Richtlijnen wateronderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen wateronderzoek"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 7 Richtlijnen wateronderzoek Algemene richtlijnen vlgs KB 14/01/2002 betreffende kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of voor de fabricage en / of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt. Enkele opmerkingen vooraf: - het KB is gebaseerd op EG richtlijn 98/83/EG - geldt NIET voor natuurlijke mineraalwaters en bronwaters! (KB 8 febr van toepassing) - voor water dat in flessen of recipiënten verpakt wordt voor verkoop aan de consument: uitgebreidere info terug te vinden in het KB Desinfectie Indien dit wordt uitgevoerd moet doelmatigheid ervan gecontroleerd worden en nagegaan worden dat contaminatie door derivaten van het desinfectiemiddel op laagste niveau wordt gehouden zonder dat desinfectie in gevaar komt. Water dat NIET van drinkwaterkwaliteit is, mag enkel en alleen gebruikt worden voor het opwekken van stoom die niet in contact komt met levensmiddelen, koelen van koelinstallaties en brandbestrijding. Dit water moet verspreid worden via een afzonderlijk systeem, duidelijk geïdentificeerd. Het mag zeker niet verbonden zijn met of mogelijk terugvloeien naar leidingen met drinkbaar water! De operator moet de kwaliteit van het water regelmatig laten controleren (controleprogramma opstellen), indien nodig in overleg met het FAVV. Bij vaststelling van een non-conformiteit moet onmiddellijk de oorzaak bepaald worden en moeten herstelmaatregelen genomen worden. Het water mag pas terug gebruikt worden zodra het geen gevaar meer oplevert voor de consument (indien dat het geval was). De resultaten van de water-analyses moeten ten minste 3 jaar ter beschikking van het FAVV gehouden worden. Ook alle acties n.a.v. afwijkingen moeten gedocumenteerd worden. Dit document geldt als aanvulling op de FAVV nota betreffende de waterkwaliteit in de voedingssector (referentie PCCB/S3/BG/HD/154041) dd 16/02/2007.

2 Pagina 2 van 7 1. Leidingwater, zonder behandeling in het bedrijf Onder behandeling wordt verstaan: opslag, verwarming, chlorering, ozonisatie, filtratie, ontkalking, verzachting, UV-behandeling, inverse osmose Volledig onderzoek Niet nodig, het is voldoende de analyseverslagen bij de watermaatschappij op te vragen Bewakingsonderzoek (= routinecontrole) Niet nodig. In het kader van GHP en HACCP moet men zich er van verzekeren dat zich geen bijkomende verontreinigingen voordoen en dat het water op het ogenblik van gebruik nog van drinkwaterkwaliteit is 2. Leidingwater, met behandeling in het bedrijf (opslag, verwarming, chlorering, ozonisatie, filtratie, ontkalking, verzachting, UVbehandeling, inverse osmose.) Het volledige onderzoek (Bijlage I, II en III van het KB) is niet meer standaard van toepassing! Afwijking is toegestaan op basis van FAVV-nota PCCB/S3/BG/HD/ dd 16/02/2007, gebaseerd op het type van behandeling. Deze vermindering van parameters volgt advies van het wetenschappelijk comité van het FAVV (document terug te vinden op website: De frequenties blijven wel dezelfde als de frequenties vermeld in KB 14/01/2002 voor de volledige controle en het bewakingsonderzoek, en zijn afhankelijk van het dagelijks waterverbruik (zie ook verderop: frequentie voor uitvoeren van de analyses). De basisvoorschriften die vermeld worden in de FAVV-nota PCCB/S3/BG/HD/ zijn verplicht na te leven door alle operatoren uit de transformatie- en distributiesector; de uit te voeren parameters zijn enkel van toepassing voor de sector transformatie Opslag nitrieten

3 Pagina 3 van Filtratie Gewone mechanische filters: vezels, papier, keramiek en polymeer Omgekeerde osmose filters indien relevant: ijzer, lood, koper, nikkel, mangaan en cadmium!!! deze analyses zijn op inerte leidingen vervaardigd uit bv. Roestvrij staal of hogedichtheidspolyethyleen. Dus de te analyseren parameters zijn afhankelijk van het type leidingen in het bedrijf Actieve koolfilters Metaaldeeltjes die zouden kunnen vrijkomen in het water op basis van het type actieve kool dat gebruikt wordt (bv. zilver) 2.3. Ontharding Natrium én indien relevant: ijzer, lood, koper, nikkel, mangaan en cadmium!!! deze analyses zijn buiten natrium - op inerte leidingen vervaardigd uit bv. roestvrij staal of hogedichtheidspolyethyleen Opwarming Aëroob kiemgetal 37 C, E. coli en enterococcen Indien relevant: ijzer, lood, koper, nikkel, mangaan, cadmium!!! deze analyses zijn op inerte leidingen vervaardigd uit bv. roestvrij staal of hogedichtheidspolyethyleen.

4 Pagina 4 van Ontsmetting Ultraviolette stralen (UV) Ozon - chemisch: bromaten, jodaten 2.6. Andere Wel volledige controles uit te voeren (zoals beschreven onder putwater, zoals beschreven verderop in dit document). Er kan echter advies aangevraagd worden bij het FAVV om het aantal te analyseren parameters te mogen verminderen.

5 Pagina 5 van 7 3. Putwater, recyclagewater en regenwater Analyses uit te voeren door alle operatoren van de transformatie- en distributiesector 3.1. Volledig onderzoek Te bepalen parameters: bijlage I, II en II van het KB, tenzij de uitbater kan aantonen dat het risico zeer laag is voor overschrijding van de parameterwaarde! Bijlage I van KB 14/01/02: microbiologische parameters (minimale eisen) - E. Coli - Enterococcen - Pathogene micro-organismen en parasieten (salmonella, campylobacter, listeria monocytogenes, afhankelijk van het type bedrijf) - Pseudomonas aeruginosa: enkel vereist voor water dat verpakt in de handel wordt gebracht! - Totaal kiemgetal 22 C en 37 C: enkel vereist voor water dat verpakt in de handel wordt gebracht! Bijlage II van KB 14/01/02: chemische parameters (minimale eisen) - acrylamide - fluoride - antimoon - lood - arseen - kwik - benzeen - nikkel - benzo(a)pyreen - nitraat - boor - nitriet - bromaat - pesticiden - cadmium - pesticiden totaal - chroom - polycyclische aromatische KWS - koper - seleen - cyanide - tetrachlooretheen en trichlooretheen - 1,2 dichloorethaan - vinylchlorid - epichloorhydrine - trihalomethanen - totaal Bijlage III van KB 14/01/02 (chemische en microbiologische indicatorparameters) - geur - kleur - smaak - TK 22 C - coliformen - clostridium perfringens (+ spores): enkel te controleren indien afkomstig van oppervlaktewater of wanneer invloed van oppervlaktewater mogelijk is! - aluminium - ammonium - chloride - geleidingsvermogen voor elektriciteit - ph (voor water in flessen worden lagere ph-waarden toegelaten: zie ook opm. 4 in het KB) - ijzer - mangaan - oxideerbaarheid: moet niet worden gemeten als de TOC gemeten wordt - sulfaat - natrium - organisch koolstoftotaal (TOC) - troebelingsgraad - vrije chloorresten: enkel te meten indien het water gedesinfecteerd wordt met natriumhypochloriet of chloorgas

6 Pagina 6 van Bewakingsonderzoek (= routinecontrole) Te bepalen parameters: Bijlage IV van het KB, rekening houdend met de opmerkingen - geur - kleur - smaak - TK 22 C - TK 37 C: enkel te analyseren voor water dat verpakt in de handel wordt gebracht - coliformen - E. Coli - Clostridium perfringens (+spores): enkel te controleren indien er invloed van - oppervlaktewater mogelijk is of water uit ondiepe putten!!! - (Pseudomonas aeruginosa: enkel te analyseren voor water dat verpakt in de handel wordt gebracht - aluminium en ijzer: enkel te controleren wanneer deze als vlokmiddel gebruikt worden - ammonium - geleidingsvermogen voor elektriciteit - ph - nitraat - nitriet: enkel uit te voeren indien chlooraminering als desinfectie - troebelingsgraad - vrije chloorresten: enkel te meten indien het water gedesinfecteerd wordt met - natriumhypochloriet of chloorgas 4. Criteria voor beoordeling Criteria die vermeld worden in KB 14/01/2002 moeten gebruikt worden voor de beoordeling van de bekomen analyseresultaten. Voor Pseudomonas wordt beoordeeld op basis van het criterium voor in flessen of recipiënten in de handel gebracht water. Voor totaal kiemgetal bij 22 C en 37 C zijn geen vaste criteria bepaald. Er moet nagegaan worden of er geen abnormale verandering optreedt. Een verandering wordt als abnormaal beschouwd bij een variatie met een factor 10 of meer. De richtwaarde die als normaal beschouwd wordt, moet wel gevalideerd worden in kader van het HACCP-plan van het bedrijf.

7 5. Frequentie voor het uitvoeren van de analyses Pagina 7 van 7 Volledig onderzoek (bijlagei, II en III van KB 14/01/2002) Gemiddeld waterverbruik per dag in m³ Aantal analyses voor elke m³ per dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid voor elke m³ per dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid en meer voor elke m³ per dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid Bewakingsonderzoek (bijlage IV van KB 14/01/2002) Gemiddeld waterverbruik per dag in m³ Aantal analyses en meer voor elke m³ per dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid Opmerking 1: De frequenties mogen ten hoogste met de helft verminderd worden wanneer de waarden van de resultaten constant zijn voor monsters die gedurende twee opeenvolgende jaren werden genomen en aanzienlijk beter zijn dan de criteria op basis waarvan de beoordeling moet gebeuren. Dit geldt indien er zich geen wijzigingen voordoen (bv. m.b.t. de gebruikte put(ten), behandelingswijze e.d.) Opmerking 2: De onderzoeken moeten gelijkmatig verdeeld worden over het kalenderjaar. OPGELET voor water dat verpakt in de handel wordt gebracht zijn andere frequenties opgelegd dan de frequenties die in dit document worden vermeld! zie KB 14 jan 2002 bijlage IV punt Afname - Voor water dat gebruikt wordt in voedingsmiddeleninrichtingen: op het punt waar het in de inrichting wordt gebruikt. - Voor water dat aan een levensmiddelenbedrijf wordt geleverd uit een tankwagen of tankschip: op het punt waar het de tankwagen of het tankschip verlaat. - Voor water dat verpakt wordt voor verkoop: op plaats van afvullen en in de eindverpakking. Mengmonsters? Of bemonstering op één punt? Hangt af van het doel van de staalname. Toevoerpunten die rechtstreeks worden gebruikt bij de fabricage van levensmiddelen moeten zoveel mogelijk individueel worden bemonsterd. Toevoerpunten die gebruikt worden voor reiniging mogen wel gemengd bemonsterd worden. Ontsmetting van het uiteinde van de kraan wordt aanbevolen indien het om een controle gaat om de waterkwaliteit te beoordelen. Indien daarentegen de algemene hygiëne gecontroleerd wordt, is die niet aangewezen.

Richtlijnen wateronderzoek

Richtlijnen wateronderzoek april 2014 - Pagina 1 van 8 Richtlijnen wateronderzoek Algemene richtlijnen volgens KB 14/01/2002 betreffende kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen

Nadere informatie

Gebruik van water op het bedrijf

Gebruik van water op het bedrijf Gebruik van water op het bedrijf Volgens het KB van 14 januari 2002 moet water dat bestemd is voor de fabricage en/of het in handel brengen van voedingsmiddelen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en

Nadere informatie

UNIZO UCM FEDIS FWA BOERENBOND ABS. Wateronderzoek bij bedrijven in de voedingssector

UNIZO UCM FEDIS FWA BOERENBOND ABS. Wateronderzoek bij bedrijven in de voedingssector Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Controlebeleid Directie Transformatie en Distributie van Voedingsmiddelen WTC III Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel Tel. 02 208 34 11 Fax 02

Nadere informatie

UNIZO UCM FEDIS FWA BOERENBOND ABS

UNIZO UCM FEDIS FWA BOERENBOND ABS Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Controlebeleid Directie Transformatie en Distributie van Voedingsmiddelen WTC III Simon Bolivarlaan 30 B-1000 Brussel Tel. : 02 208 34 11 Fax:

Nadere informatie

BIJLAGE I BIJLAGE II CONTROLE DEEL A. Algemene doelstellingen en controleprogramma's voor het voor menselijke consumptie bestemde water

BIJLAGE I BIJLAGE II CONTROLE DEEL A. Algemene doelstellingen en controleprogramma's voor het voor menselijke consumptie bestemde water L 260/9 BIJLAGE I BIJLAGE II CONTROLE DEEL A Algemene doelstellingen en controleprogramma's voor het voor menselijke consumptie bestemde water http://www.emis.vito.be d.d. 07-10- 2015 1. Met de programma's

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 46-2006

WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 46-2006 1 WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 46-2006 Betreft : Verwerkingen of behandelingen van leidingwater in levensmiddelenbedrijven en de hierbijhorende

Nadere informatie

FOR Vragen Water. Vragen Antwoorden Opmerkingen

FOR Vragen Water. Vragen Antwoorden Opmerkingen Pagina : 1 de 5 1. Object Dit formulier bevat alle informatie die van een klant te verkrijgen is (en aan hem te geven is) wanneer hij een staalname en een wateranalyse vraagt (om de drinkbaarheid of de

Nadere informatie

Model-meetprogramma s voor eigenaren van collectieve watervoorzieningen. leidingnetten. Meetprogramma Waarom moet er een meetprogramma.

Model-meetprogramma s voor eigenaren van collectieve watervoorzieningen. leidingnetten. Meetprogramma Waarom moet er een meetprogramma. Model-meetprogramma s voor eigenaren van collectieve watervoorzieningen en grote collectieve leidingnetten 3 maart 2004 Het nieuwe Waterleidingbesluit is 9 februari 2001 in werking getreden. Dit stelt

Nadere informatie

Kwaliteitsanalyse putwater richtlijnen voor eigen waterwinners

Kwaliteitsanalyse putwater richtlijnen voor eigen waterwinners Vlaanderen is milieu Kwaliteitsanalyse putwater richtlijnen voor eigen waterwinners VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ www.vmm.be INHOUD 1 Eigen waterwinner... 4 1.1 Wat is een eigen waterwinner?... 4 1.2 Wat

Nadere informatie

Kwaliteit leidingwater

Kwaliteit leidingwater Thema: water > doelpubliek: gebruikers drinkwater Kwaliteit leidingwater Kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie periode 005-006-007 Versie 010 Meer informatie: www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Controle van de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water HET BEKKENBEHEERPLAN

Controle van de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water HET BEKKENBEHEERPLAN Koninkrijk België Vlaams Gewest Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Water HET BEKKENBEHEERPLAN Controle van de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water Water verdeeld in het Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector

Omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector Kenmerk PCCB/S3/ENE/1140519 Datum 19/05/2016 Huidige

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector

Omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector Kenmerk PCCB/S3/CHX/1140519 Datum 16/12/2013 Huidige

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector

Omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende de controle op de kwaliteit van water in de levensmiddelensector Kenmerk PCCB/S3/ENE/1140519 Datum 28/07/2017 Huidige

Nadere informatie

Bijlage A. Minimum kwaliteitseisen.

Bijlage A. Minimum kwaliteitseisen. BIJLAGEN behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 12 van de Landsverordening drinkwater en van artikel 3, eerste en tweede lid, van de Warenlandsverordening

Nadere informatie

Het wettelijk kader voor de kwaliteit van het leidingwater in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het wettelijk kader voor de kwaliteit van het leidingwater in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het wettelijk kader voor de kwaliteit van het leidingwater in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De Europese Richtlijn 98/83/EG van de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd

Nadere informatie

10. KWALITEIT VAN HET LEIDINGWATER

10. KWALITEIT VAN HET LEIDINGWATER 10. KWALITEIT VAN HET LEIDINGWATER 1. Oorsprong van het leidingwater De gemiddelde drinkwaterbevoorrading van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt op jaarbasis om en bij de 68,2 miljoen

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 1 WETENSCHAPPELIJK COMITE VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 18-2006 Betreft : Wetenschappelijke evaluatie van de aanvulling Water bij de Gids autocontrole aardappelen-groenten-fruit

Nadere informatie

STAATSBLAD OVERWEGENDE

STAATSBLAD OVERWEGENDE 2 No. 11 STAATSBLAD o 'J /. van de opt. L.\).. f{epubliek SURINAME BESCHIKKING van de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij d.d. 21 februari 2002, houdende regels ter vaststelling van de kwaliteitseisen

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 11-11-2015 tot 01-01-2019 Vervangt bijlage d.d.: 30-09-2014

Deze bijlage is geldig van: 11-11-2015 tot 01-01-2019 Vervangt bijlage d.d.: 30-09-2014 J.W. Lucasweg 2 2031 BE HAARLEM Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a Monsterneming via tapkranen t.b.v. alle in deze lijst opgesomde anorganische-

Nadere informatie

1. Kwaliteit waterbronnen

1. Kwaliteit waterbronnen AGENDA Vereiste waterkwaliteit Referentiewaarde DGZ Certus Carrefour?? Organoleptisch Fysisch uitzicht Helder X X Geur Geurloos X X Kleur Kleurloos X Chemische parameters ph 4 9 X X (6,5 8,5) 1. Kwaliteit

Nadere informatie

Kwaliteit van het drinkwater

Kwaliteit van het drinkwater Kwaliteit van het drinkwater Resultaten kwaliteitscontroles van het in Vlaanderen verdeeld water voor menselijke consumptie rapporteringsjaar 2012 DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Kwaliteit van het drinkwater

Nadere informatie

Kwaliteit van het drinkwater 2014

Kwaliteit van het drinkwater 2014 Vlaanderen is milieu Kwaliteit van het drinkwater 2014 Vlaamse MilieuMaatschappij www.vmm.be DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Kwaliteit van het drinkwater 2014 Resultaten kwaliteitscontroles van het in Vlaanderen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.01.2003 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 2907 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2003 368 [C 2003/35094] 13 DECEMBER 2002. Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake

Nadere informatie

Lijst met pakketten voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5, e):

Lijst met pakketten voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5, e): VLAREL bijlage 3 Lijst met pakketten voor een laboratorium als vermeld in artikel 6, 5, e): MA MA.1 MA.2 MA.3 MA.4 MA.5 MA.6 MA.7 MA.7.1 MA.7.2 monsternemingen van afvalstoffen en andere materialen en

Nadere informatie

RICHTLIJN 98/83/EG VAN DE RAAD van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

RICHTLIJN 98/83/EG VAN DE RAAD van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water L 330/32 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 5.12.98 RICHTLIJN 98/83/EG VAN DE RAAD van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water DE RAAD VAN DE

Nadere informatie

Handleiding controle- en rapporteringsverplichtingen private waterleveranciers

Handleiding controle- en rapporteringsverplichtingen private waterleveranciers Vlaanderen is milieu Handleiding controle- en rapporteringsverplichtingen private waterleveranciers VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ www.vmm.be INHOUD 1 Private waterleverancier?... 4 1.1 Wat is een private

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Eemland 1A 9405 KD Assen Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a Oppervlaktewater Monsterneming t.b.v. fysisch en chemisch onderzoek (alle

Nadere informatie

Water op het pluimveebedrijf

Water op het pluimveebedrijf Water op het pluimveebedrijf Water is zeer belangrijk voor het pluimveebedrijf. In de eerste plaats als drinkwater voor de kippen, maar ook om de stallen te reinigen en eventueel af te koelen. Water heeft

Nadere informatie

In samenwerking met. Organisatie

In samenwerking met. Organisatie In samenwerking met Organisatie Inhoud Water op het pluimveebedrijf Nathalie Sleeckx Oorsprong van het water Waterkwaliteit Biofilm Waterbehandeling Drinkwatermedicatie Tips 1 2 Oorspong van het water

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 473 Besluit van 6 november 2003, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Verpakte waters en van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten Wij

Nadere informatie

Kwaliteit van het drinkwater 2015

Kwaliteit van het drinkwater 2015 Vlaanderen is milieu Kwaliteit van het drinkwater 2015 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ www.vmm.be DOCUMENTBESCHRIJVING Titel Kwaliteit van het drinkwater 2015 Resultaten kwaliteitscontroles van het in Vlaanderen

Nadere informatie

Bijlage I Milieukwaliteiteisen en streefwaarden voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water...

Bijlage I Milieukwaliteiteisen en streefwaarden voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water... Bijlage I Milieukwaliteiteisen en streefwaarden voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water...............................................................

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie Datum 13/12/2002 HOOFDSTUK I DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN M.B.T.

Nadere informatie

Aanvraag van het onderzoek van putwater

Aanvraag van het onderzoek van putwater Aanvraag van het onderzoek van putwater VMM vf002 160620 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 676 Beschikking van de Minister van Justitie van 27 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit kwaliteit drinkwater

Nadere informatie

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006

Geldig van: 01-07-2006 tot 27-05-2010 Vervangt bijlage d.d.: 25-05-2006 Monsterneming a Water Het nemen monsters voor microbiologisch, chemisch en sensorisch onderzoek SOP BC 346 b Het nemen monsters voor Legionella onderzoek SOP BC 492 conform NEN 6265 Anorganische analyses

Nadere informatie

In samenwerking met. Organisatie

In samenwerking met. Organisatie In samenwerking met Organisatie WATERBEHANDELINGEN Courante technieken Inspiratie Zwevende deeltjes Verwijderen van zwevende deeltjes een eerste stap In line filter Snelle zandfilter Beadfilter Trommelfilter

Nadere informatie

Kwaliteit leidingwater

Kwaliteit leidingwater l Thema: water > doelpubliek: gebruikers drinkwater Kwaliteit leidingwater Kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie periode 2008-2009-2010 Versie 2012 Meer informatie: www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

AUTOMATEN 1 voor de distributie van rauwe, onverpakte melk: hygiënevereisten

AUTOMATEN 1 voor de distributie van rauwe, onverpakte melk: hygiënevereisten AUTOMATEN 1 voor de distributie van rauwe, onverpakte melk: hygiënevereisten Deze bijlage geeft een opsomming van de voornaamste goede hygiënepraktijken, die als basis dienen voor het autocontrolesysteem

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 207-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Deze bijlage is geldig : 27 04 2010 tot 01 06 2014 Vergt bijlage d.d.: 01 04 2009 Monsterneming a Water Het nemen monsters voor microbiologisch, chemisch en sensorisch onderzoek SOP BC 346 b Het nemen

Nadere informatie

De kwaliteit van het water dat in voedingsmiddelenbedrijven gebruikt wordt. Gids rond de toepassing van de regelgeving

De kwaliteit van het water dat in voedingsmiddelenbedrijven gebruikt wordt. Gids rond de toepassing van de regelgeving De kwaliteit van het water dat in voedingsmiddelenbedrijven gebruikt wordt Gids rond de toepassing van de regelgeving Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Nadere informatie

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Pascalstraat 25 6716 AZ Ede Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a. Drinkwater en proceswater b. Drinkwater, proceswater en koelwater Het

Nadere informatie

TRA 3193 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3193] v1

TRA 3193 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [3193] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : TRA 19 Levensmiddelen ZONDER erkenningsplicht - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIENE [19] v1 C: conform

Nadere informatie

TIPS & TRICKS. Tip 9: Waterkwaliteit

TIPS & TRICKS. Tip 9: Waterkwaliteit Tip 9: Waterkwaliteit Voor de hydroteelt is de kwaliteit van het water van groot belang. Hydrosubstraten hebben geen buffer voor voeding in zich. Hetgeen de plant nodig heeft, moet men ook in de juiste

Nadere informatie

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2003 967 [2003/200311] 16 JANUARI 2003. Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik i.v.m. de vervaardiging van kleurstoffen

Nadere informatie

BIJLAGE VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN GEBRUIK ALS MESTSTOF OF BODEMVERBETEREND MIDDEL

BIJLAGE VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN GEBRUIK ALS MESTSTOF OF BODEMVERBETEREND MIDDEL BIJLAGE BIJLAGE 4.2.1 VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN GEBRUIK ALS MESTSTOF OF BODEMVERBETEREND MIDDEL SUBBIJLAGE 4.2.1.A SAMENSTELLINGSVOORWAARDEN MAXIMUM GEHALTEN AAN VERONTREINIGENDE STOFFEN (5)

Nadere informatie

BIJLAGE STANDAARDFORMULIER VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN GEBRUIKSCERTIFICAAT VOOR HET GEBRUIK VAN EEN AFVALSTOF ALS SECUNDAIRE GRONDSTOF

BIJLAGE STANDAARDFORMULIER VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN GEBRUIKSCERTIFICAAT VOOR HET GEBRUIK VAN EEN AFVALSTOF ALS SECUNDAIRE GRONDSTOF BIJLAGE BIJLAGE 4.3 STANDAARDFORMULIER VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN GEBRUIKSCERTIFICAAT VOOR HET GEBRUIK VAN EEN AFVALSTOF ALS SECUNDAIRE GRONDSTOF De houder van de afvalstof wordt eraan herinnerd dat dit

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 009-04 Commissie verzoekschriften 9.3.0 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 084/004, ingediend door Charles Winfield (Britse nationaliteit), over de kwaliteit van het drinkwater

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de bemonsteringsfrequentie voor gehakt vlees en vleesbereidingen en de versoepeling ervan in het kader van verordening

Nadere informatie

Conservering en behandeling van watermonsters

Conservering en behandeling van watermonsters Conservering en behandeling van watermonsters oktober 2010 Pagina 1 van 9 WAC/I/A/010 INHOUD 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 TERMEN EN DEFINITIES... 3 3 PRINCIPE... 3 4 VOORBEHANDELING... 9 4.1 HOMOGENISATIE...

Nadere informatie

expert in wateronderzoek centraal laboratorium VMW

expert in wateronderzoek centraal laboratorium VMW expert in wateronderzoek centraal laboratorium VMW in de weer voor water Thuis, op school of op het werk. Maar ook bij de bakker om de hoek, bij de kapper en de groenteboer. Op campings en in zwembaden.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10842 27 juni 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 14 juni 2011, nr. BJZ2011046947 houdende

Nadere informatie

PRI 3263 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3263] v1

PRI 3263 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3263] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 26 Sorteren en/of verzamelen van eieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [26] v C: conform NC:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Afkortingenlijst / 11. Inleiding / 13

Inhoudsopgave. Afkortingenlijst / 11. Inleiding / 13 Inhoudsopgave Afkortingenlijst / 11 Inleiding / 13 1 Micro-organismen / 17 1.1 Micro-organismen / 17 1.1.1 Positieve eigenschappen van micro-organismen / 17 1.1.2 Gewenste werking van micro-organismen

Nadere informatie

A 2006 N 72 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.

A 2006 N 72 PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. A 2006 N 72 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 12 de september 2006 ter uitvoering van artikel 12 van de Landsverordening drinkwater (P.B. 2006, no. 37) en van artikel 3,

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt

Nadere informatie

Safe DRINKING WATER production from SURFACE WATER through MEMBRANE FILTRATION. Bart De Gusseme and Dirk De Vos

Safe DRINKING WATER production from SURFACE WATER through MEMBRANE FILTRATION. Bart De Gusseme and Dirk De Vos Safe DRINKING WATER production from SURFACE WATER through MEMBRANE FILTRATION Bart De Gusseme and Dirk De Vos Uitdagingen kanaalwater 3 Grove delen (> 1 mm) Bladeren Afval Kleine deeltjes (1 mm 0,1 µm)

Nadere informatie

SciCom FAVV Symposium 25 november 2016 Voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen Voorbeelden uit de zuivelindustrie

SciCom FAVV Symposium 25 november 2016 Voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen Voorbeelden uit de zuivelindustrie SciCom FAVV Symposium 25 november 2016 Voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen Voorbeelden uit de zuivelindustrie Dr. Ir. Lien Callewaert, Food Law manager BCZ-CBL Belgische Confederatie Zuivelindustrie

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt

Nadere informatie

STUDIEDAG WATERBEHANDELING

STUDIEDAG WATERBEHANDELING STUDIEDAG WATERBEHANDELING Wetgeving drinkwater Luc Mouton Senior Projectleider TMVW 1 Programma 1. Water bestemd voor menselijke consumptie 2. Eigen waterwinningsinstallatie 3. FAVV 4. Beveiliging van

Nadere informatie

BIJLAGE 9: BBT-GERELATEERDE EMISSIENIVEAUS (BBT-GEN)

BIJLAGE 9: BBT-GERELATEERDE EMISSIENIVEAUS (BBT-GEN) Concentratie [mg/l] BIJLAGE 9: BBT-GERELATEERDE EMISSIENIVEAUS (BBT-GEN) Zwevende stoffen Figuur 1: BBT-gerelateerd emissieniveau voor zwevende stoffen 5. ZWEVENDE STOFFEN 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5.

Nadere informatie

CONSERVERING EN RECIPIËNTEN

CONSERVERING EN RECIPIËNTEN 1 INLEIDING CONSERVERING EN RECIPIËNTEN Deze procedure vervangt de procedures CMA/1/B van januari 2005. Monsters kunnen tengevolge van fysische, chemische of biologische reacties wijzigingen ondergaan,

Nadere informatie

Ontsmetten van drinkwater op veeteeltbedrijven

Ontsmetten van drinkwater op veeteeltbedrijven Ontsmetten van drinkwater op veeteeltbedrijven noodzaak of luxe? Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie en de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het departement Landbouw en Visserij.

Nadere informatie

PRI 3234 Verzendingscentrum aquacultuurweekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3234] v2

PRI 3234 Verzendingscentrum aquacultuurweekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [3234] v2 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 24 Verzendingscentrum aquacultuurweekdieren - INFRASTRUCTUUR, INRICHTING EN HYGIËNE [24] v2 C : conform

Nadere informatie

A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T

A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T Tabel 1 van 2 Project code : ### Project omschrijving : ### Opdrachtgever : ### Referenties 1652653 = ### 1652654 = ### A N A L Y S E - C E R T I F I C A A T Opgegeven bemon.datum : 19/04/2005 19/04/2005

Nadere informatie

Geconsolideerde TEKST

Geconsolideerde TEKST NL Geconsolideerde TEKST samengesteld door het CONSLEG-systeem van het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen CONSLEG: 1998L0083 20/11/2003 Aantal bladzijden: 28 < Bureau voor officiële

Nadere informatie

CONSERVERING EN RECIPIËNTEN

CONSERVERING EN RECIPIËNTEN 1 INLEIDING CONSERVERING EN RECIPIËNTEN Deze procedure vervangt de procedures AAC/1/B van mei 1996 en AAC/1/C van december 1991. Monsters kunnen tengevolge van fysische, chemische of biologische reacties

Nadere informatie

Actieplan Putwater. Kris Van den Belt

Actieplan Putwater. Kris Van den Belt Actieplan Putwater Sensibilisatie risico s gebruik putwater Kwaliteitsbewaking niet-aansluitbare putwatergebruikers Opvolging private waterleveranciers Kris Van den Belt Aanleiding putwateractieplan Kwaliteit

Nadere informatie

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2012. Datum 17 december 2013

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2012. Datum 17 december 2013 De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2012 Datum 17 december 2013 Status Vastgesteld Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht pagina

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_990208_1.doc / 2002-06-19 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk

Nadere informatie

De Kimpe-Cool N.V. Productspecificatie wortelen. 6 Productspecificaties

De Kimpe-Cool N.V. Productspecificatie wortelen. 6 Productspecificaties 1. Naam eindproduct / groep eindproducten Wortelen 2. Gebruikte grond- en hulpstoffen Wortelen, Belgische en Hollandse (ook Spaanse en Franse) Primair verpakkingsmateriaal (zie Procedure 10 en 11) Onze

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Uitdagingen. Pagina 02. De bestanddelen van water. Pagina 06. Pagina 13. Hoe ontstaat kalkvorming. Pagina 15

Inhoud. Voorwoord. Uitdagingen. Pagina 02. De bestanddelen van water. Pagina 06. Pagina 13. Hoe ontstaat kalkvorming. Pagina 15 Waterweetjes Voorwoord Inhoud Drinkwater is het belangrijkste levensmiddel en vormt de basis voor goede hygiëne. Het wordt op allerlei manieren gebruikt - als drank, voor het bereiden van voedsel en dranken

Nadere informatie

PRI 3254 Groothandel groenten en fruit - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [3254] v1

PRI 3254 Groothandel groenten en fruit - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [3254] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : PRI 254 Groothandel groenten en fruit - Infrastructuur, inrichting en hygiëne [254] v C: conform NC: Niet-conform

Nadere informatie

Aanbevolen methoden voor de bepaling van elementen

Aanbevolen methoden voor de bepaling van elementen Aanbevolen methoden voor de bepaling van elementen februari 2009 Pagina 1 van 6 WAC/III/B De volgende analysemethoden kunnen gebruikt worden voor het bepalen van elementen in water. Richtlijn voor de conservering

Nadere informatie

Alternatieven voor (diep) grondwater

Alternatieven voor (diep) grondwater Alternatieven voor (diep) grondwater Regionaal Overleg Wingene & Gistel 21 september 2017 Anne-Sophie Vandevoorde 01_Zoektocht naar alternatieven 02_Kwaliteitsnormen 03_Waterbehandeling 04_Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Wat heeft de school te maken met het FAVV?

Wat heeft de school te maken met het FAVV? Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Wat heeft de school te maken met het FAVV? Voorlichtingscel FAVV 1 Inhoud Oorsprong structuur FAVV Registratie toelating Autocontrole Versoepelingen

Nadere informatie

Kraantjeswater drinkwater

Kraantjeswater drinkwater Kraantjeswater drinkwater IS KRAANTJESWATER ECHT DRINKBAAR? Ongetwijfeld. Kraantjeswater = drinkwater! Geen enkel product wordt zo streng en veelvuldig gecontroleerd als leidingwater. Door de waterbedrijven

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 12-2008

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 12-2008 WETENSCHAPPELIJK COMITÉ VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN ADVIES 12-2008 Betreft : Consumptiebloed: microbiologische procesnormen en temperatuursvoorschriften (dossier

Nadere informatie

Microbiologisch onderzoek in levensmiddelen 2006

Microbiologisch onderzoek in levensmiddelen 2006 Microbiologisch onderzoek in levensmiddelen 2006 Augustus 2007 Voedsel en Waren Autoriteit Zuid Signalering & Ontwikkeling VWA Pagina 1 van 8 Samenvatting en conclusie Deze rapportage geeft de resultaten

Nadere informatie

Bijlage A., behorende bij paragraaf 3.3 van de Regeling bodemkwaliteit Maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen Tabel 1. Maximale emissiewaarden anorganische parameters Parameter Vormgegeven

Nadere informatie

Goede waterkwaliteit: basis voor optimale bedrijfsresultaten

Goede waterkwaliteit: basis voor optimale bedrijfsresultaten 59 Goede waterkwaliteit: basis voor optimale bedrijfsresultaten Kris De Baere Water is het belangrijkste voedingsmiddel voor alle levende wezens. Het is betrokken in veel fysiologische processen en de

Nadere informatie

KPS_0120_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken

KPS_0120_GWL_2. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Duin- en kreekgebieden Oostvlaamse polders Kust- en Poldersysteem Schelde Karakteristieken

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 179-TEST NBN EN ISO/IEC 17025:2005 Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 7707 N. 2004 471 VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST [2004/200253] 15 JANUARI 2004. Besluit van de Waalse Regering betreffende de parameterwaarden geldend voor het voor menselijke consumptie bestemd

Nadere informatie

BIJLAGE VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN CONCENTRATIE VAN VERONTREINIGENDE STOFFEN VOOR GEBRUIK ALS BODEM METALEN (1) CONCENTRATIE STANDAARDBODEM

BIJLAGE VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN CONCENTRATIE VAN VERONTREINIGENDE STOFFEN VOOR GEBRUIK ALS BODEM METALEN (1) CONCENTRATIE STANDAARDBODEM BIJLAGE BIJLAGE 4.2.3 VOORWAARDEN INZAKE SAMENSTELLING EN CONCENTRATIE VAN VERONTREINIGENDE STOFFEN VOOR GEBRUIK ALS BODEM METALEN (1) CONCENTRATIE STANDAARDBODEM (2) (mg/kg ds) Arseen (As) 27 Cadmium

Nadere informatie

Laat uw pluimvee presteren op het hoogste niveau - met Aladin drinkwater!

Laat uw pluimvee presteren op het hoogste niveau - met Aladin drinkwater! passie voor water Aladin water? Superschoon drinkwater zónder dat u zout of chemicaliën hoeft toe te voegen! Laat uw pluimvee presteren op het hoogste niveau - met Aladin drinkwater! Nieuw in Nederland:

Nadere informatie

Advies 28-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de «Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij» (dossier Sci Com 2005/16)

Advies 28-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de «Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij» (dossier Sci Com 2005/16) Advies 28-2005 : Wetenschappelijke evaluatie van de «Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij» (dossier Sci Com 2005/16) Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap

Nadere informatie

AUTOMATEN 1 voor de distributie van RAUWE MELK: hygiëne-eisen

AUTOMATEN 1 voor de distributie van RAUWE MELK: hygiëne-eisen AUTOMATEN 1 voor de distributie van RAUWE MELK: hygiëne-eisen Dit document geeft uitleg over de hygiëne-eisen die van toepassing zijn op automaten voor de distributie van rauwe melk. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: van ROBA Laboratorium B.V. Florijn 4 5751 PC Deurne Nederland Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Microbiologie 1 Voedingsmiddelen* en 2 Voedingsmiddelen* en 3 Voedingsmiddelen*

Nadere informatie

Water. De functie van water. De inkoop van water. De voedingswaarde van water

Water. De functie van water. De inkoop van water. De voedingswaarde van water Water Water is de bron van ons bestaan. Vandaar dat we water als een onderdeel van de warenkennis in dit boek behandelen. In dit hoofdstuk kun je lezen over de soorten water die we kennen en het gebruik

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot het gebruik van melkzuur in runderslachthuizen.

Omzendbrief met betrekking tot het gebruik van melkzuur in runderslachthuizen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het gebruik van melkzuur in runderslachthuizen. Referentie PCCB/S2/GDS/1019324 Datum 13/03/2013 Huidige versie

Nadere informatie

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Wetgeving KB 14-11-2003 Koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen KB 27-04-2007 Koninklijk

Nadere informatie

Water: van Bron tot Bek. Guillaume Counotte / 20 juni 2012

Water: van Bron tot Bek. Guillaume Counotte / 20 juni 2012 Water: van Bron tot Bek Guillaume Counotte / 20 juni 2012 Water voor Dieren Wat is water? Waar komt het vandaan en hoe krijg ik het in de stal? Wat is nou schoon, smakelijk en niet-schadelijk? Hoe maak

Nadere informatie

BIJLAGE 15 : DRINKWATERONDERZOEK IKB KIP

BIJLAGE 15 : DRINKWATERONDERZOEK IKB KIP BIJLAGE 15 : DRINKWATERONDERZOEK IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op Bijlage 1.2 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de uitvoering van drinkwateronderzoeken in het

Nadere informatie

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT VALIDATIERAPPORT Analysemethode Techniek Water Kwantitatieve bepaling van anionen in drinkwater met ionchromatografie (FLVVG-I-MET-217) Ionchromatograaf Matrix / matrixgroep Voor menselijke consumptie

Nadere informatie

CVS_0160_GWL_1. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken

CVS_0160_GWL_1. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. Karakteristieken Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Pleistocene Afzettingen (freatisch) Centraal Vlaams Systeem Schelde Karakteristieken

Nadere informatie

SS_1300_GWL_3. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Sokkel+Krijt Aquifersysteem (depressietrechter)

SS_1300_GWL_3. Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam. aquiferkenmerken. Sokkel+Krijt Aquifersysteem (depressietrechter) Stroomgebiedbeheerplan - informatie per grondwaterlichaam naam grondwaterlichaam naam grondwatersysteem naam stroomgebied Sokkel+Krijt Aquifersysteem (depressietrechter) Sokkelsysteem Schelde aquiferkenmerken

Nadere informatie

De termijn tussen monsterneming (direct gevolgd door conservering) en het moment van zekerstellen van het gehalte.

De termijn tussen monsterneming (direct gevolgd door conservering) en het moment van zekerstellen van het gehalte. Notitie Datum: 3 november 2014 Onderwerp: Watermonsters nemen en conserveren Algemeen Dit document beschrijft de flessen, conservering en de werkwijze voor het vullen van watermonsters. De conservering

Nadere informatie