Beschrijving monitoring en bepaling CO 2-uitstoot gemeente Utrecht. Versie 5.0 dd 19 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijving monitoring en bepaling CO 2-uitstoot gemeente Utrecht. Versie 5.0 dd 19 februari 2015"

Transcriptie

1 Beschrijving monitoring en bepaling CO 2-uitstoot gemeente Utrecht Versie 5.0 dd 9 februari 205 Monitoring De laatste jaren is er een toenemende belangstelling naar inzicht in de energieverbruiken en de CO 2-monitoring bij lokale overheden. Zowel binnen als buiten de gemeente Utrecht zijn er veel initiatieven geweest en nog steeds gaande - om grip te krijgen op de CO 2-monitoring. Denk bijvoorbeeld aan het Green House Gas protocol, als referentiekader voor het berekenen van de CO 2-footprint van organisaties (ISO 2006). Maar ook RVO/RWS Leefomgeving (voorheen AgentschapNL) in samenwerking met CBS publiceren CO 2-uitstoot gegevens op lokaal niveau en de gezamenlijke netbeheerders leveren energieverbruikgegevens van particulieren en zakelijke verbruikers (Energie in Beeld). Als gemeente monitoren we de CO 2-uitstoot van onze stad sinds 990 door: ) de CO 2-uitstoot van alle inwoners en bedrijven in de stad Utrecht te achterhalen op basis van verbruikgegevens elektriciteit, gas en warmtelevering en 2) CO 2-uitstoot van autoverkeer op basis van voertuigkilometers. Bij de verbruikgegevens werkt Utrecht al vanaf het begin samen met REMU, later met Eneco en Stedin. Ook CBS/RVO/RWS Leefomgeving-Klimaatmonitor levert gegevens aan. Door Ecofys (2009) en CE (202) zijn second opinions uitgevoerd op de stedelijke CO 2-bepaling en monitoring. Daarbij werd de werkwijze van de gemeente als correct gekwalificeerd voor het doel waarvoor het bedacht was "inzicht in de CO 2-uitstoot ten behoeve van bepaling 'waar staat de stad Utrecht' en het zichtbaar maken van trends". Beschikbare data en gegevens De gemeente heeft de beschikking over of toegang tot een aantal databestanden met verbruiksgegevens. Soms zijn de bronnen openbaar, soms heeft de gemeente toegang tot die data gekocht, maar mag zij die gegevens niet doorverkopen of aan derden beschikbaar stellen. Onderstaand een overzicht van de bronnen: - Klimaatmonitor van RWS Leefomgeving: Elektriciteit + Gasverbruikgegevens van woningen en in 204 ook (deels) van bedrijven op stadsniveau (en indien mogelijk ook wijkniveau); - Energie in Beeld van Stedin: E + G particulier en zakelijk, tot op niveau PostCode 6, waarbij er, vanwege privacy/concurrentie, tenminste zes afnemers moeten zijn. In het geval dat er minder afnemers zijn, worden de gegevens op een hogere aggregatieniveau (PC5 of PC4) geleverd. - Eneco Warmte en Koude: Warmteverbruiken van NIET-grootverbruikers en grootverbruikers tot op niveau PostCode 6, waarbij er, vanwege privacy/concurrentie, tenminste voldoende afnemers moeten zijn. In het geval dat er onvoldoende afnemers zijn, worden de gegevens op een hogere aggregatieniveau (PC5 of 4) geleverd. - Periodieke rapportage voertuigkilometers + openbaar (bus)vervoer en resulterende CO 2- uitstoot via verkeersmodellen; - Woningaantallen en huishoudens uit 'Utrecht bij de hand' & WistUdata en CBS. Appels, peren en ander fruit Met enige regelmaat zijn er vragen of ontstaat er discussie over de bepaling van de CO 2- uitstoot en monitoring. Externe adviseurs hanteren andere kengetallen of kennen niet de specifiek Utrechtse situatie met andere uitkomsten of conclusies tot gevolg. Dit maakt de vergelijking van alternatieven onduidelijk en soms zelfs onbruikbaar. Onderstaand een opsomming van de complicerende factoren. Er wordt besloten met de kengetallen die Utrecht voor de bepaling van de CO 2-uitstoot hanteert. De eerste complicerende factor is het aantal landelijke gegevensbestanden die naar de gemeente Utrecht vertaald worden. Zo is er op basis van de landelijke emissieregistratie een CO 2-uitstoot voor de stad Utrecht te bepalen. Groot knelpunt is dat de invloed van de NUON centrales en de rijkssnelwegen daarin meegenomen zijn en dat zijn bronnen waar de gemeente geen invloed op heeft en die ook bovenlokaal acteren. Voor het lokaal klimaatbeleid kiezen gemeenten er voor om de CO 2-uitstoot van deze bronnen niet mee te nemen. Door Rijkswaterstaat-Leefomgeving (voormalig onderdeel van AgentschapNL) wordt op basis

2 van onder andere CBS gegevens de elektriciteit- en gasverbruiken van woningen gegeven. Deze gegevens zijn op de website te vinden. Warmteverbruik (stadsverwarming) is bij CBS niet bekend en wordt dus niet in de data weergegeven. Vanaf 204 levert CBS/Rijkswaterstaat-leefomgeving (niet geheel compleet) ook gas- en elektriciteitverbruikgegevens van bedrijven/zakelijk aan. De gezamenlijke netbeheerders, voor Utrecht Stedin, leveren ook op abonnementsbasis gas- en elektriciteitverbruiken. De tweede complicerende factor in Utrecht is de aanwezigheid van stadsverwarming. Bij uit nationale bronnen gebaseerde gegevens over (voornamelijk) gasverbruik in Utrecht moet de invloed van stadsverwarming voor het deel verwarming (en voor sommige gevallen ook koeling) altijd toegevoegd worden. Wordt daar geen rekening mee gehouden dan resulteert dat in een onwaarschijnlijk laag gemiddeld gasverbruik voor Utrechtse woningen of bedrijven, omdat ongeveer ⅓ van de stad aangesloten is op stadsverwarming. Grote afwijkingen kunnen ontstaan als op basis van het totaal gasverbruik van particulieren uit 'Energie in Beeld' en het aantal huishoudens in de stad uit 'Utrecht bij de hand' het gemiddeld gasverbruik voor woningen wordt berekend en waarbij de stadsverwarming buiten beschouwing is gebleven. Een heel lage en verkeerde CO 2-uitstoot voor verwarming en warmtapwater per woning is het resultaat en dat betekent mogelijk verkeerde conclusies. Een derde complicerende factor is de discussie over omrekening van energiedragers op basis van fossiele energie, denk daarbij aan elektriciteit en warmte, naar CO 2-uitstoot. In Nederland worden verschillende getallen genoemd om van een kwh elektriciteit naar kg CO 2-uitstoot te komen. Te vinden zijn 0,566 kg/kwh, 0,460kg/kWh of 0,49kg/kWh. Utrecht hanteert al jaren een soort 'grootste gemene deler' te weten 0,492kg/kWh. Dit betekent dat de CO 2-uitstoot die veelal ook bepaald is in databestanden van derden een afwijkende uitstoot geeft van wat de gemeente Utrecht hanteert. Voor trendbeschouwing en voor het vergelijken van alternatieven is het verstandig om steeds dezelfde Utrechtse- waarden te hanteren. Een vierde complicerende factor is de verschillende benaming voor 'de particuliere afnemer'. Soms wordt gesproken over huishoudens en woningen wat niet hetzelfde is, Utrecht telde in huishoudens en woningen-, dan weer over particulieren. De gebezigde benaming is afhankelijk van de leverancier van de verbruikgegevens. De elektriciteit- en de gasleverancier kennen slechts het onderscheid particulier en zakelijk, de warmteleverancier praat over NIET-grootverbruiker en grootverbruiker. Een groot deel van die particulieren en NIET-grootverbruikers betreft woningen, maar een op relatie is er niet. Kleine bedrijven kunnen een NIET-grootverbruiker aansluiting hebben en grote wooncomplexen met tientallen woningen hebben vaak één gezamenlijke grootverbruiker aansluiting. Er moet met verstand naar de cijfers en de grootheden van de verschillende bronnen gekeken worden. Tenslotte kan nog genoemd worden dat door voortschrijdend inzicht en betere selectieroutines op de ruwe data bij de leveranciers van verbruikgegevens het aantal verbruikers en de daarbij behorende totaalverbruiken gas, elektriciteit of warmte per moment van raadpleging van de gegevens licht kunnen verschillen. Berekeningswijze van energie naar CO 2 / kengetallen Utrecht hanteert de volgende omrekeningen: kwh elektriciteit = 0,492 kg CO 2 m3 gas =,78 kg CO 2 GJ warmte = 36,2 kg resp. 33,8 kg CO 2 voor ombouw gas -> warmte resp. uitstoot. vrtkm = 0,275 kg resp., kg CO 2 voor licht resp. overig gemotoriseerd snelverkeer. Gemiddelde verbruiken van woningen/particulieren in Nederland en in de stad Utrecht Op basis van landelijke gegevens 2 zijn voor het jaar 20 tot en met 203de gemiddelde elektriciteit-, en gasverbruiken bepaald. Vrtkm = voertuigkilometer 2 op basis van CBS, zie 2

3 Op basis van diverse andere bronnen zijn voor de jaren 200 tot en met 203 de gemiddelde verbruiken in Utrechtse woningen/bij Utrechtse particuliere verbruikers bepaald. Ten opzichte van landelijke gegevens zijn de verbruiken in Utrecht wat lager. De verbruiken, in het bijzonder gas en warmte, zijn gecorrigeerd naar een gemiddelde temperatuur in het stookseizoen (graaddagen correctie). In het onderstaande overzicht staat een en ander samengevat. 3

4 Omschrijving Nederland Utrecht eenheid 3 bron Gemiddeld kwh/woning CBS/Klimaatmonitordatabank elektriciteitverbruik Gemiddeld kwh/particulier Energie in Beeld elektriciteitverbruik Gemiddeld gasverbruik m 3 /woning CBS/Klimaatmonitordatabank NIET temp. gecorrigeerd Gemiddeld gasverbruik m 3 /woning CBS/Klimaatmonitordatabank temp. gecorrigeerd Gemiddeld gasverbruik m 3 /particulier Energie in Beeld SJV standaard jaarverbruik (dwz temp. gecorrigeerd) 4 Gemiddeld 32,09 n.b. n.b. GJ/NIETgrootverbruiker Eneco W&K warmteverbruik Graaddagen stookgrens 5 C %.78 89%.98 03% 2.8 3% Graaddagen5 C % tov gemiddeld KWA A foort weerst. De Bilt gemiddeld.927 gd = 00% PV panelen bekende kwpiek CBS/Klimaatmonitordatabank adressen Aantal woningen woningen CBS/Klimaatmonitordatabank Aantal woningen woningen Utrecht bij de hand & Wiast Udata (Utrecht had op huishoudens en inwoners) Aantal particuliere particulieren Energie in Beeld aansluiting elektriciteit Aantal particuliere particulieren Energie in Beeld aansluiting gas Aandeel woningen 4,0% 4,% 4, 4,4 24,0 25,0 25,0 28,0 Procenten van CBS/Klimaatmonitordatabank stadsverwarming alle woningen Aantal NIETgrootverbruikers warmte Te onnauw keurig n.b. n.b. aansluitingen Eneco W&K Gemiddeld CO2-uitstoot voor verwarmen en apparatuur n.b. n.b. kg CO2/±woning n.b. = vanwege ontbrekende warmteverbruiken nog niet op dit niveau te bepalen Bepaald adhv de meest zinvolle gegevens 3 Huishoudens, woningen, particuliere verbruikers en NIET-grootverbruikers zijn niet hetzelfde. 4 SJV standaard jaarverbruik:de verbruikgegevens zijn gebaseerd op het Standaard Jaarverbruik met als peildatum 3 december van het desbetreffende jaar. Het SJV is het jaarvebruik van een afnemers op een netaansluiting bij gestandaardiseerde condities en op basis van een genormaliseerd jaar met gemiddelde klimaatcondities.

5 Graaddagen: voor de CO 2-uitstoot bepaling wordt gerekend zonder rekening te houden met graaddagen in de winterperiode. Slechts in een voetnoot zal bij sterk afwijkende koude stookseizoenen hier kort aandacht aan worden besteed. De gehanteerde stookgrens is 5ºC. Niet in de CO 2-uitstoot De CO 2-uitstoot van de stad, circa,6 miljoen ton in 20, betreft het elektriciteit, gas en warmteverbruik in woningen, gebouwen, bedrijven en voorzieningen. Voorts de CO 2-uitstoot van snelverkeer en openbaar vervoer bussen op de wegen binnen en buiten de bebouwde kom, exclusief de rijkswegen. De uitstoot van langzaam verkeer, voor reizen anders dan openbaar vervoer per bus, voor trein en tram en voor bouwmachines en dergelijke is niet bekend en niet meegerekend. De uitstoot van de voormalige NUON centrales is buiten beschouwing gelaten, omdat de uitstoot via de energieverbruikers wordt geteld. Voorts is niet meegenomen in de totale uitstoot van de stad het energieverbruik nodig voor het maken van producten, bouwwerken, vliegreizen van Utrechters en dergelijke.

CO2-monitor 2013 Haarlem

CO2-monitor 2013 Haarlem CO2-monitor 2013 Haarlem 1. Samenvatting en conclusies. Zes jaar monitoring Voor u ligt de zesde editie van de CO2-monitor van Haarlem. Hierin ziet u een verloop van het energieverbruik vanaf 2008, het

Nadere informatie

Rapportage Kennis op Orde Utrecht

Rapportage Kennis op Orde Utrecht 1 2 3 De stedelijke CO 2 emissie De stedelijke CO 2 emissie (opgebouwd uit het totale elektriciteits-, gas- en warmteverbruik en het gebruik van mobiliteit (zijnde vervoerskilometers autoverkeer en lijnbussen)

Nadere informatie

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010 April 2012 Gemeente Haarlem monitor 2010 Gemeente Haarlem monitor 2010 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Haarlem is al een aantal jaren bezig met het monitoren van haar -uitstoot. Zo weet Haarlem

Nadere informatie

Nulmeting Energietransitie

Nulmeting Energietransitie Nulmeting Energietransitie Eindrapport in het kader van de internship bij Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht, 10 september 2014 Master Energy Science Departement Innovatie- Milieu- en Energiewetenschappen

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Energievisie Vlieland

Energievisie Vlieland Energievisie Vlieland Inventarisatie energiegebruik, mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energieopwekking ten behoeve van het project Stappenplan Duurzame Waddeneilanden Definitief In opdracht

Nadere informatie

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Een inventarisatie van het energieverbruik, de nevenfuncties en sloopvergunningen Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Nadere informatie

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Utrecht, november 2009

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

Achtergrondgegevens Stroometikettering 2011

Achtergrondgegevens Stroometikettering 2011 Achtergrondgegevens Stroometikettering 2011 Eindrapport Delft, februari 2012 Opgesteld door: M. (Mart) Bles L.M.L. (Lonneke) Wielders Colofon Bibliotheekgegevens rapport: M. (Mart) Bles, L.M.L. (Lonneke)

Nadere informatie

Bouwstenen voor CO 2 -reductieprogramma Amsterdam

Bouwstenen voor CO 2 -reductieprogramma Amsterdam CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: 015

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Update raming zonne-energie

Update raming zonne-energie Duurzame Energie in Amsterdam: kansen aan de horizon Update raming zonne-energie Rapport Delft, december 2009 Opgesteld door: A. (Ab) de Buck J.H.B. (Jos) Benner H.J. (Harry) Croezen C. (Cor) Leguijt D.

Nadere informatie

Warmte-energie, de motor van de industrie

Warmte-energie, de motor van de industrie DAVIDSE CONSULTANCY Warmte-energie, de motor van de industrie Ontwikkelingen in het gebruik en de opwekking van industriële warmte Bennekom, oktober 2012 In opdracht van: BEGELEIDENDE BRIEF Warmte-energie,

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Energieprijsvergelijkers 2010

Energieprijsvergelijkers 2010 Energieprijsvergelijkers 2010 Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas Den Haag, INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...2 1.1. Aanpak...2 1.2. Resultaten onderzoek...2 1.3.

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Duurzame energie in Nederland 2008

Duurzame energie in Nederland 2008 Duurzame energie in Nederland 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Masterplan Duurzaam Lage Weide

Utrechtse Energie! Masterplan Duurzaam Lage Weide Utrechtse Energie! Masterplan Duurzaam Lage Weide Contactgegevens Projectgegevens Projectnaam: Duurzaam Lage Weide Projectcode: D13000000 Gebiednaam: Bedrijventerrein Lageweide Postcode: 3542 Gemeentecode:

Nadere informatie

Wie Watt bespaart, die heeft wat!

Wie Watt bespaart, die heeft wat! Wie Watt bespaart, die heeft wat! Een onderzoek naar het energiebesparingspotentieel van Nederlandse huishoudens. Fréderique Lalleman Masterscriptie Business Analytics Wie Watt bespaart, die heeft wat!

Nadere informatie

Hernieuwbare energie in Nederland 2010

Hernieuwbare energie in Nederland 2010 Hernieuwbare energie in Nederland 2010 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL . /, 0 $$7%(/(,'*(0((17(%5('$ 6 7$1 ' 9$1=$.(1.$16(1(1 0 2 *(/,-.+('(1 Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot -XOL PPMDNL072326 in opdracht van: Gemeente Breda 6DPHQYDWWLQJ,QOHLGLQJ Het

Nadere informatie