Veiligheidsbeleidsplan. Casa Tweetalige Montessorischool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsbeleidsplan. Casa Tweetalige Montessorischool"

Transcriptie

1 Veiligheidsbeleidsplan Casa Tweetalige Montessorischool

2 Veiligheidsprotocol Casa 2015 ALGEMEEN VEILIGHEID EN GEZONDHEID HUISREGELS... 5 VOOR DE KINDEREN GEDRAGSPROTOCOL... 6 DE VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIG SCHOOLKLIMAAT OMGANG MET ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN PREVENTIE CRISISSITUATIE BINNENMILIEU REGELS VOOR HYGIËNE REGELS VOOR VOEDING VEILIGHEID EN HYGIËNE VEILIGHEIDSMAATREGELEN M.B.T. HALEN EN BRENGEN VAN KINDEREN BUITENMILIEU BUITENSPEELREGELS VOOR DE KINDEREN VOOR DE VOLWASSENEN PROTOCOL BIJ UITSTAPJES EN VERKEER VEILIG VERVOEREN VAN KINDEREN VEILIG VERVOEREN VAN KINDEREN OP DE FIETS PROTOCOL KINDERVERMISSING OUDERS DIE ONRECHTMATIG EEN KIND OPEISEN INDIEN HET EEN ALLEENSTAANDE OUDERS BETREFT KIND NIET OPGEHAALD ZIEKTE, ONGEVALLEN EN MEDICIJNGEBRUIK ZIEK MELDEN HET KIND WORDT ZIEK OP CASA ONGEVALLEN MEDICIJNGEBRUIK HOOFDLUIS PROTOCOL MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE ONTRUIMINGSPLAN CASA INLEIDING EN TOELICHTING SITUATIETEKENING (LIGGING VAN HET BOUWWERK)

3 3. GEBOUW-, INSTALLATIE- EN ORGANISATIEGEGEVENS ALARMERINGSPROCEDURE INTERN EN EXTERN STROOMSCHEMA ALARMERING WIJZE VAN ONTRUIMING EN ONTRUIMINGSORGANISATIE WAT TE DOEN BIJ BRAND- OF ONTRUIMINGSALARM LOGBOEK ONTRUIMINGSPLAN SOCIALE KAART

4 Algemeen Voor u ligt het veiligheidsprotocol van Casa tweetalige Montessorischool. Casa wil een veilige school zijn. Dit bereiken wij door: Respectvol met elkaar om te gaan; Verantwoordelijk te zijn voor elkaar; Interesse in elkaar te tonen; Te zorgen voor een opgeruimde, schone en veilige omgeving. In dit beleidsstuk beschrijven wij hoe we omgaan met Fysieke veiligheid en Sociale veiligheid, in de praktijk is dit vaak niet te scheiden. 1 Veiligheid en gezondheid Op beide locaties wordt er ieder jaar een risico analyse gemaakt voor; Veiligheid; Gezondheid; Brandveiligheid. Deze worden jaarlijks door de GGD en brandweer gecontroleerd. Naar aanleiding van deze analyses wordt jaarlijks een actieplan en stappenplan opgesteld voor de punten die als risico aangemerkt staan. Dit actieplan wordt uitgevoerd. Dit resulteert in het maken en/of aanpassen van regels en protocollen en in het uitvoeren van onderhoud en uitvoeringswerkzaamheden. Het in stand houden, uitvoeren en naleven van deze regels en protocollen is een regelmatig terugkomend agendapunt op de bijeenkomsten van de medewerkers. Daarnaast is er voor het personeel op Casa één maal per jaar een BHV nascholingsdag. Karin, Wouter en Sabrina zijn verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering ten aanzien van deze veiligheidsaspecten. De risico-inventarisaties, actieplannen, huisregels en protocollen zijn in te zien op het directiekantoor. 4

5 2 Huisregels Voor de kinderen Ik help andere kinderen wanneer ze om hulp vragen; Ik vraag een kind of ik hem of haar mag helpen wanneer ik zie dat ze hulp nodig hebben; Ik geef het goede voorbeeld aan andere kinderen; Ik geef het meteen door aan de leerkracht wanneer ik merk dat een klasgenootje gepest wordt. Dit is geen klikken, dit is een klasgenootje in bescherming nemen; Ik accepteer en respecteer iedereen zoals hij/zij is; Ik los mijn problemen op met behulp van praten, wij komen voor onszelf op door middel van woorden; Ik spreek de leerkracht en andere volwassenen op een beleefde manier aan; Ik vloek niet en gebruik geen scheldwoorden; Ik houd rekening met anderen; Ik gebruik mijn binnenstem; Ik help de omgeving opgeruimd en schoon te houden; Ik gebruik spullen waarvoor ze bedoeld zijn en ga er zuinig mee om; Ik werk op een kleedje of aan tafel; Ik deel de materialen met andere kinderen; Ik ben bezig met één werkje/stuk speelgoed tegelijkertijd; Ik ruim materialen op en zet ze, nadat ik ze gebruikt heb, terug waar ze horen; Als ik Casa binnenkom trek ik mijn schoenen/laarzen bij de deur uit, loop ik rustig naar de gang en zet mijn laarzen in de laarzenkast, hang mijn jas op en zet mijn schoenen in de garderobekast en ik loop daarna meteen door naar de klas; Wij geven de begeleiders een hand en wensen elkaar een goede morgen; Wij lopen rustig in Casa; Wij komen naar Casa om onszelf gedurende de dag zowel mentaal als sociaal als emotioneel te ontwikkelen; Wij leren om verantwoordelijk te zijn voor de keuzes die wij maken en ervaren de consequenties. Deze consequenties zijn logische en natuurlijke gevolgen van wat wij doen of niet doen; Wij vermijden negatief fysiek contact; Wij gaan respectvol met onze omgeving om, zowel de levende als de niet levende omgeving; Wij zijn er voor elkaar, leren van elkaar, geven het goede voorbeeld, vragen elkaar zo nodig om hulp, helpen elkaar, zorgen voor elkaar bijv. door elkaar niet te storen, steunen elkaar, etc. Deze regels gelden gedurende de hele dag voor iedereen op Casa en komen regelmatig aan bod in gesprekken met kinderen. Voor de volwassenen Ik zorg voor een veilige prettige sfeer; Ik houd toezicht; Ik ga op een consequente manier om met de leerlingen; Ik spreek de leerlingen op een positieve manier aan; Ik leer de kinderen om te gaan met onze regels en geef hierbij zelf steeds het goede voorbeeld; Ik draag binnenschoenen of sloffen; Ik sluit een vervelende situatie altijd positief af; Ik zorg dat er voldoende personeel is en vraag om hulp als dat nodig is; Ik controleer het materiaal op defecten en meld dit bij Victoria; Ik zorg voor een opgeruimde en gestructureerde werk- en speelomgeving voor de leerlingen; Ik ruim materialen op en zet ze, nadat ik ze gebruikt heb, terug waar ze horen; Ik ga op een verantwoorde en zuinige manier om met materialen. 5

6 3 Gedragsprotocol Inleiding Uit onderzoek is gebleken dat heel weinig pestprojecten iets opleveren en dat soms zelfs het aantal incidenten vermeerdert (Smith, Cousins en Stewart,2005, p.744: Smith, Schneider, Smith en Ananiadou, 2004). Vanuit de gedachte dat datgene waar aandacht aan gegeven wordt, groeit, valt er naar ons idee de grootste winst te behalen door te investeren in preventief beleid ten aanzien van pesten. Aangezien wij pesten zien als misvorming van de omgangsvormen hebben wij het op Casa liever over een gedragsprotocol, waarin wij omschrijven hoe wij op Casa met elkaar omgaan. Het gedragsprotocol ligt voor een ieder ter inzage in het directiekantoor. De voorwaarden voor een veilig schoolklimaat Een veilig schoolklimaat is de basis voor elk kind om zich naar eigen behoefte en kunnen te ontwikkelen. Om dit te creëren vinden wij het van belang dat onze school aan een aantal voorwaarden werkt, die gesteund en onderbouwd worden door alle geledingen binnen de organisatie. Montessori opvoeding is opvoeden voor vrede Respectvol omgaan met en zorgen voor zichzelf, de ander en de omgeving, vormen de kern van het pedagogisch klimaat binnen Casa. Het feit dat ieder op zijn eigen niveau en eigen manier mag leren, dat van ieder verwacht wordt hard aan het werk te zijn en het appèl op de eigen verantwoordelijkheid, helpt de kinderen te focussen op zichzelf en hun eigen werk. Daarnaast geeft de mogelijkheid en de vrijheid om samen te werken de kinderen de kans elkaar goed te leren kennen. Bekendheid en vertrouwdheid met elkaar reduceert de kans op het ontstaan van pestgedrag. Het leren van omgangsvormen Binnen de dagelijkse onderwijspraktijk wordt veel geïnvesteerd in het leren van goede omgangsvormen, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden. Dit begint al bij de jongste kinderen. Er worden wellevendsheidslesjes gegeven waarin de kinderen wordt voorgedaan wat goede omgangsvormen zijn en die zij verwacht worden te oefenen. De omgang met elkaar is een belangrijk aandachtspunt in het lesprogramma. Op een Montessorischool draagt de structuur van het onderwijs bij aan het leren van omgangsvormen: Drie leeftijdsgroepen in een klas: de heterogene groepen ; Ieder kind wordt aangemoedigd zelf werk te kiezen en in vrijheid te ontdekken en exploreren; Van alle materialen is maar één exemplaar aanwezig zodat kinderen leren te delen en op hun beurt te wachten; Door voorbeeldgedrag leren de kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de omgeving om te gaan. Ook leren zij al hun werkjes zelf weer op te ruimen; Om te kunnen werken en leren is een rustige werksfeer van belang; Wellevendsheidslesjes vormen een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. In deze lesjes krijgen de kinderen omgangsvormen aangeboden. Een paar voorbeelden; - hoe vraag je om hulp? - hoe vraag je iemand om met je samen te werken? - wat zeg je als je liever alleen werkt? - hoe doe je de deur zachtjes open en dicht zodat je de anderen niet stoort? - hoe werk je zodat je anderen niet stoort? Respect voor elkaar, voor de omgeving en voor het materiaal is een kernwaarde voor genormaliseerd gedrag en voor hoe wij ons gedragen op Casa. Wanneer er gedrag wordt getoond dat hiermee niet in overeenstemming is, wordt dit besproken. Voor de een is het aanleren van omgangsvormen moeilijker dan voor de ander. Aanvullende aanpak op Casa Naast de Montessori benadering met de wellevendsheidslesjes, wordt onze preventieve en oplossingsgerichte aanpak ondersteund door de circulaire methode. Deze methode is gericht op het creëren van verbondenheid tussen mensen. De circulaire methode is een methode waarin onderwerpen en problemen in een veilige cirkel besproken worden. In deze kring, waar iedereen door een vaste volgorde aan de beurt komt, worden vaste regels gehanteerd. Hierdoor waarborgen we dat iedereen zijn zegje kan doen en dat iedereen gehoord wordt. 6

7 De vier regels in deze kring zijn; Je spreekt vanuit het hart Kort en bondig Je luistert naar de ander Je vult alleen aan (ja, en..) Als team hebben we met deze methode leren omgaan tijdens ons teamstudieweekend en we zijn ons hierin verder aan het bekwamen. Binnen de circulaire methode wordt er ook veel aandacht aan samenwerkingsspelletjes besteed. Conflicten Het is van belang dat ieder zich realiseert dat een kind niet gezond kan opgroeien zonder te maken te krijgen met conflicten. Van conflicten valt veel te leren over omgaan met elkaar, zolang niet één partij de dupe wordt en ernaar gestreefd wordt uiteindelijk het conflict op te lossen. Voorkomen is beter dan genezen Daarom werken we met zijn allen aan preventief beleid, waarbij kinderen, het team en ouders op de hoogte zijn van de omgangsregels en die ook respecteren. Ondanks het investeren in preventie en gedragsafspraken komt pesten helaas toch ook op Casa voor. Begeleiders hebben de kennis en de mogelijkheden om te signaleren, helaas zien ze nooit alles. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op Casa serieus aanpakken. Ouders verwachten dat ook van ons, want elk kind moet zich veilig kunnen voelen op Casa. Gelukkig geldt dat voor de meeste kinderen, maar er zijn dus helaas uitzonderingen. Allereerst is het van belang onderscheid te maken tussen plagen en pesten. Plagen en pesten worden vaak door elkaar gehaald. Plagen is echter onschuldig, pesten is gemeen. Het is plagen als kinderen aan elkaar gewaagd zijn: de ene keer doet de een iets onaardigs, een volgende keer is het de ander. De geplaagde kan zichzelf verdedigen. Het is een spelletje, niet leuk, maar nooit echt bedreigend. Soms kan het moeilijk zijn om aan te geven of plagen ook opgevat moet worden als pesten. Plagen wordt pesten als het gemeen of steeds herhaald wordt en als de betrokkene duidelijk aangeeft dat hij/zij hier niet van gediend is. Een belangrijk gegeven bij pesten is dat er tussen dader en slachtoffer een ongelijke machtsverhouding bestaat. De dader is vaak fysiek en verbaal sterker dan het slachtoffer of opereert in groepsverband waardoor het slachtoffer zich in zijn eentje niet kan verdedigen. Vier typen van orde verstorend gedrag zijn; 1. Agressie 2. Breken van regels 3. Confrontatie 4. Desinteresse Pesten kent verschillende vormen Een directe vorm van pesten is een openlijke, zichtbare aanval op een ander. Uitschelden, schelden en beschuldigen zijn voorbeelden van directe en verbale agressie. Bij indirect pesten wordt iemand bijvoorbeeld op een niet zichtbare en onduidelijke manier buitengesloten door een groep. Een ander onderscheid is dat tussen pesten in het dagelijks leven en pesten via nieuwe communicatiemiddelen. Bij digitaal pesten of cyberpesten gebruiken kinderen het internet of hun mobiele telefoon. Voorbeelden zijn een anoniem mailtje sturen, iemand uitschelden via MSN of een beledigende sms sturen. Uitgangspunten voor een veilig klimaat 1. Voorkomen is beter dan genezen: we werken met zijn allen aan preventief beleid, waarbij kinderen en team en ouders op de hoogte zijn van de omgangsregels en die ook respecteren; 2. Leidsters hebben de kennis en de mogelijkheden om te signaleren; 3. Als pesten zich voordoet ziet iedereen het als een probleem van alle betrokken partijen; 4. Iedereen neemt duidelijk stelling tegen pesten: het wordt niet getolereerd; 5. Bij pestgedrag kiest de school voor een directe aanpak; 6. De leerkrachten houden het gedrag van de kinderen nauwgezet in de gaten en spreken de kinderen hier ook op aan. 7

8 Drie pijlers: 1. (H)erkenning; probleem wordt herkend en de leerling erkent; 2. Samen oplossen; de leerling wordt actief betrokken bij de oplossing en het zoeken naar een alternatief; 3. Verantwoordelijkheid leren. We proberen conflicten altijd op een structurele manier op te lossen. Eerst geven we het ene kind de kans om zijn verhaal te vertellen, dan het andere kind en uit beide verhalen maakt de begeleider een samenvatting. Als beide partijen aangeven dat het inderdaad zo is gegaan, kunnen zij vervolgens samen een oplossing bedenken of de begeleider nodigt de kinderen uit te verwoorden wat ze beter hadden kunnen doen in deze situatie. Hoe te handelen als een kind thuis vertelt dat het gepest wordt? Vraag het kind te vertellen wat er in zijn/haar ogen precies is gebeurd, wat deed het kind en wat deed de ander? Stimuleer het kind het zelf te vertellen aan de leerkracht en vertel als ouder achter hem of haar te staan en te zullen doen wat nodig is om deze situatie te veranderen. Het is ook altijd goed om met het kind acceptabele manieren om voor zichzelf op te komen te oefenen. Als het kind het moeilijk vindt zelf het probleem te melden, dan moet de ouder de medewerkers van Casa direct op de hoogte stellen. Het is beter dat de ouder van het gepeste kind niet als eerste contact opneemt met de ouder van de pester, want ook deze ouder heeft zijn/haar kind achtergelaten in de zorg van Casa en verwacht dat Casa zijn/haar kind begeleid tijdens schooltijd. De snelste en beste weg is altijd: Direct melden aan de eigen begeleiders van het kind; zij zijn degenen die het snelst en effectiefst kunnen en willen ingrijpen. Zij spreken de kinderen aan op hun gedrag en bespreken omgangsvormen met hen. Als een ouder zich niet gehoord of begrepen voelt is hij/zij altijd welkom bij de directie met het verhaal. Hoe handelt de school als pestgedrag gesignaleerd wordt? Een leerling geeft aan dat er een probleem is of een volwassene heeft een probleem gesignaleerd. De begeleider die nu op de hoogte is, observeert en signaleert om zich een beeld te vormen van het probleem en heeft een gesprekje met het gepeste kind. Tijdens dit gesprek geeft de begeleider duidelijk aan het kind aan, dat hij of zij het probleem (h)erkent en dat hij of zij vervolgstappen zal ondernemen. Hij of zij geeft ook aan welke stappen dat zijn. Het is belangrijk dat er wederzijds vertrouwen ontstaat en in stand gehouden wordt. 1. Gesprek betrokken kinderen - Wie zijn er bij betrokken? - Wanneer is het gesignaleerd? - Wat is er precies gesignaleerd? - Was er sprake van pesten of plagen? (bij plagen, stop bij 1) - Is er eerder al iets opgevallen? - Welke afspraken zijn gemaakt? Er volgen gesprekken met de pesters. Afhankelijk van de situatie individueel, groepsgewijs of met de hele groep De groepsbegeleider vult zo nodig de twee bots vragenlijsten van de interactiewijzer in om een beeld te krijgen van de begeleider-kind relatie en de relatie van de kinderen onderling. Dit kan nog aangevuld worden met een sociogram; De ouders van het gepeste kind worden op gesprek gevraagd door de groepsbegeleider. Afhankelijk van de situatie en de leeftijd van het kind kan ervoor gekozen worden om het gesprek in aanwezigheid van het kind te voeren; Indien het om (een) vaste pester(s) gaat volgen er ook gesprekken met de ouders van de pesters (eventueel in aanwezigheid van het kind). 2. contact ouder(s) - Leerkracht geeft korte beschrijving van gebeurde 8

9 - Leerkracht meldt gemaakte afspraken met de kinderen - Leerkracht vraagt ouder(s) expliciet om medewerking - Wat is de reactie van ouder? (mail of kort verslagje bijvoegen) Als de problemen terugkeren of aanhouden kan de groepsbegeleider het kind bespreken met een collega of hij/zij kan het kind inbrengen in de bouwvergadering (incidentmethode). De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Als de problemen aanhouden wordt het kind aangemeld bij de IB-er (Intern Begeleider). De IB-er kan dan nog een extra observatie doen in de groep of in een vrije situatie. Het kind wordt dan ook besproken op het IB-directie overleg. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 3. het gedrag wordt wederom gesignaleerd a. korte beschrijving (zie 1) b. de IB-er wordt ingelicht en betrokken bij het proces 4. contact ouder(s) c. leerkracht heeft een gesprek met ouder(s) gepeste d. leerkracht heeft een gesprek met ouder(s) pester(s) e. concrete afspraken op papier f. ondertekenen door leerkracht, ouder en kind 5. evaluatie g. na twee weken wordt de balans opgemaakt met ouders en kinderen h. zo nodig worden er nieuwe stappen ondernomen of afspraken gemaakt i. de directeur wordt ingelicht en betrokken bij het proces 6. pestlogboek j. het logboek wordt ingevuld Als de problematiek niet vermindert kan een aanmelding bij schoolmaatschappelijk werk, de wijkagent of bij het Samenwerkingsverband overwogen worden. Dit gebeurt alleen met toestemming van de ouders. De schoolmaatschappelijk werkster, wijkagent of de ambulant begeleider of LOA van het samenwerkingsverband kunnen een adviesrol vervullen. Vanuit dit advies kan besloten worden tot vervolgstappen, zoals het contact opnemen met de GGZ of een andere organisatie voor het doen van onderzoek of het volgen van een sociale vaardigheidstraining. 9

10 4 Omgang met ernstige gedragsproblemen In het gedragsprotocol van Casa (Veiligheidsprotocol) staat omschreven hoe binnen Casa met elkaar om wordt gegaan; Respectvol Op een manier die de veiligheid van kinderen en werknemers zo goed mogelijk garandeert. Ondanks dat kunnen zich helaas situaties voordoen waarbij de veiligheid van kinderen en werknemers bedreigd wordt. In dat geval moet Casa stappen zetten om escalaties te voorkomen en afspraken maken over de te nemen stappen in geval van escalatie/crisis. Preventie Veel energie van de leerkracht gaat zitten in het opbouwen van een relatie met het kind/de kinderen. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij dat niet afdoende is. In dat geval moet de school; zaken die potentieel kunnen ontsporen analyseren (ABC formulier) de ouders betrekken en op de hoogte houden professionele hulp inschakelen afspraken maken met de klas m.b.t. de situatie individuele afspraken maken met kinderen o Het kind krijgt na overleg een time-out plek toegewezen. o De afspraken komen op papier te staan. o Er kan een contract met kind worden opgesteld. o Kind en ouders ondertekenen dit contract. De mogelijke noodzaak tot schorsing bespreken met de ouders. De situatie met aanpak wordt regelmatig geëvalueerd om te zien of de situatie verbetert. Crisissituatie Doet zich een acute situatie voor waarbij de veiligheid van het kind/andere kinderen of werknemers in het geding is dan kan een kind geschort worden voor een korte periode. De ouders worden dan gebeld met het verzoek hun kind op te komen halen. 10

11 5 Binnenmilieu Kinderen In het Montessorionderwijs is het belangrijk dat kinderen zorg en verantwoording leren dragen voor hun omgeving. De kinderen krijgen dan ook van jongs af aan, al vanaf driejarige leeftijd, lesjes hoe zij hieraan een bijdrage kunnen leveren. Een lesje binnen de oefeningen van het dagelijks leven is bijvoorbeeld: hoe verzorg je een plant? De oudere kinderen op Casa krijgen lessen die bij hun leeftijd aansluiten, bijvoorbeeld hoe zij de dieren moeten verzorgen. Kinderen worden ook aangesproken op het nemen van hun verantwoordelijkheid. Dus om hun la op te ruimen, vuilnis in de bak te gooien, de afwas te doen enz. Medewerkers Begeleiders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen, zij zorgen ervoor dat de kinderen zich veilig door het gebouw kunnen bewegen. Daarnaast helpen de begeleiders de kinderen de omgeving netjes en schoon te houden. Ook de begeleiders hebben de verantwoording om te zorgen dat Casa schoon en opgeruimd blijft. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de wc s gedurende de dag schoon blijven, dat er wc papier en zeep en handdoekjes zijn enz. Begeleiders kennen de protocollen en hun taken en spreken ook elkaar op hun verantwoordelijkheid aan. De consequente schoonmaak wordt gewaarborgd door een schoonmaakschema en door middel van afvinklijsten. Hierdoor wordt het zichtbaar of de voorgenomen werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Schoonmaakdienst Voor de grotere schoonmaakwerkzaamheden, zoals voor het dweilen van de vloeren en het grondig reinigen van het sanitair, komt er iedere dag na sluitingstijd een schoonmaakbedrijf. Bij constatering van het onvoldoende schoonmaken door het schoonmaakbedrijf, neemt het management van Casa contact op met de contactpersoon van het schoonmaakbedrijf dat de schoonmaak intensiever moet gebeuren. Bij aanhoudende klachten wordt er op zoek gegaan naar een ander schoonmaakbedrijf. Afspraken veiligheidsmaatregelen m.b.t. giftige stoffen Alcohol, schoonmaakmiddelen etc. worden na gebruik altijd opgeborgen in een kast of bergruimte; De plaats van de gifwijzer is bekend bij het personeel; Alle tassen van begeleiders zijn opgeborgen in een personeelskast, kantoor of in de personeelsruimte. Vuil en stof De vloer wordt dagelijks geveegd en een aantal keer per week wordt er gestofzuigd en gedweild; Het meubilair; de tafels worden dagelijks gewassen en de stoelen en kasten regelmatig. Planten Potten en schotels worden maandelijks gereinigd met water en borstel om schimmelvorming te voorkomen; We kiezen planten/bloemen die allergeen arm zijn (dus het liefst met grote, gladde bladeren); We kiezen planten die niet giftig zijn; We wassen wekelijks de bladeren van de planten. Textiel Textiel (handdoeken en theedoeken) wordt dagelijks op 60 graden gewassen; Maandelijks worden de verkleedkleren gewassen. Ventilatie Begeleiders zorgen ervoor dat er sprake is van een goede ventilatie; De ruimte wordt regelmatig gelucht door ramen en deuren open te zetten; Bij tocht en kou worden de ramen bij aanwezigheid van kinderen dicht gedaan; Ventilatieroosters staan de gehele dag open en worden iedere maand gecontroleerd of ze schoon zijn; Bij te hoge luchtvochtigheid wordt extra geventileerd (m.n. in stookseizoen). 11

12 Temperatuur Kinderen verblijven binnen in een ruimte die rond de 20 graden is en minimaal 17 graden is; In elke groepsruimte hangt een thermometer; Bij warm weer (boven 22 graden) wordt s ochtend de zonwering naar beneden gelaten en de ramen open gezet. Rook Het is verboden om binnen te roken door begeleiders of ouders; Bij rookontwikkeling door stroomstoring van elektrische apparaten zorgen de begeleiders ervoor dat alle kinderen direct uit de ruimte verwijderd worden; Aanwezige BHV-er onderneemt actie bij ernstige rookontwikkeling. Een BHV-er geeft instructies aan de andere begeleiders tot ontruiming van het gehele gebouw en de brandweer wordt ingeschakeld; Bij rookvorming in de longen van kind of begeleiders wordt 112 gebeld. Afspraken ter voorkoming van uitglijden Geen losse voorwerpen op de vloer (om struikelen te voorkomen), werk ligt op een kleedje; Rustig lopen. De vloer drogen nadat de kinderen bij nat weer binnengekomen zijn; Bij water knoeien of ernaast plassen wordt er direct gedweild; In het speellokaal of de gymzaal lopen kinderen op blote voeten of gymschoenen. Kinderen gymmen alleen onder begeleiding van een volwassene Afspraken t.a.v. het gebruik van gereedschappen Solderen mag alleen onder begeleiding in het atelier; Zagen mag alleen onder begeleiding; Kinderen leren voorzichtig met gereedschappen om te gaan, bij oneigenlijk gebruik zullen zij met de activiteit moeten stoppen. 12

13 6 Regels voor Hygiëne Regels t.a.v. handen wassen Was de handen op cruciale momenten; Gebruik stromend water; Maak handen nat en neem vloeibare zeep; Wrijf de handen over elkaar en zorg dat het water en zeep over de gehele handen wordt verdeeld. Voor: Het aanraken en bereiden van voedsel; Het eten of het helpen bij het eten; Wondverzorging. Na: Hoesten, niezen, en snuiten; Toiletgebruik; Contact met lichaamsvochten zoals speeksel, snot en braaksel; Buiten spelen; Contact met vuile was of afvalbak; Schoonmaakwerkzaamheden. Draag zorg voor een goede hoesthygiëne Hoest of nies niet in de richting van een ander; Houdt tijdens het niesen altijd een hand of elleboog voor de mond; Was na het hoezen, niesen of snuiten direct de handen. Toiletbezoek Kinderen leren en passen toe: Plaats te nemen op het toilet zonder de handen op de pot/wc bril te zetten; Door te trekken en de deur te sluiten; Na toiletgebruik de handen met vloeibare zeep te wassen en handen af te drogen; Te melden aan een begeleider wanneer zij een ongelukje (bijv. plassen naast de wc) gehad hebben op de wc of wanneer het closetpapier, zeep of handdoekjes op zijn, zodat de begeleider de toiletruimte weer in orde kan maken. Begeleiders zorgen ervoor dat: Er voor het schoonmaken van de wastafel, vloer en toiletpot aparte emmers en doekjes (aparte kleuren) gebruikt worden; Emmers na gebruik goed schoongespoeld worden met heet water en daarna goed gedroogd en dat de gebruikte doekjes naar het wasmachinehok worden gebracht; Alle schoonmaakmiddelen opgeruimd worden in een hoge afgesloten kast; De toiletborstel na gebruik goed nagespoeld wordt in het spoelwater van het toilet en regelmatig vernieuwd. 13

14 7 Regels voor voeding veiligheid en hygiëne Om de gezondheid van kinderen te kunnen waarborgen, is het van belang dat een aantal maatregelen rondom voedingsverzorging worden nageleefd die ertoe leiden dat de veiligheid van kinderen op Casa middels de verstrekte voeding gegarandeerd is. Voor de kinderen in de onderbouw wordt er gekookt. De kinderen in de middenbouw koken zelf met hulp van een begeleider en de kinderen van de bovenbouw koken zelf aan de hand van recepten. Het is belangrijk dat de kinderen al van jongs af aan leren de hygiëneregels rond voedsel toe te passen. Er zijn drie medewerkers dagelijks aan het werk met deze voedselverstrekking. Claire draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het voedselbeleid. Waar wordt op gelet bij het bewaren van het eten? Dat de houdbaarheidsdatum van producten niet (bijna) verstreken is; Dat de verpakking schoon en niet kapot is; Dat de temperatuur van het product goed is; Dat verse producten regelmatig geleverd worden zodat ze niet te lang bewaard hoeven te blijven; Dat de temperatuur van koude producten, zoals vlees en melk, niet hoger dan 7ºC is; Dat de boodschappen direct na binnenkomst of na het boodschappen doen opgeruimd worden; Richtlijnen voor het opruimen en bewaren van eten (magazijn/koeling/vriezer): Zelf gemaakt eten dat bewaard wordt of een verpakking die open is, daar moet een bereidingsdatum of openingsdatum op gezet worden. Verpakkingen zijn na opening maximaal twee dagen houdbaar. Zelf ingevroren producten mogen niet langer dan drie maanden bewaard worden; Producten met de kortste houdbaarheidsdatum staan vooraan, zodat ze het eerste worden gebruikt (first in-first out); De koelkast/vriezer, kasten en het voorraadhok mogen niet te vol staan. Bestel niet te veel. Houd het overzichtelijk; Alle verpakkingen moeten goed gesloten zijn. Eten in de koelkast wordt goed afgedekt met huishoudfolie of overgedaan in koelkastdozen. Laat geen eten in conservenblikjes staan; Let op een goede scheiding tussen rauwe en bereide producten: rauwe producten onder in de koelkast en bereide producten boven in de koelkast zetten om te voorkomen dat bacteriën uit rauwe producten op bereide producten kunnen druppelen; Koelkast eenmaal per twee weken schoonmaken. Vriezer eenmaal per drie maanden ontdooien en schoonmaken. Voorraadkast viermaal per jaar schoonmaken. Waar moet je op letten bij het klaarmaken van de maaltijd? Afspraken veiligheid en hygiëne, maatregelen m.b.t. het koken in de keuken: Was voor het eten klaarmaken goed je handen met water en (vloeibare) zeep; Zorg voor schone materialen. Zorg dat de etenstafel goed schoon is; Voorkom over en weer besmetting van bacteriën (kruisbesmetting); Kinderen koken onder begeleiding in kleine groepjes. Alleen de bovenbouw kinderen mogen ook onder begeleiding op afstand koken; Onderbouw kinderen mogen de oven niet bedienen; Kinderen mogen niet in de buurt van de oven spelen; Kinderen mogen niet zelf de pannen afgieten; Op de inductie fornuizen die kinderen mogen gebruiken staan veiligheidsrekjes; Stelen naar achteren plaatsen en zoveel mogelijk de achterste pitten gebruiken. Kinderen leren hoe ze een mes moeten gebruiken. Temperatuur Haal de producten zo kort mogelijk van tevoren uit de koeling; Zet alle producten op tafel. Maak de porties niet te groot; Gebruik voor het pakken van kaas of vlees een schone vork die alleen daarvoor gebruikt wordt; Bewaar geen restjes vleeswaren/kaas die op tafel hebben gestaan; Melkproducten niet te lang op tafel laten staan (maximaal een half uur buiten de koeling). 14

15 Waar letten we op als we gaan eten? Voor we gaan eten wast eerst iedereen zijn handen; We blijven tijdens het eten netjes aan tafel zitten; We wachten met eten totdat we het versje hebben opgezegd en iedereen eten opgeschept heeft; We eten netjes en gebruiken een mes en vork, tenzij we toestemming van de volwassene hebben om met onze handen te eten (bijvoorbeeld met wraps); We praten met een binnenstem; We praten niet met een volle mond; We gaan alleen tijdens de maaltijd naar de wc wanneer we toestemming van een volwassene hebben; In de onderbouw zit aan iedere tafel een volwassene aan tafel. Waar letten we op bij het opruimen en afwassen? Kinderen zetten de afwas op de afgesproken plaats neer; Kinderen gaan pas van tafel wanneer ze daar toestemming voor hebben van de volwassene en gaan daarna zachtjes terug naar hun groepsruimte of werkplek; Eten en drinken dat koel bewaard moet worden gaat meteen de koelkast in; Eventuele restjes laten we eerst uitdampen buiten de koelkast (maximaal een half uur), daarna afdekken met huishoudfolie of overdoen in een koelkastdoos, voorzien van een bereidingsdatum en in de koeling zetten. Maak de porties niet te groot, anders duurt het te lang voordat het is afgekoeld. Restjes maximaal één dag bewaren, anders weggooien; Verwijder etensrestjes van de borden, eventueel voorspoelen met handwarm water; In de onderbouw gaan alle gebruikte materialen (pannen, borden, messen, etc.) direct na het eten in de afwasmachine (minimaal 60 graden) en anders worden ze aan een zijde van het aanrecht neergezet; Wanneer alle afwas schoon is, meteen in de kasten opruimen; Afwasmachine iedere dag schoonmaken; In de midden- en bovenbouw: afwas met de hand. Afwassen in een heet sopje met een afwasborstel (geen sponsje!) en naspoelen met warm water; Afdrogen met een schone theedoek, schone vaat opruimen en afwasborstel na gebruik schoonmaken en drogen. Theedoeken en vaatdoekje na gebruik in de was gooien. Heet water Thee en koffie moet worden bewaard in thermoskannen; Op de warmwaterkranen in de onder- en middenbouw zitten temperatuurbegrenzers. Waar letten we op bij het schoonmaken van de keuken? Begin pas met schoonmaken na het eten koken; Eettafels met een sopje schoon maken; Voedselresten van de vloer verwijderen; Dagelijks afvalbakken legen en wekelijks nat schoonmaken; Maak de keuken schoon volgens het schoonmaakschema (zie schoonmaakschema). Bereiden en bewaren van fruit Dek het geschilde, gesneden fruit goed af; Bewaar het in een afgesloten fruitschaal in de koelkast; Haal de benodigde hoeveelheid er ongeveer 15 min. voor gebruik uit en zet de rest terug in de koelkast; Zet gedeeltelijk opgegeten fruit niet terug in de koelkast maar gooi de rest weg; Gooi het geschilde, gesneden fruit aan het einde van de dag weg. 15

16 8 veiligheidsmaatregelen m.b.t. halen en brengen van kinderen Bij het in- en uitchecken van de kinderen, 8.00/9.00 en 17.00/18.00, is er altijd een medewerker bij de deur of het hek aanwezig om toezicht te houden; Als het kind door andere personen wordt opgehaald en het team is hiervan niet op de hoogte (er staat geen melding in Flexkids), wordt dit even gecontroleerd bij de familie van het desbetreffende kind. Als het in orde is geven we het kind pas mee, anders niet; Bij binnenkomst worden onbekende mensen direct aangesproken, wie ze komen ophalen of wat ze komen doen; Bij een dreigende situatie wordt direct 112 gebeld; Alert zijn op het dagelijks dichttrekken van de voordeur; Wanneer er iemand aanbelt die het personeel niet kent, wordt hem (of haar) naar zijn naam gevraagd en waar hij voor komt en wordt deze persoon begeleid naar de medewerker waarmee hij of zij een afspraak heeft; Onderbouwkinderen mogen niet zonder begeleiding van een volwassenen de voordeur openen wanneer er aangebeld wordt; Onderbouwkinderen mogen zonder toestemming van begeleider/ouder niet alleen naar buiten; Middenbouwkinderen mogen alleen met toestemming van de begeleider op het Casa buitenterrein; Bovenbouwkinderen mogen alleen met schriftelijke toestemming van ouders alleen naar buiten (bijvoorbeeld op de fiets naar de andere locatie gaan); Kinderen gaan rustig naar binnen en buiten. 16

17 9 Buitenmilieu Iedere dag zijn er kinderen op Casa in de gelegenheid om buiten te werken. Dit doen ze onder begeleiding van een medewerker. Kinderen gebruiken bij het buiten werken gereedschappen, deze worden gebruikt voor groot motorisch werk (zoals bijvoorbeeld zagen), techniekopdrachten of tuinwerkzaamheden. De medewerker zorgt ervoor dat de kinderen op verantwoorde wijze met deze gereedschappen omgaan. Deze begeleider ziet er ook op toe dat de kinderen respectvol met de dieren en planten omgaan. Steken of beten door bijen, wespen en teken Wanneer kinderen buiten spelen bestaat de kans dat ze door een bij of wesp gestoken worden. De steken zijn pijnlijk en kunnen een allergische reactie tot gevolg hebben. Begeleiders dragen er zorg voor dat: in de buitenruimte zoet eten en drinken zoveel mogelijk beperkt wordt; plakkerige handen/monden zoveel mogelijk vermeden worden; Kinderen in de zomer gecontroleerd worden op teken wanneer zij gespeeld hebben in het park, bos, speeleiland of weiland. Vooral als de kinderen korte broek of rok, korte mouwen en open schoenen aan hebben gehad. Spelen in het zand Vóór gebruik wordt het zand door begeleiders gecontroleerd worden op evt. verontreinigingen; Uitwerpselen van honden en katten worden met ruim zand eromheen weg geschept; Het verschonen van de zandbak is jaarlijks noodzakelijk als het zand zichtbaar vuil is; Kinderen mogen niet eten en drinken in het zand; Kinderen wassen na het spelen in het zand de handen. Bij warm weer De kinderen mogen niet te lang in de zon spelen. De duur van het buitenspelen wordt bij hitte beperkt; Er wordt gestimuleerd dat kinderen een pet en T-shirt dragen; Kinderen worden ingesmeerd; Kinderen laten we s zomers zo veel mogelijk in de schaduw spelen; Kinderen laten we veel water drinken om uitdroging te voorkomen, s zomers zorgen we dat kinderen ook buiten water kunnen drinken. Bij koud weer De duur van het buiten spelen wordt bij extreem lage temperaturen beperkt; We zorgen ervoor dat de kinderen warm gekleed zijn met wanten, sjaals en mutsen; Wij vragen ouders er voor te zorgen dat wanten, sjaals en mutsen van jonge kinderen van een label zijn voorzien zodat we kwijtgeraakte spullen snel kunnen terug vinden. Tuinieren Na het tuinieren worden de gereedschappen opgeruimd en de handen gewassen. Verzorgen van dieren Na het verzorgen van de dieren worden de handen gewassen; Afval van dieren wordt in de groencontainer gegooid; Vanwege mogelijke allergie problemen blijven behalve de vissen alle dieren buiten of in een afgesloten halletje, schuur of kantoor waar kinderen zonder toestemming niet mogen komen. Bij oneffenheden op de speelplaats Kapotte speeltoestellen worden vervangen of gerepareerd; Bij sneeuw of ijs wordt geveegd en/of pekel gestrooid; Het buitenterrein wordt gecontroleerd op zwerfvuil en sigarettenpeuken voordat de kinderen naar buiten gaan. 17

18 10 Buitenspeelregels Voor de kinderen Ik help andere kinderen wanneer ze om hulp vragen; Ik help andere kinderen wanneer ik zie dat ze hulp nodig hebben; Ik geef het goede voorbeeld aan andere kinderen; Ik geef het meteen door aan de leerkracht wanneer ik merk dat een klasgenootje gepest wordt. Dit is geen klikken, dit is een klasgenootje in bescherming nemen; Ik accepteer en respecteer iedereen zoals hij/zij is; Ik los mijn problemen op met behulp van praten; Ik spreek de leerkracht en andere volwassenen op een beleefde manier aan; Ik vloek niet en gebruik geen scheldwoorden; Ik houd rekening met anderen; Ik ga respectvol om met materiaal; Ik help de omgeving opgeruimd en schoon te houden; Ik hang en klim niet in de bomen; Ik trap de planten niet kapot; Ik gebruik spullen waarvoor ze bedoeld zijn en ga er zuinig mee om; Ik gebruik de tafeltennistafel om te tafeltennissen en niet om op te zitten of te staan; Ik deel de materialen met andere kinderen; Ik speel met één stuk speelgoed; Ik fiets alleen op de stenen en rijd niet met de fiets/ kar van de trap; Ik fiets op het plein alleen op de fietsen van Casa niet op mijn eigen fiets; Ik speel met het zand en gooi het niet in de lucht of tegen andere kinderen aan; Ik ruim materialen op en zet ze, nadat ik ze gebruikt heb, terug waar ze horen; Als de leerkracht het teken geeft ga ik naar binnen. Ik trek mijn laarzen bij de deur uit en ik ga rustig naar de hal en zet mijn laarzen in de laarzenkast. Ik hang mijn jas in de kast en ik ga naar de klas. Voor de volwassenen Ik zorg voor een veilige prettige sfeer; Ik houd toezicht; Ik ga op een consequente manier om met de leerlingen; Ik spreek de leerlingen op een positieve manier aan; Ik leer de kinderen om te gaan met onze regels en geef hierbij zelf steeds het goede voorbeeld; Ik sluit een vervelende situatie altijd positief af; Wij zorgen dat er voldoende personeel buiten is en vragen om hulp als dat nodig is; Wij verspreiden ons over het plein; Ik controleer het speelmateriaal op defecten en meld dit bij Victoria; Ik zorg ervoor dat er geen fietsen voor de nooduitgang staan; Ik zorg voor een opgeruimde en gestructureerde werk- en speelomgeving voor de leerlingen; Ik ruim materialen op en zet ze, nadat ik ze gebruikt heb, terug waar ze horen; Ik ga op een verantwoorde en zuinige manier om met materialen. 18

19 11 Protocol bij uitstapjes en verkeer Er worden op Casa regelmatig uitstapjes gemaakt. Dit is leuk voor de kinderen en hun begeleiders. Om deze uitstapjes prettig en veilig te laten verlopen hebben we binnen Casa een aantal afspraken en richtlijnen opgesteld. Het allerbelangrijkste uitgangspunt is: gebruik altijd je gezonde verstand. Soms is het beter de aantallen aan te passen aan de omstandigheden als blind de richtlijnen te volgen; Goed blijven nadenken en overleggen met collega s als je een uitstapje wilt plannen/maken; Ouders worden ruim van te voren (minimaal 1 maand van tevoren) op de hoogte gesteld van de geplande uitjes via een mail en nieuwsbrief of bijvoorbeeld poster op de deur; Bij spontane uitjes die met een klein groepje onderbouw- of middenbouwkinderen op de dag zelf ondernomen worden, wordt met de ouders telefonisch contact opgenomen; Bij uitstapjes na uur met 4,5,6- jarigen neemt 1 begeleider maximaal 6 kinderen mee. Er gaat altijd een tweede begeleider (met ook een groep kinderen) of stagiaire mee; Bij uitstapjes na uur met kinderen boven de 6 jaar neemt 1 leid(st)er maximaal 8 kinderen mee. Ook hier gaat met of zonder kinderen een tweede begeleider mee; Met uitstapjes neemt een begeleider altijd een mobiele telefoon mee, waarvan het nummer bekend is op Casa. Casa is op de hoogte gesteld (in ieder geval de andere groepsleerkracht en na uur de floater ; de coördinator van de middagactiviteiten) waar de kinderen en begeleider naar toe gegaan zijn. Er is een lijstje op de groep achtergelaten welke kinderen een uitstapje aan het maken zijn; Iedere begeleider heeft de verantwoording voor een eigen groepje; De begeleider heeft een lijstje bij zich met namen van de kinderen die zij mee hebben; Bij uitstapjes naar drukke plaatsen of bij uitstapjes waarbij drie- en vierjarigen mee gaan, krijgen kinderen een gekleurd polsbandje om met naam en mobiel nummer. Als er een kind kwijtgeraakt is, kan er direct contact opgenomen worden met de andere begeleiders die het uitstapje aan het maken zijn en wordt Casa meteen gebeld. Het protocol kindvermissing treedt dan in werking; Voordat er naar Casa teruggekeerd wordt, controleert de begeleider zorgvuldig aan de hand van zijn lijstje of alle kinderen present zijn. 19

20 12 Veilig vervoeren van kinderen Veilig vervoeren van kinderen op de fiets Kinderen onder de 12 jaar en kleiner dan 1 meter 50 mogen alleen voorin als ze zitten in een voor hen geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel; Kinderen onder de 12 jaar van 1 meter 50 of langer mogen gewoon voorin, ze moeten dan natuurlijk wel de gordel dragen; Kinderen vanaf 3 jaar moeten achterin, in een voor hen geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel zitten en moeten de aanwezige gordels gebruiken; Laat kinderen bij voorkeur achterin zitten; Op de plaats waar een airbag zit, mogen geen kinderen vervoerd worden in een autostoeltje dat tegen de rijrichting in moet worden geplaatst, tenzij de airbag is uitgeschakeld; Een driepuntsgordel als heupgordel gebruiken mag niet meer. Ook gordelgeleiders mogen niet meer gebruikt worden, behalve voor kinderen die kleiner zijn dan 1.50 meter voor wie geen zittingverhoger te krijgen is omdat ze te zwaar (< 36 kilo) zijn. De gordelgeleider moet goed door het oog van de naald kunnen bewegen; Er mogen niet méér passagiers vervoerd worden dan er verzekerd zijn en gordels beschikbaar zijn; Als er twee kinderbeveiligingsmiddelen op de achterbank in gebruik zijn en een derde past niet meer, dan mag een derde kind wel mee op de achterbank mits het minimaal 3 jaar is en in de gordels zit. De veiligheid Leer kinderen aan de kant van de stoep uit de auto te stappen; Leer kinderen dat zien niet hetzelfde is als gezien worden. Dat het kind de auto ziet, betekent niet dat de bestuurder van de auto het kind kan zien; Volwassenen die de kinderen met de auto naar school brengen of halen, moeten goed letten op de veiligheid van de kinderen die lopend of fietsend komen, dus niet op de stoep parkeren en fietsende en lopende kinderen voldoende ruimte geven. Parkeer liever op enige afstand en begeleid de kinderen lopend van en naar school; Veilig vervoeren van kinderen op de fiets De fietser moet gebruik maken van het fietspad of fiets-/bromfietspad indien dit aanwezig is en anders moet aan de meest rechterzijde van de weg gefietst worden. Natuurlijk moet de fiets aan de veiligheidseisen voldoen. Fietsers mogen met zijn tweeën naast elkaar fietsen, mits zij het overige verkeer niet in gevaar brengen; Fietsen moeten voorzien zijn van een niet-driehoekige rode reflector aan de achterkant, witte of gele retroreflectoren aan de wielen en vier ambergele of gele retroreflectoren aan de trappers. Bij slecht weer waarbij het zicht wordt belemmerd en als het donker is, moeten fietsers voor- en achterlicht voeren; Onderbouwkinderen mogen alleen met de bakfiets of achterop de fiets vervoerd worden als ze zitten op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor de rug, handen en voeten; Kinderen uit de middenbouw mogen alleen onder begeleiding van volwassenen fietsen en dienen een reflecterend hesje aan te hebben; Bij groepen groter dan 20 kinderen (max. 45) fietsen er minimaal 3 volwassenen mee (reguliere korte fietstochtjes bijv. naar gym of zwemles). 20

Veiligheidsbeleidsplan. Casa Tweetalige Montessorischool

Veiligheidsbeleidsplan. Casa Tweetalige Montessorischool Veiligheidsbeleidsplan Casa Tweetalige Montessorischool Veiligheidsprotocol Casa 2015 ALGEMEEN... 4 1 VEILIGHEID EN GEZONDHEID... 4 2 HUISREGELS... 5 VOOR DE KINDEREN... 5 3 GEDRAGSPROTOCOL... 7 DE VOORWAARDEN

Nadere informatie

1 Protocol gezondheid

1 Protocol gezondheid Protocol gezondheid 1 2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Handen wassen 3 3. Ziektes 4 4. Schoonmaken 5 5. Klimaat op de groep 5 6. Buitenspelen 5 7. Overig 6 Bijlage 7 3 1. Inleiding Omdat wij werken met een kwetsbare

Nadere informatie

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school.

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school. Protocol gedrag Een goede school heeft geen pestprojecten nodig, of anders gezegd: doet dagelijks een pestproject, mits zij zich er steeds van bewust blijft welke processen in de groepsvorming een belangrijke

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

We hebben respect voor elkaar: elkaars denken, elkaars uiterlijk, voor de verschillen tussen elkaar.

We hebben respect voor elkaar: elkaars denken, elkaars uiterlijk, voor de verschillen tussen elkaar. Omgangsprotocol Waarom een omgangsprotocol? Een veilig gevoel bij kinderen is ontzettend belangrijk. Alleen als kinderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar school gaan, zullen ze zich op een

Nadere informatie

Protocol Gezondheid. PSZ De Buutplaats april 2011

Protocol Gezondheid. PSZ De Buutplaats april 2011 1 2 Inhoud Blz. 1. Handhygiëne voor leidsters en peuters: 3 1.1. Algemeen: 3 1. 2. Handen wassen: 3 2. Persoonlijke hygiëne / verzorging leidsters en peuters: 4 3. Toiletbezoek / verschoning van peuters:

Nadere informatie

HUISREGELS BSO t SPEELVELD

HUISREGELS BSO t SPEELVELD HUISREGELS BSO t SPEELVELD Opgesteld door Dries Verstijnen. Deze regels zijn opgesteld aan de hand van veiligheids- en gezondheidsrisico inventarisatielijsten en de daarbij behorende oplossingsmogelijkheden

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Tilburg, februari 2014 Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Wanneer ik iets nodig heb, vraag ik daar vriendelijk om Ik begroet de leerkrachten en mijn klasgenootjes

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak.

We onderscheiden 5 betrokkenen en gaan daarom uit van de vijf-sporen-aanpak. Het Pestprotocol Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. De kinderen moeten zich geborgen weten op onze school. Toch komt pesten regelmatig voor, ook bij kinderen

Nadere informatie

Kinderhuis de Fuut HUISREGELS. Regels en afspraken ten aanzien van de zorg voor kinderen in de binnenlocatie

Kinderhuis de Fuut HUISREGELS. Regels en afspraken ten aanzien van de zorg voor kinderen in de binnenlocatie Kinderhuis de Fuut HUISREGELS Regels en afspraken ten aanzien van de zorg voor kinderen in de binnenlocatie Door: Nina van der Hoek Versie: 7 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Personeel en invalkrachten

Nadere informatie

Huisregels KDV STOFFEL Door: Directie, het team van Kdv Stoffel en de oudercommissie. Huisregels kdv Stoffel mrt. 2013 versie 1 Pagina 1 van 13

Huisregels KDV STOFFEL Door: Directie, het team van Kdv Stoffel en de oudercommissie. Huisregels kdv Stoffel mrt. 2013 versie 1 Pagina 1 van 13 Huisregels KDV STOFFEL Door: Directie, het team van Kdv Stoffel en de oudercommissie. Huisregels kdv Stoffel mrt. 2013 versie 1 Pagina 1 van 13 In ons pedagogisch plan heeft u kunnen lezen dat wij een

Nadere informatie

Pestprotocol De Leemstee. Inleiding

Pestprotocol De Leemstee. Inleiding Pestprotocol De Leemstee Inleiding Op onze school proberen we voor de kinderen een veilig klimaat te scheppen. Een veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pesten vormt een bedreiging

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving

BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving Laatst gewijzigd: 22 augustus 2013 Auteur: Michèle Goeman Waarom dit protocol? Veel van de regels die gelden op onze BSO liggen schriftelijk eigenlijk niet

Nadere informatie

PROTOCOL. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen

PROTOCOL. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen PROTOCOL Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen November 2007 Inleiding De peuters die onze zalen bezoeken kunnen ziek worden. Ook worden peuterspeelzaalleidsters

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Het veilige pedagogische klimaat van de school

Het veilige pedagogische klimaat van de school Het veilige pedagogische klimaat van de school Op de Montessorischool vinden we een sociaal veilig klimaat heel belangrijk. De kern van veiligheid is respect, het respectvol omgaan met elkaar. Dit betekent

Nadere informatie

afsprakenboekje Afsprakenboekje PCBS De Diamant 1

afsprakenboekje Afsprakenboekje PCBS De Diamant 1 afsprakenboekje Afsprakenboekje PCBS De Diamant 1 Inleiding Dit is het afsprakenboekje van De Diamant. Hierin staan alle afspraken die we met elkaar gemaakt hebben op school. (afspraken in de groep, op

Nadere informatie

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden 1. Wij gaan heel zorgvuldig met elkaar om Alle geledingen binnen de school worden geacht respectvol met elkaar om te gaan. Als team hebben

Nadere informatie

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk.

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk. Antipest protocol Inleiding Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op zorgvuldige manier met andere leerlingen omgaan, op zorgvuldige manier met materialen omgaan en dat zij zich binnen

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

afsprakenboekje Laat kinderen stralen! Inleiding

afsprakenboekje Laat kinderen stralen! Inleiding Inleiding afsprakenboekje Dit is het afsprakenboekje van De Diamant. Hierin staan alle afspraken die we met elkaar gemaakt hebben op school. (afspraken in de groep, op de gang, op het plein, gedragsregels,

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Inhoud 1. Inleiding a. Uitgangspunt b. Wat is pesten? 2. Schoolregels en afspraken 3. Pestgedrag op school a. Pestgedrag voorkomen b. Pestgedrag snel signaleren

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Otterkolken

Gedragscode Basisschool de Otterkolken Gedragscode Basisschool de Otterkolken Inhoudsopgave Blz. Gedragscode basisschool de Otterkolken 2 Hoe ondersteunen wij onze vier kernwaarden 3 Protocol tegen pesten 4 Bijlage 1 Stappenplan schorsing en

Nadere informatie

Als je iets toestaat, gebeurt het nog een keer.

Als je iets toestaat, gebeurt het nog een keer. Gedragsprotocol en Antipestprotocol 2017-2018 De vijf basisregels van de Kanjertraining worden op onze school gebruikt. We vertrouwen elkaar We helpen elkaar Niemand speelt de baas We lachen elkaar niet

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol Pagina 1 Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Protocol Omgaan met pesten

Protocol Omgaan met pesten Protocol Omgaan met pesten Willibrordusschool Alphen NB April 2013 Protocol omgaan met pesten, Willibrordusschool Alphen, april 2013 Pagina 1 Protocol omgaan met pesten Doel: Vanuit onze visie stellen

Nadere informatie

Hoe gaat het in groep 1/2 b

Hoe gaat het in groep 1/2 b Hoe gaat het in groep 1/2 b Binnenkomst: - Als je op school komt hang je je jas op je eigen haakje onder je tent. Je tas zet je op de plank. - In de klas geef je de juf een hand en je pakt een spelletje

Nadere informatie

Visie en Missie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO): Er wordt tijdens het overblijven gestreefd naar een prettige, vriendelijke en veilige sfeer.

Visie en Missie van de Tussen Schoolse Opvang (TSO): Er wordt tijdens het overblijven gestreefd naar een prettige, vriendelijke en veilige sfeer. Protocol overblijven Overblijftijden en plaatsen Onderbouw : eten van 12.00uur tot 12.30uur, ieder in hun eigen klas daarna gelegenheid tot spel. Bovenbouw : eten van 12.30uur tot 12.50uur, allen in het

Nadere informatie

BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015

BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015 BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015 Versie 1.10 Datum : 01-10-2014 Versie 1.00 Wijziging : 08-03-2015 Versie 1.10 1. Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen. 1. Leidsters wassen

Nadere informatie

Medisch protocol OBS Prins Claus

Medisch protocol OBS Prins Claus Medisch protocol OBS Prins Claus Linschoten september 2016 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 EEN KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL... 3 HET VERSTREKKEN VAN MEDICIJNEN OP VERZOEK... 3 MEDISCHE HANDELINGEN... 4 OMGAAN

Nadere informatie

Pestprotocol SKOALFINNE

Pestprotocol SKOALFINNE Pestprotocol SKOALFINNE Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding. Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen. Algemene gedragsregels. Regels voor de leerlingen

Inhoud: Inleiding. Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen. Algemene gedragsregels. Regels voor de leerlingen Gedragsprotocol Inhoud: Inleiding Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen Algemene gedragsregels Regels voor de leerlingen Regels voor leerkrachten en ondersteunend personeel Stappen bij storend

Nadere informatie

Protocol Digitaal pesten

Protocol Digitaal pesten Protocol Digitaal pesten 2 1 Inleiding 1.1 Doelstelling 3 1.2 Beleid 3 1.3 Voorwaarden beleid 3 2. Achtergrondinformatie 2.1 Wat is digitaal pesten? 3 2.2 Waarom is digitaal pesten zo erg? 3 2.3 Signalen,

Nadere informatie

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014 TussenSchoolse Opvang Praktische Invulling Mei 2014 laatste update 1.3 14-10-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Rolverdeling 3 Spelen en toezicht 4 Locaties 5 Lunch 6 Hygiëne 7 Pedagogisch protocol 8 Medische

Nadere informatie

Protocol Vervoer Protocol Vervoer, Bso Marlon versie 1, januari 2015

Protocol Vervoer Protocol Vervoer, Bso Marlon versie 1, januari 2015 Protocol Vervoer Inleiding In de tijd dat kinderen Bso Marlon bezoeken zal het voorkomen dat kinderen onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers de locatie verlaten voor een uitstapje. We maken dan

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Afsprakenlijst voor in de klassenmap

Afsprakenlijst voor in de klassenmap Afsprakenlijst voor in de klassenmap Afsprakenlijst OBS de Springplank september 2015 Buiten het gebouw - Geen kinderen naar binnen zonder toestemming. - Om 8.35 uur gaan de deuren open. De leerkrachten

Nadere informatie

Pestprotocol. De Triangel

Pestprotocol. De Triangel Pestprotocol De Triangel 1 Inleiding Pesten is een groot probleem, dat op alle scholen voorkomt. Ook op de Triangel krijgen we te maken met pestsituaties. In dit protocol staat beschreven wat wij doen

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC)

Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) Protocol 4: Voedselveiligheid in het Kindercentrum 1 (VVKC) KDV t Sprookjesland 1 Laatste versie: 17 november 2014 Inhoudsopgave Inleiding 4. 1. Aandachtspunten 4.2. Zuigelingenvoeding 4.3. Voedselallergie

Nadere informatie

Protocol Ziekte en Ongevallen

Protocol Ziekte en Ongevallen Protocol Ziekte en Ongevallen Dit protocol geeft richtlijnen aan hoe een leerkracht of ondersteunend personeel dient te handelen in het geval van ziekte of een ongeval bij een leerling. Doel protocol:

Nadere informatie

Soort ongeval Urgentiecode Oplossingen Plan van aanpak Verantwoordelijk uitvoer of implementatie ZIEKTE KIEMEN. Is opgenomen in het protocol

Soort ongeval Urgentiecode Oplossingen Plan van aanpak Verantwoordelijk uitvoer of implementatie ZIEKTE KIEMEN. Is opgenomen in het protocol RIE en ACTIEPLAN VEILIGHEID 2012 Datum inventarisatie:april 2012 Datum goedgekeurd: sept. Definitieve datum actieplan gereed: juni 2012 Codes: U= uitgesloten A: kans is groot dat het kan gebeuren B: kans

Nadere informatie

Bij de entree ligt een antislip mat en we houden het speelgoed weg bij de entree.

Bij de entree ligt een antislip mat en we houden het speelgoed weg bij de entree. Veiligheidsbeleid Entree De entree heeft geen trap Bij de entree ligt een antislip mat en we houden het speelgoed weg bij de entree. Bij een natte drempel waarover een kind kan uitglijden is te allen tijde

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL STICHTING PROCON. versie: 09-01-2009 revisie: 09-01-2013 PROTOCOL BIJ ONAANVAARDBAAR EN ANTISOCIAAL GEDRAG

GEDRAGSPROTOCOL STICHTING PROCON. versie: 09-01-2009 revisie: 09-01-2013 PROTOCOL BIJ ONAANVAARDBAAR EN ANTISOCIAAL GEDRAG GEDRAGSPROTOCOL STICHTING PROCON versie: 09-01-2009 revisie: 09-01-2013 PROTOCOL BIJ ONAANVAARDBAAR EN ANTISOCIAAL GEDRAG Onder onaanvaardbaar gedrag verstaan wij over het algemeen alle gedrag dat niet

Nadere informatie

De Speelark. Huisregels buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Regels bij het brengen en halen:

De Speelark. Huisregels buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Regels bij het brengen en halen: De Speelark Huisregels buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Regels bij het brengen en halen: Kinderen worden door ouders tot in de groepsruimte gebracht. Kinderen en/of ouders pakken de tas uit. Jassen

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Pestprotocol SWS de Wending

Pestprotocol SWS de Wending Pestprotocol SWS de Wending Dit protocol is onderdeel van het Aves-protocol sociale en fysieke veiligheid Waarom een pestprotocol? SWS De Wending wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden,

Nadere informatie

Dwarrelende stofdeeltjes kunnen ademhalingsmoeilijkheden opleveren bij astmapatiënten. Door goed schoonmaken wordt het aantal stofdeeltjes verlaagd.

Dwarrelende stofdeeltjes kunnen ademhalingsmoeilijkheden opleveren bij astmapatiënten. Door goed schoonmaken wordt het aantal stofdeeltjes verlaagd. Schoonmaakprotocol kinderdagverblijf De Speelhaven Schuitevoerderslaan 16 1671 JZ Medemblik Februari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1. Schoonmaakmethoden 2. Aandachtspunten reiniging 3. Desinfecteren van

Nadere informatie

HUISREGELS BUITENSCHOOLSE OPVANG Kindercentrum De Jint

HUISREGELS BUITENSCHOOLSE OPVANG Kindercentrum De Jint HUISREGELS BUITENSCHOOLSE OPVANG Kindercentrum De Jint Om kinderen verantwoorde en veilige opvang te kunnen bieden hebben we op de buitenschoolse opvang een aantal huisregels opgesteld. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Anti-pestbeleid KW-school

Anti-pestbeleid KW-school Anti-pestbeleid KW-school Uitgangspunt: Wij willen een school zijn, waar kinderen samen spelen, samen leren, samenwerken en waar ieder kind zich veilig voelt. Dat betekent dat pestgedrag bij ons op school

Nadere informatie

Protocol Hygiëne thuiszorg

Protocol Hygiëne thuiszorg Protocol Hygiëne thuiszorg Algemene hygiëne De woning van de cliënt mag niet zodanig vervuild zijn dat de zorgverlener of het zorgverleningsproces wordt geschaad. Als de algemene hygiënische omstandigheden

Nadere informatie

Gedragsprotocol: Omgaan met (ernstig) zieke leerlingen / ongevallen op school

Gedragsprotocol: Omgaan met (ernstig) zieke leerlingen / ongevallen op school Gedragsprotocol: Omgaan met (ernstig) zieke leerlingen / ongevallen op school Inleiding Iedere school krijgt te maken met leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen komen omdat ze ziek zijn. De aard

Nadere informatie

Inhoud Algemeen... 3 1. Richtlijn bij uitstapjes... 3 1.1 Beleid... 3 1.2 Toestemming... 3 1.3 Verzekering... 3 1.4 Richtlijnen...

Inhoud Algemeen... 3 1. Richtlijn bij uitstapjes... 3 1.1 Beleid... 3 1.2 Toestemming... 3 1.3 Verzekering... 3 1.4 Richtlijnen... Veiligheid Inhoudsopgave Inhoud Algemeen... 3 1. Richtlijn bij uitstapjes... 3 1.1 Beleid... 3 1.2 Toestemming... 3 1.3 Verzekering... 3 1.4 Richtlijnen... 3 Algemeen... 3 Peutergroep... 4 1.5 Tot slot...

Nadere informatie

Pestprotocol OBS IJsselhof

Pestprotocol OBS IJsselhof Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

AANPAK PESTEN OP CBS HET OCTAAF

AANPAK PESTEN OP CBS HET OCTAAF AANPAK PESTEN OP CBS HET OCTAAF INLEIDING Een belangrijk uitgangspunt van onze school is, dat ieder kind zich op school veilig en plezierig moet kunnen voelen. Dit betekent dat: op school niet gepest mag

Nadere informatie

Protocol Op stap met de bso

Protocol Op stap met de bso Protocol Op stap met de bso Uitgangspunten: Er worden geen uitstapjes gemaakt, waarbij de verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan een andere persoon of organisatie. Er is altijd iemand van BSO Polderpret

Nadere informatie

Protocol gezondheid. BSO de Saller protocol gezondheid versie 03 september 2016

Protocol gezondheid. BSO de Saller protocol gezondheid versie 03 september 2016 1 Protocol gezondheid 2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Handen wassen 3 3. Ziektes 4 4. Schoonmaken 5 5. Klimaat op de groep 5 6. Buitenspelen 5 7. Overig 6 Bijlage 7 3 1. Inleiding Omdat wij werken met een kwetsbare

Nadere informatie

ZO GAAN WIJ MET ELKAAR OM

ZO GAAN WIJ MET ELKAAR OM ZO GAAN WIJ MET ELKAAR OM Gedragsverwachtingen In het schooljaar 2011-2012 zijn we op school gestart met de invoering van Positieve Behavior Support, een aanpak om een veilige sfeer op school te creëren

Nadere informatie

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Agressie En Geweld... 2 Richtlijn... 2 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid... 3 Stappenplan bij agressief gedrag van:... 3 De medewerker...

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

Huisregels Bso Noordkids

Huisregels Bso Noordkids Algemeen Alle deuren zijn voorzien van vinger protectie op de draaiende delen. Let wel goed op de kinderen als ze bij een deur staan! Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun tas en de bezittingen die

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Doel van het pestprotocol:

Anti-pestprotocol. Doel van het pestprotocol: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Informatieboekje Overblijf

Informatieboekje Overblijf Informatieboekje Overblijf 0 Inhoudsopgave Introductie 2 Algemene informatie voor de overblijfkracht 2 Algemene informatie 3 De overblijfkracht 3 Regels voor de Onder- en Middenbouwleerlingen 4 Belangrijk

Nadere informatie

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond

Protocol overblijven. CBS Het Kompas - Lexmond Protocol overblijven CBS Het Kompas - Lexmond versie januari 2016 1 Inhoud: Protocol overblijven Het Kompas 2 Bijlage 1: Richtlijnen voor de overblijfouders 5 Bijlage 2: Regels voor het overblijven 6 Bijlage

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

PESTPROTOCOL (versie april 2014)

PESTPROTOCOL (versie april 2014) PESTPROTOCOL (versie april 2014) Op de Lispeltuut willen wij de kinderen een veilige leeromgeving bieden. Kinderen moeten zich op een prettige en positieve manier kunnen ontwikkelen. Een gevoel van veiligheid

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten)

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pesten is een ingewikkeld probleem, dat vaak diepe sporen trekt in iemands leven. Wij onderschatten de impact niet, beschouwen pesten

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker 0 Inhoudsopgave blz 1. Aanleiding 2 2. Visie 2 3. Doelstellingen 2 4. Situaties 2 4.1 Drietal scenario s 2 4.1.1.Het kind wordt ziek op school.

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden verbiedt, zoeken de kinderen andere manieren en andere

Nadere informatie

Informatiebrief Hand-, voet- en mondziekte

Informatiebrief Hand-, voet- en mondziekte Informatiebrief Hand-, voet- en mondziekte Wat is hand-, voet- en mondziekte? Hand-, voet- en mondziekte is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een virus. De ziekte is meestal niet ernstig

Nadere informatie

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet Gedragsprotocol 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 De huisregels 2 De vier sterregels 2 Ongewenst gedrag voorkomen 3 Wat te doen bij ongewenst gedrag? 3 Schorsing 3 Verwijdering 4 Bijlage 1: Formulier

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie

PROTOCOL GEWENST GEDRAG

PROTOCOL GEWENST GEDRAG PROTOCOL GEWENST GEDRAG 1. WAT DOEN WE OM GEWENST GEDRAG TE BEWERKSTELLIGEN? 1.1 OMGANGSREGELS Onze school heeft algemene omgangsregels geformuleerd, waaraan iedereen zich houdt. De regels benoemen het

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Protocol pesten en gepest worden. Basisschool De Peppel Beuningen

Protocol pesten en gepest worden. Basisschool De Peppel Beuningen Protocol pesten en gepest worden Basisschool De Peppel Beuningen Sept 2014 Inleiding De Peppel vindt het heel belangrijk dat kinderen op een prettige wijze de schooljaren doorlopen. Zowel het team als

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2010 1 Gedragsprotocol de Boomgaard Pesten in school, hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het

Nadere informatie

Protocol Pedagogisch klimaat

Protocol Pedagogisch klimaat Protocol Pedagogisch klimaat Kernwaarde Leerkrachtgedrag Leerlinggedrag Gedrag ouders Betrokken - Houdt zich aan gemaakte afspraken. - Zorgt voor een duidelijke terugkoppeling naar de ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Protocol Geneesmiddelenverstrekking

Protocol Geneesmiddelenverstrekking 1 Protocol Geneesmiddelenverstrekking 2 Inhoud 1.Inleiding... 3 2. Toediening geneesmiddelen... 3 1.1. Geneesmiddelen zonder voorschrift... 3 1.2. Geneesmiddelen met voorschrift... 3 1.3. Aandachtspunten...

Nadere informatie

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort.

Op De Schuthoek weten we hoe het hoort, daar doet niemand iets wat een ander stoort. Pestprotocol Pestprotocol o.b.s. De Schuthoek Ieder kind heeft liefde en begrip nodig voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Beginsel 6 van de Universele Verklaring van

Nadere informatie

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni Pestprotocol Algemeen Het klimaat en de sfeer van de school zijn van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs.

Nadere informatie

SchoolPleinwachtPlan De Triangel in Lunteren. Kerkhoflaan 29 6741 CH Lunteren

SchoolPleinwachtPlan De Triangel in Lunteren. Kerkhoflaan 29 6741 CH Lunteren Kerkhoflaan 29 6741 CH Lunteren Inhoudsopgave Organisatie 3 Pleinwacht en Spelen 3 Slecht weer plan 5 Regels 6 Taken van de pleinwachtmedewerkers 6 De groep 7 Spelmateriaal 7 Communicatie naar de kinderen

Nadere informatie

Plan van aanpak gezondheid PSZ Aldoende Kans Omschrijving, eis Actie of maatregel Overige of extra

Plan van aanpak gezondheid PSZ Aldoende Kans Omschrijving, eis Actie of maatregel Overige of extra Plan van aanpak gezondheid PSZ Aldoende Kans Omschrijving, eis Actie of maatregel Overige of extra Gezondheidsrisico s door overdracht van Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding in

Nadere informatie

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Stichting de Blauwe Loper A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 2. Het kind wordt ziek op school 3 3.

Nadere informatie

Pestprotocol. Montessori Lyceum Groningen

Pestprotocol. Montessori Lyceum Groningen Pestprotocol Montessori Lyceum Groningen Inhoudsopgave Algemeen... 3 De vijfsporenaanpak... 3 Visie van de school over pesten en verantwoordelijkheid... 4 Preventieve (les)activiteiten... 4 Stappenplan...

Nadere informatie

Gedragsprotocol OBS De Kyckert

Gedragsprotocol OBS De Kyckert Gedragsprotocol OBS De Kyckert Inleiding Op OBS De Kyckert willen we voor de kinderen een veilig klimaat scheppen. Een veilig klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ongewenst gedrag

Nadere informatie