Deze schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Attendiz.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Attendiz."

Transcriptie

1 Woord vooraf Voor u ligt de Schoolgids van onderwijs-zorgklas De Regenboog. De Regenboog is een gezamenlijk initiatief van Jarabee en Attendiz, SO Het Mozaïek onderbouw. Deze schoolgids wordt ieder jaar opnieuw uitgebracht en is bestemd voor ouders, verzorgers en andere geïnteresseerden. In deze schoolgids treft u allerlei informatie aan die te maken heeft met de gang van zaken in de onderwijs-zorgklas. Wij adviseren u daarom deze schoolgids gedurende het schooljaar goed te bewaren. Deze schoolgids is goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Attendiz. Als u na het lezen van deze schoolgids vragen en/of opmerkingen heeft, horen wij dat graag van u. Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie Korte karakteristiek van SO Het Mozaïek onderbouw Jaarverslag Het Mozaïek onderbouw Korte karakteristiek van Jarabee 5 Blz 2. Typering onderwijs-zorgklas De Regenboog Voor wie is De Regenboog bedoeld? Doelen voor een plaats in onderwijs-zorgklas De Regenboog Aanmelding en plaatsing 6 3. Onderwijs-zorgaanconcept Samenwerking in de groep Ons onderwijs-zorgaanbod Onderwijsaanbod 9 4 Begeleiding Handelingsplanning Hoe volgen we het kind? Het team Functies Samenstelling van het team Teamoverleg Oudercontacten De Regenboog en ouders Huisbezoeken Informatieavond Kijkmomenten Nieuwsbrieven Website 16 Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

3 6.7 Heen-en-weer-schrift Bereikbaarheid ouders Ouderraad Medezeggenschapsraad (M.R.) Schooltijd Schooltijden Onderwijstijd Pauzes Leerplicht Vakantierooster, bijzondere vrije dagen Vakantieverlof Gewichtige omstandigheden Schoolverzuim Overige belangrijke zaken Geldelijke bijdragen van ouders Het LBIO vermeldt het volgende Vervanging van personeel Feesten en excursies Sponsoring Eten en drinken Gymmen Vervoer Veiligheid Arbo beleid Schorsing en verwijdering Schoolverzekering voor leerlingen Klachtenregeling het Mozaïek Klachtenregeling Jarabee Protocol en Meldcode Inzagerecht Regels m.b.t. privacy Resultaten en uitstroom 29 Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

4 1. Algemene informatie Onderwijs-zorgklas de Regenboog is een gezamenlijk initiatief van Attendiz, SO Het Mozaïek onderbouw en Jarabee. In de klas worden onderwijs en behandeling geïntegreerd aangeboden. De aanpak van de pedagogisch medewerkers en de leerkracht is nauw op elkaar afgestemd. Onderwijs en zorg zijn aanvullend en ondersteunend aan elkaar. Het kind heeft in de onderwijs-zorgklas te maken met slechts één leefklimaat, waarbinnen onderwijs- en behandelactiviteiten plaatsvinden. Er wordt uitgegaan van een zogenaamd groeimodel, waarin geleidelijk de behoefte aan zorg afneemt en onderwijs toeneemt. Concreet betekent dit dat kinderen die nog veel behandeling nodig hebben in eerste instantie veel begeleiding krijgen van de pedagogisch medewerkers. Naarmate een kind meer toe is aan onderwijs wordt er een op het kind afgestemd onderwijsprogramma aangeboden. 1.1 Korte karakteristiek van SO Het Mozaïek, onderbouw Het Mozaïek, onderbouw, maakt deel uit van Stichting Attendiz. Deze stichting verzorgt anno 2012 speciaal onderwijs in Twente aan ruim 1200 leerlingen voor cluster 2, 3 en 4. Het Mozaïek onderbouw valt binnen het cluster 4 onderwijs van Regionaal Expertise Centrum Oost Nederland. Het REC verzorgt de indicatiestelling t.b.v. het speciaal onderwijs. Het Mozaïek onderbouw richt zich enerzijds op onderwijs aan jonge (risico) kinderen in de leeftijd van vier tot acht jaar die via plaatsingsbekostiging onze school bezoeken. Anderzijds biedt Het Mozaïek onderbouw onderwijs aan jonge kinderen die een cluster 4 beschikking hebben, kinderen met gedragsproblemen en/of ontwikkelingsproblemen in de breedste zin van het woord. De kleuters van de kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek van Karakter gaan eveneens bij Het Mozaïek naar school. Binnen de school wordt gezorgd voor een grote mate van veiligheid en structuur, die als uitgangspunt dient voor een optimale ontwikkeling en ontplooiing, qua leren en gedrag. Informatie over onze Stichting vindt u op de website van Attendiz (www.attendiz.nl). Attendiz SO Het Mozaïek Almelo Onderbouw Locatie De Rietpluim Speenkruidpad CT Almelo Jaarverslag Het Mozaïek, onderbouw Stichting Attendiz stelt vierjaarlijks een strategisch beleidsplan op. Aan dit strategisch beleidsplan is een planningsdocument toegevoegd waarin de stichtingsbrede beleidsvoornemens zijn gepland. Iedere school van Attendiz stelt een vierjaarlijks schoolplan op, dat correspondeert met het strategisch beleidsplan en waarin per domein het schoolbeleid, de beleidsvoornemens en de streefdoelen van de school staan vermeld. Op basis van deze streefdoelen stellen bestuur en management de managementovereenkomst voor de komende vier jaren vast. Indien nodig vindt er jaarlijks actualisatie van het managementcontract plaats. Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

5 Twee keer per jaar levert de directeur een managementrapportage aan. Via deze rapportages houdt de directeur het bestuur op de hoogte van de vorderingen van de voorgenomen ontwikkelingen en tevens levert de directeur gegevens aan over de opbrengsten van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en diverse algemene schoolgegevens. Op basis van de tweede managementrapportage maakt iedere directeur een school jaarverslag, waarin hij / zij verslag doet van de opbrengsten van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs, de vorderingen van de ingezette ontwikkelingen en de algemene schoolgegevens. Stichting Attendiz maakt een stichtingsbreed jaarverslag. Schoolplan, managementovereenkomst, managementrapportages en jaarverslag worden aan team en (G)MR voorgelegd, besproken en (indien nodig) vastgesteld. Het schooljaarverslag en jaarverslag van de stichting worden naar de (G)MR, inspectie en eventuele andere belangstellenden gestuurd. Ook ligt het ter inzage op ons secretariaat. 1.3 Korte karakteristiek van Jarabee Jarabee is een organisatie voor ondersteuning, hulp- en dienstverlening aan kinderen, jongeren, hun ouders en iedereen die in zijn werk met hen te maken heeft. De organisatie van Jarabee kent verschillende hulpvarianten. Op de locatie van de Rietpluim wordt dagbehandeling geboden aan jonge risicokinderen (0-7 jaar) met complexe gedrags- en ontwikkelingsproblemen. De hulpverlening is gericht op het versterken van de mogelijkheden van kinderen en hun ouders. Jarabee vindt het belangrijk dat kinderen leren eigen keuzes te maken en voldoende ruimte krijgen om zich goed te ontwikkelen. Bij een jong kind hebben de ouders een actieve rol in de hulpverlening. In de behandelgroep krijgt elk kind zijn eigen aanpak binnen een overzichtelijke, veilige en ontspannen omgeving. Daarbij wordt nauw samengewerkt in een behandelteam met verschillende professionals en het speciaal onderwijs op de locatie. Informatie over Jarabee vindt u op de website van Jarabee (www.jarabee.nl). Jarabee Dagbehandeling Jonge Kinderen 0-7 jaar Locatie De Rietpluim Speenkruidpad CT Almelo (074) Typering onderwijs-zorgklas De Regenboog 2.1 Voor wie is De Regenboog bedoeld? De Regenboog is een onderwijs-zorgklas voor kinderen van drieënhalf tot acht jaar die gebaat zijn bij een combinatie van dagbehandeling bij een jeugdzorginstelling en speciaal onderwijs. Het gaat dan om kinderen met complexe ontwikkelingsen/of gedragsproblemen, die op meerdere gebieden zichtbaar zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een achterstand in cognitieve ontwikkeling, taal- en spraak, motoriek, gedrag of persoonlijkheid, sociale en/of emotionele ontwikkeling, medische of neurologische problematiek en gezins- en/of opvoedingsproblematiek. Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

6 2.2 Doelen voor een plaats in onderwijs-zorgklas De Regenboog Speciaal onderwijs en jeugdzorg werken samen vanuit één plan, met de doelstelling om het kind ononderbroken ontwikkelingskansen en continuïteit te bieden in onderwijs en hulpverlening. Doelen voor de onderwijs-zorgklas zijn o.a.: Wennen aan een schoolse activiteit (het functioneren in een klassengroep, het zich richten op aangeboden taken) De schoolvaardigheden van het kind zijn verbeterd of op gang gebracht Het leren samenwerken en spelen met andere kinderen in een schoolse situatie Het verkrijgen van een goede luisterhouding Bevordering van een actieve en betrokken houding bij activiteiten in de groep Onderwijs op het gebied van de leervoorwaarden ter voorbereiding op vervolg school Nastreven van een ononderbroken ontwikkelingsproces en stimuleren van de zone van de naaste ontwikkeling bij ieder kind Zelfstandigheidbevordering, bevordering van het zelfvertrouwen Vanuit beide sectoren zijn deskundigen en middelen beschikbaar om uw kind en gezin intensief, specialistisch en multidisciplinair te begeleiden. Samenwerken tussen zorg, onderwijs en de sociale omgeving schept duidelijkheid voor het kind, en leidt tot optimale leerprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het einddoel is dat het kind weer (speciaal) onderwijs kan volgen zonder, of met zo weinig mogelijk, hulpverlening. 2.3 Aanmelding en plaatsing Voor een plaats in De Regenboog is een indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig (daghulp). Nadat deze indicatie is afgegeven, neemt een zorgcoördinator van Jarabee contact op met de ouders. Er volgt een eerste afstemmingsgesprek tussen ouders, de zorgcoördinator van Jarabee en Bureau Jeugdzorg Overijssel. Ook is het mogelijk dat bij het eerste afstemmingsgesprek direct de Commissie voor Begeleiding (CvB) van de onderwijszorgklas wordt betrokken. Deze CvB bestaat uit de gedragswetenschappers en zorgcoördinatoren vanuit de zorg en het onderwijs en de adjunct directeur (onderwijs). Door deze CvB wordt een geïntegreerd onderwijs-zorgplan opgesteld voor kind en gezin, waarin zowel de hulpverleningsdoelen van Jarabee, als de onderwijsdoelen (Ontwikkelingsperspectief) van Het Mozaïek zijn beschreven. De CvB regelt ook de verwijzing van kinderen naar de vervolgschool. 3. Onderwijs-zorgconcept 3.1 Samenwerking in de groep Er is binnen de groep sprake van een specifiek pedagogisch klimaat, waarbij een heldere structuur, voldoende veiligheid voor het kind en een responsieve houding van het team kernpunten zijn. Er wordt een omgeving nagestreefd waarbinnen de kinderen zich veilig voelen, zelfvertrouwen krijgen en zich (weer) kunnen gaan ontwikkelen. Hiertoe wordt een zekere voorspelbaarheid nagestreefd door te werken volgens een vast dagritme en met zoveel mogelijk bekende volwassenen. In Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

7 de rustige inrichting zijn veel visuele hulpmiddelen aanwezig die de kinderen helpen zich het dagritme en de groepsregels eigen te maken. De pedagogisch medewerker en de leerkracht geven samen vorm aan de dag. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk als groep te werken, maar er zijn ook momenten waarop in kleine groepjes of individueel gewerkt wordt. Dit gebeurt binnen de groep, maar soms ook buiten de groep in een aparte ruimte. 3.2 Ons onderwijs-zorgaanbod De groep biedt een intensief aanbod van korte, concrete activiteiten die later op de dag of in de week worden herhaald. Als kinderen deelnemen aan therapie of trainingen, geboden door externe therapeuten (zoals logopedie,fysiotherapie), worden deze therapieën of trainingen geïntegreerd in de behandeling. In de groep wordt met het kind gewerkt aan o.a. het (leren) functioneren in een grotere groep, de interactie tussen de kinderen onderling en met de medewerkers, het vergroten van de zelfredzaamheid, de werk-en luisterhouding, spraaktaalontwikkeling, motorische ontwikkeling, ontluikende geletterdheid en de ontluikende gecijferdheid van het kind. Samenhang in ontwikkeling In de onderwijs-zorgklas delen we de mening dat spelactiviteiten een belangrijke basis vormen voor de verdere ontwikkelings- en leerprocessen. Kinderen zijn al handelend bezig, alleen of met elkaar, in interactie met de omgeving. Alle ontwikkelingsaspecten komen daarbij aan bod: variërend van de emotionele en sociale ontwikkeling tot de cognitieve en de ontwikkeling van communicatie en taal. Een veelzijdige persoonsontwikkeling, de zogenaamde brede ontwikkeling, wordt gezien als het hoogste doel. Kenmerkend voor de speel- en leeromgeving in de onderwijs-zorgklas Een sterk adaptieve, afgestemde leeromgeving; Er worden binnen onze school hoge eisen gesteld aan de onderwijsomgeving. De inrichting van de klas, de hoeken om te spelen en de manier waarop de materialen worden aangeboden zijn overzichtelijk en gestructureerd. De kinderen vragen om een zo prikkelarm mogelijke, rustige speel- en leeromgeving en indien nodig een eigen werkplek. D.m.v. visuele ondersteuning in de vorm van pictogrammen, afbeeldingen en foto s, wordt de omgeving voor de leerlingen gestructureerd. Aanbod is afgestemd op de zone van de naaste ontwikkeling; Het Ontwikkelimgsperspectief is richtinggevend voor het onderwijszorgaanbod. Daarnaast spelen we in op de specifieke behoefte van ieder kind door verbijzondering van het onderwijs-zorgaanbod door aan te sluiten op individuele zones van de naaste ontwikkeling. Leren is zelf kennis, vaardigheden en inzichten opdoen met behulp van én in interactie met anderen. Daarbij sluiten we in ons aanbod zoveel mogelijk aan bij wat kinderen in de verschillende ontwikkelingsfasen bezighoudt en houden we rekening met de vaak ernstige en complexe ontwikkelingsproblemen. Afwisseling van keuzemogelijkheid en sturing; balans zoeken tussen incidentele en intentionele activiteiten waarbij de beleving van het jonge kind centraal staat. We zijn sturend in onze benadering, maar bieden ook keuzemogelijkheid met als doel leerlingen te stimuleren tot initiatiefname, zelfstandigheid en actief leren, leren met en van elkaar. Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

8 Dagprogramma Het dagprogramma in de onderwijs-zorgklas ligt in grote lijnen vast en wordt voor de kinderen via dagritmekaarten aangegeven. Vaste onderdelen van het dagprogramma zijn: Speelwerktijd; Kringactiviteiten Eten en drinken; Buitenspel; Beweging;. Therapieën Het programma laat de nodige speelruimte voor zowel kind als leerkracht/pedagogisch medewerker. De activiteiten die tijdens het dagprogramma aan bod komen, richten zich op de volgende ontwikkelingsgebieden: Sociaal-emotionele ontwikkeling; Motoriek; Zintuiglijke waarneming; Spraaktaalontwikkeling; Wereldverkenning; Symboolverkenning (ontluikende geletterdheid, ontluikende gecijferdheid). Rol van de volwassenen Een voorwaarde om tot groei te komen is een goede (vertrouwens-) relatie met de leerkracht/pedagogisch medewerker in de klas. De leerkracht/pedagogisch medewerker biedt veiligheid en vertrouwen door voorspelbaar, duidelijk en consequent te handelen. Het welbevinden van het kind staat voorop. Daarnaast is het handelen van de leerkracht/pedagogisch medewerker gericht op wat jonge kinderen bezig houdt, dit vereist een intensieve en een sterke (ortho)pedagogische relatie (sensitiviteit, empathie, responsiviteit). In de onderwijs-zorgklas werken mensen die affiniteit hebben met kinderen met zeer diffuse en complexe problemen. De leerkracht/pedagogisch medewerker optimaliseert door te zorgen voor een breed, gevarieerd en flexibel onderwijszorgaanbod, waarin elk kind zich, afhankelijk van zijn ontwikkelingsmogelijkheden in een continu proces moet kunnen ontwikkelen. In de begeleiding is de leerkracht/ pedagogisch medewerker voortdurend gericht op de zone van naaste ontwikkeling: het kind wil deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten maar kan dat nog niet alleen. De leerkracht/pedagogisch medewerker helpt het kind zodanig dat het dat wel kan. In interactie met een ander is het kind meer in staat dan alleen. Dat betekent dat de leerkracht/pedagogisch medewerker en de kinderen gezamenlijk actief zijn. Concreet houdt dit bijvoorbeeld in dat we met de kinderen de (speel) hoek gaan inrichten. We bedenken samen wat we nodig hebben en hebben als leerkracht/pedagogisch medewerker altijd iets achter de hand om het spel op een bepaald moment te verrijken. Daarnaast observeren en begeleiden we het spel van de kinderen intensief. Dit doen we door in gesprekjes aan bod te laten komen wat nodig is voor het spel en hoe iets werkt, door in de klas het spel voor te doen of door mee te spelen als leerkracht/pedagogisch medewerker. Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

9 Actieve rol van de leerling Naast de hulp en de gerichte sturing die het kind krijgt is het kind zelf ook actief: we gaan er immers vanuit dat kinderen zelf ontwikkelingskracht bezitten. Eigen initiatieven worden dan ook beschouwd als een wezenlijke voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. Daarbij spelen aspecten als betrokkenheid bij de activiteit en deelname aan activiteiten, die voor kinderen persoonlijk zinvol zijn, een grote rol. De leerkracht/pedagogisch medewerker probeert in zijn aanbod zoveel mogelijk rekening te houden met activiteiten die zich afspelen in zinvolle contexten: concrete leefsituaties en wat zich daarin afspeelt actuele gebeurtenissen om de kinderen heen de wijde wereld, die spannend is en nieuwsgierig maakt De rol van de leerkracht/pedagogisch medewerker bestaat dan ook uit bemiddelen. Enerzijds staan de initiatieven van de kinderen voorop, anderzijds is het de leerkracht/ pedagogisch medewerker die het ontwikkelingsproces in de gaten houdt en op grond daarvan en op grond van de doelen het activiteitenaanbod selecteert. Om de actieve rol van de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en te stimuleren werken we in de onderwijs-zorgklas met een activiteitenplanbord. Kinderen mogen door middel van het planbord zelf een keuze maken welke activiteit ze willen gaan doen. Op het planbord zien ze meteen hoeveel kinderen bij een activiteit mogen spelen of werken. De leerkracht/pedagogisch medewerker kan ook zelf kinderen inplannen om bijvoorbeeld doelen uit het onderwijs-zorgplan gericht te stimuleren/ trainen. Kort samengevat bieden we kinderen keuzemogelijkheden en sturing. Keuzemogelijkheden bieden we aan om kinderen zelf keuzes te leren maken met als doel: stimuleren tot initiatiefname, zelfstandigheid en actief leren, leren met en van elkaar. Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

10 3.3 Onderwijsaanbod...door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Ontwikkelingsperspectief (OP) Bij start van de leerling in de onderwijs-zorgklas wordt door de CVB binnen 6 weken het ontwikkelingsperspectief (OP) vastgesteld. In het ontwikkelingsperspectief wordt er op basis van de dossiergegevens van het kind (uitgaande van de brede ontwikkeling) een inschatting gemaakt van het type vervolgonderwijs en leerjaar (groep 1/2/3) waar naar het kind uit zal stromen na de onderwijs-zorgklas. Dit wordt het verwachtte uitstroomperspectief genoemd. Kort gezegd wordt op basis van het OP voorspelt wat het kind op school gaat leren (verwachting). Onderwijsconcept Het onderwijs binnen onze school is een combinatie van ontwikkelingsgericht- en programmagericht werken. Het leerstofaanbod binnen onze school is afgestemd op de belevingswereld van het jonge kind. Als uitgangspunten voor het ontwikkelingsgericht werken gelden: het geven van ruimte tot initiatief het aansluiten bij de eigen behoeften van het kind het aspect van zelfsturing en zich autonoom voelen het aanbieden van betekenisvolle activiteiten in de zin van: aansprekend, uitdagend, nieuwsgierigheid prikkelend het aansluiten bij reeds aanwezige kennis en inzichten Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

11 Naast deze benadering is sprake van programma gericht werken. Er vindt systematische ordening en aanbieding van leerstof plaats, gericht op de leervoorwaarden en het aanvankelijk onderwijs. Gedurende de dag wordt er gewerkt volgens een vaste structuur met vooraf geplande activiteiten. Leerstofaanbod en differentiatie In de onderwijs-zorgklas is het leerstofaanbod afgestemd op de belevingswereld van jonge kinderen. Er wordt gewerkt met een basisaanbod (gangbaar aanbod) voor alle kinderen. Voor taal en rekenen is dit basisaanbod afgestemd op de kerndoelen van groep 1 en groep 2 van het Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Naast het basisaanbod sluiten wij aan bij individuele onderwijsbehoeften van kinderen door differentiatie in instructie en leertijd. Daarbij stellen we een maximum van drie niveaus om het organisatorisch haalbaar te houden voor de leerkracht/pedagogisch medewerker. Voor het indelen in drie niveaus worden enerzijds de toetsgegevens als uitgangspunt genomen. Hierbij houden we de volgende indeling aan: Verkorte instructie: niveau I (CITO) Basis instructie: niveau I-II-II-IV-V (CITO) Verlengde instructie: niveau IV en V Anderzijds is de totale beeldvorming van het kind mede bepalend voor het indelen van de kinderen in de drie niveaugroepen per klas. Gebruik van middelen en materialen Kenmerkend voor het onderwijs aan deze jonge kinderen is dat het zodanig wordt aangeboden dat de ontwikkeling op verschillende gebieden geïntegreerd wordt gestimuleerd. De methode Kleuterplein vormt de basis voor ons onderwijs. Met Kleuterplein werken we doelgericht aan álle tussendoelen. Kleuterplein is meer dan alleen taal en rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Kleuterplein heeft 16 thema s in de belevingswereld van de kleuters. In elk thema komen alle ontwikkelingsgebieden en leerdoelen voor kleuters aan bod. Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3. Methodeoverzicht: Rekenen: Kleuterplein/Gecijferd Bewustzijn, Map Taal / lezen: Kleuterplein/Fonemisch Bewustzijn, Map/Software: Kleuterplein en Woordenstart Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

12 Sociaal emotioneel: Methode Goed Gedaan/Doos vol gevoelens/bloe (7 boeken met cd, )/The Transporters Muzikale vorming, handvaardigheid en tekenen: Moet je doen! Bewegingsonderwijs: Bewegingsonderwijs in het speellokaal Motorische ontwikkeling: Schrijfdans 4 Begeleiding 4.1 Handelingsplanning Bij de start wordt er voor ieder kind in de onderwijs-zorgklas een geïntegreerd onderwijs-zorgplan gemaakt door de gezamenlijke Commissie voor de Begeleiding (CvB) in samenwerking met de ouders en Bureau Jeugdzorg (BJZ). Dat houdt in dat het hulpverleningsplan van Jarabee en het OP (= Ontwikkelingsperspectief), nu nog handelingsplan, van school in elkaar worden geschoven tot een geïntegreerd onderwijs-zorgplan. De praktijk wijst uit dat dit leidt tot een goede onderlinge afstemming, minder overlap van het aanbod en één communicatiestroom naar ouders. In het onderwijs-zorgplan wordt voor ieder kind vastgelegd aan welke einddoelen gewerkt wordt. Onderscheiden worden: o Doelen voor het kind o Doelen voor het gezin In de eerste zes weken van de plaatsing worden de einddoelen (langetermijndoelen) omgezet in kortetermijndoelen voor de periode van ongeveer een half jaar. Leerkracht (lkr) en pedagogisch medewerker (pm-er) schrijven hiervoor samen een moduleplan onderwijs-zorg. Het eerste deel van dit moduleplan wordt bij de start al ingevuld door de CvB van het onderwijs. Indien er sprake is van inzet van ondersteunende modules (logopedie, fysiotherapie en ambulant bij verblijf) zal ook hiervoor een moduleplan worden geschreven door de desbetreffende discipline. Het onderwijs-zorgplan wordt na een half jaar opnieuw geëvalueerd tijdens een casuïstiekbespreking, na schooltijd. Hiervoor leveren de pm-er en de leerkracht gezamenlijk een verslag aan waarin de werkdoelen uit het moduleplan zijn geëvalueerd. Ook de betrokken disciplines zullen de evaluatie van hun eigen moduleplan aanleveren. Op basis daarvan worden er nieuwe werkdoelen gemaakt voor de tweede periode (moduleplan 2). De evaluatiegegevens en voorstellen worden meegenomen tijdens het evaluatiegesprek met de ouders. Tijdens dit gesprek vindt besluitvorming plaats over de voortgang van het onderwijszorgproces en het verwachte uitstroomperspectief. Aan het eind van de tweede periode vindt er opnieuw een casuïstiekbespreking plaats waarin geëvalueerd wordt of de langetermijndoelen uit het onderwijs- Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

13 zorgplan behaald zijn. Zodra de doelen zijn behaald wordt er een definitief advies gegeven t.a.v. vervolgonderwijs. Indien de doelen nog niet behaald zijn, wordt besproken of verlenging van het verblijf in de onderwijs-zorgklas mogelijk is en wordt het verwachte uitstroomperspectief bijgesteld. 4.2 Hoe volgen we het kind? De ontwikkeling van het kind wordt gevolgd aan de hand van het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM). Het ontwikkelingsvolgmodel is een observatiesysteem waarin allerlei aspecten van de kinderlijke ontwikkeling in de vorm van ontwikkelingslijnen met ontwikkelingsfasen per half jaar zijn uitgewerkt. De volgende ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt: Basale ontwikkeling behoeften Speel- en werkgedrag (Senso)motorische ontwikkeling Spraak- en taal(denk)ontwikkeling Symboolverkennen Ontluikende geletterdheid Ontluikende gecijferdheid Het instrument wordt gebruikt in de dagelijkse onderwijsleersituatie bij verschillende activiteiten en in gevarieerde situaties. Naast het Ontwikkelingsvolgmodel jonge kinderen (OVMJK) worden er 2 keer per jaar (januari/juni) CITO-toetsen afgenomen om het niveau van het kind te bepalen en af te zetten tegen de criteria van het reguliere basisonderwijs. Met behulp van deze gegevens kan de leerkracht een niveaubepaling doen en wordt duidelijk op welk ontwikkelingsgebied sprake is van een leerachterstand of voorsprong. Toetskalender onderwijs: Maanden Actie Januari CITO afname Taal en Rekenen groep 1 en 2 Gezamenlijk invullen OVMJK Controletaken Fonemisch Bewustzijn groep 2 Juni CITO afname Taal en Rekenen groep 1 en 2 Gezamenlijk invullen OVMJK Controletaken Fonemisch Bewustzijn groep 1 en 2 Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

14 5. Het team 5.1 Functies Adjunct-directeur Zorgmanager Gedragswetenschapper Zorgcoördinator onderwijs Ambulant hulpverlener/zorgcoördinator Pedagogisch medewerker Leerkracht Verpleegkundige Fysiotherapeut Logopedist 5.2 Samenstelling van het team Kernteam Leerkracht: Pedagogisch medewerkers Zorgteam Adjunct directeur onderwijs SO Het Mozaïek Zorgmanager Jarabee, de Rietpluim Gedragswetenschappers Zorgcoördinator onderwijs Zorg coördinator Jarabee Schoolmaatschappelijk deskundige Secretaresse Fysiotherapeut: Fysiotherapeut: Logopedist: Verpleegkundige: Wies Hinsenveld Annette Brender a Brandis Marielle Oude Booijink Mirjam Koenderink Annemarie ter Halle Mirjam Zwierink Judy Broekhuis Marjothe Slot Kelly Jap (onderwijs) Thea Roosendaal (Jarabee) Judy Broekhuis Variërend per kind (Jarabee) Grietje Faber Joyce Doeve Jolienke Colenbrander Nancy Stokkers (groepsgym) Bianca Kroeze Sjoukje Freriks Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

15 5.3 Teamoverleg Het team heeft regelmatig overleg over organisatorische en huishoudelijke zaken. Daarnaast heeft het team inhoudelijk overleg. De gedragswetenschappers van de Regenboog hebben regelmatig overleg met de ambulant hulpverlener, evt. therapeuten en het kernteam over de realisatie van de doelen, de benodigde aanpak en het aanbod. De zorgcoördinator van het onderwijs heeft regelmatig een orthodidactisch overleg met de leerkracht. Tijdens dit overleg worden de didactische vorderingen doorgenomen, methodieken afgestemd en het leerlingvolgsysteem nagekeken. Op basis van alle informatie wordt een inschatting gemaakt over het ontwikkelingsperspectief en wordt op onderwijsinhoudelijk vlak bekeken hoe een eventuele leerachterstand kan worden ingehaald. De zorgcoördinator van het onderwijs coacht de leerkracht op leerkrachtvaardigheden en groepsmanagement. Tot slot heeft de CVB regelmatig overleg over de stand van zaken rondom een kind. 6. Oudercontacten 6.1 De Regenboog en ouders Onderwijs-zorgklas de Regenboog gaat uit van een intensieve samenwerking tussen ouders, onderwijs en jeugdzorg. Wij hebben als uitgangspunt dat gezin, jeugdzorg en onderwijs gelijkwaardige partners van elkaar zijn. Ouders beschikken over een ruime ervaringsdeskundigheid wat hun kind betreft. Wij als team beschikken over professionele deskundigheid. Door samen te werken,kunnen we leren van elkaars deskundigheid en samen een antwoord vinden op de hulpvragen die er zijn. Jeugdzorg Leerkracht Speciaal Onderwijs Gezin Ambulant begeleider PM Pedagogisch medewerker Ouders Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

16 Tijdens het verblijf van een kind in de Regenboog, is er veel en intensief contact met de ouders. De zorgcoördinator van Jarabee, de pedagogisch medewerker, en leerkracht hebben regelmatig met de ouders contact. De mentor van een kind kan soms dagelijks contact hebben met de ouders. Tijdens al deze contacten wordt zo goed mogelijk afgestemd op de vragen en behoeftes van ouders en kind. 6.2 Huisbezoeken In de eerste periode van de plaatsing zal er een huisbezoek worden afgelegd in het kader van de kennismaking. 6.3 Informatieavond Aan het begin van het schooljaar vindt een informatieavond plaats. 6.4 Kijkmomenten Twee keer per schooljaar wordt u als ouder uitgenodigd om mee te doen en te kijken in de groep van uw kind. 6.5 Nieuwsbrieven Elke maand wordt er vanuit het onderwijs een nieuwsbrief voor ouders uitgegeven. Daarnaast gaat er een keer per week een themabrief uit, waarin wordt aangegeven wat er in de groep leeft en aan welke thema s en activiteiten binnen de groep gewerkt wordt. 6.6 Website Stichting Attendiz heeft een website: Op de pagina van Het Mozaïek die rechtstreeks te vinden is onder staat een actueel en uitgebreid aanbod aan informatie. Ook Jarabee heeft een website: Op de website kunt u onder andere actuele informatie vinden over alle hulpvormen van Jarabee. U kunt de folders hiervan downloaden en uw vragen stellen. Ook de informatie over rechten en plichten van medewerkers en cliënten kunt u hier vinden. We hechten veel waarde aan de kwaliteit van de website van zowel onze school als onze jeugdzorginstelling. Wij staan dan ook open voor reacties en/of aanvullingen op onze website. 6.7 Heen-en-weer-schrift De Regenboog vervult niet de functie van een buurtschool. Daarom ontbreken vaak de vanzelfsprekende contacten tussen ouders en team. Om u toch goed op de hoogte te houden wat er op een dag gebeurt, kan in overleg met u een zogenaamd heen-en-weerschrift opgestart worden. Daarin beschrijft het team het verloop van de dag. Wij verwachten van u dat ook u een kort verslagje schrijft over hetgeen uw kind heeft gedaan en/of meegemaakt. 6.8 Bereikbaarheid ouders Wij willen u verzoeken altijd bereikbaar te zijn. Dit betekent dat u aan de groepsleiding de telefoonnummers vermeldt waarop u bereikbaar bent. Ook wijzigingen van telefoonnummers en adres graag zsm doorgeven aan De Regenboog. Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

17 6.9 Ouderraad SO Het Mozaïek heeft een ouderraad met als hoofddoel het leveren van een jaarlijks terugkerende bijdrage aan de sociale activiteiten zoals Sinterklaas, de Kerst, Paasfeest, etc. De ouderraad bespreekt met een vertegenwoordiging van het team bij welke activiteiten zij ondersteuning kunnen bieden. Hierbij kunt u denken aan: het mee organiseren en uitvoeren, het versieren en hulp bij activiteiten in de groep Medezeggenschapsraad (M.R.) SO Het Mozaïek heeft een eigen medezeggenschapsraad. Gekozen vertegenwoordigers van de ouders en eveneens gekozen vertegenwoordigers van het schoolteam vormen als oudergeleding en personeelsgeleding de M.R. Zij dienen vorm te geven aan de inspraak op het beleid van de gemeente en het bestuur. Daarnaast kan de M.R. zelf initiatieven ontplooien om bestuur of directie op zaken te attenderen of daarover advies uit te brengen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Judy Broekhuis; adjunct-directeur. Jarabee kent een eigen ouderraad, die vergelijkbaar is met de medezeggenschapsraad, en eenmaal per 6 weken vergadert. 7. Schooltijd 7.1 Schooltijden Maandag: 8.45 tot uur Dinsdag: 8.45 tot uur Woensdag: geen lestijd, thuisbegeleiding in overleg mogelijk Donderdag: 8.45 tot uur Vrijdag: 8.45 tot uur 7.2 Onderwijstijd Ochtend: 3,25 uur Middag: 2,5 uur Week: 23 uur Jaar: 897 uur 7.3 Pauzes Ook de pauzes maken deel uit van het onderwijs-zorgprogramma wat de kinderen wordt aangeboden. Tijdens deze vrijere momenten wordt onder andere aandacht besteed aan: sociale redzaamheid, samenspel met andere kinderen en het opbouwen en versterken van het spelrepertoire. 7.4 Leerplicht Bijna alle kinderen beleven hun eerste schooldag op vierjarige leeftijd. Dit is een spannende en belangrijke dag voor de ouders en het kind. De kleuter is op die leeftijd nog niet leerplichtig, maar het is goed voor zijn ontwikkeling om samen met leeftijdgenootjes al naar school te gaan. De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. Een kind dat bijvoorbeeld op 10 oktober zijn vijfde verjaardag heeft gevierd, wordt op de eerste schooldag van de maand november leerplichtig. Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge kinderen. Daarom biedt de Leerplichtwet een mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders van een vijfjarige leerling mogen, in overleg met de locatieleider, hun kind maximaal vijf uur per week thuis Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

18 houden. Mocht dit niet genoeg blijken te zijn, dat mag een directeur daar nog vijf extra uren vrijstelling per week bovenop doen. De mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van de leerling te voorkomen. Zodra een kind zes jaar is, geldt de overgangsmogelijkheid niet meer. Zesjarige kinderen moeten allemaal het volledige onderwijsprogramma volgen. 7.5 Vakantierooster, bijzondere vrije dagen Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Goede Vrijdag Tweede Paasdag Meivakantie t/m Pinksteren Zomervakantie t/m De volgende 10 woensdagen gaan de kinderen wel naar school: 5 september oktober november december januari februari maart april mei juni 2013 De overige woensdagen zijn de kinderen vrij. De volgende extra vrije dagen zijn ingepland: 9 oktober 2012 Studiedag 1 21 december uur vrij: geen taxivervoer terug naar huis 26 april 2013 Studiedag 2 3 juli Woensdag vrij! 5 juli uur vrij: geen taxivervoer terug naar huis 6 juli Zomervakantie! 7.6 Vakantieverlof Voor het geven van verlof buiten de schoolvakanties geldt als algemeen uitgangspunt dat dit niet mogelijk is, tenzij er sprake is van artikel 13A van de Leerplichtwet. Hierin staat aangegeven dat verlof gegeven kan worden indien de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk maakt om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een verzoek daartoe dient minimaal twee maanden van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Er moet een werkgeversverklaring worden Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

19 overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële vakantie mogelijk is. Het verlof: kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend; mag niet langer duren dan tien schooldagen; mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar. Tegen de beslissing van de directeur is bezwaar/beroep mogelijk op grond van de Algemene Wet bestuursrecht. 7.7 Gewichtige omstandigheden De schoolleiding kan tevens verlof verlenen wegens gewichtige omstandigheden. Ook hiervoor geldt een maximum van tien dagen per schooljaar. Gewichtige omstandigheden kunnen plezierige, maar ook minder plezierige omstandigheden zijn. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1, van de Leerplichtwet, dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd en door deze op basis van de wet worden afgehandeld. Het gaat om de volgende situaties: 1. Het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; 2. Verhuizing voor ten hoogste één dag; 3. Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad voor één of ten hoogste twee dagen afhankelijk van de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende; 4. Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. De duur van het verlof gaat in overleg met de leerplichtambtenaar van de woongemeente; 5. Overlijden van: bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad voor ten hoogste één dag; , 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag; 7. Andere gewichtige omstandigheden, maar geen vakantieverlof. Eén en ander betekent dat geen verlof kan worden verleend voor een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra lang weekend, deelname van leerlingen aan evenementen, een langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst et cetera. Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal één maand van tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Dit gebeurt door middel van een standaardformulier wat u van de leerkracht kunt krijgen. Dit verlof wordt door de leerplichtambtenaar alleen verleend indien de ouders bij het verzoek een verklaring van een arts of maatschappelijk werker kunnen overleggen, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden. De leerplichtwet impliceert aldus dat de schoolleider alleen verlofaanvragen behandelt, die een periode van maximaal tien schooldagen betreffen. Hij dient Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

20 deze conform de bovenstaande afspraken te behandelen en is strafbaar indien hij dit niet doet. Bij ongeoorloofd schoolverzuim moet de directeur aangifte doen bij de leerplichtambtenaar en zijn de ouders/verzorgers strafbaar. Er wordt proces-verbaal opgemaakt, waarbij de ouders beboet kunnen worden. 7.8 Schoolverzuim Wanneer uw kind ziek is en niet naar de Regenboog kan komen, belt u de adjunctdirecteur; of naar het kernteam: om dit door te geven. 8. Overige belangrijke zaken 8.1 Geldelijke bijdragen van ouders Voor kinderen die onderwijs volgen op de Regenboog worden geen geldelijke bijdragen aan ouders gevraagd, zoals gebruikelijk is op een reguliere school. Wel is er een verplichte bijdrage vanuit de jeugdzorg, namelijk: LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). 8.2 Het LBIO vermeldt het volgende U bent als (stief)ouders verplicht te voorzien in het onderhoud van uw (stief)kinderen. Deze onderhoudsplicht blijft bestaan, ook als uw kind buiten het gezin verblijft. U betaalt dan ook een bijdrage in de kosten van de jeugdzorg. Het maakt daarbij niet uit of dit met of zonder uw toestemming gebeurt. De instelling die verantwoordelijk is voor de plaatsing (veelal Bureau Jeugdzorg) geeft aan het LBIO de datum door waarop uw kind is geplaatst. De ouderbijdrage is verschuldigd over elke dag dat het verblijft heeft geduurd. De dag van aankomst wordt daarbij wel en de dag van vertrek wordt niet meegerekend als dag van verblijf. Ook als het kind tijdens het weekend of vakanties thuis is, bent u de bijdrage verschuldigd, omdat hier in de vaststelling van de bijdrage al rekening mee is gehouden. Wordt uw kind minder dagen per week geplaatst? Of wijzigt de plaatssituatie op een andere manier? Dan geeft de plaatsende instelling dat aan het LBIO door. De ouderbijdragenregeling is een inkomensonafhankelijke regeling. Dat wil zeggen dat de verschuldigde bedragen wettelijk vastliggen. De hoogte van uw inkomen heeft geen invloed op de hoogte van de ouderbijdrage. Waarvan is de hoogte wel afhankelijk? De leeftijd van uw kind De soort zorg die uw kind krijgt Het aantal dagen per week dat uw kind is geplaatst Meer informatie over LBIO kunt u vinden op 8.3 Vervanging van personeel Personeel wordt in eerste instantie intern vervangen. Als ziekte langer duurt, wordt gezocht naar vervanging. Bij langdurige afwezigheid van een personeelslid worden de ouders schriftelijk op de hoogte gesteld. Schoolgids onderwijs-zorgklas De Regenboog

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2014-2015 een school van Inhoud Een woord vooraf... 5 Hoofdlocatie... 6 Afdelingen... 6 Lestijden locaties... 7 Leeswijzer... 9 Inleiding: Profiel van de school...

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie