Gezondheid in Friesland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheid in Friesland"

Transcriptie

1 6 Huiselijk Geweld Begin 2006 heeft GGD Fryslân aan 7072 volwassenen en 3355 ouderen uit alle 31 gemeenten in Friesland een schriftelijke vragenlijst toegestuurd. In deze gezondheidsenquête zijn vragen gesteld over de gezondheid en factoren die daarop van invloed kunnen zijn volwassenen (19 t/m 64 jaar) en 2442 ouderen (65 jaar en ouder) hebben een vragenlijst ingevuld. De uiteindelijke bruikbare respons 1 bedraagt 61% onder volwassenen en 70% onder ouderen. In deze rapportage worden de resultaten van het onderdeel huiselijk geweld weergegeven. Dit onderdeel is toegevoegd in opdracht van en gefinancierd door Stichting Partoer. De bijbehorende vragenset en vraagstellingen zijn ontwikkeld in samenspraak met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, politie Fryslân en Partoer, CMO Fryslân. GGD Fryslân heeft de vragenset gebaseerd op de landelijke concept GGD standaard vragenset voor huiselijk geweld. 2 Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de bevolking van Friesland zijn de gegevens gewogen /gecorrigeerd 3. De resultaten worden waar mogelijk apart weergegeven voor volwassenen en ouderen. Niet alle vragen zijn bij beide groepen gesteld 4. In de bijlagen worden de resultaten weergegeven in tabelvorm en staan de definities van de achtergrondkenmerken. 6.1 Slachtoffer huiselijk geweld Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring wordt gepleegd. Hierbij kan het gaan om psychisch/emotioneel geweld, lichamelijk geweld, ongewenste seksuele toenadering en seksueel misbruik. In Friesland is bijna één op de tien (8%) mensen van 19 jaar of ouder wel eens slachtoffer geweest van huiselijk geweld, 9% van de volwassenen (19-64 jaar) en 2% van de ouderen (65 jaar en ouder, bijlage 6, tabel 6.1). Vrouwen zijn vaker slachtoffer geweest van huiselijk geweld dan mannen en volwassenen vaker dan ouderen (zie figuur 1). Met name volwassenen tot 50 jaar, mensen met een middelbare opleiding, ongehuwde of gescheiden mensen, arbeidsongeschikten/ werklozen en westerse allochtonen zijn vaker slachtoffer (geweest) van huiselijk geweld dan de overige groepen. Gemeentelijke verschillen staan vermeld in tabel 6.2 en 6.5 van bijlage 6. Friesland versus Nederland en regionaal (GGD) onderzoek Uit landelijk onderzoek 5 blijkt dat ongeveer 45% van de 18 tot 70 jarige Nederlanders ooit zelf slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Regionale onderzoeken laten weer andere cijfers zien. Zo is volgens de GGD Drenthe 6 14% van de 20 tot 65 jarigen ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld en blijkt uit onderzoek van de gemeente s-hertogenbosch 7 dat 10% in de twee jaar voor het onderzoek is geconfronteerd met huiselijk geweld (als slachtoffer en/of dader). Volgens de GGD Gooi en Vechtstreek 8 heeft 12% van de inwoners van 19 jaar en ouder ooit in het leven te maken gehad met huiselijk geweld. In Limburg 9 blijkt in % van de 20 tot 75 jarigen slachtoffer te zijn geworden, of iemand in het gezin/directe omgeving te hebben die slachtoffer is geworden. 1 Hierbij zijn o.a. vragenlijsten waarbij leeftijd, geslacht of postcode niet zijn ingevuld verwijderd. 2 Landelijk wordt door de GGD gewerkt aan een standaardvragenset huiselijk geweld om in de toekomst uniforme regionale vergelijkingen mogelijk te maken. Momenteel bevindt de standaardvragenset zich in een concept fase, die ook voor dit onderzoek is gebruikt. 3 Er is gewogen naar geslacht, leeftijd, respons en omvang van de steekproef per gemeente. Wegen betekent het toekennen van een vermenigvuldigingsfactor aan alle afzonderlijke respondenten op basis van de daadwerkelijke leeftijdsverdelingen en geslachtsverdeling in de gemeente. Dit omdat mannen en vrouwen en verschillende leeftijdsgroepen verschillend kunnen responderen. 4 Een uitgebreide beschrijving van methode en respons is op te vragen bij GGD Fryslân. 5 Dijk van T., S. Flight, E. Oppenhuis & B. Duesmann (1997). Huiselijk geweld aard, omvang en hulpverlening. Intomart, Utrecht. 6 Bos, C. & N. van Zanden (2004). Huiselijk geweld in Drenthe; GGD Drenthe, Assen. 7 Gemeente s-hertogenbosch (2003). Huiselijk geweld in s-hertogenbosch: omvang, kenmerken en meldingen; afdeling Onderzoek en Statistiek, s-hertogenbosch Gezondheidsraad. 8 GGD Gooi & Vechtstreek (2005). Rapport gezondheidspeiling 2004 GGD Gooi & Vechtstreek. 9 Rademaker CW. & KJ. Hajema (2004). Huiselijk geweld en agressie in Limburg. Deelrapportage van de Limburgse Gezondheidsenquête van de gezamenlijke Limburgse GGD en, Heerlen. GGD Fryslân 1

2 Uit voorgaande gegevens blijkt dat de percentages nogal verschillen. Dit komt onder andere door verschillen in definities van en periodes waarin het geweld heeft plaatsgevonden. Gevolg hiervan is dat het op dit moment niet goed mogelijk is om landelijke gegevens te vergelijken met die van Friesland. Aan een landelijke GGD standaard wordt echter gewerkt 1. Deze landelijke GGD standaard (momenteel in conceptfase) is ook door de GGD Groningen 2 gebruikt, waardoor toch één regionale vergelijking mogelijk is. In Groningen blijkt, net als in Friesland, 8% ooit slachtoffer te zijn geworden van huiselijk geweld. Ooit slachtoffer huiselijk geweld naar achtergrondkenmerken percentage % mannen 19+ vrouwen jaar 65 jaar en ouder jaar en ouder lager onderwijs middelbaar onderwijs hoger onderwijs gehuwd/samenwonend ongehuwd gescheiden verweduwd arbeidsongeschikten/werklozen niet arbeidsongeschikten/werklozen autochtonen allochtonen (niet westers) allochtonen (westers) 0 Figuur 1: ooit slachtoffer huiselijk geweld naar geslacht, leeftijd, opleiding, burgerlijke staat, arbeidsparticipatie en etniciteit 6.2 Nadere informatie over huiselijk geweld bij volwassen en oudere 3 slachtoffers In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de volwassenen en ouderen die ooit slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Het gaat hierbij om soort geweld, soort daders, de periode en frequentie van geweld, of men het geweld al dan niet meldt en of men behoefte heeft aan hulp bij huiselijk geweld. Alle percentages staan vermeld in bijlage 6B. Soort huiselijk geweld Tegen volwassen slachtoffers is voornamelijk psychisch of emotioneel geweld (74%) en/of lichamelijk geweld (52%) gebruikt. Dat komt neer op respectievelijk 6% en 5% van de totale volwassen Friese bevolking dat ooit slachtoffer is geweest van psychisch of emotioneel en/of lichamelijk geweld. Ook bij ouderen zijn dit de twee meest voorkomende vormen van huiselijk geweld. Daders huiselijk geweld Bij de meeste volwassen slachtoffers is de dader een (stief)ouder (37%) en/of een ex-partner (31%). Ook bij ouderen zijn dit twee veel voorkomende daders, maar meestal is dit bij ouderen toch de huidige partner (bij 41% van de oudere slachtoffers van huiselijk geweld). 1 Zie voetnoot 2 op pagina 1. 2 GGD Groningen (2006). Gezondheidsprofiel Groningen De cijfers van ouderen moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat relatief weinig ouderen ooit slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Door dit relatief lage aantal is een goede vergelijking met volwassenen minder betrouwbaar. De cijfers van ouderen en de vergelijking met volwassenen zijn dan ook indicatief. GGD Fryslân 2

3 Periode en frequentie huiselijk geweld Het grootste deel (69%) van de volwassen slachtoffers en nagenoeg alle oudere slachtoffers (94%) zijn meer dan vijf jaar geleden slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Ongeveer één op de tien (12%) volwassen slachtoffers heeft korter dan een jaar geleden te maken gehad met huiselijk geweld; dat is ongeveer 1% van de totale volwassen bevolking. Bij het grootste deel (90%) van de mensen die in het jaar voorafgaand aan het onderzoek slachtoffer zijn geweest, is dit niet bij één keer gebleven. Bijna de helft (42%) van hen heeft hier wekelijks of maandelijks mee te maken gehad. Bespreken en/of melden huiselijk geweld Ongeveer twee derde van de volwassen en oudere slachtoffers blijkt het huiselijk geweld met iemand te bespreken of te melden. Zowel volwassenen als ouderen doen dit het meest met vrienden, familie of kennissen. Ook bespreekt men het vaak met de huisarts/vertrouwensarts. Daarnaast bespreken volwassenen het huiselijk geweld vaak met een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en ouderen vooral met maatschappelijk werk. Eén op de vijf (19%) volwassenen en een kwart (23%) van de ouderen meldt huiselijk geweld daadwerkelijk bij de politie. Lichamelijk geweld en/of seksueel misbruik wordt iets vaker gemeld dan psychisch of emotioneel geweld en ongewenste seksuele toenadering. De slachtoffers die het geweld niet met iemand bespreken doen dit voornamelijk niet omdat ze geen behoefte hebben aan hulp of omdat ze het vervelend vinden om er over te praten. Ouderen vinden het daarnaast niet ernstig genoeg. Hulpbehoefte huiselijk geweld Van alle volwassen slachtoffers van huiselijk geweld geven drie op de vijf (60%) aan geen behoefte te hebben aan een of andere vorm van hulp. Bij de ouderen geldt dit voor drie kwart (73%) van de slachtoffers. Slachtoffers die wel hulp willen zouden het liefst hun verhaal aan iemand kwijt kunnen (respectievelijk een derde van de volwassen en een kwart van de oudere slachtoffers). Ook hulp voor de dader (8%), hulp om een einde te maken aan het geweld (6%) en hulp voor het gezin (6%) worden redelijk vaak door volwassenen genoemd. 6.3 Huiselijk geweld en de relatie met gezondheid In deze paragraaf wordt gekeken in hoeverre slachtoffers van huiselijk geweld gezondheidsklachten hebben en of ze daarin verschillen van mensen die nooit slachtoffer zijn geweest. Ook is naar verschillen in zorgconsumptie gekeken. Het betreft hier resultaten van de Friese bevolking van 19 jaar en ouder. Gezondheidsklachten In de gezondheidsenquête is aan de Friezen gevraagd een oordeel te geven over hun algemene gezondheid. Figuur 2 laat zien dat een op de vijf (20%) slachtoffers van huiselijk geweld de gezondheid ervaart als matig of slecht (zie ook bijlage 6A, tabel 6.3) 1. Dat is meer dan mensen die nooit met huiselijk geweld te maken hebben gehad (12%). 1 antwoord op de vraag hoe men de eigen gezondheid in het algemeen noemt GGD Fryslân 3

4 Ooit slachtoffer huiselijk geweld en de relatie met gezondheid percentage % matig-slecht ervaren gezondheid chronische aandoeningen psychisch ongezond depressief/somber angstig/bezorgd opvoedingsproblemen eenzaam 10 0 slachtoffer huiselijk geweld geen slachtoffer huiselijk geweld Figuur 2: Ooit slachtoffer huiselijk geweld naar ervaren gezondheid, chronische aandoeningen, psychische gezondheid, depressiviteit, angst, opvoedingsproblemen en eenzaamheid Slachtoffers van huiselijk geweld geven in bijna de helft (44%) van de gevallen aan één of meer door een arts vastgestelde chronische aandoeningen te hebben 1, terwijl een op de drie (35%) nietslachtoffers een chronische aandoening heeft. Ook blijken slachtoffers van huiselijk geweld vaker psychisch ongezond 2 te zijn dan nietslachtoffers. Van de slachtoffers is namelijk bijna de helft (43%) psychisch ongezond tegenover een op de vijf (17%) van de niet-slachtoffers. Verder hebben slachtoffers van huiselijk geweld de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek vaker (47%) depressieve/ sombere gevoelens dan nietslachtoffers (32%) 3. Ruim de helft (52%) van de slachtoffers van huiselijk geweld heeft zich de afgelopen 12 maanden gedurende een periode angstig 4 gevoeld. Dat is meer dan bij de niet-slachtoffers waar ongeveer twee op de vijf (41%) zo n periode hebben gehad. Huiselijk geweld kan ook zijn weerslag hebben op het ervaren van opvoedingsproblemen 5. Aan de volwassenen met kinderen tot en met 18 jaar is gevraagd of men problemen heeft met de opvoeding van één of meerdere van deze kinderen. Het blijkt dat twee derde (65%) van de slachtoffers dergelijke problemen heeft. Dat is meer dan bij de niet-slachtoffers waar minder dan de helft (42%) opvoedingsproblemen heeft. Tot slot is ook gekeken in hoeverre slachtoffers van huiselijk geweld eenzaam 6 zijn. Hiervoor zijn eenzaamheidsscores berekend waarbij mensen hoog of laag kunnen scoren. Over het algemeen zijn slachtoffers van huiselijk geweld eenzamer (16%) dan niet-slachtoffers (5%). Zorgconsumptie In aanvulling op de relatie met gezondheidsklachten is gekeken of slachtoffers van huiselijk geweld verschillen van niet-slachtoffers voor wat betreft contact met de huisarts, GGZ/RIAGG en het gebruik van slaap- of kalmeringsmiddelen op doktersvoorschrift. Figuur 3 laat zien dat in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek een relatief groter aantal slachtoffers dan niet-slachtoffers contact heeft gehad met de huisarts en/of de GGZ/RIAGG (bijlage 1 het hebben van minimaal een van de 18 in de vragenlijst genoemde chronische aandoeningen door een arts vastgesteld. 2 mensen die op basis van een aantal vragen lager scoren dan de normscore (50). 3 mensen die zich in de afgelopen 12 maanden gedurende minimaal twee weken depressief/somber hebben gevoeld. 4 mensen die zich in de afgelopen 12 maanden gedurende minimaal twee weken angstig/bezorgd hebben gevoeld. 5 volwassenen met kinderen t/m 18 jaar die wel eens problemen hebben bij de opvoeding. 6 op basis van 11 items krijgt iemand een hoge of lage score en wordt bepaald of hij/zij eenzaam is. GGD Fryslân 4

5 6, tabel 6.4). Ook hebben relatief meer slachtoffers in de twee weken voorafgaand aan het onderzoek slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt op doktersvoorschrift. Ooit slachtoffer huiselijk geweld en zorgconsumptie contact huisarts percentage % contact GGZ/RIAGG gebruik slaap- kalmeringsmiddelen 10 0 slachtoffer huiselijk geweld geen slachtoffer huiselijk geweld Figuur 3: Ooit slachtoffer huiselijk geweld naar contact huisarts, contact GGZ/RIAGG en gebruikt slaap- of kalmeringsmiddelen GGD Fryslân 5

6 Conclusies huiselijk geweld 8% van de Friezen van 19 jaar en ouder is wel eens slachtoffer geworden van huiselijk geweld, 9% van de volwassenen (19-64 jaar) en 2% van de ouderen (65 jaar en ouder); bij 1% van de totale Friese volwassen bevolking heeft 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek huiselijk geweld plaatsgevonden; vrouwen, volwassenen, middelbaar opgeleiden, ongehuwde/gescheiden mensen, arbeidsongeschikten/werklozen en westerse allochtonen zijn vaker slachtoffer van huiselijk geweld (geweest) dan de overige groepen; volwassen en oudere slachtoffers zijn meestal slachtoffer van psychisch/emotioneel of lichamelijk geweld; respectievelijk 6% en 5% van de totale volwassen Friese bevolking is ooit slachtoffer geweest van psychisch of emotioneel en/of lichamelijk geweld; bij volwassenen is de dader vaak een (stief)ouder of ex-partner en bij ouderen meestal de huidige partner; bij 12% van de volwassen slachtoffers heeft het geweld in de afgelopen 12 maanden plaatsgevonden. Bij 90% van hen is dit niet bij één keer gebleven. Bijna de helft van de volwassen slachtoffers van huiselijk geweld in de afgelopen 12 maanden heeft hier wekelijks of maandelijks mee te maken gehad. Recentelijk huiselijk geweld vindt bijna niet plaats onder ouderen; ongeveer twee derde van de volwassen en oudere slachtoffers bespreekt het geweld met iemand, voornamelijk met vrienden/familie/kennissen of een huisarts/vertrouwensarts. 19% van de volwassen slachtoffers en 23% van de oudere slachtoffers meldt het huiselijk geweld bij de politie. Een belangrijke reden om het huiselijk geweld niet te bespreken/melden is dat het slachtoffer geen behoefte heeft aan hulp of omdat men het vervelend vindt om erover te praten; 40% van de volwassen en 27% van de oudere slachtoffers heeft behoefte aan hulp in verband met huiselijk geweld. Wanneer slachtoffers hulp willen, bedoelen ze meestal dat ze bij iemand hun verhaal kwijt zouden willen; in vergelijking met mensen die nooit slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld ervaren slachtoffers hun gezondheid vaker als matig tot slecht, hebben ze vaker een chronische aandoening, zijn ze psychisch ongezonder, vaker depressief/somber en/of angstig in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek, hebben ze meer te maken met opvoedingsproblemen bij hun kinderen en zijn ze relatief eenzamer; relatief meer slachtoffers van huiselijk geweld hebben contact met de huisarts en/of GGZ/RIAGG. Ook gebruiken ze vaker slaap- of kalmeringsmiddelen op recept. GGD Fryslân 6

7 BIJLAGE 6 Een waargenomen verschil zoals in de tabellen is af te lezen, betekent niet automatisch een werkelijk verschil. Er is sprake van een werkelijk verschil, als het verschil op statistische gronden wordt hard gemaakt. Er wordt dan gesproken van een significant verschil (*). De waargenomen verschillen, die niet statistisch aangetoond zijn berusten naar alle waarschijnlijkheid op toeval. In alle onderstaande tabellen worden de ongewogen aantallen en de gewogen 1 percentages vermeld. Tabel 6.1 Ooit slachtoffer huiselijk geweld naar achtergrondkenmerken 19 jarigen en ouder in % N Ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld Friesland mannen vrouwen * jaar * 65 jaar en ouder * * * * 75 jaar en ouder 910 1* lager onderwijs middelbaar onderwijs * hoger onderwijs * gehuwd/samenwonend ongehuwd * gescheiden * verweduwd 642 2* arbeidsongeschikten/werklozen * niet arbeidsongeschikten/werklozen * autochtonen allochtonen (niet westers) allochtonen (westers) * 1 Er is gewogen naar geslacht, leeftijd, respons en omvang van de steekproef per gemeente. Wegen betekent het toekennen van een vermenigvuldigingsfactor aan alle afzonderlijke respondenten op basis van de daadwerkelijke leeftijdsverdelingen en geslachtsverdeling in de gemeente. Dit omdat mannen en vrouwen en verschillende leeftijdsgroepen verschillend kunnen responderen. significant verschil met de overige groep(en); dat wil zeggen met 95% zekerheid niet op toeval berustend. Niet significante verschillen vallen binnen de marges van toevalsschommelingen. 2 bij deze categorie (gehuwd,ongehuwd, gescheiden,verweduwd), kunnen leeftijdseffecten een rol spelen, hiervoor is niet gecorrigeerd. 3 deze vraag is alleen bij de bevolking van jaar gesteld. GGD Fryslân 7

8 Tabel 6.2 Ooit slachtoffer huiselijk geweld per gemeente voor 19 jaar en ouder in % N Ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld Achtkarspelen Het Bildt Boarnsterhim Bolsward Dantumadeel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel Gaasterlân-sleat Harlingen Heerenveen Kollumerland C.A Leeuwarden Leeuwarderadiel Lemsterland Littenseradiel Menaldumadeel Nijefurd Ooststellingwerf Opsterland 231 4* Skarsterlân Smallingerland Sneek Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 237 4* Wûnseradiel Wymbritseradiel De Waddeneilanden Friesland significant verschil ten opzichte van de rest van Friesland; dat wil zeggen met 95% zekerheid niet op toeval berustend. Niet significante verschillen vallen binnen de marges van toevalsschommelingen. GGD Fryslân 8

9 Tabel 6.3 Ooit slachtoffer huiselijk geweld in relatie tot gezondheid 19 jaar en ouder in % Ooit slachtoffer huiselijk geweld N Ja Nee Matig-slecht ervaren gezondheid * 12* Chronische aandoening * 35* Functiebeperking Psychisch ongezond * 17* Depressief/somber afgelopen 12 maanden * 32* Angstig/bezorgd afgelopen 12 maanden * 41* Eenzaam * 5* Opvoedingsproblemen * 42* Tabel 6.4 Ooit slachtoffer huiselijk geweld in relatie tot zorgconsumptie 19 jaar en ouder % Ooit slachtoffer huiselijk geweld N Ja Nee Contact huisarts * 72* Contact GGZ/RIAGG * 3* Gebruik slaap/kalmeringsmiddelen * 7* 1 alleen gevraagd bij volwassenen met kinderen in de leeftijd tot en met 18 jaar. 2 contact gehad met de huisarts in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek. 3 contact gehad met de GGZ/RIAGG in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek. 4 slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt op doktersvoorschrift in de 2 weken voorafgaand aan het onderzoek. GGD Fryslân 9

10 Tabel 6.5 Ooit slachtoffer huiselijk geweld per gemeente voor 19 jaar tot en met 64-jarigen in % N Ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld Achtkarspelen Het Bildt Boarnsterhim Bolsward Dantumadeel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel 99 9 Gaasterlân-sleat 94 7 Harlingen Heerenveen Kollumerland C.A Leeuwarden Leeuwarderadiel Lemsterland Littenseradiel Menaldumadeel Nijefurd Ooststellingwerf Opsterland 129 5* Skarsterlân Smallingerland Sneek Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Wûnseradiel Wymbritseradiel De Waddeneilanden Friesland significant verschil ten opzichte van de rest van Friesland; dat wil zeggen met 95% zekerheid niet op toeval berustend. Niet significante verschillen vallen binnen de marges van toevalsschommelingen. GGD Fryslân 10

1 Algemene Gezondheid

1 Algemene Gezondheid 1 Algemene Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema algemene wordt inzicht gegeven in de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar beoordeelt. Ook wordt kwaliteit

Nadere informatie

Opvoedingsproblemen. leeftijd ouders leeftijd ouders leeftijd ouders middelbaar onderwijs. hoger onderw ijs.

Opvoedingsproblemen. leeftijd ouders leeftijd ouders leeftijd ouders middelbaar onderwijs. hoger onderw ijs. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 In deze uitwerking van het thema opvoedingsondersteuning wordt inzicht gegeven in de vragen en/of problemen die Friese ouders/verzorgers ervaren bij het opvoeden van kinderen

Nadere informatie

Gezondheid in Friesland

Gezondheid in Friesland 4 Leefstijl In de uitwerking van het thema leefstijl wordt inzicht gegeven in hoeverre de Friese bevolking aan lichaamsbeweging doet, hoeveel alcoholhoudende dranken men drinkt, rookt en drugs gebruikt

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Huiselijk geweld Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer is gepleegd.

Nadere informatie

letsel, blessure of vergiftiging middelbaar onderwijs 75 jaar en ouder lager onderwijs hoger onderwijs

letsel, blessure of vergiftiging middelbaar onderwijs 75 jaar en ouder lager onderwijs hoger onderwijs In de uitwerking van het thema ongevallen wordt inzicht gegeven in het voorkomen van een letsel, vergiftiging of blessure onder de Friese bevolking van 19 jaar en ouder. Een schriftelijke gezondheidsenquête

Nadere informatie

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004).

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004). 2. Veiligheidsgevoelens 2.1 Veiligheid thuis of in de woonomgeving Driekwart van de jongeren van 13 tot en met 18 jaar voelt zich thuis of in de woonomgeving nooit bang of angstig. Van de jongens voelt

Nadere informatie

2 Lichamelijke Gezondheid

2 Lichamelijke Gezondheid 2 Lichamelijke Gezondheid Gezondheid in Friesland In de uitwerking van het thema lichamelijke gezondheid wordt inzicht gegeven in het voorkomen van chronische (langdurige) aandoeningen onder de Friese

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Seksualiteit

GO Jeugd 2008 Seksualiteit GO Jeugd 2008 Seksualiteit Samenvatting seksualiteit Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 22% van de Friese 12 t/m 18 jongeren wel eens geslachtsgemeenschap heeft gehad. De helft

Nadere informatie

Lichamelijke activiteit

Lichamelijke activiteit Lichamelijke activiteit Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Voldoende lichaamsbeweging heeft een positief effect op de gezondheid. Mensen die veel bewegen,

Nadere informatie

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004 3. Voeding Een gezonde voeding is een van de uitgangspunten voor het goed functioneren van het lichaam. In dit gezondheidsprofiel wordt op een aantal aspecten van voeding ingegaan. Hoewel dit geen totaalbeeld

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Mishandeling

GO Jeugd 2008 Mishandeling GO Jeugd 2008 Mishandeling Samenvatting mishandeling Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 7% van de 12 t/m 18 jarigen in Fryslân geestelijk wordt mishandeld. Ook wordt 4% lichamelijk

Nadere informatie

Gezondheid in Friesland

Gezondheid in Friesland 4. In de uitwerking van het thema leefstijl wordt inzicht gegeven in hoeverre de Friese bevolking aan lichaamsbeweging doet, hoeveel alcoholhoudende dranken men drinkt, rookt en drugs gebruikt en de mate

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedondersteuning Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedvragen zijn van alle tijden. Als ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind, zoeken zij

Nadere informatie

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag.

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag. 2. Overgewicht De gevolgen van overgewicht op de kinderleeftijd zijn uiteenlopend van psychosociale problemen, zoals gepest worden, negatief zelfbeeld en depressiviteit, tot lichamelijke problemen zoals

Nadere informatie

Psychosociale gezondheid en gedrag

Psychosociale gezondheid en gedrag Psychosociale gezondheid en gedrag 1. Criminaliteit 1.1 Criminaliteit onder Friese jongeren De meest genoemde vorm van criminaliteit waar Friese jongeren van 13 tot en met 18 jaar zich in 2004 schuldig

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid Lichamelijke gezondheid Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 De ervaren gezondheid is een samenvattende gezondheidsmaat van alle gezondheidsaspecten zoals de

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid 1. Ervaren gezondheid en ziekte en aandoeningen De beoordeling van de eigen gezondheid, de ervaren gezondheid, is een indicatie voor de kwaliteit die iemand aan het leven toeschrijft. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Kengetallen gemeenten Friesland

Kengetallen gemeenten Friesland Kengetallen gemeenten Friesland 2012 Afdeling Onderzoek Maart 2013 Bron: User Kengetallen Friese gemeenten 2012. Provincie Fryslân (647.214* inwoners op 1-1-2012) 1) 2012: 2998 cliënten; dit is 4,63 sonen

Nadere informatie

Figuur 1. Jongeren in Friesland en Nederland, die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004; CBS, 2003) 1.

Figuur 1. Jongeren in Friesland en Nederland, die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004; CBS, 2003) 1. 4. Lichaamsbeweging en sport Geregeld matig intensieve lichaamsbeweging heeft een gunstig effect op de gezondheid. Voorbeelden van matig intensieve beweging zijn fietsen, stevig wandelen en skaten. Ook

Nadere informatie

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het voorkomen van risicosituaties tussen jongens en meisjes.

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen het voorkomen van risicosituaties tussen jongens en meisjes. 1. 0 4 jarigen Sinds 1 januari 2004 gebruiken Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg De Friese Wouden en Thuiszorg Zuidwest Friesland een nieuw risicoregistratiesysteem. Doel van deze risicoregistratie is

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Zorggebruik Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Deze rapportage is opgedeeld in de onderwerpen: mantelzorg, ouderen en voorzieningen, contact met zorgvoorzieningen

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Woning en woonomgeving

Woning en woonomgeving Woning en woonomgeving Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Deze deelrapportage beschrijft de manier waarop de Friese bevolking van 19 jaar en ouder haar woning,

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s Regio s Bevolking per 1 januari 2013 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.541 Loppersum 10.292 Achtkarspelen 28.110 Marum 10.382 Ameland 3.525

Nadere informatie

Demografische gegevens

Demografische gegevens 1. Algemeen Op 1 januari 2003 telde Fryslân 154.273 jeugdigen tussen 0 en 18 jaar; 79.241 jongens en 75.032 meisjes. Op basis van de leeftijden die een schoolperiode inluiden (of afsluiten), is een verdeling

Nadere informatie

Leefstijl. 1. Genotmiddelengebruik

Leefstijl. 1. Genotmiddelengebruik 1. Genotmiddelengebruik 1.1 Alcohol Uit onderzoek in de gemeente Wûnseradiel blijkt dat ongeveer driekwart van de jongeren tussen 12 en 23 jaar, alcohol drinkt (2BCtnd (=To Be Continued), 2002). Het gebruik

Nadere informatie

Rapportage quick scan Friese taal 2007 Provincie Fryslân

Rapportage quick scan Friese taal 2007 Provincie Fryslân Rapportage quick scan Friese taal 2007 Provincie Fryslân Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: De vier vaardigheden... 5 Hoofdstuk 3: De moedertaal... 9 Hoofdstuk 4: Taaloverdracht...12

Nadere informatie

CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER

CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER CIJFERS PSYCHISCHE GEZONDHEID NAAR ACHTERGRONDKENMERKEN 19 JAAR EN OUDER % % % % % % % Nederland 90 44 7 43 31 10 - Hollands Midden 90 50 6 42 29 9 6 Man 91 45 5 45 28 8 7 vrouw 89 55 7 39 30 10 6 gehuwd

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 3 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking per 1 januari 2015 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.203 Marum 10.311 Achtkarspelen 27.983 Menaldumadeel 13.612 Ameland 3.590 Menterwolde

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

BIJLAGEN. Ouderenmishandeling in Nederland

BIJLAGEN. Ouderenmishandeling in Nederland Ouderenmishandeling in Nederland Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling Inger Plaisier (red.) Mirjam de Klerk (red.) BIJLAGEN Bijlage A Aanvullende

Nadere informatie

Huiselijk geweld in Limburg

Huiselijk geweld in Limburg Huiselijk geweld in Limburg De Limburgse Gezondheidsenquête Inleiding In het kader van het landelijke pilot-project Vrouwenveiligheidsindex (VVI) hebben de gezamenlijke Limburgse GGD en een extra rapportage

Nadere informatie

Psychosociale gezondheid

Psychosociale gezondheid 1. Algemeen De psychosociale gezondheid van jeugdigen kan worden gezien als de resultante van kindfactoren, ouderfactoren en omgevingsfactoren. Kindfactoren zijn bijvoorbeeld de lichamelijke en geestelijke

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID Gemeente Alkmaar afdeling Onderzoek en Statistiek februari 2006 auteur: Monique van Diest afdeling Onderzoek en Statistiek gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) In dit register houdt het college van burgemeester en wethouders bij aan welke regelingen

Nadere informatie

jongens meisjes 18 jaar of ouder

jongens meisjes 18 jaar of ouder 2. Seksuele risico s en beschermingsgedrag In dit hoofdstuk wordt een aspect van het thema seksualiteit uitgewerkt, namelijk seksuele risico s en beschermingsgedrag. De informatie is onder andere gebaseerd

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Seksualiteit Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 In de gezondheidsenquête is een aantal vragen opgenomen over seksuele gezondheid 1. Friezen van 19 tot en met

Nadere informatie

Rapport resultaten enquête fietsgebruik in Fryslân. december 2005

Rapport resultaten enquête fietsgebruik in Fryslân. december 2005 Rapport resultaten enquête fietsgebruik in Fryslân december 2005 Voorwoord In juli ontvingen 4000 willekeurig geselecteerde huishoudens in Fryslân een enquête over fietsgebruik. Het college van Gedeputeerde

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAAMSBEWEGING EN GEWICHT V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 4 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in

Nadere informatie

N O O R W E G E N. Oslo DENEMARKEN. Kopenhagen L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K. Berlijn. LUXEMBURG Luxemburg Praag. Wenen O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N. Oslo DENEMARKEN. Kopenhagen L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K. Berlijn. LUXEMBURG Luxemburg Praag. Wenen O O S T E N R IJ K Barentsze J S L A N D che Oceaan Witte Z F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn Oostzee E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D Noordzee DENEMARKEN Kopenhagen

Nadere informatie

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K J S L A N D F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D DENEMARKEN Kopenhagen Riga L E T L A N D L I T O U W E N K O N I N G

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID 3 J O N G E R E N O N D E R Z O E K : 12-18 J A A R Jongerenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld Samenvatting Dit onderzoek heeft tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland. In het onderzoek wordt ingegaan op de vraag met welke typen van huiselijk

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Tussenevaluatie. Fries Jeugd en Alcoholbeleid Tussenevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Tussenevaluatie Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid. COLOFON Het rapport Fries Jeugd

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Noord Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

Belang van landschap & natuur in Fryslân

Belang van landschap & natuur in Fryslân KENNISCENTRUM ECONOMIE EN MANAGEMENT Belang van landschap & natuur in Fryslân Een opinieonderzoek in opdracht van de Friese Milieufederatie NHL Hogeschool Postbus 1080 8900 CB Leeuwarden Telefoon: 058

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Genotmiddelen (Alcoholgebruik, roken, druggebruik, gokken en gamen) Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Genotmiddelen kunnen leiden tot verslaving ofwel afhankelijkheid.

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld

GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld Samenvatting Eén op de acht volwassen Amsterdammers voelt zich ernstig. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland. In vergelijking met voorgaande jaren voelen steeds meer

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Eindmeting 2012 Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid 1 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid In dit onderdeel wordt ingegaan op de geestelijke gezondheid van ouderen. De onderwerpen die worden aangesneden zijn psychische stoornissen en eenzaamheid. Volgens gegevens uit de Rapportage 2001 van het

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt Provincie Friesland

Agrarische grondmarkt Provincie Friesland Agrarische grondmarkt Provincie Friesland Kwartaal 3 2016 Grondprijsontwikkeling in de provincie Friesland De ontwikkeling van de grondprijzen in de provincie Friesland is in onderstaande figuur 1 en tabel

Nadere informatie

Ontwikkeling banen in %

Ontwikkeling banen in % Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2016. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012

VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING 2012 VOLWASSENEN EN OUDERENPEILING De volwassenen en ouderenpeiling heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en leefstijl van inwoners in kaart te brengen. Ongeveer.00 inwoners

Nadere informatie

Burgerpeiling Discriminatie

Burgerpeiling Discriminatie Burgerpeiling Discriminatie Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Marije Hofland Telefoonnummer : 0570-69 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inleiding De Gemeente Deventer voert om de twee jaar een

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012

Gezondheidsmonitor 2012 Gezondheidsmonitor 2012 Inhoudsopgave In het kort: de resultaten van de Gezondheidsmonitor Fryslân 2012...5 1. Inleiding...7 2. Onderzoeksopzet...9 2.1. Werkwijze...9 2.2. Achtergrondkenmerken van de

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : J A A R THUISSITUATIE, KINDEROPVANG EN OPVOEDING K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 2 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied,

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hoogvliet Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Voorwoord In dit

Nadere informatie

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen.

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen. Over het onderzoek GGD Gooi & Vechtstreek heeft in het najaar van 2008 een Gezondheidspeiling gehouden onder 6.700 inwoners van 65 jaar en ouder. De GGD deed dit in opdracht van de gemeenten Blaricum,

Nadere informatie

Samen maken we Fryslân Hartveilig

Samen maken we Fryslân Hartveilig Samen maken we Fryslân Hartveilig Geschreven door: Stichting Fryslân Hartveilig Datum: 10-05-2016 Status: CONCEPT Contact: Fryslân Hartveilig Westersingel 4 8913 CK, Leeuwarden Mail: info@fryslanhartveilig.frl

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Alleen als het echt niet anders kan

Alleen als het echt niet anders kan Alleen als het echt niet anders kan De meeste Nederlandse ouders zijn prima in staat om hun kinderen voldoende veiligheid te bieden. Bij ongeveer 1 procent van de Nederlandse kinderen komt de veiligheid

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar 7b GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Stadscentrum Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente IJsselmonde Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Bianca Stam Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Factsheet cliëntprofielen 2016

Factsheet cliëntprofielen 2016 Factsheet cliëntprofielen 216 Jeugd- en Gezinsbescherming Een onderzoek naar de kernproblemen van 1.375 cliënten Jeugd- en Gezinsbescherming 1. Doelgroep (VRIJWILLIGE) BEGELEIDING, JEUGDBESCHERMING EN

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Feijenoord Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Berdi Christiaanse Bianca Stam Voorwoord In

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

Sociale omgeving. Infokaart Volwassenen Brabant en Zeeland Enquête 19- t/m 64- jarigen 2005

Sociale omgeving. Infokaart Volwassenen Brabant en Zeeland Enquête 19- t/m 64- jarigen 2005 Infokaart Volwassenen Brabant en Zeeland Enquête - t/m 64- jarigen 2005 Waar gaat deze infokaart over? De 'sociale omgeving' is een verzamelnaam voor de deelname, betrokkenheid en binding van mensen met

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie