Mastino Napoletano Club Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mastino Napoletano Club Nederland"

Transcriptie

1 Artikel 3. Definities Artikel 10. Sanctiebepalingen Artikel 4. Algemeen Artikel 11. Slotbepalingen Artikel 5. Fokkerij Artikel 12. Inwerkings en Overgangsbepaling Artikel 6. Stamboomcertificaten Bijlage 1 Artikel 7. Gedrag Bijlage 2. Fokreglement voor de Cão da Serra da Estrela Fokreglement van de Mastino Napoletano Club Nederland en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. (M.N.C.N.) Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan de inschrijving van honden van het ras in de Nederlandse Hondenstamboek. (NHSB). Artikel 1. Doelstelling: Dit fokreglement is gericht op het instandhouding, bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter en het welzijn, alsmede van de rastypische eigenschappen van het ras. Artikel 2. Reikwijdte en begrenzing: 2.1 Dit fokreglement is van toepassing op in Nederland gefokte honden en stelt de voorwaarden vast voor de registratie in de Nederlandse Honden Stamboekhouding, NHSB en voor de toekenning en afgifte van de daarbij horende Stamboomcertificaten. 2.2 Nakomelingen van ouders met fokuitsluitende kenmerken of van ouders waarmee de fokuitsluitende bepalingen worden overtreden zoals genoemd in bijlage 1 in het ' Reglement betreffende het tuchtcollege voor de Kynologie' worden eveneens uitgesloten van registratie in de Nederlandse honden stamboekhouding. Artikel 3. Definities: 3.1 De Raad: de vereniging "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland", statutair gevestigd en kantoor houdend te Amsterdam aan de Emmalaan / Postbus AX Amsterdam. 3.2 De NHSB: de Nederlandse Honden stamboekhouding zijnde het Nederlands Hondenstamboek en het Afstammingsregister met inbegrip van de bijbehorende Bijlagen en Voorlopige Registers. Het is de door de Raad bijgehouden Nederlandse stamboekhouding van rashonden op basis waarvan door de Raad bescheiden kunnen worden afgegeven die strekken tot bewijs van de afstamming en de raszuiverheid van in deze stamboekhouding ingeschreven honden. Fokreglement MNCN Estrela Berghond pagina 1

2 3.3 De F.C.I.: de Federation Cynologique Internationale, de overkoepelende internationale organisatie op kynologisch gebied, waarvan de Raad deel uitmaakt 3.4 De rasvereniging: de bij de Raad aangesloten vereniging, genaamd de "Mastino Napoletano Club Nederland " statutair gevestigd te Rotterdam op 25 januari ingeschreven onder nummer De fokker: de eigenaar van de in het NHSB opgenomen teef waarmee gefokt wordt c.q. zal gaan worden. 3.6 De dekreu eigenaar: de eigenaar van de in het NHSB dan wel in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding ingeschreven reu die de teef van de fokker gedekt heeft c.q. zal gaan dekken. 3.7 Fokuitsluitende ziekten, afwijkingen of handelingen: de in bijlage 1 genoemde of aangeduide ziekten, afwijkingen of handelingen op grond waarvan de nakomelingen van de betreffende hond het recht op zowel een Stamboomcertificaat wordt ontzegd. 3.8 De verantwoordelijkheid voor het fokken en afleveren van pups ligt bij de fokker. De rasvereniging alsmede de Raad aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele gebreken bij de pup, betrokken van een fokker. Ook als deze zich houdt aan het bepaalde in dit fokreglement. Artikel 4. Algemeen: 4.1 Dit fokreglement is vastgesteld door de rasvereniging MNCN en de Raad en is daarom een reglement van de Raad waarop de overige reglementen van de Raad van toepassing zijn. Op de inschrijving in het NHSB zijn daarenboven de algemene voorwaarden van levering van de Raad van toepassing. De fokker die in aanmerking wil komen voor een stamboom certificaat voor zijn fokproducten, dient zich schriftelijk akkoord te verklaren met en te handelen naar, de bepalingen die zijn vastgesteld in dit reglement. A. Inleiding en achtergrond De Mastino Napoletano Club Nederland (M.N.C.N.) heeft ten doel, het behartigen van de belangen van de Cão da Serra da Estrela in Nederland. Dit fokreglement is gericht op het instandhouden, bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter en het welzijn, alsmede van de rastypische eigenschappen van het ras. Het fokreglement is een verzameling van voorwaarden, waaraan bij het fokken moet worden voldaan, teneinde te bereiken dat bij het fokken de kans op gezonde honden, die voldoen aan de definitie van de rasstandaard, maximaal is en tegelijkertijd de kans op slechte en/of ongezonde honden minimaal is. B. Bepalingen 1. Naleving reglement: Elk fokker dient te fokken overeenkomstig de voorwaarden, vervat in het fokreglement. Elk fokker die zijn reu ter dekking beschikbaar stelt, dient volgens de reglementen te handelen. 2. Verantwoordelijkheden bij de naleving van het fokreglement: Fokreglement MNCN Estrela Berghond pagina 2

3 De verantwoordelijkheid voor de naleving van het fokreglement ligt met name bij de eigenaar van de teef. De eigenaar van de dekreu draagt desondanks ook een verantwoording. Hij dient zijn reu niet voor de beoogde dekking ter beschikking te stellen voordat hij zichzelf er van overtuigd heeft dat met betrekking tot de dekking aan de in het fokreglement gestelde eisen is voldaan. Indien de eigenaar van de reu wordt geconfronteerd met het verzoek zijn reu ter beschikking te stellen voor een dekking van een teef die in eigendom is van een 'fokker dan heeft hij van de bij deze dekking betrokken reu de plicht dit ter goedkeuring voor te leggen bij het bestuur van de M.N.C.N. Het bestuur zal bij het beoordelen van deze dek aanvraag rekening houden met de regels van de rasvereniging/ Raad van Beheer/ of van het land waar de eigenaar van de teef woonachtig is. 3. Uitzondering: Een uitzondering met betrekking tot de voorwaarden in het fokreglement kan worden verleend door het bestuurmncn / Raad van Beheer. Aanleiding voor het bestuur om een uitzondering te verlenen, kunnen bijvoorbeeld zijn: indien er sprake is van een medische indicatie, hetgeen zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de situatie, schriftelijk dient te worden bevestigd door een erkend dierenarts. Indien de nakomelingen van de beoogde combinatie een toegevoegde waarde kunnen opleveren voor de populatie van het ras. Indien het aantal rashonden in Nederland zodanig beperkt beschikbaar is dat hierdoor ongewenste situaties dreigen te ontstaan. 4. Voorwaarden aan de fokker o De periode tussen de geboortedata van opeenvolgende nesten moet minimaal 10 weken bedragen als bij een huishouden meer gezinsleden aanwezig zijn die een nest heeft gefokt in dezelfde periode. o De fokker dient te voldoen aan de volgende criteria voor de omstandigheden waaronder wordt gefokt. o Er zijn voldoende mogelijkheden aanwezig om loopse teven te scheiden van de reuen; o De nestomgeving voldoet aan de minimale criteria dan wel er wordt een zodanige nestomgeving wordt aangegeven, dat hieraan kan en zal worden voldaan; o Er zijn voldoende maatregelen genomen om zorg te dragen voor een goede socialisatie van de pups; o De moederhond heeft voldoende ruimte om zich in de kraamkamer te verplaatsen, haar behoefte buiten het nest te doen en heeft een mogelijkheid tot een ligplaats buiten bereik van de pups. 5. Leeftijd van de fokdieren Met betrekking tot de leeftijd van de honden, waarmee wordt gefokt, geldt het volgende: Fokreglement MNCN Estrela Berghond pagina 3

4 De eerste dekking mag pas plaatsvinden, als de teef volwassen is. Dit is voor de teef bij een leeftijd van 2 jaar. Een reu mag niet eerder dekken nadat hij de leeftijd van 1,5 jaar heeft bereikt. De eerste dekking moet bij de teef hebben plaatsgevonden voordat zij 4 jaar oud geworden is. Een teef mag niet meer worden gedekt nadat zij 8 jaar oud is. 6. Frequentie van het fokken o Voor teven geldt dat per periode van 24 maanden slechts 2 nesten geproduceerd mag worden. Met een periode van minstens 10 maanden tussen de dekking van het 1 e nest en de dekking van het 2 e nest o Voor teven geldt voorts dat zij maximaal 4 nesten mogen voortbrengen. o Het bestuur kan reuen en teven uitsluiten van de fokkerij indien hun nakomelingen daartoe aanleiding geven. 8: Kwaliteiten van de fokdieren 8.1. Voor de beoogde dekking moet zijn aangetoond dat de beide ouderdieren voldoende raskwaliteit bezitten Beide ouderdieren moeten zijn ingeschreven in het NHSB wanneer zij deel uitmaken van het Nederlandse Hondenbestand. Ook (eventueel op latere leeftijd) in Nederland geïmporteerde honden, welke reeds in het land van herkomst zijn ingeschreven in een door de FCI erkend stamboek. Zo mogelijk, moeten van een " buitenlandse" reu gegevens worden verkregen waaruit de kwaliteit en de gezondheid van deze kan worden afgeleid. Het bestuur beoordeelt in voorkomende gevallen of hier in voldoende mate aan wordt voldaan De ouderdieren mogen geen kenmerken bezitten, die volgens hetgeen daaromtrent is vermeld in de officiële, door de FCI erkende standaard van het ras, leiden tot uitsluiting of afkeuring De beide ouderdieren moeten tenminste 4 maal bij een leeftijd van 15 maanden of ouder de beoordeling " zeer goed" of "uitmuntend" hebben verworven op tentoonstellingen die conform het FCI tentoonstellingsreglement en onder goedkeuring van FCI zijn gehouden of op een door de club georganiseerde clubmatch. Deze beoordelingen dienen door tenminste twee verschillende, erkende keurmeesters te zijn afgegeven. Voor de buitenlandse honden geldt bovendien dat voldaan moet zijn aan de in het betreffende land geldende bepalingen met betrekking tot vrijgave voor het fokken door de rasvereniging of andere door de FCI erkende autoriteit. Indien de normering van deze bepalingen in het land van herkomst van de buitenlandse hond lager liggen dan die van de M.N.C.N., dan gelden de normen van de M.N.C.N. 8.5: Voordat beide ouderdieren worden ingezet voor de fok, dient een DNA profiel te zijn afgenomen en geregistreerd door het ISAG gecertificeerd laboratorium vanuit de Raad van Beheer. DNA onderzoek : Fokreglement MNCN Estrela Berghond pagina 4

5 Ook zullen de uit het nest alle pups worden onderworpen aan een DNA test na te zijn geïdentificeerd door middel van een microchip. Voor aanvraag om een DNA test kunt u terecht bij de Raad van beheer afd. GGW. 9. Gezondheid en welzijn van de fokdieren 9.1. De beide ouderdieren waarmee men wil fokken behoren in een uitstekende conditie te verkeren Een combinatie, waarbij gemeenschappelijke voorouders van het te fokken nest eerder dan in de vierde generatie voorkomen, is niet toegestaan De geboorte dient een natuurlijk verloop te hebben. Indien de geboorte van het nest voor de 2 e maal operatief, door middel van een keizersnede (sectio caesarea), heeft plaatsgevonden mag de teef niet verder meer voor de fokkerij worden gebruikt Beide ouderdieren moeten onderzocht zijn op heupdysplasie (HD) met behulp van de röntgenfoto's. Als uitslag geldt uitsluitend de definitieve beoordeling door een officieel erkende commissie. De uitslag van deze commissie dient voor beide ouderdieren minimaal HD B te zijn om de hond toe te laten tot de fokkerij. Als de fokker een buitenlandse reu wil inzetten voor de dekking uit een land waar geen röntgenplicht is, kan het bestuur hier voorwaarden aan verbinden. Een mogelijkheid is om de fokker te verplichten de pups uit deze combinatie te laten röntgenen Beide ouderdieren moeten onderzocht zijn op elleboogdysplasie (ED) met behulp van de röntgenfoto's. Als uitslag geldt uitsluitend de definitieve beoordeling door een officieel erkende commissie. De uitslag van deze commissie dient voor beide ouderdieren minimaal ED 1 te zijn om de hond toe te laten tot de fokkerij. Als de fokker een buitenlandse reu wil inzetten voor de dekking uit een land waar geen röntgenplicht is, kan het bestuur hier voorwaarden aan verbinden. Een mogelijkheid is om de fokker te verplichten de pups uit deze combinatie te laten röntgenen Beide ouderdieren moeten onderzocht zijn op Dilated Cardiomyopathie (DCM). Alleen DCMvrije combinaties zijn toegestaan. Als de fokker een buitenlandse reu wil inzetten voor de dekking uit een land waar geen DCM-beoordeling is, kan het bestuur hier voorwaarden aan verbinden. Een mogelijkheid is om de fokker te verplichten de nakomelingen uit deze combinatie op de leeftijd van 1 jaar te laten onderzoeken. 9.7 Voorts mag niet worden gefokt met honden die lijden aan Epilepsie, aan Patella Luxatie (PL) aan enige vorm van Osteochondritis Dissecans (OCD), aan de schildklierafwijking Hypothyreoïdie, aan Portosystemische Shunt (PSS) of aan één- of tweezijdige Cryptorchidie. Het bestuur kan omtrent deze aandoeningen nadere onderzoeksverplichtingen aan de fokker opleggen. 9.8 Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen en het gedrag zoals in de rasstandaard is aangegeven, of indien de rasstandaard geen (actuele) beschrijving van het karakter en/of gedrag bevat, zoals redelijkerwijs voor het ras mag worden verwacht. Met dieren die lijden aan agressiviteit en met dieren die bang of nerveus zijn mag niet worden gefokt. Het bestuur kan hieromtrent nadere onderzoeksverplichtingen aan de fokker opleggen. Fokreglement MNCN Estrela Berghond pagina 5

6 C. Uitvoeringsregels 1. Informeren bestuur M.N.C.N. De eigenaar van de teef informeert het bestuur, en wel in schriftelijke vorm. Hij maakt hiertoe gebruik van het formulier "Informatie betreffende beoogde dekking" en zendt dit formulier volledig ingevuld en ondertekend, samen met de fotokopieën van de stambomen en officiële HD- en ED-onderzoeksrapporten aan het bestuur. Voor de beide ouderdieren moet de samenhang tussen hond, de stamboom en onderzoeksresultaten eenduidig blijken via het Chipnummer. Verder zal door middel van overlegde showresultaten moeten worden aangetoond dat de honden voldoen aan de gestelde eisen. Wil men de keus hebben tussen 2 reuen dan dienen voor beide reuen de vereiste bescheiden te worden overlegd. 2. Aanvraag beoogde dekking: Het bestuur meldt haar beslissing in schriftelijke vorm zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na de datum van ontvangst van de volledige informatie over de beoogde dekking. 3. De dekkingsaangifte: De eigenaar van de teef meldt uiterlijk binnen een week nadat de dekking tot stand is gekomen de datum van dekking aan het bestuur. De dekkingsaangifte bevat verder de gegevens van de teef en van de reu welke voor de dekking is ingezet. De fokker maakt hiertoe gebruik van het formulier dekkingsaangifte". Tevens conform het reglement van de Raad van Beheer 4. De geboorteaangifte Binnen 1 week na de geboorte van de pups dient een opgave aan het bestuur te worden gedaan van het nest geboren pups. Voor de opgave dient gebruik te worden gemaakt van het formulier "geboorte aangifte". Tevens conform het reglement van de Raad van Beheer 5. Overdracht pups: HD - D wordt uitgesloten voor de fok. b. Tussen honden met artrose beoordeling vrij, grensgeval graad 1 mag alleen met graad 1 of beoordeling vrij oudercombinatie worden gevormd. c. Honden met artrose beoordeling graad 2 en graad 3 mogen niet voor de fokkerij worden gebruikt. d. Waar gebruik wordt gemaakt van in het buitenland geregistreerde reuen, gelden de regels van het land van herkomst. De fokker zal zorg dragen voor een deugdelijke gezondheidsverklaring, ontwormen en inenting van de pups. Dit volgens gangbare veterinaire inzichten, en door een volledig door de dierenarts ingevuld Paspoort voor gezelschapsdieren, (uitgegeven door de Europese Unie Nederland ) boekje. Fokreglement MNCN Estrela Berghond pagina 6

7 De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van tenminste 8 (acht) weken, mits dat zij reeds zijn geïdentificeerd door middel van een ' microchip' aangebracht door de Raad van Beheer. 6. Sancties Het handelen in strijd met de regels en bepalingen van dit fokreglement kan worden gezien als handelen in strijd met het belang van het ras en kan derhalve maatregelen overeenkomstig de bepalingen in de Statuten ten gevolge hebben. Artikel 7.Gedrag.- Besluit Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland: 7.1 Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen en het gedrag zoals in de rasstandaard is aangegeven of zoals het voor het desbetreffende ras is te verwachten. 7.2 Voor leden van de MNCN als aangemelde fokkers,met als onderdeel van het 'Volledig Aangekeurd' ouderdieren lijst dienen de ouderdieren te hebben deelgenomen en met goed gevolg geëindigd aan een door de rasvereniging georganiseerde gedragstest/rasstandaardtest. 7.3 Honden met extreme angst en / of agressief bijtgedrag, vast te stellen door een door rasvereniging gedrags test op angst en / of agressief bijtgedrag zijn uitgesloten voor deelname aan de fokkerij. Artikel 8 Exterieur: Beide ouderdieren dienen,behoudens enkele onvolkomenheden die het ideale rasbeeld verstoren, aan de voor het betreffende ras geldende rasstandaard te voldoen. Hiervoor dienen zij :-op een door de Raad van Beheer en/of FCI / georganiseerde CAC/CACIB tentoonstelling of door de Rasvereniging georganiseerde Kampioensclubmatch/Clubmatch minimaal 2 x een kwalificatie Zeer Goed (ZG) te hebben behaald waarvan minstens eenmaal op de leeftijd van 18 maanden of ouder door een door de rasvereniging erkende rasspecialist, of indien de keuring wordt verricht door een door de Raad van Beheer een goedgekeurde keurmeester. Artikel 9 Koopovereenkomst: De verkoop van de pups wordt men aangeraden om een koopovereenkomst op te maken. Op basis van deze koopovereenkomst getekend door beide partijen hebben de fokker en de koper het recht om zich bij eventuele geschillen, over de naleving en/of de uitleg daarvan, te wenden tot de Geschillencommissie van de Raad of rasvereniging of tot een Raadsman van een Rechtsbijstandverzekering Maatschappij. Artikel 10. Sanctiebepalingen: 10.1 Het is verboden bij aanvraag, aanmelding, inschrijvingsprocedures en alle overige regelingen, die in dit reglement zijn opgenomen of waarnaar verwezen wordt, onjuiste gegevens te verstrekken of om gegevens te verzwijgen. Fokreglement MNCN Estrela Berghond pagina 7

8 10.1a. Het lid kan worden ontzet uit de vereniging indien hij/zij ingebreke is gebleven conform Statuten MNCN Artikel 10: Ontzetting 1. Ontzetting is slechts mogelijk indien: a. het lid handelt in strijd met de statuten of reglementen van de vereniging; 2. Ontzetting geschied niet alvorens de betrokkene(n) is/zijn gehoord, althans de betrokkene(n) daartoe in de gelegenheid is gesteld. 3. Het besluit kan slechts genomen worden door de algemene vergadering op schriftelijk voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen Hij /zij die het gestelde in het voorgaande artikel of enig ander artikel van dit reglement overtreedt kan, conform het "Reglement betreffende het Tuchtcollege voor de Kynologie" gestraft worden met een of meer der volgende straffen: - berisping; - tijdelijke of blijvende diskwalificatie van zijn persoon; - tijdelijke of blijvende diskwalificatie van een of meer van de honden waarvan hij eigenaar is; - ontneming van het recht tot het voeren van een kennelnaam; - tijdelijke of blijvende ontneming van de bevoegdheid om als keurmeester op te treden; - tijdelijke of blijvende ontneming van de bevoegdheid om als official op te treden. Artikel 11. Slotbepalingen: 11.1 In bijzondere gevallen kan de Raad, in overleg met het bestuur van de rasvereniging, afwijken van dit reglement, indien strikte toepassing van dit reglement leidt tot een onredelijk en onbillijk resultaat, mits daarmee de belangen van het ras worden gediend en geen onevenredige schade aan belangen van derden wordt toegebracht In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad, in overleg met het bestuur van de rasvereniging Tegen beslissingen van de rasvereniging onderscheidenlijk de Raad, staat bezwaar en beroep open conform het Reglement betreffende de Geschillencommissie voor de Kynologie Indien voorzien kan worden dat zich meer vergelijkbare gevallen zullen voordoen,draagt de Raad in overleg met het bestuur van de rasvereniging, zorg voor aanvulling van het reglement Zowel door de Raad als door de rasvereniging kunnen ten aanzien van dit reglement wijzigingen worden voorgesteld. De aanpassingen behoeven in alle gevallen goedkeuring van de Algemene Vergadering van de rasvereniging en het bestuur van de Raad. Artikel 12. Inwerkingtreding en overgangsbepaling: Bijlage 1 Gronden voor uitsluiting van de fokkerij zoals bedoeld in artikel 7.3 van het ' Fokreglement van de rasvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland". Fokreglement MNCN Estrela Berghond pagina 8

9 A. Fokverbod op verzoek van de fokker / Honden waarvoor door de Raad is beslist tot uitsluiting van de fokkerij, op basis van een gemotiveerd verzoek van de fokker bij de aanvraag tot inschrijving in de Nederlandse honden stamboekhouding. De betreffende hond komt in dat geval in aanmerking voor een Stamboomcertificaat waarop de Raad de aanduiding " Fokverbod" is aangegeven. B. Fokuitsluitende kenmerken en bepalingen: 1. Kreupele honden 2. Beiderzijds dove honden 3. Beiderzijds blinde honden 4. Agressieve gedrag / Extreme angst Onder 1 wordt verstaan: Honden waarbij door een dierenarts, specialist Chirurgie der Gezelschapsdieren, ingeschreven in het Nederlandse Veterinair Specialisten Register, met zekerheid, aan de hand van een geïdentificeerde röntgen foto, dan wel een operatieve ingreep hebben ondergaan is vastgesteld dat de afwijking Heupdysplasie (HD) dan wel legg perthes aan de kreupelheid ten grondslag ligt. Onder 2 wordt verstaan: Beiderzijds dove honden, vast te stellen m.b.v. een BAER - test. Onder 3 wordt verstaan: Aan beide ogen blind, vastgesteld door een dierenarts, lid van het landelijke onderzoekspaneel. Onder 4 wordt verstaan: Honden met extreme angst en / of agressief bijtgedrag, vast te stellen door een door rasvereniging gedrags test op angst en / of agressief bijtgedrag. Bijlage 2. Minimale criteria voor de omstandigheden waaronder gefokt bedoeld in artikel 4.6 van het ' Fokreglement van de Rasvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland" Een fokker voldoet niet aan de artikelen 4.3 en 4.6 van het " Fokreglement van de Rasvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland" bedoelde criteria indien een of meer van de navolgende situaties door of namens de Raad en rasvereniging wordt vastgesteld: a. De conditie van de aanwezige honden is slecht. b. Niet alle aanwezige honden zijn in het bezit van een stamboom. c. Er zijn onvoldoende mogelijkheden aanwezig om loopse teven te scheiden van de reuen. d. De nestomgeving voldoet niet aan de criteria, dan wel er wordt een zodanige nestomgeving aangegeven, dat hieraan niet kan en zal worden voldaan. e. Er zijn onvoldoende maatregelen genomen om zorg te dragen voor een goede socialisatie van de pups. f. De moederhond heeft onvoldoende ruimte om zich in de kraamkamer te verplaatsen, haar behoefte buiten het nest te doen en heeft geen mogelijkheid tot een ligplaats buiten bereik van de pups Dit reglement treedt, door besluit van de Raad van Beheer in werking op 1 Juni Fokreglement MNCN Estrela Berghond pagina 9

Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo

Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo m.i.v.1 januari 2011 Artikel 1. Doelstelling Artikel 2. Reikwijdte en begrenzing Artikel 3. Definities Artikel 4. Algemeen Artikel 5. Fokkerij Artikel 6.

Nadere informatie

Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011

Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011 Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011 Artikel 1. Doelstelling Artikel 8. Exterieur- eisen Artikel 2. Reikwijdte en Artikel 9. Koopovereenkomst begrenzing Artikel 3. Definities

Nadere informatie

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Opgericht 10 september 2010 Fokbeleid versie: Leden Vergadering 22 mei 2011 Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland 1. Doelstelling 1.1.

Nadere informatie

Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010)

Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010) Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010) Dit Fokreglement bevat de bepalingen waaraan een lid van de vereniging minimaal moet voldoen. Tevens moet voldaan zijn aan de algemene

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano Secretariaat: Marianne Eelvelt Evenaar 318 2408 NE Alphen aan den Rijn Tel. 0172-426730 E-Mail: mj.eelvelt@xs4all.nl Rasspecifiek Bracco Italiano Rasspecifiek fokreglement voor rasverengingen en rashondenfokkers

Nadere informatie

Fokreglement voor de Stabijhoun

Fokreglement voor de Stabijhoun Fokreglement voor de Stabijhoun Algemeen deel Doelstelling: "Dit fokreglement is gericht op het in stand houden, bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter, de rastypische eigenschappen en het

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Bijlage agendapunt 4a Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: voor het ras: (invullen door rasvereniging) Conceptversie maart 2012, VERSIE 6.0 Uitgangspunten

Nadere informatie

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar Duitse Herder Club Nederland Rasspecifiek Fokreglement DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar 04 oktober 2010 KvK 51085747 13-04-14 versie 3 pagina 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Club voor Dalmatische Honden voor het ras: Dalmatische Hond Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement voor het ras Zwitserse Witte Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Zwitserse Witte Herder zoals

Nadere informatie

Verenigings Fok Reglement

Verenigings Fok Reglement Vereniging Van Poedel Vrienden Verenigings Fok Reglement Versie 1.02 VVPV 15-2-2015 Inhoud 1. ALGEMEEN... 2 2. FOKREGELS... 3 3. WELZIJNSREGELS... 5 4. VARIETEITSKRUISINGEN... 6 5. GEZONDHEIDSREGELS...

Nadere informatie

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland. 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Alaska Malamute Club voor Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Alaskan Malamute zoals deze

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Kuvasz Vereniging Nederland voor het ras: Kuvasz Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen in zwarte tekst

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Japanse Spaniël F.C.I. nr. 206 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Nederlandse Berner Sennen Vereniging voor het ras: Berner Sennenhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit Verenigingsfokreglement voor de vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland voor het ras: Picardische Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Picardische Herdershonden Club Nederland,, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Maltezer F.C.I. Nr. 65 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden 1. Algemeen 1.1. Dit reglement voor de Border Collie Club Nederland (BCCN), hierna te noemen de rasvereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de Border Collie zoals deze zijn

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Chinese Naakthond (F.C.I. nr. 288) Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Nederlandse Schapendoes

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Nederlandse Schapendoes Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging de Nederlandse Schapendoes voor het ras: Nederlandse Schapendoes 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging de Nederlandse Schapendoes,

Nadere informatie

1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij de LSOHV en voor alle leden.

1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij de LSOHV en voor alle leden. FOKREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1. Het Fokreglement voor de Oudduitse Herder en de Duitse Herder LangStokhaar is overeenkomstig het beschrevene in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras)

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Certificering Rasverenigingen en Rashondenfokkers Raamwerk voor het rasspecifiek fokreglement voor gecertificeerde rasverengingen en rashondenfokkers onder

Nadere informatie

Basenji Club Nederland

Basenji Club Nederland Basenji Club Nederland Opgericht 13 juni 1999 Verenigingsfokreglement Basenji Club Nederland (BCN) voor het ras: Basenji 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Basenji Club Nederland, hierna te noemen

Nadere informatie

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid. Verenigingsfokreglement. Golden Retriever Vereniging. voor het ras: Golden Retriever

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid. Verenigingsfokreglement. Golden Retriever Vereniging. voor het ras: Golden Retriever Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Golden Retriever Vereniging voor het ras: Golden Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Golden Retriever Vereniging, hierna te noemen de

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging voor Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse Sennenhonden voor het ras: Grote Zwitserse Sennenhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Japanse Spaniël

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Japanse Spaniël Verenigingsfokreglement Pekingees en Dwergspanielclub voor het ras: Japanse Spaniël 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Pekingees en Dwergspanielclub, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland. voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever

Verenigingsfokreglement. van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland. voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever Verenigingsfokreglement van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Chesapeake Bay Retriever, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: Tibetaanse Terriër Club Nederland TTCN voor het ras: Tibetaanse terriër 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de TTCN, hierna

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: International Griffon Club Holland Griffonya voor het ras: Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon.

Nadere informatie

2.1. Verwantschap: beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan als ouder-kind of broer en zus.

2.1. Verwantschap: beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan als ouder-kind of broer en zus. H.B.C. Erecode 2012 1. ALGEMEEN 1.1. De Erecode voor de Franse Bulldog beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de Franse Bulldog zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier voor het ras: Irish Glen of Imaal Terrier Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Pyreneese Berghond. Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond, N.V.L.P.H.

Rasspecifiek Fokreglement Pyreneese Berghond. Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond, N.V.L.P.H. Rasspecifiek Fokreglement Pyreneese Berghond Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond, N.V.L.P.H. Goedgekeurd door de ALV d.d. 11-04-2010 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE IERSE WOLFSHOND CLUB VOOR HET RAS IERSE WOLFSHOND 2 ARTIKEL INHOUD PAGINA 1. ALGEMEEN 3. 2. FOKREGELS 3. 3. WELZIJNSREGELS 4. 4. GEZONDHEIDSREGELS 4. 5. GEDRAGSREGELS

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt. voor het ras: Tibetaanse terriër

Verenigingsfokreglement. rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt. voor het ras: Tibetaanse terriër Verenigingsfokreglement van: rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt voor het ras: Tibetaanse terriër 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de rvtt, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Schotsche Terrier Club

Verenigingsfokreglement Schotsche Terrier Club Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Schotsche Terrier Club d.d. 22 mei 2016 voor de rassen: Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen in zwarte

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN, OOK TE NOEMEN COLLIE VRIENDEN VOOR HET RAS COLLIE LANGHAAR

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN, OOK TE NOEMEN COLLIE VRIENDEN VOOR HET RAS COLLIE LANGHAAR VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN, OOK TE NOEMEN COLLIE VRIENDEN VOOR HET RAS COLLIE LANGHAAR 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Collie Vrienden, hierna te noemen de

Nadere informatie

REGLEMENT NTC - FOKKER. Nederlandse Teckelclub Opgericht 24-05-1903/Ingeschreven bij de KvK onder nummer 40409283

REGLEMENT NTC - FOKKER. Nederlandse Teckelclub Opgericht 24-05-1903/Ingeschreven bij de KvK onder nummer 40409283 De Nederlandse Teckelclub kent NTC - fokkers. Deze fokkers garanderen dat zij al hun nesten fokken volgens de regels van het fokreglement en dat dus altijd aan de basisvoorwaarden voor gezondheid en exterieur

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND

REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND Opgericht 4 mei 1975, koninklijk goedgekeurd 3 oktober 1975/Ingeschreven bij de KvK onder nummer 40346810 Ondergetekende Naam: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Flatcoated Retriever Club. voor het ras: Flatcoated Retriever

Verenigingsfokreglement. Flatcoated Retriever Club. voor het ras: Flatcoated Retriever Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Flatcoated Retriever Club voor het ras: Flatcoated Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Flatcoated Retriever Club hierna te noemen de

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Welsh Cardigan Club Nederland (WCCN) voor het ras: Welsh Corgi Cardigan 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Cavalier King Charles Spaniël F.C.I. nr. 136 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Vereniging voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Nova Scotia Duck Tolling Retriever (VFR) 1/ 9 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging voor de Nova Scotia Duck Tolling

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Basset Griffon Vendéen Club Nederland voor het ras Grand Basset Griffon Vendéen & Petit Basset Griffon Vendéen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Basset Griffon Vendéen Club Nederland voor het ras Grand Basset Griffon Vendéen & Petit Basset Griffon Vendéen

Nadere informatie

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER PROTOCOLLEN EN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ Versie 4 Wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd Fokkersraadsvergadering 12 november 2012 VOORWAARDEN FOKKERIJ DEEL 1 Artikel

Nadere informatie

Erecode Commedia. Erecode Commedia

Erecode Commedia. Erecode Commedia Erecode Commedia Alle honden van Leden / Fokkers moeten op lichamelijk en emotioneel gebied voldoende zorg ontvangen. Dit betreft in ieder geval de onderstaande punten : - Hoeveelheid en Kwaliteit van

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon.

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon. Verenigingsfokreglement Pekingees en Dwergspanielclub voor het ras: Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon. 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Pekingees en Dwergspanielclub, hierna te

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: Tibetaanse Terriër Club Nederland TTCN voor het ras: Tibetaanse terriër Definitief; versie 3 VFR TTCN 13 november 2015 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden. voor het ras: Duitse herdershond. 1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Engelse Cocker Spaniel Club Nederland Engelse Cocker Spaniel 27 april 2014

Verenigingsfokreglement Engelse Cocker Spaniel Club Nederland Engelse Cocker Spaniel 27 april 2014 Verenigingsfokreglement Engelse Cocker Spaniel Club Nederland Engelse Cocker Spaniel 27 april 2014 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de vereniging Engelse Cocker Spaniel Club Nederland (ECSCN) beoogt

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden. voor het ras: Duitse herdershond. 1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement NEDERLANDSE SPANIEL CLUB Engelse Cockerspaniel

Verenigingsfokreglement NEDERLANDSE SPANIEL CLUB Engelse Cockerspaniel Verenigingsfokreglement NEDERLANDSE SPANIEL CLUB Engelse Cockerspaniel Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht. De relevante artikelen

Nadere informatie

Valkoinen-Valiot. Koopovereenkomst

Valkoinen-Valiot. Koopovereenkomst VHB Valkoinen-Valiot Koopovereenkomst De Raad van Beheer is op dit moment (voorjaar 2008) druk bezig met een project om fokkers en rasverenigingen te certificeren; zie www.raadvanbeheer.nl Onderstaande

Nadere informatie

Fokreglement voor leden van de Border Collie Club Nederland

Fokreglement voor leden van de Border Collie Club Nederland Voorstel voor een aantal wijzigingen in - Fokreglement leden BCCN; - Huishoudelijk Reglement CFH; vast te stellen in de Algemene Vergadering op 5 juni 2010 Inleiding Het gaat hierbij om de volgende aanpassingen

Nadere informatie

Aantal directe nakomelingen ingeschreven in het NHSB: 395. 7-8-2015 Dobermann Dia nummer 1

Aantal directe nakomelingen ingeschreven in het NHSB: 395. 7-8-2015 Dobermann Dia nummer 1 Aantal directe nakomelingen ingeschreven in het NHSB: 395 7-8-2015 Dobermann Dia nummer 1 Dobermann: Omgaan met verwantschap en inteelt Drs. Laura Roest Dierenarts en kynologisch medewerker 7-8-2015 Dobermann

Nadere informatie

PROTOCOLLEN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ

PROTOCOLLEN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ PROTOCOLLEN EN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ Versie 5 Wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd Fokkersraadsvergadering 19 maart 2016 VOORWAARDEN FOKKERIJ DEEL 1 Artikel 1 De fokker is gehouden aan het VFR (Verenigings

Nadere informatie

Standaard Puppy Koopovereenkomst Vereniging Amerikaanse Cocker Spaniëls VACS

Standaard Puppy Koopovereenkomst Vereniging Amerikaanse Cocker Spaniëls VACS Standaard Puppy Koopovereenkomst Vereniging Amerikaanse Cocker Spaniëls VACS De ondergetekenden: 1. De heer/mevrouw: 2. Adres: 3. Postcode: 4. Woonplaats: 5. Land: 6. Telefoon: 7. E-mail: 8. Hierna te

Nadere informatie

FOK REGLEMENT ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND (ZWHVN)

FOK REGLEMENT ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND (ZWHVN) FOK REGLEMENT VAN DE ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND (ZWHVN) Het is noodzakelijk regels te stellen ten aanzien van het fokken met de Berger Blanc Suisse/White Swiss Shepherd Dog, in het Nederlands

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Poedel F.C.I. Nr. 172 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: HOLLANDSE BULLDOGGEN CLUB voor het ras: FRANSE BULLDOG Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Waterhondenclub Nederland rasvereniging voor mediterrane rassen. Voor de rassen: Barbet (Franse Waterhond) Cão de Agua Português (Portugese Waterhond)

Nadere informatie

Koopovereenkomst. 01. Naam en woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen "verkoper": ...

Koopovereenkomst. 01. Naam en woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen verkoper: ... Koopovereenkomst De ondergetekenden: 01. Naam en woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen "verkoper": C. van Kruining, Spijkenisse en 0.2. Naam, adres, woonplaats van de koper, verder te noemen

Nadere informatie

ADDENDUM Waarborg voor een gezonde Saarlooswolfhond

ADDENDUM Waarborg voor een gezonde Saarlooswolfhond Dit is het addendum behorend bij het plan van aanpak van de Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden Waarborg voor een gezonde Saarlooswolfhond. Dit plan is gebaseerd op 2 pijlers: 1.

Nadere informatie

FOKREGLEMENT. 1. Doel. 2. Toepassingsgebied en definitie

FOKREGLEMENT. 1. Doel. 2. Toepassingsgebied en definitie FOKREGLEMENT 1. Doel - een gezonde raszuivere Hovawart fokken die aan alle voorwaarden voldoet zoals voorgeschreven in de STANDAARD nr 190" van de "Federation Cynologique International, hierna vermeld

Nadere informatie

Koopovereenkomst NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BELGISCHE HERDERSHONDEN. De ondergetekenden: naam: adres:

Koopovereenkomst NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BELGISCHE HERDERSHONDEN. De ondergetekenden: naam: adres: NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BELGISCHE HERDERSHONDEN Koopovereenkomst De ondergetekenden: naam: adres: postcode en woonplaats, verder te noemen "verkoper": en naam: adres: postcode en woonplaats: telefoonnummer:

Nadere informatie

INTERNATIONAL BREEDING RULES OF THE F.C.I. INTERNATIONAAL FOKREGLEMENT VAN DE F.C.I. NEDERLANDSE VERTALING

INTERNATIONAL BREEDING RULES OF THE F.C.I. INTERNATIONAAL FOKREGLEMENT VAN DE F.C.I. NEDERLANDSE VERTALING FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, email : info@fci.be INTERNATIONAL BREEDING RULES OF THE F.C.I.

Nadere informatie

Koopovereenkomst Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Koopovereenkomst Nova Scotia Duck Tolling Retriever Koopovereenkomst Rashondenfokkers Koopovereenkomst voor rashondenfokkers onder auspiciën van de RAAD VAN BEHEER OP KYNOLOGISCH GEBIED IN NEDERLAND KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Naam:... Adres:...

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje voor het ras: Het Nederlandse Kooikerhondje 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging het Nederlandse

Nadere informatie

1.1 Het betreft de Flatcoated Retriever geboren uit:

1.1 Het betreft de Flatcoated Retriever geboren uit: KOOPOVEREENKOMST Model december 2014 Als onderdeel van het Verenigingsfokreglement Flatcoated Retriever Club De ondergetekenden: a. Naam: Adres: Woonplaats: verder te noemen verkoper en b. Naam: Adres:

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST In aanmerking nemende dat:

KOOPOVEREENKOMST In aanmerking nemende dat: Duitse Herder Kennel Van Huize Bardusa M. van Geel Johan Frisostraat 11 4434 AC Kwadendamme +316 14654186 pumaoraya@zeelandnet.nl www.vanhuizebardusa.nl KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Naam:..

Nadere informatie

Heupdysplasie-onderzoek

Heupdysplasie-onderzoek Heupdysplasie-onderzoek Heupdysplasie Heupdysplasie (HD) is een door erfelijke factoren en uitwendige invloeden bepaalde ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. Sommige honden ondervinden hiervan

Nadere informatie

Vordering, verweer en standpunten ter zitting

Vordering, verweer en standpunten ter zitting RECHTBANK AMSTERDAM SECTOR KANTON - LOCATIE AMSTERDAM Datum : 20 juli 2009 Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam in de zaak van: Eiser X, t e g e n: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid RAAD

Nadere informatie

Fokkersclub van het Nederlands Landvarken

Fokkersclub van het Nederlands Landvarken concept Fokkerijreglement Fokkersclub van het Nederlands Landvarken Ingangsdatum: april 2015. 1 1: Fokkersclub De leden welke zich mede inzetten voor het behoud van het Nederlands Landvarken zijn lid van

Nadere informatie

IERSE SETTER CLUB opgericht 14 november 1915

IERSE SETTER CLUB opgericht 14 november 1915 OUTCROSS PROGRAMMA IERSE SETTER ROOD-WIT De Ierse Setter rood-wit is één van Ierlands negen inheemse rassen. Alle negen rassen behoren tot de werkhonden. Sinds de erkenning van de Ierse Setter rood-wit

Nadere informatie

Een gezond fokbeleid voor uw ras? Markiesje informatieavond Verleden-heden-toekomst. Rasblindheid?

Een gezond fokbeleid voor uw ras? Markiesje informatieavond Verleden-heden-toekomst. Rasblindheid? Markiesje informatieavond Verleden-heden-toekomst Een gezond fokbeleid voor uw ras? Fokken met behoud van genetische heterogeniteit - welke regels gelden altijd? Rasvereniging: fokbeleid in de praktijk

Nadere informatie

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 29 juni 2014 te De Bilt *)1 4. Verslag secretariaat

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. ingeschreven in het register van kennelnamen onder de naam:

KOOPOVEREENKOMST. ingeschreven in het register van kennelnamen onder de naam: KOOPOVEREENKOMST De heer/mevrouw, wonende te, ingeschreven in het register van kennelnamen onder de naam: hierna te noemen: fokker/verkoper. Ondergetekenden, Partijen bij deze overeenkomst, te weten: Naam

Nadere informatie

Ministerieel besluit tot uitvoering van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 met betrekking tot de fokkerij van honden

Ministerieel besluit tot uitvoering van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 met betrekking tot de fokkerij van honden Ministerieel besluit tot uitvoering van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 met betrekking tot de fokkerij van honden DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op het decreet van 28

Nadere informatie

1. Naam, adres, woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen verkoper : ... ... ... ... ... ...

1. Naam, adres, woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen verkoper : ... ... ... ... ... ... KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Naam, adres, woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen verkoper : 2. Naam, adres, woonplaats van de koper, verder te noemen koper : In aanmerking nemende:

Nadere informatie

STAMBOEKREGLEMENT Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek

STAMBOEKREGLEMENT Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek STAMBOEKREGLEMENT Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek Inhoudspogave: Artikel 1 -Algemeen Artikel 2 -Het NRPS Veulenboek Artikel 3 -Het NRPS Register A Artikel 4 -Het NRPS Register B Artikel 5 -Het NRPS

Nadere informatie

De hondenfokkerij kun je onderverdelen in twee sectoren: de ongecontroleerde hondenfokkerij en de georganiseerde kynologie.

De hondenfokkerij kun je onderverdelen in twee sectoren: de ongecontroleerde hondenfokkerij en de georganiseerde kynologie. EEN STAMBOOMPUP OF NIET? Wat is het verschil tussen een labradorpup mét stamboom en zonder? - Een pup zonder stamboom is officieel geen rashond. Omdat een serieuze fokker nooit pups zonder stamboom fokt,

Nadere informatie

Polski Owczarek Nizinny Verbond Nederland. Gezondheidsenquête 2015. ALGEMENE GEGEVENS Aantal vragen 30

Polski Owczarek Nizinny Verbond Nederland. Gezondheidsenquête 2015. ALGEMENE GEGEVENS Aantal vragen 30 Polski Owczarek Nizinny Verbond Nederland Gezondheidsenquête 2015 ALGEMENE GEGEVENS Aantal vragen 30 Naam Eigenaar Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer E-mail adres Stamboomnaam hond Geboortedatum

Nadere informatie

Chip & registreer je hond op www.databankhonden.nl

Chip & registreer je hond op www.databankhonden.nl Chip & registreer je hond op www.databankhonden.nl Verplicht vanaf 1 april 2013 Databankhonden.nl is een initiatief van nieuwe plicht In Nederland geldt sinds 1 april 2013 verplichte identificatie en registratie

Nadere informatie

DNA-afname en afstammingscontrole

DNA-afname en afstammingscontrole verplicht voor elke raspup DNA-afname en afstammingscontrole INFORMATIE VOOR FOKKERS www.houdenvanhonden.nl Verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole Sinds 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een

Nadere informatie

CONVENANT I.V.M. ARTIKEL III. 14A KYNOLOGISCH REGLEMENT

CONVENANT I.V.M. ARTIKEL III. 14A KYNOLOGISCH REGLEMENT CONVENANT I.V.M. ARTIKEL III. 14A KYNOLOGISCH REGLEMENT Partijen: 1. Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland statutair gevestigd te Amsterdam aan de Emmalaan 16-18, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

K o o p c o n t r a c t

K o o p c o n t r a c t Voorafgaande verklaring aan koopovereenkomst: Ik ben een liefhebber van katten en ik fok met mijn katten uit liefhebberij. Vanuit deze hobby heb ik een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen. Deze

Nadere informatie

VOORLOPIG KOOPCONTRACT KITTEN

VOORLOPIG KOOPCONTRACT KITTEN VOORLOPIG KOOPCONTRACT KITTEN Gegevens Verkoper: Cattery Maranovski Hoenderloseweg 97 7339 GB UGCHELEN Telefoon Martijn Nijkamp: 06-13208782 Telefoon Randolph Knul: 06-21881574 Email: catterymaranovski@hotmail.com

Nadere informatie

Certificering van Rasverenigingen & Rashondenfokkers

Certificering van Rasverenigingen & Rashondenfokkers Gecertificeerd Fokker op Kynologisch Gebied in Nederland Een grote stap voorwaarts in de kynologie! Certificering van Rasverenigingen & Rashondenfokkers Raad van Beheer Schept duidelijkheid voor aspirant-kopers

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer uit derde landen van honden en

Nadere informatie

PRAKTISCH VERPLICHTE IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VOOR HONDEN PER 1 APRIL 2013. www.licg.nl over houden van huisdieren

PRAKTISCH VERPLICHTE IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VOOR HONDEN PER 1 APRIL 2013. www.licg.nl over houden van huisdieren PRAKTISCH VERPLICHTE IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VOOR HONDEN PER 1 APRIL 2013 l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Per 1 april

Nadere informatie

Heupdysplasie. Het Beoordelingspanel

Heupdysplasie. Het Beoordelingspanel Heupdysplasie Heupdysplasie (HD) is een door erfelijke factoren en uitwendige invloeden bepaalde ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. Sommige honden ondervinden hiervan ernstige hinder. Er zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

FBE - Gezondheids Welzijn Reglement

FBE - Gezondheids Welzijn Reglement FBE - Gezondheids Welzijn Reglement fokdieren kater Poes Kittens Begripsbepaling Fokken Een kater, die nageslacht verwekt of met die bedoeling wordt gehouden, wordt geacht een dekkater te zijn. Een poes,

Nadere informatie

REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE.

REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE. REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE. Dit reglement is opgesteld teneinde een transparant bestuur en de integriteit te stimuleren en mogelijke belangenverstrengelingen te voorkomen binnen het FSFE. Het

Nadere informatie

Wat wil de CockerSpanielClub op het gebied van fokken? CockerSpanielClub CockerSpanielClub ander Opschroeven van individuele exterieur eisen

Wat wil de CockerSpanielClub op het gebied van fokken? CockerSpanielClub CockerSpanielClub ander Opschroeven van individuele exterieur eisen Wat wil de CockerSpanielClub op het gebied van fokken? Er blijkt nogal wat verwarring te zijn over het fokbeleid waar de CockerSpanielClub voor staat. Bovendien wordt er veel geroddeld en wordt onze rasvereniging

Nadere informatie

Regeling agressieve dieren

Regeling agressieve dieren Regeling agressieve dieren De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Gelet op artikel 73 en artikel 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Stb. 1992, 585); (zie onderaan

Nadere informatie

Herplaatsing Chow Chow

Herplaatsing Chow Chow Herplaatsing Chow Chow Voorwaarden herplaatsing Rasvereniging De Nederlandse Chow Chow Club (NCCC) is bij de herplaatsing van een Chow Chow slechts de intermediair die de informatie van de te herplaatsen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk IV Functionarissen 7. Hoofdstuk V Inschrijving en toelating 9. Hoofdstuk VI Resultaten en uitslagen 11

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk IV Functionarissen 7. Hoofdstuk V Inschrijving en toelating 9. Hoofdstuk VI Resultaten en uitslagen 11 Examen- en Wedstrijdreglement Werkhonden Vanaf 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 2 Hoofdstuk II Examens, Evenementen wedstrijden programma s 3 Hoofdstuk III Voorwaarden voor het organiseren

Nadere informatie

FCI BASISVERKLARING VOOR EXTERIEURKEURMEESTERS HONDEN GESCHIKT VOOR HUN OORSPRONKELIJKE TAAK

FCI BASISVERKLARING VOOR EXTERIEURKEURMEESTERS HONDEN GESCHIKT VOOR HUN OORSPRONKELIJKE TAAK FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B-6530 Thuin (België), tel: +32.71.59.12.38, fax: +32.71.59.22.29, Internet: http://www.fci.be FCI BASISVERKLARING VOOR EXTERIEURKEURMEESTERS

Nadere informatie