Audit & Assurance 2 proefexamen 2 - opgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audit & Assurance 2 proefexamen 2 - opgave"

Transcriptie

1 Audit & Assurance 2 Proefexamen 2 INTERIMCONTROLE (maximaal 65 punten) DHV Waterconsult B.V. is een grote onderneming die projecten uitvoert op het gebied van drinkwatersystemen voor steden en dorpen. Veel projecten vinden plaats in West-Europa en de USA maar enkele projecten zijn in ontwikkelingslanden. DHV Waterconsult B.V. levert hierbij het projectmanagement (in de meest ruime zin) alsmede de technische knowhow. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats door lokale aannemers. Momenteel is DHV Waterconsult B.V. betrokken bij een vijftigtal projecten (drie in Pakistan, twee in India, een in Bangladesh en 44 in West-Europa en de USA). De omzet wordt voor 90% behaald in West-Europa en de USA. In 2009 heeft Waterconsult B.V., voor de eerste maal, een opdracht gekregen van het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking. Het betreft het aanleggen van een drinkwatersysteem in een tiental dorpen in Pakistan (projectnaam: "clean water in 2014"). Zoals reeds gezegd is Waterconsult B.V. betrokken bij twee andere drinkwateropdrachten in dit land. Om deze reden heeft het Ministerie Waterconsult B.V. ingeschakeld bij dit project. De totale kosten van het project "clean water in 2014" worden begroot op en het project moet in het jaar 2014 worden opgeleverd aan de lokale autoriteiten. DHV Waterconsult B.V. heeft een z.g. veldkantoor in Pakistan. Op dit kantoor zijn werkzaam een velddirecteur (een recent geworven Nederlandse ingenieur met vele jaren ervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking), twee jonge enthousiaste technici, vijf lokaal geworven medewerkers met enig technisch inzicht alsmede een drietal lokaal geworven administratieve krachten, onder wie één boekhouder. Het veldkantoor is betrokken bij alle drie projecten die DHV Waterconsult B.V. in Pakistan uitvoert. Regelmatig reizen medewerkers van DHV Waterconsult B.V. (voornamelijk ingenieurs) van Nederland naar Pakistan voor ondersteuning en advisering. Het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking bemoeit zich niet met de uitvoering. De boekhouding, inclusief de lokale boekhouding, wordt gevoerd met behulp van een standaardboekhoudpakket. Lokaal wordt gewerkt met PC s. Maandelijks worden de financiële gegevens (op diskette) naar Nederland gezonden voor consolidatie. De Pakistaanse boekhouder heeft weliswaar weinig opleiding maar daarentegen veel ervaring. Zijn medewerkers zijn door hem opgeleid om specifieke administratieve taken te verrichten. DHV Waterconsult B.V. dient voor het project "clean water in 2014" per kwartaal een declaratie in bij het Ministerie waarna uitbetaling plaatsvindt. De declaratie wordt in Nederland opgesteld mede met behulp van de gegevens van het veldkantoor. Deze declaratie bevat de gewerkte uren, reis- en verblijfkosten alsmede alle aanschaffingen van materieel voor het project en inhuren/contracteren van locale aannemers. Aan het begin van elk jaar maakt DHV Waterconsult B.V. een werkplan en een daaraan gekoppelde gedetailleerde begroting. Deze wordt besproken met het Ministerie en moet door het Ministerie worden goedgekeurd. Accountantsorganisatie COBURAI & DINIS Accountants NV (hierna C&D) fungeert reeds sinds jaar en dag bij DHV Waterconsult B.V. De organisatie en de administratie zijn goed op orde en de accountant kon zodoende zonder grote problemen komen tot een goedkeurende accountantsverklaring. C&D is lid van het met goede naam en faam bekend staand internationale samenwerkingsverband COBURAI International. Dit samenwerkingsverband heeft in nagenoeg alle West-Europese landen alsmede in de USA z.g. member firms. Buiten West Europa en de USA heeft deze organisatie geen bindingen. 1

2 In november 2009 ontvangt C&D van DHV Waterconsult B.V. het verzoek om ten behoeve van het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking jaarlijks een controle uit te voeren op de ingediende declaraties per boekjaar (vanaf het boekjaar 2009) van het project "clean water in 2014". De accountant wordt gevraagd voor 31 maart van het volgende jaar te rapporteren. Deze rapportage bestaat uit een accountantsverklaring bij de ingediende declaraties alsmede een rapport van controlebevindingen. Het Ministerie heeft de accountant verzocht een onderzoek te doen naar de declaraties van DHV Waterconsult B.V. Vraag 1 (5pt) Welke verschillen met betrekking tot de planning van de controle en controledoelstellingen kunt u noemen tussen een reguliere jaarrekeningcontrole en deze specifieke opdracht ten behoeve van het Ministerie. Vraag 2 (5pt) Welke inherente risico's kunt u noemen bij de uitvoering van deze opdracht ten behoeve van het Ministerie. Vraag 3 (5pt) Geef aan welke maatregelen van interne beheersing geschikt zijn om de inherente risico s van vraag twee te mitigeren. Vraag 4 (5pt) Geef gemotiveerd aan welk controleaspect bij de overheid (en andere non profit organisaties) in het kader van Corporate (en Government) Governance een relatief grote betekenis heeft. Vraag 5 (5pt) Beschrijf in hoofdlijnen (de antwoorden op vorige vragen mede in ogenschouw genomen) op welke wijze C&D de controle ten behoeve van het Ministerie zal verrichten. C&D besluit omwille van efficiency en vanwege mogelijke taalproblemen een lokaal accountantskantoor in te schakelen bij de controle van het project "clean water in 2014". Via de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en de Pakistaanse zusterorganisatie komt C&D in contact met het kantoor Amier Brothers Chartered Accountants (hierna ABC Accountants). Deze lokale accountantsorganisatie valt onder het toezicht van de nationale Pakistaanse beroepsorganisatie voor accountants, vergelijkbaar met het Koninklijk NIVRA en de NOvAA. Gevraagd: Vraag 6a (5pt) Welke voorwaarden stelt u in het kader van deze opdracht aan de samenwerking met ABC Accountants. Betrek in uw antwoord de relevante standaarden uit de HRA Vraag 6b (5pt) Geef aan welke aspecten van belang zijn voor een goede samenwerking tussen C&D en ABC Accountants. Bij de afronding van de controle krijgt Amier Mohammed an-noor CPA van ABC Accountants onderstaande aantekening ter beoordeling voorgelegd: Bij de controle van de bepaalde facturen aan crediteuren is een stagiaire (Jantine de Wit) uit Nederland, die deel uitmaakt van het bezoekend controleteam van C&D tegen enkele grote betalingen aangelopen. Er zijn drie bedragen van betaald aan een totaal onbekende adviesorganisatie uit het Midden-Oosten voor te leveren adviezen inzake watermanagement. Tot op heden zijn er geen rapporten inzake deze opdracht terug te vinden bij het management. Er zijn geen verrekeningen van de betaalde bedragen teruggevonden. De afrekening vond steeds via een bankorganisatie uit Afghanistan plaats. De stagiair vraagt zich af of hier sprake kan zijn van witwassen. 2

3 Ga in de beantwoording van deze vraag er vanuit dat ook in Pakistan dezelfde wet- en regelgeving geldt als in Nederland. Vraag 7a (15pt). Geef aan volgens welke controlestandaard en welke wet Amier Mohammed an Noor CPA aandacht zou moeten schenken aan de genoemde bevinding Vraag 7b (15pt) Geef aan wat Amier Mohammed an Noor CPA vervolgens aan werkzaamheden zou moeten verrichten 3

4 Bijlage 1 Warmwater BV Balansen in Activa Balans 30 juni 2009 Balans 31 december 2008 Balans 31 december 2007 Machines en inventaris Werken in uitvoering Af: gedeclareerde termijnen Voorraden Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Passiva Aandelenkapitaal Rekening-courant Pijp BV Crediteuren Overige schulden op korte termijn Resultaat voorgaande jaren Resultaat afgesloten periode

5 Vervolg bijlage 1 Warmwater BV Winst- en verliesrekeningen in Prognose 2009 Winst- en verliesrekening 2008 Winst- en verliesrekening 2007 Omzet Mutatie: werken in uitvoering Materialen Lonen en salarissen Sociale lasten Afschrijvingen Overige directe kosten Bruto winst Huisvestingskosten Beheerkosten Overige algemene kosten Bedrijfsresultaat Rentelasten Resultaat voor belastingen Belasting Resultaat na belastingen

6 Bijlage 2 Aanvullende informatie Algemeen In verband met bedrijfsopvolging is Installatiebureau Warmwater BV opgericht op 1 januari Warmwater BV zet de activiteiten van Pijp BV voort. Alle activa en passiva van Pijp BV, met uitzondering van het onroerend goed en de schulden op lange termijn, zijn door Warmwater BV per 1 januari 2007 tegen reële waarde overgenomen. Voor de overnamesom is Pijp BV in de boeken van Warmwater BV gecrediteerd. De directie van Warmwater BV heeft in een gesprek met de interne accountant van Vaste Grond naar voren gebracht dat de resultaten zich over het eerste half jaar 2009 gunstig hebben ontwikkeld. De vooruitzichten zijn hoopvol in verband met de gunstige marges waartegen de opdrachten konden worden afgesloten. De directie verwacht geen belangrijke afwijkingen ten opzichte van de prognose. Wel is de directie van mening dat het steeds moeilijker wordt bekwame vakmensen te werven. Machines en inventaris De waardering van machines en inventaris vindt plaats tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de economische levensduur. Werken in uitvoering De werken in uitvoering zijn gewaardeerd tegen directe kosten vermeerderd met een opslag voor de indirecte kosten. Winstneming vindt plaats naar rato van de voortgang van de uitvoering. Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Debiteuren Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Deze voorziening bedraagt zowel ultimo 2007 als Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld, staan deze vrij ter beschikking. Rekening-courant Pijp BV Er is een rekening-courant overeenkomst tussen beide Bv s, waarin onder meer is bepaald dat: - de jaarlijkse rente 8% bedraagt; - de schuld op 1 januari 2007 in 10 jaar wordt afgelost; - de schuld direct opeisbaar is op het moment dat niet wordt voldaan aan de betalingsverplichting en bij vervreemding van de aandelen van Warmwater BV. In afwijking van het contract is zowel in 2007 als in 2008 de verschuldigde rente bijgeschreven in rekening-courant en vond er geen aflossing plaats. Beheerkosten Als beheerkosten worden beschouwd de aan het verslagjaar toe te rekenen kosten die betrekking hebben op de operationele activiteiten van de vennootschap. 6

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Tijd: 09.00 10.30 uur uitreiken en bestuderen casus 10.30 13.00 uur ochtendzitting 13.00 14.00 uur pauze 14.00 16.30 uur middagzitting

Tijd: 09.00 10.30 uur uitreiken en bestuderen casus 10.30 13.00 uur ochtendzitting 13.00 14.00 uur pauze 14.00 16.30 uur middagzitting Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 90116 4800 RA Breda Tel.: (076) 525 06 79 Fax: (076) 525 03 98 LANDELIJK EXAMEN - OAT Audit Franchise Company Holland Groep

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Handleiding Nederlandse controlestandaarden bij de controles in het MKB

Handleiding Nederlandse controlestandaarden bij de controles in het MKB Handleiding Nederlandse controlestandaarden bij de controles in het MKB Deel 2 - Praktische leidraden Oktober 2012 Deel 2 - Praktische leidraden (Tweede editie) 1 Copyright IFAC Deze Guide to Using International

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

LANDELIJK EXAMEN - OAT. Casus Bouw Totaal Groep (BTG)

LANDELIJK EXAMEN - OAT. Casus Bouw Totaal Groep (BTG) Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancy-opleiding Secretariaat: Postbus 5171 6802 ED Arnhem 026-3691075 06-53563467 LANDELIJK EXAMEN - OAT Casus Bouw Totaal Groep (BTG) Samenstellers: Redactiecommissie

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al

Deloitte. (encc j1. Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole 2010. c1ii g As al Deloitte Deloitte Accountants B.V. Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9733 www.deloitte.nl Follow-up Voortgangsrapportage accountantscontrole

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Mensenrechten, Emancipatie, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp Onderzoek naar financiële en beheersorganisatie bij het Netherlands Instutute for Multiparty Democracy

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. sustainable water services

Jaarverslag 2013. sustainable water services Jaarverslag 2013 sustainable water services Colofon Uitgave van Vitens Evides International in samenwerking met de afdeling Communicatie Vitens en de afdeling Communicatie Evides Waterbedrijf. Tekst HubertNiessenVis

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie