gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht,"

Transcriptie

1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels Persoonsgebonden budget Wet sociale werkvoorziening 2010 gemeente Venray Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. wet: de Wet sociale werkvoorziening (Wsw); b. verordening PGB: verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening; c. geïndiceerde : blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 van de wet tot de doelgroep behorende persoon; d. dienstbetrekking: een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610, eerste lid van Boek 7 van het burgerlijk wetboek; e. periodieke subsidie: een loonkostensubsidie ter tegemoetkoming in de loonkosten in verband met de geringere arbeidsproductiviteit en/of als een vergoeding voor structurele kosten van de werkgever die verband houden met het in dienst hebben van een geïndiceerde; f. werknemer: degene die een dienstbetrekking heeft als bedoeld in artikel 1, derde lid, van de wet; g. begeleid werken: de arbeid, bedoeld in hoofdstuk 3 van de wet; h. structurele kosten: kosten van de werkgever die verband houden met het in dienst hebben van een Wsw-geindiceerde. Daarbij kan worden gedacht aan extra reiskosten ( in verband met lichamelijke beperkingen) en/of kosten voor intermediaire activiteiten ten behoeve van mensen met een visuele of auditieve handicap; i. aanpassingen: aanpassingen met behulp waarvan door de geïndiceerde arbeid kan worden verricht, die betrekking hebben op technische aanpassingen in de werkplek en werkomgeving; j. loonkosten: bruto-inkomen inclusief vakantiegeld en exclusief alle werkgeverslasten; k. loonwaardebepaling: vaststelling van de arbeidsprestatie van een voor begeleid werken geïndiceerde werknemer ten opzichte van een niet geïndiceerde werknemer, op basis van een individuele afweging ten aanzien van de geïndiceerde waarbij rekening wordt gehouden met medische en psychische factoren, uitgevoerd door een gecertificeerd arbeidsdeskundige. Artikel 2 Aanvullende voorwaarden adequate werkplek en werkgever 1. De passendheid van de werkplek wordt beoordeeld door de begeleidingsorganisatie. 2. Bij deze beoordeling worden voorliggende adviezen, zoals bijvoorbeeld afgegeven door het UWV Werkbedrijf, meegenomen. 3. De werkplek en werkomstandigheden voldoen aan ARBO-normen 4. Slechts indien dit in de betreffende branche gebruikelijk is kan naar het oordeel van het college bij wijze van uitzondering een uitzendorganisatie, waaronder tevens een payrol-constructie wordt verstaan, als werkgever worden aangemerkt 5. In aanvulling op het vorige lid kan een uitzendorganisatie maximaal gedurende 1 jaar als werkgever worden aangemerkt. 1

2 Hoofdstuk 2 Subsidies en vergoedingen A.Algemeen Artikel 3 Maximaal beschikbaar bedrag 1 Het totale maximaal beschikbare bedrag voor subsidies en vergoedingen is gelijk aan het voor de aanvrager beschikbare Rijkssubsidie minus de vastgestelde uitvoeringskosten als bedoeld in art. 2 van de verordening PGB. 2 In daarvoor naar het college in aanmerking komende gevallen wordt een periodieke subsidie en vergoeding voor twee jaar verstrekt waarbij de middelen van het tweede jaar geheel of gedeeltelijk ingezet worden in het eerste jaar. 3 Indien toepassing wordt gegeven aan het gestelde in het tweede lid, dient er sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst met een minimale duur van twee jaren. Artikel 4 Uitvoeringskosten 1 De hoogte van het bedrag van de uitvoeringskosten zoals bedoeld in artikel 2 van de verordening PGB is bepaald op 4.000,-- B.Periodieke subsidie aan werkgever Artikel 5 Vaststelling loonwaarde 1 De minimale loonwaarde van een geïndiceerde om geplaatst te worden in begeleid werken bedraagt 30% 2 Ingeval de voorgestelde loonwaarde hoger is dan 60% wordt er door het college geen nader loonwaardeonderzoek als bedoeld in lid 5 van dit artikel uitgevoerd en wordt de loonkostensubsidie op basis van de voorgestelde loonwaarde vastgesteld; 3 Indien bij toepassing van het vorige lid het college gerede twijfel heeft aan de juiste hoogte van de voorgestelde loonwaarde vindt, in afwijking van het vorige lid, een loonwaardeonderzoek plaats, zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel, 4 In ieder geval vindt een loonwaardeonderzoek plaats indien de voorgestelde loonwaarde tussen de 30 en 60 % bedraagt 5 Een loonwaardeonderzoek als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening wordt uitgevoerd door een gecertificeerd arbeidsdeskundige. 6 Artikel 6. Berekening loonkostensubsidie 7 De loonkostensubsidie wordt berekend door de voor de werknemer vastgestelde loonwaarde in mindering te brengen op de voor de werknemer gemaakte loonkosten. 8 Het college kan in incidentele gevallen een opslag op de loonkostensubsidie verstrekken ten behoeve van de structurele kosten van de werkgever als bedoeld in artikel 1 onder h die verband houden met het in dienst hebben van een geïndiceerde. 9 De in het tweede lid bedoelde opslag op de loonkostensubsidie bedraagt maximaal 5%, en wordt berekend over de loonkosten exclusief de werkgeverslasten. 2

3 Artikel 7 Herziening van de hoogte van de loonkostensubsidie 1. Op verzoek van de werkgever, de werknemer dan wel ambtshalve kan het college een loonkostensubsidie herzien als hier gelet op de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit van de werknemer aanleiding voor is. 2. Elke twee jaar en zonodig naar aanleiding van een herindicatie van een geindiceerde wordt de hoogte van de loonkostensubsidie opnieuw door het college vastgesteld, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van deze beleidsregels. Artikel 8 Duur van de loonkostensubsidie 1. De loonkostensubsidie wordt verstrekt voor de geldigheidsduur van de indicatie of herindicatie van de geïndiceerde. 2. Met inachtneming van het eerste lid wordt de periodieke subsidie maximaal verstrekt voor de duur van de arbeidsovereenkomst met een geïndiceerde. Artikel 9 Aanvraag van de loonkostensubsidie 1. De periodieke subsidie wordt door de werkgever aangevraagd door het overleggen van een volledig ingevuld aanvraagformulier en een afschrift van de arbeidsovereenkomst voor aanvang van het dienstverband. 2. In bijzondere omstandigheden, te beoordelen door het college, kan de subsidie op een later tijdsstip als bedoeld in het eerste lid worden aangevraagd, doch niet later dan 3 maanden na aanvang van het dienstverband. 3. Door aanvang van het dienstverband na de datum van aanvraag, maar voor de datum van toekenning ontstaat geen automatisch recht op een loonkostensubsidie. Artikel 10 Verplichtingen van de loonkostensubsidie 1. De werkgever brengt het college terstond schriftelijk op de hoogte van wijzigingen in de dienstbetrekking, zoals een beëindiging, een verlenging of wijziging van het aantal uren. 2. De werkgever verklaart schriftelijk dat deze voor de arbeidskosten van werknemer geen subsidie op grond van een andere regeling heeft aangevraagd, zal aanvragen of ontvangen. 3. De werkgever overlegt binnen vier weken na afloop van ieder kwartaal een verklaring dat de persoon ten behoeve waarvan de loonkostensubsidie is verleend, in het afgelopen kwartaal heeft gewerkt. 4. De werkgever doet onmiddellijk schriftelijke mededeling aan het college van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor verstrekking en de hoogte van de subsidie. Artikel 11 Voorschotten 1. Het college verstrekt voorschotten als aan de voorwaarden van de subsidieverstrekking, is voldaan. 2. Voorschotten worden per kwartaal achteraf verstrekt en bedragen 100% van het overeengekomen subsidiebedrag voor het betreffende kwartaal. 3. Voorschotten worden eerst verrekend met de definitief vastgestelde subsidie of met voorschotten over een zelfde of een volgend kalenderjaar. Als een werkgever meerdere subsidies ontvangt, kunnen voorschotten op de ene subsidie met een definitief vastgestelde andere subsidie op grond van deze regeling worden verrekend. 3

4 Artikel 12 Definitieve vaststelling 1. Het college stelt de definitieve periodieke subsidie telkens na afloop van het kalenderjaar of na afloop van de overeengekomen periode vast op basis van de door het college te bepalen en door de werkgever aan te leveren documenten 2. Het college kan de subsidie lager vaststellen dan wel intrekken, indien blijkt dat de werkgever niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. 3. Het recht op subsidie vervalt indien de werkgever zijn verplichtingen binnen 3 maanden na het verstrijken van het subsidietijdvak niet nakomt. C.Vergoeding aan begeleidingsorganisatie Artikel 13 Hoogte vergoeding vinden begeleid werkenplaats 1 De kosten van een begeleidingsorganisatie in verband met het zoeken van een begeleid werkenplaats komen alleen voor vergoeding in aanmerking als dit leidt tot het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst van minimaal 12 maanden. 2 Voor deze kosten wordt een forfaitaire vergoeding verleend van 1000 euro 3 De forfaitaire vergoeding wordt betaalbaar gesteld zodra de arbeidsovereenkomst een feit is. Artikel 14 begeleiding op de werkplek 1 Het aantal uren voor de begeleiding wordt op basis van een door de begeleidingsorganisatie opgesteld begeleidingsplan door het college vastgesteld. 2 Het begeleidingsplan vermeldt minimaal - Doelstelling van begeleiding; - Inhoud en duur van begeleiding; - Aantal uren per week aan begeleiding. 3 Het aantal uren aan begeleiding dat door het college wordt vergoedt bedraagt maximaal: 15% van de werktijd bij de Wsw geïndiceerde die is ingedeeld in de arbeidscategorie ernstig 10% van de werktijd bij de Wsw geïndiceerde die is ingedeeld in de arbeidscategorie matig. Artikel 15 Vorm begeleidingsplan en wijze en frequentie van rapporteren 3. Bij het opstellen van het begeleidingsplan moet gebruik gemaakt worden van het als bijlage bij deze beleidsregels gevoegde format begeleidingsplan. 4. De begeleidingsorganisatie rapporteert gedurende het eerste jaar schriftelijk met een minimale frequentie van een keer per kwartaal. 5. De begeleidingsorganisatie rapporteert gedurende de volgende jaren schriftelijk met een minimale frequentie van een keer per half jaar. Artikel 16 Uitbetalen begeleidingskosten 1 De begeleidingskosten worden achteraf betaalbaar gesteld aan de begeleidingsorganisatie 2 De kosten worden door de begeleidingsorganisatie tegelijk met de in artikel 15 genoemde rapportages gefactureerd aan het college. 3 Zowel over de rapportages als over de daarop uitgebrachte factuur vindt overleg plaats met het college. 4 Betaling vindt onder de gebruikelijke condities van het college plaats. 4

5 D Incidentele premie aan geïndiceerde Artikel 17 Stimuleringspremie 1. De stimuleringspremie als bedoeld in artikel 4 lid 5 van de verordening PGB bedraagt euro bruto bij een fulltime dienstverband. 2. Bij een minder dan fulltime dienstverband wordt het in het vorige lid genoemde bedrag naar rato aangepast. 3. De stimuleringspremie komt ten laste van de aan de werkgever toegekende periodieke loonkostensubsidie en wordt door de werkgever uitbetaald aan de geïndiceerde 4. De stimuleringspremie wordt betaalbaar gesteld indien het dienstverband tenminste 6 maanden heeft voortgeduurd. E.Vergoeding werkplekaanpassing Artikel 18 Hoogte vergoeding eenmalige kosten 1. Een aanvraag voor een vergoeding voor noodzakelijke werkplekaanpassingen als bedoeld in het eerste lid dient door de werkgever vooraf bij het college te worden aangevraagd en de aanvraag dient te zijn voorzien van een deugdelijke motivering, alsmede een gespecificeerde prijsopgave. 2. Indien de kosten voor de werkplekaanpassing hoger zijn dan 2500 euro worden de kosten enkel vergoed indien uit een rapport geschreven door een door het college aan te wijzen deskundige blijkt dat de werkplekaanpassingen noodzakelijk zijn. 3. Maximaal komt niet meer dan euro voor een vergoeding in aanmerking. Bij een verzoek tot een hogere bijdrage wordt de arbeidsplaats door het college niet als passend beschouwd Hoofdstuk 3 Slotbepalingen Artikel 19 Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de geïndiceerde afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien toepassing van de beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard lijdt. Artikel 20 Inwerkingtreding Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 5

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Nr. 213 De raad van de gemeente Oldenzaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 mei 2008, nr. 20/19; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel

Nadere informatie

03 POST INTERN

03 POST INTERN Reg.nr. II~T-08-00605 Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal; gelet op artikel 7 ~an de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten.

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten. De raad van de gemeente ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening; Overwegende dat de raad bij verordening

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Fivelingo miv 01-07-2008 Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsstuk. 023/ januari 2009 SZW/bb 2008/ Aanpassing verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw

Raadsstuk. 023/ januari 2009 SZW/bb 2008/ Aanpassing verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 023/2009 13 januari 2009 SZW/bb 2008/202566 Aanpassing verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw Aan de Raad der gemeente Haarlem

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.00 Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 13-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0401 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Productnummer 6.11.05)

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008;

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008; Raadsbesluit Concept Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008; b e s l u i t : Gelet

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening De raad van de gemeente Meijel, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april, inzake vaststelling verordening

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget. Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep

Verordening Persoonsgebonden Budget. Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep 2008 VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

Nadere informatie

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING V08.00004/MLi VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 augustus 2009, nummer 255;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 augustus 2009, nummer 255; Gemeentestukken: 2009-255B De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 augustus 2009, nummer 255; Gelet op: artikel 7 lid 10 van de Wet

Nadere informatie

Algemene toelichting - 1 -

Algemene toelichting - 1 - Algemene toelichting Op 1 januari 2008 is de herziene Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden. Deze wet bevordert dat Wsw-geïndiceerden meer in een reguliere werkomgeving gaan werken. Om

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Nijmegen e.o.

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Nijmegen e.o. Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Nijmegen e.o.; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de

Nadere informatie

Algemene toelichting Twee vormen van begeleid werken

Algemene toelichting Twee vormen van begeleid werken Algemene toelichting Op 1 januari 2008 is de herziene Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden. Deze wet bevordert dat Wsw-geïndiceerden meer in een reguliere werkomgeving gaan werken. Om

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Gemeente (n) Borne, Hengelo en Hof van Twente Mei 2008 De Raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van Burgemeester

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden budget Wsw. Wetstechnische informatie. 01-01-2011 nieuwe regeling 16-12-2010

Verordening Persoonsgebonden budget Wsw. Wetstechnische informatie. 01-01-2011 nieuwe regeling 16-12-2010 Verordening Persoonsgebonden budget Wsw Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet Sociale Werkvoorziening

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet Sociale Werkvoorziening - C O N C E P T - Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap

Nadere informatie

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van het Gemeenschappelijke

Nadere informatie

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Middelburg; gelet op artikel

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 mei 2008, nr. Overwegende, - dat

Nadere informatie

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Promen

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Promen Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Promen Het Algemeen Bestuur Promen; - gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur, - gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening,

Nadere informatie

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 17593 16 februari 2016 Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

VERORDENING persoonsgebonden budget Wsw Lelystad 2008

VERORDENING persoonsgebonden budget Wsw Lelystad 2008 VERORDENING persoonsgebonden budget Wsw Lelystad 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet Sociale Werkvoorziening

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet Sociale Werkvoorziening Nota van B&W Onderwerp Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet Sociale Werkvoorziening Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl SZW/BB

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college d.d. 09 mei nr

Gelezen het voorstel van het college d.d. 09 mei nr De raad van de gemeente Deventer, Gelezen het voorstel van het college d.d. 09 mei 2008. nr. 81858 Eenheid ST-PU-KZ Gelet op artikel 7, 10 e lid van de Wet sociale werkvoorziening; Overwegende dat de raad

Nadere informatie

De Gewijzigde Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet sociale werkvoorziening vast te stellen

De Gewijzigde Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet sociale werkvoorziening vast te stellen Raadsbesluit nr. 20 Betreft: Verordening PGB Wsw De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 17 november 2009, met betrekking tot de Verordening

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 20 oktober 2008, Nr. MO/2008/2204;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 20 oktober 2008, Nr. MO/2008/2204; Dordrecht Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgnffie Spuiboulevard 238 3311 GR Dordrecht gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 20 oktober 2008, Nr.

Nadere informatie

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw gemeente Oegstgeest

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw gemeente Oegstgeest Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw gemeente Oegstgeest Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Wsw: Wet sociale werkvoorziening; b. werkvoorzieningschap:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 juli 2008;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 juli 2008; De raad van de gemeente Weesp; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 juli 2008; gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 147 Gemeentewet; besluit

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening De raad van de gemeente Alkemade; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 mei 2008, nr. 2008/030; gelet

Nadere informatie

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR10535_1 1 maart 2016 Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw De raad van de gemeente Roosendaal; Gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

B en W Adviesnota ADVIES. Intrekken verordening PGB begeleid werken Wsw

B en W Adviesnota ADVIES. Intrekken verordening PGB begeleid werken Wsw B en W Adviesnota Onderwerp Intrekken verordening PGB begeleid werken Wsw Zaaknummer 367095 Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 20 november 2017 Afdeling/Team Stad Dorpen en Wijken/Maatschappelijke

Nadere informatie

Overwegende dat: bij verordening nadere regels vastgesteld dienen te worden met betrekking tot het verstrekken van Persoonsgebonden budgetten;

Overwegende dat: bij verordening nadere regels vastgesteld dienen te worden met betrekking tot het verstrekken van Persoonsgebonden budgetten; De Raad van de gemeente Dongeradeel Gelet op: - artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening; - de beleidsaanbeveling Loonkostensubsidie en Europese regelgeving van het Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Gemeente.

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Gemeente. Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Gemeente. Postbus 333 6400 AH Heerlen CBS weg 2 6412 EZ Heerlen T. 045 570 01 23 F. 045 574 09 08 info@wozl.nl www.wozl.nl Bank: 28.50.13.998 Giro: 1412953

Nadere informatie

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Heerlen

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Heerlen CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR16732_1 12 juli 2016 Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening gemeente Heerlen Verordening persoonsgebonden budget begeleid

Nadere informatie

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WSW NIEUWKOOP 2008

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WSW NIEUWKOOP 2008 VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WSW NIEUWKOOP 2008 De raad van de gemeente Nieuwkoop; gelet op: - artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening; - het doel van de Wet sociale

Nadere informatie

Verordening persoonsgebonden budget. begeleid werken. Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Verordening persoonsgebonden budget. begeleid werken. Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Afdeling Inwonerszaken Maart 2008 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college:

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordeningen WSW

Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordeningen WSW Betreft : RAADSVOORSTEL - Verordeningen WSW Datum voorstel : 15 mei 2008 Raadsvergadering d.d. : 24 juni 2008 Volgnummer : 2008R0037, agendanummer 16 Sector : MZ Portefeuillehouder : H. Hemmes Aan de raad,

Nadere informatie

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente;

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente; Beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Castricum Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [Castricum]; gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet

Nadere informatie

Voorstel: De verordening "Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening" vast te stellen

Voorstel: De verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening vast te stellen Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam Verordening Persoongebonden budget Wsw RVB08;Q097 Sector/ : SMD,

Nadere informatie

Toelichting Verordening Persoonsgebonden budget Wsw. Algemene toelichting

Toelichting Verordening Persoonsgebonden budget Wsw. Algemene toelichting Toelichting Verordening Persoonsgebonden budget Wsw Algemene toelichting Op 1 januari 2008 is de herziene Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden. Deze wet bevordert dat Wsw-geïndiceerden

Nadere informatie

De raad van de gemeente Stein, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 mei 2008,

De raad van de gemeente Stein, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 mei 2008, De raad van de gemeente Stein, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 mei 2008, gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening, overwegende dat de raad bij verordening

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake Verordening persoonsgebonden budget Wet sociale werkvoorziening.

Voorstel van het college inzake Verordening persoonsgebonden budget Wet sociale werkvoorziening. rv 108 Haeghe Groep HGR/2008.4 RIS 154854_080603 Gemeente Den Haag RIS154854_04-JUN-2008 Voorstel van het college inzake Verordening persoonsgebonden budget Wet sociale werkvoorziening. Inleiding Op 1

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. PAUW Bedrijven

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. PAUW Bedrijven Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening PAUW Bedrijven (namens de 9 deelnemende gemeenten: Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Lopik, Maarssen, Nieuwegein,

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Verordening PGB en subsidie begeleid werken WSD

Verordening PGB en subsidie begeleid werken WSD Verordening PGB en subsidie begeleid werken WSD Het Algemeen bestuur van WSD, Gelezen het voorstel van de dagelijks bestuur d.d. 16 mei 2008; Gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening, de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

VOORWAARDEN BEGELEID WERKEN

VOORWAARDEN BEGELEID WERKEN VOORWAARDEN BEGELEID WERKEN Algemeen geldende voorwaarden met betrekking tot de verstrekking van een loonkostensubsidie in het kader van begeleid werken ex artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening

Nadere informatie

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WSW

VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WSW VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WSW Bij algemene stemmen is in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling LANDER van 17 december 2008 de verordening

Nadere informatie

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Alle begrippen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet Re-integratieverordening Participatiewet 2015.1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. doelgroep: personen als bedoeld in artikel 7, eerste

Nadere informatie

Re-integratieverordening gemeente Arnhem 2015

Re-integratieverordening gemeente Arnhem 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Arnhem. Nr. 18827 17 februari 2016 Re-integratieverordening gemeente Arnhem 2015 Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad de 'Re-integratieverordening gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2 03-Intern - 8200 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2 Premie verordening Gemeente Culemborg Stadswinkel Afdeling Werk en inkomen 2010 De raad

Nadere informatie

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van:

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van: Richtlijn Loonkostensubsidie Gemeente Doetinchem Inleiding Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling is voor bepaalde doelgroepen als taak voor het college vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand.

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR73749_1 25 november 2015 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

e. werkplekaanpassing: instrumenten die personen met structureel functionele beperkingen in staat stellen om te werken in een reguliere werkomgeving.

e. werkplekaanpassing: instrumenten die personen met structureel functionele beperkingen in staat stellen om te werken in een reguliere werkomgeving. Subsidieregeling bevordering arbeidsinschakeling doelgroep Participatiewet Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre; Overwegende de, "Verordening Participatiewet gemeente Waalre

Nadere informatie

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage Toelichting Artikelgewijs Artikel 1 Begripsomschrijvingen Geen nadere toelichting Artikel 2 Vrijwilligerswerk Het doel van vrijwilligerswerk is de belanghebbende met behoud van uitkering te laten wennen

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 83250 18 mei 2017 Nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel HOOFDSTUK

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard);

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Dienst Bommelerwaard (hierna te noemen Sociale Dienst Bommelerwaard); Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 november 2012;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe 2005 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Overbetuwe; Gelet op artikel 9, vijfde lid en artikel 17 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Premieverordening 2012

Premieverordening 2012 Premieverordening 2012 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2012, gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

Gelet op: Artikel 10, eerste lid, en artikel 10da van de Participatiewet; Artikel 11 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente;

Gelet op: Artikel 10, eerste lid, en artikel 10da van de Participatiewet; Artikel 11 van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haarlem Nr. 160974 18 september 2017 Beleidsregels jobcoaching gemeente Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Gelet op: Artikel 10, eerste lid, en artikel

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming

Nadere informatie

BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat;

BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat; BURGEMEESTER E WETHOUDERS VA ROERMO D, Overwegende dat; het college het bevorderen van uitstroom van uitkeringsgerechtigden ten doel heeft gesteld in het kader van haar taken op grond van de Wet Werk en

Nadere informatie

Vastgestelde beleidsregels - Beleidsregels opstapsubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde beleidsregels - Beleidsregels opstapsubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ Gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 31-08-2015 Nummer gemeenteblad: 0643 Vastgestelde beleidsregels - Beleidsregels opstapsubsidie Participatiewet, IOAW en IOAZ

Nadere informatie

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014 (ASV);

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014 (ASV); Regeling subsidie loonkosten 2014 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; - in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014 (ASV); - gelet op de ASV artikel

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE DEURNE

NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE DEURNE Gemeenteblad nr. 88, 21 november 2013 NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE DEURNE 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne; Gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

BELEIDSREGELS OPSTAPSUBSIDIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZOETERWOUDE 2015

BELEIDSREGELS OPSTAPSUBSIDIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZOETERWOUDE 2015 BELEIDSREGELS OPSTAPSUBSIDIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZOETERWOUDE 2015 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen De begripsbepalingen als bedoeld in artikel 1 van de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 13-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0401 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Productnummer 6.11.05) Onderwerp:

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening

Oplegvel Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R253O.OOI Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Oplegvel Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening Persoonsgebonden Budget in de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

B&W d.d. 11 februari 2014

B&W d.d. 11 februari 2014 B&W 14.0148 d.d. 11 februari 2014 Onderwerp Beleidsregel loonkostensubsidie 2014 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. de beleidsregel Loonkostensubsidie 2014 vast te stellen. Perssamenvatting:

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert Citeertitel: Re-integratieverordening

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 131248 Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Overwegende dat het gewenst is de verlening, de voorschotverlening

Nadere informatie

Naam Verordening cliëntenparticipatie Wsw (2008) Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw (2008)

Naam Verordening cliëntenparticipatie Wsw (2008) Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw (2008) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2009 / 057 Naam Verordening cliëntenparticipatie Wsw (2008) Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw (2008) Publicatiedatum 29 april 2009 Opmerkingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude;

Hoofdstuk 1 Algemeen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude; 122649 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude; overwegende dat re-integratie van diverse doelgroepen een verantwoordelijkheid is van de gemeente; het Besluit re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, gelet op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

Jaar: 2013 Nummer: 86 Besluit: B&W 5 november 2013 Gemeenteblad NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE HELMOND 2013

Jaar: 2013 Nummer: 86 Besluit: B&W 5 november 2013 Gemeenteblad NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 86 Besluit: B&W 5 november 2013 Gemeenteblad NADERE REGELS SUBSIDIE WERKCHEQUE HELMOND 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; gelet op de bepalingen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening kinderopvang op sociaal medische indicatie Haarlemmerliede en Spaarnwoude De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college 19 januari ; Gelet op

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders,

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders, Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7 eerste lid onderdeel a en artikel 8

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 14 december 2004, Directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, nr. ABG/GA/2004/85773

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; Raadsgriffie,. Dordrecht Ontwerp besluit - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang

Nadere informatie