Vormingsblad van de Vlaams Belang Jongeren BRUSSEL VLAAMS!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vormingsblad van de Vlaams Belang Jongeren BRUSSEL VLAAMS!"

Transcriptie

1 Vormingsblad van de Vlaams Belang Jongeren BRUSSEL VLAAMS!

2 BREUKLIJN SEPTEMBER 2008 BRUSSEL VLAAMS! Wat gebeurt er met Brussel na het einde van België? De Vlamingen willen het in Vlaanderen behouden, de Franstaligen willen het, al dan niet samen met enkele gemeenten uit de Vlaamse rand, aansluiten bij Wallonië. Ook het verzet tegen de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde heeft niets meer te maken met interne Belgische politiek. Ook hier moet alles gezien worden in het licht van een nakende ontbinding van België. Daarover verscheen onlangs een interessant artikel van de Waalse journalist Christophe Deborsu in de Standaard van 17 september Het artikel had de titel: Geostrategie in BHV. Hieronder vindt u de belangrijkste citaten: Het potentieel verlies van Brussel bij een splitsing wordt vaak als argument gehanteerd om te pleiten voor het behoud van België. Vanuit Belgisch-gezinde kringen wordt inderdaad vaak geopperd en gedreigd dat Vlaanderen Brussel zal verliezen als het zijn plannen voor een onafhankelijke Vlaamse staat doordrukt. Onlangs nog zei Karel De Gucht in Het Laatste Nieuws van 20 en 21 september dat als Vlaanderen zich onafhankelijk verklaart het Brussel kwijt is en dat Vlaanderen zijn wil niet kan opleggen aan Brussel. Dat een minister van Buitenlandse Zaken, die bovendien een Vlaming is, dit beweert op een ogenblik dat de internationale gemeenschap België in het oog houdt, is bijzonder nefast. De Gucht zal het wel niet beseffen, maar met zulke uitspraken wekt hij bij de internationale gemeenschap de indruk dat Vlaanderen inzake Brussel zijn verantwoordelijkheid niet wil nemen en dat het inzake Brussel geen enkel initiatief zal nemen. De kans is reëel dat de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Nederland de Vlamingen zullen steunen bij het conflict rond Brussel, maar met ministers als Karel De Gucht aan het roer wordt die steun wel erg onzeker. Bovendien heeft Karel De Gucht ongelijk. De kans is immers vrij groot dat Brussel volledig Vlaams wordt na een ontbinding van België. Brussel is dus eerder een argument pro Vlaamse onafhankelijkheid dan een argument contra. Een heel bekende Franstalige partijvoorzitter neemt de toon aan van een oude pastoor die een jonge zondaar de les leest en zegt tegen mij (Christophe Deborsu): Als Vlaanderen zijn onafhankelijkheid inroept, dan zullen er staatsgrenzen worden vastgelegd. Het gevaar bestaat dat de huidige taalgrens zomaar staatsgrens wordt. In de ogen van het internationaal recht heeft zo n visie trouwens heel wat voeten in de (in casu Vlaamse) grond. Een heel bekende Franstalige partijvoorzitter neemt de toon aan van een oude pastoor die een jonge zondaar de les leest en zegt tegen mij (Christophe Deborsu): Besef het goed: BHV is voor ons van geostrategisch belang! Dit houdt verband met de mogelijke onafhankelijkheid van Vlaanderen. Als hij dat stelt met rollende ogen, heb ik (Deborsu) de indruk dat mogelijke in feite nakende betekent. Ja, als Vlaanderen zijn onafhankelijkheid inroept, dan zullen er staatsgrenzen worden vastgelegd. Het gevaar bestaat dat de huidige taalgrens zomaar staatsgrens wordt. In de ogen van het internationaal recht heeft zo n visie trouwens heel wat voeten in de (in casu Vlaamse) grond. Mijn gesprekspartner kijkt even of ik zijn uitleg volg. Ik volg. Het internationaal recht erkent echter uitzonderingen op het principe taalgrens of gewestgrens = staatsgrens. Bijvoorbeeld als die grens niet waterdicht is, als er elementen zijn die de homogeniteit van een gebied doorkruisen en dus het absolute karakter van zijn grenzen met een andere regio relativeert. BHV, dus.... Terug naar de (héél) bekende partijvoorzitter. Hij rondt zijn redenering af: Als we BHV en de faciliteiten laten varen, dan zal Brussel door het ooit onafhankelijke Vlaanderen worden omsingeld en zal de hoofdstad door de Vlamingen vroeg of laat worden opgeslorpt. Een ramp voor Wallonië dat zich niet kan veroorloven een troef als Brussel kwijt te spelen. En geen prettig vooruitzicht voor de Franstalige Brusselaars. Ook de Franstalige politici beseffen dat het moeilijk wordt Brussel aan te sluiten bij Wallonië na een ontbinding van België. Het is daarom dat ze een heleboel initiatieven ontplooien om linken te realiseren tussen Brussel en Wallonië: een corridor, een federatie Wallo-Brux. En dat heeft niets meer te maken met interne Belgische politiek. Het bevestigt dat de Franstalige politici bezig zijn met een exit-scenario voor de Belgische staat en dat zij hun internationale pionnen op het schaakbord aan het plaatsen zijn. De Franstalige partijvoorzitter uit het artikel van Christophe Deborsu heeft het bij het rechte eind. Na de ontbinding van België is de kans inderdaad vrij groot dat de taalgrens, die ten zuiden van Brussel loopt, staatsgrens wordt en dat Brussel in Vlaanderen komt te liggen. De kans is vrij groot dat de internationale gemeenschap Brussel als deel van Vlaanderen zal beschouwen. Ook de hierna te lezen tekst van Dirk Hoebeek, een advocaat die goed thuis is in internationaal recht, is wat dat betreft zeer verhelderend. Evert Hardeman 2

3 SEPTEMBER 2008 BREUKLIJN WALLO-BRUX: EEN BRUG TE VER VOOR DE BELGISCHE FRANSTALIGEN Wat gebeurt er met Brussel, na het einde van België? De Nederlandstaligen willen het in Vlaanderen behouden, de Frans tali gen willen het, samen met de randgebieden, aansluiten bij Wallonië. De vraag heeft ontegensprekelijk internationale implicaties. Rechtsregels zijn er op gericht op een vreedzame wijze een einde te maken aan conflicten tussen mensen. En alle culturen hebben rechts systemen georgani seerd, waar op bijzon dere plaatsen, bijvoor beeld rechtbanken, door bijzonder daar toe aangestelde perso nen, bijvoorbeeld rechters, oplossingen gegeven worden aan geschillen, in toe passing van rechtsregels die uitgewerkt werken om zo dicht mogelijk de rechtvaardig heid te benaderen. Op die manier wordt een einde gemaakt aan de oorlog tussen alle mensen, eindeloze vendetta s. Het eigenaar dige is echter dat deze manier van geschillenvoor koming en -be slech ting enkel bestaat in de private sfeer, in de sfeer van na tuur lijke personen en rechtspersonen (met dit laatste worden vooral vennoot schappen en verenigingen bedoeld). Zogauw we deze sfeer verlaten en in de inter na tionale sfeer terechtko men, moeten we ontdek ken dat dit geso fisticeerd en uitgebreid systeem van geschil lenbeslech ting plots niet meer bestaat. Dit is para doxaal: bij geschillen tussen personen treedt er een machtig gerech te lijk apparaat in werking tenein de dit geschil te voor komen of op te lossen: politie, recht banken, gerechtsdeurwaarders. Maar, wanneer het echt nodig is, zoals bij geschillen tussen vol ken, waar bij hypothe se miljoe nen mensen betrokken zijn en het gevaar voor een noodlottige escalatie op grote schaal oneindig veel groter is dan bij conflicten tussen personen, is er geen uitgebreid rechtssys teem ter beschikking om dit ge schil te voor ko men of op te lossen. Natuurlijk be staat er in zekere mate een internationale rechtsmacht. Er bestaan internationale rechtbanken, die telkens echter slechts een beperkte bevoegdheid hebben. Bijvoorbeeld het Europees Hof van de Rechten van de Mens te Straatsburg dat staten kan veroordelen wanneer hun beleid niet overeenstemt met de rech ten van de mens, zoals neergelegd in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Er is ook het Internationaal Gerechts hof van Den Haag, dat in zekere mate kan tussenko men in ge schillen tussen staten (bijvoorbeeld inzake territoriale wateren, luchtruim, territorium,...). Er is de Uno die via bepaalde resolu ties staten kan oproepen bepaalde handelingen te stellen of niet te stellen. Toch stelt dit alles niet veel voor: er blijft het probleem van de ten uitvoerlegging van beschikkingen van internationale rechtban ken (het is moeilijk, zoniet onmo gelijk, staten te dwingen zich tegen hun zin te schikken naar zo n uitspra ken) en er blijft het probleem van de geringe ont wikkeling, ja zelfs de gebrekkigheid, van het internationaal juridisch intrumentari um (er bestaan bijvoor beeld geen uni verseel aanvaarde en rechtvaardi ge regels om gebiedsgeschillen tussen volken op te lossen). Het is nodig dit alles te weten wanneer we de het volken geschil i.v.m. Brussel van naderbij bekijken. Terzake kunnen Walen en Vlamingen zich niet richten naar een internationale rechts macht, enerzijds omdat er niet echt rechtbanken bestaan die uitspraak kunnen doen over zulke geschillen, anderzijds omdat er niet echt universele rechtsregels bestaan die een oplossing aan dit geschil kunnen geven. Zoals bij de andere etnische dossiers die tot nu toe in Belgique werden behandeld, zal de internationale gemeenschap in de eerste plaats verwach ten dat Walen en Vlamingen hun probleem zelf oplossen. Bij het einde van België ontstaat er echter een nieuwe internationaal rechtelijke situa tie en zijn er bepaalde internationaalrechtelijke regels, invloeden en praktijken die wel dege lijk hun invloed zullen hebben bij het bepalen van het toekom stig staatkundig lot van Brussel. Ook de Franstalige politici beseffen dat het moeilijk wordt Brussel aan te sluiten bij Wallonië na een ontbinding van België. Het is daarom dat ze een heleboel initiatieven ontplooien om linken te realiseren tussen Brussel en Wallonië: een corridor, een federatie Wallo- Brux. En dat heeft niets meer te maken met interne Belgische politiek. Het bevestigt dat de Franstalige politici bezig zijn met een exit-scenario voor de Belgische staat en dat zij hun pionnen op het internationale schaakbord aan het plaatsen zijn. Het kernbeginsel in het huidig internationaal recht is het staat sbeginsel. Hier duikt een nieuwe paradox op: men spreekt van het inter natio naal recht of van het volkenrecht (beide uitdrukkingen zijn in feite synoniemen), maar toch zijn de volkeren geen hoofdrolspeler in dit internati onaal recht, sterker nog, volken zijn als zodanig niet gedefi nieerd in het inter nationaal recht. Wie spelen dan wel de eerste viool? Het zijn de staten: entiteiten die beschikken over een welafgeba kend territo rium, een bevol king en een gezag. Kijk naar de staatkundige wereld kaarten met de mooi ingekleur de vakjes, met de staten zoals zij in de loop van de eeuwen en de millenia zijn ont staan. Is dit staatkundig wereldgeheel eeuwig en onveranderlijk? Het internationaal recht zou het inderdaad liever zo zien, maar in werkelijk heid hebben er echter voortdurend verande ringen plaats. Er ver dwijnen staten en er komen erbij. Is dat inter nationaal geregeld? Eigenlijk niet. Wanneer een groep mensen zich af scheurt, eventueel zelfs met geweld, van een bestaand staat kundig geheel (zoals de afscheuring van Sloven ië, Kroatië en Bosnië uit Joegoslavië), of zich integendeel bij een ander staatkundig geheel aan sluit (zoals de aanslui ting van Oost- bij West-Duitsland), dan wordt op de duur de feitelij ke toe stand erkend. Deze erkenning gebeurt echter niet door een neutraal interna tionaal organis me, dat op grond van objec tieve, univer sele criteria uitspraak doet. Een nieuwe staat bestaat zodra hij door minstens één andere staat erkend wordt (idealiter worden nieuwe staten erkend door zoveel 3

4 BREUKLIJN SEPTEMBER 2008 mogelijk andere staten; men spreekt dan van een erken ning door de internationale gemeenschap). Denk aan Joego slav ië: Slo venië, Kroatië en Bosnië zijn als nieuwe staten ont staan door erken ning door andere staten. Vooral sinds deze eeuw probeert men deze internationale staatkundige veranderin gen te plaatsen onder het internationaalrechtelijk begrip van het zelfbeschik kingsrecht der volken, het recht dus voor groepen mensen om zich af te scheuren van bestaande staatkun dige gehelen, of om zich integendeel aan te sluiten bij andere staatkundige gehelen. Nochtans leidt dit beginsel een eerder theoretisch bestaan, wat zich uit in het feit dat in het internationaal recht geen procedures voorzien zijn om dit zelfbeschikkingsrecht daadwerkelijk te organiseren. Het is een feit dat het huidig internationaal recht nog steeds de voor keur heeft voor de principiële onveranderlijkheid van de staat kundige grenzen. Als België ineenstort -bijvoor beeld doordat Vlaanderen zich eenzijdig a fscheurt, of Wallon ië, of als ze er allebei de brui aan geven, dan zullen Vlaan deren en Wallonië door de andere staten wel snel erkend worden als nieuwe staten (ik laat de problema tiek terzijde van de staat die als opvolger van de Belgi sche staat zal beschouwd worden, wat trouwens niet zoveel belang zal hebben). In de praktijk zullen er immers twee nieuwe staten ont staan waarmee de inter nationale gemeen schap op de duur wel zal moeten reke ning houden. Maar wat dan met Brussel? Zal dit ook als een aparte staat erkend worden? Is het zelfbeschikkingsrecht hier ook van toepassing? Dat is de idee van de Belgische Franstaligen: zij gaan ervan uit dat Brus sel een volwaardige staat is, naast Vlaande ren en Wallonië. Het is echter zeer onzeker dat de internationale gemeenschap een staat Brussel zal erkennen, al dan niet in verbinding met de Waalse staat, en wel om vol gende redenen: Brussel is geen duidelijk afgescheiden staatkundige entiteit, vergelijkbaar met de Waalse en Vlaamse staat: de Nederlandse en Franse gemeenschap zijn er beiden bevoegd. In de Brusselse gewestregering zitten zowel Ne derlandstaligen als Franstaligen. Staatsrechtelijk geeft Brussel de indruk onver deeld eigendom te zijn van Wallonië en Vlaanderen. Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen en zal dat op het ogenblik van de internationaalrechtelijke erkenning van Vlaanderen allicht nog steeds zijn. De internatio nale ge meenschap kan dit feit niet zomaar opzij schuiven. Brussel is een enclave op Vlaams grondgebied. De internationale praktijk toont aan dat er bijna geen onafhankelijke staten bestaan omgeven door het grondgebied van andere staten. Vaticaanstad is zelfs niet echt een uitzondering: zijn staatkundige onafhankelijkheid is louter functioneel en belet niet dat het voor het overige in feite deel uitmaakt van de Italiaanse staat. niet dat het voor het overige in feite deel uitmaakt van de Italiaanse staat). Brussel is maar een stadsgebied. Bij de toepassing van het zelfbeschikkings recht der volken en de erkenning van nieuwe staatkundige gehelen door de internationale gemeenschap denkt men aan grotere gebie den, zoals toen Oost- en West- Duits land bij elkaar aansloten, of zoals toen Slovenië, Kroa tië en Bosnië zich van Joegoslavië losscheurden. Het zelfbeschikkingsrecht der volken betekent dus niet het zelfbeschikkings recht van dorpen of steden. Het is dus zeer de vraag of de internationa le ge meen schap bereid zal zijn om Brussel als aparte staat te erkennen, al dan niet staatkun dig in verbin ding met Wallonië. De Vlamin gen moeten zich in ieder geval verzetten tegen zo n internati onale erken ning en tegen een referendum in Brussel. Zij zullen de internationale gemeenschap moeten overtuigen dat het erkennen van de stad Brussel als onafhankelijke staat een gevaarlijk precedent oplevert. Als het verfranste Brussel het recht zou hebben zich los te scheuren van het Nederlandstalige Vlaanderen, hebben dan het verspaanste Miami en Los Angeles (benevens nog een reeks andere steden en gebieden in het zuidwesten van de Verenigde Staten) eveneens het recht zich los te scheuren van de Amerikaanstalige Verenigde Staten? Hebben het gerussifi ceerde Narva in Estland, het gerussificeerde Riga en verschil lende andere steden in Letland het recht zich los te scheuren? Mogen de Zweedstalige dorpen en steden in het zuidwesten van Finland de Finse staat verlaten? En zelfs als de Belgische Franstaligen er in slagen om Brussel als een aparte staat te doen erkennen, al dan niet in verbinding met de Waalse staat, dan is hun probleem nog niet opge lost. De Brusselse staatkundige omschrijving heeft immers geen recht streekse territoriale band met de Waalse staat. Bij het einde van België zal er een nieuwe Vlaamse staat ont staan, die na tuur lijker veel sterker zal zijn dan het huidige Vlaams Gewest en die veel gemakkelijker zijn wil zal kunnen opleggen aan Brus sel, dat immers slechts een enclave is. Indien de Belgische Franstaligen dus wensen Brussel voorgoed in de Franse wereld op te nemen, dienen zij het niet enkel staatkun dig, maar ook territoriaal bij Wallonië aan te hechten. Dan moeten zij samen met Brussel een deel van de randgebieden aanhechten, in het bijzonder de zogenaamde corridor, de strook Vlaams grondgebied dat Brussel scheidt van Wallonië, met o.a. Sint-Genesius-Rode. Om die reden zijn zij sinds geruime tijd bezig scenario s te bedenken om dat doel mogelijk te maken. Brussel is een enclave op Vlaams grondgebied. De internationale praktijk toont aan dat er bijna geen onafhankelijke staten bestaan omgeven door het grondgebied van andere staten (Vaticaanstad is zelfs niet echt een uitzondering: zijn staat kundige onafhankelijkheid is louter functioneel en belet De vraag is hier dan ook: zijn er in de huidige interna tionale praktijk aanknopingspunten die het mogelijk maken om deze Belgisch-Franse droom te realiseren? 4

5 SEPTEMBER 2008 BREUKLIJN Het grote beginsel in het huidig internationaal recht is dat staatsgrenzen onveranderlijk zijn en enkel kunnen gewij zigd worden met toestemming van de betrokken staten. De Duit sers kunnen bijvoorbeeld Elzas-Lotha ringen niet aan hechten zonder de toestem ming van de Franse staat, binnen wiens grond gebied Elzas- Lotha rin gen op dit ogenblik gelegen is. De praktijk van de laatste jaren of decennia heeft uitge wezen dat het beginsel van de onveranderlijkheid van de staat sgrenzen ook wordt toegepast op internbestuurlijke gren zen. Dit betekent dat wanneer een bestaande staat uit elkaar valt in verschillende nieuwe staten de internationale gemeen schap bij voorkeur de reeds bestaande internbestuurlijke grenzen als nieuwe staatsgrenzen zal aanvaarden. Joegoslavië is bij voor beeld uit elkaar gevallen in verschillende nieuwe staten: Slovenië, Kroatië, Bosnië, Macedonië en Klein-Joego slavië (deze laatste is de rechtsopvolger van de vroege re staat Joego slavië en zou eigenlijk beter Servië genoemd worden). De staatsgren zen van de nieuwe staten vallen samen met de internbestuurlij ke grenzen die reeds in de tijd van Joegoslavië bstonden (want bovengenoemde entiteiten hadden een zekere mate van zelfbestuur op een welafgelijnd grondgebied). Dezelf de vaststelling inzake de Sovjetunie: ook deze staat is uiteenge vallen in een reeks nieuwe staten en ook hier vallen de nieuwe staatsgrenzen samen met de vroeger reeds bestaande internbestuurlijke gren zen van de Sovjet-Unie: Estland, Letland, Litouwen, Wit-Rusland, Oekraïne, de Russische Federatie, Kazachstan,... Wanneer men dit doortrekt naar de Belgische situatie, zal de internationale gemeenschap bij voorkeur de reeds be staan de internbestuurlijke grenzen tussen Vlaanderen en Wallo nië als nieuwe staatsgrenzen aanvaarden. Dit zou betekenen dat de huidige taalgrens, die ondertussen de bestuurlijke grens is geworden tussen de Belgische deelstaten Vlaanderen en Wallo nië, de nieuwe staatgrens zal worden. Dit betekent dus ook dat Brussel ten noorden van deze grens zal blijven, waarbij de vraag of Brussel zelf al dan niet als on afhankelijke staat zal erkend worden, van minder belang is. Het feit dat ondertussen een betrekkelijk groot deel van de rand rond Brussel verfranst is, in t bijzonder de corri dor, is in de huidige internationale praktijk van onderge schikt belang. Deze houdt inderdaad in de eerste plaats reke ning met voorafbestaande, internbestuurlijke grenzen, nooit met de etnische samenstelling van de plaatselijke bevolking. Dit wordt bevestigd in de internationale praktijk van de laatste jaren. In bepaalde delen van Kroatië, Oost-Slavonië en de Krajina s, en in bepaalde delen van Bosnië hadden de Ser viërs een meerderheid of waren zij toch sterk vertegenwoor digd. Uitein delijk zijn deze gebieden dan toch in de nieuwe staten Kroatië en Bosnië gebleven, ondanks het feit dat de Serviërs ze enige tijd daad werkelijk in hun greep hadden. Hetzel fde kan vastgesteld worden inzake de Sovjet- Unie: in het noordoosten van Oekraïne woont een enorme groep Russen, naar schatting , die er bovendien de meer derheid uitma ken. Toch zijn ook deze gebieden In bepaalde delen van Kroatië, Oost-Slavonië en de Krajina s, en in bepaalde delen van Bosnië hadden de Serviërs een meerderheid of waren zij toch sterk vertegenwoordigd. Uiteindelijk zijn deze gebieden toch in de nieuwe staten Kroatië en Bosnië gebleven, ondanks het feit dat de Serviërs ze enige tijd daadwerkelijk in hun greep hadden. 5 inte graal onder deel gebleven van de nieuwe Oekraïense staat. Een ander voor beeld is Est land: de grensstad Narva ligt vlakbij de staatsgr ens met Rusland, telt ongeveer 90 % Russische inwo ners, maar bleef desalniettemin onderdeel van de nieuwe Estse staat. Dus zelfs als een machtig volk als de Russen inzake de bepa ling van de nieuwe staatsgrenzen hun wil niet kunnen opleggen aan de hen omringende en kleinere volken, hoe zouden de Belgische Franstaligen hun wil dan kunnen opleggen aan de Vlamin gen? Bepaalde Belgische Franstaligen zijn er nochtans van overtuigd dat zij bij het einde van België een referendum over de rand gebieden zullen mogen houden, met in het achterhoofd dat zij er toch al de meerderheid hebben. Dit dient echter naar het domein van de wishful thinking verwezen te worden. In de huidi ge internationale praktijk worden geen referenda meer gehouden over grensgebieden. Opnieuw kan hier ook verwezen worden naar de situatie in Oost-Europa: de Serviërs zouden allicht wel graag een referendum gekregen hebben over Oost-Slavonië en de Krajina s, alsmede over een reeks gebieden in Bosnië, en de Russen zouden allicht ook wel graag een referen dum hebben gehad over het noordoosten van Oekraïne. Welnu, geen van hen heeft dit referendum gekregen.

6 BREUKLIJN SEPTEMBER 2008 In feite is er in de twintigste eeuw slechts éénmaal een referendum gehouden over grensgebieden en dat was bij het einde van de eerste wereldoorlog, toen de bewoners in bepaalde grensgebieden van het Duitse volksgebied het recht hadden om te zeggen tot welke van de aangrenzende staten zij wilden behoren. Zo zijn er referenda geweest in de Oost-Kantons (grensgebied met Wallo nië), in Sleeswijk-Holstein (grensgebied met Denemarken), in Silezië (grensgebeid met Polen), in Karinthië (grensgebied met Slovenië). Ook na de tweede wereldoorlog is er nog zo n referendum in Saarland geweest, dat uiteindelijk toch bij Duits land bleef. Maar deze referenda hadden dus plaats in een bijzondere situatie: Duitsland was verslagen en de overwin nende volken drongen deze volksraadple gingen aan de verslagen vijand op (in het geval van de Oos tkantons diende het referen dum enkel om een schijn van wettigheid te geven aan de an nexatie van gebieden, die voor een groot deel etnisch van ouds her Duits waren). De Belgische Franstaligen kunnen derhalve uit de huidige internationale praktijk geen aanknopingspun ten halen om de Vlamingen tegen hun zin een referendum op te leggen inzake de randgebieden. Toch blijven bepaalden onder hen volhou den en zijn zij van mening dat zij dit referendum wel zullen krijgen, met de steun van de internationale gemeenschap. Ook dit is puur wishful thinking: in de praktijk zal deze internationale gemeenschap zich beperken tot Engeland, Noord-Nederland, Duits land en Frankrijk. De drie eersten hebben helemaal geen belang om de grenzen van de francité nog meer naar het noorden te zien opschuiven, in de richting van de Rijn en van hen moeten de Belgische Franstaligen dan ook geen steun ondervinden voor hun verkapte annexatiepogingen. Ook van Frankrijk is de steun helemaal niet zeker, en zelfs als Frankrijk zijn volle gewicht in de schaal legt, dan zal dit in dit geval niet voldoende zijn. Het besluit van dit alles is dat de huidige internatio naalrechtelijke praktijk, noch de huidige internationaalpoli tieke machtsverhoudingen het zomaar zullen toelaten dat Brus sel een onafhankelijke staat wordt, al dan niet staatkundig in ver binding met de Waalse staat, en nog minder dat dit Brussel mét de randgebieden ook nog territoriaal aangesloten wordt bij deze Waalse staat. Integendeel, de internationale gemeenschap zal bij voorkeur de bestuurlijk vastgelegde taalgrens als nieuwe staatsgrens tussen de Vlaamse en Waalse staat aanvaar den. De praktijk van de laatste jaren of decennia heeft uitgewezen dat het beginsel van de onveranderlijkheid van de staatsgrenzen ook wordt toegepast op internbestuurlijke grenzen. Dit betekent dat wanneer een bestaande staat uit elkaar valt in verschillende nieuwe staten de internationale gemeenschap bij voorkeur de reeds bestaande internbestuurlijke grenzen als nieuwe staatsgrenzen zal aanvaarden. 6 Het is dus een onware slogan, volgens dewelke Vlaan de ren Brussel zal verliezen wanneer het zichzelf onafhanke lijk ver klaart (een Belgisch-Franse kreet, die naar goede gewoonte door een reeks Vlaamse simpele duiven voor waarheid wordt aangenomen). Een analyse van de internationale praktijk van de laatste tien jaar toont trouwens aan dat de verschillende een zijdige onafhanke lijkheidsverklaringen in Europa niet geleid hebben tot gebieds verlies: Slovakije, Estland, Letland, Litou wen, Oekraïne, Wit-Rusland, Slovenië, Bosnië, Macedonië,... Het beste voorbeeld is misschien nog Kroatië, dat zich in 1991 eenzijdig onafhan ke lijk verklaarde van Joegoslavië, terwijl desalniettemin Oost-Slavonië en de Krajina s, waar de Serviërs een meerderheid hadden, onderdeel zijn geble ven van het grond gebied van de nieuwe Kroatische staat. En zelfs als de Belgische Franstaligen er zouden in slagen Brussel te laten erkennen tot onaf hankelijke staat, los van de Vlaamse, dan nog winnen de Vlamingen. Want wat zal zo n Brusselse onafhankelijkheid voor stellen in het onafhankelijke Vlaanderen? Een Brussel dat ver drinkt in de Vlaamse staat en waaraan deze laatste, bevrijd van de Belgi sche grendels, oneindig veel gemakkelijker zijn wil zal kunnen opleggen? Het is zelfs zo dat de Belgische Franstaligen, na het einde van België, zelfs louter verbaal geen aanspraak meer zullen kunnen maken op de corridor en de randgebieden. In de huidige internatio nale prak tijk komt dit immers neer op een oorlogsver klaring ten opzichte van de nieuwe Vlaamse staat, wat de Frans ta ligen in de internationaal onge makkelijke posi tie dringt van agressor (die rol kregen ook de Serviërs toebedeeld toen zij na het einde van Joegoslavië aanspraak begonnen te maken op gebieden in Kroatië en Bosnië). Indien de Belgische Franstaligen Brussel met de randgebieden willen aansluiten bij de Waalse staat, dan zullen ze dit doel, paradoxaal genoeg, moeten bereiken vóór het einde van Belgi que. Maar hoe denken ze dat nog ooit te kunnen verkrijgen? Hun laatste kans was in feite in 1963, bij de vast legging van de taalgrens: toen hadden ze moeten doordruk ken en Brussel terri toriaal aansluiten bij Wallonië, met inbegrip van een aantal randgebieden. Dat zou een schending geweest zijn van de vooraf aangenomen principes, gezien Sint-Genesius-Rode in die tijd nog overwegend Nederlandstalig was, maar goed, in België hebben principes nooit zwaar gewogen. Toen was er nog geen Vlaamse staat, nog geen Vlaams Parlement, nog geen Vlaamse regering, was Vlaande ren politiek en econo misch nog zwakker. Natuurlijk zouden de Vlamingen gehuild hebben, maar ook deze storm zou uiteindelijk wel geluwd zijn. Maar hoe denken de Belgische Franstaligen dat nu nog te bereiken, bijna veertig jaar later? Elke grens wijziging is onbe spreek baar gewor den. Of niet? In de huidige internationale rechtspraktijk vinden de Vlamingen dus een objectieve bondgenoot. Het doen erkennen van Brussel als onafhankelijke staat en het samen met een reeks randgebieden staatkundig en territoriaal aanhechten van Brus sel bij Wallonië, zal voor de Belgische Franstaligen te hoog gegre pen zijn: a bridge too far. En zelfs als ze erin zouden sla gen, dan moeten we onze hoed afne men, want dan zullen ze méér bereikt hebben dan Servië en Rusland in vergelijkbare omstan digheden. Ondertussen dienen de Vlamingen rustig af te wachten en een agressieve politiek te voeren tegenover de Waalse en Brussel se francité (allicht de enige taal die ze naast het Frans verstaan): het opeisen van alle van oudsher Nederlands spreken de gebieden

7 SEPTEMBER 2008 BREUKLIJN die nu in de Waalse deelstaat liggen, het verder uitkleden van Belgique, het doen uitdoven van de faci liteiten, het bestrijden van Brussel als derde gewest, het verdiepen van de kloof tussen Wallonië en Brus sel, het droog leggen van de miljardenstromen, het ver splinteren van de Brusselse Franstaligheid in meerdere frac ties en sub culturen, het onophou de lijk aan de schand paal nage len van de Belgi sche schandalen, het doorprik ken en ontmaskeren van de laat ste belgische mythes, het ontbelgiseren, dero maniseren en herger maniseren van Vlaan de ren... Ondertussen dienen zich vanuit de internationale sfeer nieuwe mogelijkheden aan: in allerlei resoluties en verdragsteksten van internationale organisaties, zoals de V.N. en de Raad van Europa, wordt sinds de jaren negentig voor het eerst het gedwongen assimileren van een bevol king op zijn traditioneel grondgebied als ongeoorloofd beschre ven. Dit zou kunnen bete kenen dat de gedwongen assimi latie opgenomen wordt in het pantheon van de volkenmisdrijven, waar het plaats zal nemen naast andere illustere misdrijven als de volken moord, depor ta tie, kolonisatie, bezetting en infiltra tie, die reeds vroe ger als zodanig erkend zijn. Dit betekent dat de Vlamingen de Belgische francité op de internationale scène kunnen gaan aanklagen, want de verfransing van Brussel is het prototype van een gedwongen assimilatie van een inheemse volksgroep op zijn traditioneel grondgebied. En als de verfran sing van Brus sel erkend wordt als volkenmisdrijf, dan heeft dit tot gevolg dat de Belgische Franstaligen hun volkenrechtelijke eigendomsaan spraken op Brussel voorgoed naar de prullenmand kunnen verwij zen... Dirk Hoebeek In de huidige internationale rechtspraktijk vinden de Vlamingen dus een objectieve bondgenoot. Het doen erkennen van Brussel als onafhankelijke staat het samen met een reeks randgebieden staatkundig en territoriaal aanhechten van Brussel bij Wallonië, zal voor de Belgische Franstaligen te hoog gegrepen zijn: een brug te ver. BREUKLIJN De driemaandelijkse uitgave van de vzw Vlaams Belang Jongeren. Het politiek vormingsblad voor en door de Vlaams Belang Jongeren. Jaargang 10, nummer 2, juli - augustus - september 2008 Bijlage bij Vrij Vlaanderen. Hoofdredacteur: Evert Hardeman Het is dus een onware slogan die zegt dat Vlaanderen Brussel zal verliezen wanneer het zichzelf onafhankelijk verklaart. Het gaat hier om een Belgisch-Franse kreet, die naar goede gewoonte door een reeks simpele duiven voor waarheid wordt aangenomen. 7 Redactie: Hans Verreyt, Wouter Jeanfils, Frederik Pas, Jörgen Noens, Bert Deckers, Olivier Peeters, Jan Lievens, Barbara Pas en Hendrik De Vloed Opmaak: Bert Deckers Oplage: ex. Abonnementen: VBJ-leden gratis. Niet VBJ-leden kunnen zich abonneren door storting van 5 euro (student/scholier), 7,50 euro (anderen), 13 euro of meer (steunabonnement) op rek.nr van de Vlaams Belang Jongeren vzw met vermelding Breuklijn. Voor vragen en opmerkingen kan u steeds terecht bij VBJ, Madouplein 8 bus 6, 1210 Brussel. Tel. 02/ Verantwoordelijke uitgever: Bruno Valkeniers, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel

8

De nieuwe landen in het oosten

De nieuwe landen in het oosten De nieuwe landen in het oosten Sinds het einde van de Koude Oorlog is de kaart van Europa ingrijpend gewijzigd. Sommige staten zijn verdwenen om op te gaan in een groter geheel ( denk aan de DDR), maar

Nadere informatie

deeultûrele grens de natuurlijke grens onafhankelijk de open grens de $~aatkundi "" ~...de 't-aalg(ens Kijkles Hoofdstuk 8 Les 1

deeultûrele grens de natuurlijke grens onafhankelijk de open grens de $~aatkundi  ~...de 't-aalg(ens Kijkles Hoofdstuk 8 Les 1 Kijkles Hoofdstuk 8 Les 1 Grenzen verdwijnen De schutting in jouw tuin is de grens tussen jouw tuin en die van de buren. Tussen woonwijken, gemeenten, provincies en landen zijn ook grenzen. Die grenzen

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Vlamingen en Walen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82637 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0444 (E) 12103/15 JUSTCIV 202 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD waarbij

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

De koude oorlog Jesse Klever Groep 7

De koude oorlog Jesse Klever Groep 7 De koude oorlog Jesse Klever Groep 7 1 Voorwoord Tijdens het maken van mijn spreekbeurt over Amerika kwam ik de Koude oorlog tegen. De koude oorlog leek mij een heel interessant onderwerp waar ik niet

Nadere informatie

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BIJLAGE PROTOCOL bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 augustus 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 VOORSTEL van: ingekomen: 3 augustus 2017 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN

LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN LEO BELGICUS, WERKGROEP VOOR DE HERENIGING DER NEDERLANDEN Onze uitgangspunten Democratie, dwz het besturen van de staat door zijn burgers, behoort tot het wezen van de Nederlandse identiteit. Het is de

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

Het verhaal van Europa

Het verhaal van Europa Het verhaal van Europa 2010 Uitgeverij Manteau / Standaard Uitgeverij en Rob Heirbaut & Hendrik Vos Standaard Uitgeverij nv, Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen www.manteau.be info@manteau.be Deze reeks

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-I Opgave 1 Kroatië toegetreden tot de EU Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 en figuur 1. Inleiding Kroatië is een van de staten in de Balkan die voorheen tot Joegoslavië behoorden. In 1991 verklaarde

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/146 ADVIES NR. 13/65 VAN 2 JULI 2013, GEWIJZIGD OP 5 NOVEMBER 2013 EN OP 7 OKTOBER 2014, INZAKE DE MEDEDELING

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

EINDELIJK EEN PUBLIEKRECHTELIJK KADER VOOR GEDECENTRALISEERDE VLAAMS-FRANSE SAMENWERKING

EINDELIJK EEN PUBLIEKRECHTELIJK KADER VOOR GEDECENTRALISEERDE VLAAMS-FRANSE SAMENWERKING EINDELIJK EEN PUBLIEKRECHTELIJK KADER VOOR GEDECENTRALISEERDE VLAAMS-FRANSE SAMENWERKING Prof. dr. Jan Wouters en Maarten Vidal * Hoewel in de praktijk lokale, gedecentraliseerde overheden (gemeenten,

Nadere informatie

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE)

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) COASI 102 ASIE 53 ELARG 98 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: PROTOCOL

Nadere informatie

Belangen: Rusland versus de EU

Belangen: Rusland versus de EU Belangen: Rusland versus de EU Korte omschrijving werkvorm Leerlingen denken na over de redenen waarom Rusland en de EU zich met het conflict in Oekraïne bemoeien. Dit doen zij door eerst een tekst te

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Prof. dr. Jan Wouters Maarten Vidal Instituut voor Internationaal Recht K.U. Leuven www.internationaalrecht.be

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2008 Nr. 166 40 (1972) Nr. 9 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2008 Nr. 166 A. TITEL Overeenkomst houdende oprichting van een Europees Universitair Instituut; Florence, 19 april 1972 B. TEKST

Nadere informatie

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C99 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 18 januari 2017 2 Commissievergadering nr. C99 (2016-2017) 18 januari 2017 INHOUD

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 25 april 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0083 (NLE) 8457/17 ADD 1 COEST 85 ELARG 28 VOORSTEL van: ingekomen: 24 april 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT DE EUROPESE UNIE JANUARI 2016 - POLITIEK IN PRAKTIJK #1 EERSTE EN WAT HEB JE NODIG Grote letters A, B en C Aftelklok (op digibord) 50 sterren, uitgeprint op geel papier Circa 4 grote enveloppen Een prijsje

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 10 (1992) Nr. 13 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 182 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie; (met Protocollen) Maastricht, 7 februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0150 (E) 13586/17 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: JUSTCIV 250 COLAC 110 ACP 118 ISL 39

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat.

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat. 1 Toespraak van de heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, naar aanleiding van het bezoek van de heer Mahmoud Abbas, President van de Palestijnse Autoriteit 23 februari 2010 Excellenties, Beste

Nadere informatie

MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport!

MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport! MOETEN BRUSSELSE CLUBS KIEZEN: VLAAMS OF FRANS? Staatsrecht toegepast op de sport! Het debat: Recent werd de hervorming van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, hierna afgekort KBVB, doorgevoerd waarbij

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H7 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 7 Europese grenzen? Paragraaf 7.1 Wat

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERDRAG ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

13581/17 WST/sht/bb DGD 2

13581/17 WST/sht/bb DGD 2 Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0148 (E) 13581/17 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: JUSTCIV 248 ACP 116 ESE 5 BESLUIT VAN

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië

Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië Het taalconflict in België Vlamingen gedropt in Wallonië België is officieel tweetalig, maar de Vlamingen en Walen gaan niet altijd goed samen. Je kunt spreken van een taalconflict. Hoe kijken Vlaamse

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0153 (E) 13587/17 JUSTCIV 251 COLAC 111 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

Gedaan geven. ijd voor onafhankelijkheid. elijkheid! Tijd voor onafhankelijkheid! Tijd voor onafhankelijkheid! Tijd voor

Gedaan geven. ijd voor onafhankelijkheid. elijkheid! Tijd voor onafhankelijkheid! Tijd voor onafhankelijkheid! Tijd voor nafhankelijkheid! Tijd voor onafhankelijkheid! Tijd voor onafhankelijkheid! T elijkheid! Tijd voor onafhankelijkheid! Tijd voor onafhankelijkheid! Tijd voor ijd voor Gedaan onafhankelijkheid! Tijd voor

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Gewijzigd voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij Luxemburg en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de

Nadere informatie

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Hi! I am de steenkool. De cole of de stone. I am black, zwart. And I kan fire geven. Jongens, dat is wat die Europese

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

VOORBEREIDEND KNUTSELWERK

VOORBEREIDEND KNUTSELWERK WERKEN MET DE KAART KAART VAN EUROPA Bemachtig een zo groot mogelijke kaart van Europa VOORBEREIDEND KNUTSELWERK Maak knutselmateriaal om de verschillen tussen de landen te duiden. Hieronder staan de benodigde

Nadere informatie

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel

Nadere informatie

betreffende een belangenconflict

betreffende een belangenconflict stuk ingediend op 1704 (2011-2012) Nr. 1 5 juli 2012 (2011-2012) Motie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict verzendcode: IED 2 Stuk 1704 (2011-2012) Nr. 1 TOELICHTING

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 72 (2009) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 96 A. TITEL Aanvullend Protocol bij het Europees Handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie

Nadere informatie

Ik ben de Kaart. De Kaart is een juffrouw, maar die is best een beetje ijdel! DE LIDSTATEN GROEP 7 8

Ik ben de Kaart. De Kaart is een juffrouw, maar die is best een beetje ijdel! DE LIDSTATEN GROEP 7 8 Ik ben de Kaart De Kaart is een juffrouw, maar die is best een beetje ijdel! Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Goed kinderen, kijk even allemaal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken.

dat organisaties als Sharia4Belgium en steekpartijen in metrostations die vooroordelen in de hand werken. 1 Toespraak door viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS Bezoek aan de Al Fath Moskee Gent, 16 juni 2012

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 145

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 145 18 (1951) Nr. 16 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 145 A. TITEL Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, met drie Bijlagen, Protocol betreffende

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Advies Luchtaanvallen IS(IS) Datum 24 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 37

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 37 41 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 37 A. TITEL Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen; Straatsburg,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1

TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST. EU/US/IS/NO/nl 1 TRANSLATION LUCHTVERVOERSOVEREENKOMST EU/US/IS/NO/nl 1 Ten eerste, DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA (hierna "de Verenigde Staten" genoemd), HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT Niet-lidstaat van de Raad van Europa (Wit-Rusland) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België,

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 11 oktober 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0169 (E) 12326/16 JUSTCIV 237 COEST 226 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE AF/CE/BA/nl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte

Nadere informatie

Een HAN DEL S Pand kopen of huren?

Een HAN DEL S Pand kopen of huren? Een HAN DEL S Pand kopen of huren? 22 oktober 2016 00:00 Tekst: Ellen Cleeren Als u een zaak op richt, be kijkt u na tuur lijk wat de beste lo ca tie zou zijn. Droomt u van een ex clu sie ve kle ding -

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2008-I

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2008-I LET OP: De cursieve regel achter de vraagzin kan afhankelijk van de feitelijke vraag bijvoorbeeld vermelden: dat een verklaring een situatiebeschrijving en een algemene regel (= verklarend principe) moet

Nadere informatie

Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs

Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs 1.1 Een blik op een eeuw Europa Deel 1: Een beetje geschiedenis Dankzij onze vrienden, Marie en Alexander,

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

Het land op de kaart

Het land op de kaart Eritrea Het land op de kaart Indeling Geografie Geschiedenis De bevolking Godsdienst Onafhankelijkheidsoorlog Politiek Oorlog met Ethiopië 1998 Eindeloze dienstplicht Geografie. Eritrea ligt in de hoorn

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 9201/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 91 SIRIS 84 COMIX 447

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 9201/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 91 SIRIS 84 COMIX 447 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 juni 2007 (OR. en) 920/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0806 (CNS) SCH-EVAL 9 SIRIS 84 COMIX 447 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen ROESELARE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Roeselare Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo werkvel - 1 De Europese Unie (EU). Je hebt er dagelijks mee te maken. Al is het alleen al omdat je niet alleen Nederlander bent, maar ook Europeaan. Of dat er bijvoorbeeld euro s in je portemonnee zitten.

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen KORTEMARK Arrondissement Diksmuide HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN TEN EERSTE, DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, TEN TWEEDE, IJSLAND, EN TEN DERDE, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen SPIERE-HELKIJN HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Kortrijk Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen LANGEMARK-POELKAPELLE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Ieper Opsplitsing in

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

INSCHRIJVING VAN DE BURGERS VAN DE EUROPESE UNIE DIE IN BELGIE VERBLIJVEN, ALS KIEZERS VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

INSCHRIJVING VAN DE BURGERS VAN DE EUROPESE UNIE DIE IN BELGIE VERBLIJVEN, ALS KIEZERS VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Januari 2009 Gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de gemeenschapsen

Nadere informatie

Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs

Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs Eureka Europa! Een didactisch pakket voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs 1.1 Een blik op een eeuw Europa Deel 1: Een beetje geschiedenis Dankzij onze vrienden, Marie en Alexander,

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

'De dialoog met Rusland herstellen is broodnodig: net dat ontbrak 100 jaar geleden'

'De dialoog met Rusland herstellen is broodnodig: net dat ontbrak 100 jaar geleden' 'De dialoog met Rusland herstellen is broodnodig: net dat ontbrak 100 jaar geleden' Dirk Rochtus www.knack.be 13/08/2014 Glijden we in 2014 af in een oorlog met Rusland, net zoals honderd jaar geleden?

Nadere informatie