R1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET KONINKLIJK NEDERLANDS WATERSPORT VERBOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET KONINKLIJK NEDERLANDS WATERSPORT VERBOND"

Transcriptie

1 1 R1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET KONINKLIJK NEDERLANDS WATERSPORT VERBOND (de "Vereniging") Goedgekeurd door de algemene vergadering op 20 Artikel 1 Algemene vergadering Amendementen op voorstellen komen slechts in stemming, wanneer zij, behalve door de voorsteller, door tenminste twee andere leden worden ondersteund. Artikel 2 - Bestuur 1. Het bestuur wordt samengesteld en benoemd overeenkomstig artikel 12 van de statuten. 2. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een portefeuillehouder Sport en Recreatie, een portefeuillehouder Dienstverlening, een portefeuillehouder Belangenbehartiging en een portefeuillehouder Topsport, met dien verstande dat meerdere van deze portefeuilles ook in een persoon verenigd kunnen worden. 3. De leden van het bestuur dienen te beschikken over de specifieke ervaring en kennis, nodig om het door de betreffende portefeuille bestreken gebied binnen het bestuur van de Vereniging op verantwoorde wijze te kunnen uitoefenen. 4. Het bestuur maakt een rooster van aftreden, mede rekening houdend met de maximale zittingsduur als genoemd in artikel 13 lid 2 van de statuten. 5. Jaarlijks wordt een vergaderrooster vastgesteld. Eventuele extra vergaderingen worden door de voorzitter bijeengeroepen wanneer hij dat wenselijk acht, of op verzoek van tenminste twee andere leden van het bestuur. Een vergadering van het bestuur kan geldige besluiten nemen indien de meerderheid der leden aanwezig is. 6. Indien een dagelijks bestuur is ingesteld, wordt dit door de voorzitter in vergadering bijeengeroepen, wanneer hij dat wenselijk acht, of op verzoek van een van haar leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Elk ander bestuurslid kan op uitnodiging van de voorzitter het dagelijks bestuur bijwonen. 7. Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur, worden notulen gemaakt welke door het bestuur worden vastgesteld. 8. Tenzij het bestuur respectievelijk het dagelijks bestuur anders besluit heeft de directeur toegang tot de vergaderingen van het bestuur respectievelijk het dagelijks bestuur en heeft daarin een adviserende stem. 9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits schriftelijk dan wel digitaal en als geen van de leden zich tegen een dergelijke besluitvorming verzet. De tekst van een dergelijk besluit wordt toegevoegd bij de notulen van de volgende vergadering. Artikel 3 - Good Governance 1. De leden van het bestuur van de Vereniging zullen de vereniging besturen naar, en zich conformeren aan de gedragscode, vastgesteld door het bestuur en aan de 13 punten van de code Goed sportbestuur van het NOC*NSF. 2. Het bestuur zal zich eveneens inspannen dat de raden en organen van de Vereniging genoemd in de artikelen 4 tot en met 8 lid 1, acteren conform de in lid 1 bedoelde code. Artikel 4 - De Toezichtraad 1. De algemene vergadering benoemt, ingevolge artikel 16.4 van de statuten van de Vereniging leden van de Toezichtraad.

2 2 2. Behoudens de in de statuten van de Vereniging genoemde taak heeft de Toezichtraad daarnaast de volgende taken en bevoegdheden; - het houden van toezicht op het beleid daaronder begrepen het financiële beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vereniging; - het beoordelen of een besluit genomen is met inachtneming van het daaromtrent bepaalde in de statuten en/of de reglementen van de Vereniging en past binnen het vastgestelde beleid van de Vereniging; - het geven van adviezen aan het bestuur en de algemene vergadering, telkens waar en wanneer hij dit nodig oordeelt. 3. De Toezichtraad onderzoekt tevens de rekening en verantwoording, alsmede de begroting voor het volgend verenigingsjaar van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de Toezichtraad zich door een deskundige doen bijstaan. De Toezichtraad bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste zeven personen, als mede uit twee plaatsvervangende leden. De Toezichtraad doet een voorstel aan de algemene vergadering omtrent het aantal personen. Bestuursleden en gehonoreerde functionarissen van de Vereniging kunnen geen lid of plaatsvervangend lid van de Toezichtraad. 4. De Toezichtraad wordt aldus samengesteld dat deze de bij de statuten van de Vereniging genoemde taken, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 22.1 van de statuten, naar behoren kan verrichten en uitvoeren. In ieder geval hebben in de Toezichtraad zitting, een jurist, één financieel deskundige en één organisatorische deskundige. 5. Elk lid en elk plaatsvervangend lid van de Toezichtraad treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. De aftredende is terstond slechts eenmaal herbenoembaar in die functie voor nog een periode van vier jaar. 6. Behoudens de in de statuten van de Vereniging genoemde taken, zijn verdere bevoegdheden, werkzaamheden en procedures beschreven in een door de algemene vergadering vastgesteld reglement voor de Toezichtraad. Artikel 5 -Tuchtraad en de Beroepsraad 1. De algemene vergadering benoemt, op voordracht van het bestuur, uit de leden van haar leden een Tuchtraad en een Beroepsraad, zoals omschreven in artikel 17 lid 2 van de statuten van de Vereniging. 2. De Tuchtraad en de Beroepsraad bestaan elk uit tenminste drie leden, waarvan er ten minste één jurist is, als mede drie plaatsvervangende leden, waarvan er ten minste één jurist is. De leden en plaatsvervangende leden zijn meerderjarig en lid van een bij de Vereniging aangesloten lidvereniging. 3. Bestuursleden of gehonoreerde functionarissen van de Vereniging kunnen geen lid of plaatsvervangend lid zijn. Leden van de Tuchtraad kunnen geen lid zijn van de Beroepsraad. De leden van de Beroepsraad kunnen geen lid zijn van de Tuchtraad. Leden van de Tuchtraad en de Beroepsraad kunnen geen lid zijn van de nader te noemen Zeilraad. 4. Elk lid en plaatsvervangend lid treedt uiterlijk 4 jaar na zijn/haar benoeming af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. De aftredende is terstond slechts eenmaal herbenoembaar in die functie voor nog een periode van vier jaar. 5. Behoudens de in de statuten van de Vereniging genoemde taken, zijn verdere bevoegdheden, werkzaamheden en procedures beschreven in een door de algemene vergadering vastgesteld reglement voor de Tuchtraad en voor de Beroepsraad. Bij wijziging van overkoepelende reglementen door af vanwege de nationale of internationale autoriteit vastgesteld, worden de reglementen en procedures van de Tuchtraad en de Beroepsraad ten spoedigste daarmee in overeenstemming gebracht. Artikel 6 De Zeilraad 1. De algemene vergadering benoemt, op voordracht van het bestuur, uit de leden van haar leden een Zeilraad zoals omschreven in artikel 17 lid 2 van de statuten van de Vereniging. 2. De Zeilraad bestaat uit ten hoogste 7 leden, waarvan er tenminste één jurist en één zeiler is. De leden en plaatsvervangende leden zijn meerderjarig en lid van een bij de Vereniging aangesloten

3 3 lid-vereniging. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter. Bij diens afwezigheid wijzen de leden een tijdelijke, plaatsvervangende voorzitter aan. 3. Bestuursleden of gehonoreerde functionarissen van de Vereniging kunnen geen lid of plaatsvervangend lid zijn van de Zeilraad. Leden van de Zeilraad kunnen geen lid zijn van de Beroepsraad en/of Tuchtraad. 4. Elk lid of plaatsvervangend lid treedt uiterlijk 4 jaar na zijn/haar benoeming af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. De aftredende is terstond slechts eenmaal herbenoembaar in die functie voor nog een periode van vier jaar. 5. Behoudens de in de statuten van de Vereniging genoemde taken, zijn verdere bevoegdheden, werkzaamheden en procedures beschreven in een door de algemene vergadering vastgesteld reglement voor de Zeilraad. Bij wijziging van overkoepelende reglementen door of vanwege de nationale of internationale autoriteit vastgesteld, worden de reglementen en procedures van de Zeilraad ten spoedigste daarmee in overeenstemming gebracht. Artikel 7 - Het Verbondsbureau 1. De Vereniging houdt een Verbondsbureau in stand. 2. Het bestuur benoemt en ontslaat de Directeur, die de Ieiding heeft over het Verbondsbureau. 3. Het bestuur stelt een Directiestatuut en een Procuratiestatuut vast waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Directeur worden benoemd en waarin zijn wijze van functioneren t.o.v. het bestuur staat omschreven. Artikel 8 - Overige overlegorganen (o.a. regioteams, commissies, klankbordgroepen en werken projectgroepen) 1. De Vereniging kent voorts: a) Regio's; b) Regioteams; c) Regiovertegenwoordigers; d) Werk- en projectgroepen; e) Klankbordgroepen; f) Commissies; en g) andere overlegorganen. 2. De in lid 1 bedoelde organen en de daartoe behorende natuurlijke personen verrichten hun werkzaamheden binnen de grenzen van de door het bestuur vastgestelde reglementen of (project)opdrachten, ten behoeve van de managers van het Bondsbureau of, indien daartoe uitdrukkelijk uitgenodigd, ten behoeve van het bestuur. 3. De leden van de organen instellingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel gedragen zich naar de code genoemd in artikel De leden van de organen en instellingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden benoemd en kunnen worden geschorst of ontslagen door het bestuur. 5. Een overlegorgaan bestaat uit een voorzitter met tenminste twee leden. 6. Ieder lid van een overlegorgaan treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af en is terstond weer herbenoembaar. Onverminderd de mogelijkheid tot herbenoeming, dient er naar te worden gestreefd de zittingsduur voor overlegorganen te beperken tot in totaal acht jaar. Het overlegorgaan maakt een rooster van aftreden. 7. Het lidmaatschap van een overlegorgaan eindigt voorts: a door overlijden; b wanneer het desbetreffende lid van een overlegorgaan ophoudt lid te zijn van een lid van de Vereniging. c doordat de vereniging waarvan het desbetreffende lid van een overlegorgaan lid is ophoudt lid van de Vereniging te zijn; d door bedanken. 8. Overlegorganen hebben (beleids-)adviserende en uitvoerende taken. De uit te brengen adviezen dienen, al naar gelang de situatie, aan de Directeur van het Verbondsbureau dan wel aan het bestuur te worden gericht. Uitvoerende taken worden door de Directeur dan wel namens hem de afdelingsmanager van het Bondsbureau, opgedragen en worden altijd gecoördineerd door de betreffende manager. 9. Een medewerker van het Verbondsbureau, werkzaam op het gebied van het overlegorgaan en aangewezen door de Directeur, is gerechtigd de beraadslagingen bij te wonen en adviezen te

4 4 geven. 10. Het overlegorgaan wijst uit haar midden een notulist aan, die een verslag opstelt van de vergadering. Het Verbondsbureau draagt zorg voor de verspreiding van de notulen aan de organen die daarvoor in aanmerking komen. Artikel 9 - Regio s 1. De Vereniging kent regio s, waarvan het aantal wordt bepaald door de bestaande behoefte. 2. Iedere vereniging behoort tot de regio waarin de verenigingsaccommodatie is gelegen, dan wel waarop deze is georiënteerd. Verenigingen welke over meer dan één accommodatie beschikken, behoren tot iedere regio waarin een accommodatie is gelegen. Verenigingen kunnen tevens, op hun verzoek, in meer dan één regio worden ingedeeld, indien zij op meerdere regio s zijn georiënteerd. Verenigingen welke landelijke activiteiten hebben en niet over een eigen accommodatie beschikken, kunnen zich bij meerdere regio s aansluiten. 3. Taken, bevoegdheden en werkwijzen van de regio en van de regiovertegenwoordiger worden geregeld in het Reglement voor de Regio s dat door het bestuur wordt vastgesteld. Artikel 10 Contributie 1. Het contributiebedrag van elke vereniging wordt bepaald door het aantal leden van de betreffende vereniging naar de stand per 1 juli van een jaar, zoals vastgelegd in de ledenadministratie van de Vereniging. 2. Een vereniging is, indien en voor zover het lid daarvoor toestemming heeft gegeven, verplicht van de leden de naam, het adres, de woonplaats, het geslacht en de geboortedatum digitaal aan de Vereniging op te geven. 3. Teneinde de in lid 2 bedoelde opgave te kunnen controleren, is het bestuur bevoegd om van een vereniging te verlangen, dat de ledenadministratie en de financiële administratie van die vereniging ter inzage wordt gegeven. 4. Op voorstel van het bestuur wordt door de algemene vergadering, als bedoeld in artikel 11 lid 2, van de statuten, het bedrag dat in het komende kalenderjaar per lid moet worden afgedragen vastgesteld. Het betreft hier het bedrag per lid, door de verenigingen af te dragen, voor leden die per 1 juli de eenentwintigjarige leeftijd hebben bereikt Voor ieder lid van de Vereniging dat in het jaar waarin de contributieafdracht plaatsvindt nog niet de eenentwintigjarige leeftijd heeft bereikt per 1 juli, dient 50 procent (50%) van het volgens lid 4 vastgestelde bedrag te worden betaald. Vaststelling daarvan vindt plaats op basis van de geboortedatum uit het bij de Vereniging in beheer zijnde ledenbestand bedoeld onder lid De leden van een studentenvereniging betalen 50 procent (50%) van het volgens lid 4 vastgestelde bedrag. 3. Voor gezinsleden, (personen die woonachtig zijn op hetzelfde adres en die een gemeenschappelijke huishouding voeren) die lid zijn van dezelfde vereniging wordt de contributie aan de Vereniging als volgt bepaald: nadat voor een eerste volwassen lid van een gezin, het volgens lid 4 van dit artikel vastgestelde bedrag is bepaald, geldt: voor ieder volgend lid van dat gezin, ongeacht de leeftijd, 50 procent (50%) van het volgens lid 4 van dit artikel vastgestelde bedrag; Vaststelling daarvan vindt plaats op basis van het bij de Vereniging in beheer zijnde ledenbestand bedoeld onder lid Korting op de contributie is alleen van toepassing op de groepen als bedoeld in artikel 5 lid 2 en lid Het bestuur kan te allen tijde een afwijkende regeling ten aanzien van de contributie vaststellen voor bepaalde groepen van (nieuwe) leden De verenigingen ontvangen jaarlijks in de eerste week van januari een factuur in de vorm van een voorschotnota, opgesteld met inachtneming van het aantal leden per 1 juli van het daaraan voorafgaande jaar. Deze voorschotnota bedraagt tenminste 90% van de afdracht van het voorgaande jaar en heeft een betalingstermijn van 60 dagen. 2. Per 1 augustus ontvangen verenigingen een factuur in de vorm van een afrekennota. Deze afrekennota is gebaseerd op het werkelijk aantal leden op 1 juli van het lopende jaar met

5 5 verrekening van de voorschotnota. Deze factuur heeft een betalingstermijn van 30 dagen. Artikel 11- Jaarverslag, rekening en verantwoording. 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend. 2. Het bestuur benoemt een registeraccountant. Deze registeraccountant onderzoekt de stukken als bedoeld in lid 1 van dit artikel en brengt aan het bestuur en aan de in artikel 4 bedoelde Toezichtraad verslag van zijn bevindingen uit en geeft de uitslag van dat onderzoek in een schriftelijke verklaring weer. 3. Het bestuur legt de jaarrekening, welke is opgemaakt met inachtneming van het bepaalde in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, bestaande uit de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting, ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Eveneens legt het bestuur de begroting voor het komende verenigingsjaar en het beleidsplan ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Deze stukken worden ondertekend door de leden van het bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn waarbinnen de rekening en verantwoording dient te worden afgelegd kan ieder lid van de gezamenlijke leden van het bestuur in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. 4. Zo dikwijls de Toezichtraad zulks wenselijk oordeelt, kan hij, na overleg met het bestuur, zich door de in lid 2 van dit artikel bedoelde registeraccountant doen bijstaan. 5. Het bestuur is verplicht de Toezichtraad ten behoeve van zijn onderzoek alle door hem gewenste inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. 6. De goedkeuring van de stukken als bedoeld in de eerste volzin van lid 3 van dit artikel strekt het bestuur tot decharge over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur, voorzover dit uit de rekening en verantwoording blijkt. Artikel 12 - Jaarvergadering en najaarsvergadering 1. Naast de jaarvergadering als bedoeld in artikel 17.3 van de statuten van de Vereniging wordt jaarlijks in de tweede helft van het Verenigingsjaar een algemene vergadering - de Najaarsvergadering - gehouden. 2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.3 van de statuten van de Vereniging komen tijdens de jaarvergadering onder meer aan de orde: a) Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering. b) Mededelingen van het bestuur. c) Voorstellen van de leden, uiterlijk twee maanden voor de jaarvergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend. d) Vaststelling van de datum voor de jaarvergadering voor het komende verenigingsjaar. e) Rondvraag. 3. In de najaarsvergadering komen onder meer aan de orde: a) Benoeming van leden van het bestuur. b) Benoeming van leden zomede van hun plaatsvervangers van de Tuchtraad, van de Beroepsraad, alsmede van de Zeilraad, zomede van eventuele verdere organisaties en/of organen welke door de Vereniging in het Ieven zijn geroepen, en waarvan de benoeming van de leden aan de algemene vergadering is voorbehouden. c) Het goedkeuren van het (meerjaren-) beleid, van het jaarplan en van de begroting (met het advies dienaangaande van de Toezichtraad) voor het komende verenigingsjaar en van het bedrag van de contributie. d) Voorstellen van het bestuur, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. e) Voorstellen van de leden, uiterlijk twee maanden voor de najaarsvergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend. f) Vaststelling van de datum voor de najaarsvergadering voor het komende verenigingsjaar.

6 6 g) Rondvraag. Artikel 13 - Supporters van het Watersportverbond. 1. Het bestuur stelt per reglement vast onder welke namen en categoriën supporters worden ingedeeld, een en ander op grond van artikel 10 lid 1 van de statuten. 2. Het bestuur stelt jaarlijks op grond van artikel 10 lid 2 van de statuten, per besluit de hoogte vast waarin de voor dat jaar geldende supportersbijdragen per categorie worden vastgesteld. 3. Daar waar op grond van artikel 3.3 van de statuten van de Vereniging wordt overgegaan tot het daadwerkelijk (door-)verkopen, leveren en aanbieden van goederen en diensten aan leden en leden van leden van de Vereniging en/of aan supporters en/of aangesloten organisaties en/of aan derden, conform afspraken daaromtrent met leveranciers en tussenpersonen, kan het bestuur met derden overeenkomsten sluiten. Indien ter uitvoering of onderbrenging van de genoemde activiteiten, wordt overgegaan tot het oprichten van of deelnemen in een afzonderlijke entiteit, in welke vorm dan ook, is het bestuur gehouden aan voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

NAAMSWIJZIGING RAAD VAN TOEZICHT IN RAAD VAN COMMISSARISSEN

NAAMSWIJZIGING RAAD VAN TOEZICHT IN RAAD VAN COMMISSARISSEN NAAMSWIJZIGING RAAD VAN TOEZICHT IN RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT BETAALD VOETBAL Overgangsregeling Nieuwe zittingstermijnen raad van toezicht raad van commissarissen, bestuur en commissies betaald

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een

Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een Hieronder volgt een concepttekst van de beoogde statuten van de nieuwe huurdersvereniging in Zuid. De notaris maakt op basis hiervan een rechtsgeldige tekst. In de linkerkolom is aangegeven wat in het

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten.

De tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde middelen worden gevormd door alle wettige baten. Stichting AOC Oost Naam en Zetel Artikel 1 1. De Stichting draagt de naam: Stichting AOC OOST-NEDERLAND De stichting gebruikt als handelsnaam: AOC Oost 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: "Hart voor Stad". Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als "de vereniging". 2. Zij heeft haar zetel te Zaanstad. Oprichtingsdatum, verenigingsjaar.

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING

STATUTEN VAN DE VERENIGING Naam, zetel en rechtsbevoegdheid STATUTEN VAN DE VERENIGING Artikel 1 1 De vereniging is genaamd Geen PE(Plus) examens meer, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 -

Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 - Algemeen Reglement Koepel Fokkerij 15 oktober 2012-1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ALGEMEEN Artikel 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld conform artikel 11.2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ex artikel 20 van de statuten van de vereniging NVAB) CONTRIBUTIE Artikel 1 1. De jaarlijkse contributie van de leden van de vereniging, waarin inbegrepen de afdracht aan de Koninklijke

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld:

Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Op 17 oktober 2013 werd Stichting Kansvol opgericht en werden de volgende statuten vastgesteld: Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kansvol. 2. Zij heeft haar zetel in de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VHL

Huishoudelijk reglement VHL Huishoudelijk reglement VHL Artikel 1 De "Vereniging Hematologisch Laboratoriumonderzoek" zal in dit reglement verder worden aangeduid als VHL. Zij houdt adres bij de secretaris van haar bestuur. Structurele

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS 1 STATUTEN INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS Statuten November 2010 versie 1.3 2 NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. ICTAS draagt de naam INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

- 1 - Statuten. Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar.

- 1 - Statuten. Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. Statuten Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar. Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: a. het uitdrukking

Nadere informatie

Stichting Strategisch Amsterdams Beraad van Antillianen en Arubanen

Stichting Strategisch Amsterdams Beraad van Antillianen en Arubanen STATUTEN: Naam, zetel en duur. Artikel 1. 1. De stichting is genaamd Stichting Strategisch Amsterdams Beraad van Antillianen en Arubanen, af te korten SABANA. 2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.

Nadere informatie

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Statuten. Artikel 2. Naam en zetel. 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Brem. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Statuten. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: - Bestuur: het bestuur van de Stichting; - Schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING UTRECHT NATUURLIJK

STATUTEN STICHTING UTRECHT NATUURLIJK STATUTEN STICHTING UTRECHT NATUURLIJK CONCEPT HOOFDSTUK I. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: a. bestuur betekent het bestuur

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING. Voorwaarden

NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING. Voorwaarden NEDERLANDSE VERENIGING VAN STRAFRECHTADVOCATEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. TOELATING Voorwaarden 1.1. Tot gewoon lid van de Vereniging worden toegelaten advocaten, die voldoen aan de in artikel 6 van de

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Ouderraad OBS Balans Veenendaal. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veenendaal.

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Vereniging van Letselschade Advocaten 'LSA'

Vereniging van Letselschade Advocaten 'LSA' Blad 1 Doorlopende tekst van de statuten van Vereniging van Letselschade Advocaten LSA zoals deze luiden na statutenwijziging bij akte verleden op 26 juni 2007 voor mr W. Bosse, notaris te Amsterdam STATUTEN.

Nadere informatie

Stichting DDW Foundation Arnhem

Stichting DDW Foundation Arnhem Blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting DDW Foundation. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem. Doel Artikel 2 1. De stichting dient het algemeen belang en heeft

Nadere informatie

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013 Baker & McKenzie Amsterdam N.V. Advocaten, Belastingadviseurs en Notarissen 2013.000041.01/KT/LER Postbus 2720 1000 CS Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 551 7555 www.bakermckenzie.nl STATUTEN VROUWEN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt HUISHOUDELIJK REGLEMENT NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, gevestigd te Amsterdam; zoals van kracht per 31 maart 2006 Artikel 1 Lidmaatschapscriteria 1. Naast de vereisten voor

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

STATUTEN per 21 december 2009 van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging van Milieurecht Advocaten, gevestigd te Utrecht

STATUTEN per 21 december 2009 van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging van Milieurecht Advocaten, gevestigd te Utrecht Blad 1 STATUTEN per 21 december 2009 van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:, gevestigd te Utrecht STATUTEN. Naam. Artikel 1. De vereniging draagt de naam:. Zij kan bij afkorting worden aangeduid

Nadere informatie

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ Kwaliteitshandboek Bureau Jeugdzorg Flevoland Reglement Cliëntenraad Uitgiftedatum: 22 mei 2014 Evaluatiedatum: 22 mei 2016 Vastgesteld op: 2 april 2009 Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 -

Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 - Huishoudelijk Reglement VTW 5 september 2013-1 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN WONINGCORPORATIES Inhoudsopgave: Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Leden Artikel 3: Contributie,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013

STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013 1 32145/RS/AS DOORLOPENDE TEKST VAN DE STICHTING: STICHTING VRIENDEN VAN BRONLAAK na statutenwijziging d.d. 16-04-2013 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van Bronlaak.

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN NOTARIS MAATSCHAP BATENBURG kantoren te Haarlem en Beverwijk Haarlem, Tempeliersstraat 20A Beverwijk, Zeestraat 26 ref: 20041929/PH DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van de te Beverwijk gevestigde vereniging:

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging

Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 1 februari 2011. Gewijzigd tijdens de algemene ledenvergadering van 6 februari 2012. Documentnr:

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN 5MW

STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN 5MW STATUTEN STICHTING VRIENDEN VAN 5MW opgericht op 3 september 2014 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van 5mw. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2

Nadere informatie

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris gevestigd in de gemeente Bellingwedde: 1. de heer JAN LUIKENS, 2. de heer

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Binnenvaarthelpt!, gevestigd te Rotterdam, zoals deze luiden na wijziging daarvan, bij akte op twaalf november tweeduizend zeven, verleden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie