel conform het Huishoudelijk- en Havenreglement. Beide voorstellen hebben als nadeel dat coördinatie en handhaving veel werk met zich mee brengt. Het eerste voorstel heeft bovendien als nadeel dat het innen van boetes achteraf moeizaam kan gaan. In de komende Algemene Ledenvergadering wil het bestuur de hoogte van de boete vaststellen zodat na het akkoord van de leden het eerste voorstel direct, in 2012 ingevoerd kan worden en het tweede voorstel, in geval het eerste voorstel niet werkt, in Het bestuur

14 WSV Schardam Van de activiteitencommissie Terwijl menigeen alweer druk bezig is met de winterwedstrijden, of het repareren van zijn boot, waarvan acte, zijn wij ondertussen alweer druk bezig om de activiteiten kalender voor 2012 in elkaar te zetten. Maar voordat we aan dit seizoen gaan beginnen, kan ik jullie het heuglijke feit mededelen dat ik 2 nieuwe commissie leden heb gevonden in de personen van Mike Frerichs en Fons Kuipers. Daarmee nemen wij afscheid van Carola Rood en Peter Korver, die ik hierbij hartelijk wil danken. Ik hoop dat jullie op de ALV van 23 maart aanwezig zullen zijn zodat ik jullie nog officieel kan bedanken. Jelle de Schaaf heeft gelukkig aangegeven dat hij door wil gaan bij de commissie, alhoewel hij natuurlijk ook al de nodige werkzaamheden heeft aan de website van de vereniging. Voordat ik inga op de activiteiten kalender van komend jaar, wil ik eerst nog een beknopt verslag geven van de jaar afsluiting. Helaas kon ik er niet zelf bij zijn, en hebben Jelle en Carola de werkzaamheden georganiseerd. Deze werd gehouden in het clubgebouw van de WSV Edam. Zoals je op een foto kan zien, was het mooi weer. 12 Van de winterwedstrijden was de Illyrian van Bart Jan van der Sluis de nummer 1. Ik had echter de verkeerde naam doorgegeven waardoor op de trofee de verkeerde naam stond, namelijk die van de nummer 3, de Blue Note van Klaas Knol. De nummer 2 was de Simply Blue van Rene Korver. De opening wedstrijd van het seizoen is helaas niet doorgegaan, dus daar hebben we geen officiële winnaar voor. De zomer competitie was een aaneenschakeling van overwinningen voor de Wijdzicht van Pim ten Klei. Daardoor stonden ze zowel in het 1e gedeelte als in het eindresultaat nummer 1. Nummer 2 zowel in de tussenstand als in het eindresultaat was de Second Dream van Sjon Rood. Op de 3e plaats was in de 1e periode de Schutter van ondergetekende. Helaas hadden we voor het eindresultaat te weinig wedstrijden gevaren en de Solinx van Henk Frijters de nummer 3. De hondenbrokkenrace was zoals al in een eerder artikel gememoreerd een van hindernissen. Toch kunnen we de Blue Note als winnaar aanwijzen, de Greate Pier als 2e en de BZN van Mike en Fons als 3e. De 8 uurs van de Karperskuyl werd gewonnen door de Greate Pier van Peter en Hanneke Albers met als bemanning Pim en Lia ten Klei met de Second Dream als 6e en Blue Note als 16e.

15 Scharminkel Dan nu de activiteiten voor het komende jaar. In de Scharminkel staat de voorlopige activiteiten kalender voor Daarin zijn een paar nieuwe activiteiten opgenomen, zoals o.a. de Nacht van Schardam. Ik ga nog niet vertellen wat dit precies inhoud, maar wij verwachten wel dat het heel leuk wordt. Wij hopen dan ook dan wij in het komende seizoen veel inschrijvingen kunnen verwachten. Met name van de leden die toch wel aarzelen om mee te doen. Op 8 januari kunnen we vanaf 16:00 uur weer gezellig het nieuwe jaar inluiden, en dat doen we dan in de Breek. Ik hoop dat ik jullie daar allemaal mag verwelkomen. Hans de Haan 13

16 WSV Schardam Concept Activiteitenkalender 14 De Nieuwjaars bijeenkomst wordt gehouden in : Bezoekerscentrum De Breek Jochem en Anna Frederiks Etersheimer braakweg MV Oosthuizen WC = Wedstrijd Commissie

17 Scharminkel 15

18 WSV Schardam Vrijwilligers op de Batavia In deze tijden van digitale stormen datadraaikolken is het bijna niet voor te stellen dat men zich vrijwillig overgeeft aan regen en stormachtige winden op een oud retourschip. Toch monsterde de dames en heren 7 (Rob, Friso, Jip, Meik, Saskia, Joeka en Mark) zich aan voor een trip met de Batavia. Helaas konden Rick, Hugo, Nick en Sjaak (die de kusten van Australië aan het verkennen is) niet aanwezig zijn. Op zondagochtend 27 november kwam het gezelschap van instructeurs en begeleiders in alle vroegte aan bij de werf in Lelystad. De storm gierde rondom het vlaggeschip van de Nederlandse vloot. In het kantoor waar de contracten getekend zouden gaan worden loeide een houtvuur in de haard en was het behagelijk warm. Het gezelschap werd getrakteerd op een lichtlantaarn voorstelling over de bouw, de toekomstige reis en de naderende ondergang van het schip. Ook werd een korte blik gegund in lot van deze bemanning, wij dus, de stranding op het Morning reef bij de Houtman Abrolhos en de sadistische moorden die daar gepleegd zullen gaan worden. Zover gaat het gelukkig niet komen. Per slot van rekening hebben we iedereen hard nodig bij het jeugdzeilen. Om kennis te maken met de werf en het schip kregen we een privé rondleiding waarin alle wetenswaardigheden voor het laden, besturen, zeilen en verdedigen van het schip ons duidelijk werden. Zodat wij als we dat zouden willen dit schip op zouden kunnen nemen in onze vloot. Vooral in de kapiteinszaal op het schip speelde zich Jiskefetachtige taferelen af waarbij de verteller helemaal los ging. Het schip lekte danig bij de neerstortende regen en gelukkig konden we het benedenwindse gemak gebruiken. 16 Na deze verfrissende rondleiding hebben we tijdens een heerlijke lunch het afgelopen zeiljaar besproken en vooruit gekeken naar het volgende. Het nuttige werd op deze manier met het aangename verenigd. Terug in het heden stonden op de agenda de evaluatie van het afgelopen jaar en een blik naar het komende jaar, het onderhoud aan de bootjes en de Courier. De terugblik wordt verder verslagen door Rob in een ander stuk. Hier een korte vooruitblik. Het idee leeft steeds sterker om een vervolggroepje te maken waarin kinderen kunnen zeilen die graag nog wat verder willen na CWO 3. Omdat de komende CWO3 groep niet zo groot is hebben we daar bootjes technisch wel ruimte voor. Het zou een groep kunnen zijn die zich gaat toeleggen op wedstrijdtechnieken en mee gaat doen aan de combiwedstrijden. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld de OpenBick van de familie Koopman inzetten. Omdat het tekort aan begeleiders nog steeds groot is gaat de begeleiding van deze groep roulerend gebeuren. De jonge garde blijft gelukkig actief en wil ook zelf steeds meer met de inhoud van de lessen helpen. Ze krijgen dit jaar allemaal het instructieboek zodat ze lessen kunnen voorbereiden. Het onderhoud aan de bootjes gaat in een aantal sessies gebeuren bij Sjaak in de loods. Voor het komende voorjaar moet alles weer spik en span zijn. Wij zijn erg blij met de toekomstige instructieruimte en hopen het schip ook voor de Combi wedstrijden in te mogen zetten. De klussen die voor die tijd gedaan moeten worden zijn zo divers dat het moeilijk is een goed beeld te krijgen. Zodra er handen nodig zijn zal de groep komen helpen. Ook de CWO perikelen spelen het komende jaar. Omdat we eerst een goed beeld moeten hebben wat de kosten gaan worden voordat we aan opleiden beginnen kunnen we nog geen uitspraken doen. Feit is dat er hoe dan ook les gegeven gaat worden en dat we streven naar CWO certificering maar dat het geen wet van Meden en Perzen is. Kortom er zijn genoeg losse eindjes om er weer een spannend jaar van te maken. En hiermee sloten we ons uitje af en keerden we huiswaarts over de dijk die Pelsaert en de zijnen lelijk dwars gezeten zou hebben. Mark

19 Jaaroverzicht Jeugdzeilen Scharminkel De begeleiders hebben afgelopen weekeinde tijdens hun jaarlijkse uitje teruggekeken op een mooi seizoen. Vanaf de Batavia blikten we terug op het seizoen dat heerlijk begon met rustig zeilweer bij de eerste lessen en onstuimig eindigde met het afzeilen op 17 september. Begin Maart opende we het seizoen met een zeiluitje naar de Hiswa in de Rai. Sjaak had een uur zeilen geregeld in het demonstratiebad. Een leuke avond met weinig wind (anders worden de standhouders verkouden) maar toch veel gein. Na het zeilen mocht de kinderen ook nog wakeboarden wat eigenlijk nog leuker was dan het zeilen. In de wetenschap dat het laatste containerseizoen is aangebroken hebben we begin April de laatste paddenstoelen, pissebedden en rattenkeutels uit de container (en bootjes) geveegd en de optimisten op de rekken gelegd. Na de losse roest van het plafond gehoest te hebben konden we van start. Het echte zeilseizoen begon met de traditionele maar nog steeds functionele zwembadles. We hebben altijd twee schone bootjes aan het begin van het seizoen en we kunnen de ondeugdelijke reddingsvesten er meteen uitfilteren. Het is voor de begeleiders ook een ontspannen kennismaking met de nieuwe groep en voor de CWO2 en 3 een feestelijke hereniging. Dit jaar was de Wethouder van Koggeland Jan Wijnker aanwezig om een kijkje te nemen bij de activiteiten van de jeugd. Klaas sprak hem en de kinderen toe en opende het jeugdzeil seizoen. De wethouder is uitgenodigd om bij de ingebruikname van de Courier als clubschip aanwezig te zijn. Inmiddels had de eerste CWO vergadering in Hoorn plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst werd het duidelijk dat we eigenlijk geen CWO instructie meer mochten geven. We bezitten niet de benodigde ZI3 certificaten. Het hoe en waarom voert voor nu te ver maar we kregen toestemming om op te leiden tot het CWO diploma met een ZI3 instructeur op afstand. 9 mei met schitterend weer vond de eerste les plaats. Met 8 pupillen weer een goed gevulde groep. De woensdagavondgroep was dit jaar iets minder gevuld. Met 6 kinderen een leuke snelle groep. De donderdaggroep bestond uit 7 kinderen maar in de praktijk meestal 8 omdat Wolf uit CWO 2 zoveel liefst altijd in een optimist wilde zitten en daarom ook op donderdag meezeilde. 17 Omdat de wedstrijden met Edam niet doorgingen door de harde wind was onze eerst activiteit van de buitencategorie het Combi zeilen in Hoorn op 25 en 26 juni. Dit viel samen met het einde van de zomer. Een regennevel en een lichte koelte die aantrok toe een fikse bries beheerste de dag. Toch was het een geweldige belevenis om voor het eerst met de Courier volgepakt met optimisten en de begeleidingsboot erachter op weg te gaan. De les voorafgaand aan de wedstrijden was spannend voor veel van onze kinderen. Het woei al stevig zodat heel wat optimisten omgingen. We hadden tijdens de wedstrijden nog twee diehards over. Wolf en Laura die nog terug te vinden zijn in het eindklassement. (www.combizuiderzee.nl) Op 2 en 3 juli volgde het Schardammer weekeinde. De kinderen hebben genoten. De wind was ook nu weer stevig en zakte in het begin van de avond pas af. Het was mooi om te zien dat toen een aantal kinderen een optimist pakte om nog even in de avondschemering een stukje te zeilen. Het kamp is voor herhaling vatbaar. Hopelijk komen er de volgende keer meer leden meedoen aan dit gezellige evenement. (zie: de foto's en het filmpje op Op 11 juli kwamen de kinderen van de Openbare Basisschool uit Kwadijk op onze haven voor het "schoolzeilen"! Altijd een onwijs leuk evenement waarbij de kinderen kennis komen maken met het zeilen. Er werd niet alleen gezeild in optimisten maar er werd ook genoten in de "echte" grote Zeilboten. Ondanks dat één school niet kon, was het toch een prachtige dag! En we hopen volgend jaar weer twee scholen uit de regio te mogen verwelkomen!

20 WSV Schardam Werkzaamheden Courier 18 COURIER

21 Scharminkel Pim ten Klei 19

22 WSV Schardam Vervolg Jaaroverzicht Jeugdzeilen Donderdag 1 september hebben de vrijwilligers van WSV schardam de watersport activiteiten georganiseerd voor de Sportzomercompus van de gemeente Zeevang. De deelnemers kwamen naar onze vereniging om te zeilen in optimisten en grote zeilboten. Na het zeilen kwam de reddingsbrigade ons helpen en werd er gefeest en gegild op de super snelle reddings boot! De lessen: Er vielen dit jaar weinig lessen uit door het weer. Tot de zomervakantie hebben we voornamelijk mooie avonden gehad. In mei bleef het nog wel wat fris en veel kinderen kleden zich dan nog te dun. Bijgevolg blauwe bekkies aan het einde van de les. Niet goed, moeten we volgend jaar iets aan doen. Het was jammer dat het weer aan het begin van de zomervakantie zo slecht was geworden dat we het afzeilen moesten uitstellen. 20 Eigenlijk hadden we stilletjes gehoopt voor de zomer klaar te zijn met lessen zodat we tijd hadden om met de begeleider op de lesavonden aan de Courier te werken. Dat liep anders en het bleek dat uitstel eigenlijk nauwelijks iets opleverde. CWO1 heeft na de vakantie vanwege het weer niet meer kunnen zeilen. CWO2 en 3 wel omdat die tegen wat meer wind kunnen. Het afzeilen dreigde bijna weer niet door te gaan vanwege voorspelde harde wind en regen. Echter door het schema te wijzigen konden we er toch een mooie afzeilochtend van maken maar eerlijk is eerlijk, CWO1 had de hardste wind en de hoogste golven! Gelukkig was dit (en de theorie) voor onze zeilers geen probleem en hebben wij diploma's mogen uitreiken aan: Allemaal heel erg gefeliciteerd! Groeten Rob, Mark, en alle andere begeleiders natuurlijk! Ps. Wil je ook komen zeilen meld je dan snel aan! Op weg naar Hoorn voor het combi wedstrijd zeilen!

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

SPUIGAT. Vuurschepen Race North Sea Sae Regatta Voetbal in t Spuigat. juli 2008. Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen

SPUIGAT. Vuurschepen Race North Sea Sae Regatta Voetbal in t Spuigat. juli 2008. Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen SPUIGAT juli 2008 Vuurschepen Race North Sea Sae Regatta Voetbal in t Spuigat Officieel cluborgaan van Watersportvereniging Jachtclub Scheveningen Maritiem adv. A4 FC 31-01-2006 15:16 Pagina 1 motorboot

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine

SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine Agenda Uitnodiging voor de jaarvergadering SAV d.d. 28 maart 2014 Aanvang 20:00 uur in de kantine 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Goedkeuring notulen vorig jaar. 4. Goedkeuring jaarverslagen:

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 Inhoudsopgave Contactpersonen 3 Van de redactie 5 Van de voorzitter 7 Weekendbeurten havenmeester 9 Nieuwe Boot Nieuwe box. Mededeling secretaris 10 Bootverzekering

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort!

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort! Alles voor uw hobby op een van de mooiste locaties aan het Veerse Meer! Kom kijken in onze watersportwinkel waar we u een ruim assortiment bieden. Laat u geheel vrijblijvend informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV KADE11 SLUIS NR 35 december 2011 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT ALLE UITSLAGEN VERSLAG VAN DE ALV MIJNMONIQUE TE WATER MAN OVER BOORD! OOK NIEUW: DE WILDE

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl www.cafethehideaway.nl Zilvermos 20, 2914 XK Nieuwerkerk a/d IJssel Tel. 010-450 70 62, Fax 010-442 22 66. www.hagoortbetonboringen.nl tel. 482 74 01 / 482 74 28 tel. 0180-42 87 81 Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Clubblad WSVA. december 2011

Clubblad WSVA. december 2011 Clubblad WSVA december 2011 ~ 2 ~ ~ 3 ~ Scheepsrestauratie De Zaete Voor al uw onderhoud, reparatie en restauratie in hout Voor het hellingen van uw rond of platbodemjacht tot 35 ton kunt u terecht op

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie