Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 De school Basisschool De Wereldweide, even voorstellen... 6 Waar de school voor staat De identiteit... 8 Onze missie Onze visie Pedagogische en didactische zienswijze Klimaat in de school Schoolpopulatie Aannamebeleid Aanmelding nieuwe leerlingen Voor het eerst naar school Persoonsgebonden nummer Leerplicht Opzet van het onderwijs Daltononderwijs Techniek, Cultuur en Engels vanaf groep Schoolafspraken Jaargroepen en werkwijze Onderwijskundige activiteiten groep Zorg voor de kinderen Het volgen van de kinderen in hun ontwikkeling De zorgstructuur op onze school De zorg voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Ontwikkelingsperspectief Overgaan/doubleren en protocol herfstkinderen I Hoogbegaafdheid Digitale plusklas Passend onderwijs De begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs Intern begeleider Kenniscentrum Proo Centrum voor jeugd en gezin GGD Gelre-IJssel Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Zorg Advies Team Meldcode/Verino/ verwijsindex Schoolgids

3 5.18 Medisch handelen en medicijn verstrekking Jeugdgezondheidszorg Veiligheidsbeleid/ ARBO dienst/ bedrijfshulpverlening Gedragsprotocol Internetgebruik en social media Aansprakelijkheid Klachtenregeling Het team De Directie Groepsleerkrachten Speciale taken Overig personeel Vervanging van leerkrachten Stagiaires Ouders en de school De ouderraad Medezeggenschapsraad Ouderactiviteiten Contacten Informatieavond, spreekavond en inloopavond Rapportage Schoolgids en schoolkrant Nieuwsbrief en website Vereniging Openbaar Onderwijs Rechten en plichten van de ouders Bereikbaarheid van de ouders Resultaten van de school De tussenresultaten Uitstroom naar het voortgezet onderwijs Kwaliteitszorg Inspectie van het Onderwijs School- en vakantietijden Schooltijden Voor-, tussen- en naschoolse opvang Vakantie en studiedagen Activiteiten Schoolfotograaf Na- en buitenschoolse activiteiten Excursies Feesten Leespromotie Schoolreizen en schoolkamp Afscheid groep Schoolgids

4 Overige regelingen en documenten Schorsing en verwijdering Sponsoring Privacyprotocol en foto s Pestprotocol en antipest programma Ter inzage Veiligheidsbeleid Strategisch Beleidsplan stichting Proo Verzekering Namen en adressen Team De Wereldweide Medezeggenschapsraad Adresgegevens Ouderraad Stichting Proo Nederlandse Dalton Vereniging Inspectie voor het onderwijs Leerplichtzaken Voor- en naschoolse opvang GGD Vertrouwenspersoon Stichting Proo Vertrouwensinspecteur Landelijke Klachtencommissie Schoolgids

5 Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids van De Wereldweide, primair openbaar Daltononderwijs. Deze schoolgids is bestemd voor belangstellenden en voor ouders en verzorgers van leerlingen van onze school en wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar uitgereikt aan de ouders/verzorgers. Elke school is anders, bijvoorbeeld in de manier van werken, in sfeer en de wijze waarop kinderen leren. In deze gids geven wij u een beeld van de basisschool zoals wij die vormgeven, wat onze uitgangspunten en doelen zijn en hoe wij die uitwerken in de dagelijkse praktijk. Ook kunt u meer lezen over de zorg voor leerlingen en welke rol u als ouder/verzorger kunt vervullen. Samenwerken met ouders/verzorgers vinden wij belangrijk en daarom betrekken wij u graag op allerlei manieren bij het onderwijs en bij de school. Deze schoolgids is bedoeld om ouders/verzorgers te informeren als zij zich aan het oriënteren zijn op een school voor hun kind. Maar ook voor ouders/ verzorgers van kinderen die op De Wereldweide zitten, is deze gids een handig naslagwerk. We informeren u over het onderwijs aan uw kind en over praktische zaken als vakantietijden, gymtijden, schooltijden, jaarkalender enzovoort. Het is daarom raadzaam om deze gids te bewaren. Onze medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud van deze gids. Als u na het lezen van deze gids nog opmerkingen, suggesties of vragen hebt, kunt u natuurlijk terecht bij de directie en de leerkrachten van de school. Wij wensen u en uw kind(eren) een heel fijn schooljaar Met een vriendelijke groet, namens het team, Maarten Broekman, directeur Frits Hilbrink, Locatieleider Schoolgids

6 De school 1.1 Basisschool De Wereldweide, even voorstellen De geschiedenis Door het samengaan van de drie openbare scholen in de gemeente Oldebroek is in 1996 één openbare basisschool ontstaan. De hoofdvestiging is De Wereldweide, die in het verleden ontstaan is uit de lagere school De Klimop en de toenmalige kleuterschool t Sluisje. De nevenvestiging is Het Noordermerk in Noordeinde. Het op onze school werkzame personeel kan op beide locaties ingezet worden. De naam We vinden het belangrijk dat kinderen zich op school breed kunnen oriënteren op de wereld. Vanuit de Wereldweide goed voorbereid de wijde wereld in. Zowel op deze gedachte als op onderstaande gedachten is de naam De Wereldweide gestoeld. Wereld: brede blik; naar buiten gericht; ieder mens is gelijkwaardig; we gaan uit van de rechten van het kind. Weide: grond waarop iets tot bloei komt; speelweide; stukje cultuur; is altijd omheind, dus veilig; stukje van Wezep: Wezep betekent: Weidebeek. Veilig Boven alles staat voor ons dat een kind zich veilig moet voelen op school, dat het met plezier naar school gaat en ervaart dat leren leuk is. Daarbij schenken wij bewust aandacht aan de drie waarden rust reinheid regelmaat. De school De Wereldweide is een Daltonschool en ligt in het centrum van het dorp Wezep. We hebben lokalen, een mediatheek, een ib-ruimte, een speellokaal, een overblijfruimte en twee ruime speelpleinen. Schoolgids

7 Groepsgrootte We werken met kleine klassen die, gecombineerd zijn. In elke combinatiegroep zitten gemiddeld 20 kinderen. Hierdoor kunnen we veel individuele aandacht geven aan de kinderen. Er zijn kleine instructiegroepen en het is gemakkelijk onderwijs op maat te geven. Bestuur en schoolleiding Het bestuur van onze school wordt gevormd door de stichting Proo Noord-Veluwe (primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe). Stichting Proo vormt het bestuur van de openbare basisscholen in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden met een toezichthoudende rol. De bestuurlijke taken worden uitgevoerd door het College van Bestuur (CvB). De voorzitter van het CvB is dhr. Berend Redder. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van de stichting, legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en wordt ondersteund door medewerkers van het bestuurskantoor. Het bestuurskantoor is gevestigd in Harderwijk. De kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor uw kind zijn een taak voor de meerscholendirecteur (MSD). De locatieleider van de school is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De dagelijkse leiding van de school is in handen van de locatieleider Frits Hilbrink. De eindverantwoordelijke van de school is de directeur Maarten Broekman. Schoolgids

8 Waar de school voor staat 2.1 De identiteit De Wereldweide is een openbare school voor primair onderwijs. Het openbaar onderwijs wordt gegeven vanuit een grondwettelijke taak, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. Daarbij wordt de Universele verklaring van de Verenigde Naties over de Rechten van het Kind gevolgd. Wij schenken actief en bewust aandacht aan de verscheidenheid in levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving (dat wil zeggen: geen neutraliteit maar actieve pluriformiteit). In de godsdienstlessen bijvoorbeeld worden meerdere godsdiensten behandeld en wordt ook gezocht naar overeenkomsten tussen de verschillende religies. Het openbaar onderwijs bereidt de leerlingen voor op deelname aan een pluriforme samenleving. Onze leerlingen leren op een vanzelfsprekende wijze om te gaan met onderlinge verschillen, wat van belang is voor hun latere functioneren in de maatschappij. Een openbare school gaat uit van de huidige samenleving en is daarom gericht op de hele samenleving en niet slechts op een deel daarvan. Zij draagt actief bij aan alle waarden, meningen en gedragingen die nodig zijn om cohesie in de samenleving te bevorderen. Zij leert leerlingen hun mogelijkheden zo goed mogelijk te realiseren. Zaken die daarbij, naast het overdragen van de noodzakelijke schoolse kennis, van wezenlijk belang zijn: leren moreel te redeneren, leren eerlijk en betrouwbaar te handelen, leren te reflecteren, leren hoe je een eigen mening vormt, leren hoe je elkaars verschillen als meerwaarde kunt zien, leren hoe je zelfstandig moet handelen, leren hoe je behulpzaam kunt zijn en leren hoe je effectief en coöperatief samenwerkt. Elke openbare school zou deze taak zo concreet mogelijk moeten uitwerken. Daar zit namelijk de meerwaarde van openbare scholen (Inge Braam, Het Onderwijsblad 18 maart 2006). 2.2 Onze missie De Wereldweide: een school waar de leerlingen zich, in een verantwoord pedagogisch klimaat optimaal kunnen ontwikkelen, gebaseerd op de Daltonprincipes: zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. Een school die mogelijkheden creëert voor individuele hulp, maar ook uitgaat van een breed aanbod en waar een positieve, kindgerichte werkwijze veelvuldig en systematisch wordt geëvalueerd. 2.3 Onze visie Onze visie wordt weergegeven door middel van een vijftal punten: 1. Onze school is openbaar Er is plaats, binnen de mogelijkheden van de school, voor alle kinderen ongeacht geloof, levensopvatting of nationaliteit. De school moet een spiegel zijn van de samenleving en respect en begrip bijbrengen voor verschillende levensovertuigingen, levensopvattingen en gewoonten. We maken onze leerlingen bewust van het leven in een pluriforme maatschappij en stellen ons daarin open op, zodat onze leerlingen zelf keuzes leren maken. Schoolgids

9 2. Onze school kent zes pijlers We streven naar een veilig klimaat en een goede sfeer, waarbinnen kinderen ervaren dat naar school gaan leuk is; We werken met het directe instructiemodel, omdat we vinden dat die werkwijze optimale leerprestaties uit de kinderen haalt; De Dalton principes vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid zijn leidend bij de uitgangspunten van ons onderwijs. We hanteren een gematigd jaarklassensysteem. Alle leerlingen in een groep krijgen in principe dezelfde basisstof aangeboden. Daarnaast zijn er kinderen die herhalingsstof of verrijkingsstof krijgen aangeboden. Tot op zekere hoogte kunnen we kinderen met een Tweede Leerweg/ Eigen leerlijn individueel begeleiden. 3. Onze zorgstructuur is gedifferentieerd Van groep 1 t/m 8 volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen op cognitief en sociaal emotioneel gebied door middel van een uitgebreid leerlingvolgsysteem. Bij uitval kan er binnen of buiten de groep hulp gegeven worden, individueel of in een groepje. 4. We vormen de kinderen op meerdere gebieden We besteden niet alleen aandacht aan de cognitieve vakken, maar ook aan de creatieve vakken, bewegingsonderwijs en de sociaalemotionele ontwikkeling. 5. Contacten ouders-school Wij zien het opvoeden als een taak van ouders en school samen. We streven dan ook naar een open communicatie met de ouders over de ontwikkeling van hun kind. Door ouders te betrekken bij veel schoolzaken hopen we de betrokkenheid te vergroten. 2.4 Pedagogische en didactische zienswijze Pedagogische zienswijze Helen Parkhurst ( ) heeft aan het begin van de vorige eeuw een eigen visie ontwikkeld over de wijze waarop we kinderen het beste tot leren kunnen laten komen. De basisprincipes zelfstandigheid, vrijheid/verantwoordelijkheid en samenwerken, spelen hierin een belangrijke rol. Ze bracht haar ideeën in praktijk in het plaatsje Dalton, in de staat Massachusetts. De wijze waarop aan haar principes inhoud wordt gegeven, heeft ze nooit dwingend voorgeschreven en aan de scholen zelf overgelaten. Hierdoor krijgt elke Daltonschool een eigen gezicht en zijn alle Daltonscholen anders. Daltonscholen vallen onder de zogenoemde traditionele vernieuwingsscholen. In Nederland zijn de Daltonscholen aangesloten bij De Nederlandse Dalton vereniging. In het Daltononderwijs blijven de goede elementen van het klassikale onderwijs gehandhaafd, terwijl er aan de andere kant zoveel mogelijk ruimte wordt gelaten voor individuele ontplooiing. Het Daltononderwijs is geen uitgewerkt systeem met eigen specifieke leermiddelen. Het is een manier van omgaan met elkaar en leidt tot een democratische grondhouding. Er zijn zes kernwaarden binnen het Daltononderwijs: vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit/doelmatigheid, reflectie en borging: Vrijheid/Verantwoordelijkheid is essentieel voor de ontplooiingsmogelijkheden van een kind. Het beheersen ervan moet o.a. door ervaring worden geleerd. De leerkracht kan daarbij een stimulerende rol spelen. In een leerproces wordt het kind vertrouwd gemaakt met zijn vrijheid en verantwoordelijkheid. Schoolgids

10 Zelfstandigheid betekent zelfwerkzaamheid en dit leidt tot een betere begripsvorming bij het kind. Omdat de beschikbare tijd door de leerkracht effectiever en efficiënter wordt ingericht, is een kind actiever op school, zodat het daar optimaal gebruik van kan maken. Kinderen wordt geleerd zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid problemen op te lossen en beslissingen te nemen. Samenwerking sluit goed aan bij de maatschappij, waar veel in samengewerkt moet worden. Belangrijk aspect is dat kinderen elkaar volgens dit principe kunnen helpen. Hiervoor zetten de leerkrachten coöperatieve werkvormen in. Het leren ervaren en gebruik maken van de (on)mogelijkheden van jezelf en een ander kunnen bijdragen tot een goed en sociaal functioneren. Effectiviteit/doelmatigheid bij de inzet van tijd, menskracht en middelen. De taak van het kind zoveel mogelijk op maat gemaakt, leidt tot een effectieve inzet en is doelgericht ten aanzien van de te ontwikkelen vaardigheden. Reflectie op de onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Reflectie en evaluatie dragen in hoge mate bij tot een verkenning van de leerwegen om de beoogde doelen te behalen. Borging van de kernwaarden door middel van zelfevaluatie en visitatie past bij de lerende organisatie die een Daltonschool wil zijn. Het kind in het vervolgonderwijs Niet alleen het traditionele huiswerk maken vraagt van de kinderen dat ze bovengenoemde vaardigheden beheersen. De ontwikkelingen in het vmbo en het studiehuis doen een steeds groter beroep op de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen. Zij zullen ook steeds vaker projecten en studieopdrachten krijgen waarbij je niet individueel, maar samen met medescholieren zaken moet uitwerken. In het hoger onderwijs is deze manier van werken al veel langer gebruikelijk. De laatste jaren blijkt dat veel leerlingen / studenten daar moeite mee hebben. Wij vinden dat logisch want zij hebben dat namelijk op hun basisschool niet geleerd. Het daltononderwijs biedt het verwerven van deze vaardigheden wel aan en benoemt het zelfs tot kernwaarde. De volwassene als beroepsbeoefenaar In de meeste beroepen in onze moderne, westerse maatschappij worden initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit verwacht. Vaak zal er moeten worden overlegd met collega s, opdrachtgevers en diverse instanties. Zowel zelfstandigheid als het goed kunnen samenwerken zijn daarbij essentieel. De volwassene als medeburger De maatschappij is gebaat bij mensen die een democratische grondhouding hebben en zich actief inzetten voor de samenleving. 2.5 Klimaat in de school Het klimaat op school is van het grootste belang, omdat het in verregaande mate de verwezenlijking van de missie en de visie van de school beïnvloedt. Een leerling moet zich thuis voelen op school. Wij proberen dat te realiseren door: veiligheid en geborgenheid te bieden; een plezierige omgangsrelatie met de kinderen op te bouwen; het kind te accepteren zoals het is; aandacht te hebben voor het accepteren van kinderen onder elkaar; kinderen leren elkaar te helpen en waar nodig samen te werken; consequent de school- en klassenregels (waaronder gedragsregels) te hanteren; rust, reinheid en regelmaat. Schoolgids

11 2.6 Schoolpopulatie De schoolpopulatie laat zich het beste omschrijven door de volgende kenmerken: Verreweg het grootste deel van de schoolbevolking is afkomstig van autochtone Nederlanders; De ouderpopulatie heeft de school gekozen vanwege de nabijheid, de kwaliteit, het openbare karakter, de uitgangspunten van het Daltononderwijs en het continurooster; De kinderen hebben een goede tot zeer goede huisvesting; De kinderen zijn over het algemeen kansrijk; Ouders/verzorgers hebben hoge verwachtingen van de school en van hun kind; Het merendeel van de kinderen spreekt thuis Nederlands; Er zijn veel gebroken gezinnen. Het percentage neemt toe; De kinderen komen voornamelijk uit Wezep en t Loo; Ouders/verzorgers zijn erg enthousiast om mee te denken en mee te helpen; De ouderpopulatie is samengesteld uit alle sociale lagen van de bevolking. Schoolgids

12 Aannamebeleid 3.1 Aanmelding nieuwe leerlingen Alle kinderen zijn welkom op onze school. Wanneer u uw kind op onze school aan wilt melden, maken we een afspraak om u informatie over de school te geven en gelegenheid te bieden al uw vragen te stellen. Bij inschrijving vragen wij u een aanmeldformulier en een informatieformulier in te vullen. Het aanmeldformulier is opgebouwd uit 3 ontwikkelingsgebieden (-sociaal emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, speel/werkgedrag, - taalontwikkeling, - motorische ontwikkeling) en overige gegevens. Voor het inschrijven is het noodzakelijk dat u uw paspoort en het polisnummer van de ziektekostenverzekering van uw kind bij zich heeft. (eigen procedure opnemen). Vanzelfsprekend moeten wij het onderwijs kunnen bieden dat uw kind nodig heeft. Mochten wij van mening zijn dat wij dat niet kunnen bieden, dan geven wij dat zo tijdig mogelijk en beargumenteerd aan. Verder gaan we ervan uit dat de kinderen op het moment dat ze de school gaan bezoeken zindelijk zijn. Aanmelden leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte bestaat een speciale procedure, hiervoor is te lezen in het hoofdstuk over passend onderwijs. Aanmelding leerlingen hogere groepen en/of van andere basisschool Bij verhuizing uit andere plaatsen of bij leerlingen afkomstig van andere basisscholen wordt er gekeken of er plaats is in de gevraagde groep. Definitieve plaatsing is pas mogelijk na het inwinnen van inlichtingen bij de "huidige" school en na de ontvangst van het onderwijskundige rapport. Wij verzoeken u in voorkomende gevallen, met de directie contact op te nemen om een afspraak te maken. Uitschrijving Wanneer een kind van school gaat veranderen moet u als ouder uw kind laten uitschrijven. Dit kan bij de directie. Zonder uitschrijfformulier kan uw kind niet worden ingeschreven op een andere school. Er wordt altijd contact gelegd met de nieuwe school. Verwijderingsbeleid Wij hechten eraan, dat de school een prettige en veilige omgeving biedt aan alle leerlingen. Er wordt in alle groepen gewerkt aan een positief gedrag van de kinderen. Met de kinderen maken we in de groepen afspraken met betrekking tot de gedragsregels om ze gezamenlijk mede verantwoordelijk te maken voor een fijne sfeer in de groep en op school. Wij verwachten van kinderen dat zij zich respectvol gedragen ten opzichte van elkaar, en wij verwachten van ouders dat zij ons hierbij ook ondersteunen. In geval van ernstige overtreding (schelden, pesten, schoppen/slaan) ten opzichte van zowel medeleerlingen als personeel van de school en andere volwassenen met wie de kinderen te maken krijgen, zoals overblijfassistenten etc., hanteren wij een afgesproken protocol. Onderdeel daarvan is dat ouders direct op de hoogte worden gesteld, en een notitie wordt gemaakt in het leerlingvolgsysteem. Ook is in het protocol beschreven dat bij herhaling een schorsing of verwijdering kan plaatsvinden. Schorsing en verwijdering van een leerling op grond van gedrag vinden slechts plaats indien door het gedrag van de leerling of de ouder(s) van de leerling(en) de veiligheid van medeleerlingen, andere ouders en/of personeel wordt geschaad, dan wel het geven van goed onderwijs aan andere leerlingen wordt belemmerd. Het besluit tot een schorsing neemt het College van Bestuur, de MSD en de ouders gehoord Schoolgids

13 hebbende. Indien het laakbare gedrag voortduurt, zal verwijdering plaatsvinden. Het bevoegd gezag beslist op basis van een voorstel van de directie. Vanzelfsprekend is sprake van een voortraject, waarbij ook de ouders van een leerling nauw worden betrokken. Het protocol toelating, schorsing en verwijdering dat door stichting Proo is vastgesteld is te vinden op de website van stichting Proo. Hierin zijn alle gronden voor toelating en verwijdering opgenomen. 3.2 Voor het eerst naar school Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Voordat uw kind vier jaar wordt mag het maximaal vijf dagdelen komen wennen (vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden). De bezoeken vinden plaats in overleg met de leerkracht van groep 1/2. De leerkracht neemt contact met u op om data af te spreken. 3.3 Persoonsgebonden nummer Basisscholen zijn wettelijk verplicht bij inschrijving van nieuwe leerlingen naar het burgerservicenummer (bsn) van het in te schrijven kind te vragen. De opgave moet gebeuren aan de hand van een origineel document waarop vermeld: het burgerservicenummer van het kind; de volledige namen van het kind. Het doel van het persoonsgebonden nummer is dat iedere leerling een uniek nummer krijgt. Dat nummer moeten onderwijsinstellingen gebruiken in hun communicatie met andere onderwijsinstellingen, de gemeente en overige overheden. Het persoonsgebonden nummer is in de meeste gevallen gelijk aan het burgerservicenummer. De namen zoals die vermeld staan op de opgave van de belastingdienst moeten worden opgenomen in de leerling-administratie evenals het burgerservicenummer. De privacy is gewaarborgd, want de wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing. 3.4 Leerplicht Doel en inhoud van de leerplichtwet Leerplicht hangt heel nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Veel landen hechten er zelfs zoveel waarde aan, dat ze de jeugd via een wet verplichten naar school te gaan. Nederland is één van die landen. In ons land staan de rechten en plichten van ouders, leerlingen en schooldirecties precies aangegeven in de leerplichtwet. Deze wet is kortweg gezegd, een rechtsmiddel waarmee gewaarborgd wordt dat alle jongeren in Nederland aan het onderwijs kunnen en zullen deelnemen. Het doel van de leerplichtwet is dat jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden, die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste. De volgende zaken staan in de leerplichtwet omschreven: begin van de leerplichtige leeftijd; het moment waarop een jongere niet langer onder de leerplichtwet valt; op welke basis, al dan niet tijdelijk, vrijstelling verleend kan worden; taken van leerplichtambtenaren; verplichtingen van schooldirecties; verplichtingen van ouders en/of leerlingen. Schoolgids

14 Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? Bijna alle kinderen beleven hun eerste schooldag op vierjarige leeftijd. Hun moeder of vader laat ze bij de juf van groep 1 in de klas. Dit is een spannende en belangrijke dag voor de ouders en het kind. De kleuter is op die leeftijd nog niet leerplichtig, maar het is goed voor zijn ontwikkeling om samen met leeftijdgenootjes al naar school te gaan. De echte leerplicht begint op de eerste dag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. Een kind dat bijvoorbeeld op 10 oktober zijn vijfde verjaardag heeft gevierd, wordt op de eerste schooldag van de maand november leerplichtig. Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge leerlingen. Daarom biedt de leerplichtwet een mogelijkheid tot vrijstelling. Ouders van een vijfjarige leerling mogen, in goed overleg met de schooldirectie, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Mocht dit niet genoeg blijken te zijn, dan mag de directie daar nog vijf extra uren vrijstelling per week bovenop doen. De mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van de leerling te voorkomen. Zodra een kind zes jaar is, geldt de overgangsmogelijkheid niet meer. Zesjarige leerlingen moeten allemaal het volledige onderwijsprogramma volgen. Vrijstelling van geregeld schoolbezoek In de leerplichtwet staat omschreven, wanneer een jongere de school niet kan/hoeft te bezoeken. Dit is het geval bij ziekte, schoolsluiting en de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Verder kent de leerplichtwet vrijstelling wegens andere gewichtige omstandigheden en zijn de regels voor extra vakantieverlof duidelijk geregeld op de site van kunt u vinden wat er onder de verschillende soorten verlof verstaan wordt. Mocht u verlof willen aanvragen dan kan dat bij de schoolleiding. Verplichtingen van ouders ouders moeten ervoor zorgen dat hun zoon of dochter op een school of onderwijsinstelling staat ingeschreven; zij zien erop toe dat hun kind de school geregeld bezoekt, dat wil zeggen dat er geen les of praktijktijd wordt verzuimd. Vanaf twaalf jaar is de jongere hier zelf medeverantwoordelijk voor; ouders dienen de school in kennis te stellen van ziekte van hun kind; ouders dienen bij andere redenen van afwezigheid van hun kind toestemming van de schooldirectie te hebben. Wanneer niet aan de bovenstaande verplichtingen is voldaan, dan is er sprake van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan een proces-verbaal tot gevolg hebben. Schoolgids

15 Opzet van het onderwijs 4.1 Daltononderwijs Daltonscholen vallen onder de traditionele vernieuwingsscholen. In het Daltononderwijs blijven de goede elementen van het klassikale onderwijs gehandhaafd, terwijl er aan de andere kant zoveel mogelijk ruimte wordt gelaten voor individuele ontplooiing. We hanteren hierbij de drie Dalton principes: Zelfstandigheid: het kind probeert eerst zelf de taak tot een goed einde te brengen en oplossingen te bedenken voor de problemen. Uiteraard wordt er vooraf instructie gegeven, zodat de kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. Verantwoordelijkheid: verantwoordelijk voor jezelf en ook voor de ander. Verantwoordelijk voor je omgeving en verantwoordelijk voor je werk. Deze verantwoordelijkheid wordt aangeleerd en ontwikkeld. Samenwerken: samenwerken betekent: rekening houden met de ander, steun geven, maar ook steun krijgen. Door samen te werken leer je dat het goed is om dingen met elkaar te doen. Wij vinden het belangrijk dat aan kinderen de gelegenheid geboden wordt om samen te werken. Niet alleen bij het schoolwerk maar ook in de dagelijkse omgang met elkaar. De drie principes zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken, geven we vorm door middel van een taakbrief (een blad waarop de taken vermeld staan die de kinderen gaan uitvoeren). Zelfstandigheid: het kind kan bepalen welk werk zonder hulp gemaakt kan worden; Verantwoordelijkheid: via de taak kan het kind zelf kiezen aan welk onderdeel van de leerstof het eerst gewerkt gaat worden; Samenwerken: het kind kan zien bij welke onderdelen er samengewerkt kan worden en weet dan hoe het moet handelen. Op de taak staat in de eerste plaats de basisstof vermeld. Dit werk wordt door alle kinderen gemaakt. Daarnaast bevat de taak bijvoorbeeld herhaling- en/of verdiepingsstof. Dit werk moet gemaakt worden als de basisstof klaar is. Verdiepingsstof gaat wat verder dan de basisstof. Het kost wat meer denkwerk. Verder staat er ook keuzewerk op de taak. In elke klas is een keuzekast aanwezig waaruit de kinderen mogen kiezen. Deze keuzekast is ingericht op meervoudige intelligentie. Als kinderen een onderdeel van de taak af hebben, dan kleuren zij dit in. Elke dag heeft een eigen kleur. Maandag = rood Dinsdag = geel Woensdag = blauw Donderdag = oranje Vrijdag = groen Schoolgids

16 Als een kind op een of meer onderdelen niet goed of juist bovengemiddeld kan meekomen, dan krijgt het kind voor die onderdelen een aangepaste taak. Naast het werk dat de kinderen gaan doen, staan er op de taakbrief ook reflectieopdrachten. Dit om kinderen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid maar ook om ze te leren dat hun mening belangrijk is. Naar aanleiding van deze reflectieopdrachten kan de leerkracht een gesprek met het kind aangaan over zijn/haar motivatie, gedrag, resultaten enzovoort. 4.2 Techniek, Cultuur en Engels vanaf groep 1 We hebben een breed onderwijsaanbod, ook op het gebied van techniek, cultuur en Engels. Buiten het feit dat we techniek zo mogelijk in de verschillende schoolvakken integreren, krijgen alle kinderen daarbij ook techniek als apart vak. Tijdens hun basisschooltijd komen de kinderen allemaal in aanraking met de verschillende kunstdisciplines (dans, toneel, muziek, fotografie, enzovoort). door lessen, gastdocenten, voorstellingen, optredens geven en tentoonstellingen. Verder zijn er jaarlijks activiteiten om kinderen kennis te laten maken met een andere cultuur, religie of levensovertuiging. Het wereldfeest dat wij jaarlijks organiseren, is hier een voorbeeld van. Vanaf geven wij Engels vanaf groep 1 t/m groep 8. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen op jonge leeftijd heel snel een andere taal kunnen oppikken. De kinderen krijgen steeds sneller en vaker met Engels te maken en daarom kiezen we voor die taal. 4.3 Schoolafspraken We hanteren voor onze leerlingen o.a. de volgende regels: Schoolafspraken de leerlingen van groep 1 en 2 gebruiken de ingang aan de Clematisstraat; de leerlingen van groep 3 t/m 8 de zijingang; vóór schooltijd blijven we op het plein. Als de bel gaat, gaan we samen naar binnen; in de gang hang je je jas en je tas aan de kapstok; je loopt rustig door de school en je praat zacht in de gang. Ook tijdens het overblijven; je klopt wanneer je een klas binnen wilt; skeelers moet je in het halletje uitdoen; buitenspeelgoed hoort in de bakken. Als je iets meeneemt naar buiten, ruim je het ook weer op; je bent zuinig op de spullen van onze school. Klassenafspraken wanneer je binnenkomt, ga je rustig op je plaats zitten en je gaat lezen of wat praten; tijdens het werk stoor je een ander niet. Samenwerken ook zachtjes; tijdens de instructie blijf je in de klas; petten op de kast leggen of aan de kapstok hangen; op school altijd een T-shirt of iets dergelijks aanhouden; speelgoed mag je meenemen naar school na overleg met de leerkracht. Schoolgids

17 Pleinafspraken wanneer je ruzie hebt, probeer het dan uit te praten. Lukt dit niet, ga dan naar de pleinwacht of de leerkracht; op het plein loop je met de fiets aan je hand; zet je fiets zo goed mogelijk in de stalling: Groep 3 en 4: fietsenstalling naast de school. Groep 5 tot en met 8: fietsenstalling bij de schuur. Alleen leerlingen, die buiten de cirkel Zuiderzeestraatweg Stationsweg Meidoornplein - Ruitersveldweg wonen, mogen op de fiets naar school komen; in de pauze mag je niet zonder toestemming in het fietsenhok komen of het plein verlaten; de bal mag na drie uur van het dak gehaald worden door iemand van groep 8. Deze leerling gebruikt de ladder uit de schuur; op het plein mag je met een foambal spelen. Skeeleren mag op een bepaald gedeelte van het plein. Spreek goed de spelregels af; je mag tot half vier op het plein spelen. 4.4 Jaargroepen en werkwijze De Wereldweide kent acht jaargroepen. Deze zijn aan het begin van het jaar verdeeld in: groep 1-2 groep groep De school werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. Groepen worden geformeerd op basis van de leeftijd van de kinderen. Niet ieder kind zal echter de basisschool in acht jaren doorlopen. Sommige kinderen doen het langzamer, anderen sneller. Daarom differentiëren we binnen de jaarklassen. Concreet betekent dit dat we werken met: directe instructie: een systeem dat gebruik maakt van terugblikken, benoemen van lesdoelen, inoefenen, zelfstandig werken en tot slot samenvatten van het geleerde; gedifferentieerde instructiegroepen: dat wil zeggen dat kinderen die de bedoeling al begrijpen vast aan het werk mogen en de anderen nog verdere groeps- of individuele instructie krijgen. 4.5 Onderwijskundige activiteiten groep 1 8 Overzicht methodes Vakgebied Methodes Groepen Voorbereidend lezen De Leessleutel, Piramide 1-2 Voorbereidend rekenen Wereld in getallen, Piramide 1-2 Voorbereidend schrijven Schrift, Schrijfdans 1-2 Natuur Leefwereld 1-8 Techniek Techniektorens 1-8 Verkeer Afgesproken 1-8 Sociaal-emotionele Kinderen en hun sociale talenten 1-8 ontwikkeling Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs in het speellokaal 1-2 Tekenen Uit de kunst 1-8 Schoolgids

18 Handvaardigheid Uit de kunst 1-8 Muziek Moet je doen 1-8 Drama en Dans Moet je doen 1-8 Aanvankelijk- / technisch lezen De Leessleutel, Zo leer je kinderen lezen en 3 4 spellen Begrijpend- / studerend lezen Tekstverwerken 4 8 Nederlandse taal Taal actief 4 8 Engelse taal Hello World 7 8 Rekenen en wiskunde Wereld in getal 3 8 Schrijven Schrift 3 8 Aardrijkskunde Geobas 5 8 Geschiedenis Bij de Tijd 3 8 Computerles Rondje Microsoft Windows, Aa-Be-Ce Tekstverwerken met Microsoft Word Bewegingsonderwijs Bewegen samen regelen 3 8 Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar schoolgaan. Er is hier veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Ook het leren delen en op je beurt wachten is in het begin moeilijk. De oudste kleuters krijgen meer sturende opdrachten en speelse activiteiten die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. In groep 1 en 2 werken we met de educatieve methode Piramide en met de eerste delen van onze andere methodes (zie hierboven). Piramide gaat uit van vier basisconcepten: 1. nabijheid: veiligheid en welbevinden als basis om te leren en te ontdekken; 2. afstand: afstand nemen van hier en nu om je te ontwikkelen; 3. initiatief van het kind: nieuwsgierigheid en motivatie om de wereld te verkennen en later levenstaken zelf in te vullen; 4. initiatief van de leerkracht: steunen van het initiatief van het kind, uitleggen, stimuleren, nieuwe onderwerpen aanbrengen, uitdagen enzovoort. We maken een jaarplanning gebaseerd op projecten die gemiddeld drie weken duren. Voorbeelden van projecten zijn: welkom, kleur, vorm, kleding, lente e.d. In deze projecten wordt gewerkt aan de ontwikkeling van: de cognitieve intelligentie met als ontwikkelingsgebieden: waarnemen, denken, taalontwikkeling, oriëntatie op ruimte en tijd; de emotionele intelligentie met als ontwikkelingsgebieden: persoonlijkheidsontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling; de fysieke ontwikkeling met als ontwikkelingsgebieden: motorische en kunstzinnige ontwikkeling. We volgen de kinderen door te werken aan tussendoelen van beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid. Om te meten of een kind zich ontwikkelt binnen de marges van een landelijk gemiddelde, gebruiken we de CITO toetsen taal voor alle kleuters en ordenen. Kinderen die daarbij een IV of een V Schoolgids

19 scoren, worden extra geobserveerd en krijgen een handelingsplan. In de praktijk kan dat betekenen dat het kind extra pre-teaching (= vooroefening) krijgt voor bepaalde onderdelen van Piramide. Kinderen die erg hoog scoren worden ook gevolgd om te bezien of zij moeilijkere leerstof aankunnen. Voor kinderen die laten merken dat ze al letters beheersen en al wat kunnen lezen hanteren we een protocol lezende leerlingen in groep 1 en 2. Op het lesrooster staan verschillende leer- en vormingsgebieden. De kinderen ervaren dit echter niet op die manier. Het gebeurt spelenderwijs. Wie in de huishoek speelt is ook bezig met taalontwikkeling. Wie met lotto speelt, leert de getallen of de kleuren en wie golven tekent, is bezig met voorbereidend schrijven. Er wordt veel aan taalontwikkeling gedaan omdat dat de basis is voor het verdere leren. De onderdelen komen in samenhang met elkaar aan de orde aan de hand van de projecten. werken met ontwikkelingsmateriaal: spelen in verschillende hoeken zoals knutselhoek, tekenhoek, bouwhoek, leeshoek, computerhoek en werken met allerlei materialen uit de kast; bewegingsactiviteiten: gymnastiek of spel in het speellokaal of buiten op het plein; expressieactiviteiten: muziek, spel, dans, drama, handvaardigheid en tekenen; taalactiviteiten: verhalen vertellen, voorlezen, versjes en kringgesprekken; rekenactiviteiten: tellen, meten, winkeltje spelen enzovoort; sociaal-emotionele ontwikkeling: samen spelen en werken, opkomen voor jezelf, keuzes maken, ervaringen delen, omgaan met ruzie, enz.. Lezen Uit onze methode De Leessleutel leren de kinderen van groep 3, om de dag een nieuw woord en vanuit dit woord letters of klanken. Ook met behulp van oefeningen en spelletjes leren zij letters en woorden. Met deze methode is het goed mogelijk om te differentiëren. Voor het begrijpend- en studerend lezen (groep 4 t/m 8) gebruiken we de methode Tekstverwerken. Bij begrijpend lezen gaat het vooral om het proces en de vaardigheden die de leerlingen in staat stellen om op de juiste manier informatie in woord, beeld en tekst te verwerken. Daarom worden korte leesstukjes (verhalende teksten) afgewisseld met gedichtjes, tekeningen, foto s, advertenties en korte zakelijke teksten. Studerend lezen moet leiden tot het zelfstandig verwerven van nieuwe kennis over en inzichten in de omringende wereld, te onderscheiden in: informatie kunnen verwerken; informatie kunnen verwerven; verwerkte informatie kunnen presenteren; informatie individueel kunnen vastleggen en bewaren. We besteden veel aandacht aan het lezen op eigen niveau door duolezen, herhaald lezen, belevend lezen en tutorlezen. Dit laatste doen de groepen 4 t/m 6 onder begeleiding van leerlingen, ouders en leerkrachten. Kinderen uit groep 3 nemen daar aan deel als ze er aan toe zijn. Dat kan al snel zijn, omdat de leesontwikkeling vlot gaat, maar het kan ook medio maart zijn. Omdat het leren lezen van groot belang is, hanteren wij als streefdoel dat een kind aan het einde van groep 5 AVI 9 behaald moet hebben. Kinderen waar we al snel van vermoeden dat het leesproces wat trager verloopt, krijgen extra leesbegeleiding. Ook worden de ouders hierbij betrokken. Iedere groep heeft een klassenbibliotheek en we doen aan leespromotie bijvoorbeeld door een schrijver op school te vragen, door mee te doen met de Kinderboekenweek, met voorleeskampioenschappen en gedichtenwedstrijden. Schoolgids

20 Taal De Leessleutel gebruiken we in groep 3. Deze methode heeft ook een taalgedeelte, dat in het 2e gedeelte van het jaar aan bod komt. Voor groep 4 t/m 8 gebruiken we de taalmethode Taal Actief. In deze methode is een evenwicht gevonden tussen gestuurd leren, begeleid leren en zelfstandig werken. Deze taalmethode bestaat uit twee leergangen: 'Taalspel' en 'Woordspel'. In 'Taalspel' komen de taalonderdelen luisteren, spreken, gesprek, stellen (en alfabet en woordenboek) en taalbeschouwing aan bod. In 'Woordspel' de spelling van de onveranderlijke woorden en de werkwoordspelling. Verder bevat de methode een onderdeel Woordenschat. Ook wordt er gebruik gemaakt van de software die bij de methode hoort. Bovendien heeft deze methode voor kinderen die Nederlands als tweede taal hebben, extra les- en leerstof zodat ze gewoon met de groep kunnen meedoen. Daarnaast werken we met de methodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen. Engels Afgelopen jaar zijn we gestart met Engels vanaf groep 1. Voor de groepen 1 t/m 6 betekent het dat wij het programma Raaf and Raven van de Nederlandse Onderwijs Televisie volgen, aangevuld met prentenboeken, leesboeken en sites op het digibord. Groep 7 en 8 krijgen naast de lessen van het digibord ook les uit de methode Hello World. De nadruk ligt op het communicatieve aspect van de taal, spreek- en luistervaardigheid, kortom: het gebruik van de taal in alledaagse situaties. Schrijven Kleuters krijgen voorbereidende schrijfoefeningen met het oog op de ontwikkeling van de fijne motoriek en het aanleren van een goede schrijfhouding. In groep 3 schrijven de kinderen met potlood en later met vulpen. Vanaf groep 7 mogen de kinderen een eigen voorkeursstijl hanteren bij het maken van de werkstukken. Rekenen / wiskunde De kinderen leren realistisch rekenen, dat wil zeggen dat het rekenen aansluit bij de werkelijkheid in, voor de kinderen, begrijpelijke situaties. De kinderen mogen er hulpmiddelen bij gebruiken. Later zoeken de kinderen zelfstandig oplossingen met behulp van de kennis die ze al opgedaan hebben. Van groot belang is het verwoorden van de oplossingen en het gebruiken van strategieën. De werkvormen zijn vaak interactief. Dat betekent dat het leerproces zich ook vaak afspeelt tussen de kinderen onderling, terwijl ze bezig zijn met het zoeken naar oplossingen in een herkenbare context. Naast de methode gebruiken we software op de computer om vaardigheden te oefenen. Wereldoriëntatie Hieronder verstaan wij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en gezond gedrag, verkeer en het gebruik van het documentatiecentrum. aardrijkskunde: Het aardrijkskundeonderwijs is er op gericht dat de leerlingen zich een beeld vormen van de aarde en haar belangrijkste regio s, inzicht verwerven in de manier waarop de natuur en het menselijk handelen de ruimtelijke inrichting beïnvloeden en zich enige geografische kennis en vaardigheden eigen maken. Ook de topografie vormt een onderdeel van Aardrijkskunde; geschiedenis: Het geschiedenisonderwijs is er op gericht dat de leerlingen zich beelden vormen van in tijd geordende verschijnselen en ontwikkelingen en zich enig historische basisvaardigheden eigen maken, besef krijgen van continuïteit en verandering in het leven en in de geschiedenis van de samenleving, kennis en inzicht verwerven omtrent inrichting en structuur van de maatschappij, kennis en inzicht verwerven omtrent enige hoofdzaken van en kenmerkende verschillen tussen geestelijke stromingen in de samenleving. De onderwerpen uit de Canon van Nederland worden behandeld; Schoolgids

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015

SCHOOLGIDS DE TWEEMASTER 2014-2015 2014-2015 verbreedt je horizon 1 Inhoud Onze visie op onderwijs... 8 Missie van onze school... 8 Visie van onze school... 8 Visie op levensbeschouwing... 8 Visie op sociaalpedagogisch klimaat... 8 Visie

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS MARTENASKOALLE

SCHOOLGIDS MARTENASKOALLE SCHOOLGIDS 2015-2019 MARTENASKOALLE Bitgummole Brin: 18NF Inhoudsopgave Algemeen... 3 Inleiding... 3 Naam en doelstelling... 3 Het bestuur... 3 Bestuursvisie... 3 Visie van de school... 4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM 0 Otto Clantskoalle Boksum Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2 2. De school 3 - Richting - Schoolgrootte - Het bestuur - Waar de school voor staat, onze visie - Uitgangspunten

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie