Veiligheidsbeleidsplan. Casa Tweetalige Montessorischool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsbeleidsplan. Casa Tweetalige Montessorischool"

Transcriptie

1 Veiligheidsbeleidsplan Casa Tweetalige Montessorischool

2 Veiligheidsprotocol Casa 2015 ALGEMEEN VEILIGHEID EN GEZONDHEID HUISREGELS... 5 VOOR DE KINDEREN GEDRAGSPROTOCOL... 6 DE VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIG SCHOOLKLIMAAT OMGANG MET ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN PREVENTIE CRISISSITUATIE BINNENMILIEU REGELS VOOR HYGIËNE REGELS VOOR VOEDING VEILIGHEID EN HYGIËNE VEILIGHEIDSMAATREGELEN M.B.T. HALEN EN BRENGEN VAN KINDEREN BUITENMILIEU BUITENSPEELREGELS VOOR DE KINDEREN VOOR DE VOLWASSENEN PROTOCOL BIJ UITSTAPJES EN VERKEER VEILIG VERVOEREN VAN KINDEREN VEILIG VERVOEREN VAN KINDEREN OP DE FIETS PROTOCOL KINDERVERMISSING OUDERS DIE ONRECHTMATIG EEN KIND OPEISEN INDIEN HET EEN ALLEENSTAANDE OUDERS BETREFT KIND NIET OPGEHAALD ZIEKTE, ONGEVALLEN EN MEDICIJNGEBRUIK ZIEK MELDEN HET KIND WORDT ZIEK OP CASA ONGEVALLEN MEDICIJNGEBRUIK HOOFDLUIS PROTOCOL MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE ONTRUIMINGSPLAN CASA INLEIDING EN TOELICHTING SITUATIETEKENING (LIGGING VAN HET BOUWWERK)

3 3. GEBOUW-, INSTALLATIE- EN ORGANISATIEGEGEVENS ALARMERINGSPROCEDURE INTERN EN EXTERN STROOMSCHEMA ALARMERING WIJZE VAN ONTRUIMING EN ONTRUIMINGSORGANISATIE WAT TE DOEN BIJ BRAND- OF ONTRUIMINGSALARM LOGBOEK ONTRUIMINGSPLAN SOCIALE KAART

4 Algemeen Voor u ligt het veiligheidsprotocol van Casa tweetalige Montessorischool. Casa wil een veilige school zijn. Dit bereiken wij door: Respectvol met elkaar om te gaan; Verantwoordelijk te zijn voor elkaar; Interesse in elkaar te tonen; Te zorgen voor een opgeruimde, schone en veilige omgeving. In dit beleidsstuk beschrijven wij hoe we omgaan met Fysieke veiligheid en Sociale veiligheid, in de praktijk is dit vaak niet te scheiden. 1 Veiligheid en gezondheid Op beide locaties wordt er ieder jaar een risico analyse gemaakt voor; Veiligheid; Gezondheid; Brandveiligheid. Deze worden jaarlijks door de GGD en brandweer gecontroleerd. Naar aanleiding van deze analyses wordt jaarlijks een actieplan en stappenplan opgesteld voor de punten die als risico aangemerkt staan. Dit actieplan wordt uitgevoerd. Dit resulteert in het maken en/of aanpassen van regels en protocollen en in het uitvoeren van onderhoud en uitvoeringswerkzaamheden. Het in stand houden, uitvoeren en naleven van deze regels en protocollen is een regelmatig terugkomend agendapunt op de bijeenkomsten van de medewerkers. Daarnaast is er voor het personeel op Casa één maal per jaar een BHV nascholingsdag. Karin, Wouter en Sabrina zijn verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering ten aanzien van deze veiligheidsaspecten. De risico-inventarisaties, actieplannen, huisregels en protocollen zijn in te zien op het directiekantoor. 4

5 2 Huisregels Voor de kinderen Ik help andere kinderen wanneer ze om hulp vragen; Ik vraag een kind of ik hem of haar mag helpen wanneer ik zie dat ze hulp nodig hebben; Ik geef het goede voorbeeld aan andere kinderen; Ik geef het meteen door aan de leerkracht wanneer ik merk dat een klasgenootje gepest wordt. Dit is geen klikken, dit is een klasgenootje in bescherming nemen; Ik accepteer en respecteer iedereen zoals hij/zij is; Ik los mijn problemen op met behulp van praten, wij komen voor onszelf op door middel van woorden; Ik spreek de leerkracht en andere volwassenen op een beleefde manier aan; Ik vloek niet en gebruik geen scheldwoorden; Ik houd rekening met anderen; Ik gebruik mijn binnenstem; Ik help de omgeving opgeruimd en schoon te houden; Ik gebruik spullen waarvoor ze bedoeld zijn en ga er zuinig mee om; Ik werk op een kleedje of aan tafel; Ik deel de materialen met andere kinderen; Ik ben bezig met één werkje/stuk speelgoed tegelijkertijd; Ik ruim materialen op en zet ze, nadat ik ze gebruikt heb, terug waar ze horen; Als ik Casa binnenkom trek ik mijn schoenen/laarzen bij de deur uit, loop ik rustig naar de gang en zet mijn laarzen in de laarzenkast, hang mijn jas op en zet mijn schoenen in de garderobekast en ik loop daarna meteen door naar de klas; Wij geven de begeleiders een hand en wensen elkaar een goede morgen; Wij lopen rustig in Casa; Wij komen naar Casa om onszelf gedurende de dag zowel mentaal als sociaal als emotioneel te ontwikkelen; Wij leren om verantwoordelijk te zijn voor de keuzes die wij maken en ervaren de consequenties. Deze consequenties zijn logische en natuurlijke gevolgen van wat wij doen of niet doen; Wij vermijden negatief fysiek contact; Wij gaan respectvol met onze omgeving om, zowel de levende als de niet levende omgeving; Wij zijn er voor elkaar, leren van elkaar, geven het goede voorbeeld, vragen elkaar zo nodig om hulp, helpen elkaar, zorgen voor elkaar bijv. door elkaar niet te storen, steunen elkaar, etc. Deze regels gelden gedurende de hele dag voor iedereen op Casa en komen regelmatig aan bod in gesprekken met kinderen. Voor de volwassenen Ik zorg voor een veilige prettige sfeer; Ik houd toezicht; Ik ga op een consequente manier om met de leerlingen; Ik spreek de leerlingen op een positieve manier aan; Ik leer de kinderen om te gaan met onze regels en geef hierbij zelf steeds het goede voorbeeld; Ik draag binnenschoenen of sloffen; Ik sluit een vervelende situatie altijd positief af; Ik zorg dat er voldoende personeel is en vraag om hulp als dat nodig is; Ik controleer het materiaal op defecten en meld dit bij Victoria; Ik zorg voor een opgeruimde en gestructureerde werk- en speelomgeving voor de leerlingen; Ik ruim materialen op en zet ze, nadat ik ze gebruikt heb, terug waar ze horen; Ik ga op een verantwoorde en zuinige manier om met materialen. 5

6 3 Gedragsprotocol Inleiding Uit onderzoek is gebleken dat heel weinig pestprojecten iets opleveren en dat soms zelfs het aantal incidenten vermeerdert (Smith, Cousins en Stewart,2005, p.744: Smith, Schneider, Smith en Ananiadou, 2004). Vanuit de gedachte dat datgene waar aandacht aan gegeven wordt, groeit, valt er naar ons idee de grootste winst te behalen door te investeren in preventief beleid ten aanzien van pesten. Aangezien wij pesten zien als misvorming van de omgangsvormen hebben wij het op Casa liever over een gedragsprotocol, waarin wij omschrijven hoe wij op Casa met elkaar omgaan. Het gedragsprotocol ligt voor een ieder ter inzage in het directiekantoor. De voorwaarden voor een veilig schoolklimaat Een veilig schoolklimaat is de basis voor elk kind om zich naar eigen behoefte en kunnen te ontwikkelen. Om dit te creëren vinden wij het van belang dat onze school aan een aantal voorwaarden werkt, die gesteund en onderbouwd worden door alle geledingen binnen de organisatie. Montessori opvoeding is opvoeden voor vrede Respectvol omgaan met en zorgen voor zichzelf, de ander en de omgeving, vormen de kern van het pedagogisch klimaat binnen Casa. Het feit dat ieder op zijn eigen niveau en eigen manier mag leren, dat van ieder verwacht wordt hard aan het werk te zijn en het appèl op de eigen verantwoordelijkheid, helpt de kinderen te focussen op zichzelf en hun eigen werk. Daarnaast geeft de mogelijkheid en de vrijheid om samen te werken de kinderen de kans elkaar goed te leren kennen. Bekendheid en vertrouwdheid met elkaar reduceert de kans op het ontstaan van pestgedrag. Het leren van omgangsvormen Binnen de dagelijkse onderwijspraktijk wordt veel geïnvesteerd in het leren van goede omgangsvormen, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Dit begint al bij de jongste kinderen. Er worden wellevendsheidslesjes gegeven waarin de kinderen wordt voorgedaan wat goede omgangsvormen zijn en die zij verwacht worden te oefenen. De omgang met elkaar is een belangrijk aandachtspunt in het lesprogramma. Op een Montessorischool draagt de structuur van het onderwijs bij aan het leren van omgangsvormen: Drie leeftijdsgroepen in een klas: de heterogene groepen ; Ieder kind wordt aangemoedigd zelf werk te kiezen en in vrijheid te ontdekken en exploreren; Van alle materialen is maar één exemplaar aanwezig zodat kinderen leren te delen en op hun beurt te wachten; Door voorbeeldgedrag leren de kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de omgeving om te gaan. Ook leren zij al hun werkjes zelf weer op te ruimen; Om te kunnen werken en leren is een rustige werksfeer van belang; Wellevendsheidslesjes vormen een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. In deze lesjes krijgen de kinderen omgangsvormen aangeboden. Een paar voorbeelden; - hoe vraag je om hulp? - hoe vraag je iemand om met je samen te werken? - wat zeg je als je liever alleen werkt? - hoe doe je de deur zachtjes open en dicht zodat je de anderen niet stoort? - hoe werk je zodat je anderen niet stoort? Respect voor elkaar, voor de omgeving en voor het materiaal is een kernwaarde voor genormaliseerd gedrag en voor hoe wij ons gedragen op Casa. Wanneer er gedrag wordt getoond dat hiermee niet in overeenstemming is, wordt dit besproken. Voor de een is het aanleren van omgangsvormen moeilijker dan voor de ander. Aanvullende aanpak op Casa Naast de Montessori benadering met de wellevendsheidslesjes, wordt onze preventieve en oplossingsgerichte aanpak ondersteund door de circulaire methode. Deze methode is gericht op het creëren van verbondenheid tussen mensen. De circulaire methode is een methode waarin onderwerpen en problemen in een veilige cirkel besproken worden. In deze kring, waar iedereen door een vaste volgorde aan de beurt komt, worden vaste regels gehanteerd. Hierdoor waarborgen we dat iedereen zijn zegje kan doen en dat iedereen gehoord wordt. 6

7 De vier regels in deze kring zijn; Je spreekt vanuit het hart Kort en bondig Je luistert naar de ander Je vult alleen aan (ja, en..) Als team hebben we met deze methode leren omgaan tijdens ons teamstudieweekend en we zijn ons hierin verder aan het bekwamen. Binnen de circulaire methode wordt er ook veel aandacht aan samenwerkingsspelletjes besteed. Conflicten Het is van belang dat ieder zich realiseert dat een kind niet gezond kan opgroeien zonder te maken te krijgen met conflicten. Van conflicten valt veel te leren over omgaan met elkaar, zolang niet één partij de dupe wordt en ernaar gestreefd wordt uiteindelijk het conflict op te lossen. Voorkomen is beter dan genezen Daarom werken we met zijn allen aan preventief beleid, waarbij kinderen, het team en ouders op de hoogte zijn van de omgangsregels en die ook respecteren. Ondanks het investeren in preventie en gedragsafspraken komt pesten helaas toch ook op Casa voor. Begeleiders hebben de kennis en de mogelijkheden om te signaleren, helaas zien ze nooit alles. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op Casa serieus aanpakken. Ouders verwachten dat ook van ons, want elk kind moet zich veilig kunnen voelen op Casa. Gelukkig geldt dat voor de meeste kinderen, maar er zijn dus helaas uitzonderingen. Allereerst is het van belang onderscheid te maken tussen plagen en pesten. Plagen en pesten worden vaak door elkaar gehaald. Plagen is echter onschuldig, pesten is gemeen. Het is plagen als kinderen aan elkaar gewaagd zijn: de ene keer doet de een iets onaardigs, een volgende keer is het de ander. De geplaagde kan zichzelf verdedigen. Het is een spelletje, niet leuk, maar nooit echt bedreigend. Soms kan het moeilijk zijn om aan te geven of plagen ook opgevat moet worden als pesten. Plagen wordt pesten als het gemeen of steeds herhaald wordt en als de betrokkene duidelijk aangeeft dat hij/zij hier niet van gediend is. Een belangrijk gegeven bij pesten is dat er tussen dader en slachtoffer een ongelijke machtsverhouding bestaat. De dader is vaak fysiek en verbaal sterker dan het slachtoffer of opereert in groepsverband waardoor het slachtoffer zich in zijn eentje niet kan verdedigen. Vier typen van orde verstorend gedrag zijn; 1. Agressie 2. Breken van regels 3. Confrontatie 4. Desinteresse Pesten kent verschillende vormen Een directe vorm van pesten is een openlijke, zichtbare aanval op een ander. Uitschelden, schelden en beschuldigen zijn voorbeelden van directe en verbale agressie. Bij indirect pesten wordt iemand bijvoorbeeld op een niet zichtbare en onduidelijke manier buitengesloten door een groep. Een ander onderscheid is dat tussen pesten in het dagelijks leven en pesten via nieuwe communicatiemiddelen. Bij digitaal pesten of cyberpesten gebruiken kinderen het internet of hun mobiele telefoon. Voorbeelden zijn een anoniem mailtje sturen, iemand uitschelden via MSN of een beledigende sms sturen. Uitgangspunten voor een veilig klimaat 1. Voorkomen is beter dan genezen: we werken met zijn allen aan preventief beleid, waarbij kinderen en team en ouders op de hoogte zijn van de omgangsregels en die ook respecteren; 2. Leidsters hebben de kennis en de mogelijkheden om te signaleren; 3. Als pesten zich voordoet ziet iedereen het als een probleem van alle betrokken partijen; 4. Iedereen neemt duidelijk stelling tegen pesten: het wordt niet getolereerd; 5. Bij pestgedrag kiest de school voor een directe aanpak; 6. De leerkrachten houden het gedrag van de kinderen nauwgezet in de gaten en spreken de kinderen hier ook op aan. 7

8 Drie pijlers: 1. (H)erkenning; probleem wordt herkend en de leerling erkent; 2. Samen oplossen; de leerling wordt actief betrokken bij de oplossing en het zoeken naar een alternatief; 3. Verantwoordelijkheid leren. We proberen conflicten altijd op een structurele manier op te lossen. Eerst geven we het ene kind de kans om zijn verhaal te vertellen, dan het andere kind en uit beide verhalen maakt de begeleider een samenvatting. Als beide partijen aangeven dat het inderdaad zo is gegaan, kunnen zij vervolgens samen een oplossing bedenken of de begeleider nodigt de kinderen uit te verwoorden wat ze beter hadden kunnen doen in deze situatie. Hoe te handelen als een kind thuis vertelt dat het gepest wordt? Vraag het kind te vertellen wat er in zijn/haar ogen precies is gebeurd, wat deed het kind en wat deed de ander? Stimuleer het kind het zelf te vertellen aan de leerkracht en vertel als ouder achter hem of haar te staan en te zullen doen wat nodig is om deze situatie te veranderen. Het is ook altijd goed om met het kind acceptabele manieren om voor zichzelf op te komen te oefenen. Als het kind het moeilijk vindt zelf het probleem te melden, dan moet de ouder de medewerkers van Casa direct op de hoogte stellen. Het is beter dat de ouder van het gepeste kind niet als eerste contact opneemt met de ouder van de pester, want ook deze ouder heeft zijn/haar kind achtergelaten in de zorg van Casa en verwacht dat Casa zijn/haar kind begeleid tijdens schooltijd. De snelste en beste weg is altijd: Direct melden aan de eigen begeleiders van het kind; zij zijn degenen die het snelst en effectiefst kunnen en willen ingrijpen. Zij spreken de kinderen aan op hun gedrag en bespreken omgangsvormen met hen. Als een ouder zich niet gehoord of begrepen voelt is hij/zij altijd welkom bij de directie met het verhaal. Hoe handelt de school als pestgedrag gesignaleerd wordt? Een leerling geeft aan dat er een probleem is of een volwassene heeft een probleem gesignaleerd. De begeleider die nu op de hoogte is, observeert en signaleert om zich een beeld te vormen van het probleem en heeft een gesprekje met het gepeste kind. Tijdens dit gesprek geeft de begeleider duidelijk aan het kind aan, dat hij of zij het probleem (h)erkent en dat hij of zij vervolgstappen zal ondernemen. Hij of zij geeft ook aan welke stappen dat zijn. Het is belangrijk dat er wederzijds vertrouwen ontstaat en in stand gehouden wordt. 1. Gesprek betrokken kinderen - Wie zijn er bij betrokken? - Wanneer is het gesignaleerd? - Wat is er precies gesignaleerd? - Was er sprake van pesten of plagen? (bij plagen, stop bij 1) - Is er eerder al iets opgevallen? - Welke afspraken zijn gemaakt? Er volgen gesprekken met de pesters. Afhankelijk van de situatie individueel, groepsgewijs of met de hele groep De groepsbegeleider vult zo nodig de twee bots vragenlijsten van de interactiewijzer in om een beeld te krijgen van de begeleider-kind relatie en de relatie van de kinderen onderling. Dit kan nog aangevuld worden met een sociogram; De ouders van het gepeste kind worden op gesprek gevraagd door de groepsbegeleider. Afhankelijk van de situatie en de leeftijd van het kind kan ervoor gekozen worden om het gesprek in aanwezigheid van het kind te voeren; Indien het om (een) vaste pester(s) gaat volgen er ook gesprekken met de ouders van de pesters (eventueel in aanwezigheid van het kind). 2. contact ouder(s) - Leerkracht geeft korte beschrijving van gebeurde 8

9 - Leerkracht meldt gemaakte afspraken met de kinderen - Leerkracht vraagt ouder(s) expliciet om medewerking - Wat is de reactie van ouder? (mail of kort verslagje bijvoegen) Als de problemen terugkeren of aanhouden kan de groepsbegeleider het kind bespreken met een collega of hij/zij kan het kind inbrengen in de bouwvergadering (incidentmethode). De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Als de problemen aanhouden wordt het kind aangemeld bij de IB-er (Intern Begeleider). De IB-er kan dan nog een extra observatie doen in de groep of in een vrije situatie. Het kind wordt dan ook besproken op het IB-directie overleg. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 3. het gedrag wordt wederom gesignaleerd a. korte beschrijving (zie 1) b. de IB-er wordt ingelicht en betrokken bij het proces 4. contact ouder(s) c. leerkracht heeft een gesprek met ouder(s) gepeste d. leerkracht heeft een gesprek met ouder(s) pester(s) e. concrete afspraken op papier f. ondertekenen door leerkracht, ouder en kind 5. evaluatie g. na twee weken wordt de balans opgemaakt met ouders en kinderen h. zo nodig worden er nieuwe stappen ondernomen of afspraken gemaakt i. de directeur wordt ingelicht en betrokken bij het proces 6. pestlogboek j. het logboek wordt ingevuld Als de problematiek niet vermindert kan een aanmelding bij schoolmaatschappelijk werk, de wijkagent of bij het Samenwerkingsverband overwogen worden. Dit gebeurt alleen met toestemming van de ouders. De schoolmaatschappelijk werkster, wijkagent of de ambulant begeleider of LOA van het samenwerkingsverband kunnen een adviesrol vervullen. Vanuit dit advies kan besloten worden tot vervolgstappen, zoals het contact opnemen met de GGZ of een andere organisatie voor het doen van onderzoek of het volgen van een sociale vaardigheidstraining. 9

10 4 Omgang met ernstige gedragsproblemen In het gedragsprotocol van Casa (Veiligheidsprotocol) staat omschreven hoe binnen Casa met elkaar om wordt gegaan; Respectvol Op een manier die de veiligheid van kinderen en werknemers zo goed mogelijk garandeert. Ondanks dat kunnen zich helaas situaties voordoen waarbij de veiligheid van kinderen en werknemers bedreigd wordt. In dat geval moet Casa stappen zetten om escalaties te voorkomen en afspraken maken over de te nemen stappen in geval van escalatie/crisis. Preventie Veel energie van de leerkracht gaat zitten in het opbouwen van een relatie met het kind/de kinderen. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij dat niet afdoende is. In dat geval moet de school; zaken die potentieel kunnen ontsporen analyseren (ABC formulier) de ouders betrekken en op de hoogte houden professionele hulp inschakelen afspraken maken met de klas m.b.t. de situatie individuele afspraken maken met kinderen o Het kind krijgt na overleg een time-out plek toegewezen. o De afspraken komen op papier te staan. o Er kan een contract met kind worden opgesteld. o Kind en ouders ondertekenen dit contract. De mogelijke noodzaak tot schorsing bespreken met de ouders. De situatie met aanpak wordt regelmatig geëvalueerd om te zien of de situatie verbetert. Crisissituatie Doet zich een acute situatie voor waarbij de veiligheid van het kind/andere kinderen of werknemers in het geding is dan kan een kind geschort worden voor een korte periode. De ouders worden dan gebeld met het verzoek hun kind op te komen halen. 10

11 5 Binnenmilieu Kinderen In het Montessorionderwijs is het belangrijk dat kinderen zorg en verantwoording leren dragen voor hun omgeving. De kinderen krijgen dan ook van jongs af aan, al vanaf driejarige leeftijd, lesjes hoe zij hieraan een bijdrage kunnen leveren. Een lesje binnen de oefeningen van het dagelijks leven is bijvoorbeeld: hoe verzorg je een plant? De oudere kinderen op Casa krijgen lessen die bij hun leeftijd aansluiten, bijvoorbeeld hoe zij de dieren moeten verzorgen. Kinderen worden ook aangesproken op het nemen van hun verantwoordelijkheid. Dus om hun la op te ruimen, vuilnis in de bak te gooien, de afwas te doen enz. Medewerkers Begeleiders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen, zij zorgen ervoor dat de kinderen zich veilig door het gebouw kunnen bewegen. Daarnaast helpen de begeleiders de kinderen de omgeving netjes en schoon te houden. Ook de begeleiders hebben de verantwoording om te zorgen dat Casa schoon en opgeruimd blijft. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de wc s gedurende de dag schoon blijven, dat er wc papier en zeep en handdoekjes zijn enz. Begeleiders kennen de protocollen en hun taken en spreken ook elkaar op hun verantwoordelijkheid aan. De consequente schoonmaak wordt gewaarborgd door een schoonmaakschema en door middel van afvinklijsten. Hierdoor wordt het zichtbaar of de voorgenomen werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Schoonmaakdienst Voor de grotere schoonmaakwerkzaamheden, zoals voor het dweilen van de vloeren en het grondig reinigen van het sanitair, komt er iedere dag na sluitingstijd een schoonmaakbedrijf. Bij constatering van het onvoldoende schoonmaken door het schoonmaakbedrijf, neemt het management van Casa contact op met de contactpersoon van het schoonmaakbedrijf dat de schoonmaak intensiever moet gebeuren. Bij aanhoudende klachten wordt er op zoek gegaan naar een ander schoonmaakbedrijf. Afspraken veiligheidsmaatregelen m.b.t. giftige stoffen Alcohol, schoonmaakmiddelen etc. worden na gebruik altijd opgeborgen in een kast of bergruimte; De plaats van de gifwijzer is bekend bij het personeel; Alle tassen van begeleiders zijn opgeborgen in een personeelskast, kantoor of in de personeelsruimte. Vuil en stof De vloer wordt dagelijks geveegd en een aantal keer per week wordt er gestofzuigd en gedweild; Het meubilair; de tafels worden dagelijks gewassen en de stoelen en kasten regelmatig. Planten Potten en schotels worden maandelijks gereinigd met water en borstel om schimmelvorming te voorkomen; We kiezen planten/bloemen die allergeen arm zijn (dus het liefst met grote, gladde bladeren); We kiezen planten die niet giftig zijn; We wassen wekelijks de bladeren van de planten. Textiel Textiel (handdoeken en theedoeken) wordt dagelijks op 60 graden gewassen; Maandelijks worden de verkleedkleren gewassen. Ventilatie Begeleiders zorgen ervoor dat er sprake is van een goede ventilatie; De ruimte wordt regelmatig gelucht door ramen en deuren open te zetten; Bij tocht en kou worden de ramen bij aanwezigheid van kinderen dicht gedaan; Ventilatieroosters staan de gehele dag open en worden iedere maand gecontroleerd of ze schoon zijn; Bij te hoge luchtvochtigheid wordt extra geventileerd (m.n. in stookseizoen). 11

12 Temperatuur Kinderen verblijven binnen in een ruimte die rond de 20 graden is en minimaal 17 graden is; In elke groepsruimte hangt een thermometer; Bij warm weer (boven 22 graden) wordt s ochtend de zonwering naar beneden gelaten en de ramen open gezet. Rook Het is verboden om binnen te roken door begeleiders of ouders; Bij rookontwikkeling door stroomstoring van elektrische apparaten zorgen de begeleiders ervoor dat alle kinderen direct uit de ruimte verwijderd worden; Aanwezige BHV-er onderneemt actie bij ernstige rookontwikkeling. Een BHV-er geeft instructies aan de andere begeleiders tot ontruiming van het gehele gebouw en de brandweer wordt ingeschakeld; Bij rookvorming in de longen van kind of begeleiders wordt 112 gebeld. Afspraken ter voorkoming van uitglijden Geen losse voorwerpen op de vloer (om struikelen te voorkomen), werk ligt op een kleedje; Rustig lopen. De vloer drogen nadat de kinderen bij nat weer binnengekomen zijn; Bij water knoeien of ernaast plassen wordt er direct gedweild; In het speellokaal of de gymzaal lopen kinderen op blote voeten of gymschoenen. Kinderen gymmen alleen onder begeleiding van een volwassene Afspraken t.a.v. het gebruik van gereedschappen Solderen mag alleen onder begeleiding in het atelier; Zagen mag alleen onder begeleiding; Kinderen leren voorzichtig met gereedschappen om te gaan, bij oneigenlijk gebruik zullen zij met de activiteit moeten stoppen. 12

13 6 Regels voor Hygiëne Regels t.a.v. handen wassen Was de handen op cruciale momenten; Gebruik stromend water; Maak handen nat en neem vloeibare zeep; Wrijf de handen over elkaar en zorg dat het water en zeep over de gehele handen wordt verdeeld. Voor: Het aanraken en bereiden van voedsel; Het eten of het helpen bij het eten; Wondverzorging. Na: Hoesten, niezen, en snuiten; Toiletgebruik; Contact met lichaamsvochten zoals speeksel, snot en braaksel; Buiten spelen; Contact met vuile was of afvalbak; Schoonmaakwerkzaamheden. Draag zorg voor een goede hoesthygiëne Hoest of nies niet in de richting van een ander; Houdt tijdens het niesen altijd een hand of elleboog voor de mond; Was na het hoezen, niesen of snuiten direct de handen. Toiletbezoek Kinderen leren en passen toe: Plaats te nemen op het toilet zonder de handen op de pot/wc bril te zetten; Door te trekken en de deur te sluiten; Na toiletgebruik de handen met vloeibare zeep te wassen en handen af te drogen; Te melden aan een begeleider wanneer zij een ongelukje (bijv. plassen naast de wc) gehad hebben op de wc of wanneer het closetpapier, zeep of handdoekjes op zijn, zodat de begeleider de toiletruimte weer in orde kan maken. Begeleiders zorgen ervoor dat: Er voor het schoonmaken van de wastafel, vloer en toiletpot aparte emmers en doekjes (aparte kleuren) gebruikt worden; Emmers na gebruik goed schoongespoeld worden met heet water en daarna goed gedroogd en dat de gebruikte doekjes naar het wasmachinehok worden gebracht; Alle schoonmaakmiddelen opgeruimd worden in een hoge afgesloten kast; De toiletborstel na gebruik goed nagespoeld wordt in het spoelwater van het toilet en regelmatig vernieuwd. 13

14 7 Regels voor voeding veiligheid en hygiëne Om de gezondheid van kinderen te kunnen waarborgen, is het van belang dat een aantal maatregelen rondom voedingsverzorging worden nageleefd die ertoe leiden dat de veiligheid van kinderen op Casa middels de verstrekte voeding gegarandeerd is. Voor de kinderen in de onderbouw wordt er gekookt. De kinderen in de middenbouw koken zelf met hulp van een begeleider en de kinderen van de bovenbouw koken zelf aan de hand van recepten. Het is belangrijk dat de kinderen al van jongs af aan leren de hygiëneregels rond voedsel toe te passen. Er zijn drie medewerkers dagelijks aan het werk met deze voedselverstrekking. Claire draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het voedselbeleid. Waar wordt op gelet bij het bewaren van het eten? Dat de houdbaarheidsdatum van producten niet (bijna) verstreken is; Dat de verpakking schoon en niet kapot is; Dat de temperatuur van het product goed is; Dat verse producten regelmatig geleverd worden zodat ze niet te lang bewaard hoeven te blijven; Dat de temperatuur van koude producten, zoals vlees en melk, niet hoger dan 7ºC is; Dat de boodschappen direct na binnenkomst of na het boodschappen doen opgeruimd worden; Richtlijnen voor het opruimen en bewaren van eten (magazijn/koeling/vriezer): Zelf gemaakt eten dat bewaard wordt of een verpakking die open is, daar moet een bereidingsdatum of openingsdatum op gezet worden. Verpakkingen zijn na opening maximaal twee dagen houdbaar. Zelf ingevroren producten mogen niet langer dan drie maanden bewaard worden; Producten met de kortste houdbaarheidsdatum staan vooraan, zodat ze het eerste worden gebruikt (first in-first out); De koelkast/vriezer, kasten en het voorraadhok mogen niet te vol staan. Bestel niet te veel. Houd het overzichtelijk; Alle verpakkingen moeten goed gesloten zijn. Eten in de koelkast wordt goed afgedekt met huishoudfolie of overgedaan in koelkastdozen. Laat geen eten in conservenblikjes staan; Let op een goede scheiding tussen rauwe en bereide producten: rauwe producten onder in de koelkast en bereide producten boven in de koelkast zetten om te voorkomen dat bacteriën uit rauwe producten op bereide producten kunnen druppelen; Koelkast eenmaal per twee weken schoonmaken. Vriezer eenmaal per drie maanden ontdooien en schoonmaken. Voorraadkast viermaal per jaar schoonmaken. Waar moet je op letten bij het klaarmaken van de maaltijd? Afspraken veiligheid en hygiëne, maatregelen m.b.t. het koken in de keuken: Was voor het eten klaarmaken goed je handen met water en (vloeibare) zeep; Zorg voor schone materialen. Zorg dat de etenstafel goed schoon is; Voorkom over en weer besmetting van bacteriën (kruisbesmetting); Kinderen koken onder begeleiding in kleine groepjes. Alleen de bovenbouw kinderen mogen ook onder begeleiding op afstand koken; Onderbouw kinderen mogen de oven niet bedienen; Kinderen mogen niet in de buurt van de oven spelen; Kinderen mogen niet zelf de pannen afgieten; Op de inductie fornuizen die kinderen mogen gebruiken staan veiligheidsrekjes; Stelen naar achteren plaatsen en zoveel mogelijk de achterste pitten gebruiken. Kinderen leren hoe ze een mes moeten gebruiken. Temperatuur Haal de producten zo kort mogelijk van tevoren uit de koeling; Zet alle producten op tafel. Maak de porties niet te groot; Gebruik voor het pakken van kaas of vlees een schone vork die alleen daarvoor gebruikt wordt; Bewaar geen restjes vleeswaren/kaas die op tafel hebben gestaan; Melkproducten niet te lang op tafel laten staan (maximaal een half uur buiten de koeling). 14

15 Waar letten we op als we gaan eten? Voor we gaan eten wast eerst iedereen zijn handen; We blijven tijdens het eten netjes aan tafel zitten; We wachten met eten totdat we het versje hebben opgezegd en iedereen eten opgeschept heeft; We eten netjes en gebruiken een mes en vork, tenzij we toestemming van de volwassene hebben om met onze handen te eten (bijvoorbeeld met wraps); We praten met een binnenstem; We praten niet met een volle mond; We gaan alleen tijdens de maaltijd naar de wc wanneer we toestemming van een volwassene hebben; In de onderbouw zit aan iedere tafel een volwassene aan tafel. Waar letten we op bij het opruimen en afwassen? Kinderen zetten de afwas op de afgesproken plaats neer; Kinderen gaan pas van tafel wanneer ze daar toestemming voor hebben van de volwassene en gaan daarna zachtjes terug naar hun groepsruimte of werkplek; Eten en drinken dat koel bewaard moet worden gaat meteen de koelkast in; Eventuele restjes laten we eerst uitdampen buiten de koelkast (maximaal een half uur), daarna afdekken met huishoudfolie of overdoen in een koelkastdoos, voorzien van een bereidingsdatum en in de koeling zetten. Maak de porties niet te groot, anders duurt het te lang voordat het is afgekoeld. Restjes maximaal één dag bewaren, anders weggooien; Verwijder etensrestjes van de borden, eventueel voorspoelen met handwarm water; In de onderbouw gaan alle gebruikte materialen (pannen, borden, messen, etc.) direct na het eten in de afwasmachine (minimaal 60 graden) en anders worden ze aan een zijde van het aanrecht neergezet; Wanneer alle afwas schoon is, meteen in de kasten opruimen; Afwasmachine iedere dag schoonmaken; In de midden- en bovenbouw: afwas met de hand. Afwassen in een heet sopje met een afwasborstel (geen sponsje!) en naspoelen met warm water; Afdrogen met een schone theedoek, schone vaat opruimen en afwasborstel na gebruik schoonmaken en drogen. Theedoeken en vaatdoekje na gebruik in de was gooien. Heet water Thee en koffie moet worden bewaard in thermoskannen; Op de warmwaterkranen in de onder- en middenbouw zitten temperatuurbegrenzers. Waar letten we op bij het schoonmaken van de keuken? Begin pas met schoonmaken na het eten koken; Eettafels met een sopje schoon maken; Voedselresten van de vloer verwijderen; Dagelijks afvalbakken legen en wekelijks nat schoonmaken; Maak de keuken schoon volgens het schoonmaakschema (zie schoonmaakschema). Bereiden en bewaren van fruit Dek het geschilde, gesneden fruit goed af; Bewaar het in een afgesloten fruitschaal in de koelkast; Haal de benodigde hoeveelheid er ongeveer 15 min. voor gebruik uit en zet de rest terug in de koelkast; Zet gedeeltelijk opgegeten fruit niet terug in de koelkast maar gooi de rest weg; Gooi het geschilde, gesneden fruit aan het einde van de dag weg. 15

16 8 veiligheidsmaatregelen m.b.t. halen en brengen van kinderen Bij het in- en uitchecken van de kinderen, 8.00/9.00 en 17.00/18.00, is er altijd een medewerker bij de deur of het hek aanwezig om toezicht te houden; Als het kind door andere personen wordt opgehaald en het team is hiervan niet op de hoogte (er staat geen melding in Flexkids), wordt dit even gecontroleerd bij de familie van het desbetreffende kind. Als het in orde is geven we het kind pas mee, anders niet; Bij binnenkomst worden onbekende mensen direct aangesproken, wie ze komen ophalen of wat ze komen doen; Bij een dreigende situatie wordt direct 112 gebeld; Alert zijn op het dagelijks dichttrekken van de voordeur; Wanneer er iemand aanbelt die het personeel niet kent, wordt hem (of haar) naar zijn naam gevraagd en waar hij voor komt en wordt deze persoon begeleid naar de medewerker waarmee hij of zij een afspraak heeft; Onderbouwkinderen mogen niet zonder begeleiding van een volwassenen de voordeur openen wanneer er aangebeld wordt; Onderbouwkinderen mogen zonder toestemming van begeleider/ouder niet alleen naar buiten; Middenbouwkinderen mogen alleen met toestemming van de begeleider op het Casa buitenterrein; Bovenbouwkinderen mogen alleen met schriftelijke toestemming van ouders alleen naar buiten (bijvoorbeeld op de fiets naar de andere locatie gaan); Kinderen gaan rustig naar binnen en buiten. 16

17 9 Buitenmilieu Iedere dag zijn er kinderen op Casa in de gelegenheid om buiten te werken. Dit doen ze onder begeleiding van een medewerker. Kinderen gebruiken bij het buiten werken gereedschappen, deze worden gebruikt voor groot motorisch werk (zoals bijvoorbeeld zagen), techniekopdrachten of tuinwerkzaamheden. De medewerker zorgt ervoor dat de kinderen op verantwoorde wijze met deze gereedschappen omgaan. Deze begeleider ziet er ook op toe dat de kinderen respectvol met de dieren en planten omgaan. Steken of beten door bijen, wespen en teken Wanneer kinderen buiten spelen bestaat de kans dat ze door een bij of wesp gestoken worden. De steken zijn pijnlijk en kunnen een allergische reactie tot gevolg hebben. Begeleiders dragen er zorg voor dat: in de buitenruimte zoet eten en drinken zoveel mogelijk beperkt wordt; plakkerige handen/monden zoveel mogelijk vermeden worden; Kinderen in de zomer gecontroleerd worden op teken wanneer zij gespeeld hebben in het park, bos, speeleiland of weiland. Vooral als de kinderen korte broek of rok, korte mouwen en open schoenen aan hebben gehad. Spelen in het zand Vóór gebruik wordt het zand door begeleiders gecontroleerd worden op evt. verontreinigingen; Uitwerpselen van honden en katten worden met ruim zand eromheen weg geschept; Het verschonen van de zandbak is jaarlijks noodzakelijk als het zand zichtbaar vuil is; Kinderen mogen niet eten en drinken in het zand; Kinderen wassen na het spelen in het zand de handen. Bij warm weer De kinderen mogen niet te lang in de zon spelen. De duur van het buitenspelen wordt bij hitte beperkt; Er wordt gestimuleerd dat kinderen een pet en T-shirt dragen; Kinderen worden ingesmeerd; Kinderen laten we s zomers zo veel mogelijk in de schaduw spelen; Kinderen laten we veel water drinken om uitdroging te voorkomen, s zomers zorgen we dat kinderen ook buiten water kunnen drinken. Bij koud weer De duur van het buiten spelen wordt bij extreem lage temperaturen beperkt; We zorgen ervoor dat de kinderen warm gekleed zijn met wanten, sjaals en mutsen; Wij vragen ouders er voor te zorgen dat wanten, sjaals en mutsen van jonge kinderen van een label zijn voorzien zodat we kwijtgeraakte spullen snel kunnen terug vinden. Tuinieren Na het tuinieren worden de gereedschappen opgeruimd en de handen gewassen. Verzorgen van dieren Na het verzorgen van de dieren worden de handen gewassen; Afval van dieren wordt in de groencontainer gegooid; Vanwege mogelijke allergie problemen blijven behalve de vissen alle dieren buiten of in een afgesloten halletje, schuur of kantoor waar kinderen zonder toestemming niet mogen komen. Bij oneffenheden op de speelplaats Kapotte speeltoestellen worden vervangen of gerepareerd; Bij sneeuw of ijs wordt geveegd en/of pekel gestrooid; Het buitenterrein wordt gecontroleerd op zwerfvuil en sigarettenpeuken voordat de kinderen naar buiten gaan. 17

18 10 Buitenspeelregels Voor de kinderen Ik help andere kinderen wanneer ze om hulp vragen; Ik help andere kinderen wanneer ik zie dat ze hulp nodig hebben; Ik geef het goede voorbeeld aan andere kinderen; Ik geef het meteen door aan de leerkracht wanneer ik merk dat een klasgenootje gepest wordt. Dit is geen klikken, dit is een klasgenootje in bescherming nemen; Ik accepteer en respecteer iedereen zoals hij/zij is; Ik los mijn problemen op met behulp van praten; Ik spreek de leerkracht en andere volwassenen op een beleefde manier aan; Ik vloek niet en gebruik geen scheldwoorden; Ik houd rekening met anderen; Ik ga respectvol om met materiaal; Ik help de omgeving opgeruimd en schoon te houden; Ik hang en klim niet in de bomen; Ik trap de planten niet kapot; Ik gebruik spullen waarvoor ze bedoeld zijn en ga er zuinig mee om; Ik gebruik de tafeltennistafel om te tafeltennissen en niet om op te zitten of te staan; Ik deel de materialen met andere kinderen; Ik speel met één stuk speelgoed; Ik fiets alleen op de stenen en rijd niet met de fiets/ kar van de trap; Ik fiets op het plein alleen op de fietsen van Casa niet op mijn eigen fiets; Ik speel met het zand en gooi het niet in de lucht of tegen andere kinderen aan; Ik ruim materialen op en zet ze, nadat ik ze gebruikt heb, terug waar ze horen; Als de leerkracht het teken geeft ga ik naar binnen. Ik trek mijn laarzen bij de deur uit en ik ga rustig naar de hal en zet mijn laarzen in de laarzenkast. Ik hang mijn jas in de kast en ik ga naar de klas. Voor de volwassenen Ik zorg voor een veilige prettige sfeer; Ik houd toezicht; Ik ga op een consequente manier om met de leerlingen; Ik spreek de leerlingen op een positieve manier aan; Ik leer de kinderen om te gaan met onze regels en geef hierbij zelf steeds het goede voorbeeld; Ik sluit een vervelende situatie altijd positief af; Wij zorgen dat er voldoende personeel buiten is en vragen om hulp als dat nodig is; Wij verspreiden ons over het plein; Ik controleer het speelmateriaal op defecten en meld dit bij Victoria; Ik zorg ervoor dat er geen fietsen voor de nooduitgang staan; Ik zorg voor een opgeruimde en gestructureerde werk- en speelomgeving voor de leerlingen; Ik ruim materialen op en zet ze, nadat ik ze gebruikt heb, terug waar ze horen; Ik ga op een verantwoorde en zuinige manier om met materialen. 18

19 11 Protocol bij uitstapjes en verkeer Er worden op Casa regelmatig uitstapjes gemaakt. Dit is leuk voor de kinderen en hun begeleiders. Om deze uitstapjes prettig en veilig te laten verlopen hebben we binnen Casa een aantal afspraken en richtlijnen opgesteld. Het allerbelangrijkste uitgangspunt is: gebruik altijd je gezonde verstand. Soms is het beter de aantallen aan te passen aan de omstandigheden als blind de richtlijnen te volgen; Goed blijven nadenken en overleggen met collega s als je een uitstapje wilt plannen/maken; Ouders worden ruim van te voren (minimaal 1 maand van tevoren) op de hoogte gesteld van de geplande uitjes via een mail en nieuwsbrief of bijvoorbeeld poster op de deur; Bij spontane uitjes die met een klein groepje onderbouw- of middenbouwkinderen op de dag zelf ondernomen worden, wordt met de ouders telefonisch contact opgenomen; Bij uitstapjes na uur met 4,5,6- jarigen neemt 1 begeleider maximaal 6 kinderen mee. Er gaat altijd een tweede begeleider (met ook een groep kinderen) of stagiaire mee; Bij uitstapjes na uur met kinderen boven de 6 jaar neemt 1 leid(st)er maximaal 8 kinderen mee. Ook hier gaat met of zonder kinderen een tweede begeleider mee; Met uitstapjes neemt een begeleider altijd een mobiele telefoon mee, waarvan het nummer bekend is op Casa. Casa is op de hoogte gesteld (in ieder geval de andere groepsleerkracht en na uur de floater ; de coördinator van de middagactiviteiten) waar de kinderen en begeleider naar toe gegaan zijn. Er is een lijstje op de groep achtergelaten welke kinderen een uitstapje aan het maken zijn; Iedere begeleider heeft de verantwoording voor een eigen groepje; De begeleider heeft een lijstje bij zich met namen van de kinderen die zij mee hebben; Bij uitstapjes naar drukke plaatsen of bij uitstapjes waarbij drie- en vierjarigen mee gaan, krijgen kinderen een gekleurd polsbandje om met naam en mobiel nummer. Als er een kind kwijtgeraakt is, kan er direct contact opgenomen worden met de andere begeleiders die het uitstapje aan het maken zijn en wordt Casa meteen gebeld. Het protocol kindvermissing treedt dan in werking; Voordat er naar Casa teruggekeerd wordt, controleert de begeleider zorgvuldig aan de hand van zijn lijstje of alle kinderen present zijn. 19

20 12 Veilig vervoeren van kinderen Veilig vervoeren van kinderen op de fiets Kinderen onder de 12 jaar en kleiner dan 1 meter 50 mogen alleen voorin als ze zitten in een voor hen geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel; Kinderen onder de 12 jaar van 1 meter 50 of langer mogen gewoon voorin, ze moeten dan natuurlijk wel de gordel dragen; Kinderen vanaf 3 jaar moeten achterin, in een voor hen geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel zitten en moeten de aanwezige gordels gebruiken; Laat kinderen bij voorkeur achterin zitten; Op de plaats waar een airbag zit, mogen geen kinderen vervoerd worden in een autostoeltje dat tegen de rijrichting in moet worden geplaatst, tenzij de airbag is uitgeschakeld; Een driepuntsgordel als heupgordel gebruiken mag niet meer. Ook gordelgeleiders mogen niet meer gebruikt worden, behalve voor kinderen die kleiner zijn dan 1.50 meter voor wie geen zittingverhoger te krijgen is omdat ze te zwaar (< 36 kilo) zijn. De gordelgeleider moet goed door het oog van de naald kunnen bewegen; Er mogen niet méér passagiers vervoerd worden dan er verzekerd zijn en gordels beschikbaar zijn; Als er twee kinderbeveiligingsmiddelen op de achterbank in gebruik zijn en een derde past niet meer, dan mag een derde kind wel mee op de achterbank mits het minimaal 3 jaar is en in de gordels zit. De veiligheid Leer kinderen aan de kant van de stoep uit de auto te stappen; Leer kinderen dat zien niet hetzelfde is als gezien worden. Dat het kind de auto ziet, betekent niet dat de bestuurder van de auto het kind kan zien; Volwassenen die de kinderen met de auto naar school brengen of halen, moeten goed letten op de veiligheid van de kinderen die lopend of fietsend komen, dus niet op de stoep parkeren en fietsende en lopende kinderen voldoende ruimte geven. Parkeer liever op enige afstand en begeleid de kinderen lopend van en naar school; Veilig vervoeren van kinderen op de fiets De fietser moet gebruik maken van het fietspad of fiets-/bromfietspad indien dit aanwezig is en anders moet aan de meest rechterzijde van de weg gefietst worden. Natuurlijk moet de fiets aan de veiligheidseisen voldoen. Fietsers mogen met zijn tweeën naast elkaar fietsen, mits zij het overige verkeer niet in gevaar brengen; Fietsen moeten voorzien zijn van een niet-driehoekige rode reflector aan de achterkant, witte of gele retroreflectoren aan de wielen en vier ambergele of gele retroreflectoren aan de trappers. Bij slecht weer waarbij het zicht wordt belemmerd en als het donker is, moeten fietsers voor- en achterlicht voeren; Onderbouwkinderen mogen alleen met de bakfiets of achterop de fiets vervoerd worden als ze zitten op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor de rug, handen en voeten; Kinderen uit de middenbouw mogen alleen onder begeleiding van volwassenen fietsen en dienen een reflecterend hesje aan te hebben; Bij groepen groter dan 20 kinderen (max. 45) fietsen er minimaal 3 volwassenen mee (reguliere korte fietstochtjes bijv. naar gym of zwemles). 20

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Bezoekregistratie gastouderbureau

Bezoekregistratie gastouderbureau Gastouderbureau De Veenborg Van Arnhemslaan 2 9615 TD Kolham 0598-397895 06-26.26.28.97 kvk 02089524 Bankrekening 4393506 www.deveenborg.nl Bezoekregistratie gastouderbureau Handtekening Datum Onderwerp.............

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret

Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1 GEZONDHEID... 4 1 GEZONDHEIDSPROTOCOL... 4 1.1 Handhygiëne voor kinderen en groepsleiding... 4 1.2 Zieke groepsleiding... 4 1.3 Zieke

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN schoolveiligheidsbeleid Bs. De Schare 2016-2020 Inhoudsopgave SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID DE SCHARE ST. HUBERT... 2 INLEIDING... 2 ONDERZOEK... 2 VISIE SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN DE SCHARE...

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk

Pestprotocol. School met de Bijbel. Maartensdijk Pestprotocol School met de Bijbel Maartensdijk Aanleiding: De achtergrond van ons pestprotocol In het najaar van 2013 hebben we als personeel van de School met de Bijbel Maartensdijk digitale nascholing

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 SCHOOLGIDS 2015-2016 Basisschool De Meule Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 E-mail : info@demeule.fortior.nl Website : www.demeule.fortior.nl 2. INLEIDING 2.1 Waarom een schoolgids? Deze

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Anti-pestprotocol De Witte School

Anti-pestprotocol De Witte School Anti-pestprotocol De Witte School Herziene versie 18 november 2014 1 2 Inhoud Anti-pestprotocol... 1 De Witte School... 1 1.Plagen of pesten?... 4 2.Definitie... 5 2.Doel pestprotocol basisschool De Witte

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Pestprotocol Prinses Beatrixschool

Pestprotocol Prinses Beatrixschool Pestprotocol Prinses Beatrixschool Jij kunt het 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten 1.1 Wat verstaan wij onder pesten? 1.2 Welke gedragsrollen zien wij? Leerlingvolgsysteem 2.1 SCOL 2.2 Kinderen

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College... 2 Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan...

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Pestprotocol. Hoe vergroten wij de kans op. een respectvolle omgang met. elkaar in het Middelbaar Beroeps. Onderwijs?

Pestprotocol. Hoe vergroten wij de kans op. een respectvolle omgang met. elkaar in het Middelbaar Beroeps. Onderwijs? Pestprotocol Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het Middelbaar Beroeps Onderwijs? Inhoudsopgave Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Een respectvolle leer- en werkomgeving binnen

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie