Fokreglement. Fokreglement van COMMEDIA (Versie mei 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fokreglement. Fokreglement van COMMEDIA (Versie mei 2010)"

Transcriptie

1 Fokreglement Het reglement is geheel bijgewerkt en geactualiseerd, zodat iedereen nu kan zien welke fokregels op dit moment van toepassing zijn. Dit fokreglement is aangepast aan alle wijzigingen die in de algemene ledenvergaderingen van Commedia zijn aangenomen. Hoewel over wijzigingen van ons fokreglement altijd wordt gestemd in de fokkersbijeenkomst en in de algemene ledenvergadering van Commedia, geldt dat niet voor wijzigingen die het gevolg zijn van een aanscherping of uitbreiding van het BRS ( Basis Reglement Stambomen ). Omdat de eisen in het fokreglement van een rasvereniging niet soepeler mogen zijn dan die in het BRS, moet het verbod in artikel 5.2c ook in ons fokreglement worden opgenomen. Mocht u over het fokreglement nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die mailen aan de voorzitter. Mocht dit leiden tot wijzigingsvoorstellen dan zullen die in de eerstvolgende fokkersbijeenkomst en ledenvergadering aan de orde komen. Fokreglement van COMMEDIA (Versie mei 2010) Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van de Mopshond in Nederland Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan de inschrijving van honden van het ras Mopshond in de Nederlandse Hondenstamboekhouding (het NHSB) 1- Algemeen deel Artikel 1- Definities 1.1 Raad: de vereniging "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland", statutair gevestigd en kantoor houdend te Amsterdam aan de Emmalaan Het NHSB: de Nederlandse Hondenstamboekhouding met inbegrip van de bijbehorende Bijlagen en Voorlopige Registers. Het is de door de Raad bijgehouden Nederlandse stamboekhouding van rashonden op basis waarvan door de Raad stamboomcertificaten kunnen worden afgegeven. 1.3 F.C.I.: de Federation Cynologique Internationale, de overkoepelende internationale organisatie op kynologisch gebied, waarvan de Raad lid is en deel uitmaakt. 1 / 7

2 1.4 Rasvereniging: de bij de Raad aangesloten vereniging, genaamd Commedia " statutair gevestigd te Arnhem op 31 augustus Fokker: de eigenaar van de in het NHSB opgenomen teef waarmee gefokt wordt c.q. zal gaan worden. 1.6 Dekreu-eigenaar: de eigenaar van de in het NHSB dan wel in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding ingeschreven reu die de teef van de fokker gedekt heeft c.q. zal gaan dekken. 1.7 Fokuitsluitende ziekten, afwijkingen of handelingen: de in bijlage 1 genoemde of aangeduide ziekten, afwijkingen of handelingen op grond waarvan de betreffende hond wordt uitgesloten van de fokkerij. 1.8 Dekking: een dekking wordt aangemerkt als een voor de werking van dit reglement relevante gebeurtenis, indien er een dekkaart is ingevuld, ondertekend en ingediend bij de Raad. 1.9 Nest: van een nest in de zin van dit reglement is sprake indien dit nest gerelateerd kan worden aan de dekkaart als bedoeld in artikel 1.8. alsmede indien voor dit nest een geboorte aangifte kaart is ingevuld, ondertekend en ingediend bij de Raad. Artikel 2 Doelstelling Dit fokreglement is gericht op het instandhouden, bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter en het welzijn, alsmede van de rastypische eigenschappen van het ras. Artikel 3 - Reikwijdte en begrenzing 3.1 Dit fokreglement is van toepassing op in Nederland te fokken Mopshonden. 3.2 De verantwoordelijkheid voor het fokken en afleveren van pups ligt bij de fokker. De rasvereniging alsmede de Raad aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele gebreken bij de pup, betrokken van een fokker. Ook als deze zich houdt aan het bepaalde in dit fokreglement. Artikel 4 - Algemene eisen 4.1 Beide ouderdieren moeten tot hetzelfde ras behoren overeenkomstig het bepaalde in hethoofdstuk Registratie van het Kynologisch Reglement. In het geval dat de vaderhond van een in het buitenland woonachtige eigenaar is, moet deze hond in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding zijn ingeschreven. 4.2 De fokker en de omstandigheden waaronder wordt gefokt, moeten minimaal voldoen aan de criteria opgenomen in bijlage De fokker en de dekreu-eigenaar dienen, gevraagd en ongevraagd, de bij hen beschikbare en bekende gegevens te verstrekken die van belang zijn voor de fokkerij. Zij dienen zich op de 2 / 7

3 dekkaart schriftelijk akkoord te verklaren met registratie van deze gegevens en verstrekking daarvan vanuit deze registratie aan belanghebbende derden Als op basis van de gezondheid of het gedrag van één of meerdere nakomelingen moet worden verondersteld dat (één van) de ouderdieren een (vermoedelijk) erfelijke ziekte of afwijking heeft of vererft, kan dit ouderdier c.q. deze ouderdieren, na overleg met de rasvereniging, door de Raad van de fokkerij worden uitgesloten. Het bestuur van rasvereniging kan de Raad wijzen op de hiervoor bedoelde situatie. Daarnaast kan het verzoek tot nemen van dit besluit worden gedaan door belanghebbende(n), ingeval bij meerdere nakomelingen moet worden verondersteld dat het ouderdier een (vermoedelijke) erfelijke ziekte of afwijking heeft of vererft. Het verzoek dient te worden gericht aan de Raad, die in overleg met de rasvereniging beslist of dit ouderdier c.q. deze ouderdieren van de fokkerij dienen te worden uitgesloten. Indien de eigenaar dit ouderdier wil blijven inzetten bij de fokkerij, zal hij dit ouderdier op zijn kosten op de betreffende ziekte of afwijking moeten laten onderzoeken. 2 - Rasspecifiek deel Artikel 5 - Welzijn- en fokkerijeisen 5.1 Beide ouderdieren dienen over een goede gezondheid te beschikken, zowel lichamelijk als mentaal. 5.2 De volgende combinaties van fokreu en fokteef zijn niet toegestaan: a. Ouder/kind combinatie b. (half)broer/(half)zus combinatie c. Grootouder/kleinkind combinatie 5.3 De combinatie van dezelfde reu en teef (dezelfde oudercombinatie) is twee maal toegestaan. Een eventuele derde maal is alleen mogelijk met dispensatie van het bestuur naar aanleiding van een voldoende gemotiveerd verzoek. 5.4 De teef mag ten tijde van de dekking, niet jonger zijn dan 16 maanden. De teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij 96 maanden (8 jaar) oud wordt. 5.5 De teef mag bij de dekking van het eerste nest niet ouder zijn dan 60 maanden (5 jaar). De geboorte dient een natuurlijk verloop te hebben. Indien de geboorte van het nest voor de tweede maal operatief, door middel van een keizersnede (sectio caesarea), heeft plaatsgevonden mag de teef niet verder meer voor de fokkerij worden gebruikt. 5.6 Een teef mag slechts twee nesten per vierentwintig maanden voortbrengen. Tussen de dekkingen voor de beide nesten moet een periode van minimaal tien maanden zitten. De periode van 24 maanden begint op de dag van de eerste dekking. Een teef mag gedurende haar leven maximaal 5 nesten krijgen. 5.7 Een reu mag maximaal 5 nesten per jaar voortbrengen in Nederland. 5.8 De fokker zal zorg dragen voor een deugdelijke ontworming en inenting van de pups, volgens gangbare veterinaire inzichten, en voor een volledig door de dierenarts ingevuld 3 / 7

4 vaccinatieboekje. De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 9 weken. Afwijking van deze leeftijd is alleen mogelijk met dispensatie van het bestuur naar aanleiding van een voldoende gemotiveerd verzoek. Artikel 6 - Rasspecifieke gezondheidseisen 6.1 De eigenaar of eigenaren van de ouderdieren dienen de ouderdieren te onderwerpen aan een onderzoek op nader door de rasvereniging aan te geven erfelijke afwijkingen. De rasvereniging zal hiertoe regelmatig enquêtes houden naar de gezondheidstoestand van de mopshonden in Nederland. De eigenaren van ouderdieren zijn gehouden bij deze enquêtes, maar ook daarbuiten, alle relevante informatie terstond beschikbaar te stellen aan de rasvereniging, conform de bepalingen dienaangaande in dit reglement. De te onderzoeken afwijkingen zullen door het bestuur van de rasvereniging worden voorgesteld aan de ALV. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een door de Raad daartoe aangewezen instantie of dierenarts en zal aan de hand van een daartoe met de betreffende instantie of dierenarts overeengekomen onderzoeksprotocol worden uitgevoerd. Het onderzoeksrapport dient voor of op de dag van de dekking te zijn afgegeven. Indien het betreffende onderzoek een beperkte geldigheidsduur heeft, mag de uitslag van het onderzoek niet ouder zijn dan die geldigheidsduur, te rekenen vanaf de dekkingsdatum. Ingeval van gebruik van een buitenlandse vaderhond worden de gezondheidseisen waaraan voldaan moet worden door de rasvereniging in overleg met de Raad nader bepaald. 6.2 Indien de eigenaar zich niet kan verenigen met het afgegeven onderzoeksrapport kan hij een second opinion laten uitvoeren conform het door de Raad vastgestelde algemeen onderzoeksreglement en het betreffende onderzoeksprotocol, waarin is voorzien in de mogelijkheid van bezwaar en beroep. 6.3 De onderzoeksuitslag wordt naar de rasvereniging verzonden. Artikel 7 - Gedragseisen en werktesten 7.1 Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen en het gedrag zoals in de rasstandaard is aangegeven, of indien de rasstandaard geen (actuele) beschrijving van het karakter en/of gedrag bevat, zoals redelijkerwijs voor het betreffende ras mag worden verwacht. Artikel 8 Exterieureisen 8.1 Beide ouderdieren dienen in het algemeen aan de voor het betreffende ras geldende rasstandaard te voldoen. Zij dienen op tenminste 2 door de Raad en/of FCI gereglementeerde exposities en/of door de rasvereniging georganiseerde kampioenschapsclubmatch bij een keurmeester van de A-lijst minimaal de kwalificatie Zeer Goed te hebben behaald Door de fokker kan om een aankeuring door een gekwalificeerde keurmeester worden verzocht. Het verzoek dient te worden gericht aan het bestuur van de rasvereniging, welke zorg zal dragen voor een aankeuring door een door de Raad gekwalificeerde keurmeester. 3 Slotdeel Artikel 9 - Koopovereenkomst 9.1 Het is de fokker verplicht om de verkoop van de pups en de daarbij behorende afspraken 4 / 7

5 schriftelijk vast te leggen door middel van een koopovereenkomst op basis van een door de rasvereniging of Raad van Beheer vastgestelde model-koopovereenkomst. Artikel 10 Slotbepalingen 10.1 In bijzondere gevallen kan het bestuur van de rasvereniging, in overleg met de Raad, afwijken van dit reglement, indien strikte toepassing van dit reglement leidt tot een onredelijk en onbillijk resultaat, mits daarmee de belangen van het ras worden gediend en geen onevenredige schade aan belangen van derden wordt toegebracht In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de rasvereniging, in overleg met de Raad Tegen beslissingen van de rasvereniging onderscheidenlijk de Raad, waarbij een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen staat bezwaar en beroep open bij Raad respectievelijk de Geschillencommissie voor de Kynologie, overeenkomstig het bepaalde in het Reglement betreffende de Geschillencommissie voor de Kynologie Indien voorzien kan worden dat zich meer vergelijkbare gevallen zullen voordoen, draagt het bestuur van de rasvereniging, in overleg met de Raad, zorg voor aanvulling van het reglement Zowel door de rasvereniging als door de Raad kunnen ten aanzien van dit reglement wijzigingen worden voorgesteld. De aanpassingen behoeven in alle gevallen goedkeuring van de Algemene Vergadering van de rasvereniging en het bestuur van de Raad. Artikel 11 - Inwerkingtreding en overgangsbepaling 11.1 Dit rasspecifieke fokreglement treedt, na instemming door het bestuur van de Raad, in werking op (nader te bepalen), onder de voorwaarde dat onderhavig reglement door de Algemene Vergadering van de rasvereniging voortijds is aangenomen en vervolgens publicatie in het clubblad van de rasvereniging heeft plaatsgevonden Dit rasspecifieke fokreglement is niet van toepassing op de inschrijving van honden, die geboren worden uit een teef, die gedekt is op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- dan wel werkkwalificaties, welke afgegeven zijn c.q. plaatsgevonden hebben voor de inwerkingtreding van dit reglement, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn begrepen Bij inwerkingtreding van dit fokreglement bepaalt de rasvereniging het maximum aantal toe te wijzen nesten voor fokdieren die voor de inwerkingtreding van dit fokreglement reeds nesten gehad hebben. Daarbij wordt rekening gehouden met de welzijnsbegrenzingen voor de teef en kan de rasvereniging voor zowel de dekreu als de teef de voor de inwerkingtreding van dit reglement geldende aantalsbeperking meewegen. Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van Commedia op 12 april 2008 te De Meern, 5 / 7

6 met uitzondering van het bepaalde in artikel 5.2 onder c; deze bepaling treedt in werking door middel van een wijziging van het Basis Reglement Stambomen van de Raad op een nader door de Raad te bepalen datum. Bijlage 1 Gronden voor uitsluiting van de fokkerij. A - Fokverbod op verzoek van de fokker Honden waarvoor door de Raad is beslist tot uitsluiting van de fokkerij, op basis van een gemotiveerd verzoek van de fokker bij de aanvraag tot inschrijving in de Nederlandse Hondenstamboekhouding. De betreffende hond komt in dat geval in aanmerking voor een Stamboom waarop door de Raad de aanduiding "fokverbod" is aangeven. B - Fokuitsluitende kenmerken en bepalingen 1. Kreupele honden; 2. Beiderzijds dove honden; 3. Beiderzijds blinde honden; 4. Honden met extreme angst en/of agressief bijtgedrag. 5. Honden gehouden onder omstandigheden, waarbij de fokker niet voldoet aan de in Bijlage 2 van dit fokreglement bedoelde criteria; 6. Honden die niet voldoen aan de criteria en bepalingen zoals die voor het betreffende ras zijn vastgelegd in artikel 5 van dit fokreglement; 7. Honden die lijden aan een ziekte of afwijking zoals die voor het betreffende ras in artikel 6 van dit fokreglement is aangegeven, mits de ernst van deze ziekte of afwijking zodanig is dat niet voldaan wordt aan de voor die ziekte of afwijking gestelde norm voor deelname aan de fokkerij. Toelichting Onderdeel A bevat een regeling die er in het verleden ook was: de fokker zelf verzoekt voor een (of meer) pups de aantekening "fokverbod"op het stamboomcertificaat of het afstammingsbewijs. Het voordeel van deze regeling is dat er met deze honden dan niet gefokt kan worden (althans geen in het NHSB op te nemen honden gefokt kunnen worden) maar dat de honden wel aan alle kynologische activiteiten deel kunnen nemen. Onderdeel B bevat zeven gronden. Onder 1. wordt verstaan a) Honden waarbij door een dierenarts, specialist Chirurgie der Gezelschapsdieren, ingeschreven in het Nederlands Veterinair Specialisten Register, met zekerheid, aan de hand van een geïdentificeerde röntgenfoto, is vastgesteld dat de afwijking Heupdysplasie dan wel Elleboogdysplasie dan wel Legg Perthes aan de kreupelheid ten grondslag ligt. b) Honden die een door een dierenarts, specialist Chirurgie der Gezelschaps-dieren, ingeschreven in het Nederlands Veterinair Specialisten Register, uitgevoerde operatieve 6 / 7

7 ingreep hebben ondergaan, waarvan met zekerheid, aan de hand van een geïdentificeerde röntgenfoto, vast is komen te staan dat aan de afwijking Heupdysplasie dan wel Elleboogdysplasie dan wel Legg Perthes ten grondslag heeft gelegen. c) Honden met een röntgenologisch beeld van "Heupdysplasie optima forma", vastgesteld door een FCI-erkende beoordelingsinstantie. d) Honden met een röntgenologisch beeld van "Elleboogdysplasie graad III", vastgesteld door een FCI-erkende beoordelingsinstantie. Onder 2. wordt verstaan beiderzijds dove honden, vast te stellen met behulp van een BAER-test. Onder 3. wordt verstaan aan beide ogen blinde honden, onafhankelijk van de oorzaak, vastgesteld door een door de Raad daartoe aangewezen instantie of dierenarts, dan wel voor in het buitenland geregistreerde honden, door een door de F.C.I. erkende instantie of dierenarts. Onder 4. wordt verstaan honden met een extreem angst- en/of bijtgedrag, vast te stellen met een door de Raad erkende gedragstest op angst en/of agressief bijtgedrag. Punt 5, dat verwijst naar bijlage 2, wordt toegelicht bij bijlage 2. Onder punt 7. wordt verstaan dat het dier lijdt aan een ziekte of afwijking die voor het betreffende ras van zo'n groot belang wordt geacht, dat daarover in artikel 6 van dit fokreglement een verplicht onderzoek en een normering is opgenomen. Bijlage 2 Criteria voor de omstandigheden waaronder wordt gefokt zoals bedoeld in artikel 4.2 van dit fokreglement. Een fokker voldoet aan de in artikel 4.2 van de in dit fokreglement bedoelde criteria indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: a. de conditie van de aanwezige honden is goed; b. er zijn voldoende mogelijkheden aanwezig om loopse teven te scheiden van de reuen; c. de nestomgeving voldoet aan de minimale criteria dan wel er wordt een zodanige nestomgeving aangegeven, dat hieraan kan en zal worden voldaan; d. er zijn voldoende maatregelen genomen om zorg te dragen voor een goede socialisatie van de pups; e. de moederhond heeft voldoende ruimte om zich in de kraamkamer te verplaatsen, haar behoefte buiten het nest te doen en heeft een mogelijkheid tot een ligplaats buiten bereik van de pups. Eenieder kan het bestuur van de rasvereniging attenderen op het feit dat aan de hiervoor genoemde criteria niet wordt voldaan. Indien het bestuur van de rasvereniging constateert, dat een of meer van de hiervoor genoemde situaties niet aan de eisen voldoet, wordt de fokker hiervan op de hoogte gesteld 7 / 7

Fokreglement voor het ras Basset Hound.

Fokreglement voor het ras Basset Hound. Fokreglement voor het ras Basset Hound. Dit reglement bevat de bepalingen die gelden voor de leden van de rasvereniging en die zijn verbonden aan de inschrijving van honden van het ras Basset Hound in

Nadere informatie

Fokreglement van de Hovawart Club Nederland en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Fokreglement van de Hovawart Club Nederland en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland Fokreglement voor de Hovawart Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan de inschrijving van honden van het ras in de Nederlandse Hondenstamboekhouding (het NHSB) 1- Algemeen

Nadere informatie

Mastino Napoletano Club Nederland

Mastino Napoletano Club Nederland Fokreglement voor de Fila Brasileiro Fila Brasileiro Fokreglement met ingang van 1 Oktober 2010 Artikel 1. Doelstelling Artikel 2. Reikwijdte en begrenzing Artikel 3. Definities Artikel 4. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Bouviervereniging Boe4 Rasspecifiek Fok Reglement (Aangenomen op de ALV 14 april 2012)

Bouviervereniging Boe4 Rasspecifiek Fok Reglement (Aangenomen op de ALV 14 april 2012) Bouviervereniging Boe4 Rasspecifiek Fok Reglement (Aangenomen op de ALV 14 april 2012) Artikel 1. Definities 1.1 De Raad: de vereniging "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland", statutair gevestigd

Nadere informatie

Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011

Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011 Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011 Artikel 1. Doelstelling Artikel 8. Exterieur- eisen Artikel 2. Reikwijdte en Artikel 9. Koopovereenkomst begrenzing Artikel 3. Definities

Nadere informatie

Fokreglement voor de Stabijhoun

Fokreglement voor de Stabijhoun Fokreglement voor de Stabijhoun Algemeen deel Doelstelling: "Dit fokreglement is gericht op het in stand houden, bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter, de rastypische eigenschappen en het

Nadere informatie

Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo

Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo m.i.v.1 januari 2011 Artikel 1. Doelstelling Artikel 2. Reikwijdte en begrenzing Artikel 3. Definities Artikel 4. Algemeen Artikel 5. Fokkerij Artikel 6.

Nadere informatie

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Opgericht 10 september 2010 Fokbeleid versie: Leden Vergadering 22 mei 2011 Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland 1. Doelstelling 1.1.

Nadere informatie

Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010)

Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010) Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010) Dit Fokreglement bevat de bepalingen waaraan een lid van de vereniging minimaal moet voldoen. Tevens moet voldaan zijn aan de algemene

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano Secretariaat: Marianne Eelvelt Evenaar 318 2408 NE Alphen aan den Rijn Tel. 0172-426730 E-Mail: mj.eelvelt@xs4all.nl Rasspecifiek Bracco Italiano Rasspecifiek fokreglement voor rasverengingen en rashondenfokkers

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Bijlage 1 Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Bordeaux Dog Club Nederland voor het ras: Bordeaux Dog ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Bordeaux Dog Club Nederland, hierna te

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Ierse Water Spaniel Vereniging Nederland voor het ras: Ierse Water Spaniel 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Ierse Water Spaniel Vereniging

Nadere informatie

Verenigings Fokreglement Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging. Ras; Flatcoated Retriever

Verenigings Fokreglement Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging. Ras; Flatcoated Retriever Verenigings Fokreglement Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging Ras; Flatcoated Retriever 1. Algemeen 1.1 Dit regelement voor de Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

Mastino Napoletano Club Nederland

Mastino Napoletano Club Nederland Artikel 3. Definities Artikel 10. Sanctiebepalingen Artikel 4. Algemeen Artikel 11. Slotbepalingen Artikel 5. Fokkerij Artikel 12. Inwerkings en Overgangsbepaling Artikel 6. Stamboomcertificaten Bijlage

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Bijlage agendapunt 4a Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: voor het ras: (invullen door rasvereniging) Conceptversie maart 2012, VERSIE 6.0 Uitgangspunten

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër

Rasspecifiek Fokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër Rasspecifiek Fokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement (RFR) voor de Jack Russell Terriër beoogt bij te dragen aan de behartiging van de

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond

Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse vereniging van

Nadere informatie

FOKREGLEMENT CBRN M.I.V. 2012

FOKREGLEMENT CBRN M.I.V. 2012 FOKREGLEMENT CBRN M.I.V. 2012 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de CBRN, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Chesapeake Bay Retriever zoals

Nadere informatie

Fokreglement van de Nederlandse Bearded Collie Club

Fokreglement van de Nederlandse Bearded Collie Club Fokreglement van de Nederlandse Bearded Collie Club Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan de inschrijving van een hond in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB). Op die inschrijving

Nadere informatie

Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC)

Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC) Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC) 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Verenigings Fokreglement voor het ras Newfoundlander beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar.

Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar. Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar. Voor de NEDERLANDSE SINT BERNARD CLUB VOOR LIEFHEBBERS EN FOKKERS 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Sint Bernard Club

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Ras: Stabyhoun

Verenigingsfokreglement. Ras: Stabyhoun Verenigingsfokreglement Rasvereniging: Onze Stabyhoun Ras: Stabyhoun 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Onze Stabyhoun, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Rasvereniging: Onze Stabyhoun Ras: Stabyhoun 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Onze Stabyhoun, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement VAN DE Havanezer Club Nederland voor het ras: Havanezer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Havanezer Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Vereniging voor de Liefhebber van de Engelse Cocker Spaniel (VLECS) voor het ras: Engelse Cocker Spaniel ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor

Nadere informatie

FOKREGLEMENT VOOR DE TIBETAANSE MASTIFF

FOKREGLEMENT VOOR DE TIBETAANSE MASTIFF FOKREGLEMENT VOOR DE TIBETAANSE MASTIFF Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan de inschrijving van honden van het ras Tibetaanse Mastiff in de Nederlandse Hondenstamboekhouding.

Nadere informatie

voor het ras: Pyreneese Berghond

voor het ras: Pyreneese Berghond Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond voor het ras: Pyreneese Berghond Goedgekeurd door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging Amerikaanse Cocker Spaniël (kortweg VACS) voor het ras: Amerikaanse Cocker Spaniel 1. ALGEMEEN 1.1.

Nadere informatie

Duitse Herder Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement. DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar

Duitse Herder Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement. DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar Duitse Herder Club Nederland Rasspecifiek Fokreglement DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar 04 oktober 2010 KvK 51085747 01-05-2016 versie 4 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Barsoi Club voor het ras: Barsoi Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Bordeaux Dog

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Bordeaux Dog Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Bordeaux Dog Club Nederland voor het ras: Bordeaux Dog Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland voor het ras: Picardische Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Picardische Herdershonden Club Nederland,, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras:

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Verenigingsfokreglement (VFR) Vereniging voor Schnauzerfokkers en Liefhebbers (VSFL) voor het ras: Schnauzers alle variëteiten 1-7 Verenigingsfokreglement (VFR) VSFL - ALV 15 november 2015 i.s.m. de Raad

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Pointer Club. voor het ras: Pointer

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Pointer Club. voor het ras: Pointer Verenigingsfokreglement Nederlandse Pointer Club voor het ras: Pointer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse pointer club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN. voor het ras: Lhasa Apso

Verenigingsfokreglement. rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN. voor het ras: Lhasa Apso Verenigingsfokreglement van: rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN voor het ras: Lhasa Apso Format VerenigingsFokReglement (VFR)Lhasa Apso Club Nederland 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de

Nadere informatie

1 ALGEMEEN. Format VerenigingsFokReglement (VFR) 1/6 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer

1 ALGEMEEN. Format VerenigingsFokReglement (VFR) 1/6 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer 1 ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging voor de Epagneul bleu de Picardie, de Epagneul Picard en de Epagneul de Pont-Audemer hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden 1. Algemeen 1.1. Dit reglement voor de Border Collie Club Nederland (BCCN), hierna te noemen de rasvereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de Border Collie zoals deze zijn

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging van fokkers en liefhebbers van de Mopshond in Nederland: Commedia voor het ras: Mopshond Uitgangspunten

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: MNCN voor het ras: Perro Dogo Canario Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging:nederlandse Lakeland Terrier Club voor het ras: Lakeland Terrier Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke. Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke. Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) 1 De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis Reglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie:

Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie: Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie: 2014.01 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Schotse Herdershonden Vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement voor het ras: Ierse Setter VFR ISC concept 7.2 pag. 1/13 Besluit ALV 21 oktober 2012 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de, hierna te noemen de

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: M.N.C.N. voor het ras: Cáo da Serra da Estrella Uitgangspunten en toelichting

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VERENIGINGSFOKREGLEMENT voor het ras BEARDED COLLIE Versie: 1-6-2016 VERENIGINGS FOKREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Bearded Collie Holland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland. 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Alaska Malamute Club voor Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Alaskan Malamute zoals deze

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: (BIC) voor het ras: Bracco Italiano 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de (BIC), hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club

Verenigingsfokreglement. Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club NEDERLANDSE NORWICH TERRIER CLUB Opgericht 9 mei 1993, ingeschreven in de KvK onder nummer 40077028 Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club Voor het ras: Norwich

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Golden Retriever Club Nederland voor het ras: Golden Retriever Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: M.N.C.N. voor het ras: Dogo Argentino Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Schapendoes

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Schapendoes Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging De Nederlandse Schapendoes voor het ras: Nederlandse Schapendoes 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement van de Vereniging De Nederlandse Schapendoes,

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Samojeden Club voor de Samojeed Goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 31 mei 2014 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Samojeden Club,

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Boxer Vrienden Nederland Voor het ras: Boxer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Boxer Vrienden Nederland, hierna

Nadere informatie

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar Duitse Herder Club Nederland Rasspecifiek Fokreglement DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar 04 oktober 2010 KvK 51085747 13-04-14 versie 3 pagina 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

Havanezer Club Nederland. Havanezer

Havanezer Club Nederland. Havanezer Verenigings Fokreglement van de Havanezer Club Nederland voor het ras: Havanezer 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Havanezer Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement voor het ras Zwitserse Witte Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Zwitserse Witte Herder zoals

Nadere informatie

GORDON SETTER BESLUIT ALV

GORDON SETTER BESLUIT ALV VERENIGINGSFOKREGLEMENT GORDON SETTER VERENIGING NEDERLAND OPGERICHT 10 SEPTEMBER 2010 VOOR HET RAS: GORDON SETTER BESLUIT ALV 21-04-2013 GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BEHEER: 10 FEBRUARI 2014 Voor alle

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras DE DEERHOUND. Deerhound Club 1

Verenigingsfokreglement. voor het ras DE DEERHOUND. Deerhound Club 1 Verenigingsfokreglement voor het ras DE DEERHOUND Deerhound Club 1 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Deerhound Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras DE DEERHOUND. Deerhound Club 1

Verenigingsfokreglement. voor het ras DE DEERHOUND. Deerhound Club 1 Verenigingsfokreglement voor het ras DE DEERHOUND Deerhound Club 1 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Deerhound Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Boxer Vrienden Nederland Voor het ras: Boxer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Boxer Vrienden Nederland, hierna te

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras)

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Certificering Rasverenigingen en Rashondenfokkers Raamwerk voor het rasspecifiek fokreglement voor gecertificeerde rasverengingen en rashondenfokkers onder

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Club voor Dalmatische Honden voor het ras: Dalmatische Hond Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

BRIARD VERENIGING NEDERLAND

BRIARD VERENIGING NEDERLAND Raad van Beheer Voor alle (ras)honden! Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement BRIARD VERENIGING NEDERLAND (Herzien maart 2016) VerenigingsFokReglement(VFR) Besluit ALV 8 maart 2016 Pagina

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Pembroke

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Pembroke Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club voor het ras: Welsh Corgi Pembroke 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Welsh Corgi Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Australian Shepherd

Rasspecifiek Fokreglement Australian Shepherd Rasspecifiek Fokreglement Australian Shepherd AUSTRALIAN SHEPHERD CLUB NEDERLAND 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement voor het ras Australian Shepherd beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Vereniging Van Poedel Vrienden. Fok Reglement. Versie 1.0

Vereniging Van Poedel Vrienden. Fok Reglement. Versie 1.0 Vereniging Van Poedel Vrienden Fok Reglement Versie 1.0 VVPV 15-2-2014 Inhoud 1. ALGEMEEN... 2 2. FOKREGELS... 3 3. WELZIJNSREGELS... 4 4. GEZONDHEIDSREGELS... 5 5. GEDRAGSREGELS... 7 6. EXTERIEURREGELS...

Nadere informatie

Airedale Terriër Verbond Nederland. Verenigingsfokreglement

Airedale Terriër Verbond Nederland. Verenigingsfokreglement Airedale Terriër Verbond Nederland Verenigingsfokreglement Fokreglement van het ATVN 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor het Airedale Terriër Verbond Nederland, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij

Nadere informatie

Verenigings Fokreglement voor het ras Slovensky Hrubosrsty Stavac

Verenigings Fokreglement voor het ras Slovensky Hrubosrsty Stavac Verenigings Fokreglement voor het ras Slovensky Hrubosrsty Stavac Opgesteld door de "" 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van

Nadere informatie

voor het ras: Pyreneese Berghond

voor het ras: Pyreneese Berghond Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond voor het ras: Pyreneese Berghond Goedgekeurd door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement (VFR) voor de Drentsche Patrijshonden Club Nederland 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Drentsche Patrijshond Club Nederland beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: IJslandse Honden Club IJ.H.C. voor het ras: IJslandse Hond 1. Algemeen 1.1 Dit reglement voor de IJHC, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement - Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terrier voor het ras: Jack Russell Terrier 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement. Nederlandse Teckel Club. voor het ras: Dashond (FCI standaard 148)

Format Verenigingsfokreglement. Nederlandse Teckel Club. voor het ras: Dashond (FCI standaard 148) Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Nederlandse Teckel Club voor het ras: Dashond (FCI standaard 148) Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Cardigan

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Cardigan Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club voor het ras: Welsh Corgi Cardigan 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Welsh Corgi Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te

Nadere informatie

Barbetclub Nederlandse rasvereniging voor liefhebbers en fokkers van de Barbet

Barbetclub Nederlandse rasvereniging voor liefhebbers en fokkers van de Barbet Verenigingsfokreglement (VFR) voor de Barbet 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging voor liefhebbers en fokkers van de Barbet, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Vereniging De Drentsche Patrijshond voor het ras: Drentsche Patrijshond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT NEDERLANDSE TECKEL CLUB VOOR HET RAS DASHOND (FCI STANDAARD 148)

VERENIGINGSFOKREGLEMENT NEDERLANDSE TECKEL CLUB VOOR HET RAS DASHOND (FCI STANDAARD 148) BESTUURSVOORSTEL VERENIGINGSFOKREGLEMENT Beste leden van de Nederlandse Teckel Club Hieronder is het VerenigingsFokReglement (VFR) gepubliceerd dat wij als bestuur aan u voorleggen op de Algemene Ledenvergadering.

Nadere informatie

naam van de rasvereniging: Nederlandse Gordon Setter Club

naam van de rasvereniging: Nederlandse Gordon Setter Club Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Gordon Setter Club voor het ras: Gordon Setter d.d. 9 februari 2014. 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VERENIGINGSFOKREGLEMENT Vereniging De Drentsche Patrijshond voor het ras: Drentsche Patrijshond 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement. voor fokkers en leden van. de Engelse Bulldog

Rasspecifiek Fokreglement. voor fokkers en leden van. de Engelse Bulldog Rasspecifiek Fokreglement voor fokkers en leden van de Engelse Bulldog Volgens besluit door de ALV van 26 maart 2011 Rasspecifiek fokreglement voor Fokkers en leden van de Engelse Bulldog welke zijn ingeschreven

Nadere informatie

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Belgische Herder Club Nederland (BHCN) 1 / 8 voor het ras: Belgische Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Japanse Spaniël F.C.I. nr. 206 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

naam van de rasvereniging: Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar Duitse Staande Korthaar

naam van de rasvereniging: Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar Duitse Staande Korthaar Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Duitse Staande Korthaar 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Vereniging De Drentsche Patrijshond voor het ras: Drentsche Patrijshond 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

voor het ras: Pyreneese Berghond

voor het ras: Pyreneese Berghond Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond, N.V.L.P.H. voor het ras: Pyreneese Berghond CONCEPT VERSIE Goedgekeurd door de

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Maltezer F.C.I. Nr. 65 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging voor Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse Sennenhonden voor het ras: Appenzeller Sennenhond Datumversie 01 april 2016 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Nederlandse Berner Sennen Vereniging voor het ras: Berner Sennenhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit Verenigingsfokreglement voor de vereniging Nederlandse

Nadere informatie

FOKREGLEMENT Vastgesteld op de bestuursvergadering van 17 aug 2014

FOKREGLEMENT Vastgesteld op de bestuursvergadering van 17 aug 2014 FOKREGLEMENT Vastgesteld op de bestuursvergadering van 17 aug 2014 1. ALGEMEEN 1.1. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die alleen zijn aangesloten bij de FGH en niet fokken voor een rasvereniging

Nadere informatie

FGH FOKREGLEMENT VOOR DE OUDDUITSE HERDER

FGH FOKREGLEMENT VOOR DE OUDDUITSE HERDER FGH FOKREGLEMENT VOOR DE OUDDUITSE HERDER Uitgave 17 augustus 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering van 17 aug 2014 1. ALGEMEEN 1.1. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die alleen zijn aangesloten

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Vereniging De Drentsche Patrijshond voor het ras: Drentsche Patrijshond 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Vereniging De Drentsche Patrijshond beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Verenigings Fok Reglement

Verenigings Fok Reglement Vereniging Van Poedel Vrienden Verenigings Fok Reglement Versie 1.02 VVPV 15-2-2015 Inhoud 1. ALGEMEEN... 2 2. FOKREGELS... 3 3. WELZIJNSREGELS... 5 4. VARIETEITSKRUISINGEN... 6 5. GEZONDHEIDSREGELS...

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier voor het ras: Irish Glen of Imaal Terrier Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers voor het ras: Heidewachtel Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Irish Soft Coated Wheaten Terrier Club Nederland voor het ras: Irish Soft Coated Wheaten Terrier ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Irish Soft Coated

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier voor het ras: Irish Glen of Imaal Terrier Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Kuvasz Vereniging Nederland voor het ras: Kuvasz Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen in zwarte tekst

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging voor Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse Sennenhonden voor het ras: Grote Zwitserse Sennenhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Pekingees F.C.I. nr. 207 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Verenigings Fok Reglement

Verenigings Fok Reglement Secretariaat: Mevr. I. Jansen Laan ter Catten 120 5673 BC Nuenen Verenigings Fok Reglement voor het ras: info@nipponinu.nl www.nipponinu.nl Pagina 1 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de NIPPON INU, hierna

Nadere informatie