Een selectie van enkelvoudige frequenties.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een selectie van enkelvoudige frequenties."

Transcriptie

1 PSBH HET PANEL ANNO 1992 Een selectie van enkelvoudige frequenties. Het panel is een onderzoeksproject gerealiseerd in het kader van het Programma Maatschappelijk Onderzoek, gefinancierd door de Diensten van de Programmatie van het Wetenschapsbeleid en uitgevoerd in de Universiteit Antwerpen (Steunpunt Gezinsdemografisch Panel, Departement politieke en sociale wetenschappen, UIA).

2 Verantwoordelijke uitgever: Prof.Dr.Thérèse Jacobs Medewerkers: Rudy Marynissen Rita Verfaillie Ann Van de Mieroop Kris Vantilborgh Wim Vlaminckx Voor meer informatie: Steunpunt Gezinsdemografisch Panel Universiteit Antwerpen (UIA) Universiteitsplein Wilrijk tel. 03/ (ook: 73 of 81)

3 VOLWASSENENLIJST QUESTIONNAIRE ADULTE

4 Geslacht Sexe man/homme vrouw/femme totaal

5 Hoe oud bent u? Quelle âge avez-vous? j/a Totaal Missing 0 2 0

6 Wat was uw nationaliteit bij uw geboorte? Quelle était votre nationalité à la naissance? belgische - belge europese - européenne andere - autre totaal missing

7 Spreekt u thuis Nederlands? (inclusief een dialect) Frans? Duits? een andere taal? A la maison quelle langue parlez-vous? ja - oui : Nederlands - Néerlandais totaal missing Frans - Français totaal missing Duits - Allemand totaal missing andere - autre totaal missing

8 Hebt u tijdens uw jeugd, we bedoelen vóór u 16 was, langer dan een jaar verbleven Durant votre enfance, avez-vous vécu plus d'un an... ja - oui : bij slechts één van uw ouders? avec un seul parent sans partenaire? totaal missing bij één van uw ouders met zijn/haar nieuwe partner? chez un seul parent avec son nouveau partenaire? totaal missing bij familie zonder uw ouders? chez un autre membre de la famille que les parents? totaal missing in een internaat? en internat scolaire? totaal missing in een instelling? en institution (home, orphelinat,...)? totaal missing

9 Bent u ooit gehuwd? Etes-vous ou avez-vous déjà été marié(e)? ja - oui : totaal missing Bent u meer dan eens gehuwd? Avez-vous été marié(e) plus d'une fois? ja - oui : totaal missing

10 Bent u op dit ogenblik gehuwd, verweduwd, gescheiden door een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg (echtgescheiden) of gescheiden door een beschikking van de vrederechter (gescheiden)? En ce moment quel est votre état civil officiel? N Burgerlijke staat ongehuw d gehuw d 1500 verw eduw d gescheiden

11 Leeft u samen met uw echtgeno(o)t(e), met een partner? Vivez-vous en couple dans ce ménage? ja - oui : totaal missing

12 Met de volgende vraag willen we een beeld krijgen van uw relatie met uw echtgeno(o)t(e) of partner. Er volgen 7 uitspraken : we vragen van elke uitspraak of u ze een zeer goede (1), een goede (2), een slechte (3) of een zeer slechte beschrijving vindt van uw relatie. J'aimerais à présent que vous dessiniez le portrait de votre couple. Parmi les sept propositions, pouvez vous me dire si elles s'appliquent très bien (1), assez bien (2), assez mal (3) ou très mal (4) à votre propre situation. 'Zeer goede' - 'Très bien' : Niets voor elkaar verbergen On ne se cache rien l'un à l'autre missing Vrije tijd samen doorbrengen Nous passons nos loisirs ensemble missing Het eens zijn over essentiële zaken Nous ne sommes souvent du même avis missing Meningsverschillen altijd uitpraten On se discute des différences missing

13 Persoonlijke vrienden apart ontmoeten Nous avons des amis personnels que nous voyons plutôt seuls missing Vaak in gezelschap van vrienden zijn Nous fréquentons beaucoup d'amis missing Veel contact met familie hebben Les relations avec la famille tiennent une place importante missing totaal

14 Hier volgt een lijst met huishoudelijke taken. Voor elk van deze taken willen we weten of u het bent die daar hoofdzakelijk voor instaat. Parmi les activités domestiques suivantes, pouvez-vous me dire celles qui reposent le plus sur vous? altijd/toujours : poetsen en schoonmaken l'entretien de la maison missing boodschappen doen faire les courses missing dagelijks koken cuisiner missing wassen en strijken l'entretien du linge missing tuinwerk en kleine klusjes le jardinage, bricolage missing

15 papieren in orde brengen, administratie doen la gestion des papiers administratifs missing beheer van de dagelijkse uitgaven gérer l'argent quotidien missing regelen bankoperaties gérer les opérations bancaires missing organisatie van het sparen gérer les épargnements missing totaal

16 De volgende vragen gaan over het gebruik van rekeningen om geld te innen of uit te betalen. Rekeningen van een eigen zaak blijven buiten beschouwing. La question suivante concerne l'usage de comptes pour effectuer des paiements. Ceci ne concerne pas les comptes bancaires affectés à un usage professionel(pour les indépendants). ja - oui : Heeft u een gemeenschappelijke bank/postrekening? Avez-vous un compte en banque ou un compte postal en commun avec votre partenaire? missing Heeft u een gemeenschappelijke spaarrekening? Avez-vous un compte d'épargne en commun avec votre partenaire? missing Heeft u cheques op eigen naam? Avez-vous des chèques à votre nom? missing Beschikt u over een credit card? Avez-vous une carte de crédit? missing totaal

17 Voegen u en uw partner alle inkomsten samen, houdt ieder zijn inkomsten apart, werkt u met een gemengd systeem of is deze vraag niet van toepassing omdat een van beiden geen inkomsten heeft? Parlons maintenant des revenus de votre ménage : selon quel système proposé ci-dessous votre partenaire et vous gérez-vous vos rentrées d'argent? % 80,0 70,0 65,6 74,8 72,2 60,0 50,0 40,0 30,0 samen apart gemengd niet van toepassing 20,0 10,0 0,0 17,2 12,2 5,1 8,3 11,2 5,8 7,2 13,3 7,3

18 Hoe belangrijk vindt u zelf de volgende elementen voor een succesvolle partnerrelatie? Voici une liste d'éléments qui peuvent être à la base d'une relation réussie avec un partenaire. Pouvez-vous me dire quelle importance vous accordez à chacun d'eux? belangrijk - importante : wederzijdse trouw confiance réciproque missing een voor beiden aanvaardbare verdeling van de huishoudelijke taken partage acceptable pour un couple des tâches ménagères missing wederzijds respect en waardering estime et respect mutuels missing een bevredigende seksuele relatie relations sexuelles harmonieuses missing eenzelfde sociale achtergrond même origine sociale missing

19 wederzijds begrip en verdraagzaamheid compréhension et tolérance mutuels missing kinderen avoir des enfants missing gemeenschappelijke smaak en interesse avoir des goûts et intérêts communs missing eenzelfde politieke opstelling avoir les mêmes opinions politiques missing eenzelfde godsdienstige overtuiging avoir les mêmes opinions religieuses missing totaal

20 Hebt u ooit kinderen gehad? Hoeveel kinderen heeft u gehad? Avez-vous eu des enfants et si oui, combien? N Vruchtbaarheid ooit kind nooit kind

21 Neemt u deel aan het verenigingsleven? (niet als het enkel om passief lidmaatschap gaat, als u wel lid bent, maar niet actief deelneemt) Participez-vous à la vie d'une association? ja - oui : totaal Doet u regelmatig vrijwilligerswerk? Faites-vous un travail bénévole régulier? ja -oui : totaal missing

22 Helpt of verzorgt u zieke, gehandicapte of bejaarde personen? (niet beroepshalve en ook niet in het kader van het georganiseerde vrijwilligerswerk) Actuellement, prenez-vous soin ou apportez-vous une aide à une personne malade, handicapée ou agée? (ne pas prendre en compte les cas où ces activités se passent dans le cadre d'une activité professionelle ou bénévole). ja - oui : totaal missing

23 Gaat u in uw vrije tijd nooit, zelden, enkele keren per jaar, minstens maandelijks of minstens wekelijks naar... Durant votre temps libre vous arrive-t-il de faire les activités suivantes et à quelle fréquence? Jamais, rarement, quelques fois par an, une fois par mois, une fois par semaine. nooit -jamais : naar de bioscoop/aller au cinema totaal missing naar theater of ballet in het seizoen aller au théâtre, au ballet totaal missing naar concerten of muziekevenementen aller au concerts totaal missing naar tentoonstellingen of musea visiter des expositions ou musées totaal missing naar sportmanifestaties assister à des rencontres sportives totaal missing

24 op café/aller au café totaal missing voor het plezier op restaurant aller au restaurant totaal missing naar een dancing of een discotheek aller au dancing, à la discothèque totaal missing naar bowling/snooker jouer au bowling/snooker totaal missing

25 Doet u in uw vrije tijd minstens wekelijks... Participez-vous (hors de votre domicile) au moins une fois par semaine à une des activités suivantes? ja - oui : sportieve activiteiten buitenshuis? une activité sportive ou physique? totaal missing creatieve activiteiten (dans, theater,muziek, zang, schilderen,...) buitenshuis? une activité créative (danse, théâtre, musique, chant, expression manuelle,...)? totaal missing

26 Wat is het hoogste diploma of de hoogste graad die u (tot nu toe) behaald hebt? Quel est le plus haut diplôme ou le plus haut grade que vous avez obtenu jusqu'à présent? geen diploma pas de diplôme getuigschrift lager onderwijs primaire 4de graad ème degré getuigschrift bijzonder lager onderwijs primaire dans l'enseignement spécial secundair middelbaar onderwijs lagere cyclus enseignement secondaire inférieur bijzonder spécial beroeps professionel technisch technique kunst artistique algemeen général militaire school école militaire sociale promotie promotion sociale secundair middelbaar onderwijs hogere cyclus enseignement secondaire supérieur bijzonder spécial beroeps professionel technisch technique

27 kunst artistique algemeen général militaire school école militaire sociale promotie promotion sociale leercontract certificat de contrat d'apprentissage middelbaar onderwijs na middenjury diplôme de l'enseignement des classes moyennes zevende specialisatiejaar certificat de 7ème année de spécialisation aanvullend secundair beroepsonderwijs certificat de l'enseignement professionel secondaire beroepsopleiding certificat de formation professionnelle militaire school hoger onderwijs école militaire (niveau humanités) HOKT enseignement supérieur non universitaire type court HOLT enseignement supérieur non universitaire type long universitair onderwijs, kandidaturen diplôme supérieur universitaire candidatures universitair onderwijs, licenties diplôme supérieur universitaire, licences post-universitair onderwijs diplôme post-universitaire ander diploma autre diplôme totaal missing

28 Volgt u momenteel voltijds onderwijs? Actuellement, suivez-vous des études à plein temps? ja/oui neen/non totaal missing

29 In welke studierichting volgt u momenteel voltijds onderwijs? Actuellement quel type d'enseignement (à plein temps) suivez-vous? secundair middelbaar onderwijs enseignement secondaire inférieur beroeps professionel technisch technique kunst artistique algemeen général militaire school école militaire bijzonder secundair onderwijs enseignement secondaire spécial Sociale promotie, lagere cyclus Promotion sociale inférieur Sociale promotie, hogere cyclus Promotion sociale supérieure leercontract certificat de contrat d'apprentissage zevende specialisatiejaar certificat de 7ème année de spécialisation aanvullend secundair beroepsonderwijs certificat de l'enseignement professionel secondaire

30 beroepsopleiding certificat de formation professionnelle HOKT enseignement supérieur non universitaire type court HOLT enseignement supérieur non universitaire type long universitair onderwijs, kandidaturen diplôme supérieur universitaire candidatures universitair onderwijs, licenties diplôme supérieur universitaire, licences post-universitair onderwijs diplôme post-universitaire andere studierichting autre enseignement totaal missing

31 Waar verblijft u op de dagen dat er les gegeven wordt? Durant l'année scolaire, où logez-vous le plus souvent pendant la semaine? thuis, in het gezin dans le ménage als kostganger in een onderwijsinstelling pensionnaire dans un établissement scolaire ou un home d'étudiants op kamers bij een particulier dans une chambre chez un particulier bij een familielid buiten het gezin avec un membre de la famille, hors du ménage op een appartement of een studio dans un appartement ou un studio andere verblijfplaats dans un autre endroit totaal missing 6 8 7

32 Hoeveel kilometer ligt de school/instelling van de woning af? (of het logies op de schooldagen) A combien de kilomètres de votre logement se trouve l'établissement scolaire que vous fréquentez? totaal missing

33 Welke vervoermiddelen gebruikt u gewoonlijk om náár school of de onderwijsinstelling te gaan? Denk aan een dag zonder uitzonderlijke weersomstandigheden. Gebruikt u... Quel moyen de locomotion utilisez-vous habituellement pour vous rendre dans l'etablissement scolaire que vous fréquentez? Pensez à un jour normal sans circonstances exceptionnels. Vous partez : ja- oui : te voet? à pied? totaal missing de fiets? à vélo? totaal missing bromfiets/moto? à moto, en vélomoteur? totaal missing de wagen, als passagier? en voiture, comme passager? totaal missing de wagen, als chauffeur? en voiture, comme conducteur? totaal missing

34 met leerlingenvervoer? en bus scolaire? totaal missing openbaar vervoer? en bus, en tram ou en train? totaal missing

35 Wat was de voornaamste reden om op dat ogenblik uw studies te beëindigen? Quelle est la raison principale pour laquelle vous avez arrêté l'école à ce moment-là? het was het normale einde van mijn studies c'était la fin normale des études entreprises als gevolg van slechte studieresultaten à la suite de mauvais résultats ik had geen zin om nog langer te studeren parce que je ne voulais plus aller à l'école voornamelijk financiële redenen pour des raisons avant tout économiques onder druk van mijn ouders en mijn omgeving sous la pression de mes parents ou de mon entourage omwille van mijn leeftijd à cause de mon âge om gezondheidsredenen pour des raisons de santé andere reden autre raison totaal missing

36 Hebt u betaald werk, is dit betaald werk tijdelijk onderbroken of hebt u geen betaald werk? Exercez-vous une activité professionnelle rémunérée, est-ce que cette activité professionnelle rémunérée est temporairement interrompue ou n'exercez vous pas d'activité professionnelle rémunérée? neen, geen betaald werk non, pas d'activité professionnelle rémunérée ja, betaald werk oui, une activité professionnelle rémunérée ja, maar tijdelijk onderbroken oui, mais temporairement interrompue totaal missing

37 De beroepsbezigheid kan meer of minder belangrijk zijn. Welke van de volgende uitspraken past het best bij uw persoonlijke mening over uw beroepsbezigheid? Pouvez-vous me dire ce que représente pour vous le fait d'exercer une activité professionnelle. En ce qui vous concerne quelle est la proposition parmi celles qui vous sont proposées ci-après qui correspond le mieux à votre sentiment personnel? mijn beroep is zo belangrijk voor mij dat ik er veel voor opoffer ma profession est tellement importante pour moi que je lui sacrifie beaucoup de choses mijn beroep is belangrijk voor mij, maar andere bezigheden mogen er niet onder lijden ma profession est importante pour moi mais d'autres préoccupations ne peuvent pas en souffrir mijn beroep is niet echt belangrijk voor mij, als het niet moest, zou ik er zeker mee stoppen ma profession n'est pas vraiment importante pour moi, si je n'étais pas obligée de travailler, j'abandonnerais totaal missing

38 Is uw werkadres uw thuisadres? Devez-vous vous déplacer pour vous rendre à votre travail? neen - oui : totaal missing Hoeveel kilometer legt u op een dag af om te gaan werken en terug naar huis (of het logies) te komen? Combien de kilomètres faites-vous au total sur un jour pour aller au travail et en revenir? totaal missing

39 Welke van de volgende vervoermiddelen gebruikt u om naar het werk te gaan? We denken daarbij aan een dag zonder uitzonderlijke weersomstandigheden. Gebruikt u... Parmi les moyens de locomotion suivants, quels sont ceux que vous utilisez pour vous rendre au travail? Pensez à un jour normal. Pour me rendre au travail, j'utilise : ja - oui: te voet? à pied? de fiets? une bicyclette? bromfiets/moto? un vélomoteur/une moto? de wagen, als passagier? une voiture comme passager? de wagen, als chauffeur? une voiture comme chauffeur? collectief bedrijfsvervoer? un moyen de transport mis à disposition par l'employeur? openbaar vervoer? un moyen de transport public (train, tram, bus)? totaal missing 0 0 0

40 Bent u in de loop van 1991 op zakenreis, dienst- of studiereis geweest? Durant l'année 1991, avez-vous passé des nuits en-dehors de chez vous en voyage ou d'affaires ou pour votre travail? ja - oui : totaal missing

41 Werkt u als werknemer of ambtenaar, als zelfstandige, als helper of meewerkend familielid van een zelfstandige, bent u werkzaam zonder statuut of in een ander statuut? Quel est votre statut de travail? Etes-vous salarié ou fonctionnaire, indépendant, aidant, ou avez-vous un autre statut (y compris un "non statut"). werknemer of ambtenaar salarié ou fonctionnaire zelfstandige indépendant, profession libérale helper aidant d'indépendant ou d'un membre de la famille ander autre totaal missing

42 Werkt u op dit ogenblik voltijds of deeltijds? Meerdere betrekkingen als werknemer of ambtenaar worden samen als een geheel bezien. Travaillez-vous en ce moment à temps plein ou à mi-temps (on parle ici de l'ensemble des contrats)? werknemer of ambtenaar salarié ou fonctionnaire voltijds temps plein totaal missing zelfstandige of zonder statuut indépendant ou sans statut voltijds temps plein totaal missing helper aidant voltijds temps plein totaal missing 1 0 2

43 Gebeurt het nooit, uitzonderlijk, af en toe of vaak dat u op het werk bent vóór 7 uur 's morgens of na 20 uur 's avonds? Vous arrive-t-il, jamais ou exceptionnellement, de temps en temps, souvent de travailler avant 7 heures 30 ou après 20 heures? Gebeurt het nooit, uitzonderlijk, af en toe of vaak dat u tijdens het weekend gaat werken? Vous arrive-t-il, jamais ou exceptionnellement, de temps en temps, souvent de travailler pendant le weekend? vaak - souvent : Vóór 7 uur of na 20 uur werknemer of ambtenaar salarié ou fonctionnaire totaal missing zelfstandige indépendant totaal missing helper aidant totaal missing 1 0 1

44 Tijdens het weekend werknemer of ambtenaar salarié ou fonctionnaire totaal missing zelfstandige indépendant totaal missing helper aidant totaal missing 1 2 3

45 Ontvangt u een of meerdere van volgende vergoedingen? (werknemer of ambtenaar) Recevez-vous une ou plusieurs des rémunérations suivantes? ja - oui : dertiende maand treizième mois totaal missing toeslag ploegendienst prime pour travail en équipe totaal missing gevarenpremie prime de risques totaal missing verkoops/productie premie prime de vente/de production totaal missing maaltijdvergoedingen chèque-repas totaal missing

46 verplaatsingskosten frais de déplacements totaal missing kledingsgeld frais de vêtements totaal missing bedrijfswagen voor prive voiture de société pour usage personnel totaal missing werkgeversbijdragen cotisation de l'employeur totaal missing goedkope maaltijden repas bon marché totaal missing participatie in winst participation aux bénéfices totaal missing

47 gratis of goedkope woning logement gratuit ou bon marché totaal missing renteloos/goedkoop lenen emprunts à taux avantageux ou sans charge d'intérêts totaal missing andere vergoeding? autres? totaal missing

48 U bent niet tewerkgesteld? In welke van de volgende situaties bevindt u zich? Dans laquelle de ces situations vous trouvez-vous actuellement? gepensioneerd (pré-)pension invaliditeit invalidité (ou maladie de longue durée) gehandicapt handicap uitkeringsgerechtigd werkloos chômage indemnisé niet uitkeringsger.werkloos chômage non-indemnisé student études legerdienst service militaire ou civil huishouden ménager(ère) andere autre totaal missing

49 Heeft u de voorbije maand alimentatiegeld ontvangen voor u of voor eventuele kinderen? Le mois dernier, avez-vous reçu une pension alimentaire à titre personnel ou pour un (des) enfant(s)? ja - oui : totaal missing Betaalde u de voorbije maand alimentatie voor een ex-partner of eventuele kinderen uit een vorig huwelijk? Le mois dernier, avez-vous versé une pension alimentaire à un ex-conjoint ou à des enfants nés d'un précedent mariage? ja -oui : totaal missing

50 Zoekt u momenteel naar (ander) werk? Cherchez-vous actuellement un emploi ou un autre emploi? ja - oui : totaal missing Waarom zoekt u naar (ander) werk? Pour quelle raison cherchez-vous un emploi ou un autre emploi? ja - oui : studies (bijna) beëindigd études sont terminées ou presque militaire dienstplicht of burgerdienst (bijna) vervuld service militaire ou civil est achevé ou presque een interim-job verloren perdu un job-interim een contract van beperkte duur (bijna) beëindigd contrat à durée déterminée est terminé ou presque

51 collectief ontslag licenciement collectif individueel ontslag licenciement individuel ontslag gegeven donné la démission vervroegd pensioen om economische redenen prépension pour des/ raisons économiques wens van werk te veranderen souhaite changer de travail na gestopt te zijn met werken om familiale redenen, gezondheid reprendre un emploi après avoir arrêté pour des raisons familiales, de santé ik heb nooit gewerkt je n'ai jamais exercé de profession auparavant ik wil dichter bij huis werken souhaite un travail plus près de chez moi andere autre totaal missing

52 Bent u op dit ogenblik ingeschreven bij een plaatselijk VDAB of BGDA bureau (Brussels Gewest)? Etes-vous inscrit en ce moment dans une agence locale pour l'emploi (FOREM))? ja - oui : totaal missing Heeft u het afgelopen jaar iets anders ondernomen om werk te vinden? Faites-vous actuellement des démarches pour trouver un emploi? ja - oui : totaal missing

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

pendant le mieux serait de il vaut mieux

pendant le mieux serait de il vaut mieux en fin de sinon le passe-temps favori le lundi après-midi un dîner de famille grave pendant le mieux serait de il vaut mieux il est facile de il m arrive de j ai appris à parler français de toute façon

Nadere informatie

De job van mijn partner L emploi de mon conjoint

De job van mijn partner L emploi de mon conjoint De job van mijn partner L emploi de mon conjoint Redactioneel onderzoek 7.2 tweeverdieners; 17 21 sept 29 Jobat.be Actu24.be Nieuwsblad.be Standaard.be Vers l Avenir -1- Belangrijkste bevindingen 1. Ietsmeerdande

Nadere informatie

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk?

En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Korte inhoud En sécurité et santé au travail? Veilig en gezond op mijn werk? Les résultats de resultaten Odette Wlodarski An Rommel 1. Méthodologie 2. Les répondants 3. L expérience des jeunes stage 4.

Nadere informatie

2. Nombre de réfugiés reconnus titulaires du minimex Aantal erkende vluchtelingen die gerechtigd zijn op het bestaansminimum

2. Nombre de réfugiés reconnus titulaires du minimex Aantal erkende vluchtelingen die gerechtigd zijn op het bestaansminimum Données enregistrées durant l'état définitif du 12ème mois de l'année concernée Gegevens opgenomen in de definitieve staat van de 12de maand van het betrokken jaar A. Les titulaires du minimex De gerechtigden

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté!

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! Oefening 1: Cherchez les phrases dans le texte. Ecrivez les phrases sans fautes. Zoek volgende zinnen in de tekst. Schrijf ze correct over. - In de namiddag,

Nadere informatie

Amazone Emancipatiebarometer Baromètre de l émancipation d Amazone

Amazone Emancipatiebarometer Baromètre de l émancipation d Amazone Amazone Emancipatiebarometer Baromètre de l émancipation d Amazone Resultaten - Résultats GfK - November 2015 1 Overzicht - Aperçu Onderzoeksopzet Déroulement de l étude Profiel steekproef Profil du sondage

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen?

Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen? Vandaag met de fiets? Waarom ook niet morgen naar het werk, naar de sportclub of om je boodschappen te doen? Enkele redenen om ook dagelijks te fietsen! Fietsen is snel! Fiets je minder dan 5 km in de

Nadere informatie

Opdracht A1/A2 EERSTE RONDE TOP 50 FRANCOPHONE

Opdracht A1/A2 EERSTE RONDE TOP 50 FRANCOPHONE Opdracht A1/A2 EERSTE RONDE TOP 50 FRANCOPHONE (van 17 maart tot 28 maart) Activiteit 1 : ik ken het Franse Welke artiesten en Franse s ken je? Artiest... Chanson..... Artiest... Chanson..... Artiest...

Nadere informatie

réalités? de Molenbeek-Saint-Jean centre public d action sociale Mythes ou

réalités? de Molenbeek-Saint-Jean centre public d action sociale Mythes ou Mythes ou réalités? centre public d action sociale de Molenbeek-Saint-Jean Éditeur responsable : Roland Vandenhove, Président du CPAS de M-S-J Mai 2017 - Ne pas jeter sur la voie publique Rue A. Vandenpeereboom

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi?

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi? Hilversum, le 15 janvier 2012 Monsieur, J ai l intention de passer mes vacances à Nice pendant la seconde moitié du mois d août. Je ferai le voyage en auto avec ma femme et mes deux fils de 12 et de 15

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs (Vlaamse gemeenschap)

Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs (Vlaamse gemeenschap) Neerlegging-Dépôt: 18/08/2008 Regist.-Enregistr.: 20/10/2008 N : 89340/CO/152 Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs (Vlaamse gemeenschap) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir.

l'argent Donne. L'argent! pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! sûr - T'es sûr? Je connais quelqu'un qui peut. Merci Merci. Au revoir. bon anniversaire Bon anniversaire, mon petit. l'argent Donne. L'argent! le quartier Tu habites dans le quartier? le ticket T'as le ticket? pris J'ai pris mon suppositoire. Dépêche-toi! donne Donne. L'argent!

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION 30-06-1999 DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig

CSG & CRDS. Parijs, 9 maart 2013. Mr. Frank van Eig CSG & CRDS Parijs, 9 maart 2013 1 Prélèvements sociaux (eerder cotisations sociales ) Vijf heffingen: Contribution Sociale Généralisée (CSG) Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) Prélèvement

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Drempels in België voor een toegankelijk, toereikend minimum inkomen. Les seuils pour un revenu minimum adéquat et accessible.

Drempels in België voor een toegankelijk, toereikend minimum inkomen. Les seuils pour un revenu minimum adéquat et accessible. Drempels in België voor een toegankelijk, toereikend minimum inkomen. Les seuils pour un revenu minimum adéquat et accessible. Elke Vandermeerschen & Jonathan Devillers (BAPN) Drempels voor een toegankelijk

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

Talenquest Frans 2thv: Grammatica

Talenquest Frans 2thv: Grammatica Talenquest Frans 2thv: Grammatica Épisode 1: Onregelmatige werkwoorden Er zijn in het Frans naast regelmatige werkwoorden ook onregelmatige werkwoorden. Het is lastig om van onregelmatige werkwoorden de

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden Taalregels In dit grammaticaoverzicht kun je kiezen uit: S Volgorde in de Franse zin S Man, huis, deur, en zwaar, geel, zelfst. naamwoord en bijv. naamwoord S Le, la, les, de lidwoorden S Praten, hebben,

Nadere informatie

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE VEROUDERING VAN DE BEVOLKING EN DUURZAME ONTWIKKELING Prof. J. DE MOL Dr en Psychologie LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement - Trouver Où puis-je trouver? Demander son chemin vers un logement Waar kan ik vinden?... une chambre à louer?... een kamer te huur?... une auberge de jeunesse?... een hostel?... un hôtel?... een hotel?...

Nadere informatie

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS

OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS AANBOD PEUGEOT TECHNISCHE DOCUMENTATIE VOOR ONAFHANKELIJKE REPARATEURS OFFRE DOCUMENTATION TECHNIQUE PEUGEOT POUR REPARATEURS INDEPENDANTS

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering.

Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Parlez français à la pause-café. Utilisez 3 phrases en français pendant une réunion. Spreek Nederlands

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

Nº d immatriculation à la CNSS : Identifiant néerlandais (n sofi/bsn) : Marokko ou référence SVB : Registratienummer CNSS:

Nº d immatriculation à la CNSS : Identifiant néerlandais (n sofi/bsn) : Marokko ou référence SVB : Registratienummer CNSS: Questionnaire sur les revenus du conjoint ou de la personne qui cohabite avec le demandeur d une pension de vieillesse au titre de la loi générale sur l assurance-vieillesse (AOW) Aanvullende vragen over

Nadere informatie

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig.

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Nieuw CRC - speech Geachte leden van de pers, Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in Bevekom, of Beauvechain zo u wil. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Het ene dossier

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003

PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 ENTRETIEN DU TEXTILE - C.C.T.: PRIME DE FIN D'ANNEE - 05/27 PRIME DE FIN D'ANNEE C.C.T. DU 2003 C.C.T. du (A.R. 15.09.1993 - M.B. remplacée par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 - M.B. 19.05.1995),

Nadere informatie

Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze.

Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Spreek Nederlands tijdens de koffiepauze. Gebruik 3 zinnen in het Nederlands tijdens een vergadering. Parlez français à la pause-café. Utilisez 3 phrases en français pendant une réunion. Spreek Nederlands

Nadere informatie

FAIRE DU SPORT. Final.indd 56 3/11/2011 10:36:20

FAIRE DU SPORT. Final.indd 56 3/11/2011 10:36:20 56 FAIRE DU SPORT Final.indd 56 3/11/2011 10:36:20 SPORTBEOEFENING 57 Final.indd 57 3/11/2011 10:36:21 Le centre sportif / Het sportcentrum Le centre sportif met à disposition de ses membres des salles

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

BATIBOUW 2017 Brussels Expo 16/2 26/2

BATIBOUW 2017 Brussels Expo 16/2 26/2 BATIBOUW 2017 Brussels Expo 16/2 26/2 een vrouw / une femme 39% een man / un homme 61% Brussel 9% Wallonie 28% Abroad 2% Vlaandere n 61% Ouder dan 50 jaar / Plus de 50 ans 48,1% Tussen 40 en 49 jaar

Nadere informatie

GEWELD OP HET WERK BIJLAGEN

GEWELD OP HET WERK BIJLAGEN UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN. DEPARTEMENT DES SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES. MET DE MEDEWERKING VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN. CENTRUM LUCAS-KULEUVEN. GEWELD OP HET WERK PESTERIJEN EN ONGEWENST

Nadere informatie

ING ActivePay. Guide d utilisation

ING ActivePay. Guide d utilisation ING ActivePay Guide d utilisation Bienvenue dans ING ActivePay Cher utilisateur, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions de votre confiance! Dans ce guide, vous trouverez

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

Parijs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Parijs. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres E i Kiwijs 26 July 2011 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/32141 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) Johanne Paradis, University of Alberta

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) Johanne Paradis, University of Alberta . Paradis et al. ournal of Communication Disorders 43 (2010) 474 497 Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) ohanne Paradis, University of Alberta A. Vroege Mijlpalen 1. A quel âge l enfant

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC )

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ) Neerlegging-Dépôt: 07/10/2016 Regist.-Enregistr.: 29/11/2016 W: 136144/CO/152.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 152.01) COLLECTIEVEARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen?

Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? Par quel moyen de transport êtes-vous venu aujourd hui à l hôtel Métropole? Met welk vervoermiddel bent u vandaag naar het hotel Métropole gekomen? 1. En métro / Met de metro 2. En tramway / Met de tram

Nadere informatie

ENQUÊTE 2015 LES CONNAISSANCES EN GESTION DES ENTREPRENEURS DE KENNIS VAN DE ONDERNEMERS INZAKE BEDRIJFSBEHEER

ENQUÊTE 2015 LES CONNAISSANCES EN GESTION DES ENTREPRENEURS DE KENNIS VAN DE ONDERNEMERS INZAKE BEDRIJFSBEHEER 1 ENQUÊTE 2015 LES CONNAISSANCES EN GESTION DES ENTREPRENEURS DE KENNIS VAN DE ONDERNEMERS INZAKE BEDRIJFSBEHEER 1. Connaissances en gestion : Dans le cadre d une enquête menée en 2013, nous vous posions

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations

Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations Vandaag in organisaties Aujourd'hui dans les organisations STRESS BURN OUTS PESTERIJEN HARCÈLEMENT CONFLICTEN CONFLITS stress DOOR / PAR sociaal - economische veranderingen changements socio-economiques

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen... une chambre à louer?... une auberge de jeunesse?... un hôtel?... une chambre d'hôtes?... un camping? Quels sont les prix là-bas? Over

Nadere informatie

Un siècle de peinture belge. peinture belge. rencontre de deux collections. rencontre de deux collections

Un siècle de peinture belge. peinture belge. rencontre de deux collections. rencontre de deux collections Un siècle de peinture belge Un siècle de peinture belge rencontre de deux collections rencontre de deux collections Le BAL et la collection Belfius s associent pour présenter au Musée des Beaux-Arts de

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen.

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. In mijn strategische visie schets ik de toekomst van ons leger.

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie - Belangrijkste benodigdheden Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Om hulp vragen Parlez-vous anglais? Parlez-vous anglais? Vragen of iemand Engels spreekt Parlez-vous

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 54 2215/005 DOC 54 2215/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 februari 2017 9 février 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980

Nadere informatie

» aux travailleurs dont le domicile est

» aux travailleurs dont le domicile est Neerlegging-Dépôt: 10/07/2015 Regist.-Enregistr.: 21/10/2015 W: 129876/CO/341 PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDE VAN DE BEMIDDELING IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN - PC 341 COMMISSION PARITAIRE POUR I'INTERMEDIATION

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap.

Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Echange avec Monsieur Devries du 29 mars 2017 : Geachte heer Devries Zou het mogelijk zijn om ophelderingen te krijgen betreffende het aktueel aandeelhouderschap. Sedert het terugkoop van de verkooprechten

Nadere informatie

geen voorzetsel in het NL iemand antwoorden répondre à qn ( = quelqu'un = iemand )

geen voorzetsel in het NL iemand antwoorden répondre à qn ( = quelqu'un = iemand ) Voorzetsels zijn altijd lastig in een vreemde taal. Wanneer vertaal je op met sur, wanneer met de, wanneer met à? Je moet het maar net weten. Of hier opzoeken natuurlijk :-) voorzetsels prépositions geen

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport 2 4-06- 2005 2 7 M. Commission paritaire du transport i Convention collective de travail du 13 juin 2005 NR N Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 13juni 2005 Convention

Nadere informatie

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 30 avril 1999 octroyant une prime de fidélité Chapitre I : Champ d'application Article 1er La présente C.C.T. s'applique

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage

Paritair Comité voor het wasserij-, en Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage 0 Paritair Comité voor het wasserij-, en entreprises de teinturerie et dégraissage Collectieve van 25 maart 1999 Convention de travail du 25 mars 1999 Collectieve arbeidsovereenkomst intrekking van de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie