Februari Van Halteren Infra BV Ampèreweg 3, 3752 LR Bunschoten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Februari 2013. Van Halteren Infra BV Ampèreweg 3, 3752 LR Bunschoten"

Transcriptie

1

2 Februari 2013 Van Halteren Infra BV Ampèreweg 3, 3752 LR Bunschoten

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Beleidsverklaring Boundery Energiemanagement Algemeen Scope van de activiteiten van het bedrijf Scope van de energiebronnen Referentiejaar Reductie CO 2 - emissie Energie-inventarisatie Emissie-inventarisatie Prestatie-indicator Reeds genomen initiatieven om CO 2 -emissie te beperken Energiemanagementsprogramma Algemeen Scope Scope Inventarisatie reductiemogelijkheden Doelstellingen en maatregelen Bijhouden verbruik per eenheid Gedrag personeel Initiatieven Inventarisatie van initiatieven Deelname aan initiatieven Budget Organisatie, taken en verantwoordelijkheden Algemeen Verantwoordelijke bedrijfslocatie Verantwoordelijke projectlocatie Uitvoering Algemeen Planfase Do-fase Check-fase Act-fase Bijlage I: Kansenregister Van Halteren Infra BV Bijlage II: Inventarisatielijsten Van Halteren Infra BV... 21

4 1 Inleiding Duurzaam ondernemen is voor Van Halteren Infra BV belangrijk en is onderdeel van de business naar en voor haar klanten. Er ontstaat in de markt steeds meer vraag naar duurzame oplossingen en toepassingen. Van Halteren Infra BV beweegt mee met deze waardevolle ontwikkeling. Van Halteren Infra BV zet haar kennis en expertise in voor een leefbare en duurzame samenleving. Naast duurzaamheid in de business investeert Van Halteren Infra BV in duurzame bedrijfsvoering. Dat vraagt om bewustwording en een omslag in denken en handelen. Bij alles wat Van Halteren Infra BV doet, worden criteria voor duurzaamheid meegewogen. Dit heeft een positieve invloed op de elementen People, Planet en Profit. De bedrijfsactiviteiten mogen het milieu zo weinig mogelijk belasten. Een belangrijk onderdeel is het beperken van de van CO 2 -emissie. Daarbij wordt kritisch gekeken naar de eigen organisatie en gebouwen, met als belangrijkste doel: hoe kan het energieverbruik omlaag en kunnen duurzame energiebronnen worden ingezet. Van Halteren Infra BV wil ook op het gebied van zakelijk verkeer en het gebruik van het materieel op de werken een duurzame slag slaan en de CO 2 - emissie verlagen. Maar ook wordt de betrokkenheid van de eigen medewerkers gestimuleerd om ook buiten het bedrijf duurzaamheid te bevorderen. Met de keuze voor de certificering voor de CO 2 -prestatieladder van SKAO toont Van Halteren Infra BV de bereidheid haar plannen om te zetten in concrete doelstellingen. Juist deze combinatie van interne en externe bewustwording is voor Van Halteren Infra BV essentieel in het nastreven van een duurzame samenleving. Deze notitie is de beschrijving van punt 3.B.2 van de CO 2 -prestatieladder; het Energie Management Actieplan. Hierin wordt het beleid voor de komende jaren en de doelstellingen om de CO 2 -emissie te reduceren beschreven. 2 Beleidsverklaring Deze emissiereductieverklaring is opgesteld door Van Halteren Infra BV. en is opgenomen in de algemene beleidsverklaring van Van Halteren Infra BV. Het emissiereductiebeleid is er op gericht de emissies van onze bedrijfsactiviteiten te beheersen en te beperken. Dit gebeurt door het energiegebruik te reduceren met 15 % (per m 2 gezet damwand) in vijf jaar gerekend vanaf het referentiejaar 2010 in een herhalend proces van inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende energiestromen. In het onderhavige Energie Management Actieplan worden doelstellingen genoemd die ons emissiereductiebeleid verder uitwerken. Door periodieke beoordeling zal de directie vaststellen of reductiedoelstellingen zijn gerealiseerd. Door het inzetten van de plan-do-check-act methodiek zal worden gestreefd naar het continu verbeteren van ons energiemanagementsysteem. Mede door middel van deze verklaring wordt het personeel, personen die voor of namens ons bedrijf werkzaam zijn, (potentiële) opdrachtgevers en andere belanghebbenden op de hoogte gebracht van de reductiedoelstellingen die de directie heeft vastgesteld voor het bedrijf en, indien van toepassing, voor de projecten waarop een CO 2 -gerelateerde gunningvoordeel is verkregen. Door de directie zullen toereikende middelen beschikbaar worden gesteld om de doelstellingen te bereiken en om actief en aantoonbaar deel te nemen aan de aan ons bedrijf gerelateerde initiatieven op het gebied van CO 2 -reductie. Wij steven naar een CO₂-bewuste bedrijfsvoering op niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder, om van daaruit een voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording door de medewerkers op de te reduceren emissies van onze activiteiten te realiseren. Deze verklaring is opgesteld en ondertekend door de directie van Van Halteren Infra BV. pag. 4 van 31

5 Boundary 3 Boundery Het geïmplementeerde EnergieManagementSysteem (EnMS) conform de eisen uit de CO 2 -prestatieladder heeft betrekking op de bedrijfsactiviteiten van Van Halteren Infra B.V. Van Halteren Infra BV heeft de volledige operationele en financiële zeggenschap over de B.V. s en werkmaatschappijen te vinden in het onderstaande organogram. Uitgesloten van de boundary waarop deze emissie-inventaris betrekking heeft is Van Halteren Infra Participations B.V. aandeelhoudend in de maatschappijen BouwKuip Totaal en SSH Nord GmbH, omdat er geen directe verband is als leverancier naar de werkzaamheden en activiteiten van Van Halteren Infra B.V. Activiteiten vinden plaats in de diverse bedrijfsruimtes op het bedrijventerrein De Kronkels in Bunschoten. Daarnaast vinden er werkzaamheden plaats op bouwprojecten, waaronder de projecten waarop CO 2 - gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen of verkregen kan worden, die door Van Halteren Infra B.V. beheersbaar en beïnvloedbaar zijn. pag. 5 van 31

6 4 Energiemanagement 4.1 Algemeen Het energiemanagementsysteem is een goed middel om een totaaloverzicht te krijgen van alle mogelijke energie-onderdelen en heeft als doelstelling de emissie van broeikasgassen jaarlijks te verlagen Het energiemanagementsysteem heeft als doel: Om een zo volledig mogelijk inzicht te krijgen en houden van het energieverbruik van Van Halteren Infra BV; Actuele overzichten te genereren van het energieverbruik; Inzicht te verkrijgen om efficiënte maatregelen te nemen om het energieverbruik te verminderen. 4.2 Scope van de activiteiten van het bedrijf Het energiemanagementsysteem is van toepassing op alle activiteiten van Van Halteren Infra BV. Het maakt onderdeel uit van het integrale kwaliteitssysteem van Van Halteren Infra BV. 4.3 Scope van de energiebronnen Om de energiebronnen te rangschikken wordt op grond van het Green House Gas Protocol onderscheid gemaakt in verschillende scopes op basis van de herkomst van het broeikasgas. Ten aanzien van de CO2- prestatieladder heeft SKAO het Green House Gas Protocol aangepast. De volgende scopes worden onderscheiden: Scope 1 - emissies (of directe emissies) Dit zijn emissie die ontstaan door de eigen organisatie zoals gebruik van: Eigen materieel Eigen wagenpark (lease of eigendom) voor zakelijk gebruik (Business car Travel) Energie (gas) voor het opwekken van warmte, of andere zaken Gelekte koelmiddelen uit de Airconditioning Scope 2 - emissies (of indirecte emissies) Dit zijn emissies die ontstaan door: Het opwekken van elektriciteit die de organisatie gebruikt SKAO rekent zakelijke vliegreizen en privé auto s die gebruikt worden tijdens zakelijk verkeer tevens tot scope 2 Scope 3 - emissies (of overige indirecte emissies) Dit zijn emissies die ontstaan bij activiteiten van de eigen organisatie zoals: Woon-werkverkeer met privé-auto s of openbaar vervoer Papierverbruik Afvalverwerking Inkoop van producten (leveranciers) Onderaanneming Figuur 1: Scope diagram SKAO pag. 6 van 31

7 4.4 Referentiejaar De eerste inventarisatie van het energieverbruik heeft plaatsgevonden over het jaar zal daarom als referentie jaar worden gebruikt. 5 Reductie CO 2 - emissie 5.1 Energie-inventarisatie Als onderdeel van het energiemanagement-systeem heeft Van Halteren Infra BV een overzicht opgesteld met de belangrijkste individuele energiegebruikers binnen het bedrijf. Deze inventarisatielijst is te vinden in Bijlage II en wordt periodiek bijgewerkt en geanalyseerd. Uit deze inventarisatie blijkt dat het overgrote deel van het energieverbruik wordt veroorzaakt door het materieel (kranen, funderingsmachines, aggregaten, vrachtwagens, heftrucks, en het wagenpark (busjes en personenauto s). Ook voor het project met gunningvoordeel GOVA 3 (2012) wordt periodiek een inventarisatie gemaakt van de energieverbruikers die op dat project actief zijn. De uitkomsten van deze inventarisatie worden gerapporteerd in de periodieke voortgangsrapportages. 5.2 Emissie-inventarisatie In 2010 is een start gemaakt met de inventarisatie van de eigen CO2 uitstoot. De totale CO2-uitstoot van Van Halteren Infra BV over het jaar 2010 is 2336 ton. CO 2 -Footprint 2010: 2336 ton 46% 40% Scope 1 Eigen Materieel Scope 1 Business car Travel Scope 1 Lassen Scope 1 Verwarming 2% 7% 4% 1% Scope 2 Elektriciteit Scope 2 Zakelijke vliegreizen Uit figuur 2 is te lezen dat in het referentiejaar: Figuur 2: CO 2 - Footprint 2010 pag. 7 van 31

8 de CO2 uitstoot van het eigen materieel en het eigen wagenpark, zakelijk gebruik de grootste CO 2 vervuilers zijn. (Samen goed voor 86 % van de CO 2 -uitstoot) De laswerkzaamheden een verwaarloosbare uitstoot hebben De eerste winst te behalen valt door: o Beperken van de CO 2 -emissie van het eigen materieel o Beperken van de CO 2 -emissie van eigen wagenpark, zakelijk gebruik (Business car Travel) In figuur 3 is een vergelijking weergegeven tussen de CO₂-footprint van het referentiejaar 2010 en de CO₂footprint van 2011 en De CO 2 -uitstoot in 2012 van Van Halteren Infra BV bedroeg 2112 ton CO 2. 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Scope 1 Eigen Materieel CO2 uitstoot in % Scope 1 Business car Travel Scope 1 Lassen Scope 1 Verwarming Scope 2 Elektriciteit Scope 2 Zakelijke vliegreizen 2010 : 2336 ton 45,6 40,2 1,2 2,9 2,6 0, : 2235 ton 53,5 39,5 1,5 3,0 0,2 2,3 2012: 2112 ton 56,2 37,2 1,2 3,5 0,2 1,6 Figuur 3: CO2-Footprint vergelijking tussen 2010, 2011 en 2012 Uit de figuur blijkt dat ook in 2012 Eigen Materieel en Business Car Travel veruit het meeste CO₂-uitstoot voor hun rekening nemen. De meeste winst valt daarom nog steeds te halen uit het verminderen van de CO₂emissies door het eigen materieel en wagenpark. Uit een vergelijking tussen de footprint van 2010 en 2012 blijkt dat de CO₂-uitstoot van Van Halteren BV in absolute zin gedaald is. Echter, dit is een vertekend beeld. Om goed te kunnen vergelijken maakt Van Halteren Infra BV gebruik van een prestatie-indicator. 5.3 Prestatie-indicator Om de emissie over de jaren heen met elkaar te kunnen vergelijken, wordt de CO2- uitstoot in grammen gerelateerd aan het m 2 gezet en getrokken damwand van Van Halteren Infra BV. In 2010 en 2011 heeft Van Halteren Infra BV totaal m 2 en 3745oo m 2 damwand gezet en getrokken. In 2012 werd m 2 damwand gezet en getrokken. Dit is fors minder dan in 2010 en pag. 8 van 31

9 CO2 - uitstoot in gram/m2 gezet en getrokken damwand Totale CO2-uitstoot in tonnen m2 x 100 gezet en getrokken damwand CO2-uitstoot in gram/m2 gezet en getrokken damwand Figuur 4: Vergelijking relatieve CO₂-uitstoot 2010, 2011 en 2012 Uit figuur 4 blijkt dat, hoewel de absolute Cuitstot in 2012 minder was, de relatieve CO₂-uitstoot van Wanneer de CO₂-uitstoot van Van Halteren BV gerelateerd wordt aan het aantal m² damwand dat gezet is, blijkt dat de CO²-uitstoot ten opzichte van het basisjaar 2010 juist is toegenomen. 5.4 Reeds genomen initiatieven om CO 2 -emissie te beperken Kantoor: Tijdens herindeling van de eerste verdieping van het kantoor is de aan- en uitschakeling van de verlichting vervangen door sensoren. De sensoren zijn in februari 2013 opnieuw ingeregeld. Werkplaats: In november 2011 zijn de 180 TL buizen vervangen door het type L 58W 640 cool white. Deze lampen hebben een hogere licht opbrengst bij minder stroomverbruik. Bij de aanschaf van een heftruck tbv het interne transport is de CO2-uitstoot mede doorslaggevend geweest om voor een elektrische vorkheftruck te kiezen. Op dit moment verrichten 2 studenten een onderzoek naar de efficiency van de werkplaats, waarbij het milieu en de CO2-uitstoot in het onderzoek worden meegenomen. Vervoer: Bij het leasen van auto s worden alleen auto s met energielabel A en B ingezet. Zo zijn er in januari 2012 vijftien VW transporters en twee Passat blue motion en één polo blue motion geleast. (Ook van toepassing voor reductie bij projecten). Alle leaseauto s zijn standaard voorzien van een navigatiesysteem, wat efficiënter reisgedrag bevordert. (Ook van toepassing voor reductie bij projecten). Materieel: Een onderzoek naar het bijmengen van gas bij de diesel is afgerond. Hier was geen voordeel in te behalen en logistiek zou het de nodige belemmeringen geven op de werken. (Greenes, Green Energy Solutions) De funderingsmachines Hyundai 4500 LC3 en Hyundai Robex 200 W-2 zijn vervangen door machines met zuiniger motoren en minder CO 2 - uitstoot. In maart 2009 en augustus 2010 zijn twee zogenaamde ABI- stellingen aangeschaft. In februari 2012 is een energie zuinige funderingsmachine type VOLVO EC250D aangeschaft. De overslagkraan op het depot wordt vooralsnog niet vervangen door een zuiniger type. Met Genpower is een contract afgesloten. Genpower plaatst schone, stille lasaggregaten op de werken. pag. 9 van 31

10 Verwarming: In het gebouw Ampèreweg 8 zijn in oktober 2011 de vijf CV ketels vervangen door twee CV ketels type Remeha Quinta pro 115 en 90. In 2012 is een onderzoek gestart naar de heaters die in de werkplaats gebruikt worden voor de verwarming. Het blijkt niet lonend te zijn de huidige heaters te vervangen door nieuwe. Lassen: In 2012 is een verbeterteam kosten reductie gestart. Een van de items was dat acetyleen flessen die van een werk kwamen en nog niet geheel leeg waren naar de leverancier gingen als zijnde leeg. De lassers op de werken moeten de flessen die zij mee terug nemen en niet leeg zijn met een gele tape omwikkelen zodat deze flessen op de depots leeggemaakt kunnen worden. Dit geeft een duidelijke trend afname te zien. CO2 uitstoot in tonnen Scope 1 Lassen 35,5 32, Overig: De interne mededelingen worden zoveel mogelijk digitaal verzonden Er wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk dubbelzijdig te printen om het verbruik van papier te reduceren. Een deel van de medewerkers print nu met wachtwoord, om het rondslingerende papier tegen te gaan en het papierverbruik te reduceren. Afval: Gescheiden inzameling van afval en afvoeren naar erkende verwerkers: o plastic (bekertjes, verpakking) o papier, karton o hout o metaal o chemisch afval o accu s o rest afval pag. 10 van 31

11 6 Energiemanagementsprogramma 6.1 Algemeen In het Energie Management Actieplan wordt het beleid voor de komende jaren en de doelstellingen om de CO 2 -emissie te reduceren beschreven. 6.2 Scope CO2 - uitstoot scope 1 in tonnen Scope 1 Totaal Scope 1 Eigen Materieel Scope 1 Business car Travel Figuur 5: CO 2 - uitstoot Scope 1 Scope 1 Lassen Scope 1 Verwarming , , Uit de inventarisatie van 2010 t/m 2012 van scope 1 blijkt dat: Het eigen materieel in 2011 t.o.v een absolute toename van de CO 2 -uitstoot geeft van 131 ton, dit is een toename van 12 %. Business Car Travel, het eigen wagenpark, zakelijk gebruik in 2011 een absolute afname van de CO 2 - uitstoot geeft van 56 ton, dit is een afname van 6 %. Het eigen materieel in 2012 t.o.v een absolute afname van de CO 2 -uitstoot geeft van 10 ton, dit is een afname van 1 %. Business Car Travel, het eigen wagenpark, zakelijk gebruik in 2011 een absolute afname van de CO 2 - uitstoot geeft van 96 ton, dit is een afname van 11 %. pag. 11 van 31

12 6.3 Scope CO2 - uitstoot scope 2 in tonnen Scope 2 Totaal Scope 2 Elektriciteit Scope 2 Zakelijke vliegreizen Figuur 6: CO 2 - uitstoot Scope 2 Uit de inventarisatie van 2010 t/m 2011 van scope 2 blijkt dat: Het elektriciteitsgebruik 2011 t.o.v een absolute afname van de CO 2 -uitstoot geeft van 164 ton, dit is een afname van 97 % geeft dezelfde CO2 uitstoot als 2011 De zakelijke vliegreizen in 2011 t.o.v een absolute toename van de CO 2 -uitstoot geeft van 8 ton, dit is een toename van 19 % geeft een afname van 32 % te zien tov Inventarisatie reductiemogelijkheden Van Halteren Infra BV heeft een energie audit uitgevoerd op haar meest significante energieaspecten. Hierdoor verzekert Van Halteren Infra BV zich ervan dat er inzicht is in alle relevante energiestromen en het reductiepotentieel. In Bijlage II zijn de inventarisatielijsten van deze energie audit opgenomen. Op basis van de inventarisatielijsten is een kansenregister opgesteld met reductiemogelijkheden. De grootste kansen tot reductie bevinden zich in de categorieën Eigen Materieel en Business Car Travel. De maatregelen die Van Halteren Infra BV neemt zijn daarom voornamelijk op deze twee categorieën gericht. Het volledige kansenregister is te vinden in bijlage I. 6.5 Doelstellingen en maatregelen Van Halteren Infra BV heeft de volgende doelstelling geformuleerd: 15% CO 2 -reductie per m² gezette damwand in vijf jaar ten opzichte van 2010 Daarnaast is de volgende doelstelling ten aanzien van alternatieve brandstof geformuleerd: Inkoop van groene stroom voor de gebouwen pag. 12 van 31

13 De eerste winst valt te behalen in scope 1. Van Halteren Infra BV streeft er naar dat de CO 2 -uitstoot van het eigen materieel en van zakelijk autogebruik in 2012 nog aanzienlijk te verminderen. Dit moet worden gerealiseerd met behulp van navolgende maatregelen: Bijhouden verbruik per eenheid Gedrag van het personeel Stimuleren van het leasen van milieu- en klimaatvriendelijke auto's. Zie ook bijlage I: het kansenregister van Van Halteren Infra BV Bijhouden verbruik per eenheid. Om het verbruik van de brandstof per eenheid in kaart te brengen, zullen de draaiuren, cq kilometerstand per eenheid met het aantal liters brandstof dat de eenheid gebruikt, bijgehouden moeten worden. De verantwoordelijke voor een eenheid (auto, funderingsmachine, aggregaat, shovel, enz) zal vierwekelijks het aantal liters brandstof doorgeven dat hij heeft getankt, en het aantal draaiuren of gereden km doorgeven. Bij de IBC s zijn in december 2011 brandstofmeters in gebouwd. Als men een eenheid aftankt dan moet men het aantal getankte liters en de draaiuren van de eenheid noteren. Het tankstation van Van Halteren Infra BV is in december 2011 aangepast. Als men tankt moet men zijn kenteken of materieel stuk nr en de km stand in voeren. Aan de hand van deze gegevens kan het verbruik per eenheid worden bepaald, en beleidsbeslissingen worden genomen welke eenheden, auto s aangepast cq vervangen dienen te worden Gedrag personeel In 2012 wordt per ploeg een analyse gemaakt van het materieel dat zij bij zich hebben en hoe zij met het materieel omgaan. Te denken valt aan aggregaten die de hele dag draaien ten behoeve van de koffie. Het laten draaien van funderingsmachines (start stop systeem)? Er worden initiatieven genomen om het rijgedrag van het personeel positief te beïnvloeden met het zgn. nieuwe rijden. In onderstaande grafiek is de trend waar te nemen van de afname van de CO2 uitstoot van Business Car Travel CO2 uitstoot in tonnen Scope 1 Business car Travel pag. 13 van 31

14 7 Initiatieven 7.1 Inventarisatie van initiatieven Ketenanalyses in de waterbouw-sector: Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Machinebrandstof (2012) Bam Wegen B.V. Grondverzet (2010) Gebroeders De Koning B.V. - Oeverbescherming insteekkade Amersfoort (2010) Gebroeders De Koning B.V. - Spanwand: Productie & Aanbrengen (2010) Van den Herik Sliedrecht B.V. - Duurzame damwandtypen (2011) Van den Herik Sliedrecht B.V. - Klapankers en groutankers (2011) Brancheverenigingen en hun werkgroepen: MKB Infra Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra Tijdschriften en nieuwsbrieven: Overig: Bouwbelang Bewuste Bouwers 7.2 Deelname aan initiatieven Van Halteren Infra BV neemt deel aan de volgende initiatieven: 1. Funderingsmachines Zoals in het energie management programma is te lezen, heeft het eigen materieel het grootste aandeel in CO2-uitstoot. Daarom richt onze aandacht zich op deze machines om de CO 2 -uitstoot en andere schadelijke stoffen te beperken en brandstof te besparen. In 2011 heeft Van Halteren Infra BV in samenwerking met Bram Engineers BV de eerste hydraulische aangedreven funderingsmachine (PMI)gemodificeerd. De volgende modificaties zijn aangebracht: Het motormanagement systeem is aangepast d.m.v. sensoren en registratie regeling is de hydraulische flow geoptimaliseerd waardoor het toerental van de motor optimaal loopt tijdens het drukken en trekken van damwand Toen bleek dat dit systeem goed functioneerde heeft Van Halteren Infra BV een 2 de hydraulische aangedreven funderingsmachine (PLM 80) gemodificeerd. Bij deze funderingsmachine zijn de volgende modificaties aangebracht: De aansturing is van hydraulisch gewijzigd in elektrisch waardoor een nog betere optimalisatie van het motormanagement systeem mogelijk was d.m.v. sensoren en registratie regeling is de hydraulische flow geoptimaliseerd waardoor het toerental van de motoren optimaal loopt tijdens het drukken en trekken van damwand pag. 14 van 31

15 een start stop systeem is aangebracht waardoor 1 motor automatisch op stand-by komt te staan indien er minder vermogen vraag is. T/m 2015 heeft Van Halteren Infra BV de intentie alle hydraulische funderingsmachines te beoordelen en indien mogelijk aan te passen. Deelnemer aan deze initiatieven is Bram Engineers BV (www.bram-engineers.nl) 2. Aggregaat in de gereedschap container Er is een proef opgezet met de aggregaat in de gereedschap containers. Deze aggregaat wordt oa ook gebruikt tbv het zetten van koffie e.d. Bij één container hebben we een accu met omvormer geplaats. Tijdens normale werkzaamheden, lassen, slijpen, boren wordt de accu geladen. Wil men koffie zetten dan wordt de opgewekte stroom uit de accu gebruikt. 3. Additieven in motorolie (sectorinitiatief met Van t Hek) Van Halteren Infra BV heeft met Van t Hek BV een intentie tot samenwerking afgesloten inzake de reducering van het brandstof verbruik. Van Halteren Infra BV en van t Hek BV staan beide op trede 3 van de CO₂- Prestatieladder maar kijken voor mogelijkheden tot reductie verder dan hun eigen bedrijfsvoering. Samenwerking is de uitgelezen mogelijkheid om tot innovatieve reductiemaatregelen te komen en deze door te voeren. Op 22 maart 2013 heeft een bijeenkomst met Van Halteren Infra BV en Van t Hek BV plaatsgevonden om maatregelen voor deze samenwerking te formuleren. Omdat het gebruik van materieel bij Van Halteren Infra BV de meeste CO₂-uitstoot voor haar rekening neemt, zijn de geformuleerde maatregelen hierop gericht. In de volgende tabel is aangeven wat de stand van zaken met betrekking tot deze maatregelen is. Tabel 1: Voortgang maatregelen sectorinitiatief met Van t Hek Maatregel Actie(s) Voortgang Vergelijken motoren aggregaten type HA 1200 op additieven Onderzoeken bijmengen gas bij diesel De motoren van de aggregaten worden gemonitord op verbruik per draaiuur. Na de bouwvak worden aan één motor additatieven toegevoegd. Vervolgens kan een vergelijking worden gemaakt om te kijken wat minder brandstof verbruikt. Van Halteren Infra BV kan geen gas bijmengen op werklocaties vanwege logistieke redenen. Gas bijmengen bij de shovel op de werf kan eventueel wel. Van t Hek gaat kijken bij welk materieel zij gas bij kunnen mengen. Eind 2013 wordt de vergelijking gemaakt De voortgang wordt verder besproken bij de volgende bespreking over een half jaar 7.3 Budget Voor deze initiatieven is het volgende budget beschikbaar (zie ook A4 en A5 in het kansenregister Bijlage I): Onderzoek naar alternatieve brandstoffen 1000,- Onderzoek naar het brandstofgebruik per eigen materieelstuk 1000,- pag. 15 van 31

16 8 Organisatie, taken en verantwoordelijkheden 8.1 Algemeen Het beleid wordt vastgesteld door het DO van Van Halteren Infra BV. Voor het uitvoeren van het beleid en het halen van de doelstellingen is de KAM-MVO manager verantwoordelijk. De KAM-MVO manager is lid van het Divisie Overleg en rapporteert direct aan de Algemeen directeur. De verantwoordelijkheden voor een projectlocatie liggen in eerste instantie bij de projectleider die rapporteert aan de KAM-MVO manager, omdat de cijfers van een project uiteindelijk doorwerken in de CO 2 -emissie van Van Halteren Infra BV in zijn geheel. 8.2 Verantwoordelijke bedrijfslocatie Tot de taken behoren: Het opzetten, in stand houden, monitoren en verbeteren van het energiemanagementsysteem binnen Van Halteren Infra BV. Rapportage aan de directie. Invulling geven aan de visie, ambitie, doelstellingen en beleid op het gebied van MVO voor Van Halteren Infra BV. De certificering van de CO 2 -prestatieladder op niveau 3. Uitbreiden van de certificering van de CO 2 -prestatieladder naar niveau 5. Het uitwerken van voorstellen voor investeringen op het gebied van MVO. Intern en extern uitdragen van de visie, ambitie, doelstellingen en beleid op het gebied van MVO voor Van Halteren Infra BV. 8.3 Verantwoordelijke projectlocatie Tot de taken behoren: Verwachte CO 2 -uitstoot voor het project berekenen. Registratie energiestromen tijdens het gehele project. Verwerken energiestromen tot CO 2 -emissieinvertarisatie. Opstellen energie audit verslag. CO 2 -reductiemogelijkheden vastleggen, maatregelen e.d. in kansenregister (3.B.2. Energie Management Actieplan) Kwantitatieve en kwalitatieve reductie doelstellingen opstellen. Communicatie intern/extern via de communicatie manager, uiteindelijk documentatie op internet onder aparte project-link/map. Kennisneming van sector-en /of keteninitiatieven en eventuele toepassing daarvan. Afkomstig uit de EMVI-criteria van de CO 2 -prestatieladder. Voor een exact overzicht per niveau wordt verwezen naar het handboek van de CO 2 -prestatieladder versie 2.0 van SKAO, hoofdstuk 4: Aanbestedingsrechtelijke inpassing van de CO 2 -prestatieladder: EMVI-criteria, blz. 27 t/m 31. Het handboek van SKAO is te downloaden via pag. 16 van 31

17 9 Uitvoering 9.1 Algemeen De EN [energiemanagement systeem] is, net als de ISO 9001, gebaseerd op de plan-do-check-act (PDCA) cyclus: beleid en doelstellingen vastleggen, acties plannen, maatregelen uitvoeren, resultaten controleren en op basis daarvan weer nieuwe doelstellingen opmaken en eventueel het beleid aanpassen. Deze cyclus is de kern van deze norm en wordt ook binnen Van Halteren Infra BV toegepast voor het energiemanagement programma. 9.2 Planfase Het analyseren van het energieverbruik en het opstellen van de doelstelling behoren tot de PLAN fase. In hoofdstuk 5 worden de kansen om tot een reductie te komen opgesomd. Alle energiereductie kansen worden bijgehouden in een lijst. Deze lijst zal steeds worden aangevuld met nieuwe kansen en de status van de reeds gemelde kansen wordt hierin geactualiseerd. 9.3 Do-fase Het implementeren van de gekozen maatregelen behoort tot de DO fase. De kansen uit de inventarisatielijst met het meeste effect en die bedrijfseconomisch het meeste rendement opleveren zullen als eerste worden opgepakt. Het besluit tot uitvoering van een maatregel zal door het DO worden genomen. Hierbij worden de volgende aspecten uitgewerkt: Energieaspect Maatregelen Actie Kosten Start- en einddatum implementatie; Daadwerkelijke resultaten Figuur 7: PDCA-cyclus 9.4 Check-fase Het doel van het Energie Management Actieplan is controleerbaar en navolgbaar invulling geven aan het verminderen van het energieverbruik. Het effect van de genomen maatregelen en de trends in het energie- pag. 17 van 31

18 verbruik moet periodiek geanalyseerd en beoordeeld worden. Het inventariseren en analyseren van de emissies zal halfjaarlijks worden gedaan. De rapportage hiervan zal in het DO worden gepresenteerd. Tevens zal het effect van de genomen maatregelen in het rapport worden gepresenteerd. Prognoses voor de toekomst zullen eventueel worden bijgesteld en het effect van nieuw uit te voeren maatregelen worden in de rapportage meegenomen. 9.5 Act-fase De rapportage zal intern en extern (op de website) worden gecommuniceerd. Het energiebeleid en het Energie Management Actieplan zal jaarlijks worden geëvalueerd door het DO van, Van Halteren Infra BV. De resultaten hiervan dienen als input voor het op te stellen beleid voor het volgende jaar. De volgende aspecten komen in deze evaluatie aan de orde: In hoeverre wordt de reductiedoelstelling voor het onderhavige jaar gerealiseerd; Wat is de status van de genomen maatregelen ten aanzien van de reductie van het energieverbruik; Wat zijn de nieuwe kansen om het energieverbruik te reduceren; Hoe is de betrokkenheid van de medewerkers; Wat is de effectiviteit van de communicatie. pag. 18 van 31

19 Bijlage I: Kansenregister Van Halteren Infra BV Scope 1 Energie aspect Verwarming Eigen wagenpark Zakelijk gebruik Eigen materieel, funderingsmachines, aggregaten lassen Nr. Maatregelen Actie G1 G2 A1 Ketel 's zomers uitschakelen: extern advies/onderzoek Verwarming werkplaats: extern advies/onderzoek Promoten A- en B-label auto's + carpoolen (beleid), electrische auto 2 mei 2012 afspraak met I-techniek 2 mei 2012 afspraak met I-techniek Geschatte CO 2 - reductie in % Geschatte kosten Datum voltooiing 3 200,- augustus ,- augustus 2012 Is beleid 3 - Continue A2 Aandacht besteden aan Het Nieuwe Rijden (gedrag) 1 500,- A3 Banden op spanning houden Bij wisseling van zomer en winterbanden en bij een beurt wordt de banden spanning gecontroleerd 1 - A4 Onderzoek naar alternatieve brandstoffen Continu 1000,- Continu A5 A6 A7 A8 Onderzoek naar het brandstof gebruik per eigen materieel stuk Materieel stukken [funderingsmachines, aggregaten] vervangen door zuiniger types en afstemmen op behoefte Onderzoek van het gedrag van het personeel op de bouwplaats Onderzoek naar vervanging vrachtauto s door vrachtauto s met schonere motoren Euro 5, Euro 6 Is januari 2012 gestart ,- Er loopt een onderzoek om de overslagkraan van het depot te vervangen ,- Daadwerkelijke resultaten nog geen resultaat het is niet lonend de huidige heaters te vervangen de daad werkelijk resultaten zijn moeilijk in te schatten. Onderzoek naar het toevoegen van Gas loopt per materieel stuk wordt het brandstofgebruik bijgegouden De overslagkraan wordt nog niet vervangen start september het verbruik van Onderzoek loopt 2 500,- Airco K Geen besparingen mogelijk (geen lekkage) - Scope 2 Vliegreizen V1 (Vlieg)reizen waar mogelijk vervangen door televergaderen / video conferencing 2 - pag. 19 van 31

20 Energie aspect Ingekochte elektriciteit Nr. Maatregelen Actie Geschatte CO 2 - reductie in % Geschatte kosten V2 Korte vluchten zo veel mogelijk vervangen door treinreizen (of evt. auto) - E1 Uitschakeltijd verlichting verkorten i.o.m. installateur 2 mei afspraak met P. Duyst 500,- E2 Standby verlies beperken d.m.v. tijdklokken 2 mei afspraak met P. Duyst PM E3 Standby tijden PC s inregelen 500,- E4 E5 E6 Onderzoek aantal lampen per armatuur in centrale ruimten kantoor Lichtniveau per ruimte (kantoren. overlegruimte) nalopen en eventueel aanpassen (check op arbeidsomstandigheden met luxmeter) Energieverbruik mee laten wegen bij inkoop van elektrische apparatuur 2 mei afspraak met P. Duyst PM 2 mei afspraak met P. Duyst PM 1 - E7 Groene stroom inkopen Dirk Marchal 1000,- Datum voltooiing E8 Gebruik airco's minimaliseren (o.a. tijdig uitschakelen) Juni 2012 Daadwerkelijke resultaten er is een inventarisatie gemaakt maar er is nog niets concreets uitgekomen moet nog plaats vinden er wordt groen stroom ingekocht scheelt 7% Wordt redelijk opgevolgd De directie van Van Halteren Infra BV onderschrijft het kansenregister: pag. 20 van 31

Februari 2013. Van Halteren Infra BV Ampèreweg 3, 3752 LR Bunschoten

Februari 2013. Van Halteren Infra BV Ampèreweg 3, 3752 LR Bunschoten Februari 2013 Van Halteren Infra BV Ampèreweg 3, 3752 LR Bunschoten Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Beleidsverklaring... 4 3 Boundery... 5 4 Energiemanagement... 6 4.1 Algemeen... 6 4.2 Scope van de activiteiten

Nadere informatie

Februari 2014. Van Halteren Infra BV Ampèreweg 3, 3752 LR Bunschoten

Februari 2014. Van Halteren Infra BV Ampèreweg 3, 3752 LR Bunschoten Februari 2014 Van Halteren Infra BV Ampèreweg 3, 3752 LR Bunschoten Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Beleidsverklaring... 4 3 Boundery... 5 4 Energiemanagement... 6 4.1 Algemeen... 6 4.2 Scope van de activiteiten

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012. Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder

Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012. Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012 Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisgegevens... 4 1.1 Beschrijving van de organisatie... 4 1.2

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energiemanagement programma

Energiemanagement programma Energiemanagement programma Ten behoeve van de CO2-presatieladder Niveau 3 T.W. van Velzen Holding BV Energiemanagement programma is opgesteld ten behoeve van Grondboortechniek en Bronbemaling Theo van

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan 15 april 2013 1-9 15-04-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Reductiedoelstellingen... 3 2.1. Bedrijfsdoelstelling... 3 2.2.... 3 2.3. Scope 2... 3 3. Plan van Aanpak...

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016 Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 25 oktober 2016 1 Energie Audit Verslag 2016/Energie Management Actieplan 2016-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2017 H1

Periodieke rapportage 2017 H1 Periodieke rapportage 2017 H1 20-07-2017 Periodieke rapportage 2017 H1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 15-08-2017 Parafen van alle MT-leden: Onnafhankelijke interne controle door Planner: 1 Energie Audit Verslag 2017/Energie Management

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Den Haag, 14 juli 2016 dhr. L. Kalisvaart Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Driebergse Weg- en Waterbouw B.V.

Driebergse Weg- en Waterbouw B.V. Pagina: 1 van 5 Projectnaam, project 1: Groot onderhoud openbare ruimte Noord Oost Opdrachtgever : Organisatie (bedrijf): Internetsite: Opgesteld door: Geaccordeerd door: Driebergse Weg- en Waterbouw B.V.

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Arnold Maassen Holding de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3..1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2)

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2) A&M Recylcing realiseert eerste CO 2 reductie! Sinds anderhalf jaar staat het onderwerp CO 2 reductie op de agenda bij A&M Recycling. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de ambitie om dit jaar niveau

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag

Energie beoordelingsverslag Energie beoordelingsverslag 2016 14-02-2017 Energie Beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013

Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013 Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Renesse, 26 april 2016 dhr. T.T. Nieuwenhuizen Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het

Nadere informatie

J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2014 Energiemanagementprogramma Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 7 december 2011 Kenmerk N001-0495501BUJ-evp-V03-NL Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Tauw streeft naar continue verbetering van de energie-efficiëntie

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

MEMO 5. Communicatie 5; CO 2 -prestatieladder Datum : 10-07-2012

MEMO 5. Communicatie 5; CO 2 -prestatieladder Datum : 10-07-2012 Scope 1 MEMO 5 Communicatie 5; CO 2 -prestatieladder Datum : 10-07-2012 Intro In 2010 is nivo 3 op de CO 2 -prestatieladder behaald en in 2011 nivo 4; versie 2.0. Daarmee is in die jaren veel tijd gestoken

Nadere informatie

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Handboek CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 A: Inzicht (wegingsfactor 40%) 4 2.1. Eisen voor niveau 1 4 2.2. Eisen voor niveau 2 4 2.3. Eisen

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V.

InAxtion Uitzendgroep B.V. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO₂-Prestatieladder 20151216 Energiemanagement Actieplan Was getekend 16 december 2015. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 6 februari 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 actoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Dalmulder Infra Auteur(s): C.J.J. Dalmulder, directeur & CO 2-functionaris

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen 3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 28 mei 2016 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V.

3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V. 3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V. Datum: 10-12-2014 Versie: 1 Inleiding Ter Riele B.V. (Ter Riele) heeft besloten om door middel van de CO 2 Prestatieladder structureel haar CO 2-uitstoot

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. Energie Management Actieplan 2013-2019. Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001. Augustus 2013

Kollen Holding B.V. Energie Management Actieplan 2013-2019. Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001. Augustus 2013 Energie Management Actieplan 2013-2019 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 Augustus 2013 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q4 2015 (cumulatief) Versie 1 Extern Datum 2016-02-19 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil, Hoofd

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

5.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen

5.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen 5.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen Nieuw-Vennep 21 november 2016 Dilia van der Want, afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding De CO2-reductiedoelstellingen hebben, net zoals het

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V.

InAxtion Uitzendgroep B.V. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO₂-Prestatieladder 20141210 Energiemanagement Actieplan Was getekend 10 december 2014. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie