1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013. Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013"

Transcriptie

1 1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013 Gebr. Beentjes GWW, 20 mei 2014

2 2 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 Inhoudsopgave Inleiding Scope 3 emissies upstream Ingekochte goederen en diensten Ingekochte beton Ingekochte betonijzer Ketenanalyse Inventaris (kapitaal goederen) Energie gerelateerde activiteiten Transport en distributie Afval Zakelijk vliegverkeer Woon-werk verkeer Gelease en/of gehuurde zaken Scope 3 emissies downstream Transport en distributie Verwerking van geproduceerde goederen Gebruik van geproduceerde goederen Einde levenscyclus Geleasde en/of gehuurde zaken Franchises Investeringen Weging scope 3 emissies Scope Weging Uitwerking scope 3 emissies Ketenanalyse van inkoop beton Conclusie Becommentariëren scope 3 analyse Bepalen reductiedoelstellingen Reductiedoelstellingen inkoop beton Conclusie Plan van aanpak Stappenplan Fasering stappenplan BIJLAGEN: BIJLAGE 1, Weging... 13

3 3 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 Inleiding De CO2 prestatieladder is een methode om de CO2 emissie in kaart te brengen en deze te reduceren. Ze werken hierbij met 3 scopes die staan voor verschillende soorten CO2 uitstoot. Scope 1 zijn alle directe emissies, scope 2 zijn indirecte emissies als gevolg van het verbruik van energie en gemaakte vliegreizen. Alle overige indirecte emissies vallen onder scope 3. Gebr. Beentjes wilt verder klimmen op de CO2 prestatieladder en moet daarvoor de emissies van scope 3 in kaar brengen. De emissies van scope 1 en scope 2 worden al jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd. De bepaling van de verschillende scopes conform de nieuwe versie van CO2 prestatieladder (2013) is middels onderstaand schema weergegeven:

4 4 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 De emissies van scope 3 zijn te verdelen naar upstream en downstream. Upstream zijn alle emissies ten behoeve van de productie. Downstream betreft de emissies als gevolg van transport / distributie naar de klant en emissies als gevolg van gebruik. Upstream Downstream 1. Ingekochte goederen en diensten (b. inkoop 1. transport/distributie (a. uitbesteed transport) beton) 2. inventaris (kapitaal goederen) 2. verwerking geproduceerde goederen 3. brandstof/energie gerelateerde activiteiten 3. gebruik van geproduceerde goederen 4. transport/distributie 4. einde levenscycles 5. afval 5. geleasde/gehuurde zaken 6. zakelijk vliegverkeer (bij scope 2 tellen) 6. franchises 7. woon-werk verkeer 7. investeringen 8. geleasde/gehuurde zaken Inzicht in de scope 3 emissies moet leiden tot het opstellen van realiseerbare reductiedoelstellingen. De nadruk ligt bij Gebr. Beentjes op de scope 3 emissies waar ze invloed op kunnen uitoefenen. Daarnaast probeert Gebr. Beentjes andere bedrijven te betrekken bij haar CO2 beleid om zo samen te komen tot CO2 reductie. De verschillende scope 3 emissies van Gebr. Beentjes worden in dit document nader uitgewerkt. Eén onderdeel van de scope 3 analyse worden daarnaast verder uitgewerkt in een ketenanalyse en voorgelegd aan een erkende verifiërende instelling. 1. Scope 3 emissies upstream 1.1 Ingekochte goederen en diensten Gebr. Beentjes is een bedrijf in de grond,- weg en waterbouw en heeft daarvoor twee belangrijke producten nodig; beton en betonstaal/betonijzer. Voor het jaar 2013 is er gekeken naar de leveranciers van deze producten en naar de hoeveelheid die is ingekocht. Er zijn verder in 2013 weinig tot geen overige zaken geweest die grootschalig zijn ingekocht Ingekochte beton Gebr. Beentjes heeft in 2013 voor een totaal van m3 ingekocht aan betonmortel bij vijf verschillende leveranciers. Hieronder staat per leverancier aangegeven welk percentage zij geleverd hebben. In 2013 is er beton ingekocht bij: - ABC Mortel (39%) - Van der Kamp (35%) - Cementbouw (24%) - Holcim (1%) - Dyckerhoff Basal (1%) De emissie die hiermee gepaard is gegaan is berekend op kg CO2. Dit is voor Gebr. Beentjes gelijk aan 40% van de scope 3 emissies.

5 5 Gebr. Beentjes scope 3 analyses Ingekochte betonijzer In 2013 heeft Gebr. Beentjes voor kg betonstaal ingekocht bij vijf leveranciers. Hieronder staat per leverancier aangegeven elk percentage zij hebben geleverd. Voor de betonijzer is in 2013 ingekocht bij de volgende leveranciers: - Spanberg (73%) - NOTA (18%) - Balvert (7%) - Veenstra (2%) - HMG (0%) De emissie dier hiermee gepaard is gegaan is kg CO2. Dit is voor Gebr. Beentjes gelijk aan 41% van de scope 3 emissies Ketenanalyse Bij het in kaart brengen van de scope3 emissies van Gebr. Beentjes is gebleken dat ongeveer 81% van alle scope 3 uitstoot te wijten is aan de inkoop van beton en betonijzer. Mede hierdoor hebben wij ervoor gekozen om minimaal één van deze emissiebronnen verder te analyseren in een ketenanalyse. We hebben hier de keuze gemaakt om de inkoop van beton nader te bekijken. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in hoofdstuk Inventaris (kapitaal goederen) Onder de inventaris vallen de kapitaal goederen die gebruikt worden om goederen en diensten mee te produceren. Hierbij moet gedacht worden aan vrachtauto s voor het leveren van diensten, machines die gebruikt worden tijdens constructie werkzaamheden en dergelijke. Voor Gebr. Beentjes zijn dat de volgende grote investeringen: Toshiba kopieermachine Autobar Fresh Brew Apparaat JCB Graafmachine Schaftwagen Klinkerwissel Aggregaat ES8000 Protec Boxer Hydr. Snelwissel Troffelmachine En de volgende kleine investeringen: Ontstoffingsventilator Containers (4x) Laptops (5x) Hilti Stofwater Gebr. Beentjes houdt bij elke nieuwe aankoop rekening met de mogelijkheden voor zuinigere modellen. Dit is de laatste jaren een bepalende factor geworden bij de overweging die vooraf gaat aan een aankoop van een nieuw kapitaal goed.

6 6 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 Voor de berekening van de CO2 emissie bij investeringen is er gebruik gemaakt van de conversiefactoren van Defra en DECC uit Engeland, die wij via CO2seminar.nl hebben gekregen. Aan de hand van deze gegevens zijn de investeringen onder verdeeld in: Machinery and equipment Office machinery and computers Motor vehicles Furniture, other manufactured goods, recycling services Containers De totale scope 3 emissie op het gebied van investeringen komt daardoor uit op kg CO2, dat is voor Gebr. Beentjes zo n 10% van de totale emissie in scope Energie gerelateerde activiteiten Alle energie gerelateerde activiteiten zijn al meegenomen bij de vaststelling van scope 1 en scope 2. Dit onderdeel is daarom verder niet van toepassing. 1.4 Transport en distributie Gebr. Beentjes heeft weinig van doen met upstream transport. Dit heeft twee oorzaken: ten eerste is het transport van de leverancier, producent of handelaar aan Gebr. Beentjes buiten beschouwing gelaten. Het gaat hier in ons optiek namelijk om downstream transport van de leverancier/handelaar/producent en deze wordt nooit door Gebr. Beentje verzorgd. En ten tweede is Gebr. Beentjes niet een bedrijf die amper goederen produceert. Er is bijvoorbeeld geen sprake van het produceren van halffabricaten die vanuit Gebr. Beentjes naar een extern bedrijf moeten worden gebracht voor het verkocht kan worden. En mocht er wel eens sprake zijn van een situatie waarin een extern bedrijf gevraagd wordt, dan zal dat gebeuren via eigen vervoer van Gebr. Beentjes. Ze beschikken over een uitgebreid wagenpark en materieel. De emissie hiervan zal dan vallen onder de scope 1 uitstoot. 1.5 Afval Gebr. Beentjes werkt in de grond-, weg en waterbouw en heeft hierdoor te maken met meerdere soorten afval. Voor de scope 3 analyse is er een onderscheid gemaakt in: Soort afval Afval in tonnen CO2 emissie in kg Bouw- & sloopafval 54,4 40,77 Puin 231,1 820,48 Tuinvuil 288,3 8360,70 Hout 59,7 614,70 Papier & karton 1,2 978,19 Bedrijfsafval 3,6 4104,00 TOTAAL kg CO2 Hierbij wordt papier & karton actief gescheiden van de rest van het afval, zodat het gerecycled kan worden.

7 7 Gebr. Beentjes scope 3 analyses Zakelijk vliegverkeer Dit onderdeel is niet van toepassing voor Gebr. Beentjes. Er is geen sprake geweest van zakelijke vluchten tevens worden deze gerekend tot scope 2 voor de CO2 prestatieladder. 1.7 Woon-werk verkeer Er is bij de kantoormedewerkers van Gebr. Beentjes gekeken naar het woon-werk verkeer. De meeste werknemers maken hiervoor gebruik van een bedrijfswagen. Deze is al meegenomen in de analyse van de scope 1 emissies. Daarnaast zijn er nog medewerkers die op de fiets gaan of met de eigen auto. Het gaat hier om klein aantal waardoor deze emissie te verwaarlozen is als er gekeken wordt naar de totale scope 3 emissies. 1.8 Gelease en/of gehuurde zaken Dit onderdeel is niet van toepassing voor Gebr. Beentjes. 2. Scope 3 emissies downstream 2.1 Transport en distributie Voor transport naar de verschillende locaties wordt regelmatig gebruik gemaakt van een extern bedrijf. Dit noemen we uitbesteed transport. Bij Gebr. Beentjes wordt dit uitbesteed transport verzorgd door Jan Brandjes. In 2013 is er voor vervoerd. Voor de berekening van de CO2 emissie die hiermee gepaard ging is er een gemiddelde aangehouden van 0,825 cent per kilometer. Dit maakt dat het totaal uitbesteedde downstream transport in 2013 neerkomt op km. Dit transport wordt voornamelijk gedaan door een vrachtwagen met een capaciteit van minstens 16 ton. De EcoInvent geeft voor dit soort voertuigen een emissie van 1,03 kg CO2/km. De emissie van het uitbesteed transport komt daarom neer op: kg CO2 = 160 ton CO Verwerking van geproduceerde goederen Het verwerken van goederen gebeurd bij Gebr. Beentjes op de locatie van het project. Deze werkzaamheden worden bijna altijd verricht met materieel van Gebr. Beentjes zelf en via aansluitingen die via Gebr. Beentjes lopen. Hierdoor vallen deze emissies al in de scope 1 en scope 2. De inzet van materieel van derden is hierbij te verwaarlozen. 2.3 Gebruik van geproduceerde goederen Dit onderdeel is niet van toepassing voor Gebr. Beentjes. 2.3 Einde levenscyclus Gebr. Beentjes werkt veel met producten die een langere levensduur hebben, hierbij kan gedacht worden aan beton en betonijzer, maar zelfs aan producten met een langere levensduur komt er een moment dat het einde van de levenscyclus wordt bereikt.

8 8 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 Gebr. Beentjes probeert op dit gebied opdrachtgevers te adviseren met betrekking tot de mogelijkheden op het gebied van levensduur en duurzaamheid van het product. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van gerecyclede grondstoffen en advisering op het gebied van levensduur verlenging. 2.4 Geleasde en/of gehuurde zaken Dit onderdeel is niet van toepassing voor Gebr. Beentjes. 2.5 Franchises Dit onderdeel is niet van toepassing voor Gebr. Beentjes. 2.6 Investeringen Dit onderdeel is niet van toepassing voor Gebr. Beentjes. 3. Weging scope 3 emissies 3. 1 Scope 3 De scope 3 van Gebr. Beentjes bestaat uit de inkoop beton, inkoop betonijzer, woon-werk verkeer, investeringen, transport en afval. Deze zijn samen goed voor een CO2 emissie van ton CO2 in In de cirkeldiagram hieronder is duidelijk te zien wat de verhoudingen zijn m.b.t. de scope 3 emissies. Gebr. Beentjes CO2 emissies scope 3 8% 1% 0% 10% 41% 40% Beton Betonijzer Woon-werk Investering Transport Afval

9 9 Gebr. Beentjes scope 3 analyses Weging In bijlage 1 is de weging van de scope 3 analyse weergegeven. Op basis van deze weging zijn de meest materiële scope 3 emissies voor Gebr. Beentjes bepaald. Dit zijn: 1) ingekochte goederen en diensten - beton 2) ingekochte goederen en diensten - betonijzer 3) transport / distributie downstream - uitbesteed transport 3) inventaris (kapitaal goederen) 5) afval De weging is uitgevoerd op basis van de onderstaande aspecten,aan ieder aspect is een score van 0 tot 5 toegekend: Criteria Omschrijving Size They contribute significantly to the company s total anticipated scope 3 emissions Influence There are potential emissions reductions that could be undertaken or influenced by the company Risk They contribute to the company s risk exposure (e.g., climate change related risks such as financial, regulatory, supply chain, product and technology, compliance/litigation, reputational and physical risks) Stakeholders They are deemed critical by key stakeholders (e.g., customers, suppliers, investors or civil society) Outsourcing They are outsourced activities previously performed in-house or activities outsourced by the reporting company that are typically performed inhouse by other companies in the reporting company s sector Sector guidance Unique sustainability issues Other They meet additional criteria developed by the company or industry sector 4. Uitwerking scope 3 emissies Op basis van de weging van de scope 3 analyses en relevantie en bruikbaarheid van de verdere uitwerkingen is er een keuze gemaakt voor de ketenanalyse. Gebr. Beentjes valt onder wat ze in de CO2 prestatieladder, een klein bedrijf noemen en hoeft daarom maar één ketenanalyse te maken. Gebr. Beentjes heeft gekozen voor: ketenanalyse van inkoop beton Er is gekozen voor de inkoop beton, omdat deze verantwoordelijk is voor de meeste scope 3 emissie. 4.1 Ketenanalyse van inkoop beton De ketenanalyse is uitgewerkt in een apart document (4.A.1. Ketenanalyses inkoop beton.docx). Dit is gedaan om het overzicht te behouden, de belangrijkste resultaten staan hier benoemd en in het volgende hoofdstuk.

10 10 Gebr. Beentjes scope 3 analyses Conclusie Voor Gebr. Beentjes is de inkoop van beton verantwoordelijk voor de grootste scope 3 CO2 emissie. Wanneer er gekeken wordt naar de keten van beton komt al snel naar voren dat de meeste CO2 emissie optreedt bij de productie van beton, voornamelijk bij het cement dat gebruikt wordt. Om de CO2 uitstoot binnen de keten te reduceren zijn er meerdere mogelijkheden. Zo kan er gerecycled beton toegepast worden, het aantal transporten verminderd worden door leveringen te combineren en door een ander cementsoort te gebruiken. Het gebruiken van een ander soort cementtype zal de meeste CO2 reductie opleveren, maar is niet altijd toe te passen. Dit vanwege de specifieke eisen die in het bestek staan met betrekking tot het aankopen van betonmortel. Gebr. Beentjes zal in de gevallen dat er sprake is van een kwalitatief gelijk optie, pleiten voor het gebruik van de duurzame optie bij de toeleverancier en de afnemer. 4.3 Becommentariëren scope 3 analyse Ten behoeve van de CO2 prestatieladder niveau 4 is het noodzakelijk om de ketenanalyse voor te leggen aan een erkende verificatie instelling. Gebr. Beentjes heeft ervoor gekozen om dat te laten doen door co2seminar.nl. 5. Bepalen reductiedoelstellingen Aan de hand van de ketenanalyses is de reductiedoelstelling opgesteld om in 2019 een besparing te realiseren van 5%. De komende jaren zal blijken of dit een realistische doelstelling is, het is daarom niet uitgesloten dat we deze de komende jaren nog bijstellen. 5.1 Reductiedoelstellingen inkoop beton Er zijn verschillende mogelijkheden om de CO2 emissie te reduceren. Ik zal hieronder ingaan op de mogelijkheden die haalbaar zijn voor Gebr. Beentjes. Reduceren van de CO2 door toepassen van ander cementsoort Reduceren van de CO2 door het aantal ritten te verminderen Reduceren van de CO2 door gerecyclede beton toe te passen 5.3 Conclusie Voor Gebr. Beentjes zullen vooral de reductiedoelstellingen bij de inkoop van beton belangrijk zijn, vanwege het aandeel van deze uitstoot in de totale scope 3 emissies. Het nadeel hiervan is dat Gebr. Beentjes voor het halen van de reductiedoelstellingen afhankelijk is van anderen. Toch denken we dat het mogelijk is om te reduceren in de betonketen, omdat duurzaamheid een belangrijk agendapunt is voor de meeste bedrijven. 6. Plan van aanpak 7.1 Stappenplan Om deze doelstelling te realiseren is er een stappenplan opgesteld. Het stappenplan voor deze reductie ziet er als volgt uit:

11 11 Gebr. Beentjes scope 3 analyses Informeren bij leveranciers Het is wenselijk om zoveel mogelijk informatie omtrent CO2 te krijgen van leveranciers. Zodoende kan Gebr. Beentjes inzicht krijgen in de uitstoot van CO2 van het ingekochte beton. Op basis van deze informatie zal worden gekeken of de CO2 uitstoot per m3 beton kan worden bepaald voor de vaste leveranciers van Gebr. Beentjes. 2. Vergelijken van leveranciers Op basis van de informatie omtrent CO2 zal er een vergelijking worden gemaakt in de huidige aanbieders van beton. Indien deze informatie te weinig duidelijkheid geeft dan kan worden gekeken naar aanvullende zaken in de keten van de betonproductie. Zoals de transporten naar betoncentrale (via het water, per as, ). Indien bekend zal er worden gekeken naar de CO2 uitstoot per m3 beton per leverancier. Daarnaast zal er gekeken worden naar andere relevante factoren zoals de afstand van betoncentrales tot de werken van Gebr. Beentjes. 3. Inventariseren van eisen van opdrachtgevers De eisen van de opdrachtgevers kunnen van grote invloed zijn op de CO2 uitstoot. De keuze van de in te kopen beton is afhankelijk van de aard van het werk en de eisen van de opdrachtgever. Wanneer er een keuzemogelijkheid is voor een duurzamere variant beton dan zal Gebr. Beentjes nagaan of dit toegepast kan worden in het werk en of de opdrachtgever ook voor deze optie wil kiezen. Dit hoeft niet specifiek de keuze voor beton te zijn maar het kan ook de betonsamenstelling betreffen: welk cement is / kan worden gebruikt voor het beton. Om opdrachtgevers duidelijk te maken welke keuzemogelijkheden er zijn kan overwogen worden om een beslisdiagram op te stellen. Welke keuzes zijn er voor welke betonproducten? 4. Informeren van werkvoorbereiders en uitvoerders De personen die binnen Gebr. Beentjes verantwoordelijk zijn voor de inkoop van beton moeten goed op de hoogte zijn van de duurzaamheidaspecten van beton en de keuzemogelijkheden (indien deze er zijn) voor Gebr. Beentjes. Zo kunnen zij de voor Gebr. Beentjes meest duurzame beton inkopen. Binnen Gebr. Beentjes zal tenminste één persoon worden aangewezen als kerndeskundige duurzaam beton. 5. Volgen van de ontwikkelingen in de keten Er wordt in de GWW sector veel aandacht besteed aan het verduurzamen van de betonketen. Zo is er een initiatief om de gehele keten voor 100% te verduurzamen in Dit betreft de Green Deal: Verduurzaming betonketen van MVO Nederland en samenwerkende instanties. Bedrijven kunnen zich aansluiten als koploper. Op dit moment is dit initiatief nog in een verkennende fase. De verwerkende bedrijven hebben in deze fase naar verwachting nog weinig invloed. Gebr. Beentjes wil dit initiatief blijven volgen. Mogelijk zal Gebr. Beentjes ook actief deelnemen om zodoende ook als een van de koploper bedrijven op te treden in de keten. In dat geval zal Gebr. Beentjes ook deelnemen aan de bijeenkomsten van dit initiatief. 7.2 Fasering stappenplan Om het stappenplan ten uitvoer te brengen is de onderstaande planning uitgewerkt:

12 12 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 Stap Omschrijving Actie door Streef datum Status 1 Informeren bij leveranciers - Van der Kamp - ABC mortel - Bruil beton & mix - Dyckerhoff Basal FK / MV Q Deels gedaan Toelichting Er is inmiddels contact geweest met Van der Kamp. Zij leveren 2/3 van de totale hoeveelheid beton. Van der Kamp is gecertificeerd voor niveau 3 CO2 ladder. De aanvoer wordt over water gedaan en de toevoer tot projecten. 2 Vergelijken van leveranciers - Wat is samenstelling beton en welk cement is grondstof voor het beton? - CO2 uitstoot per m3 bekend? - Afstand tot (project van) Gebr. Beentjes - Andere relevante aspecten m.b.t. CO2 3 Inventariseren van eisen van opdrachtgevers - Welke eisen worden aan beton gesteld - Zijn er duurzamere alternatieven mogelijk - Is de opdrachtgever bekend met deze alternatieven? 4 Informeren van werkvoorbereiders en uitvoerders FK / MV Q Nog doen FK / MV Q Nog doen FK / MV Q Deels gedaan In het laatste algemene KAM overleg is er gesproken over de CO2 prestatieladder en de ketenanalyse voor beton. Hierbij waren alle werkvoorbereiders en uitvoerders bij aanwezig. Nadat de bovenstaande stappen verder zijn geïnventariseerd zullen zij opnieuw worden geïnformeerd. 5 Volgen van de ontwikkelingen in de keten - Aanmelden voor nieuwsbrief - Nagaan eisen bij EMVI aanbestedingen: kan deelnemen aan initiatief duurzaam beton van toegevoegde waarde zijn - Overwegen aanmelden bij initiatief Duurzaam Beton FK / MV Nieuwsbrief gedaan, overige niet. Toelichting Toelichting Het initiatief is vooralsnog in een verkennende fase. Gebr. Beentjes verwacht dat de kleinere verwerkende bedrijven in deze fase nog weinig invloed hebben. Gebr. Beentjes wil dit initiatief blijven volgen. Mogelijk zal Gebr. Beentjes ook actief deelnemen om zodoende ook als een van de koploper bedrijven op te treden in de keten. In dat geval zal Gebr. Beentjes ook deelnemen aan de bijeenkomsten van dit initiatief.

13 Downstream Upstream 13 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 BIJLAGEN: BIJLAGE 1, Weging Weging scope 3 Omvang Invloed Risico Stake holders Out sourcing Sector guidence Overige Totaal Rang 1 b Ingekochte goederen en diensten (inkoop beton) Ingekochte goederen en diensten (inkoop betonijzer) inventaris (kapitaal goederen) brandstof / energie gerelateerde activiteiten transport / distributie afval zakelijk vliegverkeer (bij scope 2 tellen) woon-werk verkeer geleasde / gehuurde zaken a transport / distributie (uitbesteed transport) verwerking geproduceerde goederen gebruik van geproduceerde goederen einde levenscycles? geleasde / gehuurde zaken franchises investeringen

Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop

Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop Gebr. Beentjes GWW B.V. Ketenanalyse beton inkoop Gebr. Beentjes GWW, 15 mei 2014 Bijgewerkt d.d. 30 april 2015 t.b.v. het stappenplan Goedkeuring directie: 2 Gebr. Beentjes GWW Ketenanalyse beton inkoop

Nadere informatie

VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIE-ANALYSE SCOPE 3

VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIE-ANALYSE SCOPE 3 Pagina 1 van 5 VERKORTE RAPPORTAGE DOMINANTIEANALYSE SCOPE 3 Inleiding Voor certificering volgens de CO 2 Prestatieladder op niveau 4 is het noodzakelijk om de meest materiële emissies van de scope 3 emissies

Nadere informatie

Scope 3 analyse Opgesteld door: Datum:

Scope 3 analyse Opgesteld door: Datum: Opgesteld door: Jacco Braas en Bernard Rodenburg Datum: 18 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Scope 3 emissies - upstream... 4 2.1 Ingekochte goederen en diensten... 4 2.1.1 Inkoop van staal...

Nadere informatie

Dominantieanalyse Scope 3

Dominantieanalyse Scope 3 CO 2 Prestatieladder Dominantieanalyse Scope 3 Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Aspect(en): 4.A.1 Datum: 18 oktober 2013 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 3 2.0 Doelstelling...

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

MEMO Dominantie-analyse scope 3 (2014)

MEMO Dominantie-analyse scope 3 (2014) Dominantie-analyse scope 3 (2014) Inleiding Voor certificering volgens de CO 2-Prestatieladder vanaf niveau 4 is het noodzakelijk om de meest materiële emissies van de scope 3 emissies van Boskalis Nederland

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

CO 2 -reductieplan Scope 3

CO 2 -reductieplan Scope 3 CO 2 -reductieplan Scope 3 Opdrachtgever: Van Aalsburg B.V. Dick van Aalsburg Auteur: Jannieke van Aalsburg Machteld Houben, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud CO 2 -REDUCTIEPLAN SCOPE 3... 1 1 CO 2 REDUCTIEPLAN

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2014 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie

Nadere informatie

Kwalitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve scope 3 analyse Product-marktcombinaties BTL Nederland BV Kwalitatieve scope 3 analyse Datum: Handtekening: Voor versie 3.0 van de CO2 Prestatieladder dient volgens eis 4.A.1 een kwalitatieve inschatting gemaakt te worden

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 10 Selectie ketenanalyses CO 2 emissie Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert de KoningGroep twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. De dominantie analyse en de keten

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies

Rapportage Scope 3 Emissies Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Haarsma Groep BV Waltaweg 6 8765 LP Tjerkwerd T: 0515

Nadere informatie

Ketenanalyse grasmaaien

Ketenanalyse grasmaaien Ketenanalyse grasmaaien Criteria Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Opgesteld door Paul Bremmer en Marco Vermeulen Opgesteld op 05-04-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2

Nadere informatie

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies 1 Product Markt Combinatie Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies Versiebeheer Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 18-6-2015 Qonsultar, HvdV 1.0 19-6-2015 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v.

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE 1. INLEIDING De uitstoot van CO2 kan in kaart worden gebracht aan de hand van drie scope s. Emissies in scope 1 zijn alle directe emissies. Scope

Nadere informatie

Ketenanalyse upstream Aangekochte Goederen en Diensten Prefab Betonproducten

Ketenanalyse upstream Aangekochte Goederen en Diensten Prefab Betonproducten Ketenanalyse upstream Aangekochte Goederen en Diensten Prefab Betonproducten Inleiding In het kader van certificering op niveau 5 van de CO 2-prestatieladder voert Jac. Barendregt één analyse uit van een

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0 Reductie Scope 3 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Erik Luiken Kenmerk 4.B.1 Reductie; scope 3 Datum 28-02-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN DOEL... 3 1.1 CO2 - Prestatieladder...

Nadere informatie

Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel"

Ketenanalyse herverlichting Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel Ketenanalyse herverlichting "Doorgaande wegen gemeente Sint-Michielsgestel" Auteur: Nick van Moerkerk Versie: 1.3 Datum: 07-07-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum:

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk

Nadere informatie

Meest Materiële Emissies Scope 3

Meest Materiële Emissies Scope 3 Meest Materiële Emissies Scope 3 Opdrachtgever Contactpersoon Document B. Horsthuis K. van den Berg 2 april 2012 VolkerWessels BVGO +31 6 15 87 29 69 Referentie KB/111694 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2016 Rapportage Scope -Emissies Geïdentificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope ) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie Contactpersoon:

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Meest materiele scope III emissies Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de scope III emissies van Jade Beheer B.V. om te voldoen aan eis

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

Versiebeheer. Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria

Versiebeheer. Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria Versiebeheer Eaton Industries (Netherlands) B.V. Ketenanalyse Xiria Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 2-6-2016 Qonsultar, HvdV 1.0 01-7-2016 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v. vorige versie Initiële

Nadere informatie

4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES

4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES 4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES INHOUD 1. Inleiding... 2 3. Methodiek... 4 4. Indeling categorieën scope 3 emissiebronnen... 5 4.1 beschrijving van de categorieën... 5 4.2 Toelichting relevantie

Nadere informatie

Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS

Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS 2 Colofon Titel Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en Rene Prinsen Spoorwegmaterialen Status Definitief Versie 1.0 Datum 6-9-2012 Auteurs 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3)

4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3) 4.A.1. - DOMINANTIEANALYSE (SCOPE 3) Opgesteld d.d. 02-03-2015 door: Goedgekeurd door: S. Kamphuis, KAM-coördinator H.T.B. Reimert, directeur Blad: 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Organisatie

Nadere informatie

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Meest materiële Scope 3 emissies

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Meest materiële Scope 3 emissies Eaton Industries (Netherlands) B.V. Meest materiële Scope 3 emissies Versiebeheer Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 10-6-2016 Qonsultar, HvdV 1.0 1-7-2016 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v. vorige

Nadere informatie

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder

Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder 74100130-PGR/R&E 11-2658 Becommentariëring ketenanalyse Schreuder Beheer B.V. inzake CO 2 -Prestatieladder Arnhem, 21 november 2011 Auteur: R.G. Catau In opdracht van Schreuder Beheer B.V. KEMA Nederland

Nadere informatie

Memo. extern. Beste belanghebbende,

Memo. extern. Beste belanghebbende, Van Spijker Infrabouw B.V. Aan: Alle belanghebbende van Van Spijker Infrabouw B.V. Van: Ester van Spijker / Gerrit Plaggenmars CC: Datum: 10 april 2014 Betreft: Voortgangsrapportage CO 2-prestatieladder,

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse CO 2 -Prestatieladder niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Colofon Titel Paraaf Ke Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur tenanalys Goedkeuring

Nadere informatie

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V.

DOMINANTIEANALYSE SPIE NEDERLAND B.V. SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 14 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Analyse rangorde scope 3 emissies

Analyse rangorde scope 3 emissies Analyse rangorde scope 3 emissies J Muilwijk Hoofdstuk: Doel van deze rapportage 1 Rapportagegegevens Soort rapportage Projectlocatie Analyse rangorde scope 3 emissies Polsbroek Opdrachtgever Opdrachtgever

Nadere informatie

Memo. extern. Geachte heer/ mevrouw,

Memo. extern. Geachte heer/ mevrouw, Van Spijker beton- en waterbouw Aan: Externe belanghebbenden Van Spijker beton- en waterbouw Van: Ester van Spijker CC: Datum: 26 november 2012 Betreft: Voortgangsrapportage CO 2-prestatieladder, scope

Nadere informatie

Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis"

Ketenanalyse stalen kozijnen in project Mauritshuis Ketenanalyse stalen kozijnen in project "Mauritshuis" Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Koninklijke Woudenberg 3 1.3. Opbouw 4 Stap 1: Globale berekening van

Nadere informatie

Memo keuzeproces ketenanalyses 2012

Memo keuzeproces ketenanalyses 2012 Aan : Joost van Rooy, Jean Jacques Wintreacken, Marcel Mulder, Manon Remeijsen, Alex Boss Van : Floor van der Wind Onderwerp : Ketenanalyses Atos Datum : 30-01-2012 Atos heeft besloten om in 2012 op te

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen

Ketenanalyse. Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse Reduceren van primaire bouwmaterialen Ketenanalyse 2016 Uitgevoerd voor: Van der Wiel Holding BV Bezoekadres: De Meerpaal 11 9206 AJ Drachten info@vanderwiel.nl Uitgevoerd door: AMK Inventis

Nadere informatie

Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013

Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013 Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013 Datum: 28 maart 2014 Pagina 1 van 8 GKB Groep. CO2 emissie inventaris Inhoudsopgave 1 Over G.K.B.

Nadere informatie

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek

Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van BAM Infratechniek Bepaling rangorde meest materiële scope 3 emissiebronnen van Scope Scope 3 3 emissiebronnen 2-7-2012 Rapport opgesteld door KAM afdeling Versie: 1 Deze rapportage toont de rangorde van de meest materiële

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder 2014

CO2 Prestatieladder 2014 CO2 Prestatieladder 2014 Brouwers Holding BV en daarmee de bedrijven Adhetec BV en Pro-Emium BV hebben de doelstelling om te voldoen aan niveau één, twee, drie, vier en vijf van de CO2 Prestatieladder

Nadere informatie

Versiebeheer. Eaton Industrie (Netherlands) B.V. Ketenanalyse totaaloplossing

Versiebeheer. Eaton Industrie (Netherlands) B.V. Ketenanalyse totaaloplossing Versiebeheer Eaton Industrie (Netherlands) B.V. Ketenanalyse totaaloplossing Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 2-6-2016 Qonsultar, HvdV 1.0 01-7-2016 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v. vorige versie

Nadere informatie

1. Introductie... 3. 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3

1. Introductie... 3. 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3 2. Inzicht meest materiële scope 3 emissies... 4 2.1. Inleiding... 4 2.2. Wat zijn scope

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2

Inhoud. Ketenanalyse prefab betonproducten GMB 2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Stap 1: Uitwerking van de waardeketen... 4 2.1 Grondstoffen... 4 2.2 Transport naar betoncentrale... 4 2.3 Prefab betoncentrale... 4 2.4 Transport naar het project... 5 2.5 Gebruikersfase

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 9 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 9 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 17 November 2015 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Scope 3 emissie analyse Schindler Liften B.V. 5 december 2016

Scope 3 emissie analyse Schindler Liften B.V. 5 december 2016 Scope 3 emissie analyse Schindler Liften B.V. 5 december 2016 Inleiding Dit document omvat een kwantitatieve scope 3 emissie analyse behorende bij eis 4.a.1 van de CO2-prestatieladder. Deze analyse is

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Gevolgde stappen 3 3 Doelstelling Scope 3 emissie-inventaris 4 4 Vaststellen Scope 3 grenzen 4 5 Scope 3 emissiecategorieën 5 6 Datacollectie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 10 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 10 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 29 januari 2016 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V.

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten De Jong en Zoon Beheer B.V. 3 1.3. Doel van de ketenanalyse 4 1.4.

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15"

Ketenanalyse Staal in project Groene Verbinding A15 Ketenanalyse Staal in project "Groene Verbinding A15" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies

Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies CO2-Prestatieladder eis 5.B.1 Almere, 30 november 2015 Contactpersoon: Mevr. J. den Braber Postbus 30248 1303 AE ALMERE t 036-538 88 00 e jdbraber@a-hak.nl i www.a-hak.nl

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding

Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers. Versie Inleiding Ketenanalyse HKS-Van Mechelen-Eindverwerkers Versie 31-12-2015 Inleiding Van Mechelen recycling b.v. verwerkt een groot deel van de bij Liander n.v. door HKS ingezamelde grondkabel. Na verwerking ontstaan

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies.

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. Appelweg 1 4782PX Moerdijk Versie Controle Opgesteld door Vrijgave 1 E. Raats G.J.P. Schilt-Kamerbeek T. Schilt KAM-manager KVGM-coördinator Algemeen

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Meest Materiële scope 3 emissies

Meest Materiële scope 3 emissies Meest Materiële scope 3 emissies Opdrachtgever Maurice Huits Vialis Contactpersoon Christine Wortmann 06 4613 9518 Rapportage Referentie CW/160562 Versie 1.1 Datum 19 oktober 2016 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Staal in project De Gagel Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Staal in project "De Gagel" Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK Groep

Nadere informatie

Jaar: 2015 Scope 1 & 2

Jaar: 2015 Scope 1 & 2 Trend en voortgangsanalyse CO prestatieladder De Heer land en water b.v. vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat de Heer land en water in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht

Nadere informatie

Eurailscout Inspection & Analysis B.V. CO2 Voortgangsrapportage U

Eurailscout Inspection & Analysis B.V. CO2 Voortgangsrapportage U CO Voortgangsrapportage U15 016 01-01-016 t/m 31-1-016 CO Voortgangsrapportage U15 016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Veranderingen. CO-voetafdruk.1. Rapportageperiode 016.. Historische

Nadere informatie

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V.

Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Ketenanalyse beton Max Bögl Nederland B.V. Foto: Thea van den Heuvel/DAPh Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Max Bögl 3 1.3. Opbouw 3 Stap 1: Globale berekening

Nadere informatie

Jaar 2015 Scope 3 1%

Jaar 2015 Scope 3 1% Trend en voortgangsanalyse CO prestatieladder De Heer land en water b.v. vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat de Heer land en water in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Contactpersoon Gert Molenaar

CO2-reductieplan. Contactpersoon Gert Molenaar CO2-reductieplan Contactpersoon Gert Molenaar Hasselt Inhoudsopgave 1 Beschijving van de organisatie... 3 1.1 Directievertegenwoordiger... 3 2 Basisjaar... 3 3 Reductiedoelstellingen... 3 3.1 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 12 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

Voortgangsrapportage 12 ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 17 februari 2017 DEFINITIEVE rapportage 1 - Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Voortgangsrapportage Status

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Periodieke rapportage H2 2016

Periodieke rapportage H2 2016 Periodieke rapportage H2 2016 CO2-Prestatieladder Opdrachtgever Egon van Hooft VolkerRail Nederland Contactpersoon Evelien Ploos van Amstel 06 1010 8345 Rapportage Referentie EP/16190001 Versie 1.0 Datum

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie