Cijfers over kindermishandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cijfers over kindermishandeling"

Transcriptie

1 Cijfers over kindermishandeling Deniz Ince Mei 2008 Nederlands Jeugdinstituut Infolijn t (030) e i De uitkomsten van twee recent uitgevoerde Nederlandse onderzoeken maken duidelijk dat het aantal slachtoffers ruim boven de ligt waar eerder op basis van Amerikaans onderzoek van uitgegaan werd. Onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit hebben in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie voor het eerst onderzocht op welke schaal kindermishandeling in Nederland voorkomt. Eerdere Nederlandse onderzoeken gingen over specifieke vormen van kindermishandeling en over de omvang van kindermishandeling in een regio of binnen een bepaalde leeftijdsgroep. Landelijke onderzoeken naar kindermishandeling Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen (Van IJzendoorn e.a, 2007) Het doel van de Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2005) was het krijgen van inzicht in de mate waarin verschillende typen van kindermishandeling bij kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar in Nederland voorkomen. De onderzoeksaanpak is overgenomen van het Amerikaanse National Incidence Study (NIS) en vertaald naar de Nederlandse situatie. De NPM-2005 maakte gebruik van de informatie van beroepskrachten die met kinderen te maken hebben in diverse sectoren, zoals het onderwijs, opvoedingsondersteuning, de juridische sector en de sociaal-medische zorg. Deze beroepskrachten hebben voor het onderzoek een instructie gekregen voor het gebruik van meetinstrumenten en een nauwkeurige omschrijving van de verschillende vormen van fysieke en emotionele kindermishandeling. Een andere bron die de onderzoekers gebruikt hebben bestaat uit de registratiecijfers van de Adviesen Meldpunten Kindermishandeling (AMK s). De cijfers in dit onderzoek gaan over gevallen van kindermishandeling die zich hebben voorgedaan in Kinderen die in de jaren voor 2005 zijn mishandeld, maar in 2005 niet meer, zijn niet meegeteld. Het gaat in deze studie om kindermishandeling tijdens een beperkte periode en niet om de hele geschiedenis van kinderen die met kindermishandeling te maken hebben. De informanten in deze studie kunnen niet met zekerheid vaststellen of het geval van kindermishandeling dat zij signaleren de eerste mishandeling is die zich in het leven van dat kind voordoet. 1

2 De cijfers die de onderzoekers noemen, zijn samengesteld uit de registratiecijfers van alle AMK s én de schatting van het totaal aantal mishandelde jeugdigen die de onderzoekers hebben gemaakt op basis van de informatie van de beroepskrachten. Om ervoor te zorgen dat ieder kind maar één keer in de analyses voorkwam, zijn de verschillende vormen van mishandeling geordend naar ernst. Op de eerste en tweede plaats staan respectievelijk seksuele mishandeling met aanwijsbare schade en fysieke mishandeling met aanwijsbare schade. Als meerdere vormen van mishandeling voorkwamen, werd de vorm met de meest aanwijsbare schade meegeteld. Bij de optelling van de AMK-cijfers bij de cijfers van de beroepskrachten is ook gecontroleerd op dubbele meldingen en zijn overlappingen verwijderd. De onderzoekers benadrukken dat de prevalentiecijfers schattingen zijn met een foutmarge van gevallen naar boven en naar beneden. In de NPM-2005 wordt de omvang van kindermishandeling geschat op gevallen. Dit komt neer op 3 procent van alle kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Het gaat dan om alle gevallen met aanwijsbare en vermoedelijke schade voor het kind. Wanneer alleen de zwaarste gevallen van kindermishandeling met aanwijsbare schade worden geteld, komen de onderzoekers uit op een totaal van gevallen van kindermishandeling in Voor de verschillende vormen van kindermishandeling met aanwijsbare en vermoedelijke schade zien de cijfers er als volgt uit: Vorm van mishandeling Aantallen gevallen Percentage van totaal aantal gevallen Seksueel misbruik ,4% Fysieke mishandeling ,7% Emotionele mishandeling ,8% Fysieke verwaarlozing ,4% Onderwijs/emotionele verwaarlozing ,7% Overig ,8% In 53 procent van de gevallen was er sprake van één vorm van mishandeling, in 34 procent van twee vormen, in 11 procent van drie vormen en in 2 procent van vier of meer vormen van mishandeling. Conclusie De omvang van kindermishandeling kwam in 2005 neer op ongeveer 30 gevallen van kindermishandeling op iedere kinderen. In de meeste gevallen gaat het om vormen van fysieke en emotionele verwaarlozing. De onderzoekers geven aan dat de omvang van kindermishandeling tijdens de gehele jeugdfase zonder twijfel groter is dan die in het jaar Scholieren over mishandeling (Lamers-Winkelman, e.a. 2007) In het onderzoek Scholieren over mishandeling is geprobeerd inzicht te krijgen in de aard en omvang van kindermishandeling door jongeren rechtstreeks te vragen naar hun ervaringen met 2

3 kindermishandeling. Het onderzoek richtte zich op jongeren van 12 tot 17 jaar in de eerste vier klassen van het voortgezet onderwijs. Verspreid over het vmbo en havo/vwo kregen 1845 leerlingen klassikaal een vragenlijst voorgelegd. De gemiddelde leeftijd van de informanten was 14 jaar. Speciaal voor het onderzoek is de Vragenlijst Vervelende en Nare gebeurtenissen (VVNG) samengesteld. Hiervoor is gebruik gemaakt van succesvol gebleken buitenlandse vragenlijsten. De VVNG bevat vragen in vijf categorieën. Het hoofdbestanddeel bestaat uit vragen over ernstige vormen van kindermishandeling: verwaarlozing - zowel fysiek als emotioneel-, psychologische agressie van ouders - de dreiging van ouders om fysiek geweld te gebruiken-, fysiek geweld binnenshuis van ouders tegenover kinderen, seksueel misbruik en meegemaakte conflicten tussen ouders zoals fysieke confrontatie of dreiging met een wapen. Daarnaast zijn vragen gesteld over andersoortige onveilige en vervelende gebeurtenissen die de jongeren hebben meegemaakt. De cijfers uit dit onderzoek geven weer hoeveel jongeren in de eerste vier klassen van het voortgezet onderwijs aangeven ooit één of meer ervaringen of gebeurtenissen te hebben meegemaakt die als vorm van kindermishandeling beschouwd kunnen worden. Vorm van mishandeling Prevalentie (aantal per 1000 jongeren) Percentage jongeren Psychologische agressie van ouders % Fysiek geweld binnenshuis ,7% Meegemaakte conflicten tussen ouders ,7% Seksueel misbruik 79 (waarvan 23 binnen eigen gezin/familie) 7,9% Verwaarlozing 52 5,2% Totaal 373 per ,3% Van de jongeren die ooit met kindermishandeling te maken hebben gehad blijkt voor de meesten van de te gelden dat hun ervaringen beperkt blijven tot één vorm van mishandeling. De overige jongeren van de hebben gebeurtenissen meegemaakt die in twee of meer categorieën vallen. Dit onderzoek heeft ook cijfers opgeleverd over het aantal jongeren dat de afgelopen twaalf maanden een vorm van kindermishandeling zegt te hebben ondervonden. 3

4 Vorm van mishandeling Incidentie (aantal per 1000 jongeren) Percentage jongeren Psychologische agressie van ouders % Fysiek geweld binnenshuis 83 8,3% Seksueel misbruik 44 (waarvan 9 binnen eigen gezin/familie) 4,4% Meegemaakte conflicten tussen ouders 41 4,1% Totaal 195 per ,5% De meeste jongeren die in het voorgaande jaar een vorm van kindermishandeling hadden ondervonden -127 van de 195 -, hadden te maken gehad met één bepaalde vorm daarvan. De overige 68 jongeren hebben aangegeven dat zij te maken hadden gehad met twee of meer vormen van kindermishandeling. Conclusie Ruim een derde van de onderzochte jongeren geeft te kennen ooit een gebeurtenis te hebben meegemaakt die als vorm van kindermishandeling kan worden beschouwd. De meest voorkomende vorm bij ruim 20 procent van de mishandelde jongeren - is psychologische agressie van ouders waarbij ouders dreigen met fysiek geweld. Het minst rapporteren de jongeren over vormen van ernstige fysieke en emotionele verwaarlozing. In totaal geeft bijna 20 procent van de jongeren aan in de laatste twaalf maanden een gebeurtenis te hebben meegemaakt die als vorm van kindermishandeling kan worden beschouwd. Bij de resultaten wordt aangetekend dat de schattingen mogelijk aan de conservatieve kant zijn. Verder lijken de conclusies voornamelijk te gelden voor autochtone scholieren. Generalisatie van de bevindingen naar allochtone jongeren is daarom niet goed mogelijk. Kanttekeningen bij de resultaten Aan de jongeren is gevraagd tot welke etnisch-culturele groep zij zichzelf rekenen. De verdeling is als volgt: 88,1 procent Nederlands, 1,5 procent Turks, 1,5 procent Surinaams, 1,3 procent Marokkaans. Daarmee zijn de grootste culturele minderheden in Nederland relatief slecht vertegenwoordigd in de steekproef. Volgens de onderzoekers schiet de steekproef dan ook tekort waar het gaat om de etnisch-culturele achtergrond van de jongeren. Daardoor kunnen de resultaten moeilijk gegeneraliseerd worden naar jongeren die tot de etnisch-culturele minderheden behoren. Daarnaast hebben de onderzoekers aanwijzingen dat de jongeren die aan het onderzoek hebben deelgenomen geneigd zijn over onveiligheid en andere nare ervaringen minder te melden dan wat zij in werkelijkheid meemaken. Het is daarom volgens de onderzoekers niet uit te sluiten dat zij ook over kindermishandeling onderrapporteren. Dit bemoeilijkt generalisatie van de bevindingen naar alle Nederlandse jongeren uit de eerste vier klassen van het voortgezet onderwijs. 4

5 Het Scholieren onderzoek en de Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen samengevat Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen (Van IJzendoorn e.a., 2007) Informant Populatie Definitie Prevalentie Opmerkingen Beroepskrachten en AMK s 0 tot en met 17 jaar Gevallen van kindermishandeling met zowel aanwijsbare schade als vermoedelijke schade die zich hebben voorgedaan in 2005 Gevallen met aanwijsbare schade die zich hebben voorgedaan in % van alle 0- tot 17- jarigen nieuwe gevallen (excl. AMKcijfers) Resultaten betreffen alleen gevallen van kindermishandeling die zich in 2005 hebben voorgedaan. Kinderen die eerder met mishandeling te maken gehad hebben zijn niet meegeteld (incl. AMK cijfers) Scholierenonderzoek (Lamers-Winkelman e.a., 2007) Informant Populatie Definitie Prevalentie Opmerkingen Scholieren van klas 1 tot 4 van het voortgezet onderwijs 12 tot en met 17 jaar Ervaring (1 keer of vaker) met een ernstige vorm van kindermishandeling Slachtoffer van een vorm van mishandeling in afgelopen 12 maanden 37 % 20% scholieren Conclusies gericht op het voorkomen van kindermishandeling onder autochtone scholieren. Generalisatie naar allochtonen is wegens ondervertegenwoordiging in de steekproef moeilijk. Kanttekeningen bij de onderzoeken naar de prevalentie van kindermishandeling De NPM-studie (Van IJzendoorn e.a., 2007) schat de omvang van kindermishandeling onder 0- tot 17-jarigen op gevallen. Het scholierenonderzoek (Lamers-Winkelman e.a., 2007) komt op een aantal van mishandelde scholieren van 12 tot 17 jaar op basis van een extrapolatie van de resultaten. Het is moeilijk om op grond van deze twee Nederlandse onderzoeken naar de omvang van kindermishandeling een uitspraak te doen over de werkelijke omvang van het probleem. De onderzoeken verschillen zodanig in opzet en operationalisering van begrippen, dat ze moeilijk 5

6 onderling te vergelijken zijn. Zo maken de onderzoeken gebruik van andere informanten en zijn ze gericht op verschillende leeftijdsgroepen. De informanten in de NPM-studie waren beroepskrachten die te maken hebben met jeugdigen en het onderzoek had betrekking op kinderen en jongeren van 0 tot 17 jaar. Het scholierenonderzoek was gericht op scholieren in het voortgezet onderwijs van 12 tot 17 jaar. Een opvallend verschil in de uitkomsten is dat volgens beroepskrachten fysieke en emotionele verwaarlozing de meest voorkomende vorm van kindermishandeling is bij jeugdigen, terwijl uit het scholierenonderzoek blijkt dat deze vorm van mishandeling het minst voorkomt. Dit verschil kan waarschijnlijk deels verklaard worden uit het verschil in de leeftijdsgroep waarop de onderzoeken zich hebben gericht. Verwaarlozing doet zich vooral voor bij jonge kinderen en die vallen niet binnen de onderzoekspopulatie van het scholierenonderzoek (Lamers-Winkelman, 2007). Wat wel geconcludeerd kan worden is dat de omvang van kindermishandeling in Nederland beduidend hoger ligt dan het voorheen geschatte aantal van Om goed inzicht te krijgen in de aard en omvang van kindermishandeling is het belangrijk dat bij herhaling van deze studies afstemming plaatsvindt van vraagstelling, definiëring van begrippen en leeftijdsgroepen. Onderzoeken binnen een specifieke doelgroep of naar specifieke vormen van kindermishandeling Aard en omvang van huiselijk geweld (Van Dijk e.a., 1997) Van Dijk en anderen hebben onderzoek gedaan naar de aard en omvang van huiselijk geweld en de hulpverlening bij huiselijk geweld. Huiselijk geweld werd gebruikt als een verzamelterm voor uiteenlopende vormen van fysiek en psychisch geweld die gemeen hebben dat ze zich voordoen tussen mensen die in een gezinsverband leven. Voor dit onderzoek zijn 516 mannen en 489 vrouwen tussen 18 en 69 jaar ondervraagd over hun ervaringen met huiselijk geweld. Het onderzoek was gericht op autochtone Nederlanders. De dataverzameling vond plaats door interviews af te nemen. De respondenten kregen over 32 verschillende vormen van huiselijk geweld de vraag of ze daar ooit slachtoffer van waren geweest. Voor de overzichtelijkheid zijn de voorvallen in drie soorten geweld verdeeld: geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen incidenten en echt of niet-incidenteel huiselijk geweld. Van de respondenten geeft 45 procent aan ooit slachtoffer te zijn geweest van een vorm van nietincidenteel psychisch, fysiek of seksueel huiselijk geweld. Bijna de helft van de respondenten - 47 procent - is van geen enkel voorval slachtoffer geweest. Bij een op de tien respondenten - 11 procent - gaat het om één vorm van huiselijk geweld. Bij een op de vijf respondenten - 21 procent - gaat het om twee tot vier vormen. Bij een even grote groep gaat het om vijf 12 procent - of meer 9 procent - verschillende vormen. 6

7 Van de respondenten is 30 procent slachtoffer geworden van huiselijk geweld dat volgens henzelf gevolgen heeft gehad, bijvoorbeeld in de vorm van eetproblemen, angstproblemen of problemen met intimiteit. Meer dan een kwart - 27 procent - van de ondervraagden is ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld waarbij de voorvallen wekelijks of dagelijks voorkwamen. Bij 21 procent van respondenten duurde het geweld langer dan vijf jaar. De meeste slachtoffers waren in hun jeugdjaren slachtoffer van huiselijk geweld. Lichamelijk geweld Van de respondenten heeft 35 procent te maken gehad met minstens één fysieke vorm van geweld, bijvoorbeeld slaan. Bij meer dan de helft - 53 procent - van alle slachtoffers van lichamelijk geweld begon het geweld voor het achttiende levensjaar. Van de ondervraagden zegt 4 procent in de leeftijd van 0 tot 4 jaar slachtoffer geweest te zijn van lichamelijk geweld; in de leeftijdsperiode van 5 tot 10 jaar loopt dit percentage op tot circa 11 procent. Dit betekent dat een op de negen respondenten tussen het vijfde en tiende levensjaar slachtoffer is geweest van een vorm van lichamelijk geweld door iemand uit zijn of haar huiselijke kring. Lichamelijk geweld kwam nog vaker voor in de tienerjaren. Een op de vijf respondenten 10 procent - was als jongere tussen de 10 en 20 jaar slachtoffer geweest van een lichamelijke vorm van huiselijk geweld. Geestelijk geweld Meer dan een kwart - 28 procent - van de ondervraagden is ooit slachtoffer geweest van geestelijk geweld. De meeste slachtoffers van geestelijk geweld in de huiselijke kring waren dat als jongere tussen de 10 en 20 jaar: 12 procent van de respondenten geeft aan tussen zijn tiende en vijftiende jaar blootgesteld te zijn geweest aan geestelijk geweld en 13 procent tussen zijn vijftiende en twintigste jaar. Seksueel geweld Seksueel misbruik kwam voor bij 21 procent. Hiervan was 45 procent jonger dan 18 jaar toen de voorvallen voor het eerst plaatsvonden. In de leeftijd tussen 10 en 25 jaar was ruim 7 procent van de respondenten het slachtoffer geworden van een vorm van seksueel geweld in de huiselijke kring. Dit komt neer op 1 op de 14 jongeren. Vooral in de leeftijd tussen 10 en 25 jaar zijn meisjes veel vaker slachtoffer geweest dan jongens. In die periode was ongeveer een op de tien vrouwen het slachtoffer van een seksuele vorm van huiselijk geweld geweest. Bij de jongens vinden we het hoogste slachtofferpercentage van seksueel geweld tussen het tiende en vijftiende levensjaar; in die periode was een op de twintig jongens het slachtoffer geworden van een vorm van seksueel huiselijk geweld. Daarna daalde dit tot ongeveer een op de dertig. 7

8 Onderzoek naar huiselijk geweld onder allochtone volwassenen (Van Dijk e.a., 2002) Het hierboven beschreven onderzoek van Van Dijk (1997) is in 2002 herhaald onder allochtone volwassenen (Surinamers, Antillianen, Marokkanen en Turken). In totaal hebben daaraan 394 mannen en 455 vrouwen deelgenomen. Van alle ondervraagden gaf 24 procent aan ooit huiselijk geweld te hebben ervaren. Lichamelijk geweld Van de respondenten die blootgesteld zijn aan huiselijk geweld geeft 20 procent aan ooit slachtoffer geweest te zijn geweest van lichamelijk geweld. Van deze slachtoffers is 30 procent hieraan blootgesteld geweest tussen de 10 en 15 jaar en 39 procent tussen de 15 en 20 jaar. Geestelijk geweld Van alle slachtoffers van huiselijk geweld geeft 17 procent aan dat het ging om geestelijk geweld of om een combinatie van geestelijk en lichamelijk geweld. Hiervan geeft 21 procent aan dat deze vorm van geweld plaatsvond toen hij tussen de 10 en 15 jaar was, terwijl 35 procent tussen de 15 en 20 jaar. Seksueel misbruik Vijf procent van de slachtoffers van huiselijk geweld is seksueel misbruikt. Zes procent geeft aan dat dit gebeurd is toen zij tussen de 10 en 15 jaar waren; negen procent was tussen de 15 en 19 jaar oud toen het seksueel misbruik plaatsvond. Onderzoek naar seksueel misbruik van meisjes (Draijer, 1988) Draijer heeft in 1988 de omvang onderzocht van seksueel misbruik van meisjes. Zij vroeg 1054 vrouwen tussen de 20 en 40 jaar naar hun ervaringen met seksueel misbruik voor hun zestiende jaar. De omvang van seksueel misbruik heeft zij bepaald aan de hand van het aantal personen binnen de doelpopulatie dat ooit voor hun zestiende jaar één of meer ervaringen met seksueel misbruik heeft gehad. Van de vrouwen die aan het onderzoek meewerkten maakten er ,6 procent - melding van een of meer ervaringen met seksueel misbruik door verwanten. Deze cijfers zeggen nog niets over de ernst van de ervaringen. Het gaat hier om alle mogelijke ervaringen met seksueel misbruik, variërend van eenmalige voorvallen tot een zeer frequente en langdurige misbruikrelatie. Maar liefst 24 procent vrouwen- gaf aan het slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik door anderen dan verwanten. Dit komt neer op ongeveer een kwart van alle ondervraagde vrouwen. In de meeste gevallen was de dader een bekende van het meisje. Wanneer de gegevens omtrent seksueel misbruik door verwanten en door anderen gecombineerd worden dan blijkt dat 32,2 procent van de vrouwen voor het zestiende jaar een of meer ervaringen 8

9 met seksueel misbruik heeft gehad. Deze ervaringen lopen uiteen van hinderlijke aanrakingen tot verkrachting. In bijna een kwart van de gevallen van misbruik door verwanten bleek het meisje jonger dan tien jaar te zijn geweest toen de seksuele toenaderingen begonnen. Bijna de helft - 47 procent - was onder de twaalf jaar. De gemiddelde leeftijd waarop het misbruik begon was 11,4 jaar. Onderzoek naar pedoseksuele delinquentie (Leuw e.a., 2004) Leuw en anderen hebben in 2004 onderzoek gedaan naar het voorkomen en de aard van pedoseksuele delinquentie. Zij hebben hiervoor gebruik gemaakt van registratiegegevens van politie en justitie. De onderzoekers stellen dat de geregistreerde omvang van seksueel misbruik een grote onderschatting is van de werkelijkheid. Delicten binnen de privésfeer van daders en slachtoffers worden in veel mindere mate bij politie en justitie bekend dan delicten die zich binnen het publieke domein en tussen onbekenden afspelen. Het aantal geregistreerde verdachten van pedoseksuele delicten is vanaf 1996 gedaald. In 1996 werden bijna 1800 verdachten van seksueel misbruik van kinderen bij de politie geregistreerd. In 2002 nam het aantal af tot Slachtoffers van pedoseksuele delicten zijn in ruim tweederde van de gevallen jonger dan 12 jaar. In bijna 80 procent van alle gevallen is de dader afkomstig uit de dagelijkse gezins- en familieomgeving van het kind. Vaders en vaderfiguren vormen hierin de grootste categorie: 35 procent. Bronnen Dijk, T. van, Flight, S., Oppenhuis, E. & Duesmann, B. (1997). Huiselijk geweld: aard, omvang en hulpverlening. Den Haag: Intomart, Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek. Dijk, T. van, Oppenhuis, E., Abrahamse, A. & Meier,A. (2002). Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken in Nederland. Hilversum: Intomart. Draijer, N. (1988). Seksueel misbruik door verwanten. Een landelijk onderzoek naar de omvang, de aard, de gezinsachtergronden, de emotionele betekenis en de psychische en psychosomatische gevolgen. Den Haag: Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. IJzendoorn, M.H. van, Prinzie, P., Euser, E.M., Groeneveld, M.G., Brilleslijper-Kater, S.N., Van Noort-van der Linden, A.M.T., Bakermans-Kranenburg, M.J., Juffer, F., Mesman, J., Klein- Velderman, M., San Martin Beuk, M. (2007). Kindermishandeling in Nederland anno 2005: De Nationale prevalentiestudie mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2005). Leiden: Universiteit Leiden. Lamers-Winkelman, F., Slot, N.W., Bijl, B. & Vijlbrief, A.C. (2007). Scholieren over mishandeling. Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam/PI research. 9

10 Leuw, E., Bijl, R.V. & Daalder, A. (2004). Pedoseksuele delinquentie: een onderzoek naar prevalentie, toedracht en strafrechtelijke interventies. Den Haag: Boom. Willems, J.C.M. (1999). Wie zal de opvoeders opvoeden? Kindermishandeling en het recht van het kind op persoonswording. Den Haag: T.M.C. Asser Press. 10

GO Jeugd 2008 Mishandeling

GO Jeugd 2008 Mishandeling GO Jeugd 2008 Mishandeling Samenvatting mishandeling Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 7% van de 12 t/m 18 jarigen in Fryslân geestelijk wordt mishandeld. Ook wordt 4% lichamelijk

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

Factsheet Indicator Signalering Kindermishandeling op de Spoedeisende Hulp

Factsheet Indicator Signalering Kindermishandeling op de Spoedeisende Hulp Factsheet Indicator Signalering Kindermishandeling op de Spoedeisende Hulp Samenvatting Achtergrond De omvang van kindermishandeling in Nederland is niet goed bekend, maar op basis van recent onderzoek

Nadere informatie

Behoefte aan forensische pediatrie in Nederland

Behoefte aan forensische pediatrie in Nederland α Ministerie van Justitie Nederlands Forensisch Instituut Remco Koerten, accountmanagement NFI Maart 2010 Definitief v1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Definitie kindermishandeling 3 3 Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af

Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af foto: Wiesje Peels Adviezen en meldingen over seksueel misbruik 1996 2005 Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af Door Adrie Wolzak Iedereen die zich zorgen maakt over een kind, kan die

Nadere informatie

Inhoud. Ten geleide 11. Voorwoord 13. 1 Kindermishandeling een complex probleem 15 Jan van der Ploeg

Inhoud. Ten geleide 11. Voorwoord 13. 1 Kindermishandeling een complex probleem 15 Jan van der Ploeg 0 Inhoud Ten geleide 11 Voorwoord 13 1 Kindermishandeling een complex probleem 15 Jan van der Ploeg 1.1 Inleiding 15 1.2 Vormen van kindermishandeling 15 1.2.1 Definities 15 1.2.2 Gebruikelijke vormen

Nadere informatie

Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten

Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten Rapport Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Peiling bij Fysiotherapeuten, Oefentherapeuten en Ergotherapeuten Stichting STUK Door Nicole de Haan en Lieke Popelier 2013 Algemene informatie Uit recent

Nadere informatie

De kindcheck op de huisartsenpost: mogelijkheden voor het signaleren van kindermishandeling

De kindcheck op de huisartsenpost: mogelijkheden voor het signaleren van kindermishandeling Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Zwaanswijk. De kindcheck op de huisartsenpost: mogelijkheden voor het signaleren van kindermishandeling, NIVEL, 2014)

Nadere informatie

Bijlage 1 De Vragenlijst Vervelende en Nare Gebeurtenissen (VVNG)

Bijlage 1 De Vragenlijst Vervelende en Nare Gebeurtenissen (VVNG) Bijlage 1 De Vragenlijst Vervelende en Nare Gebeurtenissen (VVNG) Scholieren over Mishandeling 3 Bijlage 1 4 Scholieren over Mishandeling 5 Bijlage 1 6 Scholieren over Mishandeling 7 Bijlage 1 8 Scholieren

Nadere informatie

De prevalentie van huiselijk geweld in Den Haag: resultaten van twee enquêtes

De prevalentie van huiselijk geweld in Den Haag: resultaten van twee enquêtes 7 epidemiologisch bulletin, 2010, jaargang 45, nummer 3 De prevalentie van huiselijk geweld in Den Haag: resultaten van twee enquêtes P.J.M. Uitewaal Huiselijk geweld is een probleem met ernstige gevolgen

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD IN NEDERLAND 2010 Facts and Figures. 9 Mei 2010

HUISELIJK GEWELD IN NEDERLAND 2010 Facts and Figures. 9 Mei 2010 HUISELIJK GEWELD IN NEDERLAND 2010 Facts and Figures 9 Mei 2010 Stefan Bogaerts Hoogleraar Victimologie, INTERVICT (FRW) Hoogleraar Forensische Psychologie (FSW) Hoofd onderzoek en behandelinnovatie Kijvelanden/Dok

Nadere informatie

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld Jaarlijks 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld In

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

Gebroken arm nog steeds te vaak een ongelukje

Gebroken arm nog steeds te vaak een ongelukje Gebroken arm nog steeds te vaak een ongelukje Onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg wijst uit dat in ziekenhuizen de voorwaarden om kindermishandeling bij kinderen die op de SEH-afdeling komen,

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Secundaire analyses slachtofferdata

Secundaire analyses slachtofferdata Factsheet 2011-3 Secundaire analyses slachtofferdata landelijk onderzoek huiselijk geweld Auteur: H.C.J. van der Veen Juni 2011 Aanleiding Dertien jaar na het eerste algemene landelijke onderzoek huiselijk

Nadere informatie

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Debat Kiezen voor kinderen 26 september 2013 De Balie wie ben ik en waarom sta ik hier? Annet Kramer Landelijk parket, cluster kinderporno en

Nadere informatie

STRATEGIE TEGEN KINDERMISHANDELING NEDERLAND SAMENVATTING

STRATEGIE TEGEN KINDERMISHANDELING NEDERLAND SAMENVATTING BERNARD VAN LEER FOUNDATION STRATEGIE TEGEN KINDERMISHANDELING NEDERLAND SAMENVATTING AANGENOMEN IN OKTOBER 2010 Eisenhowerlaan 156 2517 KP Den Haag 070 331 22 00 www.bernardvanleer.org Programme Officer

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voorwoord... 2 Enkele begrippen... 3 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling...

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Dr. Xavier M.H. Moonen

Dr. Xavier M.H. Moonen Dr. Xavier M.H. Moonen Orthopedagoog/GZ-psycholoog Bijzonder lector inclusie van mensen met een verstandelijke beperking Zuyd Hogeschool Docent en onderzoeker UvA in het bijzonder voor het vakgebied zorg

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Veiligheid en schoolklimaat

Veiligheid en schoolklimaat de staat van het onderwijs 3 Veiligheid en schoolklimaat Over het algemeen voelen leerlingen zich veilig op school. Dat geldt niet voor alle leerlingen. Soms zijn er bovendien ernstige incidenten met verstrekkende

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Samenvatting KINDERMISHANDELING. Leiden Attachment Research Program

Samenvatting KINDERMISHANDELING. Leiden Attachment Research Program Samenvatting KINDERMISHANDELING Leiden Attachment Research Program M.H. van IJzendoorn / P. Prinzie / E.M. Euser / M.G. Groeneveld / S. N. Brilleslijper-Kater A.M.T. van Noort-van der Linden / M.J. Bakermans-Kranenburg

Nadere informatie

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities.

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities. Samenleving Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door Olga Lemmen

Nadere informatie

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door mdw Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen

Nadere informatie

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en drugs bij jongens met en zonder PIJmaatregel Samenvatting Annelies Kepper Violaine Veen Karin Monshouwer

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Versie februari 2012 Je huilde Logisch, je was nog zo klein En wat kon je anders Wanneer er niemand voor je kon zijn? Ik heb het geprobeerd Maar ik was

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Veilig Thuis. Advies- en meldpunt voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Veilig Thuis. Advies- en meldpunt voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling Veilig Thuis Advies- en meldpunt voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling Veilig Thuis Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Vaak gaat het om

Nadere informatie

Disclosure. Wie doorbreekt de cirkel van mishandeling? Kindermishandeling. Comorbiditeit. Prevalentie in Nederland. Prevalentie in Nederland

Disclosure. Wie doorbreekt de cirkel van mishandeling? Kindermishandeling. Comorbiditeit. Prevalentie in Nederland. Prevalentie in Nederland Disclosure Wie doorbreekt de cirkel van? Prof.dr. Lenneke Alink Kinder Kinder is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die

Nadere informatie

Holland Rijnland. Monitor Aanpak Kindermishandeling

Holland Rijnland. Monitor Aanpak Kindermishandeling Holland Rijnland Monitor Aanpak Kindermishandeling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 SAMENVATTING Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 Doel van het onderzoek Om zicht te krijgen op de huidige omvang van de illegale exploitatie

Nadere informatie

Presentatie Huiselijk Geweld

Presentatie Huiselijk Geweld Definitie: Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging

Nadere informatie

16. Statistische analyse Meldpunt

16. Statistische analyse Meldpunt 16. Statistische analyse Meldpunt Statistische analyse Meldpunt Inleiding In de periode 19 juli 2010 tot en met 16 maart 2012 ontving de commissie zevenhonderdeenenveertig meldingen van seksueel misbruik.

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Zedendelicten vormen een groot maatschappelijk probleem met ernstige gevolgen voor zowel het slachtoffer als voor de dader. Hoewel de meeste zedendelicten worden gepleegd door

Nadere informatie

KINDEREN IN DE KNEL Versie april 2014

KINDEREN IN DE KNEL Versie april 2014 KINDEREN IN DE KNEL Versie april 2014 Het totaal aantal jongeren in Nederland van 0 tot 25 jaar is 4.927.460 (2.514.495 jongens en 2.412.975 meisjes). Aantal jongeren per leeftijdscategorie: 0-4 jaar 726.203

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) Mirte Forrer, gedragsdeskundige Stefanie Meijs, senior gezinsmanager

Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) Mirte Forrer, gedragsdeskundige Stefanie Meijs, senior gezinsmanager Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) Mirte Forrer, gedragsdeskundige Stefanie Meijs, senior gezinsmanager Jeugdbescherming Ieder kind veilig Intensief Systeemgericht Casemanagement

Nadere informatie

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003 Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 23 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Elk Bureau Jeugdzorg heeft een Advies-

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Gezondheid in Friesland

Gezondheid in Friesland 6 Huiselijk Geweld Begin 2006 heeft GGD Fryslân aan 7072 volwassenen en 3355 ouderen uit alle 31 gemeenten in Friesland een schriftelijke vragenlijst toegestuurd. In deze gezondheidsenquête zijn vragen

Nadere informatie

Huiselijk geweld in Nederland

Huiselijk geweld in Nederland Huiselijk geweld in Nederland 288 Onderzoek en beleid Huiselijk geweld in Nederland Overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010 H.C.J. van der Veen

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Inleiding. De makers van dit boekje : Marc de Kleijn, Dennis Kramer, Darius Kuiper, Iris Brinkhuis, Keanu Lawalata, Aron Hofman.

Inleiding. De makers van dit boekje : Marc de Kleijn, Dennis Kramer, Darius Kuiper, Iris Brinkhuis, Keanu Lawalata, Aron Hofman. Inleiding De makers van dit boekje : Marc de Kleijn, Dennis Kramer, Darius Kuiper, Iris Brinkhuis, Keanu Lawalata, Aron Hofman. Waarom wij dit doen : Wij vinden het belangrijk om iets te doen tegen kindermishandeling,

Nadere informatie

Scholieren Over Mishandeling

Scholieren Over Mishandeling Scholieren Over Mishandeling Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs Prof.dr. F. Lamers-Winkelman Prof.dr. N.W. Slot Dr.

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Huiselijk geweld Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer is gepleegd.

Nadere informatie

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet?

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Stijging criminaliteit meisjes Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Anne-Marie Slotboom Vrije Universiteit Amsterdam 1 BRISBANE 2010 - Steeds meer jonge meisjes tussen tien en veertien

Nadere informatie

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Huiselijk Geweld & Kindermishandeling Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Inhoud 1. Wat is kindermishandeling; Quiz 2. De meldcode; 5 stappen 3. AMK werkwijze 4. Signaleren in het basisonderwijs 5.

Nadere informatie

Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee

Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee Financiers: Gemeente Rotterdam Gemeente Amsterdam Gemeente Utrecht Gemeente

Nadere informatie

Zie De Graaf e.a. 2005 voor een uitgebreide onderzoeksverantwoording van het onderzoek Seks onder je 25ste.

Zie De Graaf e.a. 2005 voor een uitgebreide onderzoeksverantwoording van het onderzoek Seks onder je 25ste. 6 Het is vies als twee jongens met elkaar vrijen Seksuele gezondheid van jonge allochtonen David Engelhard, Hanneke de Graaf, Jos Poelman, Bram Tuk Onderzoeksverantwoording De gemeten aspecten van de seksuele

Nadere informatie

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Welkom Pedagogische verwaarlozing anno 2013 Bron: Haren de Krant d.d. 22 april 2010 1 2 Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Vraagstelling n.a.v. twitterbericht d.d. 12-06-2013 van Chris Klomp

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling 2. Gevolgen van kindermishandeling voor kind en omgeving De emotionele, lichamelijke en intellectuele ontwikkeling van een kind berust op genetische mogelijkheden

Nadere informatie

Jonge mensen, volwassen zorgen omgang met adolescenten die te maken hebben met geweld

Jonge mensen, volwassen zorgen omgang met adolescenten die te maken hebben met geweld Jonge mensen, volwassen zorgen omgang met adolescenten die te maken hebben met geweld Karin van Rosmalen Nooijens Aiotho (arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker) 19 12 2013 Inhoud Géén definities

Nadere informatie

Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil

Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil stap Wat? Wie? Hoe? 1 In kaart brengen van de signalen observeren signaleren begeleiden Groepsleraar en Groepsleraar

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid binnen Lang Verblijf. Woonzorg en dagbesteding

Grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid binnen Lang Verblijf. Woonzorg en dagbesteding Grensoverschrijdend gedrag Sociale veiligheid binnen Lang Verblijf Woonzorg en dagbesteding Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is grensoverschrijdend gedrag? 4 2.1 Verschillende vormen 5 2.2 Verschillende

Nadere informatie

GGZ aanpak huiselijk geweld

GGZ aanpak huiselijk geweld GGZ aanpak huiselijk geweld Wat is er nodig en wat helpt Jeannette van Borren Mei 2011 Film moeder en zoon van Putten Voorkomen van problemen is beter en goedkoper dan genezen Preventieve GGZ interventies

Nadere informatie

Cijfers over opvoedingsvragen en -problemen

Cijfers over opvoedingsvragen en -problemen Cijfers over opvoedingsvragen en -problemen Deniz Ince December 2008 Nederlands Jeugdinstituut Infolijn t (030) 230 65 64 e infojeugd@nji.nl i www.nji.nl Zowel uit landelijke als regionale onderzoeken

Nadere informatie

Huiselijk geweld: aard en omvang, gevolgen, hulverlening en aanpak

Huiselijk geweld: aard en omvang, gevolgen, hulverlening en aanpak Huiselijk geweld: aard en omvang, gevolgen, hulverlening en aanpak mei 2011 1. Aard en omvang Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd.

Nadere informatie

Handleiding. Omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. i.s.m.

Handleiding. Omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. i.s.m. Handleiding Omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling i.s.m. Inhoud Inleiding Ik was erg bang voor mijn vader omdat hij mijn moeder sloeg, maar ik schaamde me om dit aan iemand te

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

De meldcode het hoe en waarom. Onno Graafland, kinderarts 11 april 2014

De meldcode het hoe en waarom. Onno Graafland, kinderarts 11 april 2014 De meldcode het hoe en waarom Onno Graafland, kinderarts 11 april 2014 Inhoud Omvang van het probleem De lange termijn gevolgen Wat is toxic stress De meldcode Onze belemmeringen Kindermishandeling Elke

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren?

Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren? Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren? Effectonderzoek naar de aanpak huiselijk geweld in de G4 Majone Steketee Katinka Lünnemann Bas Tierolf Belangrijkste

Nadere informatie

Hulp bij huiselijk geweld

Hulp bij huiselijk geweld Hulp bij huiselijk geweld Beter voor elkaar 2 Huiselijk geweld Wat is huiselijk geweld? Bij huiselijk geweld denk je al gauw aan een man die zijn vrouw of zijn kinderen slaat. Maar er zijn veel meer soorten

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

De omvang van huiselijk geweld in Haarlem

De omvang van huiselijk geweld in Haarlem De omvang van huiselijk geweld in Haarlem. GGD Kennemerland, februari 2006 1 De omvang van huiselijk geweld in Haarlem Een schatting met de vangst-hervangst analysemethode, toegepast op de gegevens uit

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland

Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland Een retrospectieve zelfrapportering van ervaringen met psychisch, fysiek en seksueel in de sport voor de leeftijd

Nadere informatie

Rapportage. Politie in aanraking met veteranen. Stuurgroep Politie in aanraking met veteranen

Rapportage. Politie in aanraking met veteranen. Stuurgroep Politie in aanraking met veteranen Rapportage Politie in aanraking met veteranen Stuurgroep Politie in aanraking met veteranen Doorn 9 juni 2011 1 Aanleiding en opzet van het onderzoek In de uitvoering van haar taak komt de politie ook

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Registratie van geweld op het Atlas College

Registratie van geweld op het Atlas College Registratie van geweld op het Atlas College CSL/werkgroep Incidentenregistratie maart 2005 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom registratie van geweld?... 3 1.2 Om welke vormen van geweld gaat het?... 3

Nadere informatie

M. H. v a n I J z e n d o o r n

M. H. v a n I J z e n d o o r n Kindermishandeling in Nederland: Ongeveer 107.200 Slachtoffers in 2005 1 Discussie M. H. v a n I J z e n d o o r n The current Netherlands Prevalence study of Maltreatment of youth (NPM-2005) is the first

Nadere informatie

Samen sterk tegen ouderenmishandeling

Samen sterk tegen ouderenmishandeling Samen sterk tegen ouderenmishandeling in Gelderland-Zuid November 2015 Verwey-Jonker Instituut Barometer Ouderenmishandeling Ouderenmishandeling is een serieus probleem. De schatting is dat elk jaar 1

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding

1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding TRIAGE-INSTRUMENT VEILIG THUIS 0.6 - WERKDOCUMENT (voor de instructie zie de handleiding van het triage-instrument) 1 Triage aan de voordeur op basis van de binnengekomen melding Beschrijf de zorg die

Nadere informatie