Dun, van/vestia/ /jvo/mk mevrouw mr. J.E. van Oers Margot Kok, aanwezig dinsdag, donderdag en vrijdag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dun, van/vestia/2100327/jvo/mk mevrouw mr. J.E. van Oers Margot Kok, aanwezig dinsdag, donderdag en vrijdag 033-4961902 margot.kok@sapadvocaten."

Transcriptie

1 SAP. LETSELSCHADE Mevrouw C. van Dun Rudolf van Brammenstraat HD DEN HAAG Amersfoort, 24 mei 2013 uw referentie onze referentie advocaat secretaresse telefoonnummer adres Dun, van/vestia/ /jvo/mk mevrouw mr. J.E. van Oers Margot Kok, aanwezig dinsdag, donderdag en vrijdag Geachte mevrouw Van Dun, Ik heb kennis genomen van de door u toegezonden uitspraak van de kantonrechter van 8 mei 2013 en uw daarbij. De uitspraak van de kantonrechter betreft een tussenvonnis. Nadat een deskundige aan de rechtbank een rapport heeft uitgebracht, zal de kantonrechter zijn definitieve beslissing geven. In hoeverre u de mogelijkheid heeft om tegen deze beslissing in beroep te gaan, kunt u het beste bespreken met de heer Van der Bruggen, aangezien hij is gespecialiseerd in het huurrecht en u bijstaat in deze procedure. U gaf aan dat u niet geheel tevreden bent over de behandeling van uw zaak door de heer Van der Bruggen en vroeg of u een andere advocaat kunt verzoeken uw belangen te behartigen. U heeft vrije advocaatkeuze, zodat dit u inderdaad vrij staat. Ik kan u echter wel aanbevelen dit eerst met de heer Van der Bruggen te bespreken, om te bekijken of u het samen nog eens kan worden over de behartiging van uw belangen. Wat betreft de inhoud van het huurgeschil, daarover zal ik u niet adviseren aangezien dit niet mijn specialisatie is. Voor het geval dit voor uw zaak van belang kan zijn, stuur ik u hierbij wel een kopie van de brief die mr. De Witte op 22 juni 2011 zond aan Vestia. Op pagina 4 van deze brief staat vermeld dat u nog steeds maar 19 minuten warm water kreeg. Stadsnng 189 Postbus AT Amersfoort T F Stichting Derdengelden ING BTW B.01 KvK

2

3 SAP. LETSELSCHADE Wellicht kan dit door de heer Van der Bruggen ingediend worden als bewijs dat Vestia reeds op de hoogte was van het gebrek aan de boiler. In hoeverre voor het indienen van bewijs in dit stadium nog ruimte is, is mij echter niet bekend. Wat betreft uw letselschadezaak, laat de heer Van Blokvoort van Achmea helaas niets meer aan mij horen. Ik besprak reeds eerder met u, naar aanleiding van mijn brief van 22 januari 2013, dat ik weinig kans van slagen zie in het starten van een procedure in verband met eventuele letselschade als gevolg van de gebreken aan uw woning. U gaf daarbij ook aan, dat u de kosten voor het uitzoeken van het causaal verband tussen de gebreken aan uw woning en uw gezondheidsklachten door een medisch adviseur, niet wenst te betalen. We bespraken daarop dat ik een laatste poging zou doen om met de heer Van Blokvoort tot een minnelijke regeling te komen ten aanzien van uw letselschadevordering jegens Vestia. Aangezien de heer Van Blokvoort geen bereidheid toont tot het bereiken van enige regeling en ik met u besprak dat ik namens u geen procedure zal opstarten, zie ik thans geen mogelijkheden voor het verhalen van een schadevergoeding in verband met letselschade. Er rest mij thans dan ook geen andere mogelijkheid dan over te gaan tot sluiting van uw dossier. Het spijt met dat ik u niet anders kan berichten. Mocht het bovenstaande u niet geheel duidelijk zijn en wilt u dit nogmaals met mij bespreken, neem dan gerust contact met mij op. Indien ik binnen 4 weken na heden niets van u heb vernomen, zal ik overgaan tot sluiting en archivering van uw dossier. Me/vriendelijke groet. evrouw mr. j^e. van Oers Bijlage(n): 1 Pagina 2 van 2

4 I.F.ÏGRLSCUADI- AOVOGM EM AANGETEKEND MET HANDTEKENING RETOUR Vestia De heer M. Gennissen Leeghwaterplein DB DEN HAAG Amersfoort, 22 juni 2011 uw referentie onze referentie advocaat secretaresse telefoonnummer adres Van Dun/Vestia/2l00327/dch mr, M.J. de Witte Margot Kok & Diana Hoogendoorn teaml sapadvocaten.nl Geachte heer Gennissen, aansprakelijkstelling voor de door haar geleden schade. Feiten en omstandigheden gesrekkig gebleken door verschillende bouwkundige problemen. Aansprakelijkheid Primair Gebrekkige opstal voor personen of zaken opleverde en dit gevaar zich heeft verwezenlijkt, g P^TBS AT Amersfoort T F , i ^ P. v ^ p a ^ c,,^,,,, nn^e^pn Ih^. ^TMfiW^m.'ft'-^A^W)-.! KvK^g9^2^. M.IL...L..IWJ "T e '

5 LETSELSCHADE De kwalitatieve aansprakelijkheid op grond van artikel 6; 174 BW betreft een risicoaansprakelijkheid. Dit betekent dat aan deze aansprakelijkheid geen sehuldbéginsel ten grondslag ligt. Disculpatie is niét mogelijk. Dat tussen partijen een huurovereenkomst bestaat doet, naar vaste jurisprudentie van de Hoge Raad*, aan de aansprakelijkheid op grond van artikel 6;162 en/of 6:174 BW niet af. Het criterium is gebrekkigheid in ruime zin. Welke eisen aan de opstal mogen worden gesteld is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de beoogde bestemming. Het gaat om de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan een opstal mag stellen. Zo mogen aan een nieuwbouwwoning hogere eisen worden gesteld dan aan een oudérè woning. De eisen die huurders mogen stellen aan de woning is dat deze zo ontworpen en gebouwd is dat deze geen gézondheidsrisieö's veroorzaakt. De Europese wetgever schrijft in de richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december voor dat bouwwerken in Nederland (en in de rest van Europa) zodanig moeten worden ontworpen en uitgevoerd dat de hygiëne eh de gezondheid van bewoners en omwonenden geen risico lopen door met name: - ontsnapping van giftige gassen; - aanwezigheid in de lucht van gevaarlijke deeltjes of gassen; - gebrekkige afvoer van afvalwater, röok en vast én vloeibaar afval; - vochtophoping in delen of op binnenwanden van het bouwwerk. In de richtlijn staat pok nog een in deze zaak relevante bepaling over geluidshinder: "Het bouwwerk moet zodanig worden ontworpen en uttgévöerd dat het door bewoners en omwonend waargenomen geluid op een zodanig niveau gehandhaafd blijft dat het hun gezondheid niet bed en dat hun slaap, hun rust en hun werk daarvan geen nadeel ondervinden". Op enig mpment is Vestia in beweging gekomen om naar de gebreken te kijkën. Structureel onderhoud heeft volgens cliënte niét plaatsgevonden, terwijl de verhuurder daartoe wettelijk verplicht is. Uit het rapport van de Woning en Bouw Inspectie & Advies d.d. 6 september 2010 blijkt dat het Vent-O-Systeem ernstige gebreken vertoont. Het ventilatiesysteem had zeer regelmatig storing en stond niet op de juiste dag en tijdstip ingesteld. Voorts bleek dè richter onder de sènsor érnstig vervuild, zodat de doorgang van lucht was belemmerd (+A 75%). Als gevolg daarvan produceerde de ventilator aanzienlijk meer geluid dat ais erg hinderlijk wordt ervaren in dë slaapkamer. Uit het rapport opgesteld door TNO d.d. 22 december 201 Ö blijkt dat de totale afvoercapaciteit in vijf van de zes onderzochte woningen niét voldeed aan hét Bouwbesluit. Verder werd sterke vervuiling geconstateerd in de gelijkrichters en de luchtsnelheidssensoren, zodat de ventilatiesystemen naar verwachting niet goed gefunctioneerd hebben. Ook de capaciteit van de luchttoevoer was beperkt als gevolg van vervuilde gevelroosters Bijvoorbeeld HR ,08/04896 LTN : BM3980 Bijlage 1 onderdeel 3 van richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 Bijlage 1 Onderdeel 5 vanrichtlijn89/106/eeg vari de Raad van 21 december 1988 Pagina 2 van 5

6 LETSELSCHADE Kortom, de opstal voldoet niet aan de vereisten die daaraan gesteld mogen worden. Vestia is dan öok aansprakelijk voor de gebreken ên de daaruit voortvloeiende materiële en immateriële schade. Subsidiair Artikel 6:74 jo 7:208 BW-tekortkoming Op grónd van artikel 6:74 BW is Vestia ook aansprakelijk als er sprake is geweest van een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst. Artikel 7:204 BW e.v. vult deze norm in voor de huurovereenkomst. Artikel 7:204 lid 2 BW bepaalt dat een gebrek een staat of eigenschap van de zaak is of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft. Indien het gebrek reeds bestond bij de totstandkoming van de huurovereenkomst, dan is de verhuurder op grond van artikel 7:208 BW aansprakelijk indien hij het gebrek bij hèt aangaan van de huurovereenkomst kende of had behoren te kennen. Zeker van een bedrijfsmatige verhuurder als Vestia mag worden verwacht dat zij de door haar verhuurde woningen, voor de huurovereenkomst, grondig nakijkt op gebreken als de onderhavige. Vestia behoorde het gebrek dan ook te kénnen en is op grond van artikel 6:74 jo. 7:208 BW aansprakèlijk voor de als gevolg van het gebrek door cliënte geleden schade. Vestia is tekort geschoten in de op haar rustende Verplichting om het ongestoorde huurgenpt te verschaffen en dat maakt haar schadeplichtig. Vestia kan van dit tekortschieten éen juridisch verwijt worden gemaakt. Meer subsidiair Onrechtmatige daad 6:162 BW Cliënte stelt zich daarnaast op het standpunt dat Vestia haar aan een groter risico heeft blootgesteld dan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs verantwoord was 4 ; Cliënte acht Vestia voor deze: gevaarzetting aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW. In het hierna volgende zal cliënte een nadere onderbouwing géven van haar standpunt. Vestia had kennis moeten nemen van de gevaarlijke situatie. Voorzover mij bekend heeft u nimmer onderzoek gedaan naar dé werking van het systeem voordat de woningen werden betrokken. Tevens heeft u cliënte, voor zover bij mij bekend, onvoldoende geïnformeerd over het op juiste wijze gebruiken van het systeem. Daar komt bij dat cliënte hééft aangegevèn dat er sprake was van materiële schade en gezondheidsklachten als gevolg van het niet goed werkendé systeem. Vestia had de noodzaak en de mogelijkheid om daadwerkelijk iets te doen, doch heeft dit jarenlang nagelaten. ' HR 5 november 1965, NJ 1966,136 ni.iit.gjs (Kelderluik) Pagina 3 van 5 BI n

7 LETSELSCHADE De geconstateerde gebreken aan de woning zijn in strijd met het Bouwbesluit. Dit leidt tot onrechtmatigheid. De bepalingen in het Bouwbesluit hebben tot doél eisen te stellen aan de woning óm de gezondheid van de bewoners té bèschërmën. Op basis van bovenstaande stel ik Vestia namens cliënte aansprakelijk voor alle door haar geleden èh in de toekomst nog te lijden schade, zowel materieel als immaterieel, als gevolg van de gebrekkige woning. Aangezien de schade van cliënte nóg niet geheel Wérd afgewikkeld, stuit cliënte de vèrjaring van dé rechtsvordering tot schadevergoeding terzake van de bovenomschrevën gebeurtenis, zowel voor zover het betreft de geléden én/of té lijden vermogensschade, als nietvermogehsschadé, een en ander met inbegrip van alle thans nog niet bekende schadeposten en houdt zij zich ondubbelzinnig het recht voor op nakoming van de verbintenis tot schadevergoeding. Ü dient deze briefte beschouwen als een mededeling bedoeld in artikel 3:317 BW die een eventueel lopende verjaringstermijn stuit. Deze stuiting geschiedt onverminderd het bepaalde in art. 3:319 lid 2 en art. 3:320 BW. Indien en voor zover de rente over dè schadeposten niet per datum ongèval is gaan lopen, maak ik namens cliënte aanspraak op de rente per de datum waarop deze is ontstaan of nóg zal ontstaan. Schade Op grond van het voorgaande kan niét anders geconcludeerd worden dan dat Vestia aansprakelijk is voor de materiële en immateriële schade, Ik ben bij meer woningen gewéést mét een ongezond binnenmilieu, maar deze woningen spannen de kroon als het gaat om technische voorzieningen die helaas niet functioneren. Het belangrijkste is de woning zo te bouwen, dat er voldoende frisse lucht binnen komt, afgewerkte lucht wordt afgëvoerd, er géén lawaai is van openklappende ramen in de nacht, de software van de afstandbediening deugdelijk is, het niet te vochtig is, er geen schimmel in de woning is, dat een warmtepomp het doet en dat de temperatuur zelf in te stellen en behaaglijk is. Helaas heeft bijna geen enkel apparaat naar behoren géfunctioheerd, waardoor er geen sprake was van eén gezond binnenmilieu. Ook al zijn er nu roosters geplaatst, de temperatuur ïs 24 gaden. Dat is te hoog, onaangenaam en ongezond. Voorts heeft cliënte nog steeds maar 19 minuten warm water, De gebreken zijn dus helaas nog niet opgelost. Komende woensdag is er een zitting bij de huurcommissie om de huur te verlagen. Materieel Cliënte hééft dë afgelopen jaren kosten móéten maken om de gebreken zo goed en zo kwaad als het kon té herstellen. Ik kan daar eén indicatie van geven. Er was schimmel in dè badkamer, woonkamer en plafond. Zij heeft schimmel laten verwijdêren ën de woonkamer opnieuw laten sausen ( 535,50 nota Pereboom & Vols). Ook heeft zij vorig jaar de vloerbedekking moeten vervangen ( 960,00) en reparaties van het plafond moeten laten verrichten aan de keuken, woonkamer en de gang bóven hét halletje ( 419,00). Deze werkzaamheden waren noodzakelijk vanwege de schimmelplekken in de woning van cliënte, die gevolg zijn van de hoge vochtigheidsgraad in haar woning. Pagina 4 van 5

8 LETSELSCHADE Het gaat dan ook om kosten die zij niet zou hebben gemaakt indien er geen sprake zou zijn geweest van schimmelvorming. Cliënte heeft veel tijd en energie moeten steken om Vestia te overtuigen in actie te kómen, Zij heeft extra telefoonkosten moeten maken ( 800,00 zie rékeningafschriftén), foto's van de gebreken gemaakt en laten ontwikkelen ( 27,00); porti moetën betalen (ongeveer 150,00), reiskosten naar de dokter enzovoorts. Een belangrijke schadepost is ook de teveel betaalde energiekosten als gevoig van de verkeerde ihstelling van de warmtepomp van naar schatting é 100,00 per maand. Daar heb ik het eerder over gehad tijdens de bijeenkomst öp het kantoor van Vestia. De reden voor al dézé ingewikkelde aanpiassingèh was om zo zuinig mogelijk te stoken. Ook de kosten van rechtsbijstand vormen onderdeel van de te vergoeden schade ex art 6:96 BW; Er is ongeveer 50 uur in de zaak gewerkt. Het uurtarièf van SAP is 265,00 ex BTW, kantoorkosten en 6% verschotten. Een urenspecificatie wordt uiteraard verstrekt na erkenning van dë aansprakelijkheid. Immaterieel Sinds cjiënte in deze huurwoning woont, heeft zij gezondheidsklachten. Deze gezondheidsklachten van cliënte betreffen onder meer luchtweginfecties, longontstekingen, bronchitis, droge ogen, benauwdheid, doorslaapproblemën, vermoeidheid en hoesten. Hiervan had zij in haar vorigé woning geen last. Niet alleen cliënte zelf heeft gezondheidsklachten. Haar dochter die samen met de kleinzoon van cliënte bij haar woonde, moest verhuizen omdat de kleinzoon, die astma heeft, het te benauwd kreeg en last van zijn ogen had. Over de hoogte van de immateriële schade kunnen we nader overleggen. Ik beschik over de patiëntenkaart van de huisarts en normaliter wordt deze informatie alleen bekeken door medisch adviseurs van beide partijen. Ik verzoek u vriendelijk deze brief per ommegaande door te zenden naar uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar zodat deze voor de verdere afwikkeling van de zaak kan zorgen. Ik wil u vragen daarbij aan te geven dat ik graag met hen in overleg trèed over een aan cliënte te betalen voorschot op de materiële en immateriële schade. Uw reactie zie ik zó spoedig mogelijk tegemoet. Wilt u mij in leder geval binnen 2 weken berichten wie uw contactpersoon is bij uw verzekeraar? I Met vriendelijke groet, ir. M.J. de Witte Bi\lage(n): diverse Pagina 5 van 5

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

De kantonrechter van de locatie Sittard-Geleen heeft het navolgende vonnis gewezen

De kantonrechter van de locatie Sittard-Geleen heeft het navolgende vonnis gewezen LJN: BC8906,Sector kanton Rechtbank Maastricht, 248564 CV EXPL 07/623 Datum uitspraak: 09-04-2008 Datum publicatie: 14-04-2008 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Eerste aanleg

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Bulletin 7/8. Gedragscode Behandeling Letselschade. Inhoud. Wordt nu alles anders?

Bulletin 7/8. Gedragscode Behandeling Letselschade. Inhoud. Wordt nu alles anders? piv Bulletin 7/8 Inhoud Pagina 2 Ten Geleide Pagina 4 Wetsvoorstel deelgeschillenprocedure Pagina 10 A/N/P Conges 06-10-2006 Pagina 12 OPS en RSI - HR arresten juni 2006 Pagina 21 Overstap Pagina 24 Agenda

Nadere informatie

74 Schadevergoeding en verjaring

74 Schadevergoeding en verjaring 74 Schadevergoeding en verjaring baar geworden schade en vervolgens op het gekapitaliseerde bedrag. Buitengerechtelijke kosten 4.14. De gevorderde buitengerechtelijke kosten, bestaande uit de declaratie

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift.

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2013-21 d.d. 24 juni 2013 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en mr. A. Rutten-Roos, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

De werkgeversaansprakelijkheid:

De werkgeversaansprakelijkheid: De werkgeversaansprakelijkheid: Het einde van een rechtsontwikkeling? Afstudeerscriptie HBO-rechten In opdracht van Smits Advocatuur Roxanne van Zon s-hertogenbosch 27 mei 2013 De werkgeversaansprakelijkheid:

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Verjaring en stuiting Pagina 8 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen Pagina 18 Wat te doen als

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens Nieuwsbrief In dit nummer: Deskundigenbericht en medische gegevens Normering en medisch adviseurs De omkeringsregel revisited BTW-plicht bij medisch advies Observatie van claimanten Onterecht en onfatsoenlijk

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars, METRO, Universiteit Maastricht, 23 januari 2008.

Onderzoek in opdracht van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars, METRO, Universiteit Maastricht, 23 januari 2008. Letsel & Schade 2010 nr. 3 I 127 I Een redelijk uurtarief John Roth 1 Inleidende opmerkingen Onlangs kreeg ik een brief onder ogen van een WA-verzekeraar aan een letselschadeadvocaat naar aanleiding van

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

RAR2013/115 RAR2(M3/115. RECHIBANICIVUDDEN-NEDERLAND 24 april 2013, nr. 321585 /12-566 HSt (Mr. H.M.M. Steenberghe)

RAR2013/115 RAR2(M3/115. RECHIBANICIVUDDEN-NEDERLAND 24 april 2013, nr. 321585 /12-566 HSt (Mr. H.M.M. Steenberghe) RAR2013/115 van de arbeidsovereenkomst heeft voorgesteld, doch dat werknemer dat aanbod heeft afgeslagen en daarop niet is teruggekomen. Gelet op hetgeen het hof onder 53 heeft overwogen over het door

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Schadeverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-076 d.d. 9 maart 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Bestemmingswijziging.

Nadere informatie

N O V A S C O T I A D U C K T O L L I N G R E T R I E V E R C L U B N E D E R L A N D

N O V A S C O T I A D U C K T O L L I N G R E T R I E V E R C L U B N E D E R L A N D N O V A S C O T I A D U C K T O L L I N G R E T R I E V E R C L U B N E D E R L A N D Secretariaat Sleedoornlaan 23 6841 AB ARNHEM secretariaat@tollertales.nl Ledenadministratie Leidijksweg 2 9695 CR BELLINGWOLDE

Nadere informatie

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht *

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * Mr. A.J. Van 1. Inleiding Het voorlopig deskundigenbericht is een geschikt middel om duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke grondslag van een

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 Beslissing van 21 mei 2012 in de zaak H 221-2011 naar aanleiding van de klacht van: dhr. A klager tegen: Mr.B verweerder

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327

Rapport. Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 Rapport Datum: 27 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/327 2 Klacht Verzoeker klaagt over het optreden van ambtenaren van het regionale politiekorps Noord-Holland Noord jegens hem op 10 maart 2004. Hij klaagt

Nadere informatie

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Cormat Finance B.V. [.] [.] [.] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31 Telefoon E-mail Betreft

Nadere informatie

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Mr. K.D. Regter is advocaat te Heerlen. DNA Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Als een huisverbod wordt opgelegd op grond van de Wet tijdelijk huisverbod, mag de uithuisgeplaatste

Nadere informatie