HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE En andere bedrijfsruimte niet ex., Artikel 7: 230a BW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE En andere bedrijfsruimte niet ex., Artikel 7: 230a BW"

Transcriptie

1 ONDERGETEKENDEN De Vennootschap onder Firma Riversidelofts, gevestigd te (1017 NA) Amsterdam aan de Leidsegracht 13/15 hierna te noemen verhuurder, vertegenwoordigd door de heer M.R. van Dijk, en XXXXXXX, wettelijk vertegenwoordigd door XXXXXXXXXXXXX ZIJN OVEREENGEKOMEN Artikel 1. Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder units XXX en XXX op de XXXX etage hierna 'het gehuurde' genoemd, gelegen in de voormalige Oetkerfabriek aan het Zuideinde , 1541 CG Koog aan de Zaan kadastraal bekend gemeente Koog aan de Zaan sectie C4592 en C746 welke bedrijfsruimte nader is aangegeven op de als bijlagen bij deze overeenkomst gevoegde en daarvan deeluitmakende door partijen geparafeerde tekening. 1.2 Het gehuurde zal door of vanwege huurder uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt als kantoorruimte of atelier voor huurders bedrijf. 1.3 Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in De hoogst toelaatbare belasting van de vloer(en) van het gehuurde bedraagt niet zwaarder dan bouwkundig is toegestaan. 1.5 Het is huurder niet toegestaan elektriciteit aan te wenden voor verwarming. Houtkachels zijn toegestaan mits veilig. 1.6 Het is huurder niet toegestaan zonder toestemming van huurder grote feesten of massabijeenkomsten te organiseren. 1

2 Artikel 2. Voorwaarden 2.1 Van deze overeenkomst maken deel uit de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230A BW, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 11 juli 2003 en aldaar ingeschreven onder nummer 03-54, hierna te noemen algemene bepalingen. De inhoud van deze algemene bepalingen is partijen bekend. Huurder en verhuurder hebben hiervan een exemplaar ontvangen. 2.2 De algemene bepalingen waarnaar in 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is. Artikel 3. Duur, verlenging en opzegging 3.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 3 (drie) jaar, ingaande op XXXXX en lopende XXXXX. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging van huurder met inachtneming van een termijn van 3 (drie) maanden. 3.2 Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven. Artikel 4. Huurprijs, omzetbelasting, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis XXXX voor de kantoorruimte inclusief servicekosten en exclusief BTW zegge: XXXXXXXXXXXXXX 0/100 euro 4.2 Partijen komen overeen dat verhuurder wel omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt. Indien geen met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen is huurder naast de huurprijs een afzonderlijke vergoeding aan verhuurder verschuldigd, ter compensatie van het nadeel dat verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt dan wel zal lijden, omdat de omzetbelasting op de investeringen en exploitatiekosten van verhuurder niet (meer) fiscaal aftrekbaar zijn. Het gestelde in 19.1 en 19.9 algemene bepalingen is dan niet van toepassing. 4.3 Indien partijen een met omzetbelasting belaste verhuur zijn overeengekomen maken huurder en verhuurder gebruik van de mogelijkheid om op grond van Mededeling 45, besluit van 24 maart 1999, nr. VB 99/571, af te zien van het indienen van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur. Huurder verklaart door ondertekening van de huurovereenkomst mede ten behoeve van de rechtsopvolger(s) van verhuurder, dat hij het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat. 2

3 4.4 Het boekjaar van huurder loopt van 1 januari tot en met 31 december. 4.5 De huurprijs en servicekosten worden jaarlijks per XXXXX, voor het eerst op XXXXXX aangepast overeenkomstig 9.1 t/m 9.4 algemene bepalingen. 4.6 De vergoeding die huurder verschuldigd is niet voor door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig artikel 16 algemene bepalingen. Op deze vergoeding wordt geen systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven De betalingsverplichting van huurder bestaat uit: - de huurprijs - de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting indien partijen een met omzetbelasting belaste huurprijs zijn overeengekomen; - de vergoeding voor de door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten met de daarover verschuldigde omzetbelasting; Huurder is geen omzetbelasting meer over de huurprijs verschuldigd indien het gehuurde niet langer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl partijen dat wel waren overeengekomen. Als dat het geval is, komen de in 19.3 a algemene bepalingen bedoelde vergoedingen voor de omzetbelasting in de plaats en wordt de in 19.3 a sub 1 bedoelde vergoeding bij voorbaat vastgesteld op een alsdan nader overeen te komen percentage van de actuele huurprijs. 4.8 Per betaalperiode per maand bedraagt Voor het eerste jaar: de huurprijs 0,00 het voorschot op de vergoeding voor door of vanwege verhuurder verzorgde bijkomende leveringen en diensten 0,00 omzetbelasting 19% 0,00 Totaal (zegge: -XXXXXXXX euro 10/100 -) 3

4 4.9 Met het oog op de datum van ingang van de huur, heeft de eerste betaalperiode betrekking op de periode XXXXXXXX en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag XXXX Dit bedrag is inclusief omzetbelasting. Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op XXXXXX 4.10 De uit hoofde van deze huurovereenkomst door huurder aan verhuurder te verrichten periodiek betalingen als weergegeven in 4.8 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro s en moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel uitmakende algemene bepalingen exclusief omzetbelasting. Artikel 5. Leveringen en diensten 5. Als door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten, als bedoeld in artikel 16 van de Algemene Bepalingen komen partijen overeen dat verhuurder uitsluitend de volgende diensten biedt: - elektriciteit, - water, - schoonmaak algemene ruimtes, - internet - afvalvoorziening voor kantoorgebruik. (bedrijfsafval en verpakkingsmaterialen dienen door huurder zelf te worden afgevoerd). - liftonderhoud en keuringen - serviceabonnementen - gemeenschappelijke verlichting - onderhoud parkeerplaats - voor zover aan te stellen: huismeester - omzetbelasting over kosten leveringen en diensten - beheer en administratiekosten - Tevens zal het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting aan de huurder worden doorberekend op basis van evenredig gebruik. Artikel 6. Waarborgsom 6. Het bedrag van de onder 8.1 van de algemene bepalingen bedoelde waarborgsom bedraagt 2 maanden te weten XXXX (zegge:- XXXXXXXXX euro 0/100 eurocent-) 4

5 Artikel 7. Beheerder 7.1 Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op Riversidelofts 7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient huurder zich voor wat betreft de inhoud en alle verdere aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder te verstaan. Artikel 8. Bijzondere bepalingen Huurder is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de diverse technische installaties in het gehuurde, voor zover aanwezig Huurder aanvaardt het gehuurde in de huidige staat en zal het gehuurde aan het eind van de huurtermijn in de zich dan bevindende staat opleveren waarbij dient te worden opgemerkt dat verhuurder zich gedurende de huurperiode als een goed huisvader zal gedragen Electra zal door huurder niet worden gebruikt ten behoeve van verwarming, doch uitsluitend voor verlichting en klein gebruik. Indien gewenst kan tegen een vergoeding elektrische verwarming worden aangeboden door de verhuurder. 8.2 Indien huurder van verhuurder verlangt dat deze een gebrek herstelt dan dient huurder dit verlangen schriftelijk kenbaar te maken en verhuurder altijd een termijn van tenminste 21 dagen dagen te gunnen om die werkzaamheden uit te voeren. Deze termijn vangt aan op het moment dat verhuurder het schriftelijke verzoek van huurder tot het verhelpen van het gebrek heeft ontvangen. 8.3 In aanvulling op de algemene bepalingen, in het bijzonder art van de algemene bepalingen, komen partijen overeen dat slechts verwijderingkosten tot een bedrag van 100,00 exclusief BTW. worden aangemerkt als niet noemenswaardige kosten. 8.4 Art van de algemene bepalingen vervalt. In plaats daarvan komen partijen het navolgende overeen: huurder dient namens haar aangebrachte veranderingen of toevoegingen aan het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst ongedaan te maken, tenzij verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft. 8.5 Art van de algemene bepalingen vervalt. In plaats daarvan komen partijen het navolgende overeen: Huurder doet ten aanzien van door hem aan het gehuurde doorgevoerde veranderingen en toevoegingen die aan het einde van de huurovereenkomst niet ongedaan worden gemaakt reeds hierbij uitdrukkelijk afstand van alle mogelijke rechten en aanspraken op vergoeding van de waarden en/of kosten van deze veranderingen en toevoegingen, een en ander in de ruimste zin des woords en 5

6 waaronder tevens gegrepen, doch niet uitsluitend alle rechten en aanspraken die voortvloeien uit artikel 6:212 BW. Dit geldt ook voor veranderingen en toevoegingen die met goedkeuring van verhuurder of vanwege de inhoud van een daartoe verkregen rechterlijke machtiging niet ongedaan behoeven te worden gemaakt. 8.6 Het is huurder niet toegestaan in geval van verwijdering van zaken het gehuurde te beschadigen. Mocht dergelijke schade dreigen dan dient verhuurder daarover door huurder schriftelijk te worden geïnformeerd en is verhuurder bevoegd, doch niet verplicht, van huurder te verlangen dat deze de zaken niet verwijdert. In dat geval is verhuurder nimmer aan huurder enige vergoeding voor de betreffende zaken verschuldigd. 8.7 In aanvulling op art van de algemene bepalingen komen partijen overeen dat huurder te allen tijde ervoor verantwoordelijk en aansprakelijk is dat bij de uitvoering van wijzigingen, veranderingen en toevoegingen aan het gehuurde voldaan wordt aan alle ter zake door de overheid gestelde of te stellen eisen, alsmede dat alle daartoe noodzakelijk vergunningen en toestemmingen (zoals die van de gemeente en brandweer) worden verkregen, terwijl de kosten van de wijzigingen, veranderingen en toevoegingen te allen tijde voor huurders rekening zijn. 8.8 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gebreken aan door huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen en/of door huurder van zijn voorganger overgenomen zaken. 8.9 Al hetgeen in deze overeenkomst en de algemene bepalingen is bepaald terzake van wijzigingen, veranderingen en toevoegingen aan/van het gehuurde en zaken die zich in het gehuurde bevinden geldt ook voor wijzigingen, veranderingen, toevoegingen en zaken die huurder van zijn voorganger heeft overgenomen respectievelijk door zijn voorganger zijn doorgevoerd Huurder verklaart middels ondertekening van deze overeenkomst reeds bij voorbaat dat degene die namens hem alle met deze overeenkomst samenhangende stukken, ondertekent respectievelijk zal ondertekenen en daarmee verband houdende afspraken maakt respectievelijk zal maken, daartoe bevoegd is. Met de hiervoor genoemde samenhangende stukken en afspraken worden onder meer doch niet uitsluitend bedoeld de beschrijving van het gehuurde als bedoeld in 1.1 van deze overeenkomst en alle afspraken met betrekking tot de oplevering van het gehuurde. In het verlengde van het voorgaande zal huurder zich nimmer beroepen op de onbevoegdheid van bedoelde vertegenwoordiger. Partijen komen voorts overeen dat verhuurder niet gehouden is onderzoek in te stellen naar de vertegenwoordigingsbevoegdheid van degene die namens huurder optreedt. 6

7 Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud Plaats: Amsterdam Datum: Plaats: Amsterdam Datum: (Verhuurder) RiversideLofts VOF De heer M.R. van Dijk Bijlagen bij getekende huurovereenkomst: (Huurder) - De algemene bepalingen - Kopie legitimatiebewijs en uittreksel KvK Afzonderlijke handtekening (en) van huurder(s) voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW als genoemd in 2.1 Handtekening huurder(s) 7

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST (documentversie 27 oktober 2014)

HUUROVEREENKOMST (documentversie 27 oktober 2014) HUUROVEREENKOMST (documentversie 27 oktober 2014) De ondergetekenden: Bouwvereniging Onze Woning, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, hierna te noemen: "verhuurder", en 1.

Nadere informatie

A. Verhuurder(s) Echtgeno(o)t(e) of partner. Voornamen:.. Geboorteplaats:.. Beroep:... Woonplaats:... Postcode:... Straat:... E-mailadres:...

A. Verhuurder(s) Echtgeno(o)t(e) of partner. Voornamen:.. Geboorteplaats:.. Beroep:... Woonplaats:... Postcode:... Straat:... E-mailadres:... MODEL-HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE De ondergetekenden: A. Verhuurder(s) Echtgeno(o)t(e) of partner Naam: Voornamen:.... Geboorteplaats:.. Geboortedatum: - -.. - -..... Beroep:.... Woonplaats:....

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Huurdersinformatie Inhoud Algemene Huurvoorwaarden Habeko wonen Rijnwoude... 3 behorende bij huurovereenkomst... 3 Meer dan één huurder... 3 De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde...

Nadere informatie

Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (versie oktober 2014)

Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (versie oktober 2014) Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (versie oktober 2014) Aedes biedt de corporaties een modelhuurcontract aan voor zelfstandige woonruimte. Bij dit modelhuurcontract is een voorbeeld gevoegd

Nadere informatie

Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (versie december 2013)

Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (versie december 2013) Model huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (versie december 2013) Aedes biedt de corporaties een modelhuurcontract aan voor zelfstandige woonruimte. Bij dit modelhuurcontract is een voorbeeld gevoegd

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN LARIS WONEN EN DIENSTEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN LARIS WONEN EN DIENSTEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN LARIS WONEN EN DIENSTEN Artikel 1 Algemeen 1. De meest recente versie van deze algemene huurvoorwaarden is van toepassing op de door Laris Wonen en diensten (verhuurster) en haar

Nadere informatie

1.2. Wijzigingen van de huurovereenkomst of de Algemene Huurvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

1.2. Wijzigingen van de huurovereenkomst of de Algemene Huurvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HUUR BERGINGEN STAEDION Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte. Algemeen

Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte. Algemeen Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte Algemeen Artikel 1 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING WOENSDRECHT D.D. JANUARI 2015

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING WOENSDRECHT D.D. JANUARI 2015 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING WOENSDRECHT D.D. JANUARI 2015 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM 1. Algemeen 1.1 Deze algemene bepalingen maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE - 1 augustus 2003 VELISON WONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE, Oktober 2010

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE, Oktober 2010 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE, Oktober 2010 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011

Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Algemene Huurvoorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 maart 2011 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn opgesteld door Woonstichting Etten-Leur

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE per 1 november 2006 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Verhuurder: Woningstichting Bergh, statutair gevestigd te s-heerenberg.

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie