Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo"

Transcriptie

1 Fokreglement voor het ras: Rafiero do Alentejo m.i.v.1 januari 2011 Artikel 1. Doelstelling Artikel 2. Reikwijdte en begrenzing Artikel 3. Definities Artikel 4. Algemeen Artikel 5. Fokkerij Artikel 6. Stamboomcertificaten Artikel 7. Gedrag Artikel 8. Exterieur- eisen Artikel 9. Koopovereenkomst Artikel 10. Sanctiebepalingen Artikel 11. Slotbepalingen Artikel 12. Inwerkings en Overgangsbepaling Bijlage 1 Bijlage 2. Fokreglement van de Mastino Napoletano Club Nederland en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. (M.N.C.N.) Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan de inschrijving van honden van het ras in de Nederlandse Hondenstamboek. (NHSB). Artikel 1. Doelstelling: Dit fokreglement is gericht op het instandhouding, bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter en het welzijn, alsmede van de rastypische eigenschappen van het ras. Artikel 2. Reikwijdte en begrenzing: 2.1 Dit fokreglement is van toepassing op in Nederland gefokte honden en stelt de voorwaarden vast voor de registratie in de Nederlandse Honden Stamboekhouding, NHSB en voor de toekenning en afgifte van de daarbij horende Stamboomcertificaten. Fokreglement MNCN.Rafiero do Alentejo Pagina 1

2 2.2 Nakomelingen van ouders met fokuitsluitende kenmerken of van ouders waarmee de fokuitsluitende bepalingen worden overtreden zoals genoemd in bijlage 1 in het ' Reglement betreffende het tuchtcollege voor de Kynologie' worden eveneens uitgesloten van registratie in de Nederlandse honden stamboekhouding. Artikel 3. Definities: 3.1 De Raad: de vereniging "Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland", statutair gevestigd en kantoor houdend te Amsterdam aan de Emmalaan / Postbus AX Amsterdam. 3.2 De NHSB: de Nederlandse Honden stamboekhouding zijnde het Nederlands Hondenstamboek en het Afstammingsregister met inbegrip van de bijbehorende Bijlagen en Voorlopige Registers. Het is de door de Raad bijgehouden Nederlandse stamboekhouding van rashonden op basis waarvan door de Raad bescheiden kunnen worden afgegeven die strekken tot bewijs van de afstamming en de raszuiverheid van in deze stamboekhouding ingeschreven honden. 3.3 De F.C.I.: de Federation Cynologique Internationale, de overkoepelende internationale organisatie op kynologisch gebied, waarvan de Raad deel uitmaakt 3.4 De rasvereniging: de bij de Raad aangesloten vereniging, genaamd de "Mastino Napoletano Club Nederland " statutair gevestigd te Rotterdam op 25 januari ingeschreven onder nummer De fokker: de eigenaar van de in het NHSB opgenomen teef waarmee gefokt wordt c.q. zal gaan worden. 3.6 De dekreu eigenaar: de eigenaar van de in het NHSB dan wel in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding ingeschreven reu die de teef van de fokker gedekt heeft c.q. zal gaan dekken. 3.7 Fokuitsluitende ziekten, afwijkingen of handelingen: de in bijlage 1 genoemde of aangeduide ziekten, afwijkingen of handelingen op grond waarvan de nakomelingen van de betreffende hond het recht op zowel een Stamboomcertificaat wordt ontzegd. 3.8 De verantwoordelijkheid voor het fokken en afleveren van pups ligt bij de fokker. De rasvereniging alsmede de Raad aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele gebreken bij de pup, betrokken van een fokker. Ook als deze zich houdt aan het bepaalde in dit fokreglement. Fokreglement MNCN.Rafiero do Alentejo Pagina 2

3 Artikel 4. Algemeen: Mastino Napoletano Club Nederland 4.1 Dit fokreglement is vastgesteld door de rasvereniging MNCN en de Raad en is daarom een reglement van de Raad waarop de overige reglementen van de Raad van toepassing zijn. Op de inschrijving in het NHSB zijn daarenboven de algemene voorwaarden van levering van de Raad van toepassing. De fokker die in aanmerking wil komen voor een stamboom certificaat voor zijn fokproducten, dient zich schriftelijk akkoord te verklaren met en te handelen naar, de bepalingen die zijn vastgesteld in dit reglement. 4.2 Beide ouderdieren moeten tot hetzelfde ras behoren overeenkomstig het bepaalde in het hoofdstuk registratie van het Kynologisch Reglement. In het geval dat de vaderhond van een in het buitenland woonachtige eigenaar is, moet deze hond in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding zijn ingeschreven. 4.3 De fokker en de omstandigheden waaronder wordt gefokt moeten minimaal voldoen aan de criteria opgenomen in bijlage De fokker en de dekreu eigenaar dienen, gevraagd en ongevraagd, de bij hen beschikbare en bekende gegevens te verstrekken die van belang zijn voor de fokkerij. Zij dienen zich op de dekkaart schriftelijk akkoord te verklaren met registratie van deze gegevens en verstrekking daarvan vanuit deze registratie aan belanghebbende derden. 4.5 Als op basis van de gezondheid of het gedrag van een of meerdere nakomelingen moet worden verondersteld dat het ouderdier een ziekte of afwijking heeft of vererft, kan dit ouderdier van de fokkerij worden uitgesloten. Indien het daarbij gaat om een "fokuitsluitende" ziekte of afwijking, zoals genoemd in bijlage 1, kunnen de eigenaren van de ouderdieren worden verplicht hun honden op die ziekte of afwijking te laten onderzoeken. Het bestuur van rasvereniging kan de Raad van Beheer attent maken op de hiervoor bedoelde situatie. Daarnaast kan het verzoek tot instelling van een onderzoek worden gedaan door belanghebbende(n) ingeval bij meerdere nakomelingen moet worden verondersteld dat het ouderdier een ziekte of afwijking heeft of vererft. Het verzoek dient te worden gericht aan de Raad van Beheer, die in overleg met de rasvereniging beslist of het verzoek als gegrond kan worden gekwalificeerd. Tegen de beslissing van de Raad staat voor de verzoeker onderscheidenlijk eigenaar van het betreffende ouderdier beroep open bij de Geschillencommissie. Voor de betreffende ouderdieren geldt dat de nakomelingen niet in het NHSB worden ingeschreven tot dat is vastgesteld dat de uitkomst niet tot definitieve uitsluiting leidt. Fokreglement MNCN.Rafiero do Alentejo Pagina 3

4 5. Fokkerij ' de Teef ' Mastino Napoletano Club Nederland De teef mag ten tijde van de dekking, niet jonger zijn dan 18 maanden. De teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij 96 maanden oud wordt. Daarbij mag de teef bij de geboorte van het eerste nest niet ouder zijn dan72 maanden Een teef mag in de periode van 24 maanden maximaal 2 nesten voortbrengen, waarbij de periode tussen de dekking van de eerste nest en de dekking van het tweede nest minimaal 10 maanden moet zijn. De periode van 24 maanden start op de datum waarop de dekking voor het eerste van de twee binnen deze periode geboren nesten heeft plaatsgevonden De teef mag gedurende haar hele leven maximaal 5 (vijf) nesten Rafiero do Alentejo voortbrengen. 'de Reu' De dekking dient een natuurlijk verloop te hebben. Kunstmatig inseminatie is slechts toegestaan na verkregen toestemming op basis van een gemotiveerd verzoek in overleg met door de Raad. Dit verzoek dient minimaal 1 maand (een) voor de voorgenomen dekking bij het bureau van de Raad te worden ingediend De combinatie van dezelfde reu en teef ( dezelfde oudercombinatie) is slechts tweemaal toegestaan. Inteeltbeperking: Dit betreft artikel V111.3 KR. Raad van Beheer ingaande per 1 juli 2010 Voor honden die geboren worden uit de vermelde combinaties worden GEEN stambomen afgegeven.: a. Ouder / kind combinatie (combinatie P generatie / F1 generatie) b. Broer / zus combinatie ( combinatie F generatie) c. Grootouder / kleinkind combinatie (combinatie P generatie / F2 generatie) Voordat beide ouderdieren worden ingezet voor de fok worden dient een DNA profiel te zijn afgenomen en geregistreerd door het ISAG gecertificeerd laboratorium vanuit de Raad van Beheer. DNA onderzoek : Ook zullen de uit het nest alle in levend zijnde pups worden onderworpen aan een DNA test na te zijn geïdentificeerd door middel van een microchip. Voor aanvraag om een DNA test kunt u terecht bij de Raad van beheer afd. GGW. Fokreglement MNCN.Rafiero do Alentejo Pagina 4

5 Voor de fokkerij gelden de navolgend regels 6. Gezondheid Beide ouderdieren dienen over een goede gezondheid te beschikken, zowel lichamelijk als mentaal.. Honden die lijden aan erfelijke afwijkingen, worden uitgesloten voor de fokkerij van het bepaalde genoemde in bijlage Epilepsie: Ouderdieren die lijden aan epilepsie mogen niet voor de fokkerij worden ingezet. 6.2 Correcties: Honden die chirurgische en/of cosmetische correcties hebben ondergaan met het doel diskwalificerende fouten te herstellen mogen niet voor de fokkerij worden ingezet. 6.3 a. HD: Tussen honden met de FCI beoordeling A,B,C, (ofwel HD-,HDtc, HD±, ) mag niet elke willekeurige oudercombinatie worden gevormd. HD-C mag alleen in combinatie met HD-A of HD-B. Beide ouderdieren dienen voor de dekking te zijn onderzocht op het voorkomen van heupdysplasie. De uitslag van dit onderzoek dient ten tijde van de dekking bekend te zijn. De uitslag van dit onderzoek wordt alleen erkend indien de desbetreffende hond ten tijde van het onderzoek ten minste 12 maanden oud is. Dit onderzoek dient te worden verricht door een door de Raad daartoe aangewezen instantie of dierenarts of, voor in het buitenland geregistreerde honden, een door de F.C.I. erkende instantie of dierenarts. HD - D wordt uitgesloten voor de fok. b. Tussen honden met artrose beoordeling vrij, grensgeval graad 1 mag alleen met graad 1 of beoordeling vrij oudercombinatie worden gevormd. c. Honden met artrose beoordeling graad 2 en graad 3 mogen niet voor de fokkerij worden gebruikt. d. Waar gebruik wordt gemaakt van in het buitenland geregistreerde reuen, gelden de regels van het land van herkomst. ******** Fokreglement MNCN.Rafiero do Alentejo Pagina 5

6 De fokker zal zorg dragen voor een deugdelijke gezondheidsverklaring, ontwormen en inenting van de pups. Dit volgens gangbare veterinaire inzichten, en door een volledig door de dierenarts ingevuld Paspoort voor gezelschapsdieren, (uitgegeven door de Europese Unie Nederland ) boekje. De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van tenminste 8 (acht) weken, mits dat zij reeds zijn geïdentificeerd door middel van een ' microchip' aangebracht door de Raad van Beheer.. Artikel 7.Gedrag.- Besluit Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland: 7.1 Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen en het gedrag zoals in de rasstandaard is aangegeven of zoals het voor het desbetreffende ras is te verwachten. 7.2 Voor leden van de MNCN als aangemelde fokkers,met als onderdeel van het 'Volledig Aangekeurd' ouderdieren lijst dienen de ouderdieren te hebben deelgenomen en met goed gevolg geëindigd aan een door de rasvereniging georganiseerde gedragstest / rasstandaard test. 7.3 Honden met extreme angst en / of agressief bijtgedrag, vast te stellen door een door rasvereniging gedrags test op angst en / of agressief bijtgedrag zijn uitgesloten voor deelname aan de fokkerij. Artikel 8 Exterieur: Beide ouderdieren dienen,behoudens enkele onvolkomenheden die het ideale rasbeeld verstoren, aan de voor het betreffende ras geldende rasstandaard te voldoen. Hiervoor dienen zij :-op een door de Raad van Beheer en/of FCI / georganiseerde CAC/CACIB tentoonstelling of door de Rasvereniging georganiseerde Kampioensclubmatch/Clubmatch minimaal 2 x een kwalificatie Zeer Goed (ZG) te hebben behaald waarvan minstens eenmaal op de leeftijd van 18 maanden of ouder door een door de rasvereniging erkende rasspecialist, of indien de keuring wordt verricht door een door de Raad van beheer een goedgekeurde keurmeester. Artikel 9 Koopovereenkomst: De verkoop van de pups wordt men aangeraden om een koopovereenkomst op te maken. Op basis van deze koopovereenkomst getekend door beide partijen hebben de fokker en de koper het recht om zich bij eventuele geschillen, over de naleving en/of de uitleg daarvan, te wenden tot de Geschillencommissie van de Raad of rasvereniging of tot een Raadsman van een Rechtsbijstandverzekering Maatschappij. Fokreglement MNCN.Rafiero do Alentejo Pagina 6

7 Artikel 10. Sanctiebepalingen: Mastino Napoletano Club Nederland 10.1 Het is verboden bij aanvraag, aanmelding, inschrijvingsprocedures en alle overige regelingen, die in dit reglement zijn opgenomen of waarnaar verwezen wordt, onjuiste gegevens te verstrekken of om gegevens te verzwijgen. 10.1a. Het lid kan worden ontzet uit de vereniging indien hij/zij ingebreke is gebleven conform Statuten MNCN Artikel 10: Ontzetting 1. Ontzetting is slechts mogelijk indien: a. het lid handelt in strijd met de statuten of reglementen van de vereniging; 2. Ontzetting geschied niet alvorens de betrokkene(n) is/zijn gehoord, althans de betrokkene(n) daartoe in de gelegenheid is gesteld. 3. Het besluit kan slechts genomen worden door de algemene vergadering op schriftelijk voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen Hij /zij die het gestelde in het voorgaande artikel of enig ander artikel van dit reglement overtreedt kan, conform het "Reglement betreffende het Tuchtcollege voor de Kynologie" gestraft worden met een of meer der volgende straffen: - berisping; - tijdelijke of blijvende diskwalificatie van zijn persoon; - tijdelijke of blijvende diskwalificatie van een of meer van de honden waarvan hij eigenaar is; - ontneming van het recht tot het voeren van een kennelnaam; - tijdelijke of blijvende ontneming van de bevoegdheid om als keurmeester op te treden; - tijdelijke of blijvende ontneming van de bevoegdheid om als official op te treden. Artikel 11. Slotbepalingen: 11.1 In bijzondere gevallen kan de Raad, in overleg met het bestuur van de rasvereniging, afwijken van dit reglement, indien strikte toepassing van dit reglement leidt tot een onredelijk en onbillijk resultaat, mits daarmee de belangen van het ras worden gediend en geen onevenredige schade aan belangen van derden wordt toegebracht In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad, in overleg met het bestuur van de rasvereniging Tegen beslissingen van de rasvereniging onderscheidenlijk de Raad, staat bezwaar en beroep open conform het Reglement betreffende de Geschillencommissie voor de Kynologie Indien voorzien kan worden dat zich meer vergelijkbare gevallen zullen voordoen,draagt de Raad in overleg met het bestuur van de rasvereniging, zorg voor aanvulling van het reglement Zowel door de Raad als door de rasvereniging kunnen ten aanzien van dit reglement wijzigingen worden voorgesteld. De aanpassingen behoeven in alle gevallen goedkeuring van de Algemene Vergadering van de rasvereniging en het bestuur van de Raad. Fokreglement MNCN.Rafiero do Alentejo Pagina 7

8 Artikel 12. Inwerkingtreding en overgangsbepaling: Bijlage 1 Gronden voor uitsluiting van de fokkerij zoals bedoeld in artikel 7.3 van het ' Fokreglement van de rasvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland". A. Fokverbod op verzoek van de fokker / Honden waarvoor door de Raad is beslist tot uitsluiting van de fokkerij, op basis van een gemotiveerd verzoek van de fokker bij de aanvraag tot inschrijving in de Nederlandse honden stamboekhouding. De betreffende hond komt in dat geval in aanmerking voor een Stamboomcertificaat waarop de Raad de aanduiding " Fokverbod" is aangegeven. B. Fokuitsluitende kenmerken en bepalingen: 1. Kreupele honden 2. Beiderzijds dove honden 3. Beiderzijds blinde honden 4. Agressieve gedrag / Extreme angst Onder 1 wordt verstaan: Honden waarbij door een dierenarts, specialist Chirurgie der Gezelschapsdieren, ingeschreven in het Nederlandse Veterinair Specialisten Register, met zekerheid, aan de hand van een geïdentificeerde röntgen foto, dan wel een operatieve ingreep hebben ondergaan is vastgesteld dat de afwijking Heupdysplasie (HD) dan wel legg perthes aan de kreupelheid ten grondslag ligt. Onder 2 wordt verstaan: Beiderzijds dove honden, vast te stellen m.b.v. een BAER - test. Onder 3 wordt verstaan: Aan beide ogen blind, vastgesteld door een dierenarts, lid van het landelijke onderzoekspaneel. Onder 4 wordt verstaan: Honden met extreme angst en / of agressief bijtgedrag, vast te stellen door een door rasvereniging gedrags test op angst en / of agressief bijtgedrag. ********* Fokreglement MNCN.Rafiero do Alentejo Pagina 8

9 Bijlage 2. Minimale criteria voor de omstandigheden waaronder gefokt bedoeld in artikel 4.6 van het ' Fokreglement van de Rasvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland" Een fokker voldoet niet aan de artikelen 4.3 en 4.6 van het " Fokreglement van de Rasvereniging en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland" bedoelde criteria indien een of meer van de navolgende situaties door of namens de Raad en rasvereniging wordt vastgesteld: De conditie van de aanwezige honden is slecht. b. Niet alle aanwezige honden zijn in het bezit van een stamboom. c. Er zijn onvoldoende mogelijkheden aanwezig om loopse teven te scheiden van de reuen. d. De nestomgeving voldoet niet aan de criteria, dan wel er wordt een zodanige nestomgeving aangegeven, dat hieraan niet kan en zal worden voldaan. e. Er zijn onvoldoende maatregelen genomen om zorg te dragen voor een goede socialisatie van de pups. f. De moederhond heeft onvoldoende ruimte om zich in de kraamkamer te verplaatsen, haar behoefte buiten het nest te doen en heeft geen mogelijkheid tot een ligplaats buiten bereik van de pups Dit reglement treedt, door besluit van de Raad van Beheer in werking op 1 Januari Overeengekomen zondag 17 oktober 2010 te Utrecht. Voorzitter: Mevr. C.M.Stoffers Secretaris: Mevr. T.H.Horrée de la Rie. Fokreglement MNCN.Rafiero do Alentejo Pagina 9

10 Fokreglement MNCN.Rafiero do Alentejo Pagina 10

Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011

Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011 Fokreglement voor het ras : Mastino Napoletano m.i.v.1 januari 2011 Artikel 1. Doelstelling Artikel 8. Exterieur- eisen Artikel 2. Reikwijdte en Artikel 9. Koopovereenkomst begrenzing Artikel 3. Definities

Nadere informatie

Mastino Napoletano Club Nederland

Mastino Napoletano Club Nederland Artikel 3. Definities Artikel 10. Sanctiebepalingen Artikel 4. Algemeen Artikel 11. Slotbepalingen Artikel 5. Fokkerij Artikel 12. Inwerkings en Overgangsbepaling Artikel 6. Stamboomcertificaten Bijlage

Nadere informatie

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Opgericht 10 september 2010 Fokbeleid versie: Leden Vergadering 22 mei 2011 Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland 1. Doelstelling 1.1.

Nadere informatie

Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010)

Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010) Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010) Dit Fokreglement bevat de bepalingen waaraan een lid van de vereniging minimaal moet voldoen. Tevens moet voldaan zijn aan de algemene

Nadere informatie

Fokreglement voor de Stabijhoun

Fokreglement voor de Stabijhoun Fokreglement voor de Stabijhoun Algemeen deel Doelstelling: "Dit fokreglement is gericht op het in stand houden, bewaken en bevorderen van de gezondheid, het karakter, de rastypische eigenschappen en het

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Bijlage agendapunt 4a Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: voor het ras: (invullen door rasvereniging) Conceptversie maart 2012, VERSIE 6.0 Uitgangspunten

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano Secretariaat: Marianne Eelvelt Evenaar 318 2408 NE Alphen aan den Rijn Tel. 0172-426730 E-Mail: mj.eelvelt@xs4all.nl Rasspecifiek Bracco Italiano Rasspecifiek fokreglement voor rasverengingen en rashondenfokkers

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement voor het ras Zwitserse Witte Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Zwitserse Witte Herder zoals

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland voor het ras: Picardische Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Picardische Herdershonden Club Nederland,, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Verenigings Fok Reglement

Verenigings Fok Reglement Vereniging Van Poedel Vrienden Verenigings Fok Reglement Versie 1.02 VVPV 15-2-2015 Inhoud 1. ALGEMEEN... 2 2. FOKREGELS... 3 3. WELZIJNSREGELS... 5 4. VARIETEITSKRUISINGEN... 6 5. GEZONDHEIDSREGELS...

Nadere informatie

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland. 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Alaska Malamute Club voor Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Alaskan Malamute zoals deze

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Kuvasz Vereniging Nederland voor het ras: Kuvasz Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen in zwarte tekst

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Club voor Dalmatische Honden voor het ras: Dalmatische Hond Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Nederlandse Berner Sennen Vereniging voor het ras: Berner Sennenhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit Verenigingsfokreglement voor de vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden 1. Algemeen 1.1. Dit reglement voor de Border Collie Club Nederland (BCCN), hierna te noemen de rasvereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de Border Collie zoals deze zijn

Nadere informatie

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar Duitse Herder Club Nederland Rasspecifiek Fokreglement DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar 04 oktober 2010 KvK 51085747 13-04-14 versie 3 pagina 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Nederlandse Schapendoes

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Nederlandse Schapendoes Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging de Nederlandse Schapendoes voor het ras: Nederlandse Schapendoes 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging de Nederlandse Schapendoes,

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Japanse Spaniël F.C.I. nr. 206 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Maltezer F.C.I. Nr. 65 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij de LSOHV en voor alle leden.

1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij de LSOHV en voor alle leden. FOKREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1. Het Fokreglement voor de Oudduitse Herder en de Duitse Herder LangStokhaar is overeenkomstig het beschrevene in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras)

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Certificering Rasverenigingen en Rashondenfokkers Raamwerk voor het rasspecifiek fokreglement voor gecertificeerde rasverengingen en rashondenfokkers onder

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Chinese Naakthond (F.C.I. nr. 288) Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid. Verenigingsfokreglement. Golden Retriever Vereniging. voor het ras: Golden Retriever

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid. Verenigingsfokreglement. Golden Retriever Vereniging. voor het ras: Golden Retriever Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Golden Retriever Vereniging voor het ras: Golden Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Golden Retriever Vereniging, hierna te noemen de

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: Tibetaanse Terriër Club Nederland TTCN voor het ras: Tibetaanse terriër 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de TTCN, hierna

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland. voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever

Verenigingsfokreglement. van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland. voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever Verenigingsfokreglement van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Chesapeake Bay Retriever, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Japanse Spaniël

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Japanse Spaniël Verenigingsfokreglement Pekingees en Dwergspanielclub voor het ras: Japanse Spaniël 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Pekingees en Dwergspanielclub, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Basenji Club Nederland

Basenji Club Nederland Basenji Club Nederland Opgericht 13 juni 1999 Verenigingsfokreglement Basenji Club Nederland (BCN) voor het ras: Basenji 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Basenji Club Nederland, hierna te noemen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging voor Appenzeller, Entlebucher en Grote Zwitserse Sennenhonden voor het ras: Grote Zwitserse Sennenhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Basset Griffon Vendéen Club Nederland voor het ras Grand Basset Griffon Vendéen & Petit Basset Griffon Vendéen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt. voor het ras: Tibetaanse terriër

Verenigingsfokreglement. rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt. voor het ras: Tibetaanse terriër Verenigingsfokreglement van: rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt voor het ras: Tibetaanse terriër 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de rvtt, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier voor het ras: Irish Glen of Imaal Terrier Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Schotsche Terrier Club

Verenigingsfokreglement Schotsche Terrier Club Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Schotsche Terrier Club d.d. 22 mei 2016 voor de rassen: Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen in zwarte

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Flatcoated Retriever Club. voor het ras: Flatcoated Retriever

Verenigingsfokreglement. Flatcoated Retriever Club. voor het ras: Flatcoated Retriever Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Flatcoated Retriever Club voor het ras: Flatcoated Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Flatcoated Retriever Club hierna te noemen de

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN, OOK TE NOEMEN COLLIE VRIENDEN VOOR HET RAS COLLIE LANGHAAR

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN, OOK TE NOEMEN COLLIE VRIENDEN VOOR HET RAS COLLIE LANGHAAR VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN, OOK TE NOEMEN COLLIE VRIENDEN VOOR HET RAS COLLIE LANGHAAR 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Collie Vrienden, hierna te noemen de

Nadere informatie

REGLEMENT NTC - FOKKER. Nederlandse Teckelclub Opgericht 24-05-1903/Ingeschreven bij de KvK onder nummer 40409283

REGLEMENT NTC - FOKKER. Nederlandse Teckelclub Opgericht 24-05-1903/Ingeschreven bij de KvK onder nummer 40409283 De Nederlandse Teckelclub kent NTC - fokkers. Deze fokkers garanderen dat zij al hun nesten fokken volgens de regels van het fokreglement en dat dus altijd aan de basisvoorwaarden voor gezondheid en exterieur

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: International Griffon Club Holland Griffonya voor het ras: Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon.

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE IERSE WOLFSHOND CLUB VOOR HET RAS IERSE WOLFSHOND 2 ARTIKEL INHOUD PAGINA 1. ALGEMEEN 3. 2. FOKREGELS 3. 3. WELZIJNSREGELS 4. 4. GEZONDHEIDSREGELS 4. 5. GEDRAGSREGELS

Nadere informatie

2.1. Verwantschap: beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan als ouder-kind of broer en zus.

2.1. Verwantschap: beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan als ouder-kind of broer en zus. H.B.C. Erecode 2012 1. ALGEMEEN 1.1. De Erecode voor de Franse Bulldog beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de Franse Bulldog zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Engelse Cocker Spaniel Club Nederland Engelse Cocker Spaniel 27 april 2014

Verenigingsfokreglement Engelse Cocker Spaniel Club Nederland Engelse Cocker Spaniel 27 april 2014 Verenigingsfokreglement Engelse Cocker Spaniel Club Nederland Engelse Cocker Spaniel 27 april 2014 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de vereniging Engelse Cocker Spaniel Club Nederland (ECSCN) beoogt

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Basset Griffon Vendéen Club Nederland voor het ras Grand Basset Griffon Vendéen & Petit Basset Griffon Vendéen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Vereniging voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Nova Scotia Duck Tolling Retriever (VFR) 1/ 9 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging voor de Nova Scotia Duck Tolling

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Cavalier King Charles Spaniël F.C.I. nr. 136 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Welsh Cardigan Club Nederland (WCCN) voor het ras: Welsh Corgi Cardigan 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Pyreneese Berghond. Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond, N.V.L.P.H.

Rasspecifiek Fokreglement Pyreneese Berghond. Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond, N.V.L.P.H. Rasspecifiek Fokreglement Pyreneese Berghond Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond, N.V.L.P.H. Goedgekeurd door de ALV d.d. 11-04-2010 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: Tibetaanse Terriër Club Nederland TTCN voor het ras: Tibetaanse terriër Definitief; versie 3 VFR TTCN 13 november 2015 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden. voor het ras: Duitse herdershond. 1 Uitgangspunten

Nadere informatie

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER PROTOCOLLEN EN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ Versie 4 Wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd Fokkersraadsvergadering 12 november 2012 VOORWAARDEN FOKKERIJ DEEL 1 Artikel

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Duitse Herdershonden. voor het ras: Duitse herdershond. 1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon.

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon. Verenigingsfokreglement Pekingees en Dwergspanielclub voor het ras: Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon. 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Pekingees en Dwergspanielclub, hierna te

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement NEDERLANDSE SPANIEL CLUB Engelse Cockerspaniel

Verenigingsfokreglement NEDERLANDSE SPANIEL CLUB Engelse Cockerspaniel Verenigingsfokreglement NEDERLANDSE SPANIEL CLUB Engelse Cockerspaniel Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht. De relevante artikelen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Poedel F.C.I. Nr. 172 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND

REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND Opgericht 4 mei 1975, koninklijk goedgekeurd 3 oktober 1975/Ingeschreven bij de KvK onder nummer 40346810 Ondergetekende Naam: Adres: Postcode:

Nadere informatie

PROTOCOLLEN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ

PROTOCOLLEN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ PROTOCOLLEN EN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ Versie 5 Wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd Fokkersraadsvergadering 19 maart 2016 VOORWAARDEN FOKKERIJ DEEL 1 Artikel 1 De fokker is gehouden aan het VFR (Verenigings

Nadere informatie

Erecode Commedia. Erecode Commedia

Erecode Commedia. Erecode Commedia Erecode Commedia Alle honden van Leden / Fokkers moeten op lichamelijk en emotioneel gebied voldoende zorg ontvangen. Dit betreft in ieder geval de onderstaande punten : - Hoeveelheid en Kwaliteit van

Nadere informatie

FOK REGLEMENT ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND (ZWHVN)

FOK REGLEMENT ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND (ZWHVN) FOK REGLEMENT VAN DE ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND (ZWHVN) Het is noodzakelijk regels te stellen ten aanzien van het fokken met de Berger Blanc Suisse/White Swiss Shepherd Dog, in het Nederlands

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Waterhondenclub Nederland rasvereniging voor mediterrane rassen. Voor de rassen: Barbet (Franse Waterhond) Cão de Agua Português (Portugese Waterhond)

Nadere informatie

ADDENDUM Waarborg voor een gezonde Saarlooswolfhond

ADDENDUM Waarborg voor een gezonde Saarlooswolfhond Dit is het addendum behorend bij het plan van aanpak van de Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden Waarborg voor een gezonde Saarlooswolfhond. Dit plan is gebaseerd op 2 pijlers: 1.

Nadere informatie

Valkoinen-Valiot. Koopovereenkomst

Valkoinen-Valiot. Koopovereenkomst VHB Valkoinen-Valiot Koopovereenkomst De Raad van Beheer is op dit moment (voorjaar 2008) druk bezig met een project om fokkers en rasverenigingen te certificeren; zie www.raadvanbeheer.nl Onderstaande

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: HOLLANDSE BULLDOGGEN CLUB voor het ras: FRANSE BULLDOG Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje voor het ras: Het Nederlandse Kooikerhondje 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging het Nederlandse

Nadere informatie

INTERNATIONAL BREEDING RULES OF THE F.C.I. INTERNATIONAAL FOKREGLEMENT VAN DE F.C.I. NEDERLANDSE VERTALING

INTERNATIONAL BREEDING RULES OF THE F.C.I. INTERNATIONAAL FOKREGLEMENT VAN DE F.C.I. NEDERLANDSE VERTALING FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, email : info@fci.be INTERNATIONAL BREEDING RULES OF THE F.C.I.

Nadere informatie

FOKREGLEMENT. 1. Doel. 2. Toepassingsgebied en definitie

FOKREGLEMENT. 1. Doel. 2. Toepassingsgebied en definitie FOKREGLEMENT 1. Doel - een gezonde raszuivere Hovawart fokken die aan alle voorwaarden voldoet zoals voorgeschreven in de STANDAARD nr 190" van de "Federation Cynologique International, hierna vermeld

Nadere informatie

Fokreglement voor leden van de Border Collie Club Nederland

Fokreglement voor leden van de Border Collie Club Nederland Voorstel voor een aantal wijzigingen in - Fokreglement leden BCCN; - Huishoudelijk Reglement CFH; vast te stellen in de Algemene Vergadering op 5 juni 2010 Inleiding Het gaat hierbij om de volgende aanpassingen

Nadere informatie

Aantal directe nakomelingen ingeschreven in het NHSB: 395. 7-8-2015 Dobermann Dia nummer 1

Aantal directe nakomelingen ingeschreven in het NHSB: 395. 7-8-2015 Dobermann Dia nummer 1 Aantal directe nakomelingen ingeschreven in het NHSB: 395 7-8-2015 Dobermann Dia nummer 1 Dobermann: Omgaan met verwantschap en inteelt Drs. Laura Roest Dierenarts en kynologisch medewerker 7-8-2015 Dobermann

Nadere informatie

Standaard Puppy Koopovereenkomst Vereniging Amerikaanse Cocker Spaniëls VACS

Standaard Puppy Koopovereenkomst Vereniging Amerikaanse Cocker Spaniëls VACS Standaard Puppy Koopovereenkomst Vereniging Amerikaanse Cocker Spaniëls VACS De ondergetekenden: 1. De heer/mevrouw: 2. Adres: 3. Postcode: 4. Woonplaats: 5. Land: 6. Telefoon: 7. E-mail: 8. Hierna te

Nadere informatie

Koopovereenkomst Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Koopovereenkomst Nova Scotia Duck Tolling Retriever Koopovereenkomst Rashondenfokkers Koopovereenkomst voor rashondenfokkers onder auspiciën van de RAAD VAN BEHEER OP KYNOLOGISCH GEBIED IN NEDERLAND KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Naam:... Adres:...

Nadere informatie

IERSE SETTER CLUB opgericht 14 november 1915

IERSE SETTER CLUB opgericht 14 november 1915 OUTCROSS PROGRAMMA IERSE SETTER ROOD-WIT De Ierse Setter rood-wit is één van Ierlands negen inheemse rassen. Alle negen rassen behoren tot de werkhonden. Sinds de erkenning van de Ierse Setter rood-wit

Nadere informatie

Koopovereenkomst NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BELGISCHE HERDERSHONDEN. De ondergetekenden: naam: adres:

Koopovereenkomst NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BELGISCHE HERDERSHONDEN. De ondergetekenden: naam: adres: NEDERLANDSE VERENIGING VOOR BELGISCHE HERDERSHONDEN Koopovereenkomst De ondergetekenden: naam: adres: postcode en woonplaats, verder te noemen "verkoper": en naam: adres: postcode en woonplaats: telefoonnummer:

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST In aanmerking nemende dat:

KOOPOVEREENKOMST In aanmerking nemende dat: Duitse Herder Kennel Van Huize Bardusa M. van Geel Johan Frisostraat 11 4434 AC Kwadendamme +316 14654186 pumaoraya@zeelandnet.nl www.vanhuizebardusa.nl KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Naam:..

Nadere informatie

Fokkersclub van het Nederlands Landvarken

Fokkersclub van het Nederlands Landvarken concept Fokkerijreglement Fokkersclub van het Nederlands Landvarken Ingangsdatum: april 2015. 1 1: Fokkersclub De leden welke zich mede inzetten voor het behoud van het Nederlands Landvarken zijn lid van

Nadere informatie

Heupdysplasie-onderzoek

Heupdysplasie-onderzoek Heupdysplasie-onderzoek Heupdysplasie Heupdysplasie (HD) is een door erfelijke factoren en uitwendige invloeden bepaalde ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. Sommige honden ondervinden hiervan

Nadere informatie

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt Concept Agenda Algemene Ledenvergadering 19 april 2015 in De Bilt 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 29 juni 2014 te De Bilt *)1 4. Verslag secretariaat

Nadere informatie

Koopovereenkomst. 01. Naam en woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen "verkoper": ...

Koopovereenkomst. 01. Naam en woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen verkoper: ... Koopovereenkomst De ondergetekenden: 01. Naam en woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen "verkoper": C. van Kruining, Spijkenisse en 0.2. Naam, adres, woonplaats van de koper, verder te noemen

Nadere informatie

Vordering, verweer en standpunten ter zitting

Vordering, verweer en standpunten ter zitting RECHTBANK AMSTERDAM SECTOR KANTON - LOCATIE AMSTERDAM Datum : 20 juli 2009 Vonnis van de kantonrechter te Amsterdam in de zaak van: Eiser X, t e g e n: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid RAAD

Nadere informatie

1.1 Het betreft de Flatcoated Retriever geboren uit:

1.1 Het betreft de Flatcoated Retriever geboren uit: KOOPOVEREENKOMST Model december 2014 Als onderdeel van het Verenigingsfokreglement Flatcoated Retriever Club De ondergetekenden: a. Naam: Adres: Woonplaats: verder te noemen verkoper en b. Naam: Adres:

Nadere informatie

Een gezond fokbeleid voor uw ras? Markiesje informatieavond Verleden-heden-toekomst. Rasblindheid?

Een gezond fokbeleid voor uw ras? Markiesje informatieavond Verleden-heden-toekomst. Rasblindheid? Markiesje informatieavond Verleden-heden-toekomst Een gezond fokbeleid voor uw ras? Fokken met behoud van genetische heterogeniteit - welke regels gelden altijd? Rasvereniging: fokbeleid in de praktijk

Nadere informatie

Wat wil de CockerSpanielClub op het gebied van fokken? CockerSpanielClub CockerSpanielClub ander Opschroeven van individuele exterieur eisen

Wat wil de CockerSpanielClub op het gebied van fokken? CockerSpanielClub CockerSpanielClub ander Opschroeven van individuele exterieur eisen Wat wil de CockerSpanielClub op het gebied van fokken? Er blijkt nogal wat verwarring te zijn over het fokbeleid waar de CockerSpanielClub voor staat. Bovendien wordt er veel geroddeld en wordt onze rasvereniging

Nadere informatie

Certificering van Rasverenigingen & Rashondenfokkers

Certificering van Rasverenigingen & Rashondenfokkers Gecertificeerd Fokker op Kynologisch Gebied in Nederland Een grote stap voorwaarts in de kynologie! Certificering van Rasverenigingen & Rashondenfokkers Raad van Beheer Schept duidelijkheid voor aspirant-kopers

Nadere informatie

DNA-afname en afstammingscontrole

DNA-afname en afstammingscontrole verplicht voor elke raspup DNA-afname en afstammingscontrole INFORMATIE VOOR FOKKERS www.houdenvanhonden.nl Verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole Sinds 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een

Nadere informatie

1. Naam, adres, woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen verkoper : ... ... ... ... ... ...

1. Naam, adres, woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen verkoper : ... ... ... ... ... ... KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Naam, adres, woonplaats van de fokker/verkoper, verder te noemen verkoper : 2. Naam, adres, woonplaats van de koper, verder te noemen koper : In aanmerking nemende:

Nadere informatie

De hondenfokkerij kun je onderverdelen in twee sectoren: de ongecontroleerde hondenfokkerij en de georganiseerde kynologie.

De hondenfokkerij kun je onderverdelen in twee sectoren: de ongecontroleerde hondenfokkerij en de georganiseerde kynologie. EEN STAMBOOMPUP OF NIET? Wat is het verschil tussen een labradorpup mét stamboom en zonder? - Een pup zonder stamboom is officieel geen rashond. Omdat een serieuze fokker nooit pups zonder stamboom fokt,

Nadere informatie

FCI BASISVERKLARING VOOR EXTERIEURKEURMEESTERS HONDEN GESCHIKT VOOR HUN OORSPRONKELIJKE TAAK

FCI BASISVERKLARING VOOR EXTERIEURKEURMEESTERS HONDEN GESCHIKT VOOR HUN OORSPRONKELIJKE TAAK FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B-6530 Thuin (België), tel: +32.71.59.12.38, fax: +32.71.59.22.29, Internet: http://www.fci.be FCI BASISVERKLARING VOOR EXTERIEURKEURMEESTERS

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. ingeschreven in het register van kennelnamen onder de naam:

KOOPOVEREENKOMST. ingeschreven in het register van kennelnamen onder de naam: KOOPOVEREENKOMST De heer/mevrouw, wonende te, ingeschreven in het register van kennelnamen onder de naam: hierna te noemen: fokker/verkoper. Ondergetekenden, Partijen bij deze overeenkomst, te weten: Naam

Nadere informatie

CONVENANT I.V.M. ARTIKEL III. 14A KYNOLOGISCH REGLEMENT

CONVENANT I.V.M. ARTIKEL III. 14A KYNOLOGISCH REGLEMENT CONVENANT I.V.M. ARTIKEL III. 14A KYNOLOGISCH REGLEMENT Partijen: 1. Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland statutair gevestigd te Amsterdam aan de Emmalaan 16-18, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

STAMBOEKREGLEMENT Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek

STAMBOEKREGLEMENT Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek STAMBOEKREGLEMENT Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek Inhoudspogave: Artikel 1 -Algemeen Artikel 2 -Het NRPS Veulenboek Artikel 3 -Het NRPS Register A Artikel 4 -Het NRPS Register B Artikel 5 -Het NRPS

Nadere informatie

Fokregelement van de BCMP

Fokregelement van de BCMP (Belgian Club of Multicolored Poodles) De doelstelling van dit fokregelement is om ondersteuning te bieden bij het fokken van bi en particolor poedels, om de genen van de verschillende kleuren te stabiliseren,

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer uit derde landen van honden en

Nadere informatie

Regeling agressieve dieren

Regeling agressieve dieren Regeling agressieve dieren De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Gelet op artikel 73 en artikel 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Stb. 1992, 585); (zie onderaan

Nadere informatie

Polski Owczarek Nizinny Verbond Nederland. Gezondheidsenquête 2015. ALGEMENE GEGEVENS Aantal vragen 30

Polski Owczarek Nizinny Verbond Nederland. Gezondheidsenquête 2015. ALGEMENE GEGEVENS Aantal vragen 30 Polski Owczarek Nizinny Verbond Nederland Gezondheidsenquête 2015 ALGEMENE GEGEVENS Aantal vragen 30 Naam Eigenaar Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer E-mail adres Stamboomnaam hond Geboortedatum

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

Het Tuchtcollege zal de Raad van Beheer dan ook niet ontvankelijk verklaren in haar vordering.

Het Tuchtcollege zal de Raad van Beheer dan ook niet ontvankelijk verklaren in haar vordering. Zaaknr. 07/008, 30 augustus 2007 HET VERWETEN GEDRAG De beklaagde wordt verweten dat: hij in de maand januari 2005 de door hem gefokte pups (zwaar) heeft verwaarloosd alsmede de door hem gehouden volwassen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 02. Hoofdstuk 2 Organisatie van een rasexamen 05 Paragraaf 1: Volledig rasexamen

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 02. Hoofdstuk 2 Organisatie van een rasexamen 05 Paragraaf 1: Volledig rasexamen Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 02 Hoofdstuk 2 Organisatie van een rasexamen 05 Paragraaf 1: Volledig rasexamen Paragraaf 2: Compact rasexamen Paragraaf 3: Planning van rasexamens Hoofdstuk 3

Nadere informatie

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE 1. Algemene bepalingen Obedience is een internationaal FCI wedstrijdprogramma, waarvoor in België volgende afkortingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 02

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 02 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 02 Hoofdstuk 2 Organisatie van een rasexamen 05 Paragraaf 1: Volledige rasexamens Paragraaf 2: Compacte rasexamens Paragraaf 3: Planning van volledige en compacte

Nadere informatie

Mededeling van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus aan de DIERENARTS

Mededeling van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus aan de DIERENARTS Mededeling van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus aan de DIERENARTS Beste Dokter, In overeenkomst met UPV en SAVAB Flanders, wenst de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk IV Functionarissen 7. Hoofdstuk V Inschrijving en toelating 9. Hoofdstuk VI Resultaten en uitslagen 11

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 2. Hoofdstuk IV Functionarissen 7. Hoofdstuk V Inschrijving en toelating 9. Hoofdstuk VI Resultaten en uitslagen 11 Examen- en Wedstrijdreglement Werkhonden Vanaf 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 2 Hoofdstuk II Examens, Evenementen wedstrijden programma s 3 Hoofdstuk III Voorwaarden voor het organiseren

Nadere informatie

FBE - Gezondheids Welzijn Reglement

FBE - Gezondheids Welzijn Reglement FBE - Gezondheids Welzijn Reglement fokdieren kater Poes Kittens Begripsbepaling Fokken Een kater, die nageslacht verwekt of met die bedoeling wordt gehouden, wordt geacht een dekkater te zijn. Een poes,

Nadere informatie

PRAKTISCH VERPLICHTE IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VOOR HONDEN PER 1 APRIL 2013. www.licg.nl over houden van huisdieren

PRAKTISCH VERPLICHTE IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VOOR HONDEN PER 1 APRIL 2013. www.licg.nl over houden van huisdieren PRAKTISCH VERPLICHTE IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VOOR HONDEN PER 1 APRIL 2013 l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Per 1 april

Nadere informatie