Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011"

Transcriptie

1 Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011 Artikel 1. Doelstelling Artikel 8. Exterieur- eisen Artikel 2. Reikwijdte en Artikel 9. Koopovereenkomst begrenzing Artikel 3. Definities Artikel 10. Sanctiebepalingen Artikel 4. Algemeen Artikel 11. Slotbepalingen Artikel 12. Inwerkings en Overgangsbepaling Artikel 6. Bijlage 1 Stamboomcertificaten Artikel 7. Gedrag Bijlage 2 Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan de inschrijving van honden van het ras Mastino Napoletano in de Nederlandse hondenstamboekhouding (NHSB). 1. Doelstelling. Dit fokreglement is gericht op het in stand houden van de rastypische eigenschappen van het ras. Evenals het bewaken en bevorderen van de gezondheid, karakter en het welzijn. 2. Reikwijdte en begrenzing. Dit fokreglement is van toepassing op in Nederland gefokte honden en stelt de voorwaarden vast voor de registratie in de Nederlandse hondenstamboekhouding (NHSB) en voor de toekenning van de daarbij behorende stamboomcertificaten. Honden die gefokt zijn met inachtneming van artikel nr. 7.1 van dit fokreglement worden geregistreerd in het Nederlandse hondenstamboek. Er worden voor deze honden stamboom- certificaten toegekend. Nakomelingen van ouders met fokuitsluitende kenmerken of van ouders waarmee de fokuitsluitende bepalingen worden overtreden zoals genoemd in bijlage 1 en zoals bedoeld in het Reglement betreffende het tuchtcollege voor de kynologie worden eveneens uitgesloten van registratie in de Nederlandse hondenstamboekhouding. 3. Definities. 3.1De Raad: de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland statutair gevestigd en kantoor houdend te Amsterdam aan de Emmalaan Het N.H.S.B.: de Nederlandse hondenstamboekhouding zijnde het Nederlandse hondenstamboek en het afstammingsregister met inbegrip van de bijbehorende bijlagen en voorlopige registers. Het is door de Raad bijgehouden Nederlandse stamboekhouding van rashonden op basis waarvan de Raad bescheiden kunnen worden afgegeven die strekken tot bewijs van de afstamming en de raszuiverheid van de in deze stamboekhouding ingeschreven honden. Fokreglement MNCN Mastino Napoletano Pagina 1

2 3.3 De F.C.I.: de Federation Cynoloique Internationale, de overkoepelende organisatie op kynologisch gebied, waarvan de Raad deel uitmaakt. 3.4 De rasvereniging: de bij de Raad aangesloten vereniging, de Mastino Napoletano Club Nederland (MNCN), opgericht op 25 januari 1985 en statutair gevestigd te Rotterdam De fokker: de eigenaar van de in het NHSB opgenomen teef waarmee gefokt wordt c.q. zal gaan worden. 3.6De dekreu eigenaar van de in het NHSB dan wel in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding ingeschreven reu die de teef gedekt heeft c.q. zal gaan dekken. 3.7 Fokuitsluitende ziekten, afwijkingen of handelingen: In bijlage 1 genoemde of aangeduide ziekten afwijkingen of handelingen op grond waarvan de nakomelingen van de betreffende hond het recht op stamboomcertificaat wordt ontzegd. 4. Algemeen 4.1 Het fokreglement is vastgesteld door de rasvereniging en de raad en is daarom een reglement van de raad waarop de overige reglementen van de Raad van toepassing zijn. Op de inschrijving in het NHSB zijn daarenboven de algemene voorwaarden van levering van de raad van toepassing. 4.2 De fokker die in aanmerking wil komen voor een stamboomcertificaat voor zijn fokproducten, dient zich schriftelijk akkoord te verklaren met en te handelen naar, de bepalingen die zijn vastgesteld in dit reglement. 4.3 Beide ouderdieren moeten tot hetzelfde ras behoren en dienen te zijn ingeschreven in het Nederlandse hondenstamboek. In het geval dat de vaderhond van een in het buitenland woonachtige eigenaar is, moet die in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding zijn ingeschreven. 4.4 De fokker en de omstandigheden waaronder wordt gefokt moeten minimaal voldoen aan de criteria, opgenomen in bijlage De fokker en de dekreu eigenaar dienen, gevraagd en ongevraagd, de bij hen beschikbare en bekende gegevens te verstrekken die van belang zijn voor de fokkerij. Zij dienen zich schriftelijk akkoord te verklaren met registratie van deze gegevens en verstrekking daarvan vanuit deze registratie aan belanghebbende derden. 4.6 Als op basis van de gezondheid of het gedrag van de nakomelingen moet worden verondersteld dat het ouderdier een ziekte of afwijking heeft of vererft, kan dit ouderdier van de fokkerij worden uitgesloten. Indien het daarbij gaat om een fokuitsluitende ziekte of afwijking zoals bedoeld in bijlage 1, kunnen de eigenaren van de ouderdieren worden verplicht hun honden op de ziekte of afwijking te laten onderzoeken. Voor de betreffende ouderdieren geldt een fokverbod totdat door de Raad in overleg met de Rasvereniging is vastgesteld dat de uitkomst niet tot definitieve uitsluiting leidt. Fokreglement MNCN Mastino Napoletano Pagina 2

3 a.voordat beide ouderdieren worden ingezet voor de fok worden dient een DNA profiel te zijn afgenomen en geregistreerd door het ISAG gecertificeerd laboratorium vanuit de Raad van Beheer. DNA onderzoek : Ook zullen uit het nest alle pups worden onderworpen aan een DNA test na te zijn gëidentificeerd door middel van een microchip. Bij de aanvraag van Stamboomcertificaten dienen bewijzen van het bepaalde genoemd in artikelen 4.3, 4.5 en 7.2 en van de vereisten genoemd in de paragrafen 5, 6, 7 en 8 te zijn bijgevoegd De verantwoordelijkheid voor het fokken en afleveren van pups ligt uitsluitend bij de fokker. De rasvereniging evenals de Raad van Beheer aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele gebreken bij de pup, betrokken van een fokker. Ook als deze zich houdt aan het bepaalde in dit fokreglement. Inteeltbeperking: Dit betreft artikel V111.3 KR. Raad van Beheer ingaande per 1 juli 2010 Voor honden die geboren worden uit de vermelde combinaties worden GEEN stambomen afgegeven.: a. Ouder / kind combinatie (combinatie P generatie / F1 generatie) b. Broer / zus combinatie ( combinatie F generatie) c. Grootouder / kleinkind combinatie (combinatie P generatie / F2 generatie) Voordat beide ouderdieren worden ingezet voor de fok worden dient een DNA profiel te zijn afgenomen en geregistreerd door het ISAG gecertificeerd laboratorium vanuit de Raad van Beheer. DNA onderzoek : Ook zullen de uit het nest alle in levend zijnde pups worden onderworpen aan een DNA test na te zijn geïdentificeerd door middel van een microchip. Voor aanvraag om een DNA test kunt u terecht bij de Raad van beheer afd. GGW. Voor de fokkerij gelden de navolgende regels: 5. Fokkerij de Teef De teef mag ten tijde van de dekking, niet jonger zijn dan 18 maanden (1½ jaar). De teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij 72 maanden (6 jaar) wordt. Daarbij mag de teef bij de geboorte van het eerste nest niet ouder zijn dan 66 maanden (5½ jaar). Een teef mag achtereenvolgens twee nesten voortbrengen in een jaar met een periode van minstens 10 maanden ertussen en daarna een rustperiode van een jaar (12 maanden) in acht nemen. De teef mag gedurende haar hele leven maximaal vijf (5) nesten van het ras Mastino Napoletano voortbrengen. De geboorte dient een natuurlijk verloop te hebben. Indien de geboorte van het nest voor de tweede maal operatief, door middel van een keizersnede (sectio cesarean) heeft plaatsgevonden, mag de teef niet verder meer voor de fokkerij worden ingezet. de Reu Voor de reu zijn er GEEN vereisten voor het aantal dekkingen of geboren nesten die hij mag voortbrengen. De dekking dient een natuurlijk verloop te hebben. Kunstmatige inseminatie is slechts toegestaan na verkregen toestemming op basis van een gemotiveerd verzoek. Fokreglement MNCN Mastino Napoletano Pagina 3

4 Dit verzoek dient minimaal één maand vóór de voorgenomen dekking bij het bureau van de Raad te worden ingediend. Artikel 6 Gezondheid Beide ouderdieren dienen over een goede gezondheid te beschikken, zowel lichamelijk als mentaal.. Honden die lijden aan erfelijke afwijkingen, worden uitgesloten voor de fokkerij van het bepaalde genoemde in bijlage Epilepsie: Ouderdieren die lijden aan epilepsie mogen niet voor de fokkerij worden ingezet. 6.2 Correcties: Honden die chirurgische en/of cosmetische correcties hebben ondergaan met het doel diskwalificerende fouten te herstellen mogen niet voor de fokkerij worden ingezet. 6.3 a. HD: Tussen honden met de FCI beoordeling A,B,C, (ofwel HD-,HDtc, HD±, ) mag niet elke willekeurige oudercombinatie worden gevormd. HD-C mag alleen in combinatie met HD-A of HD-B. Beide ouderdieren dienen voor de dekking te zijn onderzocht op het voorkomen van heupdysplasie. De uitslag van dit onderzoek dient ten tijde van de dekking bekend te zijn. De uitslag van dit onderzoek wordt alleen erkend indien de desbetreffende hond ten tijde van het onderzoek ten minste 12 maanden oud is. Dit onderzoek dient te worden verricht door een daartoe aangewezen instantie of dierenarts of, voor in het buitenland geregistreerde honden,een door de F.C.I. erkende instantie of dierenarts. HD - D wordt uitgesloten voor de fok. Artikel 7 Gedrag. Vóór het indienen van een aanvraag voor een stamboomcertificaat voor geboren pups dienen beide ouderdieren, mits deze in Nederland woonachtig en geregistreerd zijn, aan een door de rasvereniging en Raad erkende gedrag of M.A.G. test te hebben deelgenomen met goed gevolg. In het buitenland geregistreerde reuen dienen in het betreffende land aan de daar geldende regels te hebben voldaan Alle pups dienen goed gesocialiseerd te zijn. Indien er redenen zijn daarover twijfels te hebben, worden de pups onderworpen aan een door de Raad erkende puppytest. Bij vaststelling van onvoldoende socialisatie worden de pups niet ingeschreven in de Nederlandse hondenstamboekhouding Artikel 7.Gedrag.- Besluit Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland: LET OP!! Met ingang van 1 Oktober 2010 zijn de volgende regels verplicht voor de in Nederland gefokte Mastino Napoletano: 1Fokdieren van het ras Mastino Napoletano geboren na 1 april 2008, uit Nederlandse ouders geboren na 1 april hoeven geen voldoende MAG-test te hebben. 2. Fokdieren van het ras Mastino Napoletano geboren na 1 april 2008 uit ouders geboren voor 1 april 2008 hoeven zelf geen voldoende MAG-test te hebben voor het voortbrengen van een nest, mits de ouders een voldoende MAG-test hebben, of in het geval het een in het buitenland geregistreerde vaderdier betreft een voldoende MAG-test of een in het land erkende gedragstest. Fokreglement MNCN Mastino Napoletano Pagina 4

5 3. Import teven en reuen van het ras Mastino Napoletano ongeacht hun leeftijd,voordat zij voor de fok mogen worden ingezet binnen de Nederlandse Mastino Napoletano populatie zij een MAG-test voldoende moeten hebben doorlopen. 4. Als een buitenlandse teef of reu wil deelnemen aan de MAG-test in Nederland zijn zij niet langer gehouden aan de verplichting om in hun land van oorsprong lid te zijn van een rasvereniging. Derhalve geldt dus per 1 augustus 2009 een dispensatie voor art: 5.2 MAG-test reglement. De datum van 1 april 2008 is gekozen omredenen: door slechts te fokken met afstammelingen die voorgekomen zijn uit fokdieren met een voldoende MAG-test, wordt de koppeling van een voldoende MAG-test losgelaten, zonder dat het positieve resultaat van de jarenlange stringente selectie van ouderdieren binnen het ras Mastino Napoletano te niet wordt gedaan. 6. Voor buitenlandse dekreuen van het ras Mastino Napoletano geldt dat uit een land waar geen gedragstest wordt erkend, deze in Nederland toch voor een dekking kunnen worden gebruikt zonder dat deze een voldoende gedragstest hebben behaald. Voorwaarde hierbij is dat de eerste generatie nakomelingen van deze dekreuen op hun beurt wel een voldoende MAGtest moeten halen voordat zij voor de fok kunnen worden ingezet en de pups uit hun nesten voor een stamboom in aanmerking kunnen komen. De minimum leeftijd voor deelname aan de MAG-test is en blijft minimaal 18 maanden. Dit reglement treedt in op Vrijdag 1 Oktober Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen en het gedrag zoals in de rasstandaard is aangegeven of zoals het voor het desbetreffende ras is te verwachten. 7.2 Voor leden van de MNCN als aangemelde fokkers,met als onderdeel van het 'Volledig Aangekeurd' ouderdieren lijst dienen de ouderdieren te hebben deelgenomen en met goed gevolg geëindigd aan een door de rasvereniging georganiseerde gedrag /MAG-test. 7.3 Honden met extreme angst en / of agressief bijtgedrag, vast te stellen door een door rasvereniging gedrags test op angst en / of agressief bijtgedrag zijn uitgesloten voor deelname aan de fokkerij. 8.Exterieur Beide ouderdieren dienen, behoudens enkele onvolkomenheden die het ideale rasbeeld verstoren, aan de voor het betreffende ras geldende rasstandaard te voldoen. 9. Koopovereenkomst Voor de verkoop van pups wordt men aangeraden om een koopovereenkomst op te maken. Op basis van een koopovereenkomst getekend door beide partijen, hebben de fokker en koper het recht om zich bij eventuele geschillen, over de naleving en/of de uitleg daarvan, te wenden tot een geschillen commissie van de Raad of rasvereniging, of tot een Raadsman van desbetreffende Rechtsbijstandsverzekering Maatschappij. 10.Sanctiebepalingen 10.1 Het is verboden bij aanvraag-, aanmelding- & inschrijvingsprocedures en alle overige regelingen die in dit reglement zijn opgenomen, onjuiste gegevens te verstrekken of om gegevens te verzwijgen Hij, die het gestelde in het voorgaande artikel of enig ander artikel van dit reglement overtreedt kan conform het Reglement betreffende het tuchtcollege voor de kynologie, gestraft worden met een of meer der volgende straffen: - Berisping; Fokreglement MNCN Mastino Napoletano Pagina 5

6 - Tijdelijke of blijvende diskwalificatie van zijn persoon; - Tijdelijke of blijvende diskwalificatie van één of meer van de honden waarvan hij eigenaar is; - Ontneming van het recht tot het voeren van een kennelnaam; - Tijdelijke of blijvende ontneming van de bevoegdheid om als keurmeester op te treden; - Tijdelijke of blijvende ontneming van de bevoegdheid om als official op te treden. 11. Slotbepalingen 11.1 In bijzondere gevallen kan de Raad, in overleg met het bestuur van de rasvereniging afwijken van dit reglement, indien strikte toepassing van dit reglement leidt tot een onredelijk en onbillijk resultaat. Mits daarmee de belangen van het ras worden gediend en geen onevenredige schade aan belangen van derden wordt toegebracht In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad, in overleg met het bestuur van de rasvereniging Tegen beslissingen van de Raad staat bezwaar en beroep open conform het Reglement betreffende de geschillen commissie voor de kynologie Indien voorzien kan worden dat zich meer vergelijkbare gevallen zullen voordoen, draagt de Raad in overleg met het bestuur van de rasvereniging zorg voor aanvulling van het reglement Zowel door de Raad als door de rasvereniging kan ten aanzien van dit reglement wijzigingen worden voorgesteld. De aanpassingen behoeven in alle gevallen goedkeuring van de rasvereniging en de Raad. 12. Overgangsbepalingen 12.1 Deze aanpassing treedt in werking nadat overleg en goedkeuring tussen de Raad en rasvereniging heeft plaatsgevonden. Aldus vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van de rasvereniging op Namens deze: Naam. Voorzitter C.M.Stoffers McAllister Naam. Secretaris T.H.Horrée de la Rie Fokreglement MNCN Mastino Napoletano Pagina 6

7 Bijlage 1. Gronden voor uitsluiting van de fokkerij zoals bedoeld in artikel 2.3 van het Fokreglement van de Rasvereniging en de raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. A. Fokverbod op verzoek van de fokker: Honden waarvoor de Raad is beslist tot uitsluiting van de fokkerij, op basis van een gemotiveerd verzoek van de fokker bij de aanvraag tot inschrijving in de Nederlandse hondenstamboekhouding. De betreffende hond komt in dat geval in aanmerking voor een Stamboomcertificaat waarop door de raad de aanduiding fokverbod is aangegeven. B. Fokuitsluitende kenmerken en bepalingen: 1. Kreupele honden; 2. Beiderzijds dove honden; 3. Beiderzijds blinde honden; 4. Honden met extreme angst en/of agressief bijtgedrag; 5. Honden waarvan één of beide ouders niet voldoen aan de criteria en bepalingen zoals die voor het betreffende ras zijn vastgelegd in artikel 7.1 van het Fokreglement van de rasvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland. Onder 1 wordt verstaan: a). Honden waarbij door een dierenarts, specialist Chirurgie der Gezelschapsdieren, ingeschreven in het Nederlandse Veterinair Specialisten Register, met zekerheid, aan de hand van een geïdentificeerde röntgenfoto, is vastgesteld dat de afwijking heupdysplasie dan wel legg perthes aan de kreupelheid ten grondslag ligt. b). Honden die een door een dierenarts, specialist Chirurgie der Gezelschapsdieren, ingeschreven in het Nederlandse Veterinair Specialisten Register, uitgevoerde operatieve ingreep hebben ondergaan, waarvan met zekerheid, aan de hand een geïdentificeerde röntgenfoto, is vastgesteld dat de afwijking heupdysplasie dan wel legg perthes aan de kreupelheid ten grondslag heeft gelegen. Onder 2 wordt verstaan: a). Beiderzijds dove honden, vast te stellen m.b.v. een BAER test. Onder 3 wordt verstaan: a). Aan beide ogen blind, vastgesteld door een dierenarts, lid van het landelijke oogonderzoekspanel. Fokreglement MNCN Mastino Napoletano Pagina 7

8 Onder 4 wordt verstaan: a). Honden met extreme angst en/of agressief bijtgedrag, vast te stellen door een door de Raad /rasvereniging erkende gedrag / M.A.G. test op angst en/of agressief bijtgedrag. En honden die met een onvoldoende resultaat hebben meegedaan aan deze test. ( zie reglement van Gedrag/M.A.G. test) Bijlage 2 Minimale criteria voor de omstandigheden waaronder gefokt bedoeld in artikel 4.4 van het Fokreglement van de rasvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland Een fokker voldoet niet aan de in artikel 4.4 van het Fokreglement van de rasvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland bedoelde criteria indien één of meer van de navolgende situaties door of namens de Raad en rasvereniging worden vastgesteld: a). De conditie van de aanwezige honden is slecht; b). c). d). e). f). Niet alle aanwezige honden zijn in het bezit van een erkende stamboom; Er zijn onvoldoende mogelijkheden aanwezig om loopse teven te scheiden van de reuen; De nestomgeving voldoet niet aan de minimale criteria dan wel er wordt een zodanige nestomgeving aangegeven, dat hieraan niet kan en zal worden voldaan; Er zijn onvoldoende maatregelen genomen om zorg te dragen voor een goede socialisatie van de pups; De moederhond heeft onvoldoende ruimte om zich in de kraamkamer te verplaatsen, haar behoefte buiten het nest te doen en heeft geen mogelijkheid tot een ligplaats buiten bereik van de pups. Fokreglement MNCN Mastino Napoletano Pagina 8

9 6. Gezondheid : Beide ouderdieren dienen over een goede gezondheid te beschikken, zowel lichamelijk als mentaal.. Honden die lijden aan erfelijke afwijkingen, worden uitgesloten voor de fokkerij van het bepaalde genoemde in bijlage Epilepsie: Ouderdieren die lijden aan epilepsie mogen niet voor de fokkerij worden ingezet. 6.2 Correcties: Honden die chirurgische en/of cosmetische correcties hebben ondergaan met het doel diskwalificerende fouten te herstellen mogen niet voor de fokkerij worden ingezet. 6.3 a. HD: Tussen honden met de FCI beoordeling A,B,C, (ofwel HD-,HDtc, HD±, ) mag niet elke willekeurige oudercombinatie worden gevormd. HD-C mag alleen in combinatie met HD-A of HD-B. Beide ouderdieren dienen voor de dekking te zijn onderzocht op het voorkomen van heupdysplasie. De uitslag van dit onderzoek dient ten tijde van de dekking bekend te zijn. De uitslag van dit onderzoek wordt alleen erkend indien de desbetreffende hond ten tijde van het onderzoek ten minste 12 maanden oud is. Dit onderzoek dient te worden verricht door een door de Raad daartoe aangewezen instantie of dierenarts of, voor in het buitenland geregistreerde honden, een door de F.C.I. erkende instantie of dierenarts. HD - D wordt uitgesloten voor de fok. Fokreglement MNCN Mastino Napoletano Pagina 9

Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo

Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo m.i.v.1 januari 2011 Artikel 1. Doelstelling Artikel 2. Reikwijdte en begrenzing Artikel 3. Definities Artikel 4. Algemeen Artikel 5. Fokkerij Artikel 6.

Nadere informatie

Mastino Napoletano Club Nederland

Mastino Napoletano Club Nederland Fokreglement voor de Fila Brasileiro Fila Brasileiro Fokreglement met ingang van 1 Oktober 2010 Artikel 1. Doelstelling Artikel 2. Reikwijdte en begrenzing Artikel 3. Definities Artikel 4. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Mastino Napoletano Club Nederland

Mastino Napoletano Club Nederland Artikel 3. Definities Artikel 10. Sanctiebepalingen Artikel 4. Algemeen Artikel 11. Slotbepalingen Artikel 5. Fokkerij Artikel 12. Inwerkings en Overgangsbepaling Artikel 6. Stamboomcertificaten Bijlage

Nadere informatie

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Opgericht 10 september 2010 Fokbeleid versie: Leden Vergadering 22 mei 2011 Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland 1. Doelstelling 1.1.

Nadere informatie

Bouviervereniging Boe4 Rasspecifiek Fok Reglement (Aangenomen op de ALV 14 april 2012)

Bouviervereniging Boe4 Rasspecifiek Fok Reglement (Aangenomen op de ALV 14 april 2012) Bouviervereniging Boe4 Rasspecifiek Fok Reglement (Aangenomen op de ALV 14 april 2012) Artikel 1. Definities 1.1 De Raad: de vereniging "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland", statutair gevestigd

Nadere informatie

Fokreglement. Fokreglement van COMMEDIA (Versie mei 2010)

Fokreglement. Fokreglement van COMMEDIA (Versie mei 2010) Fokreglement Het reglement is geheel bijgewerkt en geactualiseerd, zodat iedereen nu kan zien welke fokregels op dit moment van toepassing zijn. Dit fokreglement is aangepast aan alle wijzigingen die in

Nadere informatie

Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010)

Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010) Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010) Dit Fokreglement bevat de bepalingen waaraan een lid van de vereniging minimaal moet voldoen. Tevens moet voldaan zijn aan de algemene

Nadere informatie

Fokreglement voor de Stabijhoun

Fokreglement voor de Stabijhoun Fokreglement voor de Stabijhoun Algemeen deel Doelstelling: "Dit fokreglement is gericht op het in stand houden, bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter, de rastypische eigenschappen en het

Nadere informatie

Fokreglement van de Nederlandse Bearded Collie Club

Fokreglement van de Nederlandse Bearded Collie Club Fokreglement van de Nederlandse Bearded Collie Club Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan de inschrijving van een hond in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB). Op die inschrijving

Nadere informatie

Fokreglement van de Hovawart Club Nederland en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Fokreglement van de Hovawart Club Nederland en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland Fokreglement voor de Hovawart Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan de inschrijving van honden van het ras in de Nederlandse Hondenstamboekhouding (het NHSB) 1- Algemeen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Bijlage agendapunt 4a Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: voor het ras: (invullen door rasvereniging) Conceptversie maart 2012, VERSIE 6.0 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Ierse Water Spaniel Vereniging Nederland voor het ras: Ierse Water Spaniel 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Ierse Water Spaniel Vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement voor het ras Zwitserse Witte Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Zwitserse Witte Herder zoals

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano Secretariaat: Marianne Eelvelt Evenaar 318 2408 NE Alphen aan den Rijn Tel. 0172-426730 E-Mail: mj.eelvelt@xs4all.nl Rasspecifiek Bracco Italiano Rasspecifiek fokreglement voor rasverengingen en rashondenfokkers

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond

Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse vereniging van

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VERENIGINGSFOKREGLEMENT voor het ras BEARDED COLLIE Versie: 1-6-2016 VERENIGINGS FOKREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Bearded Collie Holland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: MNCN voor het ras: Perro Dogo Canario Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: M.N.C.N. voor het ras: Dogo Argentino Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: M.N.C.N. voor het ras: Cáo da Serra da Estrella Uitgangspunten en toelichting

Nadere informatie

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar Duitse Herder Club Nederland Rasspecifiek Fokreglement DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar 04 oktober 2010 KvK 51085747 13-04-14 versie 3 pagina 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

Fokreglement voor het ras Basset Hound.

Fokreglement voor het ras Basset Hound. Fokreglement voor het ras Basset Hound. Dit reglement bevat de bepalingen die gelden voor de leden van de rasvereniging en die zijn verbonden aan de inschrijving van honden van het ras Basset Hound in

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland voor het ras: Picardische Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Picardische Herdershonden Club Nederland,, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Nederlandse Berner Sennen Vereniging voor het ras: Berner Sennenhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit Verenigingsfokreglement voor de vereniging Nederlandse

Nadere informatie

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland. 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Alaska Malamute Club voor Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Alaskan Malamute zoals deze

Nadere informatie

voor het ras: Pyreneese Berghond

voor het ras: Pyreneese Berghond Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond voor het ras: Pyreneese Berghond Goedgekeurd door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

FOKREGLEMENT VOOR DE TIBETAANSE MASTIFF

FOKREGLEMENT VOOR DE TIBETAANSE MASTIFF FOKREGLEMENT VOOR DE TIBETAANSE MASTIFF Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan de inschrijving van honden van het ras Tibetaanse Mastiff in de Nederlandse Hondenstamboekhouding.

Nadere informatie

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden 1. Algemeen 1.1. Dit reglement voor de Border Collie Club Nederland (BCCN), hierna te noemen de rasvereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de Border Collie zoals deze zijn

Nadere informatie

FOKREGLEMENT CBRN M.I.V. 2012

FOKREGLEMENT CBRN M.I.V. 2012 FOKREGLEMENT CBRN M.I.V. 2012 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de CBRN, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Chesapeake Bay Retriever zoals

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Bijlage 1 Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Bordeaux Dog Club Nederland voor het ras: Bordeaux Dog ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Bordeaux Dog Club Nederland, hierna te

Nadere informatie

Verenigings Fok Reglement

Verenigings Fok Reglement Vereniging Van Poedel Vrienden Verenigings Fok Reglement Versie 1.02 VVPV 15-2-2015 Inhoud 1. ALGEMEEN... 2 2. FOKREGELS... 3 3. WELZIJNSREGELS... 5 4. VARIETEITSKRUISINGEN... 6 5. GEZONDHEIDSREGELS...

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Rasvereniging: Onze Stabyhoun Ras: Stabyhoun 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Onze Stabyhoun, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: IJslandse Honden Club IJ.H.C. voor het ras: IJslandse Hond 1. Algemeen 1.1 Dit reglement voor de IJHC, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement voor het ras: Ierse Setter VFR ISC concept 7.2 pag. 1/13 Besluit ALV 21 oktober 2012 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de, hierna te noemen de

Nadere informatie

1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij de LSOHV en voor alle leden.

1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij de LSOHV en voor alle leden. FOKREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1. Het Fokreglement voor de Oudduitse Herder en de Duitse Herder LangStokhaar is overeenkomstig het beschrevene in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Kuvasz Vereniging Nederland voor het ras: Kuvasz Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen in zwarte tekst

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Club voor Dalmatische Honden voor het ras: Dalmatische Hond Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN. voor het ras: Lhasa Apso

Verenigingsfokreglement. rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN. voor het ras: Lhasa Apso Verenigingsfokreglement van: rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN voor het ras: Lhasa Apso Format VerenigingsFokReglement (VFR)Lhasa Apso Club Nederland 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de

Nadere informatie

Verenigings Fokreglement Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging. Ras; Flatcoated Retriever

Verenigings Fokreglement Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging. Ras; Flatcoated Retriever Verenigings Fokreglement Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging Ras; Flatcoated Retriever 1. Algemeen 1.1 Dit regelement voor de Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Vereniging voor de Liefhebber van de Engelse Cocker Spaniel (VLECS) voor het ras: Engelse Cocker Spaniel ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Pembroke

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Pembroke Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club voor het ras: Welsh Corgi Pembroke 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Welsh Corgi Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Ras: Stabyhoun

Verenigingsfokreglement. Ras: Stabyhoun Verenigingsfokreglement Rasvereniging: Onze Stabyhoun Ras: Stabyhoun 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Onze Stabyhoun, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Japanse Spaniël F.C.I. nr. 206 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras)

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Certificering Rasverenigingen en Rashondenfokkers Raamwerk voor het rasspecifiek fokreglement voor gecertificeerde rasverengingen en rashondenfokkers onder

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Bordeaux Dog

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Bordeaux Dog Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Bordeaux Dog Club Nederland voor het ras: Bordeaux Dog Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Airedale Terriër Verbond Nederland. Verenigingsfokreglement

Airedale Terriër Verbond Nederland. Verenigingsfokreglement Airedale Terriër Verbond Nederland Verenigingsfokreglement Fokreglement van het ATVN 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor het Airedale Terriër Verbond Nederland, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement (VFR) voor de Drentsche Patrijshonden Club Nederland 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Drentsche Patrijshond Club Nederland beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Pointer Club. voor het ras: Pointer

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Pointer Club. voor het ras: Pointer Verenigingsfokreglement Nederlandse Pointer Club voor het ras: Pointer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse pointer club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie:

Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie: Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie: 2014.01 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Schotse Herdershonden Vereniging

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Golden Retriever Club Nederland voor het ras: Golden Retriever Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement. voor fokkers en leden van. de Engelse Bulldog

Rasspecifiek Fokreglement. voor fokkers en leden van. de Engelse Bulldog Rasspecifiek Fokreglement voor fokkers en leden van de Engelse Bulldog Volgens besluit door de ALV van 26 maart 2011 Rasspecifiek fokreglement voor Fokkers en leden van de Engelse Bulldog welke zijn ingeschreven

Nadere informatie

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid. Verenigingsfokreglement. Golden Retriever Vereniging. voor het ras: Golden Retriever

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid. Verenigingsfokreglement. Golden Retriever Vereniging. voor het ras: Golden Retriever Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Golden Retriever Vereniging voor het ras: Golden Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Golden Retriever Vereniging, hierna te noemen de

Nadere informatie

Duitse Herder Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement. DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar

Duitse Herder Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement. DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar Duitse Herder Club Nederland Rasspecifiek Fokreglement DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar 04 oktober 2010 KvK 51085747 01-05-2016 versie 4 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

1 ALGEMEEN. Format VerenigingsFokReglement (VFR) 1/6 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer

1 ALGEMEEN. Format VerenigingsFokReglement (VFR) 1/6 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer 1 ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging voor de Epagneul bleu de Picardie, de Epagneul Picard en de Epagneul de Pont-Audemer hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Barsoi Club voor het ras: Barsoi Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Maltezer F.C.I. Nr. 65 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar.

Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar. Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar. Voor de NEDERLANDSE SINT BERNARD CLUB VOOR LIEFHEBBERS EN FOKKERS 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Sint Bernard Club

Nadere informatie

GORDON SETTER BESLUIT ALV

GORDON SETTER BESLUIT ALV VERENIGINGSFOKREGLEMENT GORDON SETTER VERENIGING NEDERLAND OPGERICHT 10 SEPTEMBER 2010 VOOR HET RAS: GORDON SETTER BESLUIT ALV 21-04-2013 GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BEHEER: 10 FEBRUARI 2014 Voor alle

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement VAN DE Havanezer Club Nederland voor het ras: Havanezer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Havanezer Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

Basenji Club Nederland

Basenji Club Nederland Basenji Club Nederland Opgericht 13 juni 1999 Verenigingsfokreglement Basenji Club Nederland (BCN) voor het ras: Basenji 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Basenji Club Nederland, hierna te noemen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement. Nederlandse Teckel Club. voor het ras: Dashond (FCI standaard 148)

Format Verenigingsfokreglement. Nederlandse Teckel Club. voor het ras: Dashond (FCI standaard 148) Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Nederlandse Teckel Club voor het ras: Dashond (FCI standaard 148) Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Samojeden Club voor de Samojeed Goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 31 mei 2014 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Samojeden Club,

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging:nederlandse Lakeland Terrier Club voor het ras: Lakeland Terrier Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club

Verenigingsfokreglement. Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club NEDERLANDSE NORWICH TERRIER CLUB Opgericht 9 mei 1993, ingeschreven in de KvK onder nummer 40077028 Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club Voor het ras: Norwich

Nadere informatie

Barbetclub Nederlandse rasvereniging voor liefhebbers en fokkers van de Barbet

Barbetclub Nederlandse rasvereniging voor liefhebbers en fokkers van de Barbet Verenigingsfokreglement (VFR) voor de Barbet 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging voor liefhebbers en fokkers van de Barbet, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Nederlandse Schapendoes

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Nederlandse Schapendoes Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging de Nederlandse Schapendoes voor het ras: Nederlandse Schapendoes 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging de Nederlandse Schapendoes,

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Chinese Naakthond (F.C.I. nr. 288) Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC)

Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC) Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC) 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Verenigings Fokreglement voor het ras Newfoundlander beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras DE DEERHOUND. Deerhound Club 1

Verenigingsfokreglement. voor het ras DE DEERHOUND. Deerhound Club 1 Verenigingsfokreglement voor het ras DE DEERHOUND Deerhound Club 1 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Deerhound Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke. Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke. Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) 1 De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis Reglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging Amerikaanse Cocker Spaniël (kortweg VACS) voor het ras: Amerikaanse Cocker Spaniel 1. ALGEMEEN 1.1.

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Schapendoes

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Schapendoes Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging De Nederlandse Schapendoes voor het ras: Nederlandse Schapendoes 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement van de Vereniging De Nederlandse Schapendoes,

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras DE DEERHOUND. Deerhound Club 1

Verenigingsfokreglement. voor het ras DE DEERHOUND. Deerhound Club 1 Verenigingsfokreglement voor het ras DE DEERHOUND Deerhound Club 1 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Deerhound Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: Tibetaanse Terriër Club Nederland TTCN voor het ras: Tibetaanse terriër 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de TTCN, hierna

Nadere informatie

voor het ras: Pyreneese Berghond

voor het ras: Pyreneese Berghond Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond voor het ras: Pyreneese Berghond Goedgekeurd door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging voor Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse Sennenhonden voor het ras: Grote Zwitserse Sennenhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër

Rasspecifiek Fokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër Rasspecifiek Fokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement (RFR) voor de Jack Russell Terriër beoogt bij te dragen aan de behartiging van de

Nadere informatie

Verenigings Fokreglement voor het ras Slovensky Hrubosrsty Stavac

Verenigings Fokreglement voor het ras Slovensky Hrubosrsty Stavac Verenigings Fokreglement voor het ras Slovensky Hrubosrsty Stavac Opgesteld door de "" 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van

Nadere informatie

naam van de rasvereniging: Nederlandse Gordon Setter Club

naam van de rasvereniging: Nederlandse Gordon Setter Club Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Gordon Setter Club voor het ras: Gordon Setter d.d. 9 februari 2014. 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Boxer Vrienden Nederland Voor het ras: Boxer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Boxer Vrienden Nederland, hierna

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras:

Verenigingsfokreglement. voor het ras: 1 Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Herdershonden Club voor het ras: Hollandse Herdershond 2 VERENIGINGSFOKREGLEMENT NHC 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Boxer Vrienden Nederland Voor het ras: Boxer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Boxer Vrienden Nederland, hierna te

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: De Nederlandse Bearded Collie Club voor het ras: Bearded Collie Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: (BIC) voor het ras: Bracco Italiano 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de (BIC), hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

BRIARD VERENIGING NEDERLAND

BRIARD VERENIGING NEDERLAND Raad van Beheer Voor alle (ras)honden! Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement BRIARD VERENIGING NEDERLAND (Herzien maart 2016) VerenigingsFokReglement(VFR) Besluit ALV 8 maart 2016 Pagina

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VERENIGINGSFOKREGLEMENT Vereniging De Drentsche Patrijshond voor het ras: Drentsche Patrijshond 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt. voor het ras: Tibetaanse terriër

Verenigingsfokreglement. rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt. voor het ras: Tibetaanse terriër Verenigingsfokreglement van: rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt voor het ras: Tibetaanse terriër 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de rvtt, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Cardigan

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Cardigan Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club voor het ras: Welsh Corgi Cardigan 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Welsh Corgi Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras:

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Verenigingsfokreglement (VFR) Vereniging voor Schnauzerfokkers en Liefhebbers (VSFL) voor het ras: Schnauzers alle variëteiten 1-7 Verenigingsfokreglement (VFR) VSFL - ALV 15 november 2015 i.s.m. de Raad

Nadere informatie

voor het ras: Pyreneese Berghond

voor het ras: Pyreneese Berghond Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond, N.V.L.P.H. voor het ras: Pyreneese Berghond CONCEPT VERSIE Goedgekeurd door de

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT NEDERLANDSE TECKEL CLUB VOOR HET RAS DASHOND (FCI STANDAARD 148)

VERENIGINGSFOKREGLEMENT NEDERLANDSE TECKEL CLUB VOOR HET RAS DASHOND (FCI STANDAARD 148) BESTUURSVOORSTEL VERENIGINGSFOKREGLEMENT Beste leden van de Nederlandse Teckel Club Hieronder is het VerenigingsFokReglement (VFR) gepubliceerd dat wij als bestuur aan u voorleggen op de Algemene Ledenvergadering.

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Vereniging De Drentsche Patrijshond voor het ras: Drentsche Patrijshond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement - Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terrier voor het ras: Jack Russell Terrier 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Belgische Herder Club Nederland (BHCN) 1 / 8 voor het ras: Belgische Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor

Nadere informatie

Havanezer Club Nederland. Havanezer

Havanezer Club Nederland. Havanezer Verenigings Fokreglement van de Havanezer Club Nederland voor het ras: Havanezer 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Havanezer Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

naam van de rasvereniging: Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar Duitse Staande Korthaar

naam van de rasvereniging: Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar Duitse Staande Korthaar Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Duitse Staande Korthaar 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland. voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever

Verenigingsfokreglement. van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland. voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever Verenigingsfokreglement van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Chesapeake Bay Retriever, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging van fokkers en liefhebbers van de Mopshond in Nederland: Commedia voor het ras: Mopshond Uitgangspunten

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Nederlandse Bouvier Club Bouvier des Flandres 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Bouvier Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Basset Griffon Vendéen Club Nederland voor het ras Grand Basset Griffon Vendéen & Petit Basset Griffon Vendéen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Vereniging De Drentsche Patrijshond voor het ras: Drentsche Patrijshond 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie